Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR"

Transkript

1 Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

2 Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan Arbejdspakke: 910 ESR Begreber Produkt: 910c Notat om ejendomstyper Forfatter: Helge Højkær Larsen Version: 1.0 Status: Færdigt Dokumentdato: Versionslog Version Dato Beskrivelse Initialer Klar til udsendelse SPE Side 2 af 11

3 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Ejendomsbegreber anvendt i ESR Almindelig ejendom (Et eller flere arealer med ingen, en eller flere bygninger) Opkrævningsejendom specialtilfælde af almindelige ejendomme Ejendom på umatrikuleret areal specialtilfælde af almindelige ejendomme Bygninger på lejet grund Ejerlejligheder Anlæg på søterritoriet Afgiftsejendom Ejendom under udstykning ESR ejendomstyper skematisk fremstillet Initialisering af data i de registre, der skal afløse ESR... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.1 De matrikulære oplysninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.2 Ejerlejligheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.3 Bygning på fremmed grund... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.4 Ejerfortegnelsen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.5 Ejendomsskat og ejendomsbidrag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.6 Afgiftsejendomme... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5 Bilag Artskoder Beregningsregler Benyttelseskoder Kode for ej vurderet Side 3 af 11

4 1 Indledning Notatet er et baggrundsnotat til Udfasning af ESR. Formålet med notater er at belyse ejendomstyperne i ESR. Notatet er forfattet på baggrund af Målarkitekturen, datamodellen for ESR samt diverse rapporter om ejendomsdata. 2 Ejendomsbegreber anvendt i ESR Ejendomsbegreberne anvendt i ESR er beskrevet i Målarkitekturen. I dette dokument beskrives en række supplerende begreber til nærmere forståelse af indholdet i ESR. ESR anvender et ejendomsbegreb, der tager udgangspunkt i vurderingslovens definition af en ejendom, nemlig en samlede fast ejendom eller en flerhed af disse samt de øvrige forhold, der måtte høre under ejendommene, jf. vurderingslovens bestemmelser. Denne type ejendom kaldes ofte vurderingsejendomme og tildeles et entydigt nummer på landsplan. Dette omfatter almindelige ejendomme (defineret ved at omfatte et antal matrikelnumre), ejerlejligheder og bygninger på lejet grund. 1 I ESR anvendes ud over de egentlige ejendomme (vurderingsejendomme), også afgiftsejendomme, der er ejendomme, hvortil der bl.a. er knyttet forskellige former for ydelser, der skal opkræves uden at de sig selv udgør en vurderingsejendom eller en opkrævningsejendom (defineres nedenfor). Sammenfattende er en ejendom i ESR: almindelige ejendomme et eller flere arealer arealer med bygninger bygninger på lejet grund ejerlejligheder anlæg på søterritorier Afgiftsejendom (pålignede skatter, bidrag og afgifter) Endelig indeholder ESR mulighed for at beskrive ejendomme, der er under forandring (udstykning, etc.) ved at angive hvorledes ejendomme forventes at se ud efter forandringen, såkaldte foreløbige ejendomme. Ejendomsnummeret er et forløbende nummer. For at kunne skelne mellem de enkelte typer af ejendomme, anvendes en kombination af artskoder, benyttelseskoder og koder for ej vurderet til at beskrive den enkelte type af ejendomme. I det følgende er beskrevet hvorledes de forskellige typer af ejendomme er defineret i ESR, herunder hvorledes artskoder, benyttelseskoder samt koder for ej vurderet bringes i anvendelse for at beskrive de enkelte typer af ejendomme: 1 Omdøbes i Grunddataregi til Bygning på Fremmed Grund. Side 4 af 11

5 2.1 Almindelig ejendom (Et eller flere arealer med ingen, en eller flere bygninger) Ejendommen er defineret af et ejendomsnummer. De enkelte arealer vil normalt være identificeret af et tilsvarende antal matrikelnumre. Matrikelnumrene vil blive holdt sammen af ejendomsnummeret. Eventuelle bygninger er implicit indeholdt. Der er normalt angivet på hvilke matrikelnummer, bygningen er beliggende, såfremt der er flere matrikelnumre tilknyttet ejendommen. Såfremt ejendommen består af flere matrikelnumre, kan et af disse matrikelnumre historisk set være udpeges som det»vigtigste«og være tildelt artskode 00. De øvrige matrikelnumre vil få artskode 01. For nyere ejendomme, vil alle matrikelnumre have artskode Opkrævningsejendom specialtilfælde af almindelige ejendomme En opkrævningsejendom er en ejendom, der strækker sig ind i en nabokommune. Der skelnes mellem»beliggenhedskommunen«, hvor en del af arealerne geografisk befinder sig, og»vurderingskommunen«, der har ansvaret for vurdering af ejendommen, og som derfor også registrerer arealerne. Arealerne i nabokommunen tildeles en særlig benyttelseskode 98. Arealer, der tilhører opkrævningsejendomme, vil være registreret dobbelt, nemlig både af beliggenhedskommunen og vurderingskommunen. 2.3 Ejendom på umatrikuleret areal specialtilfælde af almindelige ejendomme Nogle få arealer, f.eks. opfyldte arealer i havneområder, er ikke matrikuleret. Arealet tildeles et selvstændigt ejendomsnummer og kan yderligere være identificeret med en eller flere adresser. Arealet tildeles artskode og en benyttelseskode svarende til den faktiske benyttelse. 2.4 Bygninger på lejet grund Bygninger på lejet grund (BPLG) er defineret ved at bygningen har et ejendomsnummer, som er knyttet til ejendomsnummeret på den ejendom, bygningen står på. Ejendommen, bygningen står på, er defineret som en almindelig ejendom, jf. ovenstående. BPLG skal vurderes selvstændigt. Ejendommen BPLG tildeles en af artskoderne 03, 08, 09 eller 10 og ved foreløbige ejendomme 33, 38, og en af benyttelseskoderne og Ejerlejligheder Ejerlejligheder er defineret ved et ejendomsnummer for ejerlejligheden (ejerlejlighedsejendommen) og som tilknyttes til ejendomsnummeret for moderejerlejlighedsejendommen, ejerlejlighedsejendommen er en del af. Ejerlejlighedsejendommen har tilknyttet det eller de matrikelnumre, ejerlejligheden står på. Ligeledes har moderejendommen for ejerlejlighederne tilknyttet de matrikelnumre, moderejendommen består af. Side 5 af 11

6 Registreringen er opbygget med en»moderejendom«med benyttelseskode 20, der er ejerlejlighedernes fælles ejendom, herunder også grunden. De enkelte ejerlejligheder der angives med benyttelseskode 21 og artskode 02, tildeles hver især eget ejendomsnummer og en henvisning til moderejendommens ejendomsnummer. Tingbogens ejerlejlighedsnummer adskiller yderligere de enkelte ejerlejligheder fra hinanden. 2.6 Anlæg på søterritoriet Anlæg på søterritoriet er defineret ved af et ejendomsnummer. 2.7 Afgiftsejendom/Bidragsejendom En afgiftsejendom består af enheder med pålignede bidrag og afgifter og er tildelt et ejendomsnummer. Der kan være tale om en vandhane, en stadeplads eller anden»pseudoejendom«, der udløser en afgift til kommunen for vand, leje, renovation el. lign. Afgiftsejendomme er kendetegnet ved, at de har kode 4 for Ej vurderet. Den pågældende koder indebærer, at den pågældende»ejendom«ikke tages med i vurderingen. Der indberettes ikke altid matrikelnummer og artskode. 2.8 Ejendom under udstykning Udstykningen er endnu ikke approberet og den nye ejendom er derfor oprettet med et eget ejendomsnummer, en parcelidentifikation af det udstykkede areal og en henvisning til»stamparcellen«, som arealet udstykkes fra. Med een af artskoderne adskilles den nye ejendom fra de eksisterende inden for den samme kategori. Moderejendommens areal ændres ikke før approbationen foreligger, og derfor vil det udstykkede areal være registreret dobbelt. Side 6 af 11

7 3 ESR ejendomstyper skematisk fremstillet Mange af ejendomsstyperne er i ESRs databaser oprettet med to registreringer til et ejendomsnummer. Dette er gjort for eksempelvis at binde en ejerlejlighed sammen med den moderejendom, ejerlejligheden ligger i. Nedenstående oversigt giver et overblik over de forskellige ejendomstyper, med de registreringer, der foretages i ESR. Udover de viste oplysninger, er der tilknyttet et ESR ejendomsnummer på hver registrering, som binder registreringerne sammen i de viste par. Ejendomstyper i ESR Matrikelnummer Artskoder Almindelige ejendomme - Almindelig ejendom JA 00/01 Almindelig ejendom under udstykning - Almindelig ejendom (før udstykning) JA 00/01 - Almindelig ejendom under udstykning JA JA JA 30/31 Umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - Umatrikuleret areal/havn/jernbane 05/06/07 Umatrikulerede arealer under udstykning (inkl. havne og jernbaner) - Umatrikuleret areal/havn/jernbane (før udstykning) 05/06/07 - Umatrikuleret areal/havn/jernbane under udstykning JA 35/36/37 Ejendomme med arealreguleringer - Almindelig ejendom JA 00/01/05/06/ 07 - Arealregulering JA Del af matrikelnummer (parcel) - Almindelig ejendom JA 00/01/05/06/ 07 - Del af matrikelnummer JA 04 Del af matrikelnummer (parcel) - midlertidig - Almindelig ejendom JA 00/01/05/06/ Henvis. til moderejd. Parcelnummer Benyttelseskoder Side 7 af 11

8 07 - Del af matrikelnummer JA 34 Ejerlejlighed - Ejerlejligheder - moderejendom JA Den enkelte ejerlejlighed (indeholder også et ejerlejlighedsnummer) JA JA Ejerlejlighed under udstykning - Ejerlejligheder - moderejendom JA Den enkelte ejerlejlighed under udstykning (indeholder også et JA JA ejerlejlighedsnummer) Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund JA JA Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) - midlertidig - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund - midlertidig JA JA Bygning på umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund JA JA 08/09/10 41 Bygning på umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - midlertidig - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund - midlertidig JA JA 38/39/40 41 Ejendomme beliggende i flere kommuner - Almindelig ejendom (Vurderingskommune) JA 00/01 - Almindelig ejendom (Beliggenhedskommune) JA JA 00/01 98 Afgiftsejendomme - Ejendom (JA) Ej vurderet: 04 Side 8 af 11

9 4 Bilag 4.1 Artskoder Matrikler med artskode 00-01, eller bliver gjort historiske, når de slettes. Endvidere vil matrikler med artskode eller blive gjort historiske hver gang, oplysningerne omkring den pågældende matrikel ændres. Artskode Forklaring Ordinære matrikler (00-10) 00 Vigtigste matrikelnummer på ejendommen (normalt med evt. bygning) 01 Andre matrikelnumre på ejendommen 02 Kode for ejerlejlighed 03 Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) 04 Del af matrikelnummer (parcel) [kan være fælleslod] 05 Umatrikuleret areal 06 Umatrikuleret havneareal 07 Umatrikuleret jernbaneareal 08 Bygning på umatrikuleret areal 09 Bygning på umatrikuleret havneareal 10 Bygning på umatrikuleret jernbaneareal 20 Andet afgivet areal, f. eks. lejet grund 21 Tilskyllet 22 Bortskyllet 23 Eksproprieret til 24 Eksproprieret fra 25 Dokumenteret arealafvigelse tillagt 26 Dokumenteret arealafvigelse afgivet 27 Tillagt ved jordfordeling 28 Afgivet ved jordfordeling Foreløbige matrikler: Vigtigste matrikelnummer på ejendommen (normalt med evt. bygning) 31 Andre matrikelnumre på ejendommen 32 Kode for ejerlejlighed 33 Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) 34 Del af matrikelnummer (parcel) 35 Umatrikuleret areal 36 Umatrikuleret havneareal 37 Umatrikuleret jernbaneareal 38 Bygning på umatrikuleret havneareal 39 Bygning på umatrikuleret havneareal 40 Bygning på umatrikuleret jernbaneareal Side 9 af 11

10 4.2 Beregningsregler Matriklens areal: Sum af matrikellinier med artskode Areal til vurdering: Sum af matrikellinier med artskode Afstemning: Areal til vurdering = vurderet areal + tilgået areal (artskode 40-59) afgivet areal (artskode 40-59) Areal til vurdering = matriklens areal + afvigende areal (artskode 20-39) afvigende areal (artskode 20-39) 4.3 Benyttelseskoder Benyttelseskoder tildeles af SKAT ifm. vurderingen. Nedenfor er vist en oversigt over benyttelseskoderne. Kode Beskrivelse 01 Beboelse 02 Beboelse og forretning 03 Ren forretning 04 Fabrik og lager 05 Landbrug, bebygget, mindst 0,55 ha 06 Særskilt vurderet skov og plantage 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole 08 Sommerhus 09 Ubebygget areal 10 Statsejendom (Bebygget) 11 Kommunal beboelses- og forretningsejendom 12 Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus, m.v.) 13 Andre vurdering 14 Vurdering til 0 16 Udgået ejendom 17 Ubebyggede landbrugslodder 20 Moderejendom for ejerlejligheder 21 Ejerlejlighed, beboelse 22 Ejerlejlighed, beboelse og forretning 23 Ejerlejlighed, ren forretning 24 Ejerlejlighed, fabrik og lager 25 Ejerlejlighed, i øvrigt 26 Ejerlejlighed med beboelse i enfamiliehus, dobbelthus, tofamiliehus Side 10 af 11

11 Kode Beskrivelse eller trefamiliehus 27 Ejerlejlighed med beboelse i rækkehusbebyggelse 28 Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund 29 Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund 31 Støttet andelsbolig. Her medtages private andelsboliger der efter 1. januar 1981 er finansieret med støtte 33 Private institutions- og serviceejendom 34 Erhvervsejendom af speciel karakter (F.eks. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn) 41 Beboelse på fremmed grund 42 Beboelse og forretning på fremmed grund 43 Ren forretning på fremmed grund 44 Fabrik og lager på fremmed grund 45 Anden bygning på fremmed grund 48 Sommerhus på fremmed grund 49 Areal med bygning på fremmed grund 78 Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurdering 79 Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurdering 98 Opkrævningsejendom (Areal vurderet i anden kommune) 4.4 Kode for ej vurderet Kode Beskrivelse Blank Vurderet ejendom 1 Nyopstået ejendom 2 Nyopstået ejerlejlighed 4 Bidrags-/opkrævningsejendom 5 Ejendom vurderet under opførelse Side 11 af 11

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere