Luften - om virkelighedens materielle cyberspace Finnemann, Niels Ole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luften - om virkelighedens materielle cyberspace Finnemann, Niels Ole"

Transkript

1 university of copenhagen Luften - om virkelighedens materielle cyberspace Finnemann, Niels Ole Published in: Kulturo Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Finnemann, N. O. (2014). Luften - om virkelighedens materielle cyberspace. Kulturo, 20(38), Download date: 01. okt

2 58 LUFTEN

3 59 OM VIRKELIGHEDENS 1. LUFTEN ET MULTIMODALT MEDIE I den hæderkronede ordbog over det danske lige hovedbetydninger og mere end 20 under- i 1932, og luften er næppe blevet mindre betydningsfuld siden da. Dels er den blevet forurenet i et omfang, man ikke kunne forestille sig i Dels er den blevet taget i brug som kommunikationsmedie i en dengang nærmest utænkelig skala. Man kendte den trådløse telegraf, radioen, radioen, der var almindeligt udbredt. Trådløs kommunikation gennemstrømmer i dag luftrummet. Hvis ikke den elektromagnetiske stråling var gennemsigtig, ville vi knap kunne se andet. Mens den elektromagnetiske, trådløse kommunikation er af yngre dato, er luften samtidig det ældste

4 60 Luften - samt lugtesans blandt andet beror på luftens fysiske egenskaber. Synet og dermed billedet og skriften beror på gennemsigtigheden, mens talen beror på luftens letbevægelige bølgeegenskaber. Det er så ældgammelt og trivielt, at ingen rigtig bemærker det. ODS er metaforiske. De peger i alle retninger i modsætning til de amerikanske lingvistikkere George Lakoff og Mark Johnsons uhåndgribelig, grænsende til det tvivlsomme, hvor tingene forsvinder i den blå luft. Talen og den trådløse kommunikation efterlader medie. Den er også upålidelig og omskiftelig, når den slår om i lugtene trænger sig på. Bliver luften kold virker den hård. Luften forener fænomenologisk partiklernes kollisions-egenskaber med energiformernes bølgeegenskaber. Metaforisk medierer den også det materielle med det immaterielle, det jordiske og himmelske. Den er både forbundet med orkaners fysiske ødelæggelse, fysisk bevægelsesfrihed og åndelig frihed, man kan få luft for sine indestængte følelser og tanker. Luften binder os ikke blot sammen via talesprog, synsindtryk og lugte, men er gennem åndedrættet også et helt fundamentalt medie for vores fysiske stofskifte med omgivelserne. Luften er aldrig helt ren, men altid ladet med fugt, lugt og tryk. sted. Et bindeled mellem det fysiske og det psykiske, lidt mellem nede og oppe og mere mellem indre og ydre. Den er på én gang tilstede i og over næsten hele biosfæren og den er samtidig også altid ufravigeligt lokal. Begrebsmæssigt er luften forbundet med det immaterielle via det transparente, mens det er dens mere håndgri- -

5 Om virkelighedens materielle cyberspace 61 ler der ilt, kan vi ikke overleve. Var der ingen molekyler, kunne vi ikke høre hvad der blev sagt, men var den ikke også gennemsigtig, ville vi ikke kunne se andet. 2. STOFSKIFTER Vores viden om luften hænger imidlertid ikke alt for godt sammen. Det kniber ikke blot med vejrudsigternes præcision, om det så skyldes sommerfuglevingernes virkning over store afstande eller tusindvis af andre faktorer. Det kniber også med at forbinde naturvidenskabernes luftforståelse med humanvidenskabernes. Der går ingen direkte vej fra forståelsen af åndedragets betydning for blodets iltning, til forståelsen af luftens betydning for menneskelig kommunikation og for eksistensen af mennesker, der kan observere og udveksle tanker og følelser om egen og omgivende natur. Talen knytter ganske vist direkte an til åndedraget, men der er ikke noget belæg for at mene, at kun iltmolekyler kan mediere talen. Luftens egenskaber som bæremedie for tale adskiller sig i et eller andet omfang fra de egenskaber, der knytter sig til luftens betydning for blodets iltning. Det er omkring denne differens, sproget og kulturen begynder. Hvorledes denne meget tidlige mediehistorie kommer i stand er fortsat en uløst gåde. Både munden, tungen, svælget, åndedrættet og høreorganerne er udviklet længe før talen og med hver deres egne funktioner eller formål. Den luft, der beskrives i fysikken og biologien, rækker heller ikke til at forklare brugen af luften som medie for kommunikation mellem biologiske individer i biosfæren. 3. UDE OG INDE De færreste har en forventning om en sådan forklaring, men det skyldes ikke, at der ikke er noget at undre sig over. Det skyldes snarere, at den vestlige tanketradition er dybt nedgroet i dualismen mellem det legemlige og sjælelige, naturen derude og skinverden, der pegede hen mod den fuldkomne ideale, åndelige

6 62 Luften verden. For René Descartes var verden spaltet mellem res extensa, der var lovmæssigt bundet til tid og sted, og res cogitans, der var fri af tidens og stedets bånd. Tanken stod udenfor den verden, den analyserede. Hele den moderne tænkning knytter an til denne problematiske antagelse. For Ferdinand de Saussure var tegnet en dobbelthed mellem udtrykssiden og indholdssiden, men de var begge forstået som rent psykiske størrelser. Ingen af disse størrelser bevæger sig imidlertid gennem luften. Det gør kun de fysiske lydbølger, der frembringes med vore taleorganer og opfattes med vore høreorganer. Hvordan vi kan forklare dette henstår. Vi kan ikke løse verdensgåden, men vi kan dreje en smule på optikken og se, hvor det fører hen. Her lader vi lige luften hænge lidt i luften. 4. IAGTTAGERNES VEJ IND I NATURFORSTÅELSEN I den moderne europæiske tænkning er der ikke noget mediebegreb. Ifølge den amerikanske litteraturforsker John Guillory er forklaringen ikke blot, at man tilfældigvis har overset noget, som man en ejendommelig modstand mod anerkendelsen af, at fysisk mediering er en forudsætning for menneskelig kommunikation. Guillory lægger hovedvægten på udviklingen frem til og med 1800-tallet. I det 20. århundrede kom den dualistiske tænkning frem til en ny se af begreberne stof og form. Mens stoffet bliver amorft i et vedholdende angreb på enhver substans, bliver formen selvberoende. Vi kender det fra strukturalismen i humaniora, Claude Shannons informationsteori, de statistiske spilteorier, men også i Jean Baudrillards teorier om mediesimulakrer og i Niklas Luhmanns teori om autopoetiske systemer. En af de teoretiske inspirationer til dette brud kommer fra de dengang banebrydende nye indbyrdes modstridende fysiske teorier, der formuleres i sidste del af det 19. og første år af det 20. århundrede med tyngdepunkt i termo-

7 Om virkelighedens materielle cyberspace 63 Newtons immaterielle kraftbegreb bliver erstattet af fysiske energibegreber og en lang række elektriske måleapparater og andre medier, der giver mulighed for vidtgående udvidelser af vores viden om verden. Det var så måske nærliggende her at forvente en teori om de fysiske mediers betydning for erkendelsens indhold. Det sker ikke, men det er interessant, at de nye fysiske energiteorier faktisk inkluderer en iagttager i det system, der iagttages. I termodynamikken medregnes den information, der afgives af systemet til iagttageren. I relativitetsteorien bevæger verden sig relativt til iagttagerens bevægelse og i kvantefysikken kræves ikke blot en iagttager, men en aktør, der spalter de atomer, der skulle iagttages. Det gøres på en måde, så man ikke rigtig kan se det. Man må enten nøjes med bølgeaspektet eller partikelaspektet. Det er altså tre forskellige iagttager-modeller, der dog har det til fælles, at det alene er iagttagerens fysiske ageren relativt til det tænkte fysiske system, der indgår. Den tilstedeværende iagttager tænker og føler ikke, mens han iagttager. Han agerer som et mekanisk måleapparat. Den information, der afgives fra system til observatøren, måles som en energimængde, altså en fysisk størrelse, der imidlertid ses som identisk med sin egen information. Her er ingen kode, ingen støj. Her er der et medie, men det opfattes som identisk med meddelelsen. Drømmen om den direkte umedierede kommunikation er en gammel drøm, der har spillet en stor rolle i videnskabens historie. Francis Bacon talte om at læse direkte i naturens bog uden om teksterne og fortolkningen. Vi kender hans drøm, fordi han lod den trykke i bogform. 5. STOF OG FORM I sin kvantemekaniske afhandling fra 1932 skriver den senere ver- - nings dualisme med den udenforstående iagttager til en moderne psykofysisk parallelisme. Der er på begge sider af denne paralle-

8 64 Luften lisme tale om rent formelle beskrivelser, der har reduceret enhver substans til amorft, betydningsløst stof, som støvet i Thomas Kingos lyrik. Det er selvberoende former, der har betydning. Dette tankemæssige skifte kan måske bedst skitseres ved at sammenholde denne konceptualisering med de klassiske: den platoniske opfattelse der indordner den fysiske verdens substans under form, den aristoteliske opfattelse der ser formen som en iboende egenskab ved substansen, og den tidlige moderne forståelse af substans som bestemt ved dens ydre, målelige former. fattelser er, at de, paradigme for paradigme, hver især fastholder, at relationen mellem substans og form er konstant. Herover kan man sætte den tanke, at denne relation er variabel og dermed bygger en bro, ved at indarbejde det hidtil fortrængte begreb om medieringer mellem form og substans. Moderne fysik er opbygget omkring distinktionen mellem energi og masse. Mellem interferens og kollision. Albert Einstein fortæller imidlertid, at energi kan omdannes til masse og masse til energi. 2. Niels Bohr fortæller, at verdens fysiske udstrækning i overvejende grad skyldes energispændinger, mens den samlede masse, hvis man ellers kunne samle dynamikken med den ubønhørlige tidens pil alle forskelles ophør i den såkaldte varmedød, hvor alle spændinger vil udlignes, og temperaturerne falder væk. Den nye forståelse af energi, som en kraft der udfolder sig i tid og rum, får også stor praktisk betydning. Anvendelsen af elektricitet til symbolske formål er måske den mest vidtrækkende og kendt af enhver. I dagligsproget er forestillingen om den fysiske verden dog langt hen ad vejen ganske uanfægtet og primært knyttet til Newtons partikelfysik med billedet af verden som en ansamling af ting og hvor der ikke er energi, der virker i tid og rum, men en overalt virkende immateriel kraft.

9 Om virkelighedens materielle cyberspace 65 En sådan immateriel kraft, der virker samtidigt overalt, kan naturligvis ikke bruges til kommunikation. Mange opfatter da også endnu i dag den trådløse kommunikation som immateriel eller virtuel. nye immaterielt cyberspace udenfor den virkelige verden. Man taler stadig om virtual communities og virtual reality, man tilbyder cloud-løsninger som lå data gemt i skyerne og ikke på højst håndfaste fysiske servere. I en berømmet bog fra midt halvfemserne, Being Digital, taler Nicholas Negroponte om overgangen fra et fysisk atom-paradigme til et immaterielt bit- eller informationsparadigme. 150 års energifysik sprunget over. Han etablerer naturligvis ikke dette spring ved at diskutere fysisk teorihistorie, men derimod ved at skrive en aldeles bizar mediehistorie fra bogen til det usynlige internet. Ingen telegraf, ingen rotationspresse, ingen elektriske måleapparater, ingen telefon, ingen radio, grammofon eller TV, ingen massemedier før internettet. Vi går direkte fra 1700-tallets verden uden strøm til 2000-tallets verden af tilsyneladende immaterielle bits. Det går selvfølgelig ikke. Det virtuelle de immaterielle psykiske, mentale, kognitive og emotionelle dimensioner - er dimensioner, der altid har en fysisk dimension, hvad enten denne realiseres form. Men ligesom energi og masse i dag må betragtes som forskellige tilstandsformer af det samme hvoraf det følger, at der også er overgangsformer kan vi antage, i det mindste til overvejelse, at vore psykiske og symbolske aktiviteter både kan skifte indholdsmæssig og fysisk tilstandsform. Luften forener ikke blot partikelegenskaber med bølgeegenskaber. Luften tillader os også at lade vore tanker skifte tilstandsformer fra de neurofysiologiske processer, der medierer vores bevidsthed i vort indre gennem helt simple mekanisk overførte lydbølger, der omsættes til andre neurofysiologiske processer i andres indre. Også Negropontes bits er altid fysisk realiserede i en eller anden form.

10 66 Luften At udfolde denne forestilling om betydningernes skiftende tilstandsformer, deres medieringer, kræver en reformulering af det mediebegreb, der under betragtelig modstand alligevel vandt frem via det 20. århundredes medieforskning. 6. ET TREDIMENSIONALT MEDIEBEGREB I dagligdagen forstår man ved medier først og fremmest det 20. århundredes massemedier. Begrebet er forbundet med noget lidt mindreværdigt, dels angivet i masse-begrebet, men også indeholdt i mediebegrebet, der er forbundet med noget ydre, og underordnet. Et godt medie er som luften usynlig og transparent, det må ikke forstyrre meningen. Det vil ikke ses, som Louis Hjelmslev skrev om sproget. Det hindrede imidlertid ikke sprogforskeren i at kigge på det, og det bør ikke hindre nogen i at studere mediernes betydning som kommunikationsbetingelse, der muliggør og begrænser kommunikationen og det vi kan vide om verden. Det verdensbillede vi har i dag, kan vi kun have, fordi vi har digitale medier, der giver adgang til ny information fra det ydre verdensrum til kroppens indre og alt derimellem. Man kan også gå i den anden grøft som den amerikanske kommunikationsteoretiker Marshall McLuhan, der ikke mente den enkelte meddelelse havde nogen som helst betyd- der var hele meddelelsen. Hvis vi skal have mediebegrebet på plads, er det nødvendigt at udvide begrebet i forhold til det 20.århundredes mediebegreb; talen og skriften må inkluderes, og den fysiske medierings betydning må anerkendes som en historisk variabel erkendelsesgrænse. Et medie, forstået som en organiseret, gentagen brug af fysiske materialer til symbolske formål, kan vi udmønte i tre centrale dimensioner.

11 Om virkelighedens materielle cyberspace 67 For det første foregår der en mediering mellem den fysiske manifestation og det meningsmæssige indhold. Alle meddelelser er på ethvert tidspunkt manifesteret i fysisk form. Der er altid og uden undtagelse en mediering mellem materien og bevidstheden. Det samme bevidsthedsindhold kan således have mange forskellige fysiske realisationer. Forholdet er ikke et homologt én-til-én forhold. For det andet foregår der en mediering mellem dem, der kommunikerer: mellem mennesker, mellem bevidstheder. Den fysiske form kan ikke selv garantere betydningen. Al betydningsdannelse forudsætter et fælles kodesystem for betydningsgenkendelse. For det tredje foregår der en mediering mellem mennesker og vores ideer eller forestillinger om verden. Det er meddelelsens indhold, der giver mediet sin mening og gør det til medie, men mediet præger samtidig de mulige udtryksformer for mening. Hvert medie tilbyder et repertoire af muligheder for eksternalisering af en selektiv del af vores bevidsthedsliv. Der er nogle forskere, der hævder, at man også kan kommunikere med maskiner, ligesom der er dem, der mener, at enhver form for bevægelse er tegn på liv. Alle de medier vi kender, inklusive alle de algoritmer, der er implementeret i det binære alfabet, er imidlertid fra ende til anden frembragt af mennesker og implementeret i et eller andet digitalt medie. Hvis man tror en maskine tænker, er man offer for et bedrag, hvor de kloge narrer de mindre kloge. Der er menneskelige ophavsmænd til alle vore tekster og andre teknologier. Det gælder også de algoritmer, der er pakket ind som softwareprogrammer, selvom vi ikke kan udrede ophavsforholdet. Det forhold, at der kan være stor afstand i tid og rum mellem dem, der kommunikerer, kendes allerede fra håndskrift og ikke mindst bogtryk, ligesom der også er mange tidligere eksempler på, at man ikke altid kan optrevle forfatterskabet til givne, virksomme -

12 68 Luften eksternalisere en række mekaniske procedurer, der tidligere måtte udføres af os selv, og der er nogle, vi ikke slet ikke kunne få udført uden mekanisk hjælp. Vi har implementeret mekaniske regler i at vi kan gøre det via software, der kan reprogrammeres. Det har store implikationer, ikke kun fordi vi kan udføre stadig mere omfattende regnestykker, men især fordi vi også kan blive ved med at implementere nye ideer i disse maskiners funktionelle arkitektur. Det er alt sammen kun muligt fordi de ideer, vi får, altid har en fysisk realisation. von Neumanns forslag om en psykofysisk parallelisme kan ses som udtryk for erkendelsen af, at bevidstheden udfolder sig i samme et separat lag i verdenslagkagen uden nogen interaktion og udveksling mellem lagene. Med nye medier, der kan skanne kroppens indre og derfor også hjernen og det neurofysiologiske system, åbnes der op for nye typer studier af forholdet mellem bevidsthedsindholdet og dets neurofysiologiske realisation. Det adækvate paradigme er ikke længere psykofysisk parallelisme, men psykofysisk interaktionisme. - - af den fysiske mediering ville indebære en krænkelse af ideen om tankens og fornuftens frihed. Omvendt kan vi ved at indoptage den fysiske mediering begynde at klarlægge, hvad vore medier betyder for det, vi kan vide om verden. Det er en anden og længere historie, og den er sådan set også begyndt rundt omkring. Filosoffen Hans Fink har i mange år plæderet for et begreb om naturen, der omfatter det hele: kulturen, fornuften, Beethovens musik og alt det andet vi oftest stiller uden for naturen. Argumentet er ikke, at det hele er en social kon-

13 Om virkelighedens materielle cyberspace 69 gumentet er snarere, at det både stiller krav til naturvidenskaben om at udvikle et begreb om naturen, der inkluderer deres egen virksomhed som del af denne natur, og til human- og samfundsvidenskaberne om at forstå det mere omfattende naturgrundlag for det hjørne af naturen, der omfatter den menneskelige virksomhed. Måske den helt grundlæggende og fælles betingelse er, at man anerkender ideen om, at forholdet mellem substans og form er variabelt. afhandlingen Tanke, Sprog og Maskine - En teoretisk analyse af computerens symbolske egenskaber, forskellige forskningscentre inden for digitalkultur og er professor i internetforskning, digital kulturarv og Digital Humanities ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. Forfatter til Internettet i mediehistorisk perspektiv Handbook of Communication Studies, vol. 21: Mediatization, de Gruyter.

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 JENS MAMMEN 1. Descartes' dualisme. Legeme og sjæl Rene Descartes (1596-1650) er ikke kun kendt for at have indført koordinatsystemet i matematikken,

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

Det økologiske økonomiparadigme

Det økologiske økonomiparadigme Det økologiske økonomiparadigme - en sproglig genopdagelse af den aristoteliske økonomiforståelse af Erik Christensen I denne artikel vil jeg præsentere det videnskabsfilosofiske grundlag for det nye økologiske

Læs mere

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her.

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. KAPITEL V INDLEDNING I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af resultaterne fra det kapitel, der begynder her. Forudsætningerne for disse resultater er en analyse af den særlige "menneskelige

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

Personlige medier i hverdagslivet

Personlige medier i hverdagslivet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Rasmus Helles Personlige medier i hverdagslivet Rasmus Helles Personlige medier i hverdagslivet

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015 1 Forord Når jeg går ud fra en lektion med min 7. 8. eller 9. klasse i fysik/kemi, er det næsten altid med en oplevelse af, at det der lige er foregået, ikke gik helt som planlagt. Det er helt sikkert

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

informationsbegrebet

informationsbegrebet for alle programmer med maksimalt n bit. Og derfor indeholder Omegas første n decimaler informationen om bevisbarheden for alle matematiske sætninger i et formelt system, som er n-bit stort. Informationsbegrebet

Læs mere

Den globale organisme, forordet

Den globale organisme, forordet Indholdsfortegnelse Den globale organisme, forordet Kapitel 1 Vi bliver ét globalt system Internet everywhere Always on Mange vinduer til cyberspace I-wear Mærk verden Alle genstande på kloden kan identificeres

Læs mere

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK

KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK KUNSTIG INTELLIGENS OG AT FORSTÅ KINESISK Lasse Knud Damgaard Eksamen i videnskabsteori/studium generale, 2006 Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

INDLEDNING TIL KOGNITIV SEMIOTIK *

INDLEDNING TIL KOGNITIV SEMIOTIK * CENTER FOR SEMIOTICS University of Aarhus http://www.hum.au.dk/semiotics Mail to the webmaster: semjhs@hum.au.dk 1997-2002, Center for Semiotics & the author You are not allowed to distribute this paper

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Mennesker og Teknologi

Mennesker og Teknologi Mennesker og Teknologi - en virtuel bog om faktorer for forandring og udvikling til det næste paradigme Carsten Corneliussen strategix.dk 2003 :thevirtualbook.com & virtuel-bog.dk 2 Introduktion Der er

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere