Regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret

2 Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål Lovgrundlag Gyldighedsområde Definitioner Pligter og rettigheder Indsamlingsordninger Anvisningsordninger Tilsyn og administration Gebyrer Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Bilag for husholdningsaffald

3 Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande beliggende i Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme nyttiggørelse af affald. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: 1. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27.juni 2000 om affald med senere ændringer. 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 3 Gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for dagrenovation og andet affald fra husholdninger, der fremkommer i Hjørring Kommune og omhandler håndteringen af dette affald... Regulativets bestemmelser gælder inden for Hjørring Kommune. Specifikke regler og bestemmelser for affaldsordninger fra husholdninger findes i regulativets bilag. for affald fra erhverv henvises til regulativ for affald fra erhverv i Hjørring Kommune. 4 Definitioner 4.1 de definitioner, der anvendes i dette regulativ svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald, i det omfang der her er fastsat definitioner for de enkelte begreber. 4. definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets bilag, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Generelle definitioner: Affaldsfraktion: Hjørring Kommune en affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse. Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Indsamlingsmateriel: enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres i forskellige ensartede fraktioner, f.eks. papir, pap og glas. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippe-container, maxicontainer, mobilsug og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. 5 Pligter og rettigheder 5.1 Husstande og grundejere i Hjørring Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger. 5. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Affald, der hverken er omfattet af en indsamlingseller anvisningsordning, anvises konkret af kommunen. 5.4 Brugernes opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. 5.5 det påhviler brugerne, at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger der fremgår af regulativets bilag. 4 5

4 5.6 det påhviler endvidere brugeren ved ordninger med afhentning på matrikel, at: anvende godkendt opsamlingsmateriel anbringe materiellet således, at adgangsforholdene er så gode som muligt for renovatøren vedligeholde og rengøre opsamlingsmateriellet sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås sikre fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet sikre at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet 5.7 Kommunens Teknik og Miljøområde fastsætter efter rådføring med Arbejdstilsynet de nærmere bestemmelser om anbringelse og anvendelse mv. af opsamlingsmateriel, samt om adgangsforhold mv. for alle eller visse affaldsfraktioner. 5.8 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobile sugesystemer eller andre faste afhentningssystemer kan eller skal benyttes. 6 Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning i dette regulativ forstås: en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. 7 Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. særlige bestemmelser for de enkelte anvisningsordninger fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets særlige del. 8 Tilsyn og administration 8.1 Hjørring Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. Miljøbeskyttelseslovens 65. Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jf. Miljøbeskyttelseslovens 46 og 69 og affaldsbekendtgørelsens Gebyrer 9.1 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 48 samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. 9. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering. 9. gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. 9.4 Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret affaldsmængde. 9.5 Særgebyrer: Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres f.eks. som følge af særlige ydelser herunder f.eks. for: udgifter, der følger af ukorrekt sortering. afhentning under særlige adgangsforhold 10 Henvendelser og klager 10.1 Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til kommunen. 10. Klager over administration af regulativets bestemmelser samt klager over indsamling af dagrenovation rettes til kommunen. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 6 7

5 11 Overtrædelse og straf overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jf. Miljøbeskyttelseslovens Bemyndigelse 12.1 Kommunen er den øverste miljømyndighed for håndhævelse og administration af regulativets bestemmelser I tilknytning til regulativet er vedtaget en bilagsdel, der uddyber bestemmelserne i regulativet. Kommunen kan ved specielle forhold, f.eks. forsøgsordninger tillade afvigelser fra regulativet. 13 Ikrafttrædelse 13.1 samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende regulativer: Fælles-regulativ husholdningsaffald gældende for Brønderslev og Hjørring Kommuner af 1. januar 2007, for så vidt angår Hjørring Kommunes del Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Bilag - husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Dagrenovation Flasker og glas Aviser og papir Kompostaffald Genbrugspladser Afhentning af storskrald Elektronikaffald Emballageaffald Haveaffald Farligt affald Anvisningsordninger side Vedtaget af Hjørring Kommunes Byråd den 18. december Finn Olesen Borgmester Jesper Christensen Kommunaldirektør 8 9

6 Bilag - husholdningsaffald 1. Dagrenovation, Hjørring Kommune 1.1 Formål ordningen har til formål at sikre, at opbevaring, indsamling og bortskaffelse af dagrenovation fra private husstande foretages til forbrænding med energiudnyttelse med hensyntagen til sundhedsmæssig samt miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. 1.2 Definition Ved dagrenovation forstås affald, der naturligt forekommer fra private husholdninger, og som ikke er omfattet af regulativets andre ordninger. 1.3 Ordningen ordningen gælder for samtlige ejendomme og landbrug med beboelse, herunder sommer- og fritidshuse i Hjørring Kommune Hjørring Kommune ejere af ubebyggede grunde samt ubeboede ejendomme er fritaget for den kommunale indsamlingsordning, såfremt der ikke forekommer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald på ejendommen. Såfremt en ejendom har stået ubeboet i minimum 3 måneder, kan ejendommen efter ansøgning til kommunen fritages for den kommunale indsamlingsordning. Ved fornyet beboelse skal ejendommen igen tilmeldes den kommunale indsamlingsordning. samtlige ejendomme, herunder flerfamiliehuse, og etageejendomme, skal tilsluttes den kommunale indsamlingsordning og skal som minimum være tilmeldt med 50 l. pr. uge enten i sæk, minicontainer eller andel i molok til- og framelding fra renovationsordningen foretages hos kommunen. Det påhviler nye brugere at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning Husholdninger frasorterer genanvendelige materialer som f.eks. glas/flasker, papir/aviser, kompostaffald mv. fra dagrenovationen til bortskaffelse i overensstemmelse med regulativets bestemmelser til opsamling af dagrenovation må kun anvendes opsamlingsmateriel godkendt af kommunen der må ikke kommes flydende affald i sækkene/beholdere. Vådt affald skal være forsvarligt indpakket, således det sikres, at sækken ikke gennemvædes. Skarpe genstande, og lignende skal være forsvarligt indpakket. Hygiejneaffald, herunder engangsbleer skal være indpakket i lufttæt emballage. Sod aske og afrensning fra ildsteder skal være uden gløder og skal før det kommer i sækken/beholderen indpakkes således, at det ikke udsættes for fugtighed eller støver unødvendigt, når renovatøren skal fjerne sækken det påhviler grundejeren at sørge for, at der er tilstrækkeligt affaldskapacitet til, at opsamlingsmateriellet ikke overfyldes mellem to afhentninger. Er opsamlings- materiellet gentagende gange overfyldt, kan kommunen pålægge grundejeren at opstille yderligere affaldskapacitet til lejlighedsvis forekommende ekstra dagrenovation kan der købes ekstra sække, som medtages ved den normale afhentning af dagrenovationen dagrenovationen afhentes af en af kommunen entreret vognmand. Afhentningen sker så vidt muligt samme ugedag. Kommunen kan dog foretage hyppigere eller færre afhentninger. 1.4 Sækkeordning Anskaffelse og vedligehold af sækkestativ påhviler grundejer. Sækken må højest fyldes til den påtrykte fyldningsstreg. Renovatøren sætter en ny sæk i stativet ved afhentning af den brugte sæk. I tilfælde af at sækken i stativet er tom, skal den nye sæk sættes under låget Renovatøren afhenter alle fyldte og fremsatte, autoriserede sække, herunder også ekstra sække jf. pkt Containerordning ejendomme som er tilmeldt containerordning får stillet container til rådighed af renovatøren. Efter tømning stiller renovatøren containeren på plads igen. Grundejeren er alene ansvarlig for rengøring af containeren. De anvendte containere vil have et faktisk rumfang på ca. 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l. 1.6 Molokker Anskaffelse og vedligeholdelse af undergrundscontainere molokker påhviler grundejeren eller en sammenslutning heraf. Renovatøren fjerner dæklåg (evt. låser det op), tømmer og isætter en ny engangspose og monterer og lukker dæklåget (evt. aflåser) ved tømning. Rengøring og ansvarsforsikring af molok påhviler grundejeren eller sammenslutningen heraf. 1.7 Sæsonrenovation ejendomme som har status som fritids- eller sommerhuse skal som minimum være tilmeldt sæsonrenovation (26 tømninger). Der er mulighed for at være tilmeldt ordningen med en sæk, minicontainer eller andel af molok. Tømningstidspunkter fastlægges hvert år af kommunen, og vil blive fremsendt den enkelte grundejer én gang årligt i form af en folder eller lign fritids- og sommerhuse med en sækkeordning eller minicontainer kan vælge at overgå fra sæsonafhentning til helårsrenovation. 1.8 Adgangsforhold På afhentningsstedet skal opsamlingsmateriellet være placeret således, at håndteringen kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastning

7 opsamlingsmateriel skal stå indenfor en afstand af 50 m fra vejareal hvor renovationsvognen kan vende. Fra kommunens side kan der under særlige omstædigheder gives dispensation når afstanden er over 50 m fra vejareal hvor renovationsvognen kan vende i disse tilfælde fastsættes et gebyr. Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning, døre skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til indretningen i øvrigt henvises til bygningslovgivningens bestemmelser Hvis opsamlingsmateriellet er stillet i låst affaldsrum, skal der være låst op ved tømning, eller efter aftale med renovatøren udleveret 2 stk. nøgler til renovationsfirmaet. 1.9 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. januar Flasker og glas 2.1 Formål Ordningen skal sikre en høj genanvendelse af flasker og glas. 2.2 Definition ordningen omfatter indsamling af genanvendelige flaske- og glasmaterialer som f.eks.: vin- og spiritusflasker konservesglas og flasker Øl og sodavandsdåser Keramik og porcelæn kan ikke afleveres til ordningen, men derimod på genbrugspladserne eller i små mængder bortskaffes som dagrenovation. 2.3 Ordning flasker og glas kan afleveres i de opstillede bobler samt på genbrugspladserne. Flasker og glas skal være tømte før de afleveres til genbrug... Andre genbrugsindsamlinger af glas og flasker kan iværksættes med kommunens tilladelse. 2.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Aviser og papir 3.1 Formål Ordningen skal sikre en høj genanvendelse af aviser og papir. 3.2 Definition Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer som f.eks.: aviser ugeblade skrive- og printerpapir reklamer Papirmateriale der er tilsmudset, skal bortskaffes med dagrenovationen. for bortskaffelse af fortrolige dokumenter henvises til AVVs minicontainere til makulering. Minicontainerne findes på genbrugspladserne alternativt kan AVV kontaktes. 3.3 Ordning ovenstående papirtyper omfattet af ordningen kan afleveres i de opstillede bobler og/eller på genbrugspladserne... Andre genbrugsindsamlinger af papirmaterialer kan iværksættes med kommunens tilladelse. 3.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Kompostaffald 4.1 Formål ordningen tillader og har til formål at øge genanvendelsen af vegetabilsk affald til kompost. 4.2 Definition Ved vegetabilsk affald forstås f.eks. følgende: blomster, planter, skræller, frugt og grønsager kaffegrums, filtre samt teblade Madrester som kan tiltrække skadedyr, dvs. kød, fisk, pålæg, tilberedte madvarer mv. må ikke komposteres. Brug i stedet dagrenovationen. Disse varer skal være forsvarligt indpakket

8 4.3 Ordning der er mulighed for at brugere kan kompostere affald på egen grund. Der stilles ikke krav til et specifikt mærke eller fabrikat på kompostbeholderen. Brugere af ordningen kan også selv vælge at fremstille kompostbeholderen. 4.. Borgere kan med tilskud erhverve sig en kompostbeholder gennem AVV. Bestilling sker efter henvendelse til AVV. 4.4 Hjemmekompostering Hjemmekompostering må ikke give anledning til gener for naboejendomme eller tiltrække skadedyr. 4.5 Central kompostering Kommunen kan for boligselskaber og andre større byggerier give tilladelse til centrale komposteringspladser. 4.6 Andre ordninger Kommunen kan indføre ordninger for indsamling af vegetabilsk-organisk affald. 4.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Genbrugspladser 5.1 Formål genbrugspladser har til formål at være afleveringssted for en lang række affaldstyper, som brugerne i AVV-kommunerne ønsker at skaffe sig af med, og som ikke høre under definitionen af dagrenovationsaffald. 5.2 Definition På genbrugspladserne kan følgende affaldstyper afleveres: Aluminium Aske, Aviser brændbart Dæk Elektriske apparater Farligt affald Flasker og glas Materialer til fyldplads Grene til flishugning Haveaffald til kompost Hårde hvidevarer Imprægneret træ Jern og metaller Lysstofrør og elsparepærer Murbrokker Møbler og brugsting Pap Plastdunke PVC-plast Ren jord Termoruder Tøj Ugeblad og papir Der vil løbende komme nye sorteringer på genbrugs-pladserne. 5.3 Ordning På genbrugspladserne kan private husstande aflevere deres affald som herefter bortskaffes til specialbehandling, genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponi Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. 5.. enhver som benytter genbrugspladserne er forpligtiget til at følge pladsmandens anvisninger til sortering og aflæsning af affald Affaldet skal kunne rummes i en personbil eller på en trailer, max. ca. 150 kg. pr. aflevering. Ved større partier henvises til bilag 11 i dette regulativ. 5.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Afhentning af storskrald 6.1 Formål ordningens formål er at give de borgere, som ikke selv kan transportere større bohaveeffekter til genbrugspladsen, mulighed for at få afhentet dette. 6.2 Definition Følgende affaldstyper er omfattet af storskraldsordningen: kasserede møbler større indboeffekter hårde hvidevarer inkl. kølemøbler cykler kasserede bygningsdele gulvtæpper 14 15

9 madrasser olietanke (behandlingsgebyr opkræves) ordningen omfatter ikke: Haveaffald Affald fra nedrivning, ombygning, oprydning, loppemarkeder mv. 6.3 Ordning AVV afhenter storskrald hos private husholdninger efter bestilling telefonisk eller via hjemmesiden. Der skal oplyses art, mængder, placering mv Der afhentes maksimalt ca. 100 kg svarende til ca. 1 m 3. (olietanke undtaget). 6.. Adgangen til storskraldet skal være fri og let fremkommelig, herunder ryddet for sne og glatføregruset efter behov Affaldet skal emballeres sådan, at det kan læsses på lastbilen af én mand. 6.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) 7.1 Formål ordningen har til formål at sikre, at affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) går til specialbehandling og genanvendelse. 7.2 Definition ordningen omfatter affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald); dvs. produkter, der er afhængige af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter, samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. Nærmere definition gives i Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 omkring håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr ( Elskrotbekendtgørelsen ). 7.3 Ordningen Ordningen omfatter EE-affald fra private husholdninger. 7.4 Indsamlingsordningen Indsamlingsordningen omfatter EE-affald. Dette er bl.a.: store husholdningsapparater (hårde hvidevarer o. lign.) små husholdningsapparater (køkkenmaskiner o. lign.) IT- og teleudstyr forbrugerudstyr Belysningsudstyr ee-affald fra husholdninger skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning eller anden godkendt ordning. AVV udfører den kommunale indsamlingsordning i form af genbrugspladser og storskraldsindsamling Private husholdninger kan aflevere EE-affald pågenbrugspladserne Private husholdninger kan aflevere store hårde hvidevarer gennem storskraldsafhentningen Private husholdninger kan aflevere EE-affald til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr og tilbyder at modtage affaldet. 7.5 Producenter og importører Producenter og importører skal i henhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af EE-affald, som de har markedsført, og foranstalte dette affald afhentet og særskilt håndteret og bortskaffet Producenter og importører skal afhente EE-affald fra det centrale omlaste-/sorteringssted, jf. pkt Producenter og importører skal sikre, at EE-affaldet håndteres særskilt, genbruges, genanvendes og nyttiggøres jf. elskrotbekendtgørelsens krav Behandling af EE-affald skal ske ved selektiv demontering og behandling af de enkelte komponenter, jf. elskrotbekendtgørelsens bilag 2 og 3. Selektiv demontering og behandling omfatter: Asbestholdige komponenter Batterier og akkumulatorer Billedrør lysstofrør o. lign. kondensatorer Kviksølvholdige komponenter lcd-skærme ozonnedbrydende gasser og drivhusgasser Plast med bromerede flammehæmmere Printkort tonerpatroner elektriske kabler 7.6 Betaling AVVs udgifter til den kommunale indsamlingsordning i form af genbrugspladser og storskraldsafhentning betales via genbrugsgebyret jf. fællesregulativet for husholdninger AVVs udgifter til omlastning og sortering af EE-affaldet på genbrugscenter betales af WEEE-system (Organisation for producenter og importører) 16 17

10 7.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. januar Emballageaffald 8.1 Formål ordningen har til formål at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af emballageaffald med størst mulig genanvendelse under hensyn til hygiejniske forhold. 8.2 Definition Ved emballageaffald forstås Metalemballage i form af tomme øl- og sodavandsdåser Plastemballage i form af tomme plastflaske og plastdunke fra f.eks.: drikkevarer, eddike, rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler, opvaskemidler o. lign. 9.4 Afbrænding af haveaffald og bål det er tilladt at afbrænde haveaffald og rent ubehandlet træ i haven, under forudsætning af, at materialerne er så tørre, at det ikke giver anledning til generende røgudvikling Afbrændingen skal ske under hensyntagen til vindretningen, således at den ikke giver anledning til gener for naboer eller trafikken. Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Hvis der opstår farer eller gener for omgivelserne skal afbrændingen afbrydes. Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest én time efter solnedgang. Der må kun afbrændes mindre mængder, som typisk kan afbrændes indenfor én time (St. Hansbål er dog undtaget) Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen følgende afstandskrav skal overholdes ved afbrænding af haveaffald eller bål: 8.3 Ordningen tomme øl- og sodavandsdåser skal afleveres i de opstillede bobler til flasker og glas eller på genbrugspladser. 8.. tomme plastflasker skal afleveres i de opstillede bobler til flasker og glas samt på genbrugspladser Plastdunke/-beholdere skal afleveres på genbrugspladser. 8.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. januar Haveaffald Bygninger med fast tag - naturmaterialer, f.eks lyng- eller nåletræsområder - bygninger med stråtag - brændbare materialer (halm, træ m.v.) 9.1 Formål ordningen skal sikre at haveaffaldet så vidt muligt bliver komposteret, enten på grundejerens egen grund eller bliver behandlet på komposteringspladser, alternativt flishugget på genbrugspladser. 9.2 Definition Ved haveaffald forstås alt haveaffald som naturligt forekommer i haven. 9.3 Ordning Haveaffaldet skal så vidt muligt komposteres på grundejerens egen ejendom. Man kan også aflevere haveaffald på genbrugspladser. 9.. Rent, tørt træ fra haven kan anvendes som brændsel i godkendt brændeovn, pejs mv. Ved afbrænding af haveaffald (max. 0,2 m3) mindst 10 m mindst 30 m Ved afbrænding af haveaffald (mere end 0,2 m3) mindst 10 m mindst 100 m Ved afbrænding af større bål (f. eks. Sct. Hans bål) mindst 30 m mindst 200 m 18 19

11 9.5 Overtrædelse overtrædelse af bestemmelserne for afbrænding af haveaffald og bål straffes i henhold til gældende bestemmelser. 9.6 Specielle forhold Politimesteren kan i perioder i henhold til beredskabsloven nedlægge forbud mod afbrænding og bål. 9.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Farligt affald 10.1 Formål ordningen har til formål at sikre den miljømæssige mest forsvarlige måde at bortskaffe farligt affald fra husholdninger Definition ordningen omfatter farligt affald så som olie- og malingsaffald, diverse kemikalier, batterier o. lign Ordningen Brugerne har pligt til at frasortere det farlige affald. Bortskaffelsen skal ske gennem en af følgende ordninger: Miljøkasser: Primo 2008 vil der blive udleveret miljøkasser til samtlige husstande, sommerhuse samt de boligselskaber der måtte ønske det i kommunen. Følgende affaldtyper kan lægges i miljøkasserne: Malerrester, lak, limrester, træbeskyttelsesmidler, terpentin, penselrens, fortynder, acetone, olieaffald, frostvæsker, fotovæsker, syre, bekæmpelsesmidler, spraydåser o. lign. Batterier, skarpe og spidse genstande (skår, knive, sakse o.lign.), kan ligeledes lægges i kasserne. Når kassen er fyldt, sættes den på affaldsstativet/-containeren, og kassen vil af kommunens renovatør blive udskiftet med en tom kasse. genbrugspladser: Farligt affald kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Batteriordning: Batterier kan også afleveres i de gule batterispande der er opstillet i mange forretninger eller på genbrugspladserne. Malingsaffald: I flere byggemarkeder, farvehandlere o. lign. er der opstillet tønder til emballager med malingsrester. Apotekerordning: Medicinrester og kanyler kan afleveres på apoteker. Klinisk risikoaffald: Smittefarligt og uhygiejnisk affald fra hjemmeboende patienter skal tilsluttes ordning for indsamling af klinisk affald. Her henvises til Modtagestation Vendsyssels fælles regulativ for klinisk risikoaffald af 3. oktober Ikrafttrædelse ordningen træder i kraft 1. januar Anvisningsordninger 11.1 Formål ordningen har til formål at gøre det muligt for borgere at bortskaffe store mængder affald, som ikke kan bortskaffes efter reglerne for de førnævnte ordninger for husholdningsaffald Definition Affald som forekommer ved ombygninger, oprydninger, dødsboer mv. og som ikke umiddelbart (på grund af mængden) kan afleveres på genbrugspladser eller til f. eks. storskraldsordningen Ordningen Affald der er underlagt denne anvisningsordning skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning, enten via privat transportør eller direkte til behandlingsanlægget. Brugeren er alene ansvarlig for, at affaldet er sorteret og bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningen Anvisningen om bortskaffelse af affald kan gives af kommunen Ved bortskaffelse til behandlingsanlæg skal brugeren betale efter anlæggets normale takster for modtagelse og behandling af affald Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. januar

12 Notater 22 23

13 Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Telefon

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Januar 2006 1. Formål... 2 2. Grundlag... 2 3. Regulativets område.... 2 4. Definitioner... 3 5. Dagrenovation.... 4 6. Genbrugsstation... 6 7. Storskrald...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere