Vejledning til vejloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til vejloven"

Transkript

1 Vejledning til vejloven Vejbyggelinier December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Vejbyggelinjer Introduktion En vejbyggelinje er i vejlovens 3, nr. 8, defineret som en sikringslinje med vejmyndigheden som påtaleberettiget, som indebærer begrænsninger i ejerens eller andre rettighedshaveres råden over et nærmere defineret areal. Vejbyggelinjer giver vejmyndigheden mulighed for at sikre, at eksisterende veje kan udvides, og at vejmyndigheden kan varetage hensynet til færdslen i øvrigt på disse veje. Bestemmelserne giver også vejmyndigheden mulighed for at sikre arealerne til etablering af nye veje eller flytning af bestående veje samt fri oversigt i vejkryds for sådanne fremtidige veje. Retsgrundlaget Vejlovens regler om vejbyggelinjer Kapitel 5 Sikring af vejanlæg 40. Vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer, når det er nødvendigt af hensyn til en fremtidig udvidelse af et bestående vejanlæg, eller af hensyn til færdslen i øvrigt. Stk. 2. På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art. Stk. 3. Pålægges der vejbyggelinjer på begge sider af vejen, må den indbyrdes afstand mellem vejbyggelinjerne ikke overstige 100 m på statsveje og andre rutenummererede veje og 50 m på kommuneveje. Pålægges der kun vejbyggelinje på den ene side af vejen, må afstanden til den modsatte side af vejen ikke overstige de nævnte mål. Stk. 4. Pålægges vejbyggelinjen af hensyn til at sikre den frie oversigt ved vejkryds, kan vejmyndigheden fastlægge vejbyggelinjen i en anden beliggenhed end den i stk. 3 nævnte. Stk. 5. Opføres en bygning eller et andet anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme højde som den fremtidige vejhøjde, må bygningen eller anlægget ikke opføres i vejbyggelinjen eller i vejlinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men skal rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem bygningens eller anlæggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran bygningen eller anlægget på mindst 1,5 m. 41. Når det er nødvendigt af hensyn til sikring af fremtidige vejanlæg, der er optaget på vejplan, eller til fremtidige flytninger af bestående veje, der er optaget på vejplan, kan vejmyndigheden pålægge vejbyggelinjer. Det samme gælder til sikring af fri oversigt ved sådanne veje. Stk. 2. Pålæg af vejbyggelinjer efter stk. 1 har de retsvirkninger, der er nævnt i 40, stk. 2. Stk. 3. Vejbyggelinjer efter stk. 1 kan pålægges for en periode af højst 10 år. Vejbyggelinjepålægget kan forlænges med indtil 10 år ad gangen. Stk. 4. Inden der sker pålæg af vejbyggelinjer til en statsvej efter stk. 1, skal de kommunalbestyrelser, i hvis område vejen forløber, have lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Inden en myndighed giver tilladelse til at opføre bebyggelse eller til andre foranstaltninger, jf. 40, stk. 2, skal de vejmyndigheder, som har udtalt sig om vejbyggelinjepålægget efter stk. 4, have 2

3 lejlighed til at udtale sig, hvis tilladelsen i væsentlig grad vil berøre planerne for vejens udbygning. Det samme gælder, hvis vejmyndigheden vil ophæve vejbyggelinjer pålagt efter stk Under forberedelsen af en vejs optagelse på vejplan kan vejmyndigheden nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af planlægningen, foretages de foranstaltninger, som er nævnt i 40, stk. 2. Det samme gælder, når et anlæg er optaget på vejplan, og der planlægges pålæg af vejbyggelinjer efter 41. Stk. 2. Et forbud efter stk. 1 kan kun nedlægges for en periode af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang. Stk. 3. Inden en kommunalbestyrelse giver tilladelse til byggeri eller andre retlige eller fysiske foranstaltninger, som må forventes at komme i strid med vejlinjen for en statsvej, som er under planlægning eller er planlagt, men endnu ikke er sikret ved et vejbyggelinjepålæg, skal kommunalbestyrelsen give Vejdirektoratet oplysning herom. Hvis Vejdirektoratet ikke inden 2 måneder efter at have modtaget en sådan oplysning nedlægger forbud efter stk. 1, kan tilladelsen gives. Stk. 4. Et forbud efter stk. 1 skal respekteres af alle fra datoen for forbuddets meddelelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet. 43. Beslutninger om pålæg af vejbyggelinjer efter 40 eller 41, forlængelse af vejbyggelinjer efter 41, stk. 3, og forbud efter 42, stk. 1, skal offentliggøres. Vejmyndigheden skal endvidere give meddelelse til de ejere og brugere af ejendomme, der bliver direkte berørt af pålægget, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen. Stk. 2. Ved pålæg af vejbyggelinjer efter 41 skal den vejplan, der er udarbejdet af vejmyndigheden, være offentliggjort. Vejdirektoratet skal endvidere underrette de kommunalbestyrelser, i hvis kommune vejbyggelinjen forløber, når der sker pålæg af vejbyggelinjer på en statsvej. Stk. 3. Pålagte vejbyggelinjer skal respekteres af alle fra datoen for pålæggets offentliggørelse, uanset hvornår deres rettigheder er erhvervet. Stk. 4. Vejmyndighederne skal tinglyse pålagte vejbyggelinjer med angivelse af deres hjemmel, når de frister, der er nævnt i 132, er udløbet og afgørelse om eventuelle klager er truffet. Stk. 5. Vejmyndigheden skal på ejerens anmodning oplyse denne om vejbyggelinjernes beliggenhed på ejerens ejendom. Stk. 6. Inden byggearbejde iværksættes på et areal, der er omfattet af vejbyggelinjer efter 40 eller 41, skal bygherren søge oplyst hos vejmyndigheden, om arbejdets udførelse vil komme i strid med vejbyggelinjebestemmelserne. 44. En ejer af et areal kan begære arealet overtaget af vejmyndigheden mod erstatning, hvis arealet er pålagt vejbyggelinjer efter 40 eller 41 og ejeren afskæres fra en udnyttelse, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omliggende arealer. Stk. 2. Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er pålagt vejbyggelinjer efter 40 og 41, som hindrer afhændelse af arealet, kan, når der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren, begære arealet overtaget af vejmyndigheden mod erstatning. Stk. 3. Udgør det vejbyggelinjepålagte areal kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at den bevares som en selvstændig ejendom, eller hvis det skønnes, at ejendommen ikke kan udnyttes på en rimelig måde. Stk. 4. Begæring om overtagelse af arealer, der er pålagt vejbyggelinjer efter 40, skal fremsættes, inden 6 måneder efter at ejeren har fået meddelelse om vejbyggelinjepålægget eller endelig afgørelse om en indgivet klage over pålægget er meddelt ejeren. Når særlige grunde foreligger, kan vejmyndigheden tillade, at begæring om overtagelse fremsættes efter udløb af fristerne. For vejbyggelinjer pålagt efter 41 gælder ingen frist for begæring om overtagelse. Stk. 5. Sagen henvises til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 105 og 106, hvis vejmyndigheden afslår ejerens begæring efter stk. 1-3, eller hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse. Stk. 6. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i

4 Stk. 7. Sager, jf. stk. 5, behandles, for så vidt angår statsveje, herunder planlagte statsveje, af de myndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 8. Transportministeren kan bestemme, at en sag som nævnt i stk. 5 vedrørende en statsvej behandles af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i 105 og Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekterings- eller anlægsaktivitet i forbindelse med projekteringen eller anlægget af nye statsvejsanlæg eller ændring af bestående statsvejsanlæg, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Stk. 2. Hvis transportministeren afslår ejerens anmodning efter stk. 1, eller hvis der ikke kan opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 3. Ved erstatningsfastsættelsen efter stk. 2 finder 103 anvendelse. 46. Politiet kan, uanset hvem der er påtaleberettiget i henhold til en servitut fastsat med hjemmel i vejlovgivningen, der er pålagt en ejendom, give den forpligtede pålæg om at overholde servitutbestemmelsen. 47. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om hjørneafskæring af ejendomme, når dette er nødvendigt til sikring af færdslen. Forarbejder Forarbejderne til bestemmelserne i vejlovens kap. 5 findes i L20 af 8. oktober 2014, de almindelige bemærkninger for så vidt angår 45, og de særlige bemærkninger til 40 til 47. Vejbyggelinjer blev indført med lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af byggelinjer ved veje og gader. Disse bestemmelser blev med få ændringer videreført i kap. IV, 40-46, i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje (vejbestyrelsesloven). Fra og med 1957 har det været muligt at pålægge byggelinjer af hensyn til færdslen på en eksisterende vej. Bestemmelserne i vejbestyrelsesloven blev få indholdsmæssige ændringer videreført i kap. 4, 34-42, i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje (vejloven). Herefter er der sket mindre justeringer i regler, navnlig i lov nr. 233 af 21. april 1999 om ændringer af lov om offentlige veje m.fl. Til dig som borger Indledende bemærkninger Bestemmelserne om vejbyggelinjer, der i tidligere vejlovgivning blev kaldt byggelinjer, giver vejmyndigheden mulighed for at sikre, at eksisterende veje kan udvides, og at vejmyndigheden kan varetage hensynet til færdslen i øvrigt på de eksisterende veje. Vejmyndigheden kan også sikre arealer til at etablere nye veje eller flytte eksisterende veje samt fri oversigt i vejkryds for disse fremtidige veje. Sikringen består i, at du ikke må etablere nye faste anlæg, bygninger m.m. på det areal, der er omfattet af vejmyndighedens vejbyggelinje/vejbyggelinjer uden vejmyndighedens tilladelse. Vejmyndigheden får altså mulighed for at sikre sig, at det kommende projekt, som eventuel skal gennemføres ved ekspropriation, rent faktisk kan gennemføres, og at der ikke etableres nye fordyrende foranstaltninger på ejendommen, som vejmyndigheden i givet fald skal erstatte. 4

5 De ting, som du lovligt har etableret på din ejendom inden for det område, der nu er omfattet af vejbyggelinjen, kan du lovligt fortsætte med, og de skal erstattes fuldt ud ved en ekspropriation. Begrænsningerne i den måde, du fremover kan udnytte din ejendom inden for vejbyggelinjen, indtræder fra det tidspunkt, hvor vejmyndighedens meddelelse, om at den agter at lægge vejbyggelinjer på din ejendom, er kommet frem til dig. Det fremgår af vejlovens 43, stk. 1 og 3. Vejmyndighedens meddelelse og offentliggørelse af påtænkte og af endelige vejbyggelinjer er i praksis en erstatningsfri regulering af din ejendom. I almindelighed mener taksationsmyndighederne og domstolene, at du som grundejer må tåle disse indskrænkninger i den måde, du kan råde over din ejendom. Udbygningen af vejnettet er en del af den almindelige samfundsøkonomiske udvikling, som vi som borgere skal tåle. Domstolene og taksationsmyndighederne mener som udgangspunkt ikke, at det tab, som du får som ejer af ejendommen er af et en sådan art, at det skal erstattes alene på grund af vejbyggelinjen. Hvis der sker en efterfølgende ekspropriation, vil der selvfølgelig være en erstatning. Retsvirkningen af en vejbyggelinje Vejbyggelinjen regulerer som sagt kun fremtidige handlinger, og kun handlinger omfattet af 40, stk. 2. På det areal, der er omfattet af vejbyggelinjen, skal du have vejmyndighedens tilladelse, hvis du ønsker at opføre ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bygninger, foretage væsentlige forandringer i en eksisterende bebyggelse, genopføre nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etablere anlæg og indretninger af blivende art. Omfattet af vejbyggelinjen betyder ved en vejbyggelinje langs en eksisterende vej en 40- vejbyggelinje arealet mellem vejens areal og vejbyggelinjen. Ved vejbyggelinjer til fremtidige veje 41-vejbyggelinjer arealet mellem de 2 vejbyggelinjer. Væsentlige forandringer i en eksisterende bebyggelse gælder ikke kun ydre forandringer i bebyggelsen. Det er dog ikke enhver forandring eller modernisering af en bygning, der kræver tilladelse. Du kan således uden at skulle indhente tilladelse først vedligeholde og istandsætte dine bygninger uden tilladelse, indlægge centralvarme, indrette badeværelse m.m. Derimod vil en udskiftning af en eksisterende træbygning med en stenbygning kræve tilladelse. Det samme gælder en gennemgående istandsættelse af et gammelt hus, hvor værdien af huset efter istandsættelsen forøges væsentligt. Etablering af anlæg og andre blivende indretninger dækker bl.a. over jordvolde, støjværn, kirkegårde, sportspladser, organiseret skovrejsning m.m. Et andet, meget praktisk, eksempel er etablering af ledninger i de arealer, der er omfattet af vejbyggelinjer. I forbindelse med vejmyndighedens tilladelse til etablering af ledninger, vil vejmyndigheden ofte stille særlige krav til den aftale, som du indgår med ledningsejeren. Vejmyndigheden vil ofte kræve, at ledningen etableres på det almindelige gæsteprincips vilkår. Du skal således have tilladelse, hvis du ønsker at etablere andre faste anlæg eller indretninger f.eks. en skov, hvor der ikke tidligere har været skov på din ejendom. Du kan derfor ikke indgå aftale med en ledningsejer om, at vedkommende må placere sin ledning i en del af din ejendom, som er berørt af en vejbyggelinje, uden først at have fået vejmyndighedens tilladelse. 5

6 Hvis du alligevel opfører bygninger eller etablerer faste eller blivende anlæg på din ejendom uden vejmyndighedens tilladelse, risikerer du eller senere ejere af din ejendom, at vejmyndigheden ikke vil erstatte disse anlæg i tilfælde af ekspropriation, og at domstolene giver vejmyndigheden medhold i dette. Bestemmelsen skal således ses i lyset af det formål, der er med vejbyggelinjer, nemlig at undgå, at der på arealer omfattet af vejbyggelinjen opføres eller etableres forhold, som vil medføre en stor fordyrelse af ekspropriationen eller måske gøre det overordentligt vanskeligt at ekspropriere det pågældende areal. I tvivlsspørgsmål skal anbefalingen derfor være, at du retter henvendelse til vejmyndigheden for at få afklaret, om den ønskede modernisering eller foranstaltning kræver tilladelse efter vejlovens 40, stk. 2, eller 41, stk. 2. Oplysning om klageadgang Klager over kommunalbestyrelsens endelige afgørelse om vejbyggelinjer skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter modtagelse af meddelelsen om den endelige afgørelse, jf. vejlovens 132, stk. 3. Der henvises nærmere til Klage til Vejdirektoratet. Den endelige afgørelse kan være pålæg, herunder fornyelse, af vejbyggelinjer, afslag på eller tilladelse på vilkår til at etablere forhold som nævnt i 40, stk. 2, forbud som nævnt i 42. Klager over Vejdirektoratets afgørelser om vejbyggelinjer m.m. i forbindelse med statsvejene kan påklages til Transport- og Bygningsministeriet. Hvis du mener, at vejbyggelinjen indebærer sådanne begrænsninger i dine muligheder for at udnytte din ejendom, at du lider et tab, skal du rejse dette krav over for vejmyndigheden. Hvis vejmyndigheden ikke er enig med dig i, at du har lidt et tab, eller i tabets størrelse, kan du kræve sagen indbragt for taksationsmyndighederne. Med hensyn til taksationsmyndighederne efter vejlovens 105 og 106 henvises til kapitlet Ekspropriation og taksationsmyndighederne. Hvis du i øvrigt opfylder betingelserne i vejlovens 44, stk. 1, kan du også kræve en uenighed om, hvorvidt vejmyndigheden skal overtage din ejendom, indbragt for taksationsmyndighederne og efterfølgende for domstolene. Der henvises til kapitlet Overtagelse. Det er en betingelse for, at du kan indbringe sagen for domstolene, at du har udnyttet din klagemulighed til Vejdirektoratet, eller at erstatningsspørgsmålet har været behandlet af taksationsmyndighederne. Til dig som sagsbehandler Hvilke hensyn skal varetages? Som nævnt er vejbyggelinjer en principielt erstatningsfri regulering af den private ejendomsret. Dette betyder, at muligheden for at sikre vejanlæg med vejbyggelinjer skal anvendes med omtanke. Det bør også have betydning for den måde, hvorpå vejmyndigheden behandler ansøgninger om tilladelse (dispensation) til at foretage en handling nævnt i 40, stk. 2, og de eventuelle vilkår, som fastsættes for tilladelsen. Over for disse hensyn til vejens naboer står, at lovgiver netop ved at have regler om sikring af vejanlæg i vejloven anerkender, at der kan være behov for at begrænse ejerens råden over sin ejendom, og 6

7 at ejeren som udgangspunkt må acceptere begrænsninger til fordel for det fælles gode - en tidssvarende og effektiv infrastruktur på vejnettet. I forbindelse med ansøgning om dispensation fra eksisterende vejbyggelinjer bør vejmyndigheden inddrage ansøgerens begrundelse for ansøgningen, herunder at den almindelige samfundsøkonomiske udvikling også taler for, at grundejeren løbende vedligeholder og forbedrer deres ejendomme. Disse hensyn skal afvejes med de hensyn til planlægning, udvikling af vejnettet og hensynet til trafiksikkerheden på vejnettet, samt aktualiteten af en eventuel arealerhvervelse. På baggrund af denne samlede vurdering træffer vejmyndigheden sin afgørelse tilladelse, eventuelt med vilkår, eller afslag. Reglerne om vejbyggelinjer Bestemmelsen i vejlovens 40 giver vejmyndigheden mulighed for at pålægge vejbyggelinjer langs med eksisterende veje, når det er nødvendigt, af hensyn til en fremtidig udvidelse af vejen eller af hensyn til færdslen i øvrigt. Som det fremgår af det følgende, har det betydning for vejbyggelinjens placering og bredde, med hvilket formål vejbyggelinjen placeres. Dette taler for, at formålet præciseres i afgørelsen. Hvis der pålægges vejbyggelinjer på begge sider af vejen, må den indbyrdes afstand mellem linjerne ikke overstige 50 meter for kommuneveje og 100 meter for statsveje og rutenummererede veje. Hvis der kun pålægges vejbyggelinje på den ene side af vejen, må afstanden til den modsatte side af vejen ikke overstige de nævnte mål. Hvis vejbyggelinjen (også) er pålagt af hensyn til fri oversigt i vejkryds, kan vejbyggelinjen placeres på anden, formålstjenelig måde. Særligt om højdeforskel mellem bygningens jordlinje og den fremtidige vejhøjde Det kræver vejmyndighedens tilladelse at opføre bygninger, hvis disse ikke opføres med sine jordlinjer i samme højde som fremtidig vejhøjde. Det fremgår af vejlovens 40, stk. 5. Bygninger m.m., der ønskes etableret på en sådan måde, at der opstår en højdeforskel mellem bygningens jordlinje og den fremtidige vejhøjde, skal trækkes så langt væk fra vejbyggelinjen eller vejlinje, at vejen eller det vejbyggelinjebelagte areal ikke udsættes for fare på grund af jordmaterialets naturlige bevægelser, erosion m.m. Hermed undgår vejmyndigheden at skulle træffe beslutning om ofte dyre afværgeforanstaltninger af hensyn til bygningerne, når vejen etableres eller udvides. Ved en bygnings jordlinje forstås sædvanligvis den højde på en bygnings fundament eller sokkel, hvortil jord kan lægges op eller fjernes uden det vil kræve videre foranstaltninger eller følgeomkostninger for et senere vejanlæg. Det kan dreje sig om det projekterede byggeris terrænhøjde langs fundamentet/soklen eller en lednings eller særlige bygværks krævede mindste eller største jorddække, som må forudsættes intakt ved et senere vejanlæg. En bygning, mur eller anden indretning af blivende art kan være konstrueret således, at der efterfølgende kan fyldes jord på op til en vis højde, uden der af den grund vil skulle bekostes forstærkninger eller afværgeforanstaltninger, f.eks. i form af forstærkning og isolering af sokkel, tilmuring eller flytning af vindues- udluftningshuller mv. Selve konstruktionen af en bygning, et bassin eller et ledningsanlæg kan også forudsætte et vist mindste jorddække eller en mindste jordhøjde. Disse forhold kan eventuelt få betydning, hvis det er på tale at dispensere fra en vejbyggelinje med højdetillæg på vilkår om ikkefordyrelse ved et evt. senere vejanlæg. 7

8 En bygnings jordlinje vil typisk fremgå af det konkrete byggeprojekt, såvel af hensyn til et eventuelt senere haveanlæg, som selve bygningskonstruktionen, dennes adgangsveje, ledningsanlæg i jord med krav om jorddække, bassiner med krav om sidestøtte i jorden mv. Fremtidig vejhøjde vil i forbindelse med en dispensation fra en vejbyggelinje med højdetillæg typisk kunne fastsættes som koten (højden) af vejens midte eller nærmeste eksisterende kørebanekant. Dette vil som udgangspunkt kunne tilgodese en sideudvidelse med flere kørespor mv. af en eksisterende vej, såfremt der ikke er udarbejdet konkrete detaljerede planer med koter (højder) for vejens fremtidige linje. Byggelinjer til sikring af nye offentlige veje eller flytning af eksisterende veje eller til sikring af fri oversigt i vejkryds I vejlovens 41 videreføres den tidligere vejlovs 35, hvorefter vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer med henblik på at sikre gennemførelsen af nye offentlige veje, flytning af eksisterende veje eller til sikring af oversigt i vejkryds for vejanlæg, der er optaget på vejmyndighedens vejplan. Vejbyggelinjerne efter 41, stk. 1, har de samme retsvirkninger som en vejbyggelinje pålagt efter vejlovens 40, stk. 1. Med hensyn til disse retsvirkninger henvises til overfor om 40. Vejbyggelinjer efter den gamle vejlovs 35 har siden 1. juli 1999 kun kunne have en varighed på maksimalt 10 år, hvorefter de skal fornys efter samme regler, som gælder for pålæg af vejbyggelinjer på det nu foreliggende tidspunkt. Det vil sige, at gamle 35-byggelinjer skal fornys efter den nye vejlovs regler. Tidsbegrænsningen på 10 år er videreført i den nye vejlovs 41, stk. 3. Formålet med tidsbegrænsningen er, at vejmyndigheden regelmæssigt skal vurdere, om den pågældende arealreservation fortsat bør opretholdes, således at reservationerne ikke glemmes i den videre planlægning af vejinfrastrukturen. Høringsbestemmelser, der er nævnt i vejlovens 41, stk. 4 og 5, skal først og fremmest sikre, at vejplanlægning og anden planlægning koordineres, således at udbygningsmulighederne kan fastholdes. Forbud imod tilstandsændringer med henblik på at udarbejde en vejplan og på det grundlag pålægge vejbyggelinjer til sikring af projektet Bestemmelsen i vejlovens 42 har igen til formål at sikre, at planlagte vejprojekter kan gennemføres, også økonomisk. Hvis en vejs optagelse på vejplan er under forberedelse, kan vejmyndigheden nedlægge et forbud for en periode af 1 år imod, at der foretages foranstaltninger som nævnt i 40, stk. 2, der må forventes at komme i strid med den vejbyggelinje, som vejmyndigheden ønsker at lægge på ejendommen. Forbuddet på 1 år kan ikke forlænges. Bestemmelsen, der er en videreførelse af den tidligere vejlovs 36, forudsætter et samarbejde mellem Vejdirektoratet og kommunerne eller en intern koordinering i kommunen. Som det fremgår af 42, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen underrette Vejdirektoratet herom, hvis kommunalbestyrelsen agter at give tilladelse til byggeri eller andre retlige eller fysiske foranstaltninger, der må forventes at komme i strid med vejlinjen for en statsvej, som er under planlægning eller er planlagt, men blot ikke sikret ved vejbyggelinjer. Vejdirektoratet har herefter maksimalt 2 måneder til at nedlægge forbud. 8

9 Proceduren De særlige procedureregler for vejbyggelinjer findes i vejlovens 43. Ved siden af disse regler skal vejmyndigheden overholde de almindelige forvaltningsretlige regler, her først og fremmest partshøringsbestemmelsen i forvaltningslovens 19 og bestemmelsen i forvaltningslovens 21 om retten til at bede om udsættelse af afgørelsen med henblik på at kunne kommentere beslutningsgrundlaget. Vejmyndigheden skal offentliggøre pålæg af vejbyggelinjer (vejlovens 40 og 41), forlængelse af vejbyggelinjer (vejlovens 41, stk. 3) og forbud efter vejlovens 42, stk. 1. Vejmyndigheden skal også meddele pålægget til ejere og brugere, som bliver direkte berørt af pålægget, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen. Det fremgår af vejlovens 43, stk. 1. Vejdirektoratet skal endvidere underrette de kommunalbestyrelser, i hvis kommune vejbyggelinjen for en statsvej forløber, jf. 43, stk. 2, 2. pkt. Disse bestemmelser gælder såvel de afgørelser, som vejmyndigheden agter at træffe, som vejmyndighedens endelige afgørelser. Den i 43, stk. 3, nævnte beskyttelse af vejbyggelinjen indtræder fra tidspunktet for offentliggørelsen henholdsvis meddelelsen af den vejbyggelinje eller det forbud, som vejmyndigheden agter at træffe afgørelse om. Med hensyn til offentliggørelse kan vejmyndigheden frit vælge det eller de medier, som er bedst egnede til at udbrede den beslutning, der er tale om. Der er ikke krav om, at offentliggørelsen skal ske flere steder. Der henvises til de almindelige bemærkninger i L20 af 8. november De ejere og brugere, som skal have meddelelse, jf. 43, stk. 1, 2. pkt., er først og fremmest de ejere og brugere, hvis adkomst eller brugsret fremgår af tingbogen. Herudover vil det være ejere og brugere, som vejmyndigheden bliver bekendt med i forbindelse med sin undersøgelse af sagen. Det er en betingelse for, at vejmyndigheden i det hele taget på lægge vejbyggelinjer på en ejendom med henvisning til vejlovens 41, at vejplanen er offentliggjort, jf. vejlovens 43, stk. 2, 1. pkt. Vejmyndigheden skal tinglyse pålagte, endelige vejbyggelinjer med angivelse af deres hjemmel, når klagefristen i vejlovens 132 er udløbet, og afgørelse om eventuelle klager er truffet. Det fremgår af vejlovens 43, stk. 4. Bestemmelserne i 43, stk. 5 og 6, er ordensmæssige bestemmelser, der pålægger vejmyndigheden at oplyse om sine vejbyggelinjer, og pålægger en bygherre at undersøge, om der er vejbyggelinjer, inden byggearbejdet påbegyndes. Praksis Henvisninger til vejregler: Grundlag for udformning af trafikarealer - Tværprofiler i åbent land 9

10 Trafiksikkerhedsrevision Illustrationer Bilag 1: Højde- og passagetillæg 10

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Overtagelse December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Overtagelse Introduktion

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.« LOV nr 156 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2843 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 5 Sikring af Vejanlæg Pålæg af byggelinjer 40. Vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer, når

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti

Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti Dato 12. april 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/04940-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v. 1)

Lov om offentlige veje m.v. 1) LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 916 af 03/07/2015

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Vejdirektoratet kan således ikke pålægge Esbjerg Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan således ikke pålægge Esbjerg Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 7. september 2017 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 17/07973-10 Side 1/6 Esbjerg Kommunes påbud af 25. april 2017 Vejdirektoratet har behandlet jeres

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Klage til Vejdirektoratet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Klage

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Adgangsforhold og adgangsbestemmelser December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450

Læs mere

Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag

Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag Dato 21. marts 2018 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/10446-39 Side 1/5 Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag D har i e-mail af 15. juni 2017

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Nedlæggelse af Markedspladsen som offentlig p-plads

Nedlæggelse af Markedspladsen som offentlig p-plads Dato 17. marts 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/11122-15 Side 1/5 Nedlæggelse af Markedspladsen som offentlig p-plads I e-mail af 30. juli 2015 har

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Torsten Forsberg Center for Teknik og Miljø Trafik og Ressourcer 10. april 2019 Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Lov om letbane på Ring 3

Lov om letbane på Ring 3 LOV nr 165 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2013-2452 Senere ændringer til forskriften LOV nr 686

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78 Titel Lov om offentlige veje m.v. Status Gældende Ikrafttrådt 01-07-2015 Type Lov Nummer 1520 Publiceret 27-12-2014 Udgiver Transportministeriet Udskrevet af Sti Herman Stisen Dato 26-05-2016 EG Kommuneinformation

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje Fremsat den 5. november 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Forslag til lov om private fællesveje Kapitel 16 Ikrafttræden

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Nedlæggelse og omlægning af den private fællesvej Værftsvej

Nedlæggelse og omlægning af den private fællesvej Værftsvej Dato 17. december 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/11660-19 Side 1/6 Nedlæggelse og omlægning af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag. Lov om offentlige veje m.v. 1)

Forslag. Lov om offentlige veje m.v. 1) Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2014 Forslag til Lov om offentlige veje m.v. 1) Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10857-5 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af en strækning af Fælledvej Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse Dato 20. juni 2018 Sagsbehandler Julie Flagsø Mail juf@vd.dk Telefon +45 7244 3013 Dokument 18/05987-13 Side 1/5 Endelige afgørelse af klage over Lolland Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10584-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Kidbækvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Skybrudssikring på private fællesveje

Skybrudssikring på private fællesveje Dato 28. marts 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/03360-3 Side 1/5 Skybrudssikring på private fællesveje H har ved mail af 17. februar 2017 anmodet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. klagen over Lolland Kommunes afgørelse af 12. juni 2017

Endelig afgørelse vedr. klagen over Lolland Kommunes afgørelse af 12. juni 2017 Dato 12. september 2017 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 17/10079-18 Side 1/7 Endelig afgørelse vedr. klagen over Lolland Kommunes afgørelse af 12. juni

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ændring af lov om jernbane Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane 1 I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE

VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE - 1 - Indhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Åstedsforretning... 3 3. Ekspropriationsbeslutning... 3 4. Klagemuligheder...

Læs mere

Vi kan konstatere, at kommunen alene har truffet afgørelse efter privatvejslovens 26, 27 og 33.

Vi kan konstatere, at kommunen alene har truffet afgørelse efter privatvejslovens 26, 27 og 33. Dato 14. september 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/06327-40 Side 1/9 Klage over godkendelse af ændret vejudlæg, matr. nr. 54f Strøby By, Strøby

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 21. september 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/06679-10 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Helsingør Kommunes afgørelse af 19. april

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Opklassificering af Banevolden til offentlig vej

Opklassificering af Banevolden til offentlig vej Dato 22. august 2017 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 16/14618 Side 1/6 Opklassificering af Banevolden til offentlig vej I e-mail af 5. november 2016 har I,

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere