Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand."

Transkript

1 september Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle andelshavere og varmeaftagere velkommen til den 46. generalforsamling i andelsselskabet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår og redegørelse for det kommende års arbejdsprogram. 3. Godkendelse af årsregnskab. 4. Vedtagelse af budget for det kommende år. 5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes stk. 7.3, ændres til: Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, med oplysning om generalforsamlingens dagsorden samt tid og sted for afholdelsen, via lokale medier samt Solrød Fjernvarmes hjemmeside og eventuel elektronisk kommunikation. Revideret regnskab samt budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden, og kan, ved forespørgsel, rekvireres via Solrød Fjernvarmes kontor. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Niels Pedersen Ole Nielsen 7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Morten Bach-Petersen Lau Ostenfeldt 8. Valg af statsautoriseret revisor. 9. Eventuelt. ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog valg af Hans Nydam Buch, der blev valgt med akklamation. Hans Nydam Buch takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. ad. 2. Beretning Formanden indledte med at præsentere den samlede bestyrelse som består af: Ole Christensen ejerlejligheder Michael Folmann Jensen erhvervsdrivende Jan W. Juhl parcelhusejer Ole Nielsen rækkehuse 1

2 Hans Odder Niels Pedersen Jean Torp Solrød kommunes repræsentant andelsbolig almennyttige boliger De anførte boligformer m.v. ud for de enkelte navne, anskueliggør, at bestyrelsens sammensætning repræsenterer flest mulig forskellige boligformer. Formanden præsenterede endvidere værkets medarbejdere som består af: Driftschef Kaj Holm Rasmussen. Tekniker Frank P. Kristensen. Tekniker Jens Sparre Administrativ medarbejder Kirsten T. Dahl. Administrativ medarbejder Evy M. Hansen. Den mundtlige beretning for det forløbne regnskabsår : Hvem leverer varmen?: Formanden omtalte de selskaber der leverer varme til SFV. Der blev vist en oversigt over, hvilke værker der aftog varme fra VEKS, og hvor meget, hver enkelt aftog Solrød Fjernvarme var den der aftog næstmindst, nemlig 2,6 %. Solrød Kommunes Klimaplan: Vi deltager, som tidligere omtalt, i samarbejde med Solrød Kommune i arbejdet med at realisere klimaplanen. Vi har udarbejdet overordnet projektforslag for udbredelse af fjernvarme for det meste af Solrød Strand, men i øjeblikket kan en udbygning ikke realiseres på grund af den vigende gaspris. Udbygningen af Havdrup Vest går meget langsomt, men Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme er i færd med udarbejdelse af et projekt med titlen Helhedsplan Havdrup, hvor man laver beregninger og udkast til, hvorledes en total forsyning af fjernvarme i Havdrup kunne finde sted. Det 1. udkast kom for ca. en uge siden, og skal nu finpudses, inden behandling i bestyrelserne. Nye forbrugere: Der er i det forløbne år tilsluttet ca. 26 nye brugere og stadig er en rækkehusbebyggelse på Fåreager under tilslutning. Gl. Havdrup: Halmfyringsprojektet blev omtalt på tidligere generalforsamlinger, og selve anlægget er tilendebragt. Der har været en hel del indkøringsproblemer med halmfyret, men det ser nu ud til, at fyret kører så stabilt, som det var ventet. Udviklingen i fjernvarmeprisen: Den variable pris har vi været i stand til at nedsætte fra kr. 515,00 + moms til kr. 500,00 + moms, blandt andet fordi forsyningssikkerhedsafgiften bortfaldt, men også på grund af sænkede priser hos VEKS. Den faste afgift fastholdes på kr. 13,50 + moms. 2

3 Det kommende år: Karlstrup Erhvervsområde. Der er netop arrangeret møde med Fa. Weber, der skal i gang med ombygninger, og derfor vil drøfte mulighederne for udnyttelse af proces- og overskudsvarme. Udvidelse af motorvej + ny bane. Opstart af renovering i Klosterparken i uge 38. Varmeudnyttelse fra Solrød Vandværk. Helhedsplan Havdrup. Afslutning af gasmotorrenovering og overgang til regulérkraft. Benchmarking og deraf følgende ændringer i regnskab. Formanden rettede en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en tak til medarbejderne, for en god indsats. En speciel tak til Ole Nielsen, som har ønsket ikke at genopstille. Endvidere, og ikke mindst, tak til forbrugerne og fremmødet i dag. Debat:. Preben Svanekiær havde spørgsmål omkring Solrød Fjernvarmes eventuelle medvirken i etableringen af Solrød Biogas. Formanden, Ole Christensen, svarede hertil, at driftschefen havde deltaget i den arbejdsgruppe der var nedsat til at lave alt det forberedende arbejde, og at det i øjeblikket blev undersøgt, om der var mulighed for at Solrød Fjernvarme skulle levere varme til anlægget. Beretningen blev herefter sat til afstemning og godkendt enstemmigt. ad. 3 Godkendelse af regnskab: Kassereren Jan W. Juhl forelagde regnskabet for som følger: Resultatopgørelse 2013/14: Realiseret budget Indtægter Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter/Kommuneafgift Årets resultat Forslag til resultatdisponering 2013/14: Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition Der anvendes således: Overført til næste år, overdækning Anvendelse i alt

4 Balance 2013/14 Aktiver Passiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Reserve for udbygning og renovering 0 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Debat: Preben Svanekiær havde spørgsmål om de økonomiske forhold omkring fjernvarmeforsyningen i Gl. Havdrup, især om man huskede at have et separat regnskab for dette anlæg. Dette kunne kassereren, Jan W. Juhl, bekræfte, at man havde. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet enstemmigt. ad. 4 Vedtagelse af budget for det kommende år: Kassereren Jan W. Juhl fremlagde budgettet for , således: Driftsbudget : Regnskab Budget Indtægter Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre indtægter 0 0 Resultat før finans. Poster Renteudgifter/kommunegaranti, netto Årets resultat Hensættelser efter varmeforsyningsloven Årets resultat efter varmeforsyningsl

5 Basis for budgetteringen er de gældende takster og mængder: Regnskab 2013/14 Budget 2014/15 Salg mwh Pris pr. mwh, ekskl. moms Fastafgift pr m 3, ekskl. Moms 13,50 13,50 Tilsluttet m 3 i alt Antal målere Generalforsamlingen godkendte budgettet. ad. 5 Behandling af indkomne forslag: Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes stk. 7.3, og generalforsamlingen vedtog dette forslag enstemmigt. ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgt blev: Morten Bach-Petersen Niels Pedersen uden afstemning, idet ingen andre blev foreslået. ad. 7 Valg af to suppleanter: Valgt blev: Lau Ostenfeldt som 1. suppleant med 308 stemmer Bjarne Friis Feldby som 2. suppleant med 7 stemmer Der blev kun foreslået disse to, men dirigenten foretog alligevel en skriftlig afstemning, med henblik på at få fastslået, hvem der skulle være 1. og 2. suppleant. ad. 8 Valg af statsautoriseret revisor: Addere Revision, Køge blev genvalgt. ad. 9 Eventuelt: En deltager spurgte, hvorvidt bestyrelsen var opmærksom på, at der antageligt kunne spares mange penge ved at foretage udbud af de forskellige arbejder og ydelser Solrød Fjernvarme fik udført. Formanden, Ole Christensen, svarede hertil, at man i høj grad var opmærksomme herpå, idet der p.t. fandt udbud af forsikringer sted, ligesom bankforretningerne for ca. et halvt år siden havde været i udbud. For så vidt angår lednings- og jordarbejderne havde disse været i udbud umiddelbart inden sommerferien, og det samme gjaldt for leverancen af rør. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, idet han takkede de fremmødte for god ro og orden, hvilket formanden tilsluttede sig på bestyrelsens vegne. 5

6 Dirigent Formand: Hans Nydam Buch Ole Christensen 6

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere