for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter"

Transkript

1 Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan 3 4. Økonomi 4 5. Organisation Aarhus Kommune Fonden Aarhus internationale Sejlsportscenter Bygherren Styregruppen Arbejdsgruppen 7 6. Aarhus Kommune som kontraktpart Indledning 8 Interne bygherreydelser 8 7. Bygherrerådgivningsydelser Indledning Eksempler på bygherrerådgiverydelser Grundlæggende og gennemgående ydelser Projekterings-/udførelsesfasen Aflevering og sagsafslutning Procedure og konkurrencevilkår Vilkår for afgivelse af tilbud Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Tilbudsbehandling Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Bilag 22 2

3 1. Indledning Hermed udbydes bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter som offentligt udbud iht. Tilbudsloven. Bygherrerådgiverens rolle vil overordnet beskrevet rumme rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning, projektering og opførelse af bygningen. På nuværende tidspunkt er der afholdt et begrænset EU-udbud som projektkonkurrence og vinderen heraf er udpeget. Den vindende totalrådgiver har på nuværende ikke påbegyndt projekteringen, hvilket forventes igangsat ultimo februar Aarhus Internationale Sejlsportscenter Aarhus Internationale Sejlsportscenter skal understøtte flere forskelligartede funktioner, herunder: Internationale sejlsportsevents Det nationale talent- og elitearbejde i Team Danmark Kraftcenter Vest En forøgelse af antallet af sejlere generelt Samarbejde med byens folkeskoler Byggeriet består af ca m² sejlsportscenter med 2 bådhaller, værksted, omklædningsfaciliteter, administrations-, undervisnings- og mødefaciliteter, herunder VIP-område samt multifunktionelle lokaler til møder, stævner og andre arrangementer. 3. Overordnet tidsplan Forud for projektets nuværende stade er gennemført et stort arbejde med udarbejdelse af konkurrenceprogram, gennemførelse af prækvalifikation og efterfølgende begrænset EU-udbud som projektkonkurrence med deltagelse af 5 totalrådgiverteams. Etablering af Aarhus Internationale Sejlsportscenter er lokalplanpligtigt. Arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn blev påbegyndt medio december En godkendt lokalplan forventes at foreligge medio oktober Den overordnede tidsplan er skematisk gengivet herunder, detailtidsplan fastlægges i et samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver: 3

4 Forventet opstartsmøde med totalrådgiver 20. februar 2015, kl (bygherrerådgiverens deltagelse ønskes) Projektering Ultimo februar primo december 2015 EU-udbud af entrepriser med prækvalifikation Primo december 2015 ultimo marts 2016 Udførelsesfasen Primo april ultimo marts 2017 Aflevering bygning Primo april 2017 Klargøring af udearealer Primo april primo juni 2017 Aflevering udearealer Medio juni Økonomi Den økonomiske ramme for gennemførelse af opgaven er 72 mil. kr. inkl. moms ved byggeomkostningsindeks for boliger pr. 1. januar På nuværende tidspunkt er der givet bevillinger og donationer på 36 mio. kr. Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter undersøger pt. mulighederne for at tilvejebringe restfinansieringen. Status januar 2015 er at restfinansieringen ikke er tilvejebragt. Projekteringen igangsættes derfor uden sikkerhed for at byggeriet etableres. Hvis det på et tidspunkt konkluderes at det ikke er realistisk at tilvejebringe restfinansieringen, vil projekteringen blive afbrudt. For Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er det væsentligt, at den kommende bygherrerådgiver er med til at sikre at økonomien i projektet overholdes, hvilket indbefatter en løbende afrapportering og styring af leverede ydelser fra Totalrådgiveren. Derudover gøres der opmærksom på, at der er tale om en bygherre i et politisk system. Derfor er erfaring og kendskab til beslutningsprocesser og styring i komplekse organisationer en fordel, herunder at der i styringen af projektet tages højde for beslutningernes karakter og deraf følgende nødvendige planlægning og tid. 4

5 5. Organisation 5.1 Aarhus Kommune Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, hvilket betyder, at kommunen har 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingerne har følgende ansvarsfordeling: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice varetager opgaver inden for borgerservice, fritids- og kulturforvaltningen, bibliotekerne samt Musikhuset Aarhus. Sport & Fritid varetager opgaver inden for fritids- og idrætsområdet. En kerneopgave er at stille faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger m.v. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, vej- og kloakvedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, Planlægning og Byggeri samt affald og varme. Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside Det forudsættes, at de nødvendige møder med alle dele af bygherrens organisation og i alle faser kan imødekommes af bygherrerådgiver. Formen for bygherrerådgiverens kommunikation skal tilpasses det til en hver tid givne behov. Kommunikations- og inddragelsesforpligtelsen vedrører alle byggeprojektets faser, samt de processer der eksisterer i projekteringsfasen, udførelses- og byggefasen samt i forhold til sagens afslutning. 5.2 Fonden Aarhus internationale Sejlsportscenter Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som er under stiftelse, er dannet af 5 af byens sejlsportsforeninger; Sailing Aarhus sejlklubberne, Dansk Sejlunion, Idrætssamvirket Aarhus, Team Danmark og DIF. Den selvejende fond er dannet med det formål at opføre og drive sejlsportscenteret. I fondsbestyrelsen sidder repræsentanter fra Sailing Aarhus sejlklubberne, Dansk Sejlunion, Idrætssamvirket Aarhus, Team Danmark og DIF. Sejlsportscenteret skal hovedsageligt benyttes til almennyttige idrætslige formål, primært indenfor ungdoms- talent- og elitearbejdet, samt aktiviteter som øger kendskabet til og udbredelsen af sejlsporten. Sailing Aarhus, som er eventsekretariat og samarbejdsforum for de 5 sejlsportsforeninger, fungerer som sekretariat for Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 5

6 5.3 Bygherren I Aarhus Kommune er der et politisk ønske om at fremme projekteringen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter, således byggeriet kan stå klar medio 2017 til et præ-event for ISAF På nuværende tidspunkt er finansieringen ikke på plads, men midlerne til projektering er tilvejebragt. Aarhus Kommune indgår kontrakt med bygherrerådgiver, mens Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter indgår kontrakt med totalrådgiveren. Fonden er således bygherre, men indgår i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune via både styregruppe og arbejdsgruppe. Aarhus Kommune afholder i første omgang udgiften til projektering og bygherrerådgivning. Igangsætning af eventuelle ekstraydelser og særydelser i forhold til bygherrerådgivningsydelsen kræver Aarhus Kommunes godkendelse. Evt. ekstraydelser og særydelser hos totalrådgiver kræver den samlede arbejdsgruppes godkendelse. Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter er under stiftelse. 5.4 Styregruppen Styregruppen består af følgende medlemmer: Hans Skou Torben Houborg Niels Frølund Kirsten Jørgensen Formand, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter Bestyrelsesmedlem, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter Formand, Sailing Aarhus Direktør, Aarhus Kommune Derudover kan styregruppen suppleres med 2-3 medlemmer fra relevante organisationer. Der forventes at blive holdt 2-3 møder. Det forventes ikke at bygherrerådgiveren skal deltage i møder, men undtagelsesvist kan deltagelse forekomme. Styregruppen tager beslutning om forhold, som har væsentlig indflydelse på projektet, herunder den samlede økonomi. Herudover tager styregruppen beslutning om væsentlige forhold vedr. den udvendige arkitektur. Styregruppen vil ligeledes blive forelagt en bearbejdning af konkurrenceforslaget med hensyn til disponering af rumfunktioner og arealer til godkendelse. Styregruppen godkender desuden det færdige projekt inden evt. udbud af entrepriser. 6

7 I tvivlstilfælde kan arbejdsgruppen forelægge en sag for Hans Skou og Kirsten Jørgensen, som enten træffer en beslutning i sagen, eller beslutter at sagen skal forelægges for den samlede styregruppe. Af hensyn til at sikre den nødvendige fremdrift i projektet har styregruppen uddelegeret en stor grad af beslutningskompetence til arbejdsgruppen. Styregruppen modtager ca. en gang hver måned et overordnet statusnotat vedrørende projektets stade i forhold til tid og økonomi. 5.5 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Thomas Capitani Steen Rask Sørensen Søren Clausen Lene Hedemark NN Direktør, Sailing Aarhus Projektkoordinator, Sailing Aarhus Fuldmægtig, Sport og Fritid, Aarhus Kommune Projektleder, Administration og Ejendomme, Aarhus Kommune Bygherrerådgiver Der forventes at blive afholdt møde ca. hver anden uge. Det forventes, at bygherrerådgiveren deltager i disse møder. Inden for rammerne af konkurrenceprogrammet, Entasis vinderforslag og lokalplanen, indgår arbejdsgruppen i tæt samarbejde med Totalrådgiveren om at gennemføre projekteringen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Arbejdsgruppen træffer beslutning om alle forhold vedrørende f.eks. materialevalg, overflader, tekniske installationer m.v., dog således at forhold, som har væsentlig betydning for det samlede byggeri, forelægges for styregruppen. I arbejdsgruppen sikrer Thomas Capitani og Steen Rask Sørensen, at slutbrugernes behov og funktionskrav til forskellige installationer, overflader m.v. kommer til arbejdsgruppens kendskab på de relevante tidspunkter i processen. Arbejdsgruppen fungerer som sekretariat for styregruppen, bygherrerådgiveren skal bidrage med input hertil, herunder indstillinger og statusnotater. 7

8 6. Aarhus Kommune som kontraktpart 6.1 Indledning Aarhus Kommune ønsker som kontraktpart, at det ansvar og de opgaver der knytter sig hertil varetages professionelt. Aarhus Kommune ønsker dels gennem egen organisering dels gennem tilknytning af bygherrerådgiver, at Aarhus Kommunes ansvar og opgaveløsning varetages bedst muligt. Bygherrerådgiver skal supplere og komplementere Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenters organisation og dennes kompetencer med en række specialiserede ydelser. I nærværende ydelsesbeskrivelse, er der søgt beskrevet, hvilke forventninger Aarhus Kommune har til de forskellige ydelser fra bygherrerådgiveren. I den forestående proces vil der være opgaver, hvor Aarhus Kommune / Fonden og bygherrerådgiver vil have forskellige roller i samarbejdet. Nedenstående beskriver forskellige kombinationer og eksempler på rollefordeling mellem Aarhus Kommune / Fonden og bygherrerådgiver. Listen er tænkt som en række eksempler, og skal derfor ikke tolkes som fyldestgørende eller udtømmende. 1. Opgaver, som Aarhus Kommune / Fonden har hovedansvaret for, fx håndtering af orientering og sagsfremstilling for styregruppe m.v. 2. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med Aarhus Kommune / Fonden skal udarbejde begrundede beslutningsoplæg til styregruppen og arbejdsgruppen. 3. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren skal fungere som planlægger og procesleder og i samarbejde med Aarhus Kommune / Fonden sikre at projektets aktiviteter forløber som planlagt. 4. Opgaver, hvor bygherrerådgiveren skal kontrollere, at totalrådgiverens ydelser leveres. Interne bygherreydelser Aarhus Kommune og Fonden De interne bygherreydelser varetages af Aarhus Kommune og Fondens egen interne projektorganisation. Bygherrerådgiveren vil kun i begrænset omfang skulle bidrage til disse. at medvirke til at sikre, at bygherres visioner og intentioner omkring projektet indarbejdes og håndteres i hele forløbet den interne kommunikation i forhold til bygherrens organisation, herunder udarbejdelse af notater, indstillinger m.v. 8

9 at fungere som proceskonsulent og koordinator i forhold til brugergrupper for at sikre fremdrift og anvendelighed at sikre den optimale udnyttelse af brugeres / medarbejderes viden til fremme af projektets mål og kvalitet at sikre det organisatoriske grundlag for Aarhus Internationale Sejlsportscenter at sikre dialog og sparring samt løbende opfølgning i forhold til bygherrerådgiver vedr. diverse oplæg om proces, udbuds-, kontrakt- og aftaleforhold, myndigheds-, arkitekt- og ingeniørmæssige samt udførelsesmæssige forhold, planlægning, tid og økonomi at sikre at bygherres aktive deltagelse effektueres i: Rettidige input, tilbagemeldinger, beslutninger, tværgående samarbejde, udarbejdelse af indstillinger, deltagelse i forhandlinger, indgåelse af kontrakter mv. deltager i dialog om projektændringer, herunder mer- og mindreydelser, afleveringsforretning, 1 års gennemgang og 5 års eftersyn 7. Bygherrerådgivningsydelser 7.1 Indledning For bygherrerådgivningsydelser henvises generelt til Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2013 udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningen med de ændringer og tilføjelser som er angivet i nedenstående skema. Ved afkrydsning i Ja -kolonnen er samtlige ydelser inkl. evt. underafsnit indeholdt. Ved afkrydsning i Nej -kolonnen er der ingen ydelser med underafsnit indeholdt. Ved tilføjelser i Beskrivelse -kolonnen præciseres ydelsen nærmere i form af præciseringer, udvidelser eller begrænsninger af normalydelsen. 9

10 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej 0. Bygherrerådgiverens rolle 0.1 Valg af samarbejdsform 0.2 Private og offentlige byggeopgaver 0.3 Afgrænsning 0.4 Aftale 1. Indledende rådgivning 1.1 Ejendomsstrategi 1.2 Idéoplæg 1.3 Teknisk finansieringsanalyse 1.4 Byggeprogram 2. Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise 2.1 Indledende rådgivning 2.2 Valg af rådgivere 2.3 Projektering 2.4 Valg af entreprenør(er) 2.5 Udførelse 3. Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise 3.1 Indledende rådgivning 3.2 Valg af totalentreprenø 3.3 Projektering 3.4 Udførelse 4. Lejerrådgivning 4.1 Indledende rådgivning 4.2 Valg af lejemål 4.3 Projektering 4.4 Udførelse 5. Investorrådgivning 5.1 Indledende rådgivnig 5.2 Projektvurdering 5.3 Aftaleindgåelse 5.4 Projektering 5.5 Udførelse 6. Teknisk bestillerrådgivning OPP 6.1 Indledende rådgivning 6.2 Fastlæggelse af krav og udfaldskrav til byggeriets drift 6.3 Valg af OPP-operatør 6.4 Projektering 10

11 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej 6.5 Udførelse 7. Andre ydelser IKT i byggeriet 7.1 IKT-strategi 7.2 Digitalisering af eksisterende forhold 7.3 Klassifikation 7.4 Digital kommunikation 7.5 Etablering af kommunikationsplatform 7.6 Digital projektering 7.7 Digitalt udbud og tilbud 7.8 Mængdefortegnelser 7.9 Digital aflevering Vision og organisation 7.10 Visionsprocessor 7.11 Organisationsudvikling 7.12 Forandringsledelse Økonomi 7.13 Analyse af markedsforhold 7.14 Projektudvikling 7.15 Due diligence 7.16 Økonomiske analyser 7.17 Forsikringer Risikoforhold 7.18 Risikoanalyser 7.19 Risikostyring Forundersøgelser og planlægning 7.20 Planlægning 7.21 Vurdering af byggegrunde 7.22 Registrering af eksisterende forhold 7.23 Geotekniske undersøgelser 7.24 Miljøundersøgelser, grunden 7.25 Miljøundersøgelser, bygninger 7.26 Officielle forretninger Interessenter og brugere 7.27 Interessenter 7.28 Kommunikationsplan Bygherrerådgiveren skal påse at kommunikationsplan udarbejdes af Totalrådgiver 11

12 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja 7.29 Brugerinddragelse 7.30 Særlig mødevirksomhed 7.31 Salgsmateriale Procesrådgivning 7.32 Procesledelse/ procesrådgivning Nej og kommentere herpå. Bygherrens repræsentant ved én brugerinddragelsesworkshop for hver af faserne og forberedelse hertil: - Dispositionsforslag/konkurrenceforslag - Hovedprojekt (materialer, overflader, farver) Totalrådgiver planlægger og gennemfører ovennævnte brugerinddragelsesworkshops Konflikthåndtering Bygherrerådgiveren skal medvirke til at konflikter søges løst ved dialog mellem parterne Tvister Bæredygtighed 7.35 Bæredygtighed 7.36 Certificering af bæredygtighed 7.37 Bæredygtighedsledelse Arbejdsmiljø 7.38 Arbejdsmiljø Bygherrerådgiveren påser at Totalrådgiveren varetager Klientens forpligtelser i henhold til AT-bekendtgørelse nr. 110 og 117 af , idet varetagelsen, under totalrådgiverens opfølgning og kontrol, i forbindelse med udførelsen tillades overført til hovedentreprenøren. Tilgængelighed 7.39 Særlige krav om tilgængelighed 7.40 Tilgængelighedsprojektering 7.41 Tilgængelighedsrevision Inventar og udstyr 7.42 Bygherreleverancer 7.43 Inventar og udstyr Bygherrerådgiver skal kommentere og indstille til evt. besparelser/reduktion i projektet i nødvendigt omfang på bag- 12

13 Nr. Ydelse Indeholdt Bemærkninger Ja Nej grund af Totalrådgivers oplæg og ideer Kunstnerisk udsmykning Udbud 7.45 Prækvalifikation Bygherrerådgiveren kontrollerer og kommenterer totalrådgiverens ydelse hertil og indstiller til bygherrens evt. godkendelse 7.46 Forhandling efter tilbudsloven 7.47 EU-udbud Bygherrerådgiveren kontrollerer og kommenterer Totalrådgiverens ydelse hertil og indstiller til Bygherrens evt. godkendelse 7.48 Forhandling efter EU s udbudsdirektiver 7.49 ESCO-udbud Andet 7.50 Sideordnede/alternative projekter og projektændringer Bygherrerådgiveren skal yde bistand ved gennemførelse af projektændringer og evt. omprojektering 7.51 Detaljerede tidsplaner 7.52 Skærpet kvalitetssikring 7.53 Byggeledelse 7.54 Udvidet fagtilsyn Aflevering og drift 7.55 Commissioning 7.56 Før-aflevering Bygherrerådgiveren skal varetage Bygherrens opgaver ifm. før-aflevering 7.57 Flytteplanlægning 7.58 Rådgivning i driftsfasen 7.59 Facilities management års eftersyn 7.2 Eksempler på bygherrerådgiverydelser I det nedenstående beskrives de ydelser, bygherrerådgiveren som eksempler skal levere. Ydelsesbeskrivelsen kan overordnet set deles op i to niveauer startende ved de grundlæggende og gennemgående ydelser og sluttende med de mere specifikke ydelser, som er knyttet til faserne for henholdsvis projekteringsfasen, udførelsesfasen og afleveringsfasen. 13

14 7.3 Grundlæggende og gennemgående ydelser Bygherrerådgiver skal levere nedenstående ydelser gennem de forskellige projektfaser: Processtyring, herunder sikring af en optimal projektering og projektoptimering, med tilhørende dialog, kommunikation herunder mødeaktivitet m.v. Økonomistyring, herunder økonomisk budgettering og opfølgning, beregning samt korrigering af den samlede projektøkonomi på grundlag af Totalrådgiverens budgetter og økonomiske analyser Bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold Entrepriseretlig og aftaleretlig jura herunder håndtering af juridiske forhold i dialogen med totalrådgiver, entreprenører og bygherre Proces og projektstyring Bygherrerådgiveren skal forestå styring af processen frem til aflevering af det færdige byggeri, hvorfor bygherrerådgiver skal besidde gode projektledelseskompetencer og påse: at beslutninger træffes rettidigt af hensyn til det samlede projekt og dermed det endelige resultat at der sker løbende afrapportering til bygherren vedrørende procesforløbet at sikre en gennemsigtighed og kvalificering i/af projektet via dialog og kommunikation. at sikre der opstilles tids- og aktivitetsplaner så bygherre har mulighed for på forkant at planlægge aktiviteter og sikre beslutninger Økonomistyring i forhold til byggeprocessen Der lægges stor vægt på, at der i hele forløbet fra forberedelse af dispositionsforslagsfasen til og med opførelse og aflevering af byggeriet er en stram økonomisk styring af projektet. Der skal således foretages successive troværdige kalkulationer, indhentning af priser i forbindelse med omdisponeringer og afklaring af aftalesedler, ligesom bygherrerådgiveren skal besidde gode forhandlings- og styringsmæssige kompetencer. Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter ønsker ikke at påbegynde et projekt, der efterfølgende viser sig ikke at kunne holde sig inden for den forudsatte økonomiske ramme. Dette er en væsentlig opgave i økonomistyringen og bygherrerådgiveren skal bestride personlige og tekniske værktøjer til at sikre, at den økonomiske ramme overholdes Bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold Bygherrerådgiveren skal under hele processen fungere som bygherrens rådgiver i forhold til de bygge-, anlægs- og projekteringsmæssige forhold. Det forudsættes, 14

15 at bygherrerådgiveren har tilstrækkelige arkitekt-, ingeniør-, projektledelses- og projekteringsledelsesmæssige kompetencer og erfaring til at kunne dække hele processen fra opstart af projekteringen til udførelse af byggeriet. Det forudsættes således, at bygherrerådgiveren gennem hele processen kan yde bygherren tilstrækkelig kvalitativ rådgivning på de byggetekniske forhold, herunder de problemstillinger, der vil opstå, og de valg, som vil skulle træffes undervejs. Endvidere forudsættes det, at rådgiveren proaktivt vil kunne rådgive bygherren gennem hele processen for derigennem at optimere både proces og resultat. Bygherrerådgiveren skal påse, at projektet udarbejdes med størst muligt hensyn til efterfølgende drift, herunder at sikre lavest mulige driftsudgifter. Der bør i den forbindelse overvejes udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger, for at afdække konsekvenserne af valg af materialer m.m. Projektet skal tage udgangspunkt i de eksisterende retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder i Aarhus Kommune vedr. Miljø- og Energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune samt beskrivelser i udbudsmaterialet og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Derudover skal gældende lovgivning, normer og krav til byggeri overholdes Entrepriseretlig og aftaleretlig jura Bygherrerådgiveren skal i såvel teori som praksis have et solidt kendskab til entrepriseretlig jura generelt og særlig den del af byggejuraen, der dækker projektering, projekteringsledelse, projektledelse, udførelse og aflevering. Et detaljeret og dybtgående kendskab til ABR 89 og AB 92 og dertil relaterede standardaftaler er en forudsætning for bygherrerådgivningen. 7.4 Projekterings-/udførelsesfasen Det forudsættes fra bygherres side, at bygherrerådgiveren kan levere og kvalitetssikre alle de beskrevne ydelser som en samlet bygherrerådgivningsydelse. I projekterings- og udførelsesfasen skal bygherrerådgiveren under nødvendig inddragelse af bygherrens organisation udføre følgende opgaver: sikre projekterings-, projekt- og procesledelse sikre at totalrådgiverens projekt udarbejdes under hensynstagen til aftalegrundlaget, de angivne retningslinier, anbefalinger, visioner samt gældende lovgivning, normer og krav afholde opstartsmøde med totalrådgiver og dennes underrådgivere samt bygherres involverede bl.a. for at skabe et fælles grundlag med forventninger til samarbejdet, 15

16 påse at procedurer for kommunikation og samarbejde mellem byggesagens parter fastlægges deltage i møder for sagens gennemførelse, herunder møder med totalrådgiver og dennes underrådgivere påse at planen for projektbeslutninger og godkendelser følges formidle forelæggelse af projektspørgsmål fra totalrådgiver for bygherren. foretage løbende projektgranskning under inddragelse af bygherren med henblik på at opfylde bygherrens kvalitative, tekniske, æstetiske, indholdsmæssige, brandtekniske og funktionsmæssige krav, herunder krav om tilgængelighed. foretage løbende opfølgning på at bygherrens krav vedr. drift, driftsudgifter og totaløkonomiske overvejelser indarbejdes i projekteringen og valg af materialer m.m. foretage løbende opfølgning og rapportering til bygherren om, om projekteringen og udførelsens fremdrift sker i forhold til tidsplanen og økonomi, herunder budgetopfølgning mv. udarbejde forslag til korrigerende tiltag, såfremt aftalte planer ikke følges sikre at totalrådgiver rettidigt foranlediger de projektmæssige afklaringer i forhold til myndighederne sikre at parternes kvalitetssikring lever op til og varetages i overensstemmelse med det aftalte foretage stikprøvekontrol heraf vurdere oplæg til drifts- og vedligeholdelsesplan vurdere om projekterings- og udførelsesplaner udarbejdes i overensstemmelse med hovedtidsplanen og kontrollere at projekteringstidsplanen følges vurdere oplæg til kontrol- og tilsynsplaner udarbejde tilsynsplan for eget overordnet tilsyn sikre, at ydelser i forbindelse med projektopfølgning, ændringsstyring, byggeledelse og fagtilsyn udføres i henhold til det aftalte føre overordnet tilsyn med at totalrådgiver udfører tilsyn med entreprenørers arbejde i henhold til den godkendte tilsynsplan påse at arbejdsmiljøkoodinering under projekteringen indarbejdes i projektet af totalrådgiveren påse at plan for sikkerhed og sundhed færdiggøres og ajourføres af totalrådgiver, og at sikkerhedsarbejdet koordineres samt at sikkerhedsmøder afholdes af totalrådgiveren eller evt. hovedentreprenør. vurdere og indstille vedrørende forelagte materialeprøver, herunder eventuelle forslag om ændret materialevalg vurdere om udførelsestidsplaner udarbejdes i overensstemmelse med hovedtidsplanen, og løbende kontrollere, at tidsplanen følges løbende overvåge projektets samlede økonomi inden for den fastsatte budgetramme, herunder foreslå korrektioner, hvis det måtte vise sig nødvendigt påse at totalrådgiveren fører byggeregnskab og attestere a conto begæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen vurdere eventuelle krav mod bygherre samt rådgive bygherren herom foranledige bygherrens godkendelse af dispositioner 16

17 overvåge at myndighedskrav indfries sikre totalrådgivers rettidige indhentning af myndighedstilladelser eventuelt deltage i nødvendigt antal byggemøder, sikkerhedsmøder og opsummerende projekteringsmøder kommentere referater fra totalrådgiver kontrollere og følge op på kvalitetssikringen, herunder udarbejde kommentarer påse at der sker indsendelse af færdigmelding, og at ibrugtagningstilladelse indhentes rettidigt. Kvalitetssikre alle de beskrevne ydelser 7.5 Aflevering og sagsafslutning I forbindelse med afleveringen skal bygherrerådgiveren: udføre kontrol af totalrådgivers drift og vedligeholdelsesdata, as-built tegninger m.m., herunder kvalitet og omfang ift. fastlagte krav gennemføre mangelgennemgang af byggeriet inden aflevering i samarbejde med bygherre og driftsorganisation sikre udarbejdelse af mangellister og kvalitetssikring af disse sikre driftsorganisationens overtagelse efter aflevering forestå / deltage i afholdelse af afleveringsforretning forestå kontrol og opfølgning på mangelafhjælpning følge op efter aflevering/ibrugtagning opsamling på bygherres løbende fejlmeldinger indkalde til og afholde 1 års gennemgang samt opfølgning herpå, herunder forestå kontrol og opfølgning på mangelafhjælpning godkende nedskrivning af og eventuel frigivelse af sikkerhedsstillelse(r) efter aftale med bygherren 8. Procedure og konkurrencevilkår 8.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet af bygherrerådgivningen gennemføres i henhold til Tilbudsloven, som offentligt udbud Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 17

18 8.1.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftale om bygherrerådgivning vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, som er vedlagt som bilag Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæfter solidarisk over for Aarhus Kommune. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 8.4 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører at Aarhus Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Kommune ret til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet jf. udbudsmaterialets afsnit Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. 8.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er den 4. februar 2015, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form blive lagt ud på udbud.dk, senest den 5. februar Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme, Bygninger, att. Lene Hedemark pr. til 18

19 8.2.3 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være modtaget af Aarhus Kommune senest den 12. februar 2015, kl Tilbud med bilag fremsendes pr. til Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme, Bygninger, att. Lene Hedemark pr. til Ved fremendelse af tilbud bør tilbudsgiver benytte Anmod om kvittering, når meddelelsen er modtaget og Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 8.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Tilbuddene vil blive åbnet den 12. februar 2015, kl Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. Alle tilbud vil blive behandlet fortroligt Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Gennemgang af tilbuddene er planlagt til d februar Det forventes, at der kan indgås aftaler i uge 8 eller umiddelbart herefter Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. 8.4 Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til den udbudte opgave. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier), skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Tilbud, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Tilbudsgiverens personlige forhold: Kontaktoplysninger, herunder tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, adresse, kontaktperson og CVR-nummer Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Erklæringen bedes afgivet på vedlagte formular, bilag 5. 19

20 Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat før skat, egenkapital og soliditetsgrad. 8.5 Tildelingskriterier Bygherrerådgivningsopgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og opførelse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Følgende delkriterier lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterier: Vægt: 1. Pris 50 % 2. CV er 35 % 3. Referencer 15 % Tildelingskriterium 1 Pris Ved afgivelse af tilbuddet på bygherrerådgivningen kan følgende estimat på tidsforbrug for den samlede ydelse inkl. møder m.m. benyttes som en vejledning for tilbuddet. Det præciseres, at estimatet alene er en vejledning for tilbudsgiveren og ikke et udtryk for en fast ramme for det timetal bygherrerådgiveren maksimalt vil skulle anvende. Estimeret tidsforbrug for samtlige faser: 900 timer Honorar for de i nærværende projekt- og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag anførte ydelser, fordelt på de enkelte faser: Honorar for dispositionsforslag: kr. ekskl. moms Honorar for projektforslag: kr. ekskl. moms Honorar for forprojekt (myndighedsprojekt): kr. ekskl. moms Honorar for hovedprojekt: kr. ekskl. moms Honorar for licitation: kr. ekskl. moms Honorar for udførelse: kr. ekskl. moms Timelønssats for eventuelle ydelser ud over de i nærværende projekt- og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag nævnte. 20

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013 Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013 29. maj 2013 PROGRAM: 14.00 Velkomst og introduktion. 14.15 Introduktion til ydelsesbeskrivelserne for Bygherrerådgivning Niels Christian Toppenberg,

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune.

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 Louise Betina Marqvertsen Center for Ejendomsdrift D 4929 E lbma@lejre.dk Dato: 15.april 2013 Udbudsbrev 1. Præsentation 1.1. Indledning Hermed udbydes

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune Notat Den 15. juni 2012 Udbuddet omfatter udførelse af alle mindre spjældopgaver over en dags varighed samt mindre ombygnings- og vedligeholdelses opgaver. Opgaver under en dags varighed er ikke omfattet

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere