K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990."

Transkript

1 Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august Klagen angår navnlig, om indklagede som revisor for ejerforeningen C har tilsidesat god revisorskik ved at afgive revisorerklæring uden forbehold på ejerforeningens årsrapport for Sagsfremstilling: Ejerforeningen C består af 4 ejerlejligheder, hvoraf klager ejer og bebor den ene. Klager købte sin lejlighed i sommeren Af vedtægterne for ejerforeningen fremgår blandt andet af vedtægterne: 1. Beslutninger på generalforsamling træffes ved stemmeflertal efter fordelingstal. 2. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 1

2 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. 7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder betaling af fælles udgifter. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. 11. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgange betryggende. 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Det fremgår af et uunderskrevet og ej dateret - regnskab for ejerforeningen for 2006, at egenkapitalen pr. 31. december 2006 udgjorde ,38 kr. Indklagede har siden foråret 2008 ydet regnskabsmæssig bistand til ejerforeningen. Indklagede har den 3. april 2008 afgivet følgende revisionspåtegning på årsregnskab for 2007 for Ejerforeningen C: Vi har revideret årsrapporten for Ejerforeningen C for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig 2

3 fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår blandt andet i balancen under Øvrige aktiver, Tilgodehavender ved ejere, at dette beløb for 2007 udgør ,16 kr. og for 2006 udgjorde 4.200,45 kr. Under posten Gæld, Skyldige omkostninger fremgår et beløb på 5.130,68 kr. for 2007, der i den tilhørende note er specificeret således:... El fyrrum 2B th. D 1.147,45 El fyrrum 2B th. A 695,98 El allé 2A iflg. budget 800,00 El indgang 2C iflg. særskilt beregning 39,75 E udlagt for vandafledning 2.447, ,68 3

4 Det fremgår endvidere af posten Egenkapital, at saldoen er korrigeret med egenkapital pr. 1. januar på ,95 kr. til ,33 kr., og at egenkapitalen pr. 31. december 2007 efter fradrag af årets resultat på ,06 kr. udgør ,27 kr. Indklagede har den 3. april 2008 underskrevet revisionsprotokol vedrørende årsrapporten, hvoraf fremgår: Efter stikprøvevis revision af foreningens bilagsmateriale for regnskabsåret 2007 har jeg opstillet og revideret årsrapporten for 2007 for ejerforeningen. Årets resultat udgør et underskud på kr ,06, der foreslås overført til næste år. Egenkapitalen udgør ved udgangen af december 2007 kr ,27. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten har vi konstateret en difference i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 på kr ,95, som ikke nærmere kan specificeres. Beløbet er henført som tillæg til egenkapitalen pr. 1. januar 2007, således at denne er korrigeret til kr ,33. Vor erklæring på årsrapporten fremgår af side 4 i årsrapporten hvortil vi henviser. Endelig kan vi erklære: - at vi opfylder de gældende habilitetsbetingelser - at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, som vi har anmodet om. I henhold til indklagedes arbejdspapir, dateret den 3. april 2008, vedrørende Spec. tilgodehavender 31/12, er der foretaget en opgørelse af restancer vedrørende vand og fællesudgifter til ejerforeningen. Heraf fremgår, at 2C (F og G) har en restance på 4.165,29 kr. i ejerforenings favør, 2A en restance på 4.961,34 kr. i ejerforenings favør, 2B tv. en restance på 5.951,83 kr. i ejerforenings favør, 2 C (H og J) en restance på 2.192,94 kr i ejerforeningens favør samt 2Bth. (A) en restance på 686,38 kr. i ejerforenings favør. Det fremgår af en faktura, dateret 14. januar 2008, fra en tømrer/ byggetekniker til ejerforeningens formand, lydende på ,69 kr., at: Sidste betalingsfrist for denne faktura pr. 20. november 2007 var den 4. december Da betalingen endnu ikke er registreret sendes her en rykker pålagt renter. Fakturaen er med håndskrift påført, at betaling er sket den 16. januar Den 11. april 2008 blev der afholdt generalforsamling i ejerforeningen. Alle 4 lejligheder var ifølge referatet repræsenteret. Af referatet fremgår blandt andet: 4

5 Punkt 5. H gennemgik hovedtallene i det regnskab revisor B i [by] har udarbejdet. Hun oplyste at regnskabet er udført i henhold til bilag. Der er en væsentlig korrektion i regnskabets egenkapital og H forklarede det skyldtes fejl i tidligere års regnskaber. Hun vil endvidere i størst mulig omfang søge at begrænse eller afskaffe gebyrer til banken. Afregningsform og opgørelse af ikke målbart elforbrug til Alle, udvendig trappebelysning, lys i gang mv., besluttes overladt til den nye bestyrelse. K erklærer sig enig i regnskabets resultat, men påpeger en lang række af andre fejl og er af den opfattelse, at regnskabet skal rettes så det bliver korrekt. Han har fundet fejl i: Saldooplysninger som ikke stemmer med bankens. Opgørelser vedrørende tilgodehavende hos beboere. Manglende oplysninger vedrørende ejerforeningens gæld. Han påpeger endvidere, at der ikke foreligger opgørelser over, hvor meget de forskellige boligejere har betalt i forhold til, hvad de skulle betale, og er af den opfattelse der skal udarbejdes korrekte enkeltopgørelser. E vil overlade til den nye kasserer at udarbejde enkeltopgørelser. A spørger til revisorens regning for det udførte arbejde og den fremtidige pris. H oplyser, at revisorens pris for udarbejdelse af årsregnskabet 2007 er mindre end de 2000.kroner, som er aftalt som det maximalt acceptable. Fremtidig pris drøftes under punkt 7. E er af den opfattelse, at regnskabet med H s forklaringer er okay, og regnskabet godkendes af E, H, J og L. A vil ikke godkende regnskabet, forinden det foreligger i korrekt form. Punkt 6. H forklarede en plan om, at der fremover vil blive ført kassekladder med foreningens 3 kontoer, samt at bestyrelsen så periodevis gennemser kassekladderne. Posteringerne i kassekladderne vil blive påført kontonumre og uddelt på enkeltkontoer. Endvidere vil der blive udsendt kontoopgørelser i forbindelse med årsregnskabet. E ønsker gæld for regnskabsåret bogført i det aktuelle regnskab. Punkt 7. Arbejdsfordelingen mellem revisor og kasserer drøftes ud fra en model E har opstillet. Punkt 9. H gennemgik budgetforslag for Der skete en drøftelse vedrørende det ikke målbare elforbrug til Alle, udendørs lamper, gangbelysning mv., og det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal se på, hvorvidt M og L skal refunderes for udgiften til gangbelysning. I givet fald skal udgiften indføres i det fordelingsnøgle regulerede budget for Den 17. august 2008 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen. Alle 4 lejligheder var ifølge referatet repræsenteret. Følgende fremgår blandt andet af det til sagen vedlagte referat, der ikke er underskrevet: H bemærkede, at det i flg. beslutning på den ordinære generalforsamling d. 11/ er forudsætningen for at afslutte regnskab inkl. Varmeregnskab pr. 31/12, at det fra DONG s side er muligt. Dette har DONG oplyst til E ikke kan lade sig gøre (se bestyrelsesreferat af d. 22/4) 5

6 Drøftelse af M og K opstilling af fællesudgifter efter fordelingstal, idet mødeudgifter var medtaget efter fordelingstal på trods af, at de i det vedtagne budget er ligeligt fordelt. Iflg. vedtægterne er der ikke angivet retningslinjer for, hvordan alm. fællesudgifter fordeles. E foreslog, at den fremtidige bestyrelse udarbejder en forretningsorden for regnskabspraksis, og at denne fremlægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget enstemmigt vedtaget. Der blev fra E, H og J rejst yderligere spørgsmål til M s og K s opstilling, herunder specielt til refusion af indbetalte beløb til fællesudgifter. Den praksis, som de har anvendt, er en anden end den tidligere anvendte, og der er ikke truffet en flertalsbeslutning for ændring af praksis. E foreslog, at vi, såfremt det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, fører regnskab i 2008 og frem på den af M og K foreslåede måde, idet ændret regnskabspraksis skal vedtages på en generalforsamling. Regnskabet for 2007 er afsluttet, men bør korrigeres for evt. fejl i de beregnede forbrugsomkostninger for de enkelte lejligheder. Følgende blev enstemmigt besluttet: M s og K s regnskabsform anvendes for såvel 2007 som 2008 på trods af de ændringer, som ikke har været meddelt ejerne og efterfølgende besluttet. Dog med undtagelse af refusion af for meget indbetalt til fælleskonto ift. faktiske udgifter samt fordeling af udgifter efter ejerperiode. Enighed om, at det bør fremgå, hvilke beløb, der videreføres til ejerforeningens konto ifm. Årsafslutningen. Regnskab 2007 korrigeres således snarest for de beregningsfejl, der er ift. forbrug mv. for de enkelte lejligheder. Den 15. februar 2009 blev der afholdt bestyrelsesmøde i ejerforeningen. Af referatet fremgår blandt andet: Gennemgang af tilbud fra administrator og valg af denne.,,, Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at vælge B som administrator, pga. en rimelig pris og hans kendskab til foreningens regnskab. Samarbejdet forudsætter at al kommunikation foregår mellem B og bestyrelsen. Administratorens funktion er at udfærdige foreningens regnskaber med undtagelse af klassekladde. Beslutningen er truffet, da ingen af bestyrelsens medlemmer ønsker at stå for regnskaberne og med henblik på at undgå uro, misforståelser og ressourcespild. 6

7 Beslutningen er i overensstemmelse med forretningsordnens pkt. 9. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager havde møde med indklagede den 24. februar 2009 og ved skrivelse af 4. marts 2009 anmodede indklagede om ved sin underskrift at bekræfte de oplysninger, der fremkom på mødet. Med en skrivelse af 10. maj 2009 fra indklagede til klager fremsendte indklagede årsrapport for 2008 samt: 2. Fordeling af fællesudgifter Forbrugsopgørelse; gas, vand, kloak- og spildevandsafgift 4. Saldobalance svarende til årsrapporten 5. Kontospecifikationer Ved skrivelse af 7. maj 2009 fra formanden for ejerforeningen til medlemmerne udsendtes dagsorden til generalforsamling den 17. maj Det blev samtidig oplyst, at der manglede et bilag, og at man forventede, at regnskabet ville blive udsendt senest den 10. maj Med skrivelse af 6. juni 2009 til klager fremsendte indklagede årsrapport for 2008, fordeling af fællesudgifter 2008, forbrugsopgørelse vedrørende gas, vand, kloak- og spildevandsafgift 2008, forbrugsopgørelse varme vedrørende 2007, specifikation af mellemregninger pr. 31. december 2008, saldobalance svarende til årsrapporten samt kontospecifikationer. Det anføres, at tidligere fremsendt materiale bedes makuleret. Klagen: Klager har klaget over årsrapporten for 2007, idet den er fejlbehæftet for så vidt angår opgørelsen af egenkapital som følge af fejl i tidligere regnskaber og med hensyn til: 1. Opgørelse af hvordan de forskellige ejere har betalt vand, varme og fællesudgifter er ikke opgjort for de enkelte ejere, 2. Opgjort tilgodehavende ved ejere er ikke udspecificeret på de enkelte ejere og opgørelserne er i øvrigt forkerte, 3. Opgørelsen af gæld medtager ikke alle udgifter, der er sket i perioden. Fx er der i januar måned 2008 betalt over kr ,- til en tømrer for et arbejde faktureret i Beløbet er ikke medtaget under gældsposter. På samme måde findes flere forhold vedrørende vand og varme. Klager har endvidere rejst følgende klagepunkter: 4. Indklagede har ikke besvaret klagers brev af 4. marts 2009 og en efterfølgende rykker pr. mail den 23. marts Revisor og administrator for ejerforeningen kan ikke være en og samme person eller firma. 7

8 Indklagede har givet møde for nævnet og har herunder anført, at ejerforeningen har en valgt kasserer, der modtager og foretager betalinger. Indklagede har ikke selv adgang til foreningens konti. Regnskabet for 2006 var udarbejdet af et medlem af bestyrelsen. Debet og kredit stemte ikke, og regnskabet for 2007 blev derfor reguleret med differencen på ,95 kr. over egenkapitalen. Forholdet er oplyst i revisionsprotokollen. Han brugte megen tid på balancen, og han glemte i den forbindelse at medtage kr. fra en sparekassekonto. Dette indestående blev opdaget året efter, hvor beløbet blev medtaget. For så vidt angår tømrerregningen, hvad kassereren forlagt denne. Han læste ikke selv, hvad der stod på fakturaen og erkender, at den skulle have været medtaget i regnskabet, men generalforsamlingen var ligeglad med, om udgiften kom med i regnskabet for 2007 eller I regnskabet for 2008 er de forskellige tilgodehavender indarbejdet. De fremgik tidligere af hans arbejdspapirer. Han blev valgt som revisor på generalforsamlingerne i 2008 og 2009, og han har også udarbejdet årsregnskaber for disse år. Klager stemmer imod foreningens regnskab hvert år på foreningens generalforsamling, og indklagede har ikke besvaret klagers henvendelser, idet han kun besvarer henvendelser fra foreningens bestyrelse, hvilket han også har meddelt bestyrelsen. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at årsrapport for 2007 er væsentlig fejlbehæftet og har henvist til følgende forhold: Det fremgår af lov om ejerlejligheder, at fællesudgifter betales efter fordelingsnøgleprincip, men regnskabet indeholder flere fællesudgifter, som er opgjort som ligelig fordelte ejerne imellem, hvilket er en fejl. Klager har vedrørende sin mellemregning med foreningen anført, at hun har søgt at få opgørelsen at se fra kassereren, hvilket ikke er lykkedes. På baggrund af en klage herover fra klager udarbejdede foreningens kasserer en opgørelse, der også er fremsendt til revisor, og som udviser, at klager skylder foreningen 602,75 kr. Imidlertid er kassererens opgørelse ikke korrekt, idet der skulle have været overført 3 måneder à 443 kr. fra den konto, som klager efter det oplyste skulle sætte penge ind på (varmekontoen), til foreningens fælleskonto. En korrekt opgørelse ville således have givet det resultat, at klager havde penge til gode i foreningen, ikke omvendt. Der blev derfor af et bestyrelsesmedlem udarbejdet andet regnskab, som efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamlingen skulle danne udgangspunkt for 2008 regnskabet. Der er fejl i de opgørelser, som danner grundlag for regnskabet, og som revisor har revideret og medsendt i denne sag. F.eks. er opgørelsen over vandforbrug og varmeregnskabet fejlbehæftet. Endvidere er opgørelsen over indbetalinger til fællesudgifter forkerte, idet disse ikke stemmer med bankens kontoudtog. En faktura vedrørende tømrerarbejde udført i 2007, der først blev betalt i 2008, er ikke medtaget som gældspost, hvilket er en fejl. Det er ikke korrekt, at forholdet blev omtalt på generalforsamlingen. Klager har videre anført, at indklagede ikke har svaret på hendes henvendelse af 4. marts 2009 og efterfølgende rykker. Han kunne have svaret, at han ikke ønskede at bekræfte oplysningerne fra deres møde, men har intet gjort. 8

9 Klager har videre anført, at bestyrelsen den 15. februar 2009 besluttede at antage indklagede til at udføre alt vedrørende 2008-regnskabet med undtagelse af kassekladden, som skulle føres af foreningens kasserer. Herved opnåede indklagede samme status som en administrator. Efter loven kan revisor og administrator ikke være samme person eller firma. Klager har endelig anført, at også årsrapporten for 2008 er fejlbehæftet og ikke udført efter de retningslinier, der er vedtaget på foreningens generalforsamling, hvilket er relevant for nævnets behandling af denne sag, der vedrører regnskabet for Regnskabet for udgaven - medtager ikke de opgørelser vedrørende mellemværender med ejerne, der var udestående fra året 2007, herunder forbrugsudgifter. Derved er balancen pr. 31. december 2008 ikke korrekt. Regnskabet for udgaven tager udgangspunkt i nogle forbrugsopgørelser, der er fejlbehæftede. Grundlæggende har indklagede anvendt åbningssaldoer for forbrugsudgifter, som ingen relevans har til virkelighedens verden, og der er ingen nærmere specifikation om, hvordan disse åbningsbalancer er fremkommet. Vandforbruget er ikke opgjort efter korrekt antal kubikmeter. Varmeregnskabet er forkert og tager ikke hensyn til mellemværendet mellem ejerforeningen og DONG. Hertil kommer, at ikke alle fællesudgifter er fordelt efter fordelingstal, hvilket er i strid med lovgivningen. På generalforsamlingen den 24. juni 2009 gjorde klager opmærksom på fejlene, men indklagede samt bestyrelsen anførte, at fejlene var mindre væsentlige. Klager har krav på, at regnskabet udføres korrekt og i overensstemmelse med loven. Indklagede har anført, at han har udarbejdet årsrapporten for 2007 bedst muligt på grundlag af bogholderiet ført og modtaget i foråret 2008 af foreningens kasserer. Indklagedes arbejde bestod i det væsentlige i afstemning af statusposterne. I forbindelse med gennemgangen af bilag mv. vedrørende årsregnskabet for 2007 konstaterede indklagede, at 2006 årsregnskabet var fejlbehæftet. Differencen blev i et samlet tal overført til 2007 regnskabet over egenkapitalen. Dette forhold fremgår klart af selve regnskabet, og forholdet er nærmere forklaret i den revisionsprotokol, som indklagede udarbejdede. Det opgjorte tilgodehavende fra foreningens medlemmer fremgår af årsrapporten note 2. Det er korrekt, at navnene på de enkelte forbrugere ikke fremgår af noten. Det er specificeret i indklagedes arbejdspapirer, og indklagede havde til brug for denne opgørelse modtaget et bilag fra foreningens kasserer. Det er også korrekt, at det ikke fremgår af årsrapporten, hvad det enkelte medlem af foreningen har indbetalt til forbrug. Denne oplysning fremgår imidlertid af det af kassereren førte bogholderi, som medlemmerne kan få indsigt i. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2008 blev indklagede bekendt med, at medlemmerne heller ikke havde fået opgjort og fordelt deres faktiske forbrug i henhold til forbrugsmålere. Det blev aftalt med foreningens bestyrelse, at dette skal opgøres, og at det skal fremgå af årsrapporten for 2008, hvad der måtte være til gode/skyldig til de enkelte brugere vedrørende forbruget både for 2007 og Mellemværendet med de enkelte forbrugere skal fremgår af balancen pr. 31. december I regnskabet for 2007 er udgifterne fordelt i henhold til de fordelingstal, som indklagede fik oplyst af bestyrelsen. Ifølge ejerforeningens vedtægter er der ikke angivet retningslinier for, hvordan 9

10 almindelige fællesudgifter fordeles, hvilket de tilstedeværende på generalforsamlingen den 17. august 2008 accepterede, også klager, idet andet ikke fremgår af referatet. Forbrugsopgørelserne for 2007 og 2008 er indarbejdet i 2008 regnskabet og mellemværendet med de enkelte ejere fremgår med såvel beløb som navn. Indklagede har anført, at der forelå en faktura af 14. januar 2008 fra et tømrerfirma. Tilsyneladende har ejerforeningen aldrig modtaget den oprindelige faktura fra november 2007, hvorfor der blev fremsendt en ny faktura. Indklagede har ikke nærlæst fakturaen og har derfor ikke konstateret, at fakturaen vedrørte arbejde udført i Beløbet på ,69 kr. burde have været med i årsrapporten for 2007 som en skyldig post. Ejerforeningens medlemmer, herunder klagers ægtefælle, var bekendt med forholdet, da det blev bragt op på generalforsamlingen. Indklagede har ikke svaret på klagers henvendelse af 4. marts 2009, idet han som forudsætning for at fortsætte som revisor aftalte med bestyrelsen, at al korrespondance skulle gå gennem bestyrelsen. Han kan ikke indgå skriftlig aftale med enkeltmedlemmer, når der er en valgt bestyrelse. Indklagede er uanset ordlyden af referat af bestyrelsen anmodet om at udarbejde regnskab for 2008, og dette regnskab blev godkendt på generalforsamlingen afholdt den 14. juni Det af klager medsendte 2008-regnskab er ikke det endelige regnskab, hvilket klager er fuldt ud klar over, idet det var på baggrund af klagers indsigelse, at generalforsamlingen blev udsat til den 14. juni Samtidig med udsættelsen bad bestyrelsen om rettelser i det fremsendte udkast til årsregnskab. Derfor kan det af klager fremsendte eksemplar ikke tages i betragtning i forbindelse med klagesagen i Revisornævnet. Det endelige og godkendte regnskab for 2008 er dateret den 6. juni 2009 og uddelt til samtlige ejere den 6. juni Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor dels efter den dagældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, dels efter den nugældende lov. Ad klagepunkterne vedrørende årsrapporten for 2007 Indklagede har forklaret, at han modtog regnskabet for ejerforeningen for Det stemte ikke med hensyn til debet og kredit, og regnskabet for 2007 blev derfor reguleret med differencen på ,95 kr. over egenkapitalen. Forholdet er oplyst i revisionsprotokollen. Nævnet finder, at reguleringen til egenkapitalen burde være specificeret, således at det fremgik, om der var tale om en fejl vedrørende bankkonti, forudbetalinger eller skyldige poster. Nævnet er endvidere enig med klager i, at vand- og varmeopkrævning samt a conto betalinger burde være opgjort for de enkelte ejere og ført på en mellemregningskonto i status, da det ikke vedrører fællesudgifter/driften. Der burde endvidere have været en specifikation med egenkapital primo for hver ejerbolig med opgørelse af årets resultat og saldo ultimo i forhold til boligernes fordelingstal. 10

11 Nævnet er endelig enig med klager i således som også erkendt af indklagede at fakturaen på ,69 kr. fra tømrerfirmaet, der vedrørte arbejde udført i 2007, burde have været medtaget som en gældspost i årsrapporten for Nævnet finder således, at årsrapporten for 2007 har været behæftet med en række fejl eller mangler, der burde have ført til forbehold i revisionspåtegningen. Ved således at meddele årsrapporten en revisionspåtegning uden forbehold har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 6 og derved tilsidesat god revisorskik. Den omstændighed at forholdene har været drøftet på en generalforsamling kan ikke føre til andet resultat. Ad klagepunkt 4 Det er ubestridt, at indklagede ikke besvarede klagers henvendelse af 4. marts 2009 og den efterfølgende rykker. Nævnet er imidlertid enig med indklagede i, at en revisor ikke har pligt til at besvare spørgsmål fra en forenings medlemmer, idet sådanne spørgsmål må stilles til den valgte bestyrelse. Indklagede frifindes således for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 5 Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger, herunder indklagedes egen forklaring, til grund, at indklagede for 2008 har ydet assistance ved bogføring og udarbejdelse af regnskaber mv., men at indklagede ikke som administrator har haft beføjelse til at disponere over udgifter og indtægter, herunder indsætte eller hæve på foreningens bankkonti. Nævnet finder herefter ikke, at indklagede har været inhabil som revisor for foreningen og dermed udelukket fra at revidere foreningens regnskab. Indklagede frifindes derfor også for dette klagepunkt. Sammenfattende finder Revisornævnet, at sagen kan afgøres ved, at indklagede i medfør af 20, stk. 1, i revisorloven af 2003, tildeles en advarsel. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registrerede revisor B, tildeles en advarsel. Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven. Lone Molsted 11

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 20. oktober 2010 blev der i sag nr. 31/2009 - R A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 7 Foreningsoplysninger

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade 102-104"

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen Sølvgade 102-104 er,. CHRISTENSEN STATSAUTRISERET REVIS INSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STRE KNGENSGADE 68 PERSNLIGT ENGAGEMENT PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR: 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33 13 1991 E-MAIL: CK@CKDK WEB: WWW_CK_DK

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere