Bygningskonstruktør uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskonstruktør uddannelsen"

Transkript

1 Bygningskonstruktør uddannelsen

2 SLF/F09 Drift og Vedligehold 6. semester Side 2

3 Indholdsfortegningse Indholdsfortegningse... 3 Formål... 4 Drift og vedligehold... 4 Drift og vedligehold... 5 Målsætning... 7 Bekendtgørelse om bygningsdrift... 9 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende arbejder omfattet af Uddarg af ydelsesbekrivelser 2006 PAR/FRI Leverandør anvisninger m.m Vedligeholdelse af udendørs træværk hentet på internettet Byggeklassifikation Driftsgrundlaget Driftstegninger Bygningsdelskort Energiforbrug / energiledelse Bruger- eller beboervejledning Logbog opdatering af driftsdatabasen Eksempler på dele af en driftsplan Driftsdata i udførelsesfasen Udførelsesfasen Udførendes opgaver Leverandørers opgaver Supplement af driftsdata Overdragelse af driftsgrundlag Tjekliste ved afleveringen Driftsperioden Litteraturliste Nyttige links Opgave... 47

4 SLF/F09 Formål Side 4

5 SLF/F09 Drift og vedligehold En indsats for at sikre en god bygningsdrift er en naturlig følge af indsatsen for at kvalitetssikre byggeriet under opførelsen. Når byggeriet er afleveret med få muligheder for svigt, bør dette gode resultat ikke gå tabt ved, at svigte vedligeholdelsen. Bygningsdrift har to hovedformål: 1. Byggeriet skal danne et brugbart fysisk ramme om de funktioner, der foregår i den 2. Byggeriet skal være i en forsvarlig bygningsteknisk tilstand af hensyn til brugernes og omgivelsernes sikkerhed og for at undgå spild af økonomiske værdier Hvis der i bygningen er særlig, bevaringsværdige værdier, skal bygningsdriften tillige hæge om disse. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af byggeriet og dettes installationer og friarealer. Driftplan og projektering Driftplanen baserer sig således på detaljerede oplysninger om byggeriets forudsatte brug, dets konstruktion samt de anvendte anvendte bygningsdele og materialer. Normalt vil disse oplysninger i vidt omfang foreligge som en del af projekterings- og udførelsesmaterialet. Side 5

6 SLF/F09 Særlige brugsanvisninger Leverandører må forudsættes at afgive alle relevante brugsanvisninger til bygherren, i praksis til de projekterende rådgivere. I driftplanen angives 1. de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner 2. tidspunkter for vedligeholdelsarbejders udførelse, under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholstilstand byggeriet skal have, og hvornår bygningsdele og installationer skal påregnes udskiftet 3. de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Bygningsdelens levetid Udgangspunktet for vedligeholdet er bygningsdelenes levetid, hvad enten det drejer sig om kendte faktiske levetid eller det er vurderede tider. Metodefrihed Der er ingen krav i bekendtgørelsen om, hvorledes vedligeholdet nærmere skal gribes an.. Bygningsejeren har metodefrihed og kan således vælge såvel forebyggende vedligehold som afhjælpende vedligehold eller en kombination. Driften skal dokumenteres, der skal findes en systematisk oversigt over planens gennemførelse. Side 6

7 SLF/F09 Målsætning Side 7

8 SLF/F09 Side 8

9 SLF/F09 BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD ( VALGFAG E08 ) LITTERATURLISTE : DIVERSE - IBB publikation 9, Driftsdata, Dansk Standard 2004, DS/INF 157, God servicepraksis for ejendomsdrift - MURO, Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, 1991 BØGER - Bygninger drift og vedligeholdelse, Erhvervsskolernes Forlag Projekteringsmetodik. Fra ideoplæg til bygningsdrift. Nyt teknisk forlag. - DBI retningslinier 005. Automatisk brandsikringsanlæg, Drift og vedligehold - DFM, Nøgletal for ejendomsdrift - BPS-publikation 66, Vedligehold af ejendomme fælles orden - BPS-publikation 67, Fælles principper for vedligeholdelse af ejendomme Side 9

10 SLF/F09 - BUR rapport, Drift af boligbyggeri, marts BUR rapport, Planlægning af driftsvenligt byggeri, SBI rapport 204, Bygningsdrift organisation og systematik, 1990 BEKENDTGØRELSER Nr. 935, Bygge- og Boligstyrelsen. Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Nr. 157, Socialministeriet. Bekendtgørelse om bygningsdrift vedr. bygninger omfattet af Byggeskadefonden vedr. Byfornyelse. Nr. 169, Erhvervs- og boligstyrelsen. Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Nr. 623, Socialministeriet. Bekendtgørelse om bygningsdrift. Nr. 624, Socialministeriet. Bekendtgørelse om skadesdækning fra Byggeskadefonden. Nr. 635, Socialministeriet. Bekendtgørelse om eftersyn af byggeri under Byggeskdefonden. Nr. 640, Socialministeriet. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Nr. 1118, Socialministeriet. Bekendtgørelse af Lov om almene boliger. VEJLEDNINGER - Bygge og Boligstyrelsen. Vejledning om bygningsdrift, Byggestyrelsen, Vejledning om totaløkonomi i byggeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejledning om drift af almene boliger, 1996 Side 10

11 SLF/F09 - Erhvervs- og boligstyrelsen. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for bygherrer og rådgivere, 2002 Hjemmesider Byggeskadefonden: Den danske vedligeholdelsesforening Erhvervs- og byggestyrelsen Retsinformation Vedligehold, drift og økonomi Side 11

12 Bekendtgørelse om bygningsdrift BEK nr 540 af 18/07/1990 (Gældende) LBK Nr. 662 af 08/08/2002 LBK Nr. 664 af 08/08/2002 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om bygningsdrift oktober 1988 med senere ændringer, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gælder for byggeri, der er omfattet af Byggeskadefonden, jf. 62 b i lov om boligbyggeri. 2. Bygningsdrift skal gennemføres således, at byggeriet i overensstemmelse med god driftskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. 3. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af byggeriet og dettes installationer og friarealer. 4. Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af byggeriet. Stk. 2. Planen skal foreligge ved byggeriets overgang fra anlæg til drift (skæringsdatoen). Hvis byggeriet overdrages inden denne dato, skal driftplanen udarbejdes af den oprindelige bygherre. Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for udførelsen, driftinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren. Stk. 4. Planen revideres efter behov af bygningsejeren, særlig med henblik på at modvirke skader i byggeriet. 5. I driftsplanen angives 1) de nødvendige driftaktiviteter, herunder driftrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholdsarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand byggeriet skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres således, at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 6. Kommunalbestyrelsen påser som tilsynsmyndighed, at det almennyttige byggeri, ungdomsboliger, lette kollektivboliger og ældreboliger overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. For private andelsboliger påser kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af den endelige anskaffelsessum ved byggeriets færdiggørelse, at driftplanen foreligger. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. For byggerier, der har skæringsdato før den 1. januar 1991, jf. 4, stk. 2, har bekendtgørelsen dog først virkning fra den 1. juli 1991, og driftplaner skal foreligge senest fra denne dato. Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. juli 1990

13 H.E. Rasmussen /Flemming Lethan Officielle noter Side 13

14 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. BEK nr 1103 af 13/12/2000 (Gældende) LBK Nr. 562 af 19/06/2001 LBK Nr. 662 af 08/08/2002 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr af 17/12/2002 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Reglernes anvendelsesområde Kapitel 2 - Beboerdemokrati Kapitel 3 - Boligorganisationens øverste myndighed Kapitel 4 - Boligorganisationens bestyrelse Kapitel 5 - Afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde Kapitel 6 - Boligorganisationens afdelinger Kapitel 7 - Afdelingernes administration Kapitel 8 - Egenkapital Kapitel 9 - Arbejdskapital Kapitel 10 - Dispositionsfond Kapitel 11 - Byggefond Kapitel 12 - Kapitalforvaltning Kapitel 13 - Beboerindskud og depositum Kapitel 14 - Henlæggelser og vedligeholdelse Kapitel 15 - Budgetlægning Kapitel 16 - Regnskabsaflæggelse Kapitel 17 - Lejefastsættelse m.v. Kapitel 18 - Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i almene boliger Kapitel 19 - Revision Kapitel 20 - Likvidation, afståelse og sammenlægning m.v. Kapitel 21 - Tilsyn Kapitel 22 - Finansstyrelsen Kapitel 23 - Forskellige bestemmelser Kapitel 24 - Ikrafttrædelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 550 af 20. juni 2000 samt i medfør af 13, 31, 42 og 51 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 27. juni 2000 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde Side 14

15 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på: 1) Almene boligorganisationer, der er berettiget til at udøve almen boligvirksomhed efter 1 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 2) Selvejende institutioner, der indeholder ældreboliger etableret med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 3) Kommunale og amtskommunale almene ældreboliger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender oprettelse af nye boligorganisationer og selvejende institutioner, der agter at etablere almene ældreboliger. Det er en forudsætning for godkendelse af en ny boligorganisation, at: 1) der skønnes at være behov for boligorganisationen for at få gennemført det fornødne almene boligbyggeri i området eller for at sikre en rimelig konkurrence imellem boligorganisationerne, 2) boligorganisationen skønnes at kunne sikre en effektiv administration såvel af afdelinger under opførelse som af afdelinger i drift, og 3) almindelige hensyn til forenkling og strukturrationalisering af den almene boligvirksomhed i området ikke taler imod oprettelse af flere boligorganisationer. Indledningen til mange sider (ca. 90 sider) Side 15

16 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. BEK nr 1191 af 17/12/2002 (Gældende) LBK Nr. 662 af 08/08/2002 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 1 I bekendtgørelse nr af 13. december 2000 om drift af almene boliger m.v., foretages følgende ændringer: 1. Indledningen affattes således:»i medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002 som senest ændret ved lov nr af 17. december 2002, samt i medfør af 13, 31, 42, 51 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001 fastsættes efter bemyndigelse:«2. I 6, stk. 2, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:»12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.«3. I 6, stk. 4, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:»5) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.«4. I 38, stk. 1, affattes nr. 5 således:»5) Udlån til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i boligorganisationens afdelinger. For forretningsførerorganisationers og andelsselskabers vedkommende kan udlån til tilsvarende formål tillige ske til administrerede almene boligorganisationers afdelinger. En forretningsførerorganisation kan ligeledes foretage udlån til afdelinger af datterorganisationer, som forretningsførerorganisationen ikke administrerer.«5. I 38, stk. 1, indsættes efter nr. 15 som nyt nummer:»16) Tilskud til dækning af boligorganisationens udgifter til beboerrådgivere, såfremt Landsbyggefonden og kommunen tillige yder tilskud til dækning af den samlede udgift. For forretningsførerorganisationers og andelsselskabers vedkommende kan tilskud ydes til administrerede almene boligorganisationer. En forretningsførerorganisation kan ligeledes yde tilskud til datterorganisationer, som forretningsførerorganisationen ikke administrerer.«6. I 47, stk. 2, ændres»eller i særlige afdelinger af danske lovregulerede investeringsforeninger«til:»eller i specialforeninger som defineret i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger« , stk. 1, affattes således:»stk. 1. Regnskabet for den almene boligorganisations og afdelingernes aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat skal give et retvisende billede på grundlag af god regnskabsskik for almene boligorganisationer.«side 16

17 8. 71, stk. 2, 1. pkt., affattes således:» Reglerne i årsregnskabsloven finder alene anvendelse i det omfang, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. med bilag ikke fastsætter regler.«2 Bekendtgørelsens 1, nr. 1, 2, 3, 6, 7 og 8 træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende. Stk. 2. Bekendtgørelsens 1, nr. 4 og 5, træder i kraft den 1. januar Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 17. december 2002 P.M.V. E.B. Birthe Lehmann /Pia Mørch Side 17

18 Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende arbejder omfattet af 69 a, stk. 2, i lov om byfornyelse og boligforbedring BEK nr 778 af 22/09/1993 (Gældende) LBK Nr. 820 af 15/09/1994 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende arbejder omfattet af 69 a, stk. 2, i lov om byfornyelse og boligforbedring august 1993, fastsættes: 1 Bekendtgørelsen gælder for ombygninger/udbedringer, der er omfattet af Byggeskadefonden vedrørende byfornyelsesforanstaltninger, jf. 69 a, stk. 2, i lov om byfornyelse og boligforbedring. 2 Bygningsdrift skal gennemføres således, at ombygningen/udbedringen i overensstemmelse med god driftsskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. 3 Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af ombygningen/udbedringen og dennes installationer. 4 Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af ombygningen/udbedringen. Stk. 2. Planen skal foreligge ved ombygningens/udbedringens færdiggørelse (skæringsdatoen). Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for ombygningen/udbedringen, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren. Stk. 4. Planen revideres efter behov af bygningsejeren, særligt med henblik på at modvirke skader i det ombyggede/udbedrede. 5 I driftsplanen angives: 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholdelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdelsestilstand ombygningen/udbedringen skal have, og hvornår ombygnings- og/eller udbedringsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres således, at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 6 Det er et vilkår for offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring, at der udarbejdes en plan for driften af ombygningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelsen af det endelige byggeregnskab ved ombygningens færdiggørelse, foreligger en driftsplan. Komunalbestyrelsen fremsender driftsplanen til Byggeskadefonden vedrørende byfornyelsesforanstaltninger. 7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993 og har virkning for ombygnings-/udbedringsarbejder, der udbydes den 1. oktober 1993 eller senere. Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. september 1993 Side 18

19 Birthe Lehmann / Bent Fjord Officielle noter Side 19

20 Uddarg af ydelsesbekrivelser 2006 PAR/FRI Side 20

21 Leverandør anvisninger m.m. Side 21

22 Vedligeholdelse af udendørs træværk hentet på internettet Det er bedre at forebygge misfarvninger og svampeangreb på det udendørs træværk end at skulle i gang med en hel grundlæggende behandling år efter år. På sydsider, der er udsat for stærkt sollys, og i områder med kraftig vejrpåvirkninger som fx slagregn, havgus m.m. skal træværket vedligeholdes mindst hvert tredje år. Andet udendørs træværk kan normalt klare sig med hvert femte år. Udendørs træværk skal behandles med midler beregnet til udendørs brug. Eftersyn af træværket Er der begyndende afskalning af gammel maling, eller revnedannelse i træ og overflade, er tiden kommet til en ny overfladebehandling. Revner og sprækker i træet kan komme af forkert eller mangelfuld vedligeholdelse. Træ behandlet med oliebaserede midler og træolier kan efter rengøring repareres med samme type produkt. Vil man derimod gå over til vandig maling eller træbeskyttelsesmiddel, skal træværket rengøres (affedtes) grundigt. Det samme gælder, hvis en overflade af vandig maling er krakeleret: Slib overfladen jævn og rengør den grundigt, før der males med ny maling. Facader, carporte og skure Nyere træværk udendørs er ofte trykimprægneret til klasse AB. Har træværket kontakt med jorden, bør det være trykimprægneret til klasse A. Ved nybygning eller renovering bør træet beskyttes mod vejr og vind ved brug af konstruktiv træbeskyttelse. På trykimprægneret træ uden kontakt med jord eller vand er overfladebehandling i princippet ikke nødvendig. Af æstetiske årsager kan det dog være ønskeligt at bruge træbeskyttelsesesmiddel, træolie med farvepigment eller en heldækkende maling. Her kan man med fordel bruge vandig maling eller træbeskyttelsesmiddel. Side 22

23 Hvis man ikke ønsker en dækfarve, men "naturtræ-udseende", anbefales ofte træolier. De har dog som regel højere kodenumre end vandig træbeskyttelsesmiddel/ maling til udendørs brug. Stolper i jord bør ikke overfladebehandles. Derimod skal de af sikkerhedsmæssige hensyn hvert andet år kontrolleres for rådangreb i et spadestiks dybde. Uimprægneret træ over jord kan behandles med vandig linoliemaling eller træbeskyttelsesmiddel. Selv om man bruger træarter med god naturlig holdbarhed (fx lærk, eg eller Western Red Cedar/tuja), skal træet ofte have en grunding med træbeskyttelsesmiddel samt et vandafvisende lag ovenpå. Linoliemaling kan også bruges. Stiger Af sikkerhedsmæssige hensyn må stiger af træ ikke males. Malingen kan skjule rådangreb i træet. Tommelfingerregel: Brug konstruktiv træbeskyttelse ved nybygning og renovering. Brug vandige produkter (maling, træbeskyttelsesmiddel eller linoliemaling) - eventuelt træolie med så lavt kodenummer som muligt. Brug produkter beregnet til udendørs brug. Kontrollér stolper i jord for rådangreb hvert andet år. Stakit, terrasser og hegn: Behandles som carporte og skure. Gavle Vindskeders overkant beskyttes konstruktivt. Hvis de ikke er dækket af taget, skal de afdækkes med fx en metalkapsel. Store flader af trykimprægneret træ behandles som carporte med vandig maling eller træbeskyttelsesmiddel eller med træolie. Linoliemaling bør ikke bruges på bærende konstruktioner, da den træbeskyttende virkning ikke er dokumenteret. Inddækkede tagrender Side 23

24 Inddækkede tagrender er generelt en dårlig løsning, fordi de ofte samler fugt og leder den til det øvrige træværk - medmindre de er indkapslede og har udhængsbrædder af trykimprægneret træ, hvor vand kan løbe af. Tommelfingerregel: Skift inddækkede tagrender ud ved førstkommende lejlighed. Vinduer udendørs Vinduer er ofte af vakuumimprægneret fyrretræ. Vakuumimprægneret træ må ikke bearbejdes, da det nedsætter levetiden. Dog må man godt slibe gammel maling af ned til træet før ny overfladebehandling. Test træet for råd og svamp med en syl eller en knivspids. Kniven stikkes ind i træet med almindelig jævn kraft. Synker spidsen 2-3 mm i, er træet sundt og godt og der er højst tale om at udføre en almindelig vedligeholdelse. Synker spidsen 3-6 mm ned i træet, er det måske råd- eller svampeskadet, hvilket det kræver faglig bistand at udbedre. Nye vinduer kan overfladebehandles med vandig træbeskyttelsesmiddel eller linolieprodukter. Ved reparation af vinduer behandles med en vandig svampedræbende grunder og en vandig maling ovenpå. Efterse og reparér eventuelt kit og fugemasse. Den bedste beskyttelse af vinduer udendørs mod fugtopsamling er at anvende konstruktiv træbeskyttelse, bl.a. ved at anvende kerneved på de mest udsatte flader. Meget gammel maling på vinduer kan indeholde farlige stoffer, fx blyhvidt. Hvis de slibes af, skal slibestøv og malingrester bortskaffes efter kommunens anvisning. Tommelfingerregel: På vinduer udendørs bruges vandige produkter (træbeskyttelsesmidler eller linolieprodukter), eventuelt en svampedræbende grunder samt en vandig maling. Ved større indgreb og istandsættelse: Søg faglig bistand. Døre og udhængsbrædder Side 24

25 Døre og udhængsbrædder behandles ligesom vinduer. Udhængsbrædder er som regel bedre beskyttede mod vejrliget end vinduer, men kræver i princippet samme overfladebehandling. Legeredskaber Gamle jernbanesveller og telefonpæle blev tidligere brugt til sandkasser på legepladser. De var typisk imprægneret med kreosot (tjærebehandlede), og nogle af indholdsstofferne i kreosotolien kan give hudirritation og er kræftfremkaldende. I dag må kreosotimprægneret træ ikke bruges til legeredskaber. Det er ligeledes forbudt at anvende gamle telefonpæle med arsenimprægnering. Tommelfingerregel: Udskift kreosotimprægneret træ ved førstkommende lejlighed. Brug lærketræ eller andre træarter med lang naturlig holdbarhed. Se "Konstruktiv træbeskyttelse". Side 25

26 Struktur for driftsdata Overordnet disposition Driftsdata er data, som understøtter driftsaktiviteter, se definition heraf side 39. Langt størstedelen af data, som danner grundlag for areal- og driftsforvaltning (se DFM-netværks definitioner side 39), skabes ved byggeriets planlægning og projektering. Et af formålene for denne publikation er som nævnt at anvise, hvordan driftsdata struktureres. Dette kapitel anviser følgende disposition i 3 dele for driftsdata: 1. Generel beskrivelse Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af ejendom Stamdata Byggesagsoplysninger Forsyningsoplysninger Drifts- og serviceaftaler (eller tilbud på samme) 2. Driftsgrundlaget Driftstegninger Bygningsdelskort / driftskort Energiforbrug (energiledelse) Bruger- eller beboervejledning Logbog 3. Driftsplanen. Målgruppe for driftsdata Den endelige målgruppe for driftsdata er bygherren eller dennes driftsorganisation. Under byggesagen varetages driftshensynet af bygherren eller en af ham udpeget part. Generel beskrivelse Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af ejendom Stamdata Byggesagsoplysninger Forsyningsoplysninger Side 26

27 Drifts- og serviceaftaler Den generelle beskrivelse indeholder sammen med en situationsplan oplysninger om ejendommens beliggenhed og omfang samt generelle oplysninger til brug for den daglige drift. Tegning og tekst beskriver bebyggelsen, beliggenhed, omfang, veje, stier, adgangsforhold, teknisk forsyning mv. For en række formål vil det være hensigtsmæssigt, at situationsplanen foreligger i en reproducerbar form, som kan printes ud på A4 eller A3 efter bygherrens ønske, og at den tilhørende tekst er på 1-2 A4 sider, som kan udleveres eller faxes til fx personale, servicehåndværkere, beboere og øvrige interessenter. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen er en oversigt over indhold og omfang af driftsdata. Omfang afhænger af bygherrens eller driftsorganisationens behov og ønsker. Kort beskrivelse af ejendom Der udarbejdes en kortfattet beskrivelse af projektet for hver af de større fag, bygninger, EL, VVS, ventilation og terræn til brug for driftsorganisationen. Beskrivelsen skal så kortfattet og præcist som muligt redegøre for rådgivernes tanker og være formuleret således, at man hurtigt kan sætte sig ind i bygningsudformningen, fx opbygningen af VVS-anlægget. Beskrivelsen skal ved hvert nyt projekt på ejendommen revideres efter behov. Stamdata I dette afsnit samles data om ejendommen og myndighedsforhold, BBR-data, byplanvedtægter, servitutter, og forhold vedrørende brandvæsen, tinglysning, arbejdstilsyn mv. Byggesagsoplysninger Byggesagsoplysninger bør omfatte en fortegnelse over de firmaer, som har været involveret i bygningens/-ernes tilblivelse. Ibrugtagningstilladelse, attester, dispensationer og garantier i forbindelse med projektet kan ligeledes findes i dette afsnit. Forsyningsoplysninger Forsyningsoplysninger omfatter fortegnelse over leverandører og diverse aftaler vedrørende forsyninger. Vedtægter og regulativer vedrørende Side 27

28 gas, fjernvarme, kloak, vand-, varme- og elforsyning, telefon og kabelnet samt renovation samles i dette afsnit. Drift- og serviceaftaler Dette afsnit skal indeholde de aftaler, som er indgået, herunder de lovpligtige, og kan tillige indeholde aftaler, som er tilbudt. Tilbud på drift- og serviceaftaler bør indhentes så tidligt som muligt, gerne inden der tages beslutning om komponentvalg, så bygherren kan få overblik over alle de driftsomkostninger, som byggeriet medfører. Herved får bygherren en mulighed for enten at fravælge en driftsmæssig dyr komponent eller øge sit driftsbudget. Byggeklassifikation For både byggeprojekt og driftsgrundlag gælder, at de med fordel kan opdeles systematisk efter bygningsdele, struktureret efter en fælles standard. I forslag til ny byggeklassifikation af marts 2003 anvendes nedenstående tavle som overordnet gruppering for bygningsdele. Det anbefales, at man grupperer sine data om bygningsdele også i driftssammenhæng efter samme overordnede disposition, indtil en mere detaljeret bygningsdelsklassifikation træder i kraft. Indtil da kan grupperne underdeles efter behov. A. Bygningsbasis (fundament) B. Facader C. Tage D. Etageadskillelser E. Rumdeling (vægge) F. Adgangsveje (døre, porte) G. Kanaler og skorstene H. Inventar I. Afløb J. Vand K. Luftarter L. Varme M. Køling N. Ventilation O. Transport P. Stærkstrøm Q. Kommunikation R. Sikring Side 28

29 S. Reguleret terræn T. Befæstede arealer U. Beplantede arealer V. Konstruktioner i terræn Side 29

30 Driftsgrundlaget Driftsgrundlaget er et driftsrelevant uddrag af projektets data og dokumenter. Driftstegninger Bygningsdelskort / driftskort Energiforbrug (energiledelse) Bruger- eller beboervejledning Logbog Driftsgrundlaget skal tilpasses bygherrens aktuelle behov for driftsda-ta, og omfang og art skal aftales ved projekteringens start. Driftsgrund-laget skal give kortfattet og korrekt information og skal være renset for oplysninger, som kun er relevante for byggeprojektet. Driftstegninger Udarbejdes under forslag og projekt, nærmere beskrevet i kapitel 7. Publikation 9 Driftsdata Bygningsdelskort Udarbejdes under forslag og projekt, nærmere beskrevet i kapitel 8. Publikation 9 Driftsdata. Energiforbrug / energiledelse Det skal aftales, om der skal gives oplysning om målepunkter og forventet forbrug til brug for energiledelse. Bruger- eller beboervejledning Betjening af komponenter, fx vinduer, sikkerhedssystemer eller andre installationer og anlæg skal i nødvendigt omfang være beskrevet i en vejledning til brugerne eller beboerne. Den skal give en god vejledning i betjening af systemerne, så brugen bliver så optimal brug som muligt, og så skader på grund af fejlbetjening minimeres. Vejledningen skal være i et sprog og på en form, som er tilpasset brugernes baggrund. Logbog Det aftales, om der med driftsgrundlaget skal følge en logbog, som bygherren eller hans driftsorganisation kan anvende til dokumentation af udførte aktiviteter i form af driftsrutiner, vedligehold og fornyelse efter ibrugtagningen. Driftsplan Når driftsgrundlaget er overleveret til bygherren vil det være naturligt, Side 30

31 at bygherrens driftsorganisation tilføjer data for den samlede forvaltning af ejendommen, jf. skemaet side 39. Det kunne eksempelvis være oplysninger om arealer, rengøring, inventar elle andet, som ikke er aftalt at skulle indgå i byggeprojektet. Driftsplanen får derved en række underafsnit, hvis art, antal, indhold og omfang varierer efter den enkelte driftsorganisations databehov, og som derfor ikke er forsøgt standardiseret i denne publikation. Driftsplanen forudsættes normalt udarbejdet af bygherren eller dennes driftsorganisation på baggrund af driftsgrundlaget. Bygherren kan også vælge at gøre driftsplanen til en rådgiverydelse. Det gælder såvel udarbejdelsen som den efterfølgende vedligeholdelse af planen og løbende opdatering af driftsdatabasen. Side 31

32 Eksempler på dele af en driftsplan Bygningsdelsoversigt Bygningsdelskort Eftersynskort Pris/mængdekort Eftersynsinstruktion/kontroljournal Vedligeholdelsesanvisninger Eftersynsplan Aktivitetsplan Driftsbudget Driftsjournal Forsyning. Oversigter over forbrug Renhold/pasning Funktionsoversigt Nedenstående kommer der et eksempel på ovenstående i form af div. skemaer. Desværre benyttes der Sfb nr. til lokalisering af bygningsdelene. I må selv genere dem til den nye byggeklassifikation. Der ligger andre skemaer under fronter Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Driftsdata i udførelsesfasen Udførelsesfasen Gennem udbud vælges der leverandører og underleverandører til at gennemføre byggeriet. I udbudsbetingelserne kan indgå vilkår begrundet i driftshensyn. Fx kan det kræves, at der som en del af entreprisen gives bud på service i en bestemt periode, og dette bud kan være en parameter for valg mellem de bydende. De projekterende kan lade projektet udbyde, så entreprenøren får mulighed for at vælge mellem alternative produkter med egenskaber inden for de stillede krav. Udførendes opgaver Udover at opføre byggeriet er det de udførendes opgave at levere dokumentation i henhold til arbejdsbeskrivelse for vedligehold og betjening af specifikke materialer og komponenter, som er anvendt i byggeriet. Leverandørers opgaver Det er byggevareproducenters og -leverandørers opgave udover at levere de aftalte komponenter, installationer og byggevarer, tillige at levere dokumentation i henhold til arbejdsbeskrivelse for deres vedligehold og betjening. Supplement af driftsdata Når entreprenører og leverandører leverer de krævede driftsoplysninger, indføres de på bygningsdelskortene, som dermed er komplette. Overdragelse af driftsgrundlag I forbindelse med, at den udførende afleverer det opførte byggeri til bygherren, skal den driftsrelevante del af bygningsdelskortene over-drages til bygherren som aftalt. Oplysninger, der vedrører indregulering, kan dog først afleveres, når indreguleringen er foretaget. Tjekliste ved afleveringen Ved aflevering af byggeriet er hensynet til drift opfyldt, når følgende punkter kan krydses af: Byggeriet opfylder bygherrens driftsrelaterede krav til bygning og bygningsdele, herunder krav til og prioritering af eftersynsfrekvenser, levetid og totaløkonomi Bygningsdelskort er ført ajour med driftsrelevante data Side 43

44 De aftalte driftsdata, der hidrører fra valg under udførelsen af materialer, konstruktioner, komponenter og installationer, er over-draget Der er fremlagt brugervejledning på de bygningsdele, installationer og komponenter, for hvilke det er nødvendigt Der er redegjort for lovpligtig og anbefalelsesværdig servicering af bygningsdele og installationer. Side 44

45 Driftsperioden Ved aflevering overdrages driftsgrundlaget til bygherren, og det konstateres, at de aftalte driftsdata foreligger. Driftsplan Driftsrutiner Vedligehold Levetid/fornyelser Logbog 1-års syn 5 års syn Restlevetid Bygningsdelskort 1 Bygningsdelsoversigt Facader Facade Tage Varme Sikring Bygningsdelskort 2 Tag Side 45

46 Litteraturliste Titel Forfatter Udgiver Driftsdata pub 9 ibb Bygningsdrift Bygge- og Boligstyrelsen Drift & Vedligehold af Udviklingsprojekt VA & KBI boligbyggeri støttet af BUR Boligselskab. landsforening BPS-publikation 67 BPS-publikation 66 SBI-meddelelse 4 Drifts- og vedligeholdelsessystem for boligbyggeri Nøgletal for DFM ejendomsdrift Vejledning om Byggestyrelsen totaløkonomi i byggeriet Bygninger drift og vedligehold Nyttige links Side 46

47 Opgave Gruppeopgave i forbindelse med studieenhedskursus Drift og vedligehold Vedrørende : Tilbygning til Rødkilde gymnasium, Vejle Amt. Dato : Januar 2010 For at sikre korrekt drift og vedligehold af Rødkilde ønsker bygherren at I, i forbindelse med afleveringen af det færdige byggeri, leverer en vedligeholdelsesplan for bygningen, over 30 år. Oplysningerne skal indgå i driftsplanen. Vedligeholdelsesplanen skal indeholde: Bygningsdelsoversigt Bygningsdelskort, 9 bygningsdele, indeholdende oplysninger om bygningsdelenes: Materiale/konstruktioner Omfang Levetid Eftersynsinstruktion og interval Vedligeholdelsesanvisninger Henvisninger m.v. Driftsbudget, principbudget med angivelse af priser for vedligehold af de valgte bygningsdele. Materialet afleveres ved ophængning i forbindelse med eksamen (intern prøve) Opgaven løses ved hjælp af IT-programmer eller ved manuelt arbejde. Alle dokumenter udføres i henhold til reglerne for Drift og Vedligehold ved offentlige bygninger God arbejdslyst Side 47

48 Steen Fynbo Side 48

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning Journalplan oligstyrelsens 4. Kontor med K-koder J. nr. Saggruppe /K emærkning Husk alle sager på 31xx-0 bevares, da der er tale om generelle sager Planens benyttelse er checket på basis af journalkort

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere