Justitsministeriet Slotsholmsgade København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk"

Transkript

1 Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Høringssvar fra - j.nr.: Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering i høring. har i den forbindelse følgende bemærkninger: er enig i, at der er behov for nytænkning af den gældende databeskyttelsesregulering og ser som udgangspunkt positivt på de overordnede elementer i den foreslåede nye regulering Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax ser især positivt på, at der i forslagene lægges op til øget harmonisering, mere selvregulering og fleksibel overførsel af personoplysninger til tredjelande. er dog bekymret for, at nogle af de fremsatte forslag i forordningsudkastet vil medføre utilsigtede konsekvenser for de registrerede (forbrugerne). Eksempelvis vil nogle af de foreslåede nye rettigheder for forbrugerne medføre en begrænsning i produktudviklingen inden for forsikrings- og pensionsområdet, langsommelig sagsekspedition og øgede administrationsomkostninger, som i sidste ende vil falde tilbage på forbrugerne. Behandling af personoplysninger er omdrejningspunktet for branchen Omdrejningspunktet for forsikrings- og pensionsbranchens virksomhed er behandling af personoplysninger. Det gælder i forbindelse med tegning af forsikring og pensionsordning, rådgivning af forbrugeren, vurdering af risiko, udbetaling af erstatningssummer osv. Det er afgørende, at der i den kommende databeskyttelsesregulering opnås den rette balance mellem forbrugernes rettigheder og forsikrings- og pensionsbranchens mulighed for at behandle personoplysninger og derved kunne tilbyde målrettet rådgivning og individuelle produkter til forbrugerne til bedst mulig pris. Branchens virksomhed og produkter er baseret på sammenhængen mellem pris og risiko. For at kunne tilbyde forbrugerne individuelle produkter til bedst mulige priser og sikre en sund konkurrence er profilering i en vis udstrækning nødvendig. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Fornuftige rammer for forsikrings- og pensionsbranchens virksomhed Forsikring og pension har en central rolle i samfundet og spiller ind på meget væsentlige samfundsøkonomiske forhold. Det er vigtigt at skabe rammer, som kan understøtte forsikrings- og pensionsselskabernes opgavevaretagelse og service over for forbrugerne. Det er således væsentligt, at den kommende indholdsmæssige regulering ikke fører begrænsninger af selskabernes ydelser og services ind ad bagdøren. F.eks. kan den foreslåede bestemmelse om profilering medføre et mindre udbud af bl.a. forsikringsprodukter og øgede forsikringspræmier. Det er nødvendigt at profilere for at kunne tilbyde forsikringer. Indførelsen af et krav om indhentning af et udtrykkeligt samtykke før afgivelse af tilbud vil medføre en tungere proces for forbrugeren uden den store nytteværdi og en ekstra, omkostningsfuld forretningsgang for selskabet. Hertil kommer, at hvis forsikringsselskaberne ikke får de nødvendige oplysninger om kunderne til brug for en risikovurdering, kan selskaberne ikke i samme udstrækning som i dag, sprede risikoen, sammensætte produkterne og sikre et godt udgangspunkt for forhandling med genforsikringsselskaberne. Et andet eksempel er de nuværende muligheder for at videregive oplysninger mellem administrationsfællesskaber, hvor flere forsikrings- og/eller pensionsselskaber er gået sammen om en fælles administration, uden samtykke. Denne mulighed er central for, at administrationsfællesskaberne fortsat kan fungere effektivt til fordel for kunderne og kan udnytte stordriftsfordele og medvirke til at holde omkostningerne nede for kunderne. Muligheden er særlig relevant i obligatoriske pensionsordninger, hvor der ikke er direkte kontakt mellem selskab og kunden på forhånd. Et krav om samtykke vil i denne situation betyde, at der er en risiko for, at kunden ikke får de forsikringsdækninger, kunden har krav på. Et tredje eksempel er forsikringsselskabernes mulighed for at indsamle, videregive og bruge oplysninger til at forebygge svindel. Hvis denne adgang begrænses, vil det risikere at få negative konsekvenser for forbrugerne, f.eks. i form af højere præmier, en mindre præventiv effekt og påvirke opklaringen af svindel negativt. gør opmærksom på, at den nuværende artikel 8, stk. 7, i databeskyttelsesdirektivet bør videreføres, så der sikres mulighed for fortsat at kunne opretholde det danske cpr-system og sikre, at forsikrings- og pensionsselskaberne kan behandle cpr-nummeret under nærmere fastsatte betingelser. Behandling af helbredsoplysninger Reguleringen skal tage højde for forsikrings- og pensionsselskabernes behov for at behandle helbredsoplysninger. Der er uklart, i hvilket omfang der er hjemmel i den foreslåede artikel 9, stk. 2, litra h, og artikel 81 til, at forsikrings- og pensionsselskaber kan behandle helbredsoplysninger til brug for eksempelvis et forsikringsselskabs erstatningsudbetaling efter en skadesituation. Behandling af helbredsoplysninger sker i vidt omfang i forsikrings- og pensionsbranchen, f.eks. i relation til sundhedsforsikringer og personskadesager. Det er nødvendigt for selskaberne at kunne behandle helbredsoplysninger, især for at kunne skadebehandle og udbetale erstatningssummer. I en skadessituation vil Side 2

3 det kunne betyde, at kunden ikke får den dækning, kunden er berettiget til. Også i tegningssituationen kan der være behov for at kunne behandle helbredsoplysninger for at kunne indgå en forsikringsaftale. Hvis selskaberne ikke fortsat har denne mulighed, vil det medføre, at der i visse tilfælde ikke kan indgås en forsikringsaftale, eller at forsikringspræmien bliver væsentligt dyrere. Samtykkekrav finder det afgørende, at der er proportionalitet mellem kravene til samtykket og formålet med behandlingen af oplysningerne. Hertil kommer, at i det omfang der gennemføres ændringer til samtykkekravene, så bør ændringerne opleves som en forbedring for forbrugeren. I forordningsudkastets artikel 4, nr. 8, foreslås det, at indsætte et krav om, at den registreredes samtykke skal være "udtrykkeligt". Det er ikke klart, hvordan dette i praksis skal fortolkes. Indhentning af et samtykke kan i praksis gennemføres på mange måder - tilpasset den konkrete kontekst og den konkrete bruger. Kompleksiteten og mangfoldigheden af digitale tjenester giver mulighed for at få en udtrykkelig viljetilkendegivelse fra forbrugeren på mange måder. vil opfordre til, at der i den nærmere udformning af de delegerede retsakter og supplerende standarder vedr. samtykkekrav lægges stor vægt på, at reglerne får indbygget en tilstrækkelig fleksibilitet, som tager højde for den måde forbrugerne og erhvervslivet kommunikerer på nu og må forventes at kommunikere på fremover. Fleksibiliteten vil sikre, at der kan indhentes samtykke på den måde som er mest egnet i den konkrete situation, og sikre at forbrugeren giver sit samtykke og er bevidst om dette og rækkevidden heraf. Kravene til information og samtykke bør supplere hinanden og også her er det væsentligt, at den udfyldende regulering tager højde for de teknologiske muligheder i den konkrete situation. Retten til at trække samtykket tilbage - artikel 7, stk. 3 Den kommende regulering af retten til at trække samtykke tilbage bør tage højde for de situationer, hvor det er nødvendigt for forsikringsselskaber efter en tilbagetrækning af samtykket fortsat at behandle personoplysninger, f.eks. til brug for klager, efterforskning etc. Ubalance-reglen - artikel 7, stk. 4 præambel 34 finder, at der er behov for at afgrænse anvendelsesområdet for den foreslåede "ubalance"-regel i forordningsudkastets artikel 7, stk. 4. I præambel 34 er nævnt, at der kan være tale om en ubalance, når personoplysninger behandles af arbejdsgiveren som led i behandlingen af ansattes personoplysninger i et ansættelsesforhold. Det er dog en meget åben regel, og det er uklart, hvem den i realiteten berører. Det kan anføres, at der normalt altid vil være en ubalance ved forbrugerkøb, således også mellem forsikringskunder og forsikringsselskaber, hvilket i praksis vil gøre det nærmest umuligt at drive forsikringsvirksomhed. Ubalancereglen vil også være problematisk i forhold til f.eks. tegning af gruppelivsforsikringer. Side 3

4 Genforsikring Ved tegning af genforsikring videregives der ofte personfølsomme oplysninger. Det er vigtigt at bevare muligheden for at kunne videregive personfølsomme oplysninger til brug for en vurdering af den risiko, som ønskes genforsikret. Genforsikringsselskabernes risikovurdering er med til at fastsætte priserne på genforsikring og dermed i sidste ende forbrugernes dækning og forsikringspræmiernes størrelser. De registreredes rettigheder Indførelsen af nye rettigheder til forbrugerne kan være med til at øge tilliden til digitale tjenester. Det er dog væsentligt, at introduktionen af nye rettigheder tager højde for de eksisterende aftalemekanismer og de sektorer, hvor særlige hensyn gør sig gældende. anbefaler, at der stilles krav til, hvordan den registrerede skal dokumentere sin identitet og derved kunne udøve sine rettigheder. Stilles der ikke krav til tilstrækkelig dokumentation, vil der være risiko for identitetstyverier og dermed forsikringssvindel. Dataportabilitet - artikel 18 gør opmærksom på, at retten til at portere data mellem forsikringsselskaber i visse situationer kan medføre en konkurrenceforvridende situation. Et eksempel herpå kan være: En kunde skifter forsikringsselskab og har i den forbindelse ret til at få udleveret alle de oplysninger, der har været behandlet om vedkommende i det første selskab. Kunden udleverer herefter alle oplysningerne til det nye selskab, som derved vil kunne risikere indirekte at få indsigt i det første selskabs forretningsmetoder, risikovurderinger m.v. Der bør ved udformningen af reguleringen tages højde for, at de oplysninger, der kan medføre en konkurrenceforvridende situation, ikke skal udleveres. Samtidig bør overførslen af data kunne foregå på en let administrerbar måde for den registeransvarlige. Databeskyttelsen i relation pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold Forslaget til forordningen indeholder nogle særregler i relation til ansættelsesforhold, især artikel 82. Ansættelsesforhold kan også tænkes at være et område, der falder ind under "skævhedsbestemmelsen" i artikel 7, litra 4, således at samtykke ikke kan udgøre grundlaget for behandling af personoplysninger i bestemte situationer eller sammenhænge. Forordningsforslaget indeholder imidlertid ikke en klar afgrænsning af begrebet "ansættelsesforhold", herunder om f.eks. de i Danmark meget udbredte pensions- og forsikringsordninger i tilknytning til medarbejdernes overenskomst- og ansættelsesforhold falder ind under begrebet. Efter s opfattelse er spørgsmål om den konkrete ansattes pensions- og forsikringsforhold primært et kunde- og retsforhold mellem medarbejderen og pensionskassen eller forsikringsselskabet og ikke mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens rolle er begrænset til selve aftaleindgåelsen, der i langt de fleste tilfælde er en rammeaftale mellem de forhandlingsbe- Side 4

5 rettigede organisationer på arbejdsmarkedet eller virksomheden og pensionskassen/forsikringsselskabet. foreslår på den baggrund, at det klart kommer til at fremgå af forordningen, at pensions- og forsikringsforhold i tilknytning til ansættelsesforhold ikke er omfattet af den særlige regulering i forordningen, der omhandler behandlingen af personoplysninger i relation ansættelsesforhold. Forholdet mellem registeransvarlig og registerfører Der er efter s opfattelse uklart, om der er lagt op til en ansvarsfordeling mellem den registeransvarlige (controller) og registerføreren (processor). Særligt set i lyset af formuleringerne i den foreslåede artikel 22, 26, 34 og artikel 77. Ansvarsfordelingen og forpligtigelserne for de registeransvarlige og registerførere bør fremgå tydeligt af forordningen. finder, at den nuværende ordning med en hovedansvarlig (controller) og en databehandler (processor) bør fastholdes. Indførelsen af et delt ansvar mellem den registeransvarlige og registerføreren risikerer at efterlade en usikkerhed om, hvem den har det overordnede ansvar for at leve op til kravene i databeskyttelsesreguleringen. I flere sammenhænge, f.eks. ved brug af cloud-løsninger, vil det i sidste ende være den registrerede (forbrugeren), der står tilbage som taberen. Auditering, tilsyn og sanktionering Der er lagt op til en række dokumentationskrav, underretningspligter etc. Pligterne skal stå mål med udbyttet. understreger vigtigheden af, at fokus er på at skabe en fornuftig balance mellem beskyttelse af forbrugeren og krav til virksomhederne. I den kommende supplerende regulering er det vigtigt, at det nærmere processer bliver tydeligt beskrevet, så det står klart for registerførerne, hvordan de skal indrette sig. Der bør lægges vægt på et sammenhængende set-up mellem registerførernes dokumentationskrav og underretningspligt og udførelsen af tilsynet og sanktioneringen. Der bør i den forbindelse lægges vægt på, at sanktionerne skal være proportionale med overtrædelsen. Samtidig vil opfordre til, at der fortsat udføres et dialogbaseret tilsyn. Notifikationspligt ved sikkerhedsbrist -artikel 31 og 32 finder, at forslaget om, at den registeransvarlige skal anmelde sikkerhedsbrud til tilsynsmyndigheden uden unødig forsinkelse og om muligt senest 24 timer efter denne er blevet bekendt med bruddet, bør ændres. Kravet om, at dette skal ske "om muligt senest inden for 24 timer" bør fjernes. I modsat fald vil der være stor risiko for mange notifikationer med efterfølgende berigtigelser. I forhold til omfanget af notifikationer af den registrerede bør det afgørende være, om notifikationen kan siges at være til fordel for den registreredes rettigheder og muligheder for at reagere. Side 5

6 Øget sanktionering Der lægges op til en markant forøgelse af bødestørrelserne. Bøder kan fremover udgøre mellem mio. EURO, eller op til 2 pct. af den årlige, globale omsætning. finder, at bødestørrelserne er ude af proportioner i forhold til de mulige skadevirkninger, er i strid med danske retstraditioner og gør opmærksom på, at det i sidste ende vil være forbrugerne, der kommer til at betale. Tilsvarende i pensionskasser, hvor kunderne er ejerne. Det vil i praksis betyde, at det er de forurettede, der kommer til at betale. Bemyndigelserne Det er bekymrende, at der er lagt op til rigtig mange delegerede retsakter. Der er også mange bemyndigelser til at fastsætte supplerende standarder, herunder på en del områder, hvor der også er adgang til at fastsætte delegerede retsakter. Det er vanskeligt at tage stilling til konsekvenserne heraf og reguleringsformen, uden at kende i hvert fald hovedindholdet af den supplerende regulering, som Kommissionen får hjemmel til at gennemføre. opfordrer til, at der arbejdes på at begrænse antallet og omfanget af bemyndigelserne kombineret med et krav om inddragelse af interessenter i udarbejdelsen af de supplerende regler. opfordrer endvidere til, at der indføres et obligatorisk krav om evaluering af anvendelsen af de delegerede retsakter efter få år. Evalueringen bør have fokus på, om de delegerede retsakter er blevet implementeret i landene i EU på en sådan måde, at intentionen om øget harmonisering er blevet opfyldt. Samtidig er det væsentligt at evaluere anvendelsen og funktionen af de delegerede retsakter set i lyset af den aktuelle teknologiske udvikling. står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. ser frem til en fortsat åben proces og indgår gerne i tæt dialog om de enkelte elementer i forordningsudkastet. Med venlig hilsen Torben Weiss Garne Side 6

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

KONKURRENCERETLIG VEJLEDNING FOR FORSIKRING & PENSION

KONKURRENCERETLIG VEJLEDNING FOR FORSIKRING & PENSION KONKURRENCERETLIG VEJLEDNING FOR FORSIKRING & PENSION ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR NR. DK 62 60 67 11 ANSVARLIG PARTNER MORTEN KOFMANN 6. NOVEMBER 2014 Senest revideret 9. december 2014 KØBENHAVN

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2.

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2. PJECE God konkurrenceskik på forsikringsområdet Forsikringer er vigtige Forsikringer har stor betydning - for erhvervslivet, for forbrugerne og for samfundet. Forsikringer skaber sikkerhed og tryghed i

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere