Regulativ for husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret

2 Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål Lovgrundlag Gyldighedsområde Definitioner Pligter og rettigheder Indsamlingsordninger Anvisningsordninger Tilsyn og administration Gebyrer Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Bilag for husholdningsaffald

3 Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande beliggende i Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme nyttiggørelse af affald. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: 1. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27.juni 2000 om affald med senere ændringer. 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 3 Gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for dagrenovation og andet affald fra husholdninger, der fremkommer i Hjørring Kommune og omhandler håndteringen af dette affald... Regulativets bestemmelser gælder inden for Hjørring Kommune. Specifikke regler og bestemmelser for affaldsordninger fra husholdninger findes i regulativets bilag. for affald fra erhverv henvises til regulativ for affald fra erhverv i Hjørring Kommune. 4 Definitioner 4.1 de definitioner, der anvendes i dette regulativ svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald, i det omfang der her er fastsat definitioner for de enkelte begreber. 4. definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets bilag, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Generelle definitioner: Affaldsfraktion: Hjørring Kommune en affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse. Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Indsamlingsmateriel: enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres i forskellige ensartede fraktioner, f.eks. papir, pap og glas. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippe-container, maxicontainer, mobilsug og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. 5 Pligter og rettigheder 5.1 Husstande og grundejere i Hjørring Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger. 5. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Affald, der hverken er omfattet af en indsamlingseller anvisningsordning, anvises konkret af kommunen. 5.4 Brugernes opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. 5.5 det påhviler brugerne, at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger der fremgår af regulativets bilag. 4 5

4 5.6 det påhviler endvidere brugeren ved ordninger med afhentning på matrikel, at: anvende godkendt opsamlingsmateriel anbringe materiellet således, at adgangsforholdene er så gode som muligt for renovatøren vedligeholde og rengøre opsamlingsmateriellet sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås sikre fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet sikre at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet 5.7 Kommunens Teknik og Miljøområde fastsætter efter rådføring med Arbejdstilsynet de nærmere bestemmelser om anbringelse og anvendelse mv. af opsamlingsmateriel, samt om adgangsforhold mv. for alle eller visse affaldsfraktioner. 5.8 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobile sugesystemer eller andre faste afhentningssystemer kan eller skal benyttes. 6 Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning i dette regulativ forstås: en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. 7 Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. særlige bestemmelser for de enkelte anvisningsordninger fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets særlige del. 8 Tilsyn og administration 8.1 Hjørring Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. Miljøbeskyttelseslovens 65. Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jf. Miljøbeskyttelseslovens 46 og 69 og affaldsbekendtgørelsens Gebyrer 9.1 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 48 samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. 9. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering. 9. gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. 9.4 Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret affaldsmængde. 9.5 Særgebyrer: Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres f.eks. som følge af særlige ydelser herunder f.eks. for: udgifter, der følger af ukorrekt sortering. afhentning under særlige adgangsforhold 10 Henvendelser og klager 10.1 Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til kommunen. 10. Klager over administration af regulativets bestemmelser samt klager over indsamling af dagrenovation rettes til kommunen. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 6 7

5 11 Overtrædelse og straf overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jf. Miljøbeskyttelseslovens Bemyndigelse 12.1 Kommunen er den øverste miljømyndighed for håndhævelse og administration af regulativets bestemmelser I tilknytning til regulativet er vedtaget en bilagsdel, der uddyber bestemmelserne i regulativet. Kommunen kan ved specielle forhold, f.eks. forsøgsordninger tillade afvigelser fra regulativet. 13 Ikrafttrædelse 13.1 samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende regulativer: Fælles-regulativ husholdningsaffald gældende for Brønderslev og Hjørring Kommuner af 1. januar 2007, for så vidt angår Hjørring Kommunes del Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Bilag - husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Dagrenovation Flasker og glas Aviser og papir Kompostaffald Genbrugspladser Afhentning af storskrald Elektronikaffald Emballageaffald Haveaffald Farligt affald Anvisningsordninger side Vedtaget af Hjørring Kommunes Byråd den 18. december Finn Olesen Borgmester Jesper Christensen Kommunaldirektør 8 9

6 Bilag - husholdningsaffald 1. Dagrenovation, Hjørring Kommune 1.1 Formål ordningen har til formål at sikre, at opbevaring, indsamling og bortskaffelse af dagrenovation fra private husstande foretages til forbrænding med energiudnyttelse med hensyntagen til sundhedsmæssig samt miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. 1.2 Definition Ved dagrenovation forstås affald, der naturligt forekommer fra private husholdninger, og som ikke er omfattet af regulativets andre ordninger. 1.3 Ordningen ordningen gælder for samtlige ejendomme og landbrug med beboelse, herunder sommer- og fritidshuse i Hjørring Kommune Hjørring Kommune ejere af ubebyggede grunde samt ubeboede ejendomme er fritaget for den kommunale indsamlingsordning, såfremt der ikke forekommer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald på ejendommen. Såfremt en ejendom har stået ubeboet i minimum 3 måneder, kan ejendommen efter ansøgning til kommunen fritages for den kommunale indsamlingsordning. Ved fornyet beboelse skal ejendommen igen tilmeldes den kommunale indsamlingsordning. samtlige ejendomme, herunder flerfamiliehuse, og etageejendomme, skal tilsluttes den kommunale indsamlingsordning og skal som minimum være tilmeldt med 50 l. pr. uge enten i sæk, minicontainer eller andel i molok til- og framelding fra renovationsordningen foretages hos kommunen. Det påhviler nye brugere at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning Husholdninger frasorterer genanvendelige materialer som f.eks. glas/flasker, papir/aviser, kompostaffald mv. fra dagrenovationen til bortskaffelse i overensstemmelse med regulativets bestemmelser til opsamling af dagrenovation må kun anvendes opsamlingsmateriel godkendt af kommunen der må ikke kommes flydende affald i sækkene/beholdere. Vådt affald skal være forsvarligt indpakket, således det sikres, at sækken ikke gennemvædes. Skarpe genstande, og lignende skal være forsvarligt indpakket. Hygiejneaffald, herunder engangsbleer skal være indpakket i lufttæt emballage. Sod aske og afrensning fra ildsteder skal være uden gløder og skal før det kommer i sækken/beholderen indpakkes således, at det ikke udsættes for fugtighed eller støver unødvendigt, når renovatøren skal fjerne sækken det påhviler grundejeren at sørge for, at der er tilstrækkeligt affaldskapacitet til, at opsamlingsmateriellet ikke overfyldes mellem to afhentninger. Er opsamlings- materiellet gentagende gange overfyldt, kan kommunen pålægge grundejeren at opstille yderligere affaldskapacitet til lejlighedsvis forekommende ekstra dagrenovation kan der købes ekstra sække, som medtages ved den normale afhentning af dagrenovationen dagrenovationen afhentes af en af kommunen entreret vognmand. Afhentningen sker så vidt muligt samme ugedag. Kommunen kan dog foretage hyppigere eller færre afhentninger. 1.4 Sækkeordning Anskaffelse og vedligehold af sækkestativ påhviler grundejer. Sækken må højest fyldes til den påtrykte fyldningsstreg. Renovatøren sætter en ny sæk i stativet ved afhentning af den brugte sæk. I tilfælde af at sækken i stativet er tom, skal den nye sæk sættes under låget Renovatøren afhenter alle fyldte og fremsatte, autoriserede sække, herunder også ekstra sække jf. pkt Containerordning ejendomme som er tilmeldt containerordning får stillet container til rådighed af renovatøren. Efter tømning stiller renovatøren containeren på plads igen. Grundejeren er alene ansvarlig for rengøring af containeren. De anvendte containere vil have et faktisk rumfang på ca. 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l. 1.6 Molokker Anskaffelse og vedligeholdelse af undergrundscontainere molokker påhviler grundejeren eller en sammenslutning heraf. Renovatøren fjerner dæklåg (evt. låser det op), tømmer og isætter en ny engangspose og monterer og lukker dæklåget (evt. aflåser) ved tømning. Rengøring og ansvarsforsikring af molok påhviler grundejeren eller sammenslutningen heraf. 1.7 Sæsonrenovation ejendomme som har status som fritids- eller sommerhuse skal som minimum være tilmeldt sæsonrenovation (26 tømninger). Der er mulighed for at være tilmeldt ordningen med en sæk, minicontainer eller andel af molok. Tømningstidspunkter fastlægges hvert år af kommunen, og vil blive fremsendt den enkelte grundejer én gang årligt i form af en folder eller lign fritids- og sommerhuse med en sækkeordning eller minicontainer kan vælge at overgå fra sæsonafhentning til helårsrenovation. 1.8 Adgangsforhold På afhentningsstedet skal opsamlingsmateriellet være placeret således, at håndteringen kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling og med hensigtsmæssige arbejdsbevægelser og belastning

7 opsamlingsmateriel skal stå indenfor en afstand af 50 m fra vejareal hvor renovationsvognen kan vende. Fra kommunens side kan der under særlige omstædigheder gives dispensation når afstanden er over 50 m fra vejareal hvor renovationsvognen kan vende i disse tilfælde fastsættes et gebyr. Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning, døre skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til indretningen i øvrigt henvises til bygningslovgivningens bestemmelser Hvis opsamlingsmateriellet er stillet i låst affaldsrum, skal der være låst op ved tømning, eller efter aftale med renovatøren udleveret 2 stk. nøgler til renovationsfirmaet. 1.9 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. januar Flasker og glas 2.1 Formål Ordningen skal sikre en høj genanvendelse af flasker og glas. 2.2 Definition ordningen omfatter indsamling af genanvendelige flaske- og glasmaterialer som f.eks.: vin- og spiritusflasker konservesglas og flasker Øl og sodavandsdåser Keramik og porcelæn kan ikke afleveres til ordningen, men derimod på genbrugspladserne eller i små mængder bortskaffes som dagrenovation. 2.3 Ordning flasker og glas kan afleveres i de opstillede bobler samt på genbrugspladserne. Flasker og glas skal være tømte før de afleveres til genbrug... Andre genbrugsindsamlinger af glas og flasker kan iværksættes med kommunens tilladelse. 2.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Aviser og papir 3.1 Formål Ordningen skal sikre en høj genanvendelse af aviser og papir. 3.2 Definition Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer som f.eks.: aviser ugeblade skrive- og printerpapir reklamer Papirmateriale der er tilsmudset, skal bortskaffes med dagrenovationen. for bortskaffelse af fortrolige dokumenter henvises til AVVs minicontainere til makulering. Minicontainerne findes på genbrugspladserne alternativt kan AVV kontaktes. 3.3 Ordning ovenstående papirtyper omfattet af ordningen kan afleveres i de opstillede bobler og/eller på genbrugspladserne... Andre genbrugsindsamlinger af papirmaterialer kan iværksættes med kommunens tilladelse. 3.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Kompostaffald 4.1 Formål ordningen tillader og har til formål at øge genanvendelsen af vegetabilsk affald til kompost. 4.2 Definition Ved vegetabilsk affald forstås f.eks. følgende: blomster, planter, skræller, frugt og grønsager kaffegrums, filtre samt teblade Madrester som kan tiltrække skadedyr, dvs. kød, fisk, pålæg, tilberedte madvarer mv. må ikke komposteres. Brug i stedet dagrenovationen. Disse varer skal være forsvarligt indpakket

8 4.3 Ordning der er mulighed for at brugere kan kompostere affald på egen grund. Der stilles ikke krav til et specifikt mærke eller fabrikat på kompostbeholderen. Brugere af ordningen kan også selv vælge at fremstille kompostbeholderen. 4.. Borgere kan med tilskud erhverve sig en kompostbeholder gennem AVV. Bestilling sker efter henvendelse til AVV. 4.4 Hjemmekompostering Hjemmekompostering må ikke give anledning til gener for naboejendomme eller tiltrække skadedyr. 4.5 Central kompostering Kommunen kan for boligselskaber og andre større byggerier give tilladelse til centrale komposteringspladser. 4.6 Andre ordninger Kommunen kan indføre ordninger for indsamling af vegetabilsk-organisk affald. 4.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Genbrugspladser 5.1 Formål genbrugspladser har til formål at være afleveringssted for en lang række affaldstyper, som brugerne i AVV-kommunerne ønsker at skaffe sig af med, og som ikke høre under definitionen af dagrenovationsaffald. 5.2 Definition På genbrugspladserne kan følgende affaldstyper afleveres: Aluminium Aske, Aviser brændbart Dæk Elektriske apparater Farligt affald Flasker og glas Materialer til fyldplads Grene til flishugning Haveaffald til kompost Hårde hvidevarer Imprægneret træ Jern og metaller Lysstofrør og elsparepærer Murbrokker Møbler og brugsting Pap Plastdunke PVC-plast Ren jord Termoruder Tøj Ugeblad og papir Der vil løbende komme nye sorteringer på genbrugs-pladserne. 5.3 Ordning På genbrugspladserne kan private husstande aflevere deres affald som herefter bortskaffes til specialbehandling, genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponi Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt. 5.. enhver som benytter genbrugspladserne er forpligtiget til at følge pladsmandens anvisninger til sortering og aflæsning af affald Affaldet skal kunne rummes i en personbil eller på en trailer, max. ca. 150 kg. pr. aflevering. Ved større partier henvises til bilag 11 i dette regulativ. 5.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Afhentning af storskrald 6.1 Formål ordningens formål er at give de borgere, som ikke selv kan transportere større bohaveeffekter til genbrugspladsen, mulighed for at få afhentet dette. 6.2 Definition Følgende affaldstyper er omfattet af storskraldsordningen: kasserede møbler større indboeffekter hårde hvidevarer inkl. kølemøbler cykler kasserede bygningsdele gulvtæpper 14 15

9 madrasser olietanke (behandlingsgebyr opkræves) ordningen omfatter ikke: Haveaffald Affald fra nedrivning, ombygning, oprydning, loppemarkeder mv. 6.3 Ordning AVV afhenter storskrald hos private husholdninger efter bestilling telefonisk eller via hjemmesiden. Der skal oplyses art, mængder, placering mv Der afhentes maksimalt ca. 100 kg svarende til ca. 1 m 3. (olietanke undtaget). 6.. Adgangen til storskraldet skal være fri og let fremkommelig, herunder ryddet for sne og glatføregruset efter behov Affaldet skal emballeres sådan, at det kan læsses på lastbilen af én mand. 6.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) 7.1 Formål ordningen har til formål at sikre, at affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) går til specialbehandling og genanvendelse. 7.2 Definition ordningen omfatter affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-affald); dvs. produkter, der er afhængige af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter, samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. Nærmere definition gives i Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 omkring håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr ( Elskrotbekendtgørelsen ). 7.3 Ordningen Ordningen omfatter EE-affald fra private husholdninger. 7.4 Indsamlingsordningen Indsamlingsordningen omfatter EE-affald. Dette er bl.a.: store husholdningsapparater (hårde hvidevarer o. lign.) små husholdningsapparater (køkkenmaskiner o. lign.) IT- og teleudstyr forbrugerudstyr Belysningsudstyr ee-affald fra husholdninger skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning eller anden godkendt ordning. AVV udfører den kommunale indsamlingsordning i form af genbrugspladser og storskraldsindsamling Private husholdninger kan aflevere EE-affald pågenbrugspladserne Private husholdninger kan aflevere store hårde hvidevarer gennem storskraldsafhentningen Private husholdninger kan aflevere EE-affald til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr og tilbyder at modtage affaldet. 7.5 Producenter og importører Producenter og importører skal i henhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af EE-affald, som de har markedsført, og foranstalte dette affald afhentet og særskilt håndteret og bortskaffet Producenter og importører skal afhente EE-affald fra det centrale omlaste-/sorteringssted, jf. pkt Producenter og importører skal sikre, at EE-affaldet håndteres særskilt, genbruges, genanvendes og nyttiggøres jf. elskrotbekendtgørelsens krav Behandling af EE-affald skal ske ved selektiv demontering og behandling af de enkelte komponenter, jf. elskrotbekendtgørelsens bilag 2 og 3. Selektiv demontering og behandling omfatter: Asbestholdige komponenter Batterier og akkumulatorer Billedrør lysstofrør o. lign. kondensatorer Kviksølvholdige komponenter lcd-skærme ozonnedbrydende gasser og drivhusgasser Plast med bromerede flammehæmmere Printkort tonerpatroner elektriske kabler 7.6 Betaling AVVs udgifter til den kommunale indsamlingsordning i form af genbrugspladser og storskraldsafhentning betales via genbrugsgebyret jf. fællesregulativet for husholdninger AVVs udgifter til omlastning og sortering af EE-affaldet på genbrugscenter betales af WEEE-system (Organisation for producenter og importører) 16 17

10 7.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. januar Emballageaffald 8.1 Formål ordningen har til formål at sikre en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af emballageaffald med størst mulig genanvendelse under hensyn til hygiejniske forhold. 8.2 Definition Ved emballageaffald forstås Metalemballage i form af tomme øl- og sodavandsdåser Plastemballage i form af tomme plastflaske og plastdunke fra f.eks.: drikkevarer, eddike, rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler, opvaskemidler o. lign. 9.4 Afbrænding af haveaffald og bål det er tilladt at afbrænde haveaffald og rent ubehandlet træ i haven, under forudsætning af, at materialerne er så tørre, at det ikke giver anledning til generende røgudvikling Afbrændingen skal ske under hensyntagen til vindretningen, således at den ikke giver anledning til gener for naboer eller trafikken. Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Hvis der opstår farer eller gener for omgivelserne skal afbrændingen afbrydes. Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet senest én time efter solnedgang. Der må kun afbrændes mindre mængder, som typisk kan afbrændes indenfor én time (St. Hansbål er dog undtaget) Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen følgende afstandskrav skal overholdes ved afbrænding af haveaffald eller bål: 8.3 Ordningen tomme øl- og sodavandsdåser skal afleveres i de opstillede bobler til flasker og glas eller på genbrugspladser. 8.. tomme plastflasker skal afleveres i de opstillede bobler til flasker og glas samt på genbrugspladser Plastdunke/-beholdere skal afleveres på genbrugspladser. 8.4 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. januar Haveaffald Bygninger med fast tag - naturmaterialer, f.eks lyng- eller nåletræsområder - bygninger med stråtag - brændbare materialer (halm, træ m.v.) 9.1 Formål ordningen skal sikre at haveaffaldet så vidt muligt bliver komposteret, enten på grundejerens egen grund eller bliver behandlet på komposteringspladser, alternativt flishugget på genbrugspladser. 9.2 Definition Ved haveaffald forstås alt haveaffald som naturligt forekommer i haven. 9.3 Ordning Haveaffaldet skal så vidt muligt komposteres på grundejerens egen ejendom. Man kan også aflevere haveaffald på genbrugspladser. 9.. Rent, tørt træ fra haven kan anvendes som brændsel i godkendt brændeovn, pejs mv. Ved afbrænding af haveaffald (max. 0,2 m3) mindst 10 m mindst 30 m Ved afbrænding af haveaffald (mere end 0,2 m3) mindst 10 m mindst 100 m Ved afbrænding af større bål (f. eks. Sct. Hans bål) mindst 30 m mindst 200 m 18 19

11 9.5 Overtrædelse overtrædelse af bestemmelserne for afbrænding af haveaffald og bål straffes i henhold til gældende bestemmelser. 9.6 Specielle forhold Politimesteren kan i perioder i henhold til beredskabsloven nedlægge forbud mod afbrænding og bål. 9.7 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft d. 1. januar Farligt affald 10.1 Formål ordningen har til formål at sikre den miljømæssige mest forsvarlige måde at bortskaffe farligt affald fra husholdninger Definition ordningen omfatter farligt affald så som olie- og malingsaffald, diverse kemikalier, batterier o. lign Ordningen Brugerne har pligt til at frasortere det farlige affald. Bortskaffelsen skal ske gennem en af følgende ordninger: Miljøkasser: Primo 2008 vil der blive udleveret miljøkasser til samtlige husstande, sommerhuse samt de boligselskaber der måtte ønske det i kommunen. Følgende affaldtyper kan lægges i miljøkasserne: Malerrester, lak, limrester, træbeskyttelsesmidler, terpentin, penselrens, fortynder, acetone, olieaffald, frostvæsker, fotovæsker, syre, bekæmpelsesmidler, spraydåser o. lign. Batterier, skarpe og spidse genstande (skår, knive, sakse o.lign.), kan ligeledes lægges i kasserne. Når kassen er fyldt, sættes den på affaldsstativet/-containeren, og kassen vil af kommunens renovatør blive udskiftet med en tom kasse. genbrugspladser: Farligt affald kan også afleveres på kommunens genbrugspladser Batteriordning: Batterier kan også afleveres i de gule batterispande der er opstillet i mange forretninger eller på genbrugspladserne. Malingsaffald: I flere byggemarkeder, farvehandlere o. lign. er der opstillet tønder til emballager med malingsrester. Apotekerordning: Medicinrester og kanyler kan afleveres på apoteker. Klinisk risikoaffald: Smittefarligt og uhygiejnisk affald fra hjemmeboende patienter skal tilsluttes ordning for indsamling af klinisk affald. Her henvises til Modtagestation Vendsyssels fælles regulativ for klinisk risikoaffald af 3. oktober Ikrafttrædelse ordningen træder i kraft 1. januar Anvisningsordninger 11.1 Formål ordningen har til formål at gøre det muligt for borgere at bortskaffe store mængder affald, som ikke kan bortskaffes efter reglerne for de førnævnte ordninger for husholdningsaffald Definition Affald som forekommer ved ombygninger, oprydninger, dødsboer mv. og som ikke umiddelbart (på grund af mængden) kan afleveres på genbrugspladser eller til f. eks. storskraldsordningen Ordningen Affald der er underlagt denne anvisningsordning skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning, enten via privat transportør eller direkte til behandlingsanlægget. Brugeren er alene ansvarlig for, at affaldet er sorteret og bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningen Anvisningen om bortskaffelse af affald kan gives af kommunen Ved bortskaffelse til behandlingsanlæg skal brugeren betale efter anlæggets normale takster for modtagelse og behandling af affald Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. januar

12 Notater 22 23

13 Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Telefon

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere