Fund governance politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fund governance politik"

Transkript

1 Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014

2 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis Bestyrelsen og Foreningen ) på baggrund af de fund governance anbefalinger,, som investeringsforeningernes brancheorganisation, Investeringsfondsbranchen (IFB), har udstedt pr. 24. april Fund governance skal ses som et supplement til lovgivningen, og forhold, der er reguleret i lovgivningen, er i videst muligt omfang ikke gentaget i anbefalingerne. Anbefalingerne bygger på et følg-eller-forklar princip, hvormed en forening selv skal afgøre, hvordan anbefalingerne ønskes efterlevet. Bestyrelsen har besluttet så vidt muligt at følge anbefalingerne fra IFB. Bestyrelsen har indgået en aftale om administrationen af Foreningen og dens afdelinger med PFA Asset Management A/S (investeringsforvaltningsselskabet). Selskabet er ejet af PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Det påhviler investeringsforvaltningsselskabets direktion at udføre de opgaver, der ellers påhviler en forenings direktion. Politikken har på baggrund heraf til formål at fastlægge: - Hvordan den overordnede styring af rettigheder og ansvar er fordelt blandt aktørerne i og omkring Foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. - Hvordan samspillet er mellem Foreningens investorer, Bestyrelsen, direktionen samt øvrige interessenter. 2. Generalforsamling og investorers forhold 2.1. Oplysninger om investorrettigheder Foreningens vedtægter og prospekt omtaler, hvilke rettigheder der tilkommer Foreningens medlemmer. Begge dokumenter samt årsregnskab, information om beskatning samt klagevejledning er tilgængelige på Foreningens hjemmeside Indflydelse og kommunikation Bestyrelsen ønsker at fremme aktivt ejerskab, herunder investorernes deltagelse i generalforsamlingen. Dette gøres gennem investorernes adgang til information, bl.a. opdaterede vedtægter, fællesprospekt, central investorinformation, faktaark samt halvårs- og årsrapporter, der til hver en tid er tilgængelige på Foreningens hjemmeside. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende andele. Dog kan ingen investor for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerede andele eller 1 % af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggender. Denne stemmeretsbegrænsning er indsat for at give medlemmer med mindre investerede beløb en vis indflydelse i forhold til et medlem med større investerede beløb. Foreningens vedtægter indeholder flere og uddybende oplysninger, herunder omkring Foreningens generalforsamling, medlemsforhold og årsrapporter. Side 2 af 8

3 Investorerne har adgang til relevant materiale, herunder information om performance, resultater, rettigheder og nye initiativer på Foreningens hjemmeside. Foreningen har på et tidligt tidspunkt besluttet sig for at benytte de muligheder, der opstod i medfør af elektronisk kommunikation, og har bl.a. taget initiativ til at oprette en investorportal. Fra stiftelsestidspunktet har Foreningen derfor primært benyttet sig af elektronisk kommunikation med medlemmerne. Denne beslutning var motiveret ud fra et omkostningssynspunkt og samtidig var forhold som overskuelighed og aktualitet stærkt medvirkende faktorer Generalforsamling Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og i henhold til lovgivningen skal denne afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Tid og sted annonceres i overensstemmelse med vedtægterne på Foreningens hjemmeside, investorportal og NASDAQ Copenhagen, hvor der endvidere er mulighed for elektronisk tilmelding og fuldmagtsafgivelse. En investor, som har angivet sin adresse i Foreningens ejerbog, får endvidere tilsendt en invitation pr. brev. Dagsorden og fuldstændige forslag gøres tilgængelige for investorerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer kan fremsætte et forslag på generalforsamlingen, når blot disse er indleveret skriftligt til Bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Derved har Bestyrelsen mulighed for en eventuel yderligere undersøgelse af forslaget, inden det sættes til afstemning. Ethvert medlem af Foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forinden har bestilt adgangskort. 3. Bestyrelsen 3.1. Størrelsen af bestyrelsen Medlemmerne af Foreningen vælger Bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Efterfølgende vælger Bestyrelsen selv sin formand. Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt for at varetage Foreningens behov Sammensætning Bestyrelsen foretager årligt en vurdering af, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Bestyrelsen har udarbejdet en mangfoldighedspolitik indeholdende en beskrivelse af, hvordan Foreningen vil sikre mangfoldighed i Bestyrelsen. Det sker f.eks. ved at sikre en rekruttering, som tiltrækker kandidater med en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer, som der vurderes at være behov for. I indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor valg til Bestyrelsen er på dagsordenen, offentliggøres en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv. Side 3 af 8

4 Nye medlemmer af Bestyrelsen skal efterfølgende godkendes af Finanstilsynet, jf. reglerne i lov om investeringsforeninger m.v Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen Ved tiltrædelse i Bestyrelsen modtager medlemmet en introduktion til Foreningen. Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering, om der er områder, hvor medlemmernes kompetencer og sagkundskaber bør opdateres Tiden til bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv Bestyrelsesmedlemmer har pligt til såvel ved sin indtræden i Bestyrelsen som løbende og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering at give Foreningen oplysning om sine andre ledelseshverv. I 2014 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 var konstituerende møder. Det enkelte medlem gør sig på forhånd klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller, og afsætter tid til at udføre hvervet i overensstemmelse hermed Aldersgrænse Foreningen har fravalgt at have en absolut grænse for medlemmer af Bestyrelsen. I stedet er der i vedtægterne indsat et fast udtrædelsessystem, hvormed det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst, afgår Valgperiode Der tilstræbes kontinuitet i Bestyrelsen. Derfor er det bestemt i vedtægterne, at det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra den pågældendes sidste valg, hvert år skal afgå. Mellem flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Dette anses for værende fordelagtigt for Foreningen, da et medlem over tid vil tilegne sig en specifik viden og erfaring ud i Foreningens anliggender. Da Bestyrelsen har sikret sin kontinuitet ved et løbende udtrædelsessystem, og da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke grund til at lægge begrænsninger på antal af valgperioder. 4. Udøvelse af stemmerettigheder / aktionærrettigheder (aktivt ejerskab) 4.1. Politik om aktivt ejerskab Foreningen har ikke udarbejdet en politik for stemmerettigheder, da udøvelsen heraf er delegeret til PFA Asset Management A/S. Side 4 af 8

5 4.2. Overvågning af selskaber Udøvelse af stemmerettigheder er delegeret til PFA Asset Management A/S, der løbende overvåger relevante selskabsbegivenheder. PFA Asset Management A/S skal udøve denne overvågning i overensstemmelse med den af Bestyrelsen vedtagne investeringsstrategi og vedtægter Retningslinjer PFA Asset Management A/S fastsætter retningslinjer for, hvornår og hvordan selskabet vil gribe ind over for selskaber, som Foreningen har investeret i, da udøvelse af stemmerettigheder er delegeret til PFA Asset Management A/S Samarbejde med andre investorer Foreningen har ikke fundet dette relevant som følge af Foreningens størrelse Aktionærrettigheder Direktionen skal udøve stemmeretten på Foreningens finansielle instrumenter i overensstemmelse med Foreningens investeringsstrategi. 5. Kommunikation og pleje af interessenter 5.1. Kommunikationsstrategi Foreningen har valgt at satse på elektronisk kommunikation, hvilket kan begrundes ud fra både aktualitet, miljøhensyn og omkostninger. Det er Bestyrelsens holdning, at alle væsentlige informationer om Foreningen og dens afdelinger skal være tilgængelig på Foreningens hjemmeside i det omfang disse ikke kompromitterer en aktuel konkurrencesituation. F.eks. kan oplysninger om de foretagne investeringer forsinkes af hensynet til Foreningens kolleger/konkurrenter. I dag er der alene tale om fem dages forsinkelse. Foreningen efterlever endvidere til fulde de branchestandarder, som er fastsat af Investeringsondsbranchen, og offentliggør derfor samtlige oplysninger om afkast, risiko og omkostninger foruden en efterlevelse af de standarder, der gælder for Foreningens drift og markedsføring Pleje af interessenters interesser Overordnet arbejder ledelsen ud fra et mål om til stadighed at sikre en professionel pleje af medlemmernes midler under hensyntagen til en lang række faktorer, herunder god skik, omkostninger og tilgængelighed. I mange tilfælde varetages den direkte medlemskontakt af distributøren, hvorfor ledelsen af Foreningen har stor fokus på, at disse konstant er opdateret med aktuelt informationsmateriale. Side 5 af 8

6 6. Revision 6.1. Ledelsens indstilling til valg af revisor Generalforsamlingen foretager årligt valg af revisor i henhold til Foreningens vedtægter. Bestyrelsen foretager indstillingen til generalforsamlingen, idet der forud er foretaget en vurdering af revisors uafhængighed og kompetence Aftalen med revisor Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem Foreningens ledelse og revisor Dialog med revisor Bestyrelsen har en regelmæssig dialog om informationsudveksling mellem revisor og bestyrelse. Revisor deltager i minimum et bestyrelsesmøde årligt, hvor der er mulighed for, at Bestyrelsen alene kan drøfte forhold med revisor Ikke-revisionsydelser Det fremgår af revisionsaftalen, at revisor ikke leverer ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, og hvor der ligeledes drøftes regnskabspraksis og revisionens handlinger Resultatet af revisionen Resultatet af revisionen drøftes på møder med Bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner. Mødet kan være baseret på et udkast til revisionsprotokollat. 7. Diverse 7.1. Ledelse af foreningen (bestyrelsen og direktionen) Generalforsamlingen, der er Foreningens øverste myndighed, vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling, jr. ovenfor. Bestyrelsen ansætter herefter en direktion, der varetager den daglige ledelse af Foreningen. Bestyrelsen har overladt den daglige ledelse til PFA Asset Management A/S, hvorfor selskabet udgør Foreningens direktion. For at sikre, at en forenings ledelse har den fornødne kompetence, er der i loven indsat nogle minimumskrav til ledelsens virke. I hovedtræk er der krav om, at Bestyrelsen og direktionen skal have fyldestgørende erfaring til at udføre hvervet og til at træffe de nødvendige investeringsbeslutninger. Ledelsen må desuden ikke være straffet, under betalingsstandsning, konkursbehandling etc. Når der sker udskiftning i Foreningens ledelse, skal de nye ledelsesmedlemmer godkendes af Finanstilsynet. Side 6 af 8

7 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. Der er ikke fastsat incitamentsprogrammer, fratrædelsesordninger eller andre væsentlige aftaler med Bestyrelsen eller direktionen Forretningsgange Ledelsen har på alle væsentlige punkter udarbejdet skriftlige forretningsgange og kontrolprocedurer for at sikre den daglige drift bedst muligt Uddelegering og eksterne leverandører af serviceydelser Lov om investeringsforeninger m.v. giver Foreningen mulighed for at uddelegere visse opgaver med det formål at sikre en mere effektiv og billigere drift Handel med investeringsbeviser Ved emissioner eller indløsninger i Foreningen er det vigtigt, at værdifastsættelsen finder sted på et aktuelt grundlag. Foreningen har et IT-system, der på kontinuerlig basis opdaterer kursinformation på de underliggende aktiver til brug for beregning af indre værdi. Det bevirker, at værdifastsættelsen af Foreningens andele altid er på basis af aktuelle kurser. Indre værdi publiceres på både NASDAQ Copenhagen og Foreningens hjemmeside, når de ændres. Herved har alle interessenter, herunder depotbank, market maker og investorer på samme tidspunkt adgang til Foreningens indre værdier og de herved aktuelle købs- og salgskurser. Det er således ikke muligt at udføre late trading, hvor Foreningen er modpart (Late trading er af Foreningen defineret som emissioner og indløsninger til uaktuelle priser, herunder accept eller annullering af ordrer for udvalgte investorer efter lukketid med afregningspris svarende til lukkepris). Foreningen handler aldrig med det enkelte medlem men alene med market maker, der er Danske Markets Afvikling af handler med de underliggende papirer Foreningen har ud fra et hensyn til forholdet mellem kritisk masse og tilhørende omkostninger valgt at indgå en handelsaftale med investeringsrådgiver, således at denne påtager sig alle opgaver i forbindelse med handel, afvikling og indskrivning i depot. Alle handler gennemføres på best execution vilkår, og for at få tilgang til relevant markedsinformation sørger investeringsrådgiver for at placere handler hos mange forskellige markedsdeltagere. Handelsvilkårene kontrolleres løbende, idet hensigten er at opretholde de vilkår, der gælder for storkunder Klienter og mæglere Foreningen har indgået en skriftlig markedsføringsaftale med PFA Bank A/S. På gensidig vis sikrer aftalen, at banken er informeret om Foreningens produkter, således at banken derved kan yde Foreningens medlemmer en professionel rådgivning under hensyntagen til bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Side 7 af 8

8 7.7. Forholdet til fondsmæglerselskaber og rådgivere vedrørende foreningens investeringer Foreningen har valgt at delegere kapitalforvaltningen til PFA Asset Management A/S, som derved er Foreningens primære rådgiver. Opfølgning sker dels ved løbende rapportering til Bestyrelsen, dels ved rådgivers deltagelse på bestyrelsesmøderne Aktivernes værdifastsættelse Foreningens aktiver værdisættes i overensstemmelse med lovgivningen på området. Arbejdet med værdifastsættelse er i øvrigt afgrænset til porteføljeadministrationen og foretages på baggrund af kursdata, som indhentes automatisk af Foreningens IT systemer Risikostyring Investeringsstrategien for hver af Foreningens afdelinger er fastlagt af Bestyrelsen. Direktionen modtager investeringsstrategien i form af en instruks, hvoraf fremgår, hvilket råderum der gælder inden for både aktivvalg og risici samt muligheden for anvendelse af valutahedging. Det overvåges løbende, at de enkelte afdelingers placeringsrammer og risikorammer ikke afviger fra de af Bestyrelsen udstukne instrukser. 8. Ikrafttrædelse Nærværende politik træder i kraft ved Bestyrelsens godkendelse. Således godkendt af Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 28. november Side 8 af 8

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere