Version 2 (den 4. oktober 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2 (den 4. oktober 2012)"

Transkript

1 Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af tilskud, rapporteringer m.v.) Version 2 (den 4. oktober 2012) Indhold: Indhold:... 1 Indledning... 1 Ansøgning... 1 Kontrakt og bilag... 2 Projektstart... 2 Projektdeltagere... 2 Midtvejsrapportering og afvigelser... 2 Udgifter... 3 Udbetaling af tilskud... 3 Projektafslutning... 4 Revision... 4 Slutregnskab... 5 Slutrapport... 5 Formidling af resultater... 5 Kommercielle forhold... 5 Ansvar og rettigheder... 6 Indledning Dette notat beskriver de generelle regler for modtagelse af tilskud fra Energifonden. Det vil sige de administrative krav til projektets beskrivelse, budget og gennemførelse, betingelser for udbetaling af tilskud, rapportering m.v. Ansøgning Med indsendelse af den underskrevne ansøgning har den projektansvarlige virksomhed og øvrige projektdeltagere bekræftet, at man er villig til at påtage sig gennemførelsen af projektet/aktiviteten.

2 2 Kontrakt og bilag Der udarbejdes en kontrakt for det godkendte projekt/aktivitet. Grundlaget for kontrakten er ovennævnte aftale, den godkendte ansøgning inkl. eventuelle bilag til ansøgningen, revisionsinstruks samt nærværende regler. Enhver afvigelse fra nærværende regler skal fremgå entydigt af kontrakten eller af bilag til denne. Eventuelle efterfølgende ændringer i kontraktgrundlaget skal ske skriftligt som en kontraktændring til den oprindeligt indgåede kontrakt. Projektstart Udgifter på projektet/aktiviteten kan afholdes fra datoen for kontraktens ikrafttræden. Projektdeltagere Alle væsentlige projektdeltagere er navngivet i ansøgningsskemaet: Den person, der tegner den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution, den faglige projektleder, nøglemedarbejdere og projektpartnere. Derudover kan der være tilknyttet underleverandører og eksterne konsulenter til projektet/aktiviteten. Virksomheder, organisationer, institutioner eller nøglepersoner navngivet i ansøgningsskemaet kan kun udskiftes efter aftale med Energifonden. Udskiftningen kan ske, hvis Energifonden er skriftligt informeret om baggrunden herfor og dette er godkendt skriftligt. Midtvejsrapportering og afvigelser Den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution skal indsende midtvejsrapport for projektet/aktiviteten i forbindelse med udbetaling af tilskud. Midtvejsrapporten skal indeholde såvel realiseret som budgetterede beløb for perioden, og skal opstilles som budgettet Energifonden i ansøgningen. I midtvejsrapporten redegøres for projektets/aktivitetens faglige resultater i den forløbne periode, herunder samarbejdet med andre aktører. Der gøres status for projektets/aktivitetens faser og milepæle, og den kommende periodes arbejde beskrives. Er der afvigelser eller problemer, skal disse beskrives. Det skal fremgå af periodestatusrapporteringen, hvorledes de opnåede resultater svarer til de opstillede mål. Det forudsættes, at den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution gennem sine daglige ledelsesrutiner intensivt prøver at opfange og rette afvigelser, så projektet/aktiviteten følger den aftalte plan. Konstaterer projektlederen, at der er afvigelser fra den oprindelige plan og/eller budget, eller kan det forudses, at sådanne vil indtræffe, skal projektlederen omgående orientere Energifonden herom.

3 3 Er afvigelserne af en sådan art, at der må forventes ændringer i tidsforløbet som forskydning af milepæle eller slutrapporteringstidspunktet, skal der forhandles om en ny tidsplan. Projektlederen skal herunder sandsynliggøre, at afvigelsen var uundgåelig, og hvorledes han/hun fremtidigt vil sikre tidsplanens overholdelse. Midtvejsrapporten underskrives af den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution. Væsentlige ændringer i fagligt indhold, tidsplan samt økonomi og budget skal godkendes skriftligt. Derfor skal der fremsendes en skriftlig begrundet anmodning herom til Energifonden. Energifonden skal foretage den endelige godkendelse af væsentlige ændringer. Hvis anmodningen gælder en begrænset forlængelse af projektet/aktiviteten skal anmodningen være Energifonden i hænde senest 3 måneder før projektets/aktivitetens afslutning. E- mail opfattes som en skriftlig henvendelse. Hvis midtvejsrapporten ikke indeholder tilstrækkelig information, er den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution forpligtet til at udarbejde en ny. Energifonden har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger og for egen regning eventuelt lade en udenforstående gennemføre en teknisk/økonomisk vurdering af projektet/aktiviteten. Udgifter Med henvisning til kontrakten dækkes de godkendte budgetterede udgifter til projektet/aktiviteten. Udgifterne opgøres på følgende omkostningsarter: Lønomkostninger, driftsstøtte, rejser og opholdsudgifter, eksterne tjenesteydelser, anskaffelse af apparater, udstyr og materialer samt andet (posten andet skal være specificeret). Tilskud til rejseudgifter ydes efter faktiske afholdte udgifter. Tilskudsberettigede udgifter opgøres som udgangspunkt inklusiv moms. Såfremt aktiviteten/projektet er momspligtigt opgøres udgifterne eksklusiv moms. Hvis projektet indeholder større udgifter til udstyr (herunder eksempelvis IT-udstyr), indgås nærmere aftale med Energifonden om, hvorledes disse aktiver anvendes efter projektets afslutning. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud til projekter/aktiviteter støttet af Energifonden forudsætter, at den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution indsender en midtvejsrapport, som udover

4 4 at beskrive fremdriften i projektet også indeholder en opgørelse over periodens afholdte udgifter samt de akkumulerede udgifter. Inden udbetaling kan finde sted, skal Energifonden foretage en faglig og økonomisk godkendelse af midtvejsrapporten. Energifondens godkendelse af midtvejsrapporten fratager på ingen måde den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution for forpligtigelser beskrevet i kontraktgrundlaget. Efter godkendelse af midtvejsrapporten udbetales et beløb svarende til de dokumenterede udgifter for den afsluttede periode. A conto udbetalinger kan gennemføres efter aftale mod fremsendelse af aktivitetsplan og budget for den pågældende periode. Den pågældende periode skal efterfølgende afrapporteres i form af en periodestatusrapport. Periodestatusrapporten skal indeholde såvel realiseret som budgetterede beløb for perioden, og skal opstilles som budgettet Energifonden i ansøgningen. Periodestatusrapporten skal godkendes af Energifonden før en ny a conto udbetaling kan gennemføres. Udbetaling sker ud fra den medsendte betalingsanmodning, der skal være påført projektnummer, virksomhedens SE-nummer og bankkonto. Såfremt det fremsendte materiale er utilstrækkeligt for vurderingen af projektet, kan Energifonden til enhver tid anmode om yderligere oplysninger, eventuelt lade en udenforstående, der ikke selv har kommercielle interesser inden for området, gennemføre en teknisk og økonomisk vurdering af projektet. Omkostninger ved en vurdering af projektet afholdes af Energifonden. De sidste 10 % af det aftalte tilskud tilbageholdes, indtil Energifonden har godkendt slutrapporten, der foreligger et afslutningsskema og der er aflagt regnskab (se afsnittet herom). Specielle terminer eller betingelser for udbetaling kan være aftalt i kontrakten. Hvis særlige forhold, f.eks. vedrørende projektets varighed taler herfor, kan der aftales et andet betalingsforløb. Udbetaling foregår til anerkendt pengeinstitut efter ønske fra den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution/person. Projektafslutning Senest 3 måneder efter at et projekt er afsluttet, skal der indsendes afsluttende materiale: Revideret slutregnskab og slutrapport. Revision For private virksomheder/organisationer/institutioner gælder, at regnskabet skal være revideret og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Revisionen gennemføres i henhold til Revisionsinstruks for revision af regnskaber af projekter/aktiviteter, der gennemføres med tilskud fra Energifonden (bilag til kontrakten). Revisionsudgifter afholdes af den projektansvarlige virksomhed.

5 5 For institutioner som revideres af Rigsrevisionen gælder, at regnskabet skal være underskrevet af institutionens bestyrer eller en deraf bemyndiget. For alle virksomheder offentlige som private gælder, at Energifonden for egen regning har ret til at lade en statsautoriseret revisor eller anden bemyndiget person gennemgå projektudgifterne (også ved uanmeldt revision hos den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution/person), der er afholdt i forbindelse med projektet. Slutregnskab Senest 3 måneder efter et projekt/aktiviteten er afsluttet, skal der indsendes et afsluttende projektregnskab til Energifonden. Regnskabet skal være underskrevet og forsynet med en påtegning om den foretagne revision, jf. afsnittet om Revision. Regnskabet skal specificeres på samme måde som det budget, der er lagt til grund for kontrakten om tilsagn. Energifonden har til enhver tid ret til at anmode om yderligere oplysninger og eventuelt at få gennemført en teknisk og/eller økonomisk vurdering af projektet/aktiviteten. Slutrapport Rapporteringen fra det afsluttede projekt/aktivitet skal omfatte følgende: a) Projektnummer, projekttitel, navn og adresse og CVR-nr (projektansvarlige virksomhed/organisation/institut). b) Et kortfattet resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater. c) En egentlig slutrapport, der beskriver projektets forudsætninger, mål, gennemførelse og opnåede resultater, samt virkning af de gennemførte aktiviteter. Energifonden forbeholder sig ret til at offentliggøre det kortfattede projektresumé (b) på sin hjemmeside, ligesom slutrapporteringen (c) vil være offentligt tilgængelig. Formidling af resultater Projektdeltagerne forpligter sig til at stille resultaterne af projekter/aktiviteter støttet af Energifonden til rådighed for offentligheden. Ved offentliggørelse af materialet om projektet/aktiviteten skal det af teksten fremgå, at projektet er gennemført med støttet af Energifonden med angivelse af projektnummer og beløbets størrelse. Kommercielle forhold

6 6 Projekter/aktiviteter, der modtager støtte fra Energifonden, skal være af en almennyttig karakter. Det er således et krav, at projekter/aktiviteter ikke må have kommerciel interesse for projektdeltagerne. Hvis et projekt mod forventning udvikler sig kommercielt, kan der blive tale om tilbagebetaling. Viser det sig under gennemførelsen af et projekt/aktivitet, at projektet/aktiviteten udvikler sig kommercielt, er den projektansvarlige forpligtet til hurtigst muligt at meddele dette til Energifonden. Ansvar og rettigheder Energifonden kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis projektet/aktiviteten skulle vise sig at krænke andres rettigheder herunder patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådrage sig et ansvar over for tredjemand. Energifonden kan stoppe finansieringen og trække sig ud af et projekt/aktivitet, hvis: 1. Projektet ikke overholder mål, tidsplan og budget. 2. Udviklingen (teknisk eller politisk) gør en fortsættelse meningsløs. 3. Det aftalemæssige grundlag for støtte til Energifonden falder væk. 4. Projektet er indgået under falske forudsætninger fra projekthavers side. 5. Den projektansvarlige, dennes organisation eller partnere ikke overholder indgåede aftaler, udviser grov forsømmelighed eller svigagtig optræden. Ad pkt. 2 Ønskes projektet bragt til ophør som følge af, at den tekniske eller politiske udvikling gør en fortsættelse meningsløs, så dækkes de direkte og dokumenterede udgifter, den projektansvarlige har i forbindelse med at bringe projektet til ophør. Der skal forinden træffes aftale om, i hvilket omfang den projektansvarlige virksomhed/organisation/institution skal levere en afrapportering, og hvorledes de indtil ophør opnåede resultater stilles til rådighed. Alternativt kan Energifonden sammen med den projektansvarlige virksomhed/institution vælge at reformulere projektet. Projektet skal herefter til fornyet godkendelse i Energifonden. Ad pkt. 4 og 5. Skyldes ophævelsen de i pkt. 4 og 5 nævnte grunde, er Energifonden berettiget til at kræve den allerede udbetalte støtte tilbagebetalt. Der kan i sådanne situationer ikke rejses nogen form for erstatningskrav mod Energifonden. Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Energifonden Rosenørns Allé Frederiksberg Hjemmeside:

7 7

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere