Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastsættelse af takster for vand. Vejledning"

Transkript

1 Fastsættelse af takster for vand Vejledning

2 Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.: (+45) År: 2014 ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. 2 Fastsættelse af takster for vand

3 Indhold 1. Indledning Vandforsyningens anlæg m.v Vandforsyning Betaling for vand Nødvendige udgifter Betaling af anlæg og forbrug Anlægs- og driftsbidrag m.v Anlægsbidrag til hovedanlæg Særligt om investeringer i vandforsyninger omfattet af vandsektorloven Stikledningsbidrag Passagebidrag Driftsbidrag Kategorier for anlægsbidrag og driftsbidrag Takstbladet Gebyrer og renter Skatter og afgifter Moms Godkendelse af takstbladet Takstgodkendelse under overholdelse af prisloftet Manglende godkendelse af takstbladet Forsyning i flere kommuner Klage, straf m.v Ikrafttrædelse og offentliggørelse Eksempler på takstblade Eksempel Eksempel Fastsættelse af takster for vand 3

4 4 Fastsættelse af takster for vand

5 1. Indledning Almene vandforsyninger skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægsog driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende (hjemstedet). Denne vejledning kan bruges ved vandforsyningernes udarbejdelse af takstbladet og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Det gælder både vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, og vandforsyninger der ikke er omfattet af vandsektorloven. Vejledningen gælder for almene vandforsyninger, dvs. vandforsyningsanlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme. Almene vandforsyningsanlæg har pligt til at forsyne samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde med vand på de vilkår, der er fastsat i vandforsyningens godkendte regulativ og mod betaling af godkendte takster. Prisen for vand skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens»hvile-i-sig-selv princip«, således at vandforsyningsanlæggets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de gældende regler for fastsættelse og godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for almene vandforsyningsanlæg. Endvidere gennemgås forhold omkring overholdelse af prisloftet ved fastsættelse og godkendelse af takster. De gældende regler om gebyrer og renter er omtalt ganske kort i vejledningen, da normalt også fremgår af takstbladet, Gebyr og renter skal dog ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Vejledningen afløser Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1, 1986, Vandværkstakster. I forhold til vejledningen fra 1986 afspejler den nye vejledning, at betaling for levering til ejendomme skal ske efter målt forbrug, og at der også i andre tilfælde er mulighed for individuel afregning efter målt forbrug. Endvidere er muligheden og forudsætningerne for at opkræve bidrag fra ejendomme, der vil kunne tilsluttes en forsyningsledning (passagebidrag), omtalt Fastsættelse af takster for vand 5

6 2. Vandforsyningens anlæg m.v. 2.1 Vandforsyning I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442. Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet almen vandforsyning. Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger. Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet som transporterer vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget. Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlæg, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne. Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand. Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel stophane er den del af distributionsnettet som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd. Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug (drikkevand) omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m. 6 Fastsættelse af takster for vand

7 Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand. Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg. Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet. Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere. Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Her til hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens 50. Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner. Fastsættelse af takster for vand 7

8 3. Betaling for vand Vandforsyningslovens økonomiske regulering af almene vandforsyninger er baseret på et princip om, at omkostningerne til vandindvinding, distribution, administration, m.v., sker mod betaling fra forbrugerne, og at indtægter og udgifter til vandforsyningen skal balancere over en kortere årrække. Det kaldes også hvile-i-sig-selv princippet. Vandforsyningsloven 1 fastsætter, hvilke udgifter der må indregnes i prisen for vand, der leveres fra et alment vandforsyningsanlæg. Vandforsyninger må derfor ikke anvende midler til aktiviteter, der ligger uden for vandforsyningens ansvarsområde. Midlerne kan f.eks. ikke anvendes til aktiviteter, der normalt er skattefinansierede. Der må heller ikke anvendes midler fra vandforsyningen til aktiviteter forbundet med spildevandsforsyningen og omvendt. Dette gælder selv om vand- og spildevandsforsyningen organisatorisk er samlet i ét selskab. 3.1 Nødvendige udgifter Vandforsyningslovens 52 a angiver de udgifter, som et alment vandforsyningsanlæg kan indregne i taksterne for vandet. Forsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, skal samtidig overholde prisloftet. Udgifterne omfatter 1. nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand, 2. lønninger og andre driftsomkostninger, 3. administration, 4. bidrag til dækning af udgifter til det forsyningssekretariat, der er oprettet i medfør af kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,(176) 5. driftsmæssige afskrivninger, 6. forrentning af fremmedkapital, 7. underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, 8. henlæggelser til nyinvesteringer, 9. udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger og deltagelse i vandværkssamarbejder og lign., 10. udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget, 11. udgifter til dækning af en fastsat økonomisk godtgørelse, jf. 64 c i lov om miljøbeskyttelse, 12. udgifter til dækning af afgifter, jf. 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand og 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, og 13. bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v. 8 Fastsættelse af takster for vand

9 Takster i forhold til prisloftet efter vandsektorloven Vandsektorlovens prisloftsregler har kun betydning for fastsættelse af vandprisen i de vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1. Prisloftet gælder samtidig med hvile-i-sig-selv-princippet. Prisloftet er en højeste indtægtsramme, der fastsættes for den enkelte vandforsyning der er omfattet af vandsektorloven, dvs. et loft for vandselskabets samlede indtægter. Prisloftet udmeldes som en samlet kubikmeterpris for den enkelte vandforsyning, men stiller i øvrigt ikke krav til opbygning af takstbladet. Prisloftets indtægtsramme for en vandforsyning meldes ud som en kubikmeterpris. Denne kubikmeterpris behøver ikke at være den samme som vandforsyningens kubikmeterpris i takstbladet, idet vandforsyningens indtægter stammer fra både anlægsbidrag og driftsbidrag. Forsyningssekretariatet er myndighed for prisloftsfastsættelsen, og kommunalbestyrelsen skal derfor ikke efterprøve prisloftet, eller hvordan vandselskabet kan finansiere aktiviteterne efter prisloftsreglerne, f.eks.om der kan gives tillæg til prisloftet. Fastsættelse af takster for vand 9

10 4. Betaling af anlæg og forbrug Et vandforsyningsanlæg består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger (til og med en eventuel stophane) samt eventuelle pumper, trykforøgeranlæg, m.v. på ledningerne. Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme ledningsnet. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af vand i hele vandforsyningens forsyningsområde. Der kan i takstbladet differentieres ud fra saglige og objektive kriterier. Vandforsyningsloven skal blandt andet sikre tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, og at der sker en planmæssig udbygning og drift af vandforsyningen. Disse forhold har også betydning for, hvordan der skal betales for vandet, idet betalingsstrukturen så vidt mulig skal tilskynde forbrugerne til at spare på vandet af hensyn til vandressourcerne. Der er derfor fastsat regler om, at den enkelte ejendom skal betale for levering af vand efter det målte forbrug i den enkelte ejendom 2. I betalingen kan endvidere indgå et fast bidrag. Det faste bidrag kan ikke erstatte afregning efter forbrug. Reglerne findes i bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau. Også i ejerlejligheder, udlejningsenheder eller andelsenheder i en ejendom kan der betales efter målt forbrug opgjort for hver enhed. Det er dog ikke vandforsyningens beslutning, idet beslutningen om at overgå til individuel afregning skal træffes efter de regler, der gælder for den pågældende ejendom. Hvis betingelserne for individuel afregning er opfyldt, har vandforsyningen pligt til at foretage individuel afregning. De nærmere regler findes i bekendtgørelsen om individuel afregning efter målt vandforbrug 3. Ejendommes egne bimålere kan ikke bruges som grundlag for vandforsyningens direkte afregning med forbrugerne. Der kan kun opkræves målerafgift for afregningsmålere, som vandforsyningen har opsat. Hvis vandforsyningen fastsætter et skønsmæssigt forbrug til brug for afregning med ejendomme eller boligenheder, hvor der skal afregnes efter målt forbrug, skal der være mulighed for efterregulering. 4.1 Anlægs- og driftsbidrag m.v. Anlægsbidraget 4 er et engangsbidrag, der opkræves fra en ejendom i forbindelse med ejendommens tilslutning til vandforsyningen. Anlægsbidraget er normalt opdelt i et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledninger og et bidrag til stikledning. Opdelingen er ikke et krav efter loven, men af hensyn til gennemsigtighed i priserne anbefales det, at opdelingen fremgår af takstbladet. Betegnelserne i takstbladet skal være entydige i forhold til vandforsyningens regulativ. 2 Bekendtgørelse 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau 3 Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug. 4 Det kaldes under tiden for tilslutningsbidrag, som i betalingsreglerne for spildevand, men i denne vejledning bruges udtrykket anlægsbidrag, jf. vandforsyningsloven 10 Fastsættelse af takster for vand

11 Anlægsbidrag, der ikke er fastsat i takstbladet, skal aftales særskilt med vandforsyningen, og det fastsatte beløb skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales løbende, dvs. én eller flere gange årligt, for alt leveret vand. Driftsbidraget består af et bidrag baseret på det målte forbrug samt eventuelt et supplerende fast driftsbidrag. Anlægs- og driftsbidrag fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt, jf. vandforsyningslovens 53, stk Anlægsbidrag til hovedanlæg En vandforsynings hovedanlæg består normalt af indvindingsanlæg (boringer og pumper til et eller flere vandbehandlingsanlæg), råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg (hydroforer, rentvandsbeholdere, vandtårne) og hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. I bidrag til hovedanlægget kan også indregnes betaling for vandmålere, men det anbefales ikke. Forsyningsledningerne er den del af distributionsnettet som transporterer vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. Afgrænsningen mellem hovedanlæg og forsyningsledninger er ikke altid skarp, idet det navnlig i mindre forsyningsområder kan være svært at afgøre, hvor vandværkets hovedledninger hører op, og forsyningsledningerne ud til ejendommene begynder. I større forsyningsområder vil det overordnede net af hovedforsyningsledninger klart høre til hovedanlægget. Der er ikke noget krav om at skelne mellem anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger. Vandforsyningen kan samle forsyningsledningsbidrag og bidrag til hovedanlæg til ét anlægsbidrag, hvis det er hensigtsmæssigt. Forsyningsledningsbidrag skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre. Hvis vandforsyningen forsyner eller skal forsyne et område, der endnu ikke er fuldt udbygget, kan det være mest hensigtsmæssigt at opdele anlægsbidraget på bidrag til hovedanlæg og bidrag til forsyningsledninger. Derved kan der tages højde for, at der skal udlægges forsyningsledninger ud til nye områder med ejendomme i det åbne land, der endnu ikke er tilsluttet til vandforsyningsanlægget. Bemærk at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om passagebidrag, jf. 53, så de ejendomme, der vil kunne forsynes fra ledningerne, bidrager til udgifterne. Se også afsnit 4.4 om passagebidrag. Anlægsbidrag er et éngangsbidrag, som betales når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen, Det kan fastsættes som ejendommens en del af den anslåede værdi af vandforsyningsanlægget. Det foreslås, at værdien af vandforsyningsanlægget fastsættes mindst hvert 5. år, og indeksreguleres i de mellemliggende år. Udvidelser eller renoveringer af hovedanlægget betales af alle de tilsluttede ejendomme. Det gælder både for arbejder, der har betydning for alle ejendomme, og arbejder med henblik på at forsyne yderligere ejendomme ved f.eks. udvidelse af kapaciteten. Vandforsyninger kan forlange nyt anlægsbidrag fra alle tilsluttede ejendomme i forbindelse med væsentlig ny investering i vandforsyningsanlægget. Se også afsnit om investeringer i vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, Fastsættelse af takster for vand 11

12 Ved større samlede anlægsudgifter tænkes dels på udgifter til nye hovedanlæg og til udvidelser eller nyanskaffelser til brug for bestående hovedanlæg, og dels på reparationsudgifter af en størrelse, der falder væsentligt uden for rammerne for de sædvanlige løbende reparationer og udbedringer. Formålet med opkrævning af anlægsbidrag til hovedanlægget er at skaffe midler til anlægsudgifter. Vandforsyningsloven bygger på hvile-i-sig-selv princippet, der giver mulighed for at opkræve og hensætte beløb over en kortere årrække til planlagte udgifter i forbindelse med anlægget, f.eks. investeringer i anlægget. Se også afsnit om vandforsyninger omfattet af vandsektorloven. Anlægsbidrag for ejendomskategorierne i forsyningsområdet skal fremgå af takstbladet. Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt og godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Det kan f.eks. være anlægsbidrag fra ejendomme, der ikke har været forudset og derfor ikke har været relevante at fastsætte anlægsbidrag for i takstbladet. Vandforsyningsloven har bl.a. til formål at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen. Det kan virke rimeligt, at nytilsluttede ejendomme betaler en del af det eksisterende anlæg, men anlægsbidragene bør ikke fastsættes så højt, at det bliver vanskeligt at få nye grundejere i forsyningsområdet (med egen boring) til at tilslutte sig, og dermed sikre en planmæssig udbygning. Der er ikke krav efter vandforsyningsloven om, at anlægsbidraget skal dække en bestemt andel af det eksisterende anlæg. Generel forhøjelse af vandforsyningens anlægsbidrag for tilslutning af nye ejendomme kan ikke begrunde, at der opkræves supplerende anlægsbidrag fra ejendomme, der tidligere har betalt anlægsbidrag. Der kan i særlige tilfælde være grundlag for at opkræve supplerende anlægsbidrag fra en ejendom. Det gælder f.eks. hvis en tilsluttet ejendom ændrer anvendelse i forhold til det oprindelige grundlag for at betale anlægsbidrag og dermed bliver omfattet af en anden kategori, der adskiller sig væsentligt fra det oprindelige grundlag for fastsættelse af anlægsbidraget. Det medfører f.eks. ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når lejlighederne i en ejendom ændrer status til andels- eller ejerlejligheder, eller når værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder Særligt om investeringer i vandforsyninger omfattet af vandsektorloven Vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens prisloftregulering, bør være opmærksom på, at høje anlægsbidrag kan betyde, at der i enkelte år kan være store indtægter fra anlægsbidrag fra tilslutning af nye ejendomme, som kan gøre det vanskeligt at overholde prisloftet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en kommune efter vandsektorlovens 16 kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand. Lånegarantien er ikke betinget af ejerforholdene, og er således en mulighed for alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven. 4.3 Stikledningsbidrag Stikledningen går fra forsyningsledningen til skellet til den ejendom, der skal forsynes. Stikledningen inkl. stophane anlægges af og tilhører vandforsyningen. Udgiften betales af grundejeren ved tilslutning i henhold til takstbladet. Taksten afspejler de gennemsnitlige omkostninger til at fremføre stikledninger for ejendomme i forsyningsområdet eller evt. i det pågældende afgrænsende delområde. 12 Fastsættelse af takster for vand

13 Ledningen fra stikledningen frem til bebyggelsen på ejendommen, dvs. jordledningen, skal etableres af grundejeren for egen regning. 4.4 Passagebidrag Der er i visse tilfælde mulighed for at opkræve bidrag fra ejendomme, der ikke ønsker at tilslutte sig en forsyningsledning, der føres forbi ejendommen (passagebidrag). Denne mulighed kan overvejes i situationer, hvor en enkelt ejendom skal tilsluttes vandforsyningen, men hvor flere andre ejendomme, som opfylder betingelserne for at blive pålagt at betale passagebidrag, også vil kunne tilsluttes. Pålægget om at betale passagebidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 3 (passagebidragsbekendtgørelsen) 5. Passagebidrag omfatter bidrag til etablering af forsyningsledningen, og kan også omfatte stikledning og stophane frem til ejendommens skel. Passagebidraget kan ikke omfatte bidrag til vandforsyningens hovedanlæg. Passagebidrag er ikke et fuldt anlægsbidrag, da ejendommen netop ikke bliver tilsluttet. Når der er betalt passagebidrag for en ejendom, og denne senere tilsluttes til det almene vandforsyningsanlæg, skal der dog ikke igen betales anlægsbidrag til de dele af vandforsyningsanlægget, der allerede er betalt for med passagebidraget, dvs. bidrag til forsyningsledning og eventuelt også til stikledning og stophane. Passagebidrag skal ikke fremgå af takstbladet, men fastsættes individuelt for ejendommene i det pågældende område, når kommunalbestyrelsen har godkendt pålægget. 4.5 Driftsbidrag Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. kubikmeter vand og kan tillige omfatte et fast årligt bidrag. Driftsbidraget kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Det faste driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har etableret stikledningen, så levering af vand er mulig til ejendommen. Driftsbidragenes størrelse skal fremgå af vandforsyningens takstblad. I driftsbidraget indregnes alle vandforsyningens nødvendige udgifter til driften, som ikke dækkes af anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag eller andre særlige bidrag eller betalinger for vandforsyningens ydelser. Se også afsnit 5.1. om gebyrer for særlige administrative ydelser. Driftsbidraget er sammensat af en kubikmeterpris og eventuelt en fast afgift. En fast afgift kan dække en del af de faste udgifter til administration, vedligeholdelse m.v., der ikke varierer ret meget efter det faktiske forbrug. Udgifter til administration i en ejendom eller lejemål er forbundet med, om vandforsyningen afregner ejendommens ejer eller direkte med forbrugerne efter målt forbrug. Hvis vandforsyningen vil opkræve afgift pr. afregningsmåler (målerafgift), bør det derfor fremgå entydig af vandforsyningens regulativ. Som udgangspunkt bør det faste driftsbidrag samt kubikmeterprisen være ens for alle. Såfremt der er saglige grunde til at vælge en differentiering, bør den ske på grundlag af vandforsyningslovens formål. Det vil sige hensyn til omkostningsdækning og prissætning med tilskyndelsesvirkning, og at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag. Det er muligt at forlange a conto betaling for driftsbidrag. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 3 Fastsættelse af takster for vand 13

14 4.6 Kategorier for anlægsbidrag og driftsbidrag Vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip gælder for den samlede vandforsyning, og ikke for den enkelte ejendom. Der er langvarig praksis for, at der i takstbladet fastsættes ensartede anlægsog driftsbidrag inden for vandforsyningens forsyningsområde, og at bidragene eventuelt kan være opdelt på områder med mere eller mindre tæt bebyggelse samt kategorier af ejendomme i forsyningsområdet. Vandforsyningen kan foretage en skønsmæssig vurdering af, hvordan man vil fastsætte de nødvendige driftsbidrag og anlægsbidrag i takstbladet. Fastsættelsen skal ske i overensstemmelse med princippet om, at ejendomme af samme type/kategori skal behandles ensartet. Eventuel differentiering af anlægsbidrag og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme skal foretages på baggrund af objektive og saglige hensyn, og det skal være entydigt, hvilke anlægsbidrag og driftsbidrag der gælder for et område. Hvis vandforsyningen således ønsker at foretage en differentiering af anlægsbidraget eller den faste del af driftsbidraget, må vandforsyningen sikre, at der en rimelig byrdefordeling mellem forsyningens forskellige kategorier af ejendomme. Det er i overensstemmelse medvandforsyningslovens formål, at varetage følgende hensyn i takstfastsættelsen: Omkostningsdækning, prissætning med tilskyndelsesvirkning (f.eks. tilskyndelse til tilslutning frem for egen forsyning samt tilskyndelse til vandbesparelse), at de forskellige sektorer yder et passende bidrag (en rimelig byrdefordeling), sikring af tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning samt sikring af god økonomi og forsyningssikkerhed for vandforsyningens forbrugere. Dækning af omkostningerne til at forsyne de pågældende kategorier af ejendomme anses som et sagligt hensyn. Omkostningerne til at forsyne ejendomme kan navnlig variere efter områdets karakter af tættere eller mindre tæt bebygget område. Det kan være sammenfaldende med opdelingen på land og byzone, men er det ikke altid. Desuden kan omkostningerne til anlæg af forsyningsledninger til forskellige kategorier af ejendomme kan variere efter dimensioner. Ved fastlæggelse af differentierede anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendommene må vandforsyningen sikre, at differentieringen kan begrundes sagligt i de skønnede gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med forsyningen. F.eks. anlægsomkostningerne eller administrationsomkostningerne for de pågældende ejendomme inden for de pågældende ejendomskategorier. Det vil normalt ikke være relevant at differentiere kubikmeterprisen, da omkostningerne til at indvinde og behandle en kubikmeter vand må forventes at være den samme, uanset hvem der aftager vandet. Differentiering er dog en mulighed, hvis det sikrer en rimelig byrdefordeling. Det skal bemærkes, at vandforsyningen skal sikre sig, at differentierede kubikmetertakster ikke udgør en indirekte støtte til formål uden for vandforsyningsloven. Kommunalbestyrelsen kan ikke pålægge vandforsyningen at differentiere kubikmeterprisen. Der henvises i øvrigt til FVD s Vejledning nr. 306, 02/2012, der indeholder en beskrivelse af, hvordan anlægsbidraget kan fastsættes. Der indgår bl.a. en enkel beregningsmodel. 14 Fastsættelse af takster for vand

15 5. Takstbladet Takstbladet skal bygge på vandforsyningens godkendte regulativ, så det er klart for forbrugerne, hvad betalingen dækker. Det forhindrer, at der opstår tvivl om, på hvilket grundlag og i hvilke situationer vandforsyningen er berettiget til at opkræve betaling fra ejendommene/forbrugerne. Det bør fremgå af takstbladet, at vandforsyningen alene kan opkræve de takster, der fremgår af takstbladet. I vandforsyningens regulativ skal det være fastsat, hvad anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag, og driftsbidrag dækker, og i hvilke situationer vandforsyningen er berettiget til at opkræve de forskellige bidrag. Regulativet henviser til takstbladet, hvor de gældende anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat for det pågældende år. Det er vigtigt at bruge de samme betegnelser i vandforsyningens regulativ og takstblad, så der ikke opstår tvivl om, hvad vandforsyningen kan opkræve betaling for. I takstbladet anføres anlægsbidrag og driftsbidrag hver for sig. Størrelsen af anlægsbidrag opdelt på forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag 6 skal fremgå af takstbladet. Bidragene kan eventuelt slås sammen, hvis det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vandforsyningens regulativ. Takstbladet bør så vidt muligt omfatte alle kategorier ejendomme inden for forsyningsområdet. Eventuel differentiering af anlægs- og driftsbidrag skal fremgå af takstbladet. Driftsbidraget kan opdeles yderligere i et variabelt driftsbidrag (kubikmeterpris) og eventuelt et fast driftsbidrag. Der kan takstbladet indeholde gebyrer for ydelser, som ikke alle modtager, og som derfor kun opkræves fra de forbrugere, der modtager ydelsen. Det kan f.eks. være bidrag for aflæsning af afregningsmåler, flyttegebyr, genåbning m.v. Det anbefales at disse placeres på en sådan måde i takstbladet, at det klart fremgår, at der er tale om særlige driftsbidrag og ikke strafgebyrer. Disse driftsbidrag skal også bygge på vandforsyningens regulativ og godkendes af kommunalbestyrelsen. Eventuelle fordelingsnøgler og situationer, hvor anlægsbidragene, stikledningsbidrag m.v. skal forhandles (og efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen), skal fremgå af takstbladet. Skatter og afgifter opføres særskilt i takstbladet, men skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Endvidere bør rykkergebyrer og morarenter o.lign. opføres særskilt i takstbladet. 5.1 Gebyrer og renter I vandforsyningens regulativ fastsættes, hvornår vandforsyningen er berettiget til at opkræve rykkergebyr, inkassogebyr, morarenter m.v., mens størrelsen af gebyrerne anføres i takstbladet. 6 Opdelingen kan eventuelt udelades, se afsnit 4.1. Fastsættelse af takster for vand 15

16 Morarenter fastsættes af Justitsministeren og fremgår af Nationalbankens hjemmeside 7, hvortil der kan henvises fra takstbladet. Morarenten er den rente en fordringshaver (vandforsyningen) må opkræve fra en skyldner ved forsinket betaling m.v., jf. rentelovens 5, stk. 1. Det fremgår af Nationalbankens hjemmeside, at morarenten er for perioden 1. januar 30. juni 2014 er 8,20 pct. Ifølge renteloven kan der opkræves et gebyr for fremsendelse af rykkerskrivelser for manglende betaling af et skyldigt beløb. Rykkergebyret kan ifølge renteloven ikke overstige 100 kr. Renteloven 8 giver ikke ret til at opkræve rykkergebyr for ikke-rettidig oplysning om vandforbruget. Der er hverken hjemmel i renteloven eller vandforsyningsloven til at fastsætte gebyrer, som skal tilskynde til at aflæse m.v. lignende. Vandforsyningen kan imidlertid opkræve et gebyr, der svarer til de gennemsnitlige faktiske omkostninger, som vandforsyningen har til ekstra administration eller andre ydelser, der ikke dækkes over det normale driftsbidrag. Gebyrer og morarenter efter renteloven skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Det skal bemærkes, at den mulighed som de kommunale vandforsyninger tidligere havde efter gebyrloven 9, ikke længere gælder efter udskillelse til selvstændige selskaber, jf. vandsektorloven. 5.2 Skatter og afgifter Skatter og afgifter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Mange vandforsyninger oplyser i deres opkrævninger, hvor stor en del af vandprisen, der udgøres af skatter og afgifter. Det kan af hensyn til gennemsigtigheden af priserne anbefales, at de særlige skatter og afgifter af vand, der er kendte på godkendelsestidspunktet, oplyses i takstbladet, f.eks. afgift af ledningsført vand. 5.3 Moms Efter momsloven opkræves moms af ydelser og varer. Anlægsbidrag og driftsbidrag er derfor momspligtige. Nogle gebyrer er momspligtige, mens andre ikke er det, jf. momsloven. Naturstyrelsen er ikke myndighed for momsloven, men henviser til, at Skatteministeriets har udtalt sig om 6 forskellige gebyrer i udtalelse nr af 2. juli 2004 (Retsinformation.dk): 1. Rykkerskrivelser 2. Inkassomeddelelser 3. Personligt fremmøde hos debitor ved forsyningsvirksomhedens egen opkræver (inkassobesøg) 4. Lukkebesøg, hvor forsyningsvirksomheden igen søger beløbet inddrevet. 5. Åbnebesøg, hvor forsyningsvirksomheden igen åbner (momspligt) 6. Indgåelse af betalingsaftaler i forlængelse af den misligholdte fordring Det fremgår af udtalelsen, at punkt 1-4 falder uden for momslovens anvendelsesområde, at punkt 5 er momspligtigt, mens punkt 6 er omfattet af momsloven som momsfrit efter lovens 13, stk. 1, nr Renteloven, jf. Lovbekendtgørelse nr.743 af 04. september 2002 af lov om renter ved forsinket betaling m.v. 9 Bekendtgørelse nr. 66 af 21. januar 2010 af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden 16 Fastsættelse af takster for vand

17 6. Godkendelse af takstbladet Vandforsyningen har ansvar for at fastsætte anlægs- og driftsbidrag i overensstemmelse med vandforsyningsloven og at indsende takstbladet til kommunalbestyrelsens godkendelse bilagt regnskaber og budgetter, der er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om taksterne er fastsat inden for vandforsyningslovens rammer. Kommunalbestyrelsen godkender én gang årligt anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsanlæg, der er beliggende i kommunen, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 1. Kommunalbestyrelsen sammenholder takstbladet med vandforsyningens regulativ, idet betegnelserne for de forskellige anlægs- og driftsbidrag skal svare til betegnelserne i regulativet for at sikre klarhed over, hvad forbrugerne betaler for og i hvilke situationer, vandforsyningen er berettiget til at opkræve bidragene. Hvis der ikke er ændringer i forhold til det senest godkendte takstblad, herunder at takstbladet alene er blevet index-reguleret, kan godkendelsesprocessen formentlig være enkel. Det forudsætter dog, at det tidligere godkendte takstblad er i overensstemmelse med lovgivningen. Det forudsætter endvidere at prisloftet for det pågældende år kan overholdes, hvis vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven. Kan takstbladet ikke godkendes gælder det senest lovligt godkendte takstblad, indtil det nye takstblad er godkendt. Vandforsyningen udarbejder takstbladet og indsender en indstilling om godkendelse af anlægs- og driftsbidrag til kommunalbestyrelsen. Indstillingen skal ledsages af de nødvendige oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. De nødvendige oplysninger omfatter følgende: beregningsgrundlag for taksterne regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber, budget for det eller de kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække begrundelse for uændret eller ændret takst det udmeldte prisloft, hvis vandforsyningen er omfattet af vandsektorloven Disse oplysninger er i vidt omfang er de samme, som vandforsyningen selv skal bruge ved udarbejdelse af takstbladet og for at kunne opfylde årsregnskabslovens krav. Ved godkendelsen foretager kommunalbestyrelsen en legalitetskontrol, dvs. en kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Kommunalbestyrelsen kan i afgørelsen lægge til grund, om taksterne er fastsat på lovligt og sagligt grundlag, at enkelte forbrugere eller forbrugergrupper ikke belastes eller begunstiges i strid med vandforsyningsloven, herunder formålet, samt på offentligretlige grundsætninger som f.eks. Fastsættelse af takster for vand 17

18 saglighed og lighed. I afgørelsen kan kommunalbestyrelsen bl.a. vurdere, om der er taget højde for planlagte udbygninger af vandforsyningen, f.eks. til en kommende bebyggelse, som skal have ført forsyningsledninger og stik frem til ejendommene. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at vandforsyningen kun indregner lovlige udgifter, jf. vandforsyningslovens 52 a i vandprisen (hvile-i-sig-selv princippet). Vandforsyningens samlede indkomster fra anlægs- og driftsbidrag og evt. andre kilder (gebyrer, renteindtægter, lejeindtægter, forpagtningsafgifter, erstatninger, salg af aktiver, m.v.) skal derfor svare til vandforsyningens lovlige udgifter, eventuelt over en årrække, hvis der f.eks. opkræves bidrag til kommende investeringer i vandforsyningens anlæg. Kommunalbestyrelsen påser også, at eventuelle forskelle i vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er sagligt begrundet, at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling ved fastsættelse af anlægsbidrag og driftsbidrag, samt at anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med det godkendte regulativ. Hvis en vandforsyning har fastsat så høje anlægsbidrag til hovedanlægget, at det direkte forhindrer en planmæssig udbygning af vandforsyningen ved tilslutning af ejendomme i forsyningsområdet, kan kommunalbestyrelsen undlade at godkende takstbladet. Kommunalbestyrelsen kan for almene vandforsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, træffe afgørelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis det er nødvendigt som følge af at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen har ydet støtte til en vandforsyning eller til sammenlægning af vandforsyninger, jf. 53 a, kan kommunalbestyrelsen endvidere forlange, at takstsystemet og regnskabet tilrettelægges på en nærmere angivet måde. Anlægs- og driftsbidrag, der undtagelsesvis ikke er fastsat i takstbladet, skal aftales skriftligt og aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan ikke som led i godkendelsen af regulativet eller taksterne delegere denne afgørelse til vandforsyningen. Der bør ikke godkendes ubestemte anlægsbidrag (efter regning), idet det ikke giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere, om anlægsbidraget er ensartet fastsat for sammenlignelige ejendomme, eller om i konkrete tilfælde forhindrer nye tilslutninger. Kommunalbestyrelsen har herudover ikke hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vandforsyningen, men kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ikke at godkende takstbladet. Afgørelsen skal træffes i overensstemmelse med forvaltningsloven (partshøring, begrundelse etc). Hvis kommunalbestyrelsen afviser at godkende taksterne, må vandforsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Vandforsyningen må, indtil takstbladet er godkendt, opkræve på grundlag af det senest godkendte takstblad med mulighed for efterregulering i forhold til det senere godkendte takstblad. Afgørelser om at godkende eller ikke at godkende takstbladet kan ikke påklages administrativt. Kommunalbestyrelsen skal i klagevejledningen oplyse, at sagen kan indbringes for domstolene. Der er ikke fastsat en søgsmålsfrist i vandforsyningsloven. For vandforsyninger, der deltager i et samarbejde efter 52 b eller 48, skal kommunalbestyrelserne godkende taksterne i forening, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 2. Kommunerne skal lægge det enkelte anlægs bidrag til et lovligt etableret samarbejde til grund, men skal vurdere om udgifterne er lovlige og af en rimelig størrelse. 18 Fastsættelse af takster for vand

19 6.1 Takstgodkendelse under overholdelse af prisloftet Taksterne for en vandforsyning, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, skal endvidere samlet set overholde det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved godkendelsen af anlægs- og driftsbidrag i takstbladet påse, at vandforsyningen har fastsat bidragene sådan, at det kan forventes at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag kan derfor først ske, når Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet, hvilket skal ske senest den 15. oktober, jf. bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Prisloftet fastsættes af Forsyningssekretariatet som en samlet indtægtsramme for selskabets indtægter. Da Forsyningssekretariatet har myndighedskompetencen vedrørende prisloftet, skal kommunalbestyrelsen ikke foretage en nærmere vurdering af prisloftet i forbindelse med godkendelse af takstbladet, bortset fra en vurdering af om prisloftet samlet set kan overholdes med vandforsyningens forslag til anlægs- og driftsbidrag og eventuelle andre forventede indtægter. Kommunalbestyrelsen kan ifølge vandforsyningslovens 53, stk. 1, ikke ændre bidrag for vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1. En ændring ville give risiko for overskridelse af prisloftet, som vandforsyningen er forpligtet til at overholde samlet set. Men kommunalbestyrelsen kan undlade at godkende anlægs- og driftsbidragene. Vandforsyningen må i så fald fremlægge et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan, jf. ovenfor, forlange, at vandforsyningen fremlægger dokumentation i form af et budget eller lignende for, hvordan taksterne samlet set forventes at ligge inden for prisloftet for det pågældende år. Det er ikke muligt at angive vandmængder og antallet af nye tilslutninger præcist, og kommunalbestyrelsen må derfor foretage vurderingen på grundlag af de forudsætninger, der foreligger på godkendelsestidspunktet, herunder de budgetter og investeringsplaner, som vandforsyningen har fremlagt. Forsyningssekretariatet foretager den efterfølgende kontrol af, om prisloftet er overholdt i et givent år. Forsyningssekretariatet sikrer, at eventuel over- eller underdækning i forhold til prisloftet modregnes i et kommende prisloftsår. Vandforsyningen har ansvar for at indsende de nødvendige oplysninger om de faktiske indtægter i prisloftsåret til Forsyningssekretariatet. Fastsættelse af takster for vand 19

20 6.2 Manglende godkendelse af takstbladet Taksternes gyldighed er betinget af, at kommunalbestyrelsen har godkendt takstbladet. I situationer, hvor det ikke har været muligt at få godkendt takstbladet i tide, kan der ikke opkræves godkendte endelige takster. I den situation har vandforsyningen mulighed for enten at udskyde opkrævningen eller opkræve et a conto beløb med udgangspunkt i de tidligere godkendte takster, og efterfølgende foretage en efterregulering. Det skal fremgå af opkrævningen, at der er tale om et a conto beløb, der efterreguleres senest samme år. A conto beløbet kan ikke fastsættes højere end de forventede takster. For at gøre det tydeligt for forbrugerne, at opkrævning sker på grundlag af godkendte takster, bør det fremgå af takstbladet, hvornår det er godkendt af kommunalbestyrelsen. 6.3 Forsyning i flere kommuner En vandforsyning, der forsyner på tværs af kommunegrænsen, skal forelægge taksterne til godkendelse i den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende, jf. 53, stk. 1, 2, punktum (hjemstedskommunen). Da godkendelsen er en sag, der også vedrører vandforsyningsforholdene i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens 4 forhandle med den eller de kommuner, som sagen vedrører. Den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende, forventes at tage initiativ til at inddrage de øvrige kommuner, som takstgodkendelsen vedrører. Det kan ske i form af høring af udkast til afgørelse. 20 Fastsættelse af takster for vand

21 7. Klage, straf, m.v. Taksterne, herunder kommunalbestyrelsens godkendelse eller forkastelse, kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 4. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 10 48, stk. 1. Statsforvaltningen har behandlet en række sager om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takstblade, herunder sager om, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige kriterier. Statsforvaltningen kan afgive en udtalelse. Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens forbrugere 11. Det kan f.eks. være klage over et vandværks prisberegning m.v. i forhold til forbrugeren, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på efterregulering af betaling. Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, fx urimelige betingelser i aftalen, for høje renter og gebyrer, diskrimination, dårlig rådgivning i forhold til finansielle produkter mv. Vandforsyninger kan ifølge vandforsyningslovens 84, stk. 3, pålægges strafansvar efter straffelovens kapitel 5. Der er ikke fastsat søgsmålsfrist i vandforsyningsloven. 10 Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse med senere ændringer. 11 Bekendtgørelse nr. 460 af 29. april 2010 om forbrugerklager, 4 Fastsættelse af takster for vand 21

22 8. Ikrafttrædelse og offentliggørelse Det skal fremgå af takstbladet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen, og hvilken periode det gælder for. Takstbladet skal være tilgængeligt for forbrugerne. 22 Fastsættelse af takster for vand

23 Fastsættelse af takster for vand 23

24 9. Eksempler på takstblade I dette kapitel vises to eksempler på, hvordan et forholdsvist enkelt takstblad kan opbygges. Der er kun tale om eksempler, idet der kan være behov for en mere differentieret opbygning, f.eks. hvis der i forsyningsområdet både er mange erhvervsvirksomheder og/eller boligforeninger samt landområder. Det er endvidere muligt at opdele takstbladet i flere (fx til boligkunder, erhvervskunder, landbrug), hvis det kan gøre takstbladet mere overskueligt for kunderne. Uanset hvordan takstbladet udformes er det vigtigt, at det er i overensstemmelse med vandforsyningens gældende regulativ. Eksempel på opbygning af takstblad med differentieret hovedanlægsbidrag i forhold til forbrugets størrelse, og differentieret forsyningsledningsbidrag i forhold til beliggenhed. Eksempel 1 VANDBY VANDVÆRK Vandværkets kontaktoplysninger. Takstblad 20xx i henhold til regulativet Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig* (Målerafgift årlig pr. afregningsmåler*) Vandafgift pr. m 3. Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) kr. kr. kr. kr. Excl. moms Incl. moms Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig Øvrige forbrugere m 3 /år kr. kr. Excl. moms Incl. moms m 3 /år (2 x bidrag) kr m 3 /år (3 x bidrag) kr. 24 Fastsættelse af takster for vand

25 m 3 /år (4 x bidrag) kr. Forsyningsledningsbidrag i tættere bebygget område/byzone pr. ejendom (matr.nr.) (bynavne kan angives eller det kan afgrænses på et kortbilag)* kr. Forsyningsledningsbidrag uden for tættere bebygget område (åben land, landzone) pr. ejendom (matr.nr.)* kr. Stikledningsbidrag pr. stk Kr. Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Gebyrer* Excl. moms Incl. moms Rykkegebyr kr. Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. Momsfrit Flyttegebyr Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. Kr. kr. Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse, den / 20xx. *) De anvendte betegnelser er ikke et krav, men det er et krav, at de er entydige i forhold til vandforsyningens regulativ. Fastsættelse af takster for vand 25

26 Eksempel 2 Eksempel på opbygning af takstblad med differentieret hovedanlægsbidrag i forhold til stikledningsdimension og beliggenhed. VANDBY VANDVÆRK Vandværkets kontaktoplysninger. Takstblad for 20xx i henhold til regulativet Driftsbidrag Kr. excl. moms Kr. incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed* (Målerafgift årlig pr. afregningsmåler*) Vandafgift pr. m 3. Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) Anlægsbidrag i tættere bebygget område/byzone* Stikledningsdimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm Anlægsbidrag uden for tættere bebygget område/åben land/landzone* Stikledningsdimension 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms Forsynings og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Gebyrer* Rykkergebyr For sen indsendelse af selvaflæsningskort Flyttegebyr Gebyr for aflæsning af vandmåler Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Moms frit Moms frit Moms frit Moms frit 26 Fastsættelse af takster for vand

27 Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse den 20xx *) De anvendte betegnelser er ikke et krav, men det er et krav, at de er entydige i forhold til vandforsyningens regulativ. Fastsættelse af takster for vand 27

28 28 Fastsættelse af takster for vand

29 Referencer Lovgivning Vandforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 3. Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug. Bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau. Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). Renteloven, jf. Lovbekendtgørelse nr.743 af 04. september 2002 af lov om renter ved forsinket betaling m.v. Bekendtgørelse nr. 460 af 29. april 2010 om forbrugerklager. Miljøministeriets publikationer Normalregulativ for almene vandforsyninger, Miljøministeriets vejledning nr. [xxxx] 1. maj Anden litteratur Vejledning nr. 306, 2/2012, Foreningen af vandværker i Danmark, Håndbog for bestyrelsesmedlemmer, Budget og regnskab for vandværker, Foreningen af vandværker i Danmark, april 2009 Fastsættelse af vandværkstakster, Danske Vandværkers Forening, Vejledning nr. 12, og Danmarks Private Vandværker, standard nr. 170, Fastsættelse af takster for vand 29

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL HØRING AF UDKAST TIL Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 6. oktober 2016 J nr. 2016-9046 /BOJ, JSM Vejledning om fastsættelse af takster for vand Indledning Alle almene vandforsyninger skal hvert

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL HØRING AF UDKAST TIL Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 6. oktober 2016 J nr. 2016-9046 /BOJ, JSM Vejledning om fastsættelse af takster for vand Indledning Alle almene vandforsyninger skal hvert

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 20-12- 2010 Favrskov Kommunes tilsyn med Hadbjerg Vandværk I/S Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6-10. Vandinstallationer

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S

Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 26-04- 2011 Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S A har ved brev af 26. april 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA netværk for leveringsbetingelser - vand Skanderborg, oktober 2015 Vedr.: Kommentering af Normalregulativet for almene vandforsyninger Netværksgruppen for

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Regulativ for. Vandforsyning

Regulativ for. Vandforsyning Regulativ for Vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Med rødt er forslag til ændringer i normalregulativ. Med grønt er forslag til tilføjelser. Gældende fra xx 2016 1 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra:

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra: Normalregulativ for almene vandforsyninger Ørbæk Vandværk www.orbekvand.dk Udarbejdet efter retningslinjer fra: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK- 2100 København Ø Tlf.: (+45) 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE REGULATIV for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. i NORDFYNS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser... 1 1.1 Regulativ for SØNDERSØ VANDVÆRK... 1 1.1.1 Regulativet... 1 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag...

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Regulativ for vandværker i Odense Kommune

Regulativ for vandværker i Odense Kommune 2016 Regulativ for vandværker i Odense Kommune VANDFORSYNING Allesø Vandværk Bellinge Øst Vandværk Bellinge Vest Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand...

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand... Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Oppelstrup Vandværk vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet... 4 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3 Vandmålere og betaling

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg 1 Forord Dette regulativ beskriver forholdet mellem Ishøj vand og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledende bestemmelser... 7 1.1 Regulativ for de almene

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Oktober 2017 Indhold 1. Indledende bestemmelser...4 1.1 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S...4 1.1.1 Regulativet...4

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

3.1. Ret til forsyning med vand... 7

3.1. Ret til forsyning med vand... 7 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 4 1.1.1. Regulativet... 4 1.1.2. Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3. Vandmålere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Hvidovre C:\Users\lhm\AppData\Local\Temp\16\TRI11848\300285-14_v1_Oversigt

Læs mere

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND REGULATIV FOR LEVERING AF VAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 8 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 8 1.1.1. Regulativet... 8 1.1.2. Fastsættelse af anlægs-

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 460. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere