Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1"

Transkript

1 Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2008 Den 25. november 2008 J.nr. RA Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnet om markedsføringsloven 2.1. Markedsføringsloven 2.2. Kort om markedsføringslovens indhold og opbygning 2.3. Forbrugerombudsmanden 3. Generelt om behandling af straffesager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven 3.1. Modtagelse af anmeldelser, herunder forelæggelse for Forbrugerombudsmanden Anmeldelser modtaget fra Forbrugerombudsmanden Anmeldelser modtaget fra andre Strafsubjektet 3.2. Tiltalespørgsmålet 3.3. Tiltalens udførelse og anke 3.4. Værneting 4. Straffene i sager om overtrædelse af markedsføringsloven 4.1. Markedsføringslovens Generelt om straffastsættelsen 4.3. Retspraksis 5. Særligt om sager vedrørende overtrædelse markedsføringslovens 6 (spam) 5.1. Kort om markedsføringslovens Straffastsættelse i sager vedrørende overtrædelse af Retspraksis om spam - 1 -

3 Afsnit 1. Side 1 1. Indledning Lov nr af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer (2005-markedsføringsloven) regulerer virksomheders markedsadfærd. I denne meddelelse fastsættes retningslinjer for anklagemyndighedens behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven, herunder retningslinjer om strafpåstande

4 Afsnit 2. Side 1 2. Overordnet om markedsføringsloven 2.1. Markedsføringsloven Den første markedsføringslov blev gennemført ved lov nr. 297 af 14. juni Loven trådte i stedet for lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse. Loven fra 1974 er senere to gange blevet afløst af en ny markedsføringslov, ligesom der i øvrigt er gennemført flere ændringer, herunder i forbindelse med gennemførelsen af en række EU-direktiver. Strukturen og de væsentligste bestemmelser i den nugældende markedsføringslov er dog videreført fra den oprindelige markedsføringslov. Markedsføringsloven fra 1974 blev afløst af lov nr. 428 af 1. juni 1994 (1994-markedsføringsloven) (L 211 af 2. marts 1994, Folketingstidende , Tillæg A, sp. 7749) markedsføringsloven byggede på betænkning nr. 1236/1992 med titlen Ny markedsføringslov. Loven blev i 2005 afløst af lov nr af 21. december 2005 (2005-markedsføringsloven). Denne lov byggede på betænkning nr. 1457/2005 med titlen Markedsføring og Prisoplysning, som indeholdt forslag til en gennemgribende modernisering af markedsførings- og prismærkningsloven markedsføringsloven trådte i kraft den 1. juli Lovens 9 (salgsfremmende foranstaltninger) trådte dog først i kraft den 1. januar Markedsføringsloven er siden 2005 ændret tre gange, ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 (Politi- og Domstolsreformen), lov nr af 20. december 2006 (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis, kontrolundersøgelser mv.) samt lov nr. 181 af 28. februar 2007 (Om gruppesøgsmål) Kort om markedsføringslovens indhold og opbygning Markedsføringslovens overordnede formål er at sikre, at erhvervsvirksomhed drives tilbørligt og rimeligt under hensyn til såvel forbrugerne, andre erhvervsdrivende, herunder konkurrenter, samt almene samfundsinteresser, jf. generalklausulen i markedsføringslovens 1. Bestemmelsen i 1 er ikke strafbelagt. Kapitel 2 i markedsføringsloven indeholder de generelle regler om adfærd på markedet, som gælder både for virksomhederne indbyrdes og i forholdet mellem virksomhederne og forbrugerne. De bestemmelser, som vedrører markedsføring rettet mod almindelige forbrugere, er samlet i kapitel 3, mens lovregler, der alene vedrører erhvervsforhold, er indeholdt i kapitel 4. Kapitel 5, 6 og 7 omhandler bl.a. retsmidler og værneting samt Forbrugerombudsmandens virksomhed. Endelig findes reglerne om bl.a. straf og påtale i kapitel

5 Afsnit 2. Side 2 Markedsføringsloven indeholder en række strafbelagte bestemmelser. Et eksempel herpå er markedsføringslovens 3 vildledningsforbudet hvorefter der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, der er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser. Bestemmelsen er formuleret bredt med henblik på, at den kan fortolkes og udfyldes i takt med udviklingen i samfundet. Markedsføringsloven indeholder herudover en række strafbelagte specialforbud, herunder bl.a. 6 om forbud mod uanmodet henvendelse til bestemte aftagere, der f.eks. omfatter såkaldte spam-mails, 10 om forbud mod rabatkuponer og mærker samt 11 om forbud mod købsbetingede og tilfældighedsprægede præmiekonkurrencer Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af markedsføringsloven, jf. lovens 22, stk. 1. Udover markedsføringsloven fører Forbrugerombudsmanden også tilsyn med betalingsmiddelloven, lov om juridisk rådgivning, tobaksreklameloven og med e-handelsloven. I medfør af markedsføringslovens generalklausul ( 1) kan Forbrugerombudsmanden endvidere gribe ind over for overtrædelser af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, som f.eks. købeloven, aftaleloven, forbrugeraftaleloven, renteloven mv. Forbrugerombudsmanden kan herudover udarbejde og offentliggøre retningslinjer på nærmere angivne områder, der må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne, jf. markedsføringslovens 24. Ud over disse retningslinjer har Forbrugerombudsmanden endvidere udfærdiget en række vejledninger vedrørende flere af markedsføringslovens bestemmelser. De nævnte retningslinjer samt vejledninger kan findes på Forbrugerombudsmandens hjemmeside ( Det bemærkes, at de nævnte retningslinjer og vejledninger ikke er formelt bindende, men handlinger i strid hermed må i almindelighed forventes at blive betragtet som stridende mod god markedsføringsskik. Til håndhævelse af sit tilsyn har Forbrugerombudsmanden i henhold til markedsføringsloven en række retsmidler, herunder tilsagn efter forhandling, jf. markedsføringslovens 23, stk. 1, påbud, jf. markedsføringslovens 27, stk. 2, og foreløbigt forbud, jf. markedsføringslovens 29, stk. 1. Når Forbrugerombudsmanden beslutter at tage en sag op, vurderer han konkret, om der er tale om en potentiel straffesag. I kontakten med den erhvervsdrivende mv. gør han - hvis der kan være tale om overtrædelse af en strafbelagt bestemmelse - opmærksom på dette og på, at der i givet fald ikke er pligt til at afgive de ønskede oplysninger, jf. retssikkerhedslovens 10. Hvis den erhvervsdrivende ønsker at afgive de udbedte oplysninger, anmoder Forbrugerombudsmanden om, at den pågældende samtidig underskriver en samtykkeerklæring herom. Endvidere bliver vedkommende oplyst om, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes

6 Afsnit 3. Side 1 3. Generelt om behandling af straffesager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven 3.1. Modtagelse af anmeldelser, herunder forelæggelse for Forbrugerombudsmanden Som nævnt i afsnit 2.3. fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at markedsføringsloven overholdes, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne, jf. markedsføringslovens 22, stk. 1. Langt størstedelen af sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven må forventes at komme til politiets kendskab på baggrund af en anmeldelse fra Forbrugerombudsmanden Anmeldelser modtaget fra Forbrugerombudsmanden Før Forbrugerombudsmanden anmelder en sag til politiet, er retsgrundlaget og faktum nøje vurderet. Endvidere er der om muligt foretaget bevissikring i sagen. Forud for en anmeldelse har den erhvervsdrivende sædvanligvis medvirket til sagens oplysning, herunder ved korrespondance, og der kan være holdt møder med den pågældende med henblik på at skære sagen til. En anmeldelse fra Forbrugerombudsmanden vil derfor indeholde grundlæggende oplysninger, herunder også dokumentation i det omfang det har været muligt at fremskaffe, og Forbrugerombudsmandens opfattelse af sagen, herunder eventuelt forslag til bødestørrelse samt relevant praksis. Hvis Forbrugerombudsmanden har vurderet, at sagen kræver yderligere efterforskning, vil det i anmeldelsen sædvanligvis være foreslået, hvad en eventuel yderligere efterforskning, herunder f.eks. afhøringstemaer, kan bestå i. Anmeldelsen vil endvidere typisk være vedlagt et udkast til et anklageskrift/bødeforelæg, ligesom Forbrugerombudsmanden i anmeldelsen vil have tilkendegivet, hvorvidt han ønsker at overtage udførelsen af tiltalen, jf. nærmere herom i afsnit 3.3. Under hensyn til Forbrugerombudsmandens forarbejde bør en anmeldelse behandles sådan, at politiet i forlængelse af modtagelsen vurderer, hvorvidt der er behov for yderligere efterforskning i sagen, f.eks. ved indhentelse af nærmere oplysninger om de faktiske forhold, afhøringer mv. I den forbindelse bør den mistænkte som udgangspunkt afhøres og sigtes, hvis der er grundlag herfor, herunder også i lyset af afhøringstemaer, der kan være tilkendegivet af Forbrugerombudsmanden. Det bemærkes, at det i visse sager kan være hensigtsmæssigt, at en medarbejder fra Forbrugerombudsmanden deltager i afhøringer. Det kan f.eks. være i sager af principiel karakter eller sager, hvor det må antages, at der kan være behov for særlig ekspertise. Hvis der under politiets efterforskning af sagen fremkommer nye væsentlige oplysninger, som Forbrugerombudsmanden ikke kan antages at være bekendt med, bør der indhentes en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden herom

7 Afsnit 3. Side 2 Samarbejdet med Forbrugerombudsmanden under eventuel yderligere efterforskning foregår ved direkte kontakt til den medarbejder hos Forbrugerombudsmanden, som har oversendt anmeldelsen Anmeldelser modtaget fra andre Når politiet modtager en anmeldelse fra andre end Forbrugerombudsmanden, må politiet på baggrund af den modtagne anmeldelse vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere efterforskning i sagen, f.eks. ved indhentelse af nærmere oplysninger om de faktiske forhold, afhøringer mv. I den forbindelse bør den mistænkte som udgangspunkt afhøres og sigtes, hvis der er grundlag herfor. Sagen bør, medmindre anmeldelsen kan afvises som åbenbart grundløs, endvidere forelægges for Forbrugerombudsmanden med henblik på en vurdering af, hvorvidt der foreligger et strafbart forhold samt udarbejdelse af udkast til eventuelt anklageskrift/bødeforelæg. I sager, hvor det er åbenbart, at der ikke indgår forbrugerhensyn, og hvor førelse af sagen ikke forudsætter en særlig viden eller ekspertise i forhold til markedsføringsloven, skal sagen ikke forelægges for Forbrugerombudsmanden. Sager om overtrædelse af markedsføringslovens 19 eller om overbygningen på denne bestemmelse i straffelovens 299 a om erhvervshemmeligheder mv. skal således ikke forelægges for Forbrugerombudsmanden. Når sagen har været forelagt for Forbrugerombudsmanden, følges i øvrigt de ovenfor anførte retningslinjer, jf. afsnit Strafsubjektet Forinden sigtelse rejses, bør det overvejes, hvorvidt sigtelsen skal rettes mod en enkeltperson eller et selskab (juridisk person). Hvis overtrædelsen er begået af et selskab, bør selskabet som udgangspunkt sigtes, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. I de tilfælde, hvor ledelsen af selskabet eller en overordnet ansat, herunder direktøren, har handlet ansvarspådragende, bør den pågældende dog ligeledes sigtes. Tiltale mod underordnede ansatte finder i almindelighed ikke sted, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan være tilfældet, hvis der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. I disse tilfælde rejses der tillige tiltale mod selskabet. For så vidt angår sager, hvor overtrædelsen er begået i et datterselskab, kan der henvises til Højesterets dom i U H, som omhandlede ulovlig tilgift. Højesteret frifandt i den sag moderselskabet, mod hvem der var rejst tiltale, idet markedsføringen var foretaget af et datterselskab. Der var ikke grundlag for at statuere identifikation eller pålægge moderselskabet ansvar for medvirken

8 Afsnit 3. Side Tiltalespørgsmålet Det er anklagemyndigheden (Politidirektøren), som rejser tiltale i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven, og herunder vurderer om sagen kan afgøres med et udenretligt bødeforelæg, jf. retsplejelovens 832. Med henblik på at sikre en ensartet praksis i sager om overtrædelse af markedsføringsloven bør tiltale ikke rejses, uden at Forbrugerombudsmanden har givet tilslutning hertil. En sådan tilslutning må antages at foreligge, hvis Forbrugerombudsmanden har indgivet anmeldelse eller har afgivet en udtalelse om sagen under politiets efterforskning, og i den forbindelse har udtalt, at der bør rejses tiltale, og udtalt sig om bødestørrelsen. I sager, hvor Forbrugerombudsmanden skal varetage udførelsen af straffesagen for by- eller landsret, bør anklageskriftet udarbejdes i samarbejde mellem anklagemyndigheden og Forbrugerombudsmanden. Dette sker i almindelighed ved, at Forbrugerombudsmanden enten i forbindelse med anmeldelsen eller i forbindelse med en senere udtalelse har fremsendt et udkast til anklageskrift/bødeforelæg, jf. afsnit og I tilfælde af uenighed mellem anklagemyndigheden og Forbrugerombudsmanden om afgørelsen af tiltalespørgsmålet eller tiltalens udformning skal sagen forelægges for statsadvokaten Tiltalens udførelse og anke Det er anklagemyndigheden (Politidirektøren), der som det principielle udgangspunkt møder i byretten i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven. Udførelsen af tiltalen skal dog overlades til Forbrugerombudsmanden, såfremt denne begærer dette, jf. markedsføringslovens 27, stk. 6. Dette gælder også i de sager, hvor anmeldelsen kommer fra andre end Forbrugerombudsmanden. Det praktiske udgangspunkt er, at det sædvanligvis er Forbrugerombudsmanden eller en af dennes medarbejdere, der fører sagerne i retten. Efter retsplejelovens 105, stk. 3, kan Rigsadvokaten således beskikke Forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerstyrelsen til at varetage udførelsen af straffesager for by- og landsret i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven. En sådan beskikkelse sker efter anmodning fra Forbrugerombudsmanden til Rigsadvokaten og er generel, således at der ikke skal ske beskikkelse af den pågældende i hver enkelt sag. Det er som udgangspunkt Rigsadvokaten, der varetager udførelsen af straffesager for Højesteret, men Rigsadvokaten kan efter omstændighederne på baggrund af en helt konkret vurdering bemyndige andre til at virke som anklager ved Højesteret, jf. retsplejelovens 100, stk

9 Afsnit 3. Side 4 Efter retsplejelovens 104, stk. 2, kan Rigsadvokaten ligeledes beskikke Forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerstyrelsen til at varetage udførelsen af straffesager for by- og landsret i sager vedrørende overtrædelse af f.eks. forbrugeraftaleloven. En sådan beskikkelse er ikke generel, men gives i den enkelte sag. I sager, hvor Forbrugerombudsmanden skal varetage udførelsen af straffesagen for by- eller landsret, bør bevisfortegnelsen udarbejdes i samarbejde mellem anklagemyndigheden og Forbrugerombudsmanden. Det sker som udgangspunkt ved, at Forbrugerombudsmanden fremsender et udkast til en bevisfortegnelse til anklagemyndigheden, der herefter udfærdiger den endelige bevisfortegnelse og indkalder vidner mv. Når der er afsagt dom i byretten, er det anklagemyndigheden, der efter indstilling fra Forbrugerombudsmanden afgør, om dommen skal ankes/kontraankes, jf. retsplejelovens 901. Det bemærkes, at anke i nogle tilfælde forudsætter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens 902. Forbrugerombudsmanden skal altid underrettes snarest muligt om sagens udfald samt om domfældtes eventuelle anke, således at Forbrugerombudsmanden har lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om anke Værneting Efter den tidligere gældende bestemmelse i 21, stk. 2, i 1994-markedsføringsloven skulle sager om overtrædelse af markedsføringsloven som udgangspunkt behandles af Sø- og Handelsretten som 1. instans. Sø- og Handelsrettens domme kunne ankes til Højesteret. Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 (Politi- og domstolsreformen) er Sø- og Handelsrettens kompetence ændret, således at retten nu ikke længere skal behandle straffesager, jf. retsplejelovens 15. Sager om overtrædelse af markedsføringsloven skal således behandles ved byretten som 1. instans, jf. retsplejelovens 686, stk

10 Afsnit 4. Side 1 4. Straffene i sager om overtrædelse af markedsføringsloven 4.1. Markedsføringslovens 30 Straffebestemmelsen findes i markedsføringsloven 30, som er sålydende: 30. (Udeladt) Stk. 2. (Udeladt) Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i 3, stk. 1 og 2, 4-6, 8, stk. 2, 9-11, 12 a, stk. 1 og 2, 13, stk. 1-4, 14, 15, stk. 3, 16, stk. 1-4, og forsætlig overtrædelse af 18 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Overtrædelse af 3, stk. 2, der består i skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller af forhold, der på særlig måde angår den pågældende, og overtrædelse af 5 er undergivet privat påtale. Stk. 4. Overtrædelse af 19 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 a. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring. Stk. 5. (Udeladt) Stk. 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Som det fremgår af 30, stk. 3, er ikke alle bestemmelser i markedsføringsloven strafbelagte Generelt om straffastsættelsen Bevidste, grove eller gentagne overtrædelser af markedsføringsloven bør ifølge forarbejderne til de skiftende markedsføringslove straffes med bøder, der har en sådan størrelse, at de har en reel præventiv effekt. Det overordnede udgangspunkt for fastsættelsen af bødestørrelsen i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven er, at der lægges vægt på overtrædelsernes grovhed, omfang og den tilsigtede økonomiske gevinst. Dette skal ifølge forarbejderne til markedsføringsloven fra 1974 som udgangspunkt ske ved, at der lægges vægt på den indvundne eller tilsigtede fortjeneste. Såfremt det ikke er muligt at fastlægge størrelsen af en sådan indvundet eller tilsigtet fortjeneste, fremgår det af forarbejderne, at der i stedet skal lægges vægt på størrelsen af markedsføringsomkostningerne, således at bøden som udgangspunkt fastsættes til det dobbelte af disse omkostninger Retspraksis De hensyn, der er nævnt i forarbejderne, er også tillagt vægt i retspraksis. Som eksempler herpå kan der henvises til følgende højesteretsdomme: Højesterets dom af 25. juni 1999 (U H): T, der var anpartshaver i og direktør for et selskab S, blev fundet skyldig i overtrædelse af markedsføringsloven i anledning af flere tilfælde af vildledende markedsføring, der stillede modtageren af vindercertifikat mv. i udsigt, at den pågældende ved indbetaling af et mindre beløb kunne erhverve varer af betydelig værdi, - 9 -

11 Afsnit 4. Side 2 uagtet han kun modtog varer af ringe værdi og mindre end det indbetalte beløb. Desuden omfattede forholdene ydelse af tilgift og reklamering. Det var under sagen oplyst, at udgifterne til markedsføring for tre af forholdene udgjorde ca kr. Udgifterne var ikke oplyst for de to sidste forhold. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, hvorved T var blevet idømt en bøde på kr. Ved straffens fastsættelse blev der lagt vægt på, at T under afholdelse af betydelige omkostninger og efter at S havde meddelt Forbrugerstyrelsen, at man ikke igen ville benytte sådan markedsføring udsendte det vildledende markedsføringsmateriale til et stort antal forbrugere. Ved straffastsættelsen lagde Højesteret således bl.a. vægt på markedsføringsomkostningerne. Anklagemyndigheden havde under Højesterets behandling af sagen nedlagt påstand om stadfæstelse. Det bemærkes, at tiltaltes bror ved Sø- og Handelsrettens dom ligeledes var fundet skyldig i overtrædelse af markedsføringsloven og idømt en bøde på kr. Han havde dog ikke efterfølgende anket dommen til Højesteret. Højesterets dom af 21. januar 2003 (U H): Et anpartsselskab T blev tiltalt for 10 forhold om overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser om urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser i annoncer, ulovlig tilgift mv. samt overtrædelse af prismærkningslovens 5. Sø- og Handelsretten frifandt T i to af forholdene, herunder vedrørende prismærkningsloven, med den begrundelse, at der ikke havde været tale om kreditkøb, men fandt i øvrigt T skyldig og idømte T en bøde på 3 mio. kr. Højesteret stadfæstede frifindelsen i de to forhold. Om straffastsættelsen udtalte Højesteret, at det ikke var muligt med sikkerhed at skønne over størrelsen af den fortjeneste, T tilsigtede med sin ulovlige markedsføring, og at det heller ikke var muligt at afgøre, hvor stor en del af T s bruttofortjeneste og personaleudgifter mv., der kunne henføres til den ulovlige markedsføring. På denne baggrund og under hensyn til størrelsen af markedsføringsomkostningerne der havde været godt 3 mio. kr. samt overtrædelsens omfang og grovhed fandt Højesteret, at bøden passende kunne fastsættes til 2 mio. kr. Som det fremgår af den sidstnævnte dom, fandt Højesteret det ikke muligt at skønne over størrelsen af den fortjeneste, der var tilsigtet med den ulovlige markedsføring. Bøden blev herefter fastsat ud fra en skønsmæssig vurdering, hvori bl.a. markedsføringsomkostningerne indgik. Højesterets dom er fra før vedtagelsen af 2005-markedsføringsloven og omhandler bl.a. tilgift, som på daværende tidspunkt var særskilt kriminaliseret (tidligere 6 nu omfattet af bestemmelsen i 9 om salgsfremmende foranstaltninger). Højesterets dom af 15. oktober 2007 (U /2H): Et advokatselskab, T, var tiltalt for overtrædelse af markedsføringslovens 10, stk. 1 (tidligere 8, stk. 1) ved over 14 dage i januar 2004 i aviser og på T s hjemmeside at have annonceret med ydelse af rabat i form af kuponer forud for køb af tjenesteydelse og ved i 17 tilfælde at have ydet rabat ved ydelse af advokatbistand på baggrund af indleverede rabatkuponer, som forud var stillet til rådighed. Højesteret fastslog, at erhvervsdrivende, der anvender rabatkuponer som de foreliggende, allerede ved offentliggørelse af kuponerne har forpligtet sig til at indløse dem, og at rabat dermed er givet i markedsføringslovens 10, stk. 1 s forstand på tidspunktet for offentliggørelsen. Selskabet blev derfor dømt også for annonceringen. Højesteret udtalte, at der ved bødens fastsættelse måtte tages udgangspunkt i, at der ikke forelå overtrædelse af markedsføringslovens vildledningsforhold eller tilsvarende, ligesom der måtte tages hensyn til, om der forelå bevidst, grov eller gentagen overtrædelse. Ved vurderingen af grovheden måtte der ses på størrelsen af den tilsigtede fortjeneste, og hvis denne ikke var kendt, de afholdte markedsføringsudgifter, her kr. eksklusiv moms. Der måtte også tages hensyn til, at T standsede kampagnen straks efter henvendelse fra Forbrugerstyrelsen og herefter i resten af året ydede rabat til alle kunder, uden hensyn til, om de indleverede rabatkupon. Efter en samlet vurdering blev bøden fastsat til kr

12 Afsnit 4. Side 3 Højesteret tilkendegav således også ved denne dom, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven er størrelsen af den tilsigtede fortjeneste, og hvis denne ikke kendes, de afholdte markedsføringsudgifter. Højesterets dom nævnte i øvrigt markedsføringsomkostningerne, således som de var opgjort eksklusiv moms. Det er på denne baggrund Rigsadvokatens opfattelse, at omkostningerne ved markedsføring normalt bør opgøres uden momsudgiften. For yderligere retspraksis kan der henvises til Forbrugerombudsmandens redegørelse i betænkning 1457/2005 (side ), der kan findes på I øvrigt vil Forbrugerombudsmanden i forbindelse med en anmeldelse om overtrædelse af markedsføringsloven ofte vedlægge relevant praksis

13 Afsnit 5. Side 1 5. Særligt om sager vedrørende overtrædelse af markedsføringslovens 6 (spam) 5.1. Kort om markedsføringslovens 6 Markedsføringslovens 6, der blev indsat i markedsføringsloven ved lov nr. 442 af 31. maj 2000 og trådte i kraft den 1. juli 2000, har følgende ordlyd: 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. Stk. 3.- stk. 7 (Udeladt) Bestemmelsen i 6, stk. 1, indeholder et forbud mod, at en erhvervsdrivende i afsætningsøjemed retter henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, telefax eller automatiske opkaldssystemer (spam). Bestemmelsen gælder, uanset om modtageren er erhvervsdrivende eller forbruger. Ved elektronisk post forstås f.eks. s og SMS-beskeder. 6, stk. 2, som blev indsat ved lov nr. 450 af 10. juni 2003, er en undtagelse til forbudet i stk. 1 (løbende kundeforhold) Straffastsættelse i sager vedrørende overtrædelse af 6 Som anført ovenfor i afsnit 4.2. er udgangspunktet, at der ved udmåling af bøder i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven skal tages hensyn til den indvundne eller tilsigtede fortjeneste. Såfremt det ikke er muligt at fastlægge størrelsen af en sådan indvundet eller tilsigtet fortjeneste, skal der i stedet lægges vægt på størrelsen af markedsføringsomkostningerne. Det sidstnævnte princip kan dog ikke anvendes i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringslovens 6 (spam), idet markedsføringsomkostningerne i spam-sager er meget små, således at en bøde beregnet på baggrund heraf ikke vil have nogen præventiv effekt. Herom fremgår følgende af bemærkningerne til 2005-markedsføringsloven: Forbrugerombudsmanden har således foreslået en beregningsmodel for overtrædelse af forbudet mod uanmodet henvendelse, uanset om henvendelsen sker via telefax, SMS eller . For op til 100 overtrædelser gives en minimumsbøde på kr. Foreligger der mere end 100 overtrædelser gives en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være kr. og en bøde for 140 overtrædelser kr

14 Afsnit 5. Side 2 Markedsføringsudvalget har tilsluttet sig principperne i Forbrugerombudsmandens redegørelse for udmåling af straf i spamsager. Det skønnes, at den af Forbrugerombudsmanden opstillede beregningsmodel vil sikre en vis proportionalitet mellem bødens størrelse og antallet af udsendte spammeddelelser, samt har den nødvendige præventive effekt. Den bør derfor anvendes af domstolene i forbindelse med udmåling af straf for overtrædelse af forbudet mod uanmodet henvendelse. Fastsættelse af straffen vil som altid bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne bødeniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Under Folketingets behandling af dette lovforslag afsagde Højesteret i september 2005 en dom (U H se nærmere herom nedenfor), hvor Højesteret på baggrund af de hidtidige gældende regler afviste at anvende den af Forbrugerombudsmanden beskrevne beregningsmodel. Højesterets dom gav anledning til, at der under udvalgsbehandlingen blev stillet et spørgsmål til lovforslaget vedrørende 2005-markedsføringsloven om, hvilken betydning Højesterets dom havde for de foreslåede regler (L 13 - spørgsmål 20). Ministeren afgav følgende besvarelse: Højesterets dom er afsagt efter udarbejdelsen af lovforslaget, og der er således ikke taget højde for dommen i bemærkningerne til lovforslaget.. Højesterets dom indebærer således, at den beskrivelse af den nuværende retsstilling, som findes i bemærkningerne til lovforslagets 28 [den foreslåede strafbestemmelse, nu 30], ikke længere er fuldt ud dækkende. Det er imidlertid fortsat min opfattelse, at der efter ikrafttrædelsen af de nye regler bør tages udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, når der skal fastsættes bøder for udsendelse af spam. Det er det, som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, og Højesterets dom ændrer ikke herved.. I den forbindelse bemærkes, at modellen alene vil udgøre et udgangspunkt, og at bøden således, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, hvorfor de angivne bødeniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. I betænkning afgivet den 8. december 2005 af Erhvervsudvalget tiltrådte et flertal synspunkterne i ministerens besvarelse af spørgsmål 20. Udvalget var enig i, at der efter ikrafttrædelsen af de nye regler bør tages udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, når der skal fastsættes bøder for udsendelse af spam. På baggrund heraf bør bøden i sager vedrørende overtrædelse af markedsføringslovens 6 (spam) således som udgangspunkt udmåles i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, hvorefter der for op til 100 overtrædelser fastsættes en bøde på kr., og for over 100 overtrædelser fastsættes en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der alene er tale om et udgangspunkt, samt at der altid skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder, der kan begrunde, at bøden enten nedsættes eller forhøjes

15 Afsnit 5. Side Retspraksis om spam Der ses ikke at være afsagt domme vedrørende markedsføringslovens 6 (spam) om forhold, der er begået efter, at 2005-markedsføringsloven er trådt i kraft. Til illustration af retspraksis forud for lovændringen kan dog henvises til følgende dom (også omtalt under pkt ovenfor): Højesterets dom af 22. september 2005 (U H): Teleselskabet T blev ved Sø- og Handelsrettens dom fundet skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens 6 a, stk. 1, [nu 6] ved uden forudgående anmodning at have fremsendt ca sms-beskeder og ca e- mails til diverse modtagere med henblik på afsætning af diverse ydelser. Desuden blev T fundet skyldig i overtrædelse af visse andre bestemmelser i markedsføringsloven ved at have anvendt angivelser, der på grund af deres form mv. var utilbørlige i forhold til andre erhvervsdrivende eller forbrugere. Under hensyn til antallet af uanmodede henvendelser, til den gene, som henvendelserne havde medført for modtagerne, og til oplysningerne om T s forhold mv. blev T idømt en bøde på 2 mio. kr. Herved lagde Sø- og Handelsretten bl.a. vægt på, at T hurtigt havde trukket sin kampagne tilbage efter en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. Højesteret udtalte, at der ved udmåling af bøder for overtrædelse af markedsføringslovens 6 a måtte lægges vægt på antallet af adressater for de uanmodede henvendelser, men at der ikke kunne tages udgangspunkt i et bestemt bødebeløb pr. adressat. Der måtte således også lægges betydelig vægt navnlig på den opnåede eller tilsigtede fortjeneste, jf. straffelovens 51, stk. 3. Desuden fandt Højesteret, at de udsendte s var udtryk for en mindre aggressiv markedsføring. Vedrørende de øvrige forhold lagde Højesteret vægt på, at der var tale om overtrædelser af mindre grov beskaffenhed, som ikke var blevet påtalt af nogen forurettet. Højesteret fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at der ikke var grundlag for strafnedsættelse som følge af, at T havde haft den opfattelse, at sms-meddelelser ikke var omfattet af udtrykket elektronisk post. Efter en samlet vurdering fastsatte Højesteret herefter bøden til kr. Jørgen Steen Sørensen

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 5.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 26.12.2016 MARKEDSFØRING RM

Læs mere

Markedsføring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 24.9.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Markedsføringslovens 6

Markedsføringslovens 6 07-05-2015 NATIONALMUSEET Markedsføringslovens 6 Linda Christiansen, fuldmægtig, cand.jur. 6, stk. 1 Forbud mod spam En erhvervsdrivende må ikke uanmodet rette henvendelse til nogen via telefax, automatiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere