Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:"

Transkript

1 Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014

2 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud. Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Status: Her på Skalmejeskolen forsøger vi at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Med en anerkendende tilgang og med fokus på relationerne, ønsker vi at alle børn er udfordret og udvikler sig både i forhold til det faglige og i forhold til deres trivsel. På Skalmejeskolen arbejder vi løbende på at dygtiggøre os i forhold til inklusion. Vi har tidligere arbejdet med relationspædagogik. Vi har fået uddannet en AKT-lærer og ønsker at uddanne endnu en. Lige nu er vi i År 3 med vores LP-projekt. Resurserne til knæk kurven og en del af resurserne til specialundervisning er lagt ud til teamene, hvor de anvendes fleksibelt og målrettet. Vi har et tæt og skriftligt beskrevet samarbejde med daginstitutionen både på ledelses- og på medarbejderplan. Vi mangler et lokale til etablering af et åndehul for de børn der er socialt udfordret. Vi har ideerne, engagementet og de pædagogiske værktøjer, men vi mangler de fysiske rammer. Kvalitetsmål / mål: Vi ønsker fortsat at være en skole, hvor vi inkluderer de børn, hvor det er til barnet bedste. Målet med inklusionsindsatsen er, at fokus ligger på barnets læring og trivsel. Hvis en inklusionsindsats skal virke, så skal hele barnets liv inddrages. Der er derfor behov for at skabe og fastholde et tæt samarbejde med forældrene og institutionen. Handleplan / tiltag: 1. I skoleåret fortsætter vi vores LP-projekt. Vi går i År 4 fra implementeringsfasen til institutionaliseringsfasen. I den forbindelse ændrer vi vores teamstruktur. Dels for at forbedre mulighederne for kollegial sparring og dels så resurserne kan udnyttes endnu mere fleksibelt og målrettet. På baggrund af den gennemførte LP-kortlægningsundersøgelse vil vi i løbet af foråret 2013 udvælge en række indsatsområder til opkvalificering i I skoleåret ønsker vi at opkvalificere vores viden om læring og inklusion. Vi ønsker at arrangere et internt kursus med fokus på organisering af inkluderende undervisning herunder undervisningsdifferentiering, hvor vi tilegner os den nyeste viden fra forskningen. 3. Vi ønsker, at opkvalificere samarbejdet med forældrene og institutionen. Vi har derfor i samarbejde med Skalmejegården søgt om og fået deltagelse i Ministeriet for Børn og Unges projekt Ny Nordisk Skole.

3 Målet med vores udviklingsprojekt er dels at opkvalificere personalegruppernes faglighed, dels at undersøge om der kunne være fordele i en fælles forældresamarbejdsaftale og dels at eksperimentere med forældresamtaler med deltagelse af alle tre parter. 4. Som en udløber af Herning Kommunes it-strategi, Regeringens økonomiske støtte til indkøb af digitale lærermidler og Ministeriet for Børn og Unges projekt Digital Forandrings Ledelse (hvor Skalmejeskolens skoleleder er deltager), vil vi i skoleåret 2013/2014 fokusere på de muligheder og udfordringer de nye digitale lærermidler byder ind med. Vi vil udvikle den pædagogiske tænkning, så den passer til den tredje it-bølge. Succeskriterier / tegn: Vi ønsker at se engagerede og nysgerrige børn, der i fællesskab undres og lærer. Vi ønsker at se børn og voksne med arbejdsglæde og i trivsel. Forældre og børn skal opleve, at vi sammen bliver bedre til at tage hånd om børn i problemer. Vi vil tilstræbe, at antallet af børn der skal tilbydes et andet undervisningstilbud ikke stiger, men falder eller fastholdes på det aktuelt lave niveau. Plan for evaluering og dokumentation: Inklusion har stor bevågenhed på Skalmejeskolen og er derfor løbende et tema i skolebestyrelsen, på ledelsesplan, i den pædagogiske debat på skolen, på teamsamtalerne med ledelsen og i samarbejdet mellem skole og hjem. I forhold til LP-projektet evalueres der løbende i styregruppen og LPgrupperne. I slutningen af hvert skoleår evalueres indsatsen og det kommende skoleårs indsats debatteres.

4 Årsmål % målsætningen Udfordring: I Herning Kommune er ca. 90 % af en ungdomsårgang i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse i For at understøtte målsætningen er det vigtigt med et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne under partnerskabsaftalen omkring indsatsen for at alle unge når en ungdomsuddannelse (UTA). Én af forudsætningerne for at opnå målsætningen er gode læsekompetencer. Det er ligeledes betydningsfuldt at fokusere på Det gode børneliv, hvor læring og udvikling forudsætter en fortsat pædagogisk kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Mål: at 91 % af en ungdomsårgang er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse at 45 % er sikre og hurtige læsere efter 1. klasse at sprogvurderingerne i børnehaven udpeger både de 5 % af børnene, der har behov for en fokuseret sprogindsats at der i forbindelse med alle skoleudsættelser udarbejdes en handleplan for den pædagogiske indsats med det enkelte barn, der skoleudsættes Status: Skalmejeskolen er en grundskole med elever fra klasse. Fra 7. klasse overflyttes hovedparten af eleverne til Sunds Skole. I forhold til 95 % målsætningen, så ser vi vores opgave i, at støtte børnene til at blive selvstændige individer med tillid til egne evner og fællesskabets muligheder. Vi mener, at indsatsen i forhold til målsætningen allerede starter længe før udskolingen. 1. I forhold til indsatsen om antimobning, så gennemfører elevrådet i foråret 2013 i samarbejde med ledelsen en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. 2. I skoleåret 2012/2013 har vi fortsat opkvalificeringen af læseundervisningen. Årets tema har været læsning i alle fag. Vi har i samarbejde med Skalmejegården udarbejdet en strategi for sprog og læsning, der dækker fra vuggestuen til og med skolen. Tidligere har vi fokuseret på læsning i indskolingen og på læseudviklingsstadier. Vi har uddannet en læsevejleder og der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse. Ved læsetesten i 1. klasse var 96 % af børnene sikre læsere. 3. I forhold til drenges motivation for uddannelse har vi i dette skoleår eksperimenteret med Drenge Dansk i indskolingen. 4. I forbindelse med det kommunale tilbud til børn med særlige evner har vi haft to deltagere. Herudover har vi i 2. klasse eksperimenteret med forskellige undervisningsmiljøer, der tilgodeser børn med særlige evner. Projektet har været til stor glæde for både børn og forældre. Kvalitetsmål / mål: Vi ønsker, jf. Skalmejeskolens målsætninger, at skabe grobund for børn der er aktive, meningssøgende, åbne og mangfoldige. Vi vil støtte børnene til at blive selvstændige individer med tillid til egne evner og tillid til fællesskabets muligheder.

5 Handleplan / tiltag: Ad. 1: På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø vil vi udvælge relevante indsatsområder til videre bearbejdning i elevrådet, skolebestyrelsen og på pædagogisk råds møder. Ad. 2: I skoleåret 2013/2014 vil vi implementere den fælles strategi for sprog og læsning. Ad. 3: Erfaringerne fra eksperimentet med Drenge Dansk skal i skoleåret 2013/2014 deles med resten af skolen. Succeskriterier / tegn: Plan for evaluering og dokumentation: Vi ønsker at se engagerede og nysgerrige børn, der i fællesskab undres og lærer. Vi ønsker at se børn og voksne med arbejdsglæde og i trivsel. Undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø og den dertil hørende handleplan evalueres løbende i elevrådet, skolebestyrelsen og på pædagogisk råds møder. Strategien for sprog og læsning evalueres og revideres løbende i samarbejde med Skalmejegården. Erfaringer og eksperimenter med Drenge Dansk samles op på teamudviklingssamtaler og evalueres løbende på disse møder. Årsmål 3. Skolens egen opfølgning på Kvalitetsrapporten Begrundelse for målet: Hver skole har udarbejdet en Kvalitetsrapport, og forventes med udgangspunkt heri at følge op med tiltag, der udvikler den pædagogiske kvalitet. Status: I Skalmejeskolens udviklingsforståelse er skoleudvikling noget der foregår i et samarbejde mellem skolens ledelse, skolebestyrelsen og det pædagogiske personale, men rammesat af Kommunal Bestyrelsen og Folketinget. Inden for denne forståelse udarbejder vi hvert år en udviklingsplan, der danner grundlag for den yderlige udvikling af Skalmejeskolen. Kvalitetsmål / mål: De til skoleåret 2013/2014 udvalgte udviklingsmål er beskrevet ovenfor under Årsmål 1 og Årsmål 2. Handleplan / tiltag: Se ovenfor under Årsmål 1 og Årsmål 2

6 Succeskriterier / tegn: Plan for evaluering og dokumentation: Se ovenfor under Årsmål 1 og Årsmål 2 Se ovenfor under Årsmål 1 og Årsmål 2

7 Hvilke tiltag deltager skolen i / arbejder skolen med i ? Entreprenørskab LP PALS Læsning i alle fag Strategi og handleplan for sprog og læsning Teamsamarbejde Ta pulsen Undervisningsdifferentiering Internationalisering Linjer i udskolingen Ipads Motivation af drenge Holddannelse Test af Cloud-løsninger Undervisningsassistenter Nateku First Lego League Har skolen tilmeldt elever til Tilbud til elever med særlige forudsætninger? Ja X Andre væsentlige tiltag 1. Teamsamarbejdet Konsensuskultur eller konfliktsløsningskultur 2. Håndværk og Design Et udviklingsprojekt i samarbejde med Ministeriet for Børn og Unge 3. SkoleIntra Kursus Interaktive WhiteBoard (IWB) Udfoldelse af tavlernes muligheder

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere