for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter"

Transkript

1 Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan 3 4. Økonomi 4 5. Organisation Aarhus Kommune Fonden Aarhus internationale Sejlsportscenter Bygherren Styregruppen Arbejdsgruppen 7 6. Aarhus Kommune som kontraktpart Indledning 8 Interne bygherreydelser 8 7. Bygherrerådgivningsydelser Indledning Eksempler på bygherrerådgiverydelser Grundlæggende og gennemgående ydelser Projekterings-/udførelsesfasen Aflevering og sagsafslutning Procedure og konkurrencevilkår Vilkår for afgivelse af tilbud Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Tilbudsbehandling Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Bilag 22 2

3 1. Indledning Hermed udbydes bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter som offentligt udbud iht. Tilbudsloven. Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet beskrevet rumme rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning, projektering og opførelse af bygningen. På nuværende tidspunkt er der afholdt et begrænset EU-udbud som projektkonkurrence og vinderen heraf er udpeget. Den vindende totalrådgiver har på nuværende ikke påbegyndt projekteringen, hvilket forventes igangsat ultimo februar Aarhus Internationale Sejlsportscenter Aarhus Internationale Sejlsportscenter skal understøtte flere forskelligartede funktioner, herunder: Internationale sejlsportsevents Det nationale talent- og elitearbejde i Team Danmark Kraftcenter Vest En forøgelse af antallet af sejlere generelt Samarbejde med byens folkeskoler Byggeriet består af ca m² sejlsportscenter med 2 bådhaller, værksted, omklædningsfaciliteter, administrations-, undervisnings- og mødefaciliteter, herunder VIP-område samt multifunktionelle lokaler til møder, stævner og andre arrangementer. 3. Overordnet tidsplan Forud for projektets nuværende stade er gennemført et stort arbejde med udarbejdelse af konkurrenceprogram, gennemførelse af prækvalifikation og efterfølgende begrænset EU-udbud som projektkonkurrence med deltagelse af 5 totalrådgiverteams. Etablering af Aarhus Internationale Sejlsportscenter er lokalplanpligtigt. Arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn blev påbegyndt medio december En godkendt lokalplan forventes at foreligge medio oktober Den overordnede tidsplan er skematisk gengivet herunder, detailtidsplan fastlægges i et samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver: 3

4 Forventet opstartsmøde med totalrådgiver 20. februar 2015, kl (bygherrerådgiverens deltagelse ønskes) Projektering Ultimo februar primo december 2015 EU-udbud af entrepriser med prækvalifikation Primo december 2015 ultimo marts 2016 Udførelsesfasen Primo april ultimo marts 2017 Aflevering bygning Primo april 2017 Klargøring af udearealer Primo april primo juni 2017 Aflevering udearealer Medio juni Økonomi Den økonomiske ramme for gennemførelse af opgaven er 72 mil. kr. inkl. moms ved byggeomkostningsindeks for boliger pr. 1. januar På nuværende tidspunkt er der givet bevillinger og donationer på 36 mio. kr. Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter undersøger pt. mulighederne for at tilvejebringe restfinansieringen. Status januar 2015 er at restfinansieringen ikke er tilvejebragt. Projekteringen igangsættes derfor uden sikkerhed for at byggeriet etableres. Hvis det på et tidspunkt konkluderes at det ikke er realistisk at tilvejebringe restfinansieringen, vil projekteringen blive afbrudt. For Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er det væsentligt, at den kommende bygherrerådgiver er med til at sikre at økonomien i projektet overholdes, hvilket indbefatter en løbende afrapportering og styring af leverede ydelser fra Totalrådgiveren. Derudover gøres der opmærksom på, at der er tale om en bygherre i et politisk system. Derfor er erfaring og kendskab til beslutningsprocesser og styring i komplekse organisationer en fordel, herunder at der i styringen af projektet tages højde for beslutningernes karakter og deraf følgende nødvendige planlægning og tid. 4

5 5. Organisation 5.1 Aarhus Kommune Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, hvilket betyder, at kommunen har 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingerne har følgende ansvarsfordeling: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice varetager opgaver inden for borgerservice, fritids- og kulturforvaltningen, bibliotekerne samt Musikhuset Aarhus. Sport & Fritid varetager opgaver inden for fritids- og idrætsområdet. En kerneopgave er at stille faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger m.v. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, vej- og kloakvedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, Planlægning og Byggeri samt affald og varme. Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside Det forudsættes, at de nødvendige møder med alle dele af bygherrens organisation og i alle faser kan imødekommes af bygherrerådgiver. Formen for bygherrerådgiverens kommunikation skal tilpasses det til en hver tid givne behov. Kommunikations- og inddragelsesforpligtelsen vedrører alle byggeprojektets faser, samt de processer der eksisterer i projekteringsfasen, udførelses- og byggefasen samt i forhold til sagens afslutning. 5.2 Fonden Aarhus internationale Sejlsportscenter Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som er under stiftelse, er dannet af 5 af byens sejlsportsforeninger; Sailing Aarhus sejlklubberne, Dansk Sejlunion, Idrætssamvirket Aarhus, Team Danmark og DIF. Den selvejende fond er dannet med det formål at opføre og drive sejlsportscenteret. I fondsbestyrelsen sidder repræsentanter fra Sailing Aarhus sejlklubberne, Dansk Sejlunion, Idrætssamvirket Aarhus, Team Danmark og DIF. Sejlsportscenteret skal hovedsageligt benyttes til almennyttige idrætslige formål, primært indenfor ungdoms- talent- og elitearbejdet, samt aktiviteter som øger kendskabet til og udbredelsen af sejlsporten. Sailing Aarhus, som er eventsekretariat og samarbejdsforum for de 5 sejlsportsforeninger, fungerer som sekretariat for Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 5

6 5.3 Bygherren I Aarhus Kommune er der et politisk ønske om at fremme projekteringen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter, således byggeriet kan stå klar medio 2017 til et præ-event for ISAF På nuværende tidspunkt er finansieringen ikke på plads, men midlerne til projektering er tilvejebragt. Aarhus Kommune indgår kontrakt med bygherrerådgiver, mens Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter indgår kontrakt med totalrådgiveren. Fonden er således bygherre, men indgår i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune via både styregruppe og arbejdsgruppe. Aarhus Kommune afholder i første omgang udgiften til projektering og bygherrerådgivning. Igangsætning af eventuelle ekstraydelser og særydelser i forhold til bygherrerådgivningsydelsen kræver Aarhus Kommunes godkendelse. Evt. ekstraydelser og særydelser hos totalrådgiver kræver den samlede arbejdsgruppes godkendelse. Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er under stiftelse. 5.4 Styregruppen Styregruppen består af følgende medlemmer: Hans Skou Torben Houborg Niels Frølund Kirsten Jørgensen Formand, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter Bestyrelsesmedlem, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter Formand, Sailing Aarhus Direktør, Aarhus Kommune Derudover kan styregruppen suppleres med 2-3 medlemmer fra relevante organisationer. Der forventes at blive holdt 2-3 møder. Det forventes ikke at bygherrerådgiveren skal deltage i møder, men undtagelsesvist kan deltagelse forekomme. Styregruppen tager beslutning om forhold, som har væsentlig indflydelse på projektet, herunder den samlede økonomi. Herudover tager styregruppen beslutning om væsentlige forhold vedr. den udvendige arkitektur. Styregruppen vil ligeledes blive forelagt en bearbejdning af konkurrenceforslaget med hensyn til disponering af rumfunktioner og arealer til godkendelse. Styregruppen godkender desuden det færdige projekt inden evt. udbud af entrepriser. 6

7 I tvivlstilfælde kan arbejdsgruppen forelægge en sag for Hans Skou og Kirsten Jørgensen, som enten træffer en beslutning i sagen, eller beslutter at sagen skal forelægges for den samlede styregruppe. Af hensyn til at sikre den nødvendige fremdrift i projektet har styregruppen uddelegeret en stor grad af beslutningskompetence til arbejdsgruppen. Styregruppen modtager ca. en gang hver måned et overordnet statusnotat vedrørende projektets stade i forhold til tid og økonomi. 5.5 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Thomas Capitani Steen Rask Sørensen Søren Clausen Lene Hedemark NN Direktør, Sailing Aarhus Projektkoordinator, Sailing Aarhus Fuldmægtig, Sport og Fritid, Aarhus Kommune Projektleder, Administration og Ejendomme, Aarhus Kommune Bygherrerådgiver Der forventes at blive afholdt møde ca. hver anden uge. Det forventes, at bygherrerådgiveren deltager i disse møder. Inden for rammerne af konkurrenceprogrammet, Entasis vinderforslag og lokalplanen, indgår arbejdsgruppen i tæt samarbejde med Totalrådgiveren om at gennemføre projekteringen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Arbejdsgruppen træffer beslutning om alle forhold vedrørende f.eks. materialevalg, overflader, tekniske installationer m.v., dog således at forhold, som har væsentlig betydning for det samlede byggeri, forelægges for styregruppen. I arbejdsgruppen sikrer Thomas Capitani og Steen Rask Sørensen, at slutbrugernes behov og funktionskrav til forskellige installationer, overflader m.v. kommer til arbejdsgruppens kendskab på de relevante tidspunkter i processen. Arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen, bygherrerådgiveren skal bidrage med input hertil, herunder indstillinger og statusnotater. 7

8 6. Aarhus Kommune som kontraktpart 6.1 Indledning Aarhus Kommune ønsker som kontraktpart, at det ansvar og de opgaver der knytter sig hertil varetages professionelt. Aarhus Kommune ønsker dels gennem egen organisering dels gennem tilknytning af bygherrerådgiver, at Aarhus Kommunes ansvar og opgaveløsning varetages bedst muligt. Bygherrerådgiver skal supplere og komplementere Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenters organisation og dennes kompetencer med en række specialiserede ydelser. I nærværende ydelsesbeskrivelse, er der søgt beskrevet, hvilke forventninger Aarhus Kommune har til de forskellige ydelser fra bygherrerådgiveren. I den forestående proces vil der være opgaver, hvor Aarhus Kommune / Fonden og bygherrerådgiver vil have forskellige roller i samarbejdet. Nedenstående beskriver forskellige kombinationer og eksempler på rollefordeling mellem Aarhus Kommune / Fonden og bygherrerådgiver. Listen er tænkt som en række eksempler, og skal derfor ikke tolkes som fyldestgørende eller udtømmende. 1. Opgaver, som Aarhus Kommune / Fonden har hovedansvaret for, fx håndtering af orientering og sagsfremstilling for styregruppe m.v. 2. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med Aarhus Kommune / Fonden skal udarbejde begrundede beslutningsoplæg til styregruppen og arbejdsgruppen. 3. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren skal fungere som planlægger og procesleder og i samarbejde med Aarhus Kommune / Fonden sikre at projektets aktiviteter forløber som planlagt. 4. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren skal kontrollere, at totalrådgiverens ydelser leveres. Interne bygherreydelser Aarhus Kommune og Fonden De interne bygherreydelser varetages af Aarhus Kommune og Fondens egen interne projektorganisation. Bygherrerådgiveren vil kun i begrænset omfang skulle bidrage til disse. at medvirke til at sikre, at bygherres visioner og intentioner omkring projektet indarbejdes og håndteres i hele forløbet den interne kommunikation i forhold til bygherrens organisation, herunder udarbejdelse af notater, indstillinger m.v. 8

9 at fungere som proceskonsulent og koordinator i forhold til brugergrupper for at sikre fremdrift og anvendelighed at sikre den optimale udnyttelse af brugeres / medarbejderes viden til fremme af projektets mål og kvalitet at sikre det organisatoriske grundlag for Aarhus Internationale Sejlsportscenter at sikre dialog og sparring samt løbende opfølgning i forhold til bygherrerådgiver vedr. diverse oplæg om proces, udbuds-, kontrakt- og aftaleforhold, myndigheds-, arkitekt- og ingeniørmæssige samt udførelsesmæssige forhold, planlægning, tid og økonomi at sikre at bygherres aktive deltagelse effektueres i: Rettidige input, tilbagemeldinger, beslutninger, tværgående samarbejde, udarbejdelse af indstillinger, deltagelse i forhandlinger, indgåelse af kontrakter mv. deltager i dialog om projektændringer, herunder mer- og mindreydelser, afleveringsforretning, 1 års gennemgang og 5 års eftersyn 7. Bygherrerådgivningsydelser 7.1 Indledning For bygherrerådgivningsydelser henvises generelt til Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2013 udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningen med de ændringer og tilføjelser som er angivet i nedenstående skema. Ved afkrydsning i Ja -kolonnen er samtlige ydelser inkl. evt. underafsnit indeholdt. Ved afkrydsning i Nej -kolonnen er der ingen ydelser med underafsnit indeholdt. Ved tilføjelser i Beskrivelse -kolonnen præciseres ydelsen nærmere i form af præciseringer, udvidelser eller begrænsninger af normalydelsen. 9

10 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej 0. Bygherrerådgiverens rolle 0.1 Valg af samarbejdsform 0.2 Private og offentlige byggeopgaver 0.3 Afgrænsning 0.4 Aftale 1. Indledende rådgivning 1.1 Ejendomsstrategi 1.2 Idéoplæg 1.3 Teknisk finansieringsanalyse 1.4 Byggeprogram 2. Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise 2.1 Indledende rådgivning 2.2 Valg af rådgivere 2.3 Projektering 2.4 Valg af entreprenør(er) 2.5 Udførelse 3. Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise 3.1 Indledende rådgivning 3.2 Valg af totalentreprenø 3.3 Projektering 3.4 Udførelse 4. Lejerrådgivning 4.1 Indledende rådgivning 4.2 Valg af lejemål 4.3 Projektering 4.4 Udførelse 5. Investorrådgivning 5.1 Indledende rådgivnig 5.2 Projektvurdering 5.3 Aftaleindgåelse 5.4 Projektering 5.5 Udførelse 6. Teknisk bestillerrådgivning OPP 6.1 Indledende rådgivning 6.2 Fastlæggelse af krav og udfaldskrav til byggeriets drift 6.3 Valg af OPP-operatør 6.4 Projektering 10

11 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej 6.5 Udførelse 7. Andre ydelser IKT i byggeriet 7.1 IKT-strategi 7.2 Digitalisering af eksisterende forhold 7.3 Klassifikation 7.4 Digital kommunikation 7.5 Etablering af kommunikationsplatform 7.6 Digital projektering 7.7 Digitalt udbud og tilbud 7.8 Mængdefortegnelser 7.9 Digital aflevering Vision og organisation 7.10 Visionsprocessor 7.11 Organisationsudvikling 7.12 Forandringsledelse Økonomi 7.13 Analyse af markedsforhold 7.14 Projektudvikling 7.15 Due diligence 7.16 Økonomiske analyser 7.17 Forsikringer Risikoforhold 7.18 Risikoanalyser 7.19 Risikostyring Forundersøgelser og planlægning 7.20 Planlægning 7.21 Vurdering af byggegrunde 7.22 Registrering af eksisterende forhold 7.23 Geotekniske undersøgelser 7.24 Miljøundersøgelser, grunden 7.25 Miljøundersøgelser, bygninger 7.26 Officielle forretninger Interessenter og brugere 7.27 Interessenter 7.28 Kommunikationsplan Bygherrerådgiveren skal påse at kommunikationsplan udarbejdes af Totalrådgiver 11

12 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja 7.29 Brugerinddragelse 7.30 Særlig mødevirksomhed 7.31 Salgsmateriale Procesrådgivning 7.32 Procesledelse/ procesrådgivning Nej og kommentere herpå. Bygherrens repræsentant ved én brugerinddragelsesworkshop for hver af faserne og forberedelse hertil: - Dispositionsforslag/konkurrenceforslag - Hovedprojekt (materialer, overflader, farver) Totalrådgiver planlægger og gennemfører ovennævnte brugerinddragelsesworkshops Konflikthåndtering Bygherrerådgiveren skal medvirke til at konflikter søges løst ved dialog mellem parterne Tvister Bæredygtighed 7.35 Bæredygtighed 7.36 Certificering af bæredygtighed 7.37 Bæredygtighedsledelse Arbejdsmiljø 7.38 Arbejdsmiljø Bygherrerådgiveren påser at Totalrådgiveren varetager Klientens forpligtelser i henhold til AT-bekendtgørelse nr. 110 og 117 af , idet varetagelsen, under totalrådgiverens opfølgning og kontrol, i forbindelse med udførelsen tillades overført til hovedentreprenøren. Tilgængelighed 7.39 Særlige krav om tilgængelighed 7.40 Tilgængelighedsprojektering 7.41 Tilgængelighedsrevision Inventar og udstyr 7.42 Bygherreleverancer 7.43 Inventar og udstyr Bygherrerådgiver skal kommentere og indstille til evt. besparelser/reduktion i projektet i nødvendigt omfang på bag- 12

13 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej grund af Totalrådgivers oplæg og ideer Kunstnerisk udsmykning Udbud 7.45 Prækvalifikation Bygherrerådgiveren kontrollerer og kommenterer totalrådgiverens ydelse hertil og indstiller til bygherrens evt. godkendelse 7.46 Forhandling efter tilbudsloven 7.47 EU-udbud Bygherrerådgiveren kontrollerer og kommenterer Totalrådgiverens ydelse hertil og indstiller til Bygherrens evt. godkendelse 7.48 Forhandling efter EU s udbudsdirektiver 7.49 ESCO-udbud Andet 7.50 Sideordnede/alternative projekter og projektændringer Bygherrerådgiveren skal yde bistand ved gennemførelse af projektændringer og evt. omprojektering 7.51 Detaljerede tidsplaner 7.52 Skærpet kvalitetssikring 7.53 Byggeledelse 7.54 Udvidet fagtilsyn Aflevering og drift 7.55 Commissioning 7.56 Før-aflevering Bygherrerådgiveren skal varetage Bygherrens opgaver ifm. før-aflevering 7.57 Flytteplanlægning 7.58 Rådgivning i driftsfasen 7.59 Facilities management års eftersyn 7.2 Eksempler på bygherrerådgiverydelser I det nedenstående beskrives de ydelser, bygherrerådgiveren som eksempler skal levere. Ydelsesbeskrivelsen kan overordnet set deles op i to niveauer startende ved de grundlæggende og gennemgående ydelser og sluttende med de mere specifikke ydelser, som er knyttet til faserne for henholdsvis projekteringsfasen, udførelsesfasen og afleveringsfasen. 13

14 7.3 Grundlæggende og gennemgående ydelser Bygherrerådgiver skal levere nedenstående ydelser gennem de forskellige projektfaser: Processtyring, herunder sikring af en optimal projektering og projektoptimering, med tilhørende dialog, kommunikation herunder mødeaktivitet m.v. Økonomistyring, herunder økonomisk budgettering og opfølgning, beregning samt korrigering af den samlede projektøkonomi på grundlag af Totalrådgiverens budgetter og økonomiske analyser Bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold Entrepriseretlig og aftaleretlig jura herunder håndtering af juridiske forhold i dialogen med totalrådgiver, entreprenører og bygherre Proces og projektstyring Bygherrerådgiveren skal forestå styring af processen frem til aflevering af det færdige byggeri, hvorfor bygherrerådgiver skal besidde gode projektledelseskompetencer og påse: at beslutninger træffes rettidigt af hensyn til det samlede projekt og dermed det endelige resultat at der sker løbende afrapportering til bygherren vedrørende procesforløbet at sikre en gennemsigtighed og kvalificering i/af projektet via dialog og kommunikation. at sikre der opstilles tids- og aktivitetsplaner så bygherre har mulighed for på forkant at planlægge aktiviteter og sikre beslutninger Økonomistyring i forhold til byggeprocessen Der lægges stor vægt på, at der i hele forløbet fra forberedelse af dispositionsforslagsfasen til og med opførelse og aflevering af byggeriet er en stram økonomisk styring af projektet. Der skal således foretages successive troværdige kalkulationer, indhentning af priser i forbindelse med omdisponeringer og afklaring af aftalesedler, ligesom bygherrerådgiveren skal besidde gode forhandlings- og styringsmæssige kompetencer. Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter ønsker ikke at påbegynde et projekt, der efterfølgende viser sig ikke at kunne holde sig inden for den forudsatte økonomiske ramme. Dette er en væsentlig opgave i økonomistyringen og bygherrerådgiveren skal bestride personlige og tekniske værktøjer til at sikre, at den økonomiske ramme overholdes Bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold Bygherrerådgiveren skal under hele processen fungere som bygherrens rådgiver i forhold til de bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold. Det forudsættes, 14

15 at bygherrerådgiveren har tilstrækkelige arkitekt-, ingeniør-, projektledelses- og projekteringsledelsesmæssige kompetencer og erfaring til at kunne dække hele processen fra opstart af projekteringen til udførelse af byggeriet. Det forudsættes således, at bygherrerådgiveren gennem hele processen kan yde bygherren tilstrækkelig kvalitativ rådgivning på de byggetekniske forhold, herunder de problemstillinger, der vil opstå, og de valg, som vil skulle træffes undervejs. Endvidere forudsættes det, at rådgiveren proaktivt vil kunne rådgive bygherren gennem hele processen for derigennem at optimere både proces og resultat. Bygherrerådgiveren skal påse, at projektet udarbejdes med størst muligt hensyn til efterfølgende drift, herunder at sikre lavest mulige driftsudgifter. Der bør i den forbindelse overvejes udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger, for at afdække konsekvenserne af valg af materialer m.m. Projektet skal tage udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder i Aarhus Kommune vedr. Miljø- og Energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune samt beskrivelser i udbudsmaterialet og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Derudover skal gældende lovgivning, normer og krav til byggeri overholdes Entrepriseretlig og aftaleretlig jura Bygherrerådgiveren skal i såvel teori som praksis have et solidt kendskab til entrepriseretlig jura generelt og særlig den del af byggejuraen, der dækker projektering, projekteringsledelse, projektledelse, udførelse og aflevering. Et detaljeret og dybtgående kendskab til ABR 89 og AB 92 og dertil relaterede standardaftaler er en forudsætning for bygherrerådgivningen. 7.4 Projekterings-/udførelsesfasen Det forudsættes fra bygherres side, at bygherrerådgiveren kan levere og kvalitetssikre alle de beskrevne ydelser som en samlet bygherrerådgivningsydelse. I projekterings- og udførelsesfasen skal bygherrerådgiveren under nødvendig inddragelse af bygherrens organisation udføre følgende opgaver: sikre projekterings-, projekt- og procesledelse sikre at totalrådgiverens projekt udarbejdes under hensynstagen til aftalegrundlaget, de angivne retningslinier, anbefalinger, visioner samt gældende lovgivning, normer og krav afholde opstartsmøde med totalrådgiver og dennes underrådgivere samt bygherres involverede bl.a. for at skabe et fælles grundlag med forventninger til samarbejdet, 15

16 påse at procedurer for kommunikation og samarbejde mellem byggesagens parter fastlægges deltage i møder for sagens gennemførelse, herunder møder med totalrådgiver og dennes underrådgivere påse at planen for projektbeslutninger og godkendelser følges formidle forelæggelse af projektspørgsmål fra totalrådgiver for bygherren. foretage løbende projektgranskning under inddragelse af bygherren med henblik på at opfylde bygherrens kvalitative, tekniske, æstetiske, indholdsmæssige, brandtekniske og funktionsmæssige krav, herunder krav om tilgængelighed. foretage løbende opfølgning på at bygherrens krav vedr. drift, driftsudgifter og totaløkonomiske overvejelser indarbejdes i projekteringen og valg af materialer m.m. foretage løbende opfølgning og rapportering til bygherren om, om projekteringen og udførelsens fremdrift sker i forhold til tidsplanen og økonomi, herunder budgetopfølgning mv. udarbejde forslag til korrigerende tiltag, såfremt aftalte planer ikke følges sikre at totalrådgiver rettidigt foranlediger de projektmæssige afklaringer i forhold til myndighederne sikre at parternes kvalitetssikring lever op til og varetages i overensstemmelse med det aftalte foretage stikprøvekontrol heraf vurdere oplæg til drifts- og vedligeholdelsesplan vurdere om projekterings- og udførelsesplaner udarbejdes i overensstemmelse med hovedtidsplanen og kontrollere at projekteringstidsplanen følges vurdere oplæg til kontrol- og tilsynsplaner udarbejde tilsynsplan for eget overordnet tilsyn sikre, at ydelser i forbindelse med projektopfølgning, ændringsstyring, byggeledelse og fagtilsyn udføres i henhold til det aftalte føre overordnet tilsyn med at totalrådgiver udfører tilsyn med entreprenørers arbejde i henhold til den godkendte tilsynsplan påse at arbejdsmiljøkoodinering under projekteringen indarbejdes i projektet af totalrådgiveren påse at plan for sikkerhed og sundhed færdiggøres og ajourføres af totalrådgiver, og at sikkerhedsarbejdet koordineres samt at sikkerhedsmøder afholdes af totalrådgiveren eller evt. hovedentreprenør. vurdere og indstille vedrørende forelagte materialeprøver, herunder eventuelle forslag om ændret materialevalg vurdere om udførelsestidsplaner udarbejdes i overensstemmelse med hovedtidsplanen, og løbende kontrollere, at tidsplanen følges løbende overvåge projektets samlede økonomi inden for den fastsatte budgetramme, herunder foreslå korrektioner, hvis det måtte vise sig nødvendigt påse at totalrådgiveren fører byggeregnskab og attestere a conto begæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen vurdere eventuelle krav mod bygherre samt rådgive bygherren herom foranledige bygherrens godkendelse af dispositioner 16

17 overvåge at myndighedskrav indfries sikre totalrådgivers rettidige indhentning af myndighedstilladelser eventuelt deltage i nødvendigt antal byggemøder, sikkerhedsmøder og opsummerende projekteringsmøder kommentere referater fra totalrådgiver kontrollere og følge op på kvalitetssikringen, herunder udarbejde kommentarer påse at der sker indsendelse af færdigmelding, og at ibrugtagningstilladelse indhentes rettidigt. Kvalitetssikre alle de beskrevne ydelser 7.5 Aflevering og sagsafslutning I forbindelse med afleveringen skal bygherrerådgiveren: udføre kontrol af totalrådgivers drift og vedligeholdelsesdata, as-built tegninger m.m., herunder kvalitet og omfang ift. fastlagte krav gennemføre mangelgennemgang af byggeriet inden aflevering i samarbejde med bygherre og driftsorganisation sikre udarbejdelse af mangellister og kvalitetssikring af disse sikre driftsorganisationens overtagelse efter aflevering forestå / deltage i afholdelse af afleveringsforretning forestå kontrol og opfølgning på mangelafhjælpning følge op efter aflevering/ibrugtagning opsamling på bygherres løbende fejlmeldinger indkalde til og afholde 1 års gennemgang samt opfølgning herpå, herunder forestå kontrol og opfølgning på mangelafhjælpning godkende nedskrivning af og eventuel frigivelse af sikkerhedsstillelse(r) efter aftale med bygherren 8. Procedure og konkurrencevilkår 8.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet af bygherrerådgivningen gennemføres i henhold til Tilbudsloven, som offentligt udbud Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 17

18 8.1.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftale om bygherrerådgivning vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, som er vedlagt som bilag Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæfter solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 8.4 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Kommune ret til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet jf. udbudsmaterialets afsnit Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. 8.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er den 4. februar 2015, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form blive lagt ud på udbud.dk, senest den 5. februar Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme, Bygninger, att. Lene Hedemark pr. til 18

19 8.2.3 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være modtaget af Aarhus Kommune senest den 12. februar 2015, kl Tilbud med bilag fremsendes pr. til Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme, Bygninger, att. Lene Hedemark pr. til Ved fremendelse af tilbud bør tilbudsgiver benytte Anmod om kvittering, når meddelelsen er modtaget og Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 8.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbuddene vil blive åbnet den 12. februar 2015, kl Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Gennemgang af tilbuddene er planlagt til d februar Det forventes, at der kan indgås aftaler i uge 8 eller umiddelbart herefter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. 8.4 Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til den udbudte opgave. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier), skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Tilbud, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiverens personlige forhold: Kontaktoplysninger, herunder tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, adresse, kontaktperson og CVR-nummer Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Erklæringen bedes afgivet på vedlagte formular, bilag 5. 19

20 Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. 8.5 Tildelingskriterier Bygherrerådgivningsopgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Følgende delkriterier lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterier: Vægt: 1. Pris 50 % 2. CV er 35 % 3. Referencer 15 % Tildelingskriterium 1 Pris Ved afgivelse af tilbuddet på bygherrerådgivningen kan følgende estimat på tidsforbrug for den samlede ydelse inkl. møder m.m. benyttes som en vejledning for tilbuddet. Det præciseres, at estimatet alene er en vejledning for tilbudsgiveren og ikke et udtryk for en fast ramme for det timetal bygherrerådgiveren maksimalt vil skulle anvende. Estimeret tidsforbrug for samtlige faser: 900 timer Honorar for de i nærværende projekt- og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag anførte ydelser, fordelt på de enkelte faser: Honorar for dispositionsforslag: kr. ekskl. moms Honorar for projektforslag: kr. ekskl. moms Honorar for forprojekt (myndighedsprojekt): kr. ekskl. moms Honorar for hovedprojekt: kr. ekskl. moms Honorar for licitation: kr. ekskl. moms Honorar for udførelse: kr. ekskl. moms Timelønssats for eventuelle ydelser ud over de i nærværende projekt- og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag nævnte. 20

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Bygherrerådgivning Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Bygherrerådgivning Foreningen af Rådgivende Ingeniører Ydelsesbeskrivelser Bygherrerådgivning Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningen Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning Bygherrerådgivning Denne ydelsesbeskrivelse anvendes

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere