Prisforvirring i andelsboligsektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisforvirring i andelsboligsektoren"

Transkript

1 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet gevaldige hop i andelskronen. Prisbevægelsen bunder i flere forhold. Eksempelvis har en række foreninger ladet andelskronen vokse i takt med de kraftige stigninger i ejendomsværdierne. Samtidig lader flere andelshavere til i højere grad end tidligere at fokusere på mulighederne for at sætte en høj maksimalpris, efter at det i 2005 blev muligt at belåne sit andelsbevis. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Philip Oldorf Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen Stemningen på ejendomsmarkedet er imidlertid vendt, og i Region Hovedstaden er priserne på ejerboliger mange steder faldet med mere end 30 %. Udviklingen har imidlertid ikke forplantet sig fuldt ud til andelsboligsektoren, hvor maksimalpriserne nogen steder er højere, end markedet ser ud til at kunne bære. De høje priser opvejes delvist af, at det er blevet mere almindeligt at give et nedslag i prisen i stedet for som tidligere at kræve penge under bordet. De høje andelspriser gør imidlertid markedet vanskeligt at gennemskue for køberne. I denne analyse har vi på baggrund af Realkredit Danmarks egne data belyst den aktuelle prissætning i den danske andelsboligsektor. Vores konklusioner er, at hovedparten af alle andelsboligforeninger vælger en værdiansættelsesmetode, som giver andelshaverne den højest mulige maksimalværdi for deres andelsbolig. I Region Hovedstaden benytter 80% af foreningerne enten den offentlige vurdering eller en valuarvurdering den nuværende lovgivning for andelsboligsektoren, hvor foreningerne i høj grad selv har mulighed for at påvirke andelsværdierne, medfører en uigennemsigtig prissætning prisniveauet i andelsboligsektoren er generelt for højt, blandt andet fordi andelskronen kun justeres en gang om året. Men der er ingen tommelfingerregler for, hvornår man køber for dyrt. Vores data viser, at køber betaler mere end det beløb, som RD vurderer er den aktuelle værdi af andelen her og nu i to ud af tre handler en gennemsnitlig andelsbolig i Region Hovedstaden har en maksimalpris på kroner, men sælges til kroner, hvilket svarer til et nedslag på kroner eller ca. 30 % det er fortsat muligt at gøre en rigtig god handel på andelsboligmarkedet. Vores beregninger viser, at hver tredje andelsbolig i Region Hovedstaden handles til en pris, som ligger under Realkredit Danmarks vurdering af boligens aktuelle værdi. Forskel mellem købspris og RD værdi Mindre end 0 % 0 25 % % % % % Over 200 % 33 % 29 % 12 % 7 % 2 % 5 % 12 % Kilde: Egne data og beregninger side 1

2 Priserne er eksploderet på andelsboligmarkedet Den nuværende lovgivning på andelsboligområdet betyder, at en andelsboligforening frit kan vælge mellem tre prisfastsættelsesmetoder, når de skal værdiansætte andelsboligforeningens ejendom. De tre metoder er oplistet i bilag 1. Den nyeste undersøgelse af andelssektoren fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra 2006 viser, at der over de seneste 15 år har været en stigende tendens til, at flere og flere foreninger anvender den offentlige værdi eller en valuarvurdering i stedet for anskaffelsesprisen. Især for de traditionelle og tidligere meget billige andelsboligforeninger, som hovedsageligt er placeret i Region Hovedstaden, er denne tendens særdeles mærkbar. Her benyttede 84% af foreningerne enten den offentlige vurdering eller en valuarvurdering i 2005, jævnfør tabel 1. Fordi anskaffelsesprisen på disse ejendomme generelt ligger på et meget lavt niveau, har foreningerne opnået store værdistigninger ved at ændre vurderingsprincip. Tabel 1: Ændring af vurderingsprincip ved beregning af andelsværdien efter boligtype Traditionelle Støttede Nye År Anskaffelsespris 14 % 12 % 71 % 39 % 0 % 59 % Valuarvurdering 18 % 26 % 1 % 7 % 0 % 4 % Offentlig værdi 46 % 58 % 19% 47 % 0 % 23 % Ved ikke/anden 22 % 4 % 9 % 7 % 0 % 14 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % Kilde: Erhvervs og Byggestyrelsen 2006 samt spørgeskemaundersøgelse foretaget af Vilstrup Note: Nye andelsboliger var ikke bygget i 1993, hvorfor denne kolonne er sat til 0. Definition: Traditionelle andelsboliger er opført før 1981, støttede andelsboliger er opført mellem 1981 og 2004 med offentlig støtte og nye andelsboliger er opført fra og med 2000 uden offentlig støtte. Af tabel 1 fremgår det desuden, at især de nybyggede andelsboligforeninger i høj grad vælger den oprindelige anskaffelsespris, da opførelsesomkostningerne og dermed anskaffelsesprisen ofte giver dem den højest mulige værdi. En typisk årsag kan være, at foreningens ejendom er faldet i værdi. Ved fortsat at beregne andelskronen med udgangspunkt i anskaffelsesprisen fastholdes andelskronen og dermed den lovlige maksimalpris imidlertid på et niveau, der ligger over den aktuelle markedspris. Der findes ikke nyere tal for valg af vurderingsprincip; men vores vurdering er, at der siden 2006 fortsat har været tendens til at vælge det vurderingsprincip, som sikrer den højeste andelsværdi. Konsekvensen har været, at andelsværdierne i mange foreninger med et snuptag er steget kraftigt. Resultatet er, at prisen på andelsboliger, ligesom prisen på ejerboliger, har været på himmelflugt siden Den store forskel er imidlertid, at kurven for maksimalpriserne ikke for alvor er knækket, mens boligpriserne er faldet markant de seneste år. Derfor er det særlig vigtigt at huske på, at andelspriserne også kan falde igen med et snuptag, hvis valuarvurderingen eller den offentlige vurdering igen falder. Stor uigennemsigtighed i prissætningen Den andelsværdi, som bliver fastsat af generalforsamlingen med udgangspunkt i én af de tre prisfastsættelsesmetoder, er den lovlige maksimalpris, som en andelsbolig må handles til. Lovgivningen medfører altså, at andelshavere i modsætning til boligejere har et loft over, hvad deres bolig må koste. Til gengæld må andelsboliger gerne sælges til en pris, der ligger under maksimalprisen. Køber og sælger kan altså forhandle om prisen, så længe de husker på, at der er et loft for, hvor meget andelsboligen må koste. For blot fem år siden betød reglerne, at andelshaverne fik en relativt lav pris for deres andel, når de solgte den, sammenlignet med den kontantpris en boligejer kunne få for sin identiske ejerbolig. Dette betød, at mange andelsboliger uofficielt blev solgt med et betydeligt beløb under bordet. I takt med at mange andelsboliger har skiftet vurderingsprincip til en valuar- eller offentlig vurdering, samt at vurderingerne er steget voldsomt de seneste år, har dette billede ændret sig. Eksempelvis steg de offentlige vurderinger i København i 2007 med op til 130 % i ét hug. Samtidig har side 2

3 markedet for udlejningsejendomme i en årrække været præget af spekulation i stigende priser. Det har til en hvis grad smittet af på valuarvurderingerne, da en valuar fastsætter værdien af andelsboligforeningens ejendom som udlejningsejendom. I dag er det derfor meget let at finde andelsboliger med meget høje andelsværdier. Udfordringen er imidlertid, at de høje vurderinger, som andelsværdierne er baserede på, ikke er faldet i samme takt som priserne på ejerboligmarkedet. De offentlige vurderinger bliver nemlig kun foretaget i ulige år, mens valuarvurderingerne foretages én gang om året. Det betyder, at der findes rigtig mange andelsboliger, som er mindre værd end maksimalprisen. Andelshaverne har imidlertid en god grund til at holde andelskronen høj, fordi andelsboligen jo altid kan sælges til under maksimalprisen men ikke over. Endelig skal man også tage højde for, at det til trods for maksimalprisreglerne i høj grad er foreningerne selv, som i sidste ende fastsætter andelskronen. Andelskronen kan i forhold til de reelle markedspriser blive urealistisk høj, hvis foreningen eksempelvis benytter en valuar, som stadig er meget positiv over for udviklingen på ejendomsmarkedet og derfor sætter en frisk pris på ejendommen. Prisen kan også holdes lav, hvis foreningen foretager hensættelser, eksempelvis ved at sætte penge til side i regnskabet til at imødegå fald i andelskronen, eller hvis foreningen ønsker, at deres boliger skal være prismæssigt tilgængelige for alle. Prisen på en andelsbolig afhænger altså i sidste ende i høj grad af, om foreningens medlemmer ønsker en høj værdi eller ej. Bilag 2 viser eksempler på, hvordan andelsværdien kan udvikle sig over tid. Foreningernes mulighed for selv at påvirke andelskronen, samt det faktum at andelsboligmarkedet er præget af en træg prissætning, fordi andelskronen kun bliver ændret ved den årlige generalforsamling på baggrund af en op til seks måneder gammel valuarvurdering og en potentielt endnu ældre offentlig vurdering, gør det meget svært for potentielle købere at gennemskue om andelskronen er fair. Konsekvensen er, at der findes rigtig mange andelsboliger, som er mindre værd end maksimalprisen. Det store spørgsmål, som står tilbage, er derfor, hvad er den rigtige pris for en andelsbolig? Analyse af prissætningen i andelsboligsektoren Grundet den uigennemsigtighed, der findes i forbindelse med værdiansættelsen af andelsboliger, samt en formodning om mange andelsboliger fremadrettet vil falde i værdi, har Danske Bank og Realkredit Danmark (RD) udviklet et rådgivningskoncept for andelsboliger. Rådgivningskonceptet er beskrevet i bilag 3. Rådgivningskonceptet medfører, at vi opererer med tre forskellige andelsværdier, når vi belåner en andelsbolig, nemlig maksimalprisen, det vil sige den værdi som andelsforeningerne vedtager på den årlige generalforsamling, og som er opgivet i regnskabet købsprisen, det vil sige den værdi som køber og sælger efter forhandling er enedes om. Købsprisen kan ikke være højere end maksimalprisen RD værdi, det vil sige en aktuel vurdering af værdien her-og-nu. Med udgangspunkt i de vurderinger, som RD har foretaget for Danske Banks kunder i 2. kvartal, samt de tilhørende maksimalpriser og købspriser, har vi analyseret prissætningen af andelsboliger i Region Hovedstaden her og nu. Årsagen, til at vi alene har valgt at fokusere på Region Hovedstaden, er, at 68 % af andelsboligmassen netop er placeret i Region Hovedstaden. Rådgivningskonceptet gælder imidlertid for kunder i hele Danmark, men vores datagrundlag er indtil videre for spinkelt til håndfaste konklusioner i resten af landet. side 3

4 Analysens resultater Vores data giver for første gang nogensinde et overblik over priserne på andelsboligmarkedet. Det betyder også, at vi kan aflive myten om, at alle andelsboliger er for dyre. Desværre er vi også nødt til at erkende, at vi ikke kan komme med nogen tommelfingerregler for, hvor meget en andelsbolig skal koste. Vores tal viser nemlig, at der både findes meget billige og ekstremt dyre andelsboliger og spredningen i priserne er stor. Tabel 2 giver i første omgang et overblik over den procentvise fordeling af andelsboligerne i Region Hovedstaden efter henholdsvis maksimalpris, købspris og RD værdi. Tabel 2: Procentvis fordeling af andelsboliger efter andelsværdi i Region Hovedstaden Op til kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. Maksimalpris 11% 43% 26% 12% 8% Købspris 23% 51% 18% 6% 3% RD værdi 31% 46% 17% 4% 2% Kilde: Egne data og beregninger Bemærk: Kategorien Op til kr. indeholder også lejligheder, hvor RD værdien er negativ, idet gælden i foreningerne overstiger Realkredit Danmarks vurdering af ejendommenes værdi. Tabel 2 viser, at 11% af andelsboligerne har en maksimalpris, der er lavere end kroner, mens 20 % har en maksimalpris, der er højere end kroner. Størstedelen af andelsboligerne altså mere end 2/3 har en andelsværdi på mellem og kroner. Samtidig viser vores beregninger, at maksimalprisen for en andelsbolig i Region Hovedstaden i gennemsnit er på kroner. Tager vi udgangspunkt i RD værdien, tegner der sig et lidt andet billede. Ifølge vores vurdering burde 31 % af andelsboligerne i Region Hovedstaden ikke koste mere end kroner, og kun 6 % koste mere end kroner. I gennemsnit burde prisen ligge på omkring kroner, hvilket er kroner eller 30 % under maksimalprisen. At mange andelsboligforeninger i Region Hovedstaden har sat en for høj værdi på deres ejendomme bliver bekræftet ved at se på de priser, som andelsboligerne rent faktisk bliver handlet til. Ifølge vores data for købspriserne bliver 23 % af andelsboligerne i Region Hovedstaden handlet til under kroner, og kun i 9 % af alle handler enes køber og sælger om en pris, der ligger over kroner. Det betyder, at 75 % af boligerne handles til mellem og mio. kroner. Den gennemsnitlige pris er på ca kroner og er dermed godt i tråd med den aktuelle værdi, som RD i gennemsnit sætter på en andelsbolig i Region Hovedstaden til. På trods af den uigennemsigtige prissætning, viser vores data altså, at andelskøberne ud fra en gennemsnitsbetragtning alligevel får forhandlet sig til en købspris, der ligger pænt under maksimalprisen. Men vores data viser samtidig, at der stadig er alt for mange, der køber for dyrt. På den anden side er der også en del, som gør en rigtig god handel. Næsten 20 % betaler dobbelt pris for deres andel Til trods for nedslaget i maksimalprisen viser vores beregninger, at to ud af tre andelsboliger handles til en købspris, der overstiger RD værdien, jævnfør tabel 3. I gennemsnit handles disse dyrere andele til kroner over RD værdien, men prisspændet varierer fra få tusinde kroner op til mere end kroner. Tabel 3 viser også, at 17 % af andelsboligerne i Region hovedstaden handles til mere end det dobbelte af RD værdien heraf handles 12 % til tre gange RD værdien. Tabel 3: Forskel mellem købspris og RD værdi Mindre end 0 % 0 25 % % % % % Over 200 % 33 % 29 % 12 % 7 % 2 % 5 % 12 % Kilde: Egne data og beregninger side 4

5 Selv for en andelsbolig hvor RD har sat en værdi på kroner, giver en købspris på kroner den ellers lykkelige nybagte andelshaver en reel mulighed for at komme til at tabe kroner i takt med at andelspriserne falder til et niveau, der afspejler de aktuelle markedsforhold. Tallene bliver kun værre, hvis vi sammenligner RD værdien med maksimalpriserne, jævnfør tabel 4. Her er konklusionen, at op mod 85% af andelsboligerne har en maksimalpris, der ligger over RD værdien, mens kun 16 % har en maksimalpris, der er mere konservativ end RD værdien. Tabel 4: Forskel mellem maksimalpris og RD værdi Mindre end 0 % 0 25 % % % % % Over 200 % 16 % 24 % 17 % 14 % 7 % 8 % 14 % Kilde: Egne data og beregninger Den gode nyhed er imidlertid, at hver tredje andelsbolig handles til en købspris, der ligger under RD værdien jævnfør tabel 3. Det er altså fortsat muligt at gøre et godt køb. Samtidig handles næsten hver tredje andelsbolig maksimalt 25 % over RD værdien, jævnfør tabel 3. Afvigelser i den størrelsesorden kan ofte være helt acceptable, da der jo ikke findes en facitliste for, hvad en andelsbolig skal koste. RD værdien skal således ses som et udtryk for den værdi, som vi vurderer at boligen har her og nu baseret på at alle kvadratmeter i ejendommen har samme værdi. RD værdien medregner altså ikke herlighedsværdier i form af fx etage, lysindfald eller udsigt. Der kan altså for den enkelte andelskøber være personlige præferencer på spil, som gør, at man er villig til at betale lidt ekstra for netop den bolig, som man har valgt. Søg rådgivning Konklusionen på vores analyse er, at der i høj grad hersker prisforvirring på andelsboligmarkedet. Konsekvensen er, at det som potentiel andelshaver er utrolig svært at gennemskue, om man køber katten i sækken, eller om man gør en rigtig god handel. Der er som hovedregel personlige følelser på spil, når man skal købe bolig. Derfor kan det være svært at være realistisk omkring prisen, når man endelig har fundet drømmeboligen. Samtidig er der ingen tommelfingerregler for, hvornår man kommer til at købe for dyrt eller hvornår man har mulighed for at gøre en god handel. Det gør markedet for andelsboliger svært at gennemskue. I denne analyse har vi udelukkende fokuseret på andelsindskuddet. Men når man køber andelsbolig, bør man også være opmærksom på, om foreningen er finansieret med lån med fast eller variabel rente. Det kan nemlig have stor betydning for den fremtidige boligafgift, hvis foreningen har lån med variabel rente, hvis renten stiger. Hvis foreningen skal have skiftet vinduer eller renoveret taget, kan det også få betydning for både boligafgiften og andelsværdien. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der er for en ejendom, man køber en bolig i og hvilke tanker foreningen har gjort sig om ejendommens fremtid. Samtidig anbefaler vi alle købere at søge rådgivning hos deres bank eller hos en advokat, inden de køber en andelsbolig. side 5

6 Bilag 1 Lovgivningen giver andelsboligforeningerne mulighed for at benytte tre prisfastsættelsesmetoder, når det skal værdiansætte deres ejendomme. De tre metoder, som er opgivet i andelsboliglovens 5, stk. 2., er følgende anskaffelsesprisen den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) den senest ansatte offentlige ejendomsværdi. Uanset hvilket metode, der vælges, så er princippet for beregning af andelsindskuddet det samme. Lidt forsimplet kan man nemlig sige, at indskuddet til en andelsbolig svarer til andelens andel af friværdien i ejendommen eller andelsindskud = andel af ejendommens værdi andel af foreningens gæld hvor ejendommens værdi bestemmes ved en af de tre ovenstående værdiansættelsesmetoder. Hvis indskuddet er højt, er det fordi der er en stor friværdi i ejendommen, eksempelvis fordi ejendommen er meget værd, eller fordi gælden i ejendommen er lav. Hvis indskuddet derimod er lavt, er friværdien det også, enten fordi ejendommen ikke er så meget værd, eller fordi gælden i ejendommen er høj i forhold til ejendommens værdi. Andelsindskuddet er derfor meget følsomt over for ændringer i ejendommens værdi. Stigninger i valuarvurderingen eller den offentlige vurdering giver således anledning til stigninger i andelsindskuddet. På samme måde giver lavere en valuar- og offentlig vurdering anledning til fald i andelskronen, hvis der ikke er foretaget hensættelser i regnskabet til at imødegå faldende andelsværdier. Bilag 2 Eksempel 1: Traditionel andelsboligforening uden hensættelser 100 andelshavere har i 1998 stiftet en andelsboligforening i en tidligere udlejningsejendom med identiske lejligheder i København, som de har købt for 30 mio. kroner. Købet er finansieringen med 24 mio. kroner i lån via realkreditten og 6 mio. kroner i kontant andelsindskud. Det giver en andelsværdi i 1998 på kroner per lejlighed. Siden 1998 har foreningen imidlertid skiftet vurderingsprincip til at benytte den offentlige vurdering, der i er på 120 mio. kroner. Samtidig er gælden i foreningen som følge af afdrag reduceret til 20 mio. kroner. Det giver en andelsværdi på 1 mio. kroner per andel, da foreningen på sin generalforsamling har valgt at fastsætte den højest mulige lovlige maksimalpris. Nu er priserne på ejendommen i København imidlertid faldet siden den offentlige vurdering for blev foretaget i sommeren 2008 og RD vurderer ejendommens værdi her og nu til 90 mio. kroner. Det betyder, at den aktuelle værdi af andelslejlighederne efter vores opfattelse er kroner. RD sætter altså en værdi, der er kroner lavere end den lovlige maksimalværdi. Andelsværdien ved foreningens stiftelse, samt maksimalpris og RD værdi i Andelsværdi over tid 1998 Anskaffelsespris Offentlig vurdering RD værdi Ejendommens værdi Gæld Foreningens friværdi Andelsværdi per andel Kilde: Egne beregninger side 6

7 Eksempel 2: Traditionel andelsboligforening med hensættelser Ejendommen er stiftet i 1998 på samme vilkår som i eksempel 1. Men da den offentlige vurdering begynder at stige, vælger andelshaverne af hensætte et beløb i regnskabet til at imødegå fremtidige fald i andelskronen. Det betyder, at foreningen vælger en andelskrone, der er lavere end den højest mulige lovlige maksimalpris. Det betyder, at RD værdien for den enkelte andel i dette eksempel er kroner højere end andelsværdien i foreningens regnskab. Andelsværdien ved foreningens stiftelse, samt maksimalpris og RD værdi i Andelsværdi over tid 1998 Anskaffelsespris Offentlig vurdering RD værdi Ejendommens værdi Gæld Hensættelser Foreningens friværdi Andelsværdi per andel Kilde: Egne beregninger Eksempel 3: Nybygget andelsboligforening Her kigger vi på en nybygget andelsboligforening i København med 10 lejligheder, der er stiftet i Anskaffelsesprisen var 50 mio. kroner, der er finansieringen med 40 mio. kroner i afdragsfrit lån via realkreditten og 10 mio. kroner i kontant andelsindskud. Det giver en andelsværdi i 2005 på 1 mio. kroner per lejlighed. Nu er priserne på ejendommen i København imidlertid faldet siden 2005 og RD vurderer ejendommens værdi til 35 mio. kroner i, mens den offentlig vurdering er 40 mio. kroner. Altså har andelen efter vores opfattelse en negativ værdi. Det svarer til en ejerbolig, der er købt da priserne toppede og belånt 100 %, og hvor ejeren i dag er teknisk insolvent på grund af faldende ejendomspriser. Andelsboligforeningen fastholder imidlertid den oprindelige andelsværdi ved at benytte anskaffelsessummen i regnskabet. Ved at skifte vurderingsprincip til den offentlige vurdering ville andelsværdien for den enkelte andel være nul og det oprindelige indskud vil således være tabt. Andelsværdien ved foreningens stiftelse og samt offentlig vurdering og RD værdi i Andelsværdi over tid 2005 og Anskaffelsespris Offentlig vurdering RD værdi Ejendommens værdi Gæld Foreningens friværdi Andelsværdi per andel Kilde: Egne beregninger side 7

8 Bilag 3 Faktaboks: Danske Bank og Realkredit Danmarks andelsboligkoncept Danske Bank og Realkredit Danmark har sammen udviklet et rådgivningskoncept til brug for ejerskiftesager og tillægslån med pant i andelsboliger. Konceptet er bygget på Realkredit Danmarks ekspertise i at værdiansætte mursten med henblik på belåning. Første trin er, at Realkredit Danmark foretager en aktuel værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i de samme principper som ligger til grund for den offentlige vurdering og en valuarvurdering - nemlig en værdiansættelse af ejendommens værdi som udlejningsejendom. Forskellen består imidlertid i, at RD fastsætter en værdi, der baseres på de aktuelle markedsforhold her og nu, mens den lovlige maksimalpris kan være baseret på vurderinger, der er foretaget op til 2 år tidligere. Værdien for den enkelte andel fastsættes derefter ud fra fordelingstallet. Ud fra værdiansættelsen foretaget af RD bliver kundens finansieringsmuligheder i Danske Bank fastsat. Hvis RD værdien ligger tæt på maksimalværdien i regnskabet, bliver kunden tilbudt at finansiere købet udelukkende med andelsboligprodukter og Danske Bank tager samtidig pant i andelen. Hvis maksimalprisen overstiger RD værdien, kan kunden fortsat tilbydes andelsboligfinansiering med pant i andelen op til RD værdien. Resten af finansieringen kan ske med et almindeligt banklån. RD vurderer også risikoen for rentestigninger på andelsboligforeningens finansiering. Hvis foreningen er finansieret med variabelt forrentede lån og/eller med afdragsfrihed, kan boligafgiften komme til at stige markant. Danske Bank tager højde for disse forhold, når kundens økonomi gennemgås. Det betyder, at kunden skal have økonomisk råderum til at boligafgiften kan stige. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 8

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011 JP debat e-mail: debat@jp.dk Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 29. juli 2011 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster!

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Debat-Berlingske cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 10. maj 2015 Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Charlotte Dyremose fra Det Konservative

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13.

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt Teknisk gennemgang Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. november 2012 Baggrund Indhold Andelsboligsektoren i tal Udviklingen i ejendomsvurderingen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Fuld rapport: A/B Eksempel Forening (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-06-04 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere