REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision. 118

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 15. januar Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med februar måned for varmesæsonen juni 2012 maj Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer. b. Fliskontrakt for levering af flis i den kommende varmesæson. Der er indgået kontrakt med DSHwood AS om årlig levering af ca tons nåletræs flis i perioden 1. juni 2013 til 31. maj Prisen udgør for den kommende varmesæson kr. 50,75 pr. Gj og kr. 55,00 for evt. stammeflis. Prisen forhandles hvert år senest i marts måned. Der anvendes ikke løvtræ. 119

3 c. Serviceaftale på brovægt. Der er ikke tegnet en serviceaftale med firmaet Jydsk Vægtfabrik som har leveret, men firmaet har foretaget de lovpligtige eftersyn. Det vurderes p.t. om de lovpligtige eftersyn skal indbygges i aftalen med Tjæreborg Industri om service på flisanlægget. Det software som er leveret med brovægten f.eks. til registerring af mængde flis m.v. virker ikke hensigtsmæssigt og der vil derfor blive afholdt et opfølgningsmøde med firmaet Jydsk Vægtfabrik. d. Prisen på naturgas. Prisen på naturgas indgår i budget 2012/2013 med kr. 4,66 pr. m3. I gennemsnit har prisen til og med februar måned været kr. 4,76 pr. m3 og i marts måned har prisen på spotmarkedet (Nord Pool Gas AS) enkelte dage været oppe på kr. 12,00 pr. m3. Årsagen er at der p.t. renoveres en ledning i Nordsøen og gas som eller skulle til Holland bliver omdirigeret til Danmark, tillige med et højt naturgasforbrug grundet de kolde måneder er årsagen til den høje pris. Anvendelsen af en anden børs er undersøgt nærmere, det drejer sig om den tyske børs EEX-NGS, men denne er ikke hensigtsmæssigt p.t. Der er indgået aftale med NEAS Energy om køb af naturgas i april måned til en pris af kr. 5,68 pr. m3. Kr. 2,88 er grundprisen og hertil kommer kr. 2,80 som dækker alle afgifter, leveringsomkostninger, nødforsyning, flexydelse m.v. e. Udbetaling af erstatninger. Sagen vedrørende erstatninger i forbindelse med ledningsnedlæggelse mellem det gamle værk og flisværket er nu afsluttet. Brande Højskole har fået en erstatning på kr Brande Menighedsråd har fået en erstatning på kr f. Tilslutning af Brandtex (BTX-group). Der har i gennem længere tid været ført forhandlinger med BTX-group om eventuel overtagelse af deres naturgasmotor og levering af fjernvarme som forbruger i Brande Fjernvarme. Der vil blive givet en orientering om status på sagen. 120

4 g. Forsyning af Engparken med fjernvarme. Det forventes at der til mødet vil foreligge svar fra Ikast-Brande Kommune. Sagen har været sendt til høring hos Naturgasselskabet HNG. h. Optimering af flisanlægget. Der har været afholdt møde med Danstoker, Tjæreborg Industri, Justsen samt Viktor Jensen fra DFP hvor forslag til en mindre konstruktionsændring af fliskedlen blev drøftet. Ændringen består i: Udformningen af aftræk i tændbuerne ændres, således at de får en skorstenseffekt. Der påsættes ekstra kakler i brandkammeret ned mod askesneglen. Formålet er at flytte varmen længere op mod indskubberen. Inspektion af Cyklonen, med henblik på at undersøge om den arbejder optimalt under de høje driftsforhold som kedlen kører med. Den samlede udgift til projektet andrager kr Arbejdet er udført lige efter påsken. Udover ovennævnte planlægges montering af forvarmere på sekundærluften. Danstoker beregner p.t. hvilken effekt forvarmerne vil have, desuden beregner Tjærborg Industri udgifterne til projektet. Resultatet vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den 18. juni Arbejdet kan udføres i forbindelse med den revision af flisanlægget som skal gennemføres i uge 35, hvor anlægget alligevel skal stå stille. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. Punkter blev taget til efterretning. Vedr. tilslutning af Brandtex (BTX-group) arbejdes der fortsat på en aftale med ejerne af bygningen som er DIFKO-ejendomme. Vedr. optimering af flisanlægget skønnes det at der vil være en 6-7 procent højere effekt når forvarmerne er monteret. 121

5 4. Forventet regnskab 2012/2013. I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2012/2013. I hovedtræk udviser regnskabet: Forventet overskud i regnskabsåret 2012/2013, i henhold til varmeforsyningsloven, andrager kr Overført overdækning fra varmeåret 2011/2012 kr Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen for 2013/2014 er således kr Det endelige regnskab vil blive forelagt på bestyrelsesmødet efter sommerferien. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt fra kl Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott Bilag: Forventet regnskab 2012/2013 og forslag til budget 2013/2014, se kolonnen Estimat 2012/13. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik det forventede regnskab og resultatet blev taget til efterretning. Det blev vedtaget at overdækningen på kr. 5,0 mio. indregnes i de kommende to års varmepris d.v.s. varmeårene 2013/2014 og 2014/

6 5. Udkast til Budget 2013/2014. Der er udarbejdet et forslag til budget 2013/2014 med følgende forudsætninger: En årlig produktion på flisværket på MWh. En årlig produktion på gaskedel/gasmotorer på MWh. En årlig el-produktion på MWh. El-produktionstilskud på kr (Max. beløbet er kr ) Grundbeløbet el-produktion skønnet til kr. 2,5 mio. Det kan oplyses at den nuværende aftale udløber ved udgangen af En gaspris på kr. 5,49 pr. m3. En flispris på kr. 52,00 pr. Gj. En overdækning fra tidligere år som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal afvikles med forbrugerne andrager kr Effektbidraget beregnes ud fra de faste omkostninger. Forbrugsbidraget beregnes ud fra de variable omkostninger. Abonnementsbidraget beregnes ud fra de faktiske omkostninger. Ovennævnte forudsætninger medfører, i henhold til varmeforsyningsloven, at priserne i regnskabsåret 2013/2014 skal andrage: Effektbidrag kr. 38,00 pr. m2. En nedsættelse på kr. 1,00. Forbrugsbidraget kr. 100,00 pr. MWh. En nedsættelse på kr. 200,00. Abonnementsbidraget kr. 650,00. Uændret pris. Prisen fra regnskabsåret 2014/2015 vil herefter andrage kr. 277,00 alt andet lige i forbrugsafgift pr. MWh. Alternativer til ovennævnte kunne være: Fordeling af overdækningen over de kommende to regnskabsår, d.v.s. 2013/2014 og 2014/2015. Her vil forbrugsbidraget andrage 190,00 pr. MWH. I regnskabsåret 2015/2016 vil forbrugsbidraget andrage kr. 277,00 pr. MWh alt andet lige -. Ændret afskrivningshorisont for ledningsnettet. P.t. en afskrivningshorisont på 30 år, kunne nedsættes til 20 år. Det medfører en årlig merudgift på ca. kr

7 Ændret afskrivningshorisont således at der maksimalt afskrives over 20 år. Det medfører en årlig merudgift på ca. kr Alle beløb er excl. moms Der skal vedtages takster for varmeåret 2013/2014, som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt. Bilag: Forventet regnskab 2012/2013, forslag til budget 2013/2014, beregning af de faste omkostninger samt oversigt over afskrivninger. Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik udkastet til budget 2013/2014 og det blev vedtaget: At abonnementsbidraget fastsættes til kr. 650,00. At effektbidraget fastsættes til kr pr. m2. At forbrugsbidraget fastsættes til kr. 300,00 pr. MWh. At effektbidraget gælder fra m2, herefter er effektbidraget 0 kr. Tasterne samt forventet regnskab 2012/2013 samt budget for 2013/2014 og 2014/2015 fremsendes til Energitilsynet. I forhold til det fremsendte budgetforslag ændres følgende: Varmeproduktionen på gas ændres fra MWh til MWh. Varmeproduktionen på flis ændres fra MWh til MWh. Prisen på gas ændres fra 5,49 kr. pr. Gj til kr. 5,86 pr. Gj. Gasprisen er fastsat således: Grundpris (børspris) kr. 3,06 Afgifter, levering m.v. kr. 2,80 I alt pr. m3 kr. 5,86 Beslutningen medfører at overdækningen på kr. 5,0 mio. er indregnet i effektbidraget med kr. 3,0 mio. i 2013/2014 og kr. 2,0 mio. i 2014/

8 6. Finansiering af renovering af ledningsnet og tilgang af nye forbrugere. Finansieringen af nye anlægsinvesteringer og renoveringsprojekter er forudsat lånefinansieret og afskrevet over en årrække, jf. i øvrigt Varmeforsyningslovens bestemmer. Etablering af flisværket, akkumuleringstanken, brovægten, renovering af Å-kvarteret m.fl. er finansieret ved optagelse af lån i Kommunekredit med sikkerhedsstillelse af Ikast-Brande byråd. I forbindelse med den seneste ansøgning om kommunegaranti for lån blev oplyst at der i de kommende år ville blive foretaget renoveringsprojekter, hvortil der vil blive ansøgt om kommunegaranti for låneoptagelse. Baseret på den nuværende likviditet og likviditeten frem til og med 2014/2015 vil der være behov for lånefinansiering af følgende projekter: Nordlundvej/Ørbækvej/Centerparken kr. 2,8 mio. Mosevænget/Nørremarken kr. 2,4 mio. Nye forbrugere 2012/2013 kr. 1,0 mio. Nye forbrugere 2013/2014 kr. 1,0 mio. Nye forbrugere 2014/2015 kr. 2,0 mio. I alt kr. 9,2 mio. Der vil være at tage stilling til ansøgning til Ikast-Brande Byråd. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt. Bilag: Notat fra Partner Revision. Sagsbehandler: Holger Skott Udgiften til nye forbrugere i 2012/2013 og 2013/2014 hæves med kr. 0,5 mio. Der ansøges Ikast-Brande byråd om kommunegaranti for låneoptagelse i Kommunekredit på i alt kr. 10,2 mio. 125

9 7. Procesafkøling fra virksomheder. På det ekstraordinære bestyrelsesmøderne den 30. oktober 2012 og den 15. januar 2013 blev besluttet at Et samarbejde med en eller flere lokale virksomheder om køling af virksomhedernes maskinanlæg, kontorer m.v., samt levering af varme vil være meget gunstig for varmeprisen. Der er flere stede i Danmark indgået aftaler med virksomheder bl.a. i Bjerringbro og Skjern. Der arbejdes videre med sagen ved at der tages kontakt til virksomhederne, tillige med at der arbejdes med en model som medfører at der ikke skal betales afgift til staten. Modellen er indført i andre byer. Der har været afholdt et indledende møde med Siemens Wind Power AS, den 10. december 2012, desuden har DFP modtaget data fra Siemens Wind Power AS. Der vil blive givet en orientering om status på sagen. Bilag: Referat fra mødet med Siemens Wind Power AS, den 10. december Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Beregningerne på Siemens Wind Power AS udviser at de ikke p.t. er økonomisk rentabel at foretage opvarmning med fjernvarme. Der arbejdes videre med projekt Bio-Mar hvor det undersøges nærmere om etablering af hybrid varmepumpe vil være en rentabel løsning både for Bio-Mar og Brande Fjernvarme. 126

10 8. Generelt vedr. økonomi i forbindelse med nye forbrugere/forsyningsområder. På bestyrelsesmødet den 15. januar 2013 blev nedenstående sag behandlet. I de projektforslag som tidligere er udarbejdet af DFP Dansk Fjernvarmes Projektselskab er der i de selskabsøkonomiske beregninger forudsat en gennemsnitlig produktionspris på kr. 320,00 pr. MWh. Prisen er beregnet som et gennemsnit af produktionen med naturgas ca. kr. 430 pr. MWh og med flis ca. kr. 210 pr. MWh. Denne forudsætning holder ikke, idet en udvidelse af antallet af forbrugere vil medføre at merproduktionen alt overvejende skal gennemføres med naturgas, idet flisanlægget kører med fuldkapacitet bortset fra månederne maj august. DFP er anmodet om en beregning af den reelle produktionspris ved en udvidelse af produktionen. En udvidelse af forsyningsområdet må ikke medføre at de nuværende andelshavere får en større udgift, det vil f.eks. være tilfældet såfremt den gennemsnitlige merproduktionspris er højere end den nuværende gennemsnitlige produktionspris. Er ovennævnte tilfældet kan man sige jo flere forbrugere jo dyrere bliver varmeudgiften for de nuværende forbrugere, idet merproduktionen alt overvejende skal ske med den dyre naturgas. P.t. er produktionsprisen ved drift med naturgas kr. 485,42 pr. MWh. Det forventes at beregningerne fra DFP vil foreligge til mødet. Beslutningen blev: Der blev udleveret mail, dels fra ingeniør Viktor Jensen, DFP dateret den 14. januar 2013 og dels fra direktør Eva Lange Rasmussen, FIF Markering dateret den 15. januar Anbefalingerne fra ovennævnte er sammenfaldende den At der arbejdes videre med at finde en anden energiform fra industrien som er billigere end den nuværende naturgas. Når denne energiform kan indføres arbejdes der videre med en udbygning af forsyningsområdet. 127

11 Og eller At der allerede nu foretages en udbygning af forsyningsområdet, uanset om det bliver dyrere for de nuværende forbrugere på kort sigt, men på den lange bane vil det betyde en nedsættelse af den faste afgift for alle. Denne model vil desuden skabe grundlag for, at der kan foretages en udbygning af varmeproduktionen f.eks. med yderligere et flisanlæg. Der blev ikke konkluderet på sagen, men der arbejdes videre ud fra ovenstående. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Sagen udsættes, jf. punkt 7 vedr. Bio-Mar projektet. 128

12 9. Licitationsresultat på projekt Renovering Ørbækvej/Nordlundvej, samt SMP-centret. Der har den 11. februar 2013 været afholdt licitation på rørleverencen og den 14. marts 2013 på jord- og smedearbejde. Der forelå følgende bud: Logstor AS Samlet pris på rør ,61 IsoPlus AS Samlet pris på rør ,00 Rahbek Brande AS Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris , , ,00 Østergaard Entreprise AS Brøndum AS Tjæreborg Industri AS Design Smeden Alle beløb er excl. moms. Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris , , , , , , , , , , , ,00 Samlet set anbefales godkendt og igangsat følgende tilbud m.v. Rørleverancen Logstor AS kr ,61 Jord- og smedearbejde Tjæreborg Industri AS kr ,00 Brønddæksler kr ,00 Husindføringsskabe kr ,00 Rørleverancen SMP-centret pris som Logstors tilbud kr ,80 Gravearbejde SMP-centret skøn kr ,00 Uforudseelige udgifter kr ,00 Samlede udgifter ca. kr ,00 Der er i budgettet afsat kr.3,0 mio. til formålet. 129

13 Der er tegnet AL-risk forsikring på projektet. Tjæreborg Industri AS har oplyst at de anvender Povl Jakobsen Entreprenør og Ingeniørfirma i Herning, til jordarbejdet. Tidsplanen for projektet er opstart primo april måned og afslutning ultimo juni måned. 10 husstande i området som p.t. ikke er tilsluttet Brande Fjernvarme vil få tilbudt tilslutning uden betaling af tilslutningsafgift. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. Arbejdet igangsættes som beskrevet i ovennævnte sagsfremstilling. 130

14 10. Fjernvarmeforsyning af en del af Tranevej. DFP Dansk Fjernvarmes Projektselskab har udarbejdet et notat vedr. selskabs-, bruger- og samfundsøkonomien i forsyning af 18 enfamiliehuse på den gamle del af Tranevej. Der er 7 som forsynes med oliefyr og 11 forsynes med individuel naturgasfyr. Konklusionen i notatet er: En beregning af selskabs-, bruger-, samt samfundsøkonomien viser et positivt resultat ved udvidelse af fjernvarme Bilag: Notatet er fremlagt på værkets kontor, tillige med skrivelse som er påtænkt omdelt til de 18 boliger. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Formanden og driftslederen bemyndiges til at arbejde videre med sagen. 11. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Formanden konter pressen vedrørende punkterne 4, 5 og 10, desuden orienteres pressen om status for udbygning på Tinghøjvej m.fl. 131

15 12. Eventuelt. På næste møde drøftes et udkast til retningslinjer for en indkøbspolitik, samt Hvordan opnår andre fjernvarmeværker de nødvendige CO2 kvoter lokalt, d.v.s. en betaling til de forbrugere som udfører energibesparende foranstaltninger i egen bolig. Til det sidste punkt inviteres en repræsentant fra DFF. 13. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen 132

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere