UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps"

Transkript

1 UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling 6 Kap. 5 Dagsorden 7 Kap. 6 Anpartshavernes stemmeret 8 Kap. 7 Bestyrelsen 9 Kap. 8 Tegningsregel 10 Kap. 9 Ejerfortegnelse - 11 Kap. 10 Revision og regnskab - 12 SELSKABSVEDTÆGT Kap. 1 - Foreningens navn, hjemsted og formål 1, stk. 1 Selskabets navn er Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps. 2, stk. 1 Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. 3, stk. 1 Selskabets formål er at udvikle Gjern By og nærmeste omegn, og dermed gøre Gjern by og nærmeste omegn attraktiv for bosætning, foreningsliv, erhvervsvirksomhed og turisme. Selskabet skal tilstræbe at være en paraplyorganisation for borgerne, foreningslivet, institutioner og erhvervslivet. Selskabet skal stille sig til rådighed som et lokalt baseret professionelt udviklingsselskab. Et økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj, der kan varetage borgerens ønsker til udvikling af byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder mv., hvilket kan være medvirkende til at få nye borgere til at bosætte sig i Gjern by og nærmeste omegn. Selskabet skal være projektudviklende med eventuel overdragelse af projekternes daglige drift til relevante parter. Selskabet skal skaffe kapital til Gjern by og nærmeste omegn, til udvikling af området. Selskabet kan indgå i alle former for aktiviteter, der kan fremme den ønskede udvikling i Gjern by og omegn eksempelvis købe og efterfølgende renovere ejendomme, som herefter kan sælges eller udlejes, samt medvirke til udvikling af Gjern by og nærmeste omegn fysisk, socialt og kulturelt. 1

2 Kapitel 2 Selskabets kapital 4, stk. 1 Selskabets anpartskapital udgør DKK????? (nominel anpartskapital ) skriver kroner????? (Rettes ved stiftende generalforsamling) Kapitel 3 - Anparterne 5, stk. 1 Ingen anparter har særlige rettigheder. Selskabets anparter består af anparter à kr. 500,00 skriver kroner femhundrede 00/ , stk. 2 En anpartshaver kan hverken helt eller delvis lade sine anparter i selskabet overgå til andre det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde uden at de øvrige anpartshavere har haft lejlighed til at erhverve anparten via bestyrelsen. 5 Stk. 3 Bestyrelsen opretter en fortegnelse over anpartshavere, som måtte være interesserede i at erhverve yderligere anparter. 5, stk. 4 Tilbud om salg af anparter fremsættes skriftligt over for bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at forelægge tilbuddet for de øvrige interesserede anpartshavere, som har 2 uger fra modtagelsen af tilbuddet til at acceptere dette. Ønsker ingen at erhverve anparter til den udbudte pris, kan anpartshaveren frit overdrage sine anparter til tredjemand til samme pris. 5, stk. 5 Enhver overdragelse af anparter skal for at være gyldig godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anpartsoverdragelse, såfremt erhververen ikke har eller tidligere har haft den fornødne tilknytning til Gjern By og nærmeste omegn. Bestyrelsen fastsætter egenhændigt kriterierne for tilknytningskravet. 5, stk. 6 Bestyrelsen kan egenhændigt fravige det i 5, stk. 5 nævnte tilknytningskrav. Kapitel 4 - Generalforsamling 6 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune. 2

3 6, stk. 2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højest 4 ugers varsel ved annoncering i enten lokalt dagblad, ugeavis eller på selskabets hjemmeside. 6, stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at det er forlangt af mindst et bestyrelsesmedlem, selskabets revisor eller mindst 30 anpartshavere, og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. 6, stk. 4 Forslag fra anpartshaverne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indleveres til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 6, stk. 5 Beslutninger på generalforsamlinger træffes med simpelt flertal, idet dog vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning skal tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret. Vedtages forslaget, hvortil der kræves kvalificeret flertal med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret, indkalder bestyrelsen straks til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag, hvortil der kræves kvalificeret flertal, kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor stor en del af kapitalen, der er repræsenteret. 6, stk. 6 I forbindelse med generalforsamlingens afholdelse udarbejdes et referat, der indføres i selskabets protokol, hvoraf bl.a. alle beslutninger fremgår. Kapitel 5 - Dagsorden 7, stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt. Kapitel 6 Anpartshavernes stemmeret 8, stk. 1 Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. 3

4 8, stk. Stk. 2 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 500,00 én stemme. 8, stk. 3 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles til en anden anpartshaver og alene gældende for en enkelt generalforsamling. Ingen anpartshaver kan udøve stemmeret for mere end én anpartshaver ud over sig selv. Kapitel 7 - Bestyrelsen 9, stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 9,stk. 2 Hvert år afgår der henholdsvis 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer, således at der første gang afgår 2 bestyrelsesmedlemmer valgt efter lodtrækning, og det efterfølgende år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. 9, stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. 9, stk. 4 Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 9, stk. 5 Bestyrelsen skal varetage selskabets interesser og tilsikre, at selskabet drives bedst muligt. 9, stk. 6 Bestyrelsen vælger selv sin formand. 9, stk. 7 Bestyrelsen vælger af sine medlemmer 2 personer, der udgør direktionen i selskabet. Ingen af de valgte direktører må samtidig være bestyrelsesformand i selskabet. 9, stk. 8 Beslutninger på bestyrelsesmøder skal afgøres med mindst 2/3 stemmeflertal. 9, stk. 9 Beslutninger på bestyrelsesmøderne kan kun træffes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 9, stk. 10 I forbindelse med bestyrelsesmøder udarbejdes et referat, der indføres i selskabets protokol, hvoraf bl.a. alle beslutninger fremgår. 4

5 Kapitel 8 Tegningsregel 10, stk. 1 Selskabet tegnes af selskabets 2 direktører i forening. Kapitel 9 Ejerfortegnelse 11, stk. 1 Der oprettes en ejerfortegnelse indeholdende oplysninger om navn og bopæl for alle anpartshavere, samt størrelsen af deres anparter. Kapitel 10 Revision og regnskab 12, stk. 1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på hvert års generalforsamling. 12, stk. 2 Revisor fungerer indtil generalforsamlingen måtte vælge en ny revisor. 12, stk. 3 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december. 12, stk. 4 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december. 12, stk. 5 Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Gjern den 21. januar

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere