K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990."

Transkript

1 Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august Klagen angår navnlig, om indklagede som revisor for ejerforeningen C har tilsidesat god revisorskik ved at afgive revisorerklæring uden forbehold på ejerforeningens årsrapport for Sagsfremstilling: Ejerforeningen C består af 4 ejerlejligheder, hvoraf klager ejer og bebor den ene. Klager købte sin lejlighed i sommeren Af vedtægterne for ejerforeningen fremgår blandt andet af vedtægterne: 1. Beslutninger på generalforsamling træffes ved stemmeflertal efter fordelingstal. 2. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 1

2 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. 7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder betaling af fælles udgifter. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. 11. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgange betryggende. 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Det fremgår af et uunderskrevet og ej dateret - regnskab for ejerforeningen for 2006, at egenkapitalen pr. 31. december 2006 udgjorde ,38 kr. Indklagede har siden foråret 2008 ydet regnskabsmæssig bistand til ejerforeningen. Indklagede har den 3. april 2008 afgivet følgende revisionspåtegning på årsregnskab for 2007 for Ejerforeningen C: Vi har revideret årsrapporten for Ejerforeningen C for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig 2

3 fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår blandt andet i balancen under Øvrige aktiver, Tilgodehavender ved ejere, at dette beløb for 2007 udgør ,16 kr. og for 2006 udgjorde 4.200,45 kr. Under posten Gæld, Skyldige omkostninger fremgår et beløb på 5.130,68 kr. for 2007, der i den tilhørende note er specificeret således:... El fyrrum 2B th. D 1.147,45 El fyrrum 2B th. A 695,98 El allé 2A iflg. budget 800,00 El indgang 2C iflg. særskilt beregning 39,75 E udlagt for vandafledning 2.447, ,68 3

4 Det fremgår endvidere af posten Egenkapital, at saldoen er korrigeret med egenkapital pr. 1. januar på ,95 kr. til ,33 kr., og at egenkapitalen pr. 31. december 2007 efter fradrag af årets resultat på ,06 kr. udgør ,27 kr. Indklagede har den 3. april 2008 underskrevet revisionsprotokol vedrørende årsrapporten, hvoraf fremgår: Efter stikprøvevis revision af foreningens bilagsmateriale for regnskabsåret 2007 har jeg opstillet og revideret årsrapporten for 2007 for ejerforeningen. Årets resultat udgør et underskud på kr ,06, der foreslås overført til næste år. Egenkapitalen udgør ved udgangen af december 2007 kr ,27. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten har vi konstateret en difference i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 på kr ,95, som ikke nærmere kan specificeres. Beløbet er henført som tillæg til egenkapitalen pr. 1. januar 2007, således at denne er korrigeret til kr ,33. Vor erklæring på årsrapporten fremgår af side 4 i årsrapporten hvortil vi henviser. Endelig kan vi erklære: - at vi opfylder de gældende habilitetsbetingelser - at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, som vi har anmodet om. I henhold til indklagedes arbejdspapir, dateret den 3. april 2008, vedrørende Spec. tilgodehavender 31/12, er der foretaget en opgørelse af restancer vedrørende vand og fællesudgifter til ejerforeningen. Heraf fremgår, at 2C (F og G) har en restance på 4.165,29 kr. i ejerforenings favør, 2A en restance på 4.961,34 kr. i ejerforenings favør, 2B tv. en restance på 5.951,83 kr. i ejerforenings favør, 2 C (H og J) en restance på 2.192,94 kr i ejerforeningens favør samt 2Bth. (A) en restance på 686,38 kr. i ejerforenings favør. Det fremgår af en faktura, dateret 14. januar 2008, fra en tømrer/ byggetekniker til ejerforeningens formand, lydende på ,69 kr., at: Sidste betalingsfrist for denne faktura pr. 20. november 2007 var den 4. december Da betalingen endnu ikke er registreret sendes her en rykker pålagt renter. Fakturaen er med håndskrift påført, at betaling er sket den 16. januar Den 11. april 2008 blev der afholdt generalforsamling i ejerforeningen. Alle 4 lejligheder var ifølge referatet repræsenteret. Af referatet fremgår blandt andet: 4

5 Punkt 5. H gennemgik hovedtallene i det regnskab revisor B i [by] har udarbejdet. Hun oplyste at regnskabet er udført i henhold til bilag. Der er en væsentlig korrektion i regnskabets egenkapital og H forklarede det skyldtes fejl i tidligere års regnskaber. Hun vil endvidere i størst mulig omfang søge at begrænse eller afskaffe gebyrer til banken. Afregningsform og opgørelse af ikke målbart elforbrug til Alle, udvendig trappebelysning, lys i gang mv., besluttes overladt til den nye bestyrelse. K erklærer sig enig i regnskabets resultat, men påpeger en lang række af andre fejl og er af den opfattelse, at regnskabet skal rettes så det bliver korrekt. Han har fundet fejl i: Saldooplysninger som ikke stemmer med bankens. Opgørelser vedrørende tilgodehavende hos beboere. Manglende oplysninger vedrørende ejerforeningens gæld. Han påpeger endvidere, at der ikke foreligger opgørelser over, hvor meget de forskellige boligejere har betalt i forhold til, hvad de skulle betale, og er af den opfattelse der skal udarbejdes korrekte enkeltopgørelser. E vil overlade til den nye kasserer at udarbejde enkeltopgørelser. A spørger til revisorens regning for det udførte arbejde og den fremtidige pris. H oplyser, at revisorens pris for udarbejdelse af årsregnskabet 2007 er mindre end de 2000.kroner, som er aftalt som det maximalt acceptable. Fremtidig pris drøftes under punkt 7. E er af den opfattelse, at regnskabet med H s forklaringer er okay, og regnskabet godkendes af E, H, J og L. A vil ikke godkende regnskabet, forinden det foreligger i korrekt form. Punkt 6. H forklarede en plan om, at der fremover vil blive ført kassekladder med foreningens 3 kontoer, samt at bestyrelsen så periodevis gennemser kassekladderne. Posteringerne i kassekladderne vil blive påført kontonumre og uddelt på enkeltkontoer. Endvidere vil der blive udsendt kontoopgørelser i forbindelse med årsregnskabet. E ønsker gæld for regnskabsåret bogført i det aktuelle regnskab. Punkt 7. Arbejdsfordelingen mellem revisor og kasserer drøftes ud fra en model E har opstillet. Punkt 9. H gennemgik budgetforslag for Der skete en drøftelse vedrørende det ikke målbare elforbrug til Alle, udendørs lamper, gangbelysning mv., og det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal se på, hvorvidt M og L skal refunderes for udgiften til gangbelysning. I givet fald skal udgiften indføres i det fordelingsnøgle regulerede budget for Den 17. august 2008 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen. Alle 4 lejligheder var ifølge referatet repræsenteret. Følgende fremgår blandt andet af det til sagen vedlagte referat, der ikke er underskrevet: H bemærkede, at det i flg. beslutning på den ordinære generalforsamling d. 11/ er forudsætningen for at afslutte regnskab inkl. Varmeregnskab pr. 31/12, at det fra DONG s side er muligt. Dette har DONG oplyst til E ikke kan lade sig gøre (se bestyrelsesreferat af d. 22/4) 5

6 Drøftelse af M og K opstilling af fællesudgifter efter fordelingstal, idet mødeudgifter var medtaget efter fordelingstal på trods af, at de i det vedtagne budget er ligeligt fordelt. Iflg. vedtægterne er der ikke angivet retningslinjer for, hvordan alm. fællesudgifter fordeles. E foreslog, at den fremtidige bestyrelse udarbejder en forretningsorden for regnskabspraksis, og at denne fremlægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget enstemmigt vedtaget. Der blev fra E, H og J rejst yderligere spørgsmål til M s og K s opstilling, herunder specielt til refusion af indbetalte beløb til fællesudgifter. Den praksis, som de har anvendt, er en anden end den tidligere anvendte, og der er ikke truffet en flertalsbeslutning for ændring af praksis. E foreslog, at vi, såfremt det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, fører regnskab i 2008 og frem på den af M og K foreslåede måde, idet ændret regnskabspraksis skal vedtages på en generalforsamling. Regnskabet for 2007 er afsluttet, men bør korrigeres for evt. fejl i de beregnede forbrugsomkostninger for de enkelte lejligheder. Følgende blev enstemmigt besluttet: M s og K s regnskabsform anvendes for såvel 2007 som 2008 på trods af de ændringer, som ikke har været meddelt ejerne og efterfølgende besluttet. Dog med undtagelse af refusion af for meget indbetalt til fælleskonto ift. faktiske udgifter samt fordeling af udgifter efter ejerperiode. Enighed om, at det bør fremgå, hvilke beløb, der videreføres til ejerforeningens konto ifm. Årsafslutningen. Regnskab 2007 korrigeres således snarest for de beregningsfejl, der er ift. forbrug mv. for de enkelte lejligheder. Den 15. februar 2009 blev der afholdt bestyrelsesmøde i ejerforeningen. Af referatet fremgår blandt andet: Gennemgang af tilbud fra administrator og valg af denne.,,, Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at vælge B som administrator, pga. en rimelig pris og hans kendskab til foreningens regnskab. Samarbejdet forudsætter at al kommunikation foregår mellem B og bestyrelsen. Administratorens funktion er at udfærdige foreningens regnskaber med undtagelse af klassekladde. Beslutningen er truffet, da ingen af bestyrelsens medlemmer ønsker at stå for regnskaberne og med henblik på at undgå uro, misforståelser og ressourcespild. 6

7 Beslutningen er i overensstemmelse med forretningsordnens pkt. 9. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager havde møde med indklagede den 24. februar 2009 og ved skrivelse af 4. marts 2009 anmodede indklagede om ved sin underskrift at bekræfte de oplysninger, der fremkom på mødet. Med en skrivelse af 10. maj 2009 fra indklagede til klager fremsendte indklagede årsrapport for 2008 samt: 2. Fordeling af fællesudgifter Forbrugsopgørelse; gas, vand, kloak- og spildevandsafgift 4. Saldobalance svarende til årsrapporten 5. Kontospecifikationer Ved skrivelse af 7. maj 2009 fra formanden for ejerforeningen til medlemmerne udsendtes dagsorden til generalforsamling den 17. maj Det blev samtidig oplyst, at der manglede et bilag, og at man forventede, at regnskabet ville blive udsendt senest den 10. maj Med skrivelse af 6. juni 2009 til klager fremsendte indklagede årsrapport for 2008, fordeling af fællesudgifter 2008, forbrugsopgørelse vedrørende gas, vand, kloak- og spildevandsafgift 2008, forbrugsopgørelse varme vedrørende 2007, specifikation af mellemregninger pr. 31. december 2008, saldobalance svarende til årsrapporten samt kontospecifikationer. Det anføres, at tidligere fremsendt materiale bedes makuleret. Klagen: Klager har klaget over årsrapporten for 2007, idet den er fejlbehæftet for så vidt angår opgørelsen af egenkapital som følge af fejl i tidligere regnskaber og med hensyn til: 1. Opgørelse af hvordan de forskellige ejere har betalt vand, varme og fællesudgifter er ikke opgjort for de enkelte ejere, 2. Opgjort tilgodehavende ved ejere er ikke udspecificeret på de enkelte ejere og opgørelserne er i øvrigt forkerte, 3. Opgørelsen af gæld medtager ikke alle udgifter, der er sket i perioden. Fx er der i januar måned 2008 betalt over kr ,- til en tømrer for et arbejde faktureret i Beløbet er ikke medtaget under gældsposter. På samme måde findes flere forhold vedrørende vand og varme. Klager har endvidere rejst følgende klagepunkter: 4. Indklagede har ikke besvaret klagers brev af 4. marts 2009 og en efterfølgende rykker pr. mail den 23. marts Revisor og administrator for ejerforeningen kan ikke være en og samme person eller firma. 7

8 Indklagede har givet møde for nævnet og har herunder anført, at ejerforeningen har en valgt kasserer, der modtager og foretager betalinger. Indklagede har ikke selv adgang til foreningens konti. Regnskabet for 2006 var udarbejdet af et medlem af bestyrelsen. Debet og kredit stemte ikke, og regnskabet for 2007 blev derfor reguleret med differencen på ,95 kr. over egenkapitalen. Forholdet er oplyst i revisionsprotokollen. Han brugte megen tid på balancen, og han glemte i den forbindelse at medtage kr. fra en sparekassekonto. Dette indestående blev opdaget året efter, hvor beløbet blev medtaget. For så vidt angår tømrerregningen, hvad kassereren forlagt denne. Han læste ikke selv, hvad der stod på fakturaen og erkender, at den skulle have været medtaget i regnskabet, men generalforsamlingen var ligeglad med, om udgiften kom med i regnskabet for 2007 eller I regnskabet for 2008 er de forskellige tilgodehavender indarbejdet. De fremgik tidligere af hans arbejdspapirer. Han blev valgt som revisor på generalforsamlingerne i 2008 og 2009, og han har også udarbejdet årsregnskaber for disse år. Klager stemmer imod foreningens regnskab hvert år på foreningens generalforsamling, og indklagede har ikke besvaret klagers henvendelser, idet han kun besvarer henvendelser fra foreningens bestyrelse, hvilket han også har meddelt bestyrelsen. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at årsrapport for 2007 er væsentlig fejlbehæftet og har henvist til følgende forhold: Det fremgår af lov om ejerlejligheder, at fællesudgifter betales efter fordelingsnøgleprincip, men regnskabet indeholder flere fællesudgifter, som er opgjort som ligelig fordelte ejerne imellem, hvilket er en fejl. Klager har vedrørende sin mellemregning med foreningen anført, at hun har søgt at få opgørelsen at se fra kassereren, hvilket ikke er lykkedes. På baggrund af en klage herover fra klager udarbejdede foreningens kasserer en opgørelse, der også er fremsendt til revisor, og som udviser, at klager skylder foreningen 602,75 kr. Imidlertid er kassererens opgørelse ikke korrekt, idet der skulle have været overført 3 måneder à 443 kr. fra den konto, som klager efter det oplyste skulle sætte penge ind på (varmekontoen), til foreningens fælleskonto. En korrekt opgørelse ville således have givet det resultat, at klager havde penge til gode i foreningen, ikke omvendt. Der blev derfor af et bestyrelsesmedlem udarbejdet andet regnskab, som efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamlingen skulle danne udgangspunkt for 2008 regnskabet. Der er fejl i de opgørelser, som danner grundlag for regnskabet, og som revisor har revideret og medsendt i denne sag. F.eks. er opgørelsen over vandforbrug og varmeregnskabet fejlbehæftet. Endvidere er opgørelsen over indbetalinger til fællesudgifter forkerte, idet disse ikke stemmer med bankens kontoudtog. En faktura vedrørende tømrerarbejde udført i 2007, der først blev betalt i 2008, er ikke medtaget som gældspost, hvilket er en fejl. Det er ikke korrekt, at forholdet blev omtalt på generalforsamlingen. Klager har videre anført, at indklagede ikke har svaret på hendes henvendelse af 4. marts 2009 og efterfølgende rykker. Han kunne have svaret, at han ikke ønskede at bekræfte oplysningerne fra deres møde, men har intet gjort. 8

9 Klager har videre anført, at bestyrelsen den 15. februar 2009 besluttede at antage indklagede til at udføre alt vedrørende 2008-regnskabet med undtagelse af kassekladden, som skulle føres af foreningens kasserer. Herved opnåede indklagede samme status som en administrator. Efter loven kan revisor og administrator ikke være samme person eller firma. Klager har endelig anført, at også årsrapporten for 2008 er fejlbehæftet og ikke udført efter de retningslinier, der er vedtaget på foreningens generalforsamling, hvilket er relevant for nævnets behandling af denne sag, der vedrører regnskabet for Regnskabet for udgaven - medtager ikke de opgørelser vedrørende mellemværender med ejerne, der var udestående fra året 2007, herunder forbrugsudgifter. Derved er balancen pr. 31. december 2008 ikke korrekt. Regnskabet for udgaven tager udgangspunkt i nogle forbrugsopgørelser, der er fejlbehæftede. Grundlæggende har indklagede anvendt åbningssaldoer for forbrugsudgifter, som ingen relevans har til virkelighedens verden, og der er ingen nærmere specifikation om, hvordan disse åbningsbalancer er fremkommet. Vandforbruget er ikke opgjort efter korrekt antal kubikmeter. Varmeregnskabet er forkert og tager ikke hensyn til mellemværendet mellem ejerforeningen og DONG. Hertil kommer, at ikke alle fællesudgifter er fordelt efter fordelingstal, hvilket er i strid med lovgivningen. På generalforsamlingen den 24. juni 2009 gjorde klager opmærksom på fejlene, men indklagede samt bestyrelsen anførte, at fejlene var mindre væsentlige. Klager har krav på, at regnskabet udføres korrekt og i overensstemmelse med loven. Indklagede har anført, at han har udarbejdet årsrapporten for 2007 bedst muligt på grundlag af bogholderiet ført og modtaget i foråret 2008 af foreningens kasserer. Indklagedes arbejde bestod i det væsentlige i afstemning af statusposterne. I forbindelse med gennemgangen af bilag mv. vedrørende årsregnskabet for 2007 konstaterede indklagede, at 2006 årsregnskabet var fejlbehæftet. Differencen blev i et samlet tal overført til 2007 regnskabet over egenkapitalen. Dette forhold fremgår klart af selve regnskabet, og forholdet er nærmere forklaret i den revisionsprotokol, som indklagede udarbejdede. Det opgjorte tilgodehavende fra foreningens medlemmer fremgår af årsrapporten note 2. Det er korrekt, at navnene på de enkelte forbrugere ikke fremgår af noten. Det er specificeret i indklagedes arbejdspapirer, og indklagede havde til brug for denne opgørelse modtaget et bilag fra foreningens kasserer. Det er også korrekt, at det ikke fremgår af årsrapporten, hvad det enkelte medlem af foreningen har indbetalt til forbrug. Denne oplysning fremgår imidlertid af det af kassereren førte bogholderi, som medlemmerne kan få indsigt i. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2008 blev indklagede bekendt med, at medlemmerne heller ikke havde fået opgjort og fordelt deres faktiske forbrug i henhold til forbrugsmålere. Det blev aftalt med foreningens bestyrelse, at dette skal opgøres, og at det skal fremgå af årsrapporten for 2008, hvad der måtte være til gode/skyldig til de enkelte brugere vedrørende forbruget både for 2007 og Mellemværendet med de enkelte forbrugere skal fremgår af balancen pr. 31. december I regnskabet for 2007 er udgifterne fordelt i henhold til de fordelingstal, som indklagede fik oplyst af bestyrelsen. Ifølge ejerforeningens vedtægter er der ikke angivet retningslinier for, hvordan 9

10 almindelige fællesudgifter fordeles, hvilket de tilstedeværende på generalforsamlingen den 17. august 2008 accepterede, også klager, idet andet ikke fremgår af referatet. Forbrugsopgørelserne for 2007 og 2008 er indarbejdet i 2008 regnskabet og mellemværendet med de enkelte ejere fremgår med såvel beløb som navn. Indklagede har anført, at der forelå en faktura af 14. januar 2008 fra et tømrerfirma. Tilsyneladende har ejerforeningen aldrig modtaget den oprindelige faktura fra november 2007, hvorfor der blev fremsendt en ny faktura. Indklagede har ikke nærlæst fakturaen og har derfor ikke konstateret, at fakturaen vedrørte arbejde udført i Beløbet på ,69 kr. burde have været med i årsrapporten for 2007 som en skyldig post. Ejerforeningens medlemmer, herunder klagers ægtefælle, var bekendt med forholdet, da det blev bragt op på generalforsamlingen. Indklagede har ikke svaret på klagers henvendelse af 4. marts 2009, idet han som forudsætning for at fortsætte som revisor aftalte med bestyrelsen, at al korrespondance skulle gå gennem bestyrelsen. Han kan ikke indgå skriftlig aftale med enkeltmedlemmer, når der er en valgt bestyrelse. Indklagede er uanset ordlyden af referat af bestyrelsen anmodet om at udarbejde regnskab for 2008, og dette regnskab blev godkendt på generalforsamlingen afholdt den 14. juni Det af klager medsendte 2008-regnskab er ikke det endelige regnskab, hvilket klager er fuldt ud klar over, idet det var på baggrund af klagers indsigelse, at generalforsamlingen blev udsat til den 14. juni Samtidig med udsættelsen bad bestyrelsen om rettelser i det fremsendte udkast til årsregnskab. Derfor kan det af klager fremsendte eksemplar ikke tages i betragtning i forbindelse med klagesagen i Revisornævnet. Det endelige og godkendte regnskab for 2008 er dateret den 6. juni 2009 og uddelt til samtlige ejere den 6. juni Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor dels efter den dagældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, dels efter den nugældende lov. Ad klagepunkterne vedrørende årsrapporten for 2007 Indklagede har forklaret, at han modtog regnskabet for ejerforeningen for Det stemte ikke med hensyn til debet og kredit, og regnskabet for 2007 blev derfor reguleret med differencen på ,95 kr. over egenkapitalen. Forholdet er oplyst i revisionsprotokollen. Nævnet finder, at reguleringen til egenkapitalen burde være specificeret, således at det fremgik, om der var tale om en fejl vedrørende bankkonti, forudbetalinger eller skyldige poster. Nævnet er endvidere enig med klager i, at vand- og varmeopkrævning samt a conto betalinger burde være opgjort for de enkelte ejere og ført på en mellemregningskonto i status, da det ikke vedrører fællesudgifter/driften. Der burde endvidere have været en specifikation med egenkapital primo for hver ejerbolig med opgørelse af årets resultat og saldo ultimo i forhold til boligernes fordelingstal. 10

11 Nævnet er endelig enig med klager i således som også erkendt af indklagede at fakturaen på ,69 kr. fra tømrerfirmaet, der vedrørte arbejde udført i 2007, burde have været medtaget som en gældspost i årsrapporten for Nævnet finder således, at årsrapporten for 2007 har været behæftet med en række fejl eller mangler, der burde have ført til forbehold i revisionspåtegningen. Ved således at meddele årsrapporten en revisionspåtegning uden forbehold har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 6 og derved tilsidesat god revisorskik. Den omstændighed at forholdene har været drøftet på en generalforsamling kan ikke føre til andet resultat. Ad klagepunkt 4 Det er ubestridt, at indklagede ikke besvarede klagers henvendelse af 4. marts 2009 og den efterfølgende rykker. Nævnet er imidlertid enig med indklagede i, at en revisor ikke har pligt til at besvare spørgsmål fra en forenings medlemmer, idet sådanne spørgsmål må stilles til den valgte bestyrelse. Indklagede frifindes således for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 5 Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger, herunder indklagedes egen forklaring, til grund, at indklagede for 2008 har ydet assistance ved bogføring og udarbejdelse af regnskaber mv., men at indklagede ikke som administrator har haft beføjelse til at disponere over udgifter og indtægter, herunder indsætte eller hæve på foreningens bankkonti. Nævnet finder herefter ikke, at indklagede har været inhabil som revisor for foreningen og dermed udelukket fra at revidere foreningens regnskab. Indklagede frifindes derfor også for dette klagepunkt. Sammenfattende finder Revisornævnet, at sagen kan afgøres ved, at indklagede i medfør af 20, stk. 1, i revisorloven af 2003, tildeles en advarsel. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registrerede revisor B, tildeles en advarsel. Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven. Lone Molsted 11

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere