Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune"

Transkript

1 Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Dette hovednotat danner baggrund for efterfølgende delnotater vedr. harmonisering af pedeltildeling til servicearealer, harmonisering af servicepakker, harmonisering af rengøring og forslag vedr. aftaler om boligadministration. Desuden udgør det grundlaget for efterfølgende forhandlinger om udgiftsfordelinger vedr. bygnings- og serviceudgifter.

2 Indhold 1 Baggrund Indledning Begrebsafklaring Oversigt over ejerforhold Kortlægning og kategorisering af arealtyper Arealtyper Arealfordeling på plejecentrene Arealfordeling og fordeling af udgifter Høring hos ejere af plejecentre Oversigt over arbejdsgruppens leverancer / produkter Opgørelse af det endelige spareprovenu... 9

3 1 Baggrund Til budgetlægningen for 2012 blev der udarbejdet en plejecenteranalyse med benchmarking med andre kommuner og forslag til besparelser. Et af de godkendte forslag var en besparelse på 1,739 mio. kr. på driftsudgifter til plejecentre. Grundlaget for forslaget var en sammenligning med plejecentre i Varde kommune. Da det har vist sig meget omfattende at implementere denne besparelse, er reduktionen pt. midlertidig udmøntet ved reduktion af den samlede ramme for plejecentrene. Når besparelsen er udmøntet konkret, forudsættes besparelsen tilbageført til de områder, der har finansieret den midlertidig. 2 Indledning Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen nedsatte i oktober 2011 en arbejdsgruppe til udmøntning af besparelsen. Arbejdet var planlagt afsluttet i juni måned 2012, men tidsfristen blev udskudt, da der viste sig behov for opmåling af flere af plejecentrene for at sikre et tilstrækkeligt grundlag for arbejdet. Arbejdet omfatter kommunens 10 plejecentre. Solgården er overført til socialudvalget pr. 1. juli 2012, men det blev i forbindelse med overflytningen fastslået, at Solgården fortsat er med i gennemgangen med henblik på at finde besparelsen. Materialet fra arbejdsgruppen vil bestå af dette hovednotat, der grundlæggende behandler ejerforhold og arealfordeling, samt af en række delnotater. Delnotaterne vil blive forelagt, efterhånden som de færdiggøres Produkterne fra arbejdsgruppen vil omfatte: kortlægning og kategorisering af arealer forslag til harmonisering af tildelingen til teknisk servicepersonale forslag til harmonisering af tildelingen til rengøring forslag til harmonisering af servicepakker (beboernes betaling for diverse ydelser) forslag vedr. aftaler om boligadministration Etaperne i det fortsatte arbejde omfatter: a) Harmonisering b) Aftaler om boligadministration c) Forhandling om udgiftsfordeling Fordelingen af plejecentrenes bebyggede areal udgør grundlaget for en efterfølgende detailfordeling af driftsudgifter, som gennemføres med henblik på efterfølgende drøftelse med boligadministratorer. Denne gennemgang forudsættes gennemført administrativt. Det er arbejdsgruppens vurdering, at muligheden for at opnå den godkendte besparelse ligger inden for harmonisering og udgiftsfordeling for pedel og rengøring, mens den efterfølgende detailfordeling af driftsudgifter kun vil indebære mindre udgiftsforskydninger. Arbejdsgruppens opgave er samlet at pege på muligheder for at opnå effektiviseringsgevinster, der totalt beløber sig til 1,739 mio. kr. Det vil i april måned blive vurderet om det bliver muligt at anvise forslag svarende til det samlede beløb. Det bemærkes, at den kommende inddragelse af øvrige parter, eksempelvis i forbindelse med forhandlinger, forventes at medføre øget indsigt. Derfor forudser arbejdsgruppen et behov for at foretage mindre justeringer administrativt i det foreliggende materiale. 1

4 3 Begrebsafklaring Alle boliger på Tønder kommunes 10 plejecentre er almene ældreboliger og derfor omfattet af lov om almene boliger. Definition af almene boliger på ældreområdet: Almene ældreboliger er boliger opført med støtte, hvor udlejning alene kan ske til den berettigede personkreds, som består af ældre og personer med handicap. Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Servicearealer anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som normalt vil foregå i en selvstændig bolig. De indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger med henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger. Kommunen har som udgangspunkt anvisningsretten til alle ældreboliger herunder plejeboliger, hvilket medfører en forpligtelse til at dække eventuel tomgangsleje samt en garantiforpligtelse i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Da analysen begrænser sig til plejecenterområdet anvendes alene benævnelsen plejebolig nedenfor. 1 Ejerforhold og administration af plejeboliger: Almene plejeboliger og servicearealer kan ejes af kommunen, en almen boligorganisation eller en selvejende institution. Det er ejer, der er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration. Ejer kan træffe beslutning om, at den daglige drift skal forestås af en administrator/forretningsfører. For kommunalt ejede plejeboliger har kommunen derfor følgende valgmuligheder for administrationen: Kommunen kan selv forestå administrationen Kommunen kan lade en almen boligorganisation eller en administrationsorganisation forestå administrationen Det er ejendommens ejer, der har ansvaret for administrationen og indgår aftaler om administration af plejeboliger og tilhørende servicearealer. Derfor har forskellen i ejerforhold stor betydning for, i hvilket omfang Tønder Kommune har indflydelse på administrationen af plejeboligerne og det tilhørende serviceareal. Det er således alene i de tilfælde, hvor kommunen er ejer af plejecentret eller dele heraf - eksempelvis servicearealer - at kommunen er aftalepart ved indgåelse af administrationsaftaler. Kommunen har derfor kun i disse tilfælde indflydelse på, hvem der varetager administration samt på hvilke vilkår. Som tidligere nævnt kan kommunen også selv varetage opgaven omkring administration og drift. Som det fremgår af nedenstående skema er ejerforholdene for plejeboligerne i Tønder Kommune meget forskellige, og det samme gælder for administrationen af boligerne. 1 Der findes i Tønder Kommune en række lette kollektive boliger på Havevænget. Disse boliger er også egentlige ældreboliger, men boligerne er opført efter reglerne i den tidligere boligbyggerilov og altså ikke almen bolig loven. Det bevirker, at boligerne ikke er omfattet af reglerne om almene boliger, og derfor er de ikke genstand for arbejdsgruppens arbejdsområde. 2

5 Ejer afgør selv hvilke administrationsopgaver, der eventuelt skal overlades til administrator, men som typiske administratoropgaver kan nævnes: udarbejdelse af lejekontrakter behandling af opsigelser fraflytningssyn renholdelse herunder ansættelse af ejendomsfunktionær/pedel øvrig servicering af lejerne Administrationsbidrag: Lejer betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen for administrationen. Administrationsbidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen, således at de samlede administrationsbidrag dækker udgifterne til driftsadministration. Nærmere regler for beløbets fastsættelse fremgår af driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Forestår kommunen selv administrationen af de kommunalt ejede ældre/plejeboliger kan kommunen opkræve et tilsvarende administrationsbidrag. Administrations- og driftsudgifter kan dermed opdeles på hhv. administrations- og driftsaftaler. De to begrebers omfang er nærmere defineret i tabellen herunder. Administrationsaftale Administrationsbidrag (Alt hvad det koster at administrere boligerne) Udlejning Tilkøb af administrative ydelser f.eks. Byggesagsstyring Vedligeholdsplaner Beboerdemokrati (afdelingsmøder) Personaleledelse Lokal ejendomsservice Driftsaftale Aftaler om udgiftsfordeling mellem arealtyper. Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Vedligeholdelse Serviceudgifter Vask Pedel Rengøring Udearealer De følgende afsnit præsenterer ejerforholdene for plejecentrene i Tønder Kommune og kategoriserer arealerne for det enkelte center. 3

6 4 Oversigt over ejerforhold Ejerforholdene for Tønder kommunes plejecentre indeholder flere forskellige varianter, idet de sammenlagte kommuner har haft forskellig tilgang til området. Tabel Ejerforhold og boligadministrator Ejerforhold Plejecenter Boligareal: Serviceareal Administrator Leos Plejecenter Tønder Kommune Tønder Kommune SALUS/Tønder Andelsboligforening Møllevang Tønder Kommune Tønder kommune Boligkontoret Danmark Richtens Plejecenteon delsboligforening Selvejende instituti- SALUS/Tønder An- Tønder Kommune Boligkontoret Tønder Kommune Tønder Kommune Danmark Toftegården Toftlund Andelsboligforeninligforeningligforening (Toftlund Andelsbo- Toftlund Andelsbo- Tønder Kommune Tønder Kommune Domea Digegården Højer Andelsboligforening (Højer Andelsboligforening) Højer Andelsboligforening Hjørnegården Bredebro Ældreboligforening Tønder Kommune Domea Lindevang Tønder Ældreboligselskab Tønder Kommune Domea Rosenvænget Selvejende institution Selvejende institution Tønder Kommune 3 Revision RSM Mosbølparken Solgården Skærbæk Boligforening Selvejende institution Skærbæk Boligforening Selvejende institution Skærbæk Boligforening Domea Skemaet tydeliggør den store variation i ejerforholdene vedrørende kommunens plejecentre. Plejecentrene er placeret i skemaet fra øverst til nederst efter graden af kommunalt ejerskab og indflydelse. Kun to plejecentre er udelukkende ejet af Tønder Kommune, mens Richtsens plejecenter har fondsejede servicearealer. Yderligere to plejecentre er ejet af kommunen, men har boliger i annekser ejet af en boligorganisation. For to plejecentre gælder, at kommunen ejer servicearealet. Dette gælder også delvist for et tredje plejecenter. 2 Servicearealerne er ejet af den selvejende institution Richtsens Plejehjem / Borgmester, justitsråd Carsten Richtsens og hustru Ingeborg Richtsens legat. 3 Rosenvænget har en stor del af sit serviceareal i bygningerne Tøndervej 45B og Tøndervej 45A, der er ejet Tønder kommune. 4

7 Herudover er der to plejecentre, som udelukkende er ejet af boligorganisationer eller selvejende institutioner. 5 Kortlægning og kategorisering af arealtyper Mens ejerforholdene afgør kommunens indflydelse på administrations- og driftsaftaler, er det arealkategorierne, der afgør fordelingen af udgifter mellem hhv. beboere og kommunen. Arealerne anvendes endvidere til harmonisering af tildelinger til pedel, rengøring m.v. på tværs af centrene. Kategoriseringen er nødvendig, fordi den afgør, hvor udgifter skal afholdes. Dermed danner den grundlag for mulige udgiftsfordelinger i forbindelse med driften af det enkelte plejecenter. 5.1 Arealtyper Plejecentrene består af forskellige arealtyper, som kategoriseres efter deres brug. Overordnet skelnes der mellem beboelsesareal, fælles boligareal og servicearealer. Beboelsesarealet er summen af de rum, der anvendes til boligformål med tillæg af andele af fælles boligarealer og dele af andre arealer, der alene eller delvis anvendes af beboerne. 4 Fælles boligareal kan defineres som arealet af rum, der anvendes til fælles aktiviteter, der også kunne foregå i den enkelte bolig. Fx spisestue, opholds- og TV-stue og lignende, samt bad/toilet på gang og eventuelt fælles køkken. Disse fordeles ligeligt på boligerne i den/det pågældende fløj/afsnit. Servicearealer er arealer, der alene anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som fx vaskeri, rengøring, fodpleje, frisør, ergo- og fysioterapi, eventuelt dagcenter samt kontor, vagtrum og lignende. Servicearealer skal derfor medregnes til institutionsdelen som erhvervsarealer. Ud over disse tre arealtyper skelnes der mellem almene adgangsarealer og interne fælles gangarealer. Almene adgangsarealer kan defineres som fx trapperum og elevatorrum mv., der forbinder boliger indbyrdes og bolig- og servicearealer, samt evt. lukkede indgangspartier, der er en del af bygningen. Overdækkede glasarealer medregnes ikke. Almene adgangsarealer fordeles ligeligt på beboelsesdelen og institutionsdelen i den/det pågældende fløj/afsnit. Det bemærkes, at en ligelig fordeling af sådanne fællesarealer på en boligdel og en erhvervsdel ikke vil være mulig ved en matrikulær opdeling. Fordelingen kan ske efter en fordelingsnøgle. Interne fælles gangarealer (korridorer), der ligger i tilknytning til såvel boliger som servicearealer, og benyttes af alle, fordeles ligeligt på beboelsesdelen og institutionsdelen, hvorimod gangarealer, som alene forbinder servicearealer, kun medregnes til institutionsdelen. Beboelsesarealet er opført som støttet byggeri og den oprindelige definition af et areal er afgørende, idet den er bestemmende for betaling af rente og afdrag på optagne lån m.v. Anvendelsen kan ændres inden for det formål, hvortil støtten er givet, fx boligareal, fælles 4 BBR-instruks, afsnit

8 boligareal eller fælleslokale. Der kan alene ske ændring fra boligareal til serviceareal ved indfrielse af restgæld for de støttede lån. 5.2 Arealfordeling på plejecentrene I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde har der vist sig behov for at foretage opmålinger og genberegning af en lang række bygninger og bygningsdele, idet det foreliggende tegningsmateriale i stort omfang var mangelfuldt og uden opdatering i forbindelse med eventuelle bygningsændringer. Arbejdsgruppen har derfor ikke kunnet løse opgaven uden tilvejebringelse af opdaterede tegninger og beregnede arealer. Teknisk forvaltning har foretaget opmålinger og udarbejdet digitale tegninger. For Toftegården og Møllevangen dog på opmålte papirtegninger suppleret med fysisk opmåling i Efterfølgende er plantegningerne skraveret efter arealanvendelse efter arbejdsgruppens anvisninger. Alle arealer er indvendige m 2. Leos plejecenter indgår ikke som følge af ombygning og heraf følgende ændret arealfordeling. Der er dog medtaget skønnede arealer i harmoniseringen. 5.3 Arealfordeling og fordeling af udgifter Det er fra boliglovgivningen givet, at finansieringsudgifterne (renter og afdrag på lån) skal følge den formelle opdeling af arealet i forbindelse med opførelse eller ombygning. Der opkræves ikke leje, hvis serviceareal anvendes til boligformål. Boligareal kan ikke anvendes til serviceareal. Ved fordeling af almindeligt forekommende driftsudgifter på hhv. boliger og serviceareal foreslår arbejdsgruppen at den faktiske anvendelse benyttes. Dette indebærer fx: At el og varme til et delt gangareal fordeles på boligdel og servicedel, mens finansieringsudgifterne følger lånefinansieringen og dermed det formelle areal At el, vand og varme til et vaskeri i servicearealet, der alene anvendes til vask af beboernes tøj og linned, vil blive henført til boligdelen. Ved opgørelse af den faktiske anvendelse har arbejdsgruppen anvendt retningslinjer oplyst af BDO boligrådgivning samt en juridisk konsulent med speciale inden for almen-boligområdet. Følgende retningslinjer ligger til grund for opdelingen af arealerne: a. Mulige primære udgange til det fri er anvendt som udgangspunkt for vurdering af gangarealer og indgangspartier. b. Gangarealer er fordelt med 50% til boligdel og 50% til servicedel ved fælles anvendelse. c. Dagcenter, modtagekøkken, personalerum og kontorer er henført til serviceareal. d. Pedel og værkstedskontorer fordeles mellem beboer- og serviceareal. e. Beboerlejligheder, beboerfællesarealer, leve-bo køkkener, opholdsstuer m.v. er henført til beboerarealer. Fordelingen af det indvendige netto-areal baseret på anvendelse 5 er sammenfattet i Tabel 5-1. Bemærk at det fulde kælderareal er medtaget. 5 Dvs. efter den faktiske anvendelse af arealer og med fordeling af gangarealer m.v. 6

9 Tabel 5-1 Indvendige etagekvadratmeter inkl. kælder Total indvendige etage m 2 (incl. Kælder) Sted Bolig Fælles beboer Fælles beboer/service Service Total Leos ,00 Møllevangen 988,03 301,30 520,03 596, ,77 Richtsens 2.432, ,21 31, , ,39 Toftegården 1.585,25 574,41 917, , ,80 Digegården 1.281,39 779,74 389, , ,99 Hjørnegården 1.101,43 375,34 273,48 800, ,02 Lindevang 2.170,00 985,55 193,93 867, ,99 Mosbølparken 1.802,11 708,24 429, , ,84 Rosenvænget 1.036,50 516,69 243,54 482, ,66 Solgården 1.570,41 655,87 421,99 979, ,42 Total , , , , ,88 Leos Plejecenter er medtaget med et foreløbigt antal m2. Forslag til ombygning af plejecenteret er under udarbejdelse og når tegningsmaterialet er bearbejdet efter samme kriterier som øvrige plejecentre, kan de præcise arealer angives. Hvis behovet for mindre ændringer opstår, må der foretages fremadrettet administrativ korrektion i anvendte fordelinger. 5.4 Høring hos ejere af plejecentre Arbejdsgruppen har udsendt arealfordelingen vedr. plejecentrene Toftegården, Solgården, Rosenvænget, Mosbølparken, Lindevang, Hjørnegården og Digegården til boligorganisationer eller boligadministratorer. Formålet med høringen er at få afklaret og drøftet eventuelle uoverensstemmelser i arealfordelingen. Det er samtidig oplyst, at arealfordelingen vil danne grundlag for en efterfølgende gennemgang af, hvordan driftsudgifterne er fordelt på boligareal og serviceareal. Domea har fremsendt bemærkninger vedr. Solgården, Lindevang og Hjørnegården. Bemærkningerne indeholder bl.a. et forbehold overfor godkendelse af ændringer i udgiftsfordelinger m.v. i afdelingsbestyrelser og bestyrelser for selvejende institutioner. Bemærkningerne er drøftet på et møde med Domeas driftsleder den 14. januar 2013, hvor der var enighed om at afdelingsbestyrelser og bestyrelser selvfølgelig skal inddrages i eventuelle ændringer. Der var også enighed om, at der kan arbejdes videre på det foreliggende arealgrundlag og på baggrund af de anvendte principper. Skærbæk Boligforening har fremsendt bemærkninger vedr. Mosbølparken. Der er igangsat en ejerlejlighedsopdeling af plejecenteret med den nye ombygning og boligforeningen ønsker at udsætte tilbagemelding vedr. arealopgørelse til Landinspektørens tilbagemelding foreligger. RSM Revision har henvendt sig telefonisk vedr. Rosenvænget for at få nærmere oplysninger om areal- og udgiftsfordelingen. 7

10 6 Oversigt over arbejdsgruppens leverancer / produkter Dette afsnit giver et overblik over arbejdsgruppens produkter med kort beskrivelse samt angivelse af tidsplan for de enkelte delnotater. Pedelharmonisering Dette notat omfatter en opgørelse af serviceareal og opdeling af pedeludgifterne i forhold til en række forskellige opgaver. Dette leder til et forslag til harmonisering af budgettildeling til pedelfunktion vedr. serviceareal. Delnotatet bliver forelagt sammen med forslag til rengøringsharmonisering i april måned Rengøringsharmonisering Dette indeholder en opgørelse af serviceareal og fælles beboerareal til rengøringsharmonisering samt opkrævning af udgift vedr. fælles beboerareal. Der arbejdes med at foretage en gennemgang af plejecentre i fællesskab med en rengøringskonsulent. Gennemgangen laves med henblik på at fastsætte rengøringsniveau og timetal. Der arbejdes videre med opgaven i januar til marts måned med henblik på at forelægge forslag til harmonisering i april måned Servicepakker på plejecentrene (pakkeharmonisering) Servicepakker er tilbud til beboerne om køb af serviceydelser, fx rengøringsmidler til rengøring i beboerens bolig. Det har været logisk at inddrage servicepakkerne i arbejdet, idet omfang og indhold i servicepakker med direkte betaling har sammenhæng med, hvilke serviceydelser der finansieres via boligregnskabet og huslejerne. Arbejdsgruppen fremlægger et forslag vedr. enkelte servicepakker i vedlagte notat. Herudover vil enkelte serviceydelser blive foreslået betalt via boligregnskabet med henblik på at indgå i de efterfølgende forhandlinger om fordeling af udgifter m.v.. Administrationsaftaler Dette omhandler aftaler med boligadministratorer om administration af de kommunalt ejede plejecentre. Der bliver beskrevet flere modeller for boligadministration og for afgrænsning af et eventuelt udbud. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til udbud af opgaven som boligadministrator i vedlagte delnotat. Fordeling af udgifter (fordelingsregnskaber) Med udgangspunkt i arealfordelingen skal der foretages en gennemgang af udgiftsfordelingen mellem beboere og kommunen vedr. en række forsynings- og serviceudgifter på plejecentrene ud fra ensartede principper. Det drejer sig om udgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse, vask, pedel, rengøring af fælles beboerarealer, udgifter vedr. udearealer, driftsudgifter til løsøre i fælles beboerarealer m.v. Når pedelharmonisering og beregning af rengøringsudgift vedr. fælles beboerarealer er afsluttet, vil områderne blive inddraget i arbejdet med udgiftsfordeling. Arbejdsgruppen vurderer, at der vil blive tale om mange udgiftsforskydninger, men en begrænset udgiftsreduktion for kommunen. Det bemærkes, at der er i forbindelse med ar- 8

11 bejdsgruppens gennemgang er konstateret flere forhold, som skal korrigeres i forhold til beboerne, og at dette vil få første prioritet. Arbejdet med gennemgang af udgiftsfordelingerne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2013 og forudsættes gennemført administrativt. Grundlæggende budgettering af kapacitetsudgifter og indtægter Der vil samtidig efterfølgende blive foretaget en gennemgang af budgetteringen af øvrige kapacitetsudgifter vedrørende servicearealerne med henblik på en tilretning af budgettet til forsynings- og serviceudgifter. Budgetteringen vil afhænge af forhandlingerne om udgiftsfordeling. Herudover vil øvrige budgetbeløb blive harmoniseret. Dette gælder eksempelvis for indvendig vedligeholdelse, hvor der vil blive afsat et budgetbeløb på 30 kr. m 2, svarende til gennemsnitsniveauet på skoleområdet. En eventuel reduktion i de budgetterede udgifter vil tilgå indfrielse af besparelsen på 1,739 mio. kr. 7 Opgørelse af det endelige spareprovenu Arbejdsgruppens delprodukter og de efterfølgende forhandlinger vil hver især bidrage til opfyldelse af besparelsen. Harmonisering af pedeltildelingen og gennemgang af rengøring i servicearealer og fælles beboerarealer vil give et foreløbigt resultat i april måned Herudover vil forhandling om udgiftsfordelinger, herunder fordeling af udgifter til pedeller og rengøring, blive gennemført i løbet af 2013 og drypvis bidrage til regnestykket. Nogle af de ændringer, der ønskes gennemført, vil være underlagt aftaler med opsigelsesperioder eller skal medtages i boligbudgetter før de kan få virkning. Endelig vil udbud af opgaven som boligadministrator kunne få en afledt betydning for udgifter på plejecentrene. Arbejdsgruppen foreslår, at der samles op på besparelserne i april måned 2013 samt i slutningen af

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 6 Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, som

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL 1 Små afdelinger længe leve! Små afdelinger vil være små for enhver pris, på trods af at

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Undersøgelse af kommunens ejendomsadministration.

Undersøgelse af kommunens ejendomsadministration. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 4. juni 2008 Undersøgelse af kommunens ejendomsadministration. 1. Kommunens ejendomme. De ejendomme (bygninger og grunde), som kommunen ejer, kan rubriceres indenfor 5 kategorier:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere