Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj Fondsregister nummer 1486

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486"

Transkript

1

2 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj Fonden er en selvejende institution undergivet lov om erhvervsdrivende fonde. 3. Børnehjælpsdagens indregistrerede bomærke er Lillebror ifølge den til enhver tid gældende designmanual. 4. Børnehjælpsdagens hjemsted og værneting er København. 5. Børnehjælpsdagen er stiftet den 6. maj i 1904 af kommunelæge, dr. med. Johan Carlsen m.fl., som Børnehjælpsdagen i København - verdens første Børnehjælpsdag. 2. Formål 1. Børnehjælpsdagens formål er at arbejde i børnesagens tjeneste, herunder bl.a. ved at være med til at højne livskvaliteten for plejebørn i private hjem og børn på døgninstitutioner og opholdssteder. 2. Børnehjælpsdagen arbejder på at nå alle anbragte børn og unge i Danmark med et løft, der gør, at de føler sig anerkendt og accepteret. 3. Børnehjælpsdagen skal være en landsdækkende organisation, der er bredt kendt i alle dele af samfundet ved at tilvejebringe midler, der gør en forskel gennem aktiviteter og oplevelser for anbragte børn og unge i Danmark. 4. Børnehjælpsdagens formål søges blandt andet opnået ved a. at rejse midler i Børnehjælpsdagens navn, herunder gennem gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v., b. at gennemføre lotterier eller lignende aktiviteter, c. at gennemføre andre aktiviteter, der gavner Børnehjælpsdagen, og ved d. at Børnehjælpsdagen kan drive erhvervsvirksomhed i overensstemmelse med fondens formål. 3. Fondens grundkapital 1. Børnehjælpsdagens grundkapital er kr., der er indbetalt kontant. 4. Bestyrelsen 1. Børnehjælpsdagen ledes af en bestyrelse på mindst 6 og højst 10 medlemmer inklusiv formanden. 2. Formand og næstformand vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende bestyrelsesmøde. 3. Medlemmer indstilles og vælges af bestyrelsens eksisterende medlemmer. 4. Valg gælder for 2 år ad gangen og finder sted på det konstituerende bestyrelsesmøde, jf. 6. Hvert år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. 5. Fratræder formanden i valgperioden, indtræder næstformanden straks som ny formand. Såfremt næstformanden selv fratræder i valgperioden udpeges ny næstformand af og blandt bestyrelsens medlemmer ved næste bestyrelsesmøde. 6. Opstilling af kandidater skal ske skriftligt til formanden senest 3 uger før det konstituerende bestyrelsesmøde. Ved opstilling af kandidater skal der tages hensyn til, at den fornødne faglige og organisatoriske indsigt for udførelse af Børnehjælpsdagens opgaver er til stede. Krav til sammensætning af bestyrelsen fremgår mere specifikt af bestyrelsens forretningsorden. 7. Valg sker skriftligt på den udleverede stemmeseddel, og der må ikke afgives større antal stemmer på kandidater, end der er valgbare pladser. Der kan afgives brevstemme. Stemmesedlen skal afgives på det konstituerende bestyrelsesmøde, eller skal som brevstemme være Børnehjælpsdagens sekretariat i hænde dagen inden det konstituerende bestyrelsesmøde. 8. Til alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer udsendes kandidatliste og stemmeseddel med returkuvert sammen med den endelige dagsorden. Den statsautoriserede revisor og medarbejdere fra Børnehjælpsdagens sekretariat forestår stemmeoptællingen på det konstituerende bestyrelsesmøde. 9. En medarbejder ansat i Børnehjælpsdagen kan ikke være medlem af bestyrelsen - bortset fra valg i henhold til lovens regler om medarbejderrepræsentation. 2

3 5. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen ansætter en direktør, som overfor bestyrelsen har ansvaret for Børnehjælpsdagens daglige drift. Direktøren ansætter og afskediger Børnehjælpsdagens personale. 2. Bestyrelsen og direktionen aftaler fordelingen af indkomne/rejste midler i henhold til Børnehjælpsdagens formål. 3. Bestyrelsen godkender budget for Børnehjælpsdagens virksomhed og udøver i regnskabsårets løb den nødvendige budgetkontrol. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, herunder lotteriregnskab med uddelingsbeløb og uddelingsprocent. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede. 6. Der besluttes ved simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. 7. Er stemmefordelingen lige, bliver formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Børnehjælpsdagens direktør har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog bestemme at afholde bestyrelsesmøde uden deltagelse af direktøren. 10. Børnehjælpsdagens revisor har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når et medlem af bestyrelsen, revisor eller et medlem af direktionen finder det nødvendigt. 6. Konstituerende bestyrelsesmøde 1. Børnehjælpsdagen afholder et særligt konstituerende bestyrelsesmøde en gang om året inden udgangen af juni måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. 2. Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Formanden aflægger beretning. c. Godkendelse af Børnehjælpsdagens årsrapport. d. Budget for det kommende år. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer. f. Valg af revisor (lige årstal). g. Drøftelse af forslag fra bestyrelsesmedlemmer mv. h. Drøftelse af Børnehjælpsdagens administration og arrangementer. i. Eventuelt. 7. Udvalg 1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 2. Bestyrelsen godkender udvalgets kommissorium. 3. Bestyrelsen godkender udvalgets medlemssammensætning. 8. Privilegerede organisationer, foreninger, mv. (herefter kaldet privilegerede organisationer). 1. Alle foreninger, organisationer og skoleklasser, der virker til gavn for det frivillige og/eller humanitære arbejde blandt børn og unge, kan efter skriftlig/ ansøgning til bestyrelsen optages som privilegeret organisation. 2. De privilegerede organisationer er forpligtet til at overholde den mellem organisationen og Børnehjælpsdagen indgåede samarbejdsaftale. 3. Såfremt en privilegeret organisation modarbejder arbejdet i Børnehjælpsdagen, kan Børnehjælpsdagen ophæve samarbejdsaftalen. 9. Børnehjælpsdagens Årsmøde 1. Til Børnehjælpsdagen Årsmøde inviteres repræsentanter fra privilegerede organisationer, jf. 8, samt medarbejdere, bestyrelse og advisory board. Der udsendes skriftlig invitation til alle privilegerede organisationer, jf. 8 3 måneder inden årsmødet afholdes. 2. Formålet med årsmødet er at bibeholde en tæt tilknytning til privilegerede organisationer samt at informere og udveksle erfaringer omkring samarbejdet mellem Børnehjælpsdagen og organisationerne. 3

4 3. Hver privilegeret organisation kan deltage med to repræsentanter til årsmødet. De på årsmødet deltagende repræsentanter skal være medlem af det øverste eller det daglige ledelsesorgan i den pågældende privilegerede organisation. Der skal minimum være 20 tilmeldinger fra privilegerede organisationer for at årsmødet gennemføres. 4. De privilegerede organisationer skal tilmelde sig årsmødet ved skriftlig henvendelse til Børnehjælpsdagen senest 2 måneder inden årsmødets afholdelse. 5. Årsmødet er ikke et besluttende organ. 6. Faste punkter på årsmødets program er: a. Opfølgning på lotterier og forslag til forbedringer i kommunikation, arbejdsfordeling, etc. mellem Børnehjælpsdagen privilegerede organisationer. b. Evt. uddeling af Børnehjælpsdagens hæderspris. c. Andre indlæg. 10. Regnskabsår m.v. 1. Børnehjælpsdagens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Den reviderede og godkendte årsrapport tilsendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 11. Tegningsret, hæftelse m.v. 1. Til retsligt at forpligte Børnehjælpsdagen kræves underskrift enten af formanden i forening med direktøren eller af næstformanden i forening med direktøren eller af et flertal af bestyrelsen. 2. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for Børnehjælpsdagens forpligtelser. 3. Hvervene som formand, næstformand, medlem af bestyrelsen og særlige udvalg er alle ulønnede. 12. Vedtægtsændringer 1. Ændringer af Børnehjælpsdagens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for ændringen. 2. Inden 4 uger efter bestyrelsens vedtagelse af nye vedtægter skal de sendes til godkendelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde En vedtægtsændring er ikke gyldig, før fondsmyndigheden har godkendt ændringen. 13. Opløsning af Børnehjælpsdagen 1. Beslutning om Børnehjælpsdagens opløsning kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for opløsning. 2. I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om midlernes anvendelse i henhold til Børnehjælpsdagens formål, jf Beslutningen om Børnehjælpsdagens ophævelse og uddeling af fondens midler skal straks efter vedtagelsen forelægges fondsmyndigheden og Civilstyrelsen i henhold til 48 i lov om erhvervsdrivende fonde til godkendelse. LILLEBROR PRIS Kommissorium Vedtaget på hovedkomitémødet den 11. november 1992, revideret på bestyrelsesmødet den 26. april 2000, den 22. oktober 2002 og den 28. januar Formål 1. Børnehjælpsdagens Lillebror Pris tildeles én eller flere personer, en organisation, virksomhed, forening eller et projekt som i året før har ydet en Lillebror-indsats ud over det sædvanlige. 2. Ved en Lillebror-indsats forstås et bemærkelsesværdigt initiativ til gavn og glæde for børn og unge i Danmark, en bemærkelsesværdig holdning eller handling i et humanitært ærinde eller en bemærkelsesværdig indsats beslægtet hermed. 4

5 2. Uddelingstermin og prisstørrelse 1. Børnehjælpsdagens Lillebror Pris uddeles én gang årligt og består af et pengebeløb, en Lillebrorskulptur af Hanne Varming samt et Lillebror-diplom. Uddeling finder sted inden den 1. juni. 2. Beløbets størrelse fastlægges èn gang årligt af Børnehjælpsdagens bestyrelse og finansieres af egne midler. 3. Beløbet kan eventuelt deles mellem flere modtagere efter Priskomitéens skøn. 3. Priskomitéen. 1. Priskomitéen, der har suverænitet til at udpege prismodtagere, består af otte til ti respekterede personer udpeget af Børnehjælpsdagens bestyrelse, der endvidere udpeger to personer af sin midte. 2. Børnehjælpsdagens direktør fungerer som komitéens sekretær. 4. Indstilling af emner 1. Alle har indstillingsret. Indstilling kan ske hele året, idet ansøgninger modtaget efter februar måned, vil indgå i ansøgninger året efter. 2. Forslag til prismodtagere, indeholdende en kort motivering, sendes til Børnehjælpsdagens Priskomité, Strandlodsvej 7, 2300 København S. Ansøgningsskema skal anvendes. BØRNEHJÆLPSDAGENS HÆDERSPRIS Statutter fastsat af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg den 17. marts 1958, revideret af Børnehjælpsdagens bestyrelse den 22. oktober Børnehjælpsdagens hæderspris kan uddeles til sådanne personer, som gennem en årrække har været knyttet til Børnehjælpsdagens arbejde eller med anden fremragende indsats har gjort sig værdig til fortjeneste. 2. Uddelingen af hædersprisen kan kun ske efter forudgående indstilling af medlemmer af bestyrelsen og kun efter bestyrelsens enstemmige beslutning. 3. Uddelingen af hædersprisen finder normalt sted ved Børnehjælpsdagens årsmøde i juni. Såfremt årsmødet ikke afholdes, træffer bestyrelsen beslutning om uddeling på det konstituerende bestyrelsesmøde. 4. På bestyrelsens foranledning føres en æresliste over de personer, som har modtaget Børnehjælpsdagens medalje samt Børnehjælpsdagens hæderspris. 5

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere