Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune"

Transkript

1 Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Dette hovednotat danner baggrund for efterfølgende delnotater vedr. harmonisering af pedeltildeling til servicearealer, harmonisering af servicepakker, harmonisering af rengøring og forslag vedr. aftaler om boligadministration. Desuden udgør det grundlaget for efterfølgende forhandlinger om udgiftsfordelinger vedr. bygnings- og serviceudgifter.

2 Indhold 1 Baggrund Indledning Begrebsafklaring Oversigt over ejerforhold Kortlægning og kategorisering af arealtyper Arealtyper Arealfordeling på plejecentrene Arealfordeling og fordeling af udgifter Høring hos ejere af plejecentre Oversigt over arbejdsgruppens leverancer / produkter Opgørelse af det endelige spareprovenu... 9

3 1 Baggrund Til budgetlægningen for 2012 blev der udarbejdet en plejecenteranalyse med benchmarking med andre kommuner og forslag til besparelser. Et af de godkendte forslag var en besparelse på 1,739 mio. kr. på driftsudgifter til plejecentre. Grundlaget for forslaget var en sammenligning med plejecentre i Varde kommune. Da det har vist sig meget omfattende at implementere denne besparelse, er reduktionen pt. midlertidig udmøntet ved reduktion af den samlede ramme for plejecentrene. Når besparelsen er udmøntet konkret, forudsættes besparelsen tilbageført til de områder, der har finansieret den midlertidig. 2 Indledning Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen nedsatte i oktober 2011 en arbejdsgruppe til udmøntning af besparelsen. Arbejdet var planlagt afsluttet i juni måned 2012, men tidsfristen blev udskudt, da der viste sig behov for opmåling af flere af plejecentrene for at sikre et tilstrækkeligt grundlag for arbejdet. Arbejdet omfatter kommunens 10 plejecentre. Solgården er overført til socialudvalget pr. 1. juli 2012, men det blev i forbindelse med overflytningen fastslået, at Solgården fortsat er med i gennemgangen med henblik på at finde besparelsen. Materialet fra arbejdsgruppen vil bestå af dette hovednotat, der grundlæggende behandler ejerforhold og arealfordeling, samt af en række delnotater. Delnotaterne vil blive forelagt, efterhånden som de færdiggøres Produkterne fra arbejdsgruppen vil omfatte: kortlægning og kategorisering af arealer forslag til harmonisering af tildelingen til teknisk servicepersonale forslag til harmonisering af tildelingen til rengøring forslag til harmonisering af servicepakker (beboernes betaling for diverse ydelser) forslag vedr. aftaler om boligadministration Etaperne i det fortsatte arbejde omfatter: a) Harmonisering b) Aftaler om boligadministration c) Forhandling om udgiftsfordeling Fordelingen af plejecentrenes bebyggede areal udgør grundlaget for en efterfølgende detailfordeling af driftsudgifter, som gennemføres med henblik på efterfølgende drøftelse med boligadministratorer. Denne gennemgang forudsættes gennemført administrativt. Det er arbejdsgruppens vurdering, at muligheden for at opnå den godkendte besparelse ligger inden for harmonisering og udgiftsfordeling for pedel og rengøring, mens den efterfølgende detailfordeling af driftsudgifter kun vil indebære mindre udgiftsforskydninger. Arbejdsgruppens opgave er samlet at pege på muligheder for at opnå effektiviseringsgevinster, der totalt beløber sig til 1,739 mio. kr. Det vil i april måned blive vurderet om det bliver muligt at anvise forslag svarende til det samlede beløb. Det bemærkes, at den kommende inddragelse af øvrige parter, eksempelvis i forbindelse med forhandlinger, forventes at medføre øget indsigt. Derfor forudser arbejdsgruppen et behov for at foretage mindre justeringer administrativt i det foreliggende materiale. 1

4 3 Begrebsafklaring Alle boliger på Tønder kommunes 10 plejecentre er almene ældreboliger og derfor omfattet af lov om almene boliger. Definition af almene boliger på ældreområdet: Almene ældreboliger er boliger opført med støtte, hvor udlejning alene kan ske til den berettigede personkreds, som består af ældre og personer med handicap. Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Servicearealer anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som normalt vil foregå i en selvstændig bolig. De indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger med henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger. Kommunen har som udgangspunkt anvisningsretten til alle ældreboliger herunder plejeboliger, hvilket medfører en forpligtelse til at dække eventuel tomgangsleje samt en garantiforpligtelse i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Da analysen begrænser sig til plejecenterområdet anvendes alene benævnelsen plejebolig nedenfor. 1 Ejerforhold og administration af plejeboliger: Almene plejeboliger og servicearealer kan ejes af kommunen, en almen boligorganisation eller en selvejende institution. Det er ejer, der er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration. Ejer kan træffe beslutning om, at den daglige drift skal forestås af en administrator/forretningsfører. For kommunalt ejede plejeboliger har kommunen derfor følgende valgmuligheder for administrationen: Kommunen kan selv forestå administrationen Kommunen kan lade en almen boligorganisation eller en administrationsorganisation forestå administrationen Det er ejendommens ejer, der har ansvaret for administrationen og indgår aftaler om administration af plejeboliger og tilhørende servicearealer. Derfor har forskellen i ejerforhold stor betydning for, i hvilket omfang Tønder Kommune har indflydelse på administrationen af plejeboligerne og det tilhørende serviceareal. Det er således alene i de tilfælde, hvor kommunen er ejer af plejecentret eller dele heraf - eksempelvis servicearealer - at kommunen er aftalepart ved indgåelse af administrationsaftaler. Kommunen har derfor kun i disse tilfælde indflydelse på, hvem der varetager administration samt på hvilke vilkår. Som tidligere nævnt kan kommunen også selv varetage opgaven omkring administration og drift. Som det fremgår af nedenstående skema er ejerforholdene for plejeboligerne i Tønder Kommune meget forskellige, og det samme gælder for administrationen af boligerne. 1 Der findes i Tønder Kommune en række lette kollektive boliger på Havevænget. Disse boliger er også egentlige ældreboliger, men boligerne er opført efter reglerne i den tidligere boligbyggerilov og altså ikke almen bolig loven. Det bevirker, at boligerne ikke er omfattet af reglerne om almene boliger, og derfor er de ikke genstand for arbejdsgruppens arbejdsområde. 2

5 Ejer afgør selv hvilke administrationsopgaver, der eventuelt skal overlades til administrator, men som typiske administratoropgaver kan nævnes: udarbejdelse af lejekontrakter behandling af opsigelser fraflytningssyn renholdelse herunder ansættelse af ejendomsfunktionær/pedel øvrig servicering af lejerne Administrationsbidrag: Lejer betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen for administrationen. Administrationsbidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen, således at de samlede administrationsbidrag dækker udgifterne til driftsadministration. Nærmere regler for beløbets fastsættelse fremgår af driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Forestår kommunen selv administrationen af de kommunalt ejede ældre/plejeboliger kan kommunen opkræve et tilsvarende administrationsbidrag. Administrations- og driftsudgifter kan dermed opdeles på hhv. administrations- og driftsaftaler. De to begrebers omfang er nærmere defineret i tabellen herunder. Administrationsaftale Administrationsbidrag (Alt hvad det koster at administrere boligerne) Udlejning Tilkøb af administrative ydelser f.eks. Byggesagsstyring Vedligeholdsplaner Beboerdemokrati (afdelingsmøder) Personaleledelse Lokal ejendomsservice Driftsaftale Aftaler om udgiftsfordeling mellem arealtyper. Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Vedligeholdelse Serviceudgifter Vask Pedel Rengøring Udearealer De følgende afsnit præsenterer ejerforholdene for plejecentrene i Tønder Kommune og kategoriserer arealerne for det enkelte center. 3

6 4 Oversigt over ejerforhold Ejerforholdene for Tønder kommunes plejecentre indeholder flere forskellige varianter, idet de sammenlagte kommuner har haft forskellig tilgang til området. Tabel Ejerforhold og boligadministrator Ejerforhold Plejecenter Boligareal: Serviceareal Administrator Leos Plejecenter Tønder Kommune Tønder Kommune SALUS/Tønder Andelsboligforening Møllevang Tønder Kommune Tønder kommune Boligkontoret Danmark Richtens Plejecenteon delsboligforening Selvejende instituti- SALUS/Tønder An- Tønder Kommune Boligkontoret Tønder Kommune Tønder Kommune Danmark Toftegården Toftlund Andelsboligforeninligforeningligforening (Toftlund Andelsbo- Toftlund Andelsbo- Tønder Kommune Tønder Kommune Domea Digegården Højer Andelsboligforening (Højer Andelsboligforening) Højer Andelsboligforening Hjørnegården Bredebro Ældreboligforening Tønder Kommune Domea Lindevang Tønder Ældreboligselskab Tønder Kommune Domea Rosenvænget Selvejende institution Selvejende institution Tønder Kommune 3 Revision RSM Mosbølparken Solgården Skærbæk Boligforening Selvejende institution Skærbæk Boligforening Selvejende institution Skærbæk Boligforening Domea Skemaet tydeliggør den store variation i ejerforholdene vedrørende kommunens plejecentre. Plejecentrene er placeret i skemaet fra øverst til nederst efter graden af kommunalt ejerskab og indflydelse. Kun to plejecentre er udelukkende ejet af Tønder Kommune, mens Richtsens plejecenter har fondsejede servicearealer. Yderligere to plejecentre er ejet af kommunen, men har boliger i annekser ejet af en boligorganisation. For to plejecentre gælder, at kommunen ejer servicearealet. Dette gælder også delvist for et tredje plejecenter. 2 Servicearealerne er ejet af den selvejende institution Richtsens Plejehjem / Borgmester, justitsråd Carsten Richtsens og hustru Ingeborg Richtsens legat. 3 Rosenvænget har en stor del af sit serviceareal i bygningerne Tøndervej 45B og Tøndervej 45A, der er ejet Tønder kommune. 4

7 Herudover er der to plejecentre, som udelukkende er ejet af boligorganisationer eller selvejende institutioner. 5 Kortlægning og kategorisering af arealtyper Mens ejerforholdene afgør kommunens indflydelse på administrations- og driftsaftaler, er det arealkategorierne, der afgør fordelingen af udgifter mellem hhv. beboere og kommunen. Arealerne anvendes endvidere til harmonisering af tildelinger til pedel, rengøring m.v. på tværs af centrene. Kategoriseringen er nødvendig, fordi den afgør, hvor udgifter skal afholdes. Dermed danner den grundlag for mulige udgiftsfordelinger i forbindelse med driften af det enkelte plejecenter. 5.1 Arealtyper Plejecentrene består af forskellige arealtyper, som kategoriseres efter deres brug. Overordnet skelnes der mellem beboelsesareal, fælles boligareal og servicearealer. Beboelsesarealet er summen af de rum, der anvendes til boligformål med tillæg af andele af fælles boligarealer og dele af andre arealer, der alene eller delvis anvendes af beboerne. 4 Fælles boligareal kan defineres som arealet af rum, der anvendes til fælles aktiviteter, der også kunne foregå i den enkelte bolig. Fx spisestue, opholds- og TV-stue og lignende, samt bad/toilet på gang og eventuelt fælles køkken. Disse fordeles ligeligt på boligerne i den/det pågældende fløj/afsnit. Servicearealer er arealer, der alene anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, som fx vaskeri, rengøring, fodpleje, frisør, ergo- og fysioterapi, eventuelt dagcenter samt kontor, vagtrum og lignende. Servicearealer skal derfor medregnes til institutionsdelen som erhvervsarealer. Ud over disse tre arealtyper skelnes der mellem almene adgangsarealer og interne fælles gangarealer. Almene adgangsarealer kan defineres som fx trapperum og elevatorrum mv., der forbinder boliger indbyrdes og bolig- og servicearealer, samt evt. lukkede indgangspartier, der er en del af bygningen. Overdækkede glasarealer medregnes ikke. Almene adgangsarealer fordeles ligeligt på beboelsesdelen og institutionsdelen i den/det pågældende fløj/afsnit. Det bemærkes, at en ligelig fordeling af sådanne fællesarealer på en boligdel og en erhvervsdel ikke vil være mulig ved en matrikulær opdeling. Fordelingen kan ske efter en fordelingsnøgle. Interne fælles gangarealer (korridorer), der ligger i tilknytning til såvel boliger som servicearealer, og benyttes af alle, fordeles ligeligt på beboelsesdelen og institutionsdelen, hvorimod gangarealer, som alene forbinder servicearealer, kun medregnes til institutionsdelen. Beboelsesarealet er opført som støttet byggeri og den oprindelige definition af et areal er afgørende, idet den er bestemmende for betaling af rente og afdrag på optagne lån m.v. Anvendelsen kan ændres inden for det formål, hvortil støtten er givet, fx boligareal, fælles 4 BBR-instruks, afsnit

8 boligareal eller fælleslokale. Der kan alene ske ændring fra boligareal til serviceareal ved indfrielse af restgæld for de støttede lån. 5.2 Arealfordeling på plejecentrene I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde har der vist sig behov for at foretage opmålinger og genberegning af en lang række bygninger og bygningsdele, idet det foreliggende tegningsmateriale i stort omfang var mangelfuldt og uden opdatering i forbindelse med eventuelle bygningsændringer. Arbejdsgruppen har derfor ikke kunnet løse opgaven uden tilvejebringelse af opdaterede tegninger og beregnede arealer. Teknisk forvaltning har foretaget opmålinger og udarbejdet digitale tegninger. For Toftegården og Møllevangen dog på opmålte papirtegninger suppleret med fysisk opmåling i Efterfølgende er plantegningerne skraveret efter arealanvendelse efter arbejdsgruppens anvisninger. Alle arealer er indvendige m 2. Leos plejecenter indgår ikke som følge af ombygning og heraf følgende ændret arealfordeling. Der er dog medtaget skønnede arealer i harmoniseringen. 5.3 Arealfordeling og fordeling af udgifter Det er fra boliglovgivningen givet, at finansieringsudgifterne (renter og afdrag på lån) skal følge den formelle opdeling af arealet i forbindelse med opførelse eller ombygning. Der opkræves ikke leje, hvis serviceareal anvendes til boligformål. Boligareal kan ikke anvendes til serviceareal. Ved fordeling af almindeligt forekommende driftsudgifter på hhv. boliger og serviceareal foreslår arbejdsgruppen at den faktiske anvendelse benyttes. Dette indebærer fx: At el og varme til et delt gangareal fordeles på boligdel og servicedel, mens finansieringsudgifterne følger lånefinansieringen og dermed det formelle areal At el, vand og varme til et vaskeri i servicearealet, der alene anvendes til vask af beboernes tøj og linned, vil blive henført til boligdelen. Ved opgørelse af den faktiske anvendelse har arbejdsgruppen anvendt retningslinjer oplyst af BDO boligrådgivning samt en juridisk konsulent med speciale inden for almen-boligområdet. Følgende retningslinjer ligger til grund for opdelingen af arealerne: a. Mulige primære udgange til det fri er anvendt som udgangspunkt for vurdering af gangarealer og indgangspartier. b. Gangarealer er fordelt med 50% til boligdel og 50% til servicedel ved fælles anvendelse. c. Dagcenter, modtagekøkken, personalerum og kontorer er henført til serviceareal. d. Pedel og værkstedskontorer fordeles mellem beboer- og serviceareal. e. Beboerlejligheder, beboerfællesarealer, leve-bo køkkener, opholdsstuer m.v. er henført til beboerarealer. Fordelingen af det indvendige netto-areal baseret på anvendelse 5 er sammenfattet i Tabel 5-1. Bemærk at det fulde kælderareal er medtaget. 5 Dvs. efter den faktiske anvendelse af arealer og med fordeling af gangarealer m.v. 6

9 Tabel 5-1 Indvendige etagekvadratmeter inkl. kælder Total indvendige etage m 2 (incl. Kælder) Sted Bolig Fælles beboer Fælles beboer/service Service Total Leos ,00 Møllevangen 988,03 301,30 520,03 596, ,77 Richtsens 2.432, ,21 31, , ,39 Toftegården 1.585,25 574,41 917, , ,80 Digegården 1.281,39 779,74 389, , ,99 Hjørnegården 1.101,43 375,34 273,48 800, ,02 Lindevang 2.170,00 985,55 193,93 867, ,99 Mosbølparken 1.802,11 708,24 429, , ,84 Rosenvænget 1.036,50 516,69 243,54 482, ,66 Solgården 1.570,41 655,87 421,99 979, ,42 Total , , , , ,88 Leos Plejecenter er medtaget med et foreløbigt antal m2. Forslag til ombygning af plejecenteret er under udarbejdelse og når tegningsmaterialet er bearbejdet efter samme kriterier som øvrige plejecentre, kan de præcise arealer angives. Hvis behovet for mindre ændringer opstår, må der foretages fremadrettet administrativ korrektion i anvendte fordelinger. 5.4 Høring hos ejere af plejecentre Arbejdsgruppen har udsendt arealfordelingen vedr. plejecentrene Toftegården, Solgården, Rosenvænget, Mosbølparken, Lindevang, Hjørnegården og Digegården til boligorganisationer eller boligadministratorer. Formålet med høringen er at få afklaret og drøftet eventuelle uoverensstemmelser i arealfordelingen. Det er samtidig oplyst, at arealfordelingen vil danne grundlag for en efterfølgende gennemgang af, hvordan driftsudgifterne er fordelt på boligareal og serviceareal. Domea har fremsendt bemærkninger vedr. Solgården, Lindevang og Hjørnegården. Bemærkningerne indeholder bl.a. et forbehold overfor godkendelse af ændringer i udgiftsfordelinger m.v. i afdelingsbestyrelser og bestyrelser for selvejende institutioner. Bemærkningerne er drøftet på et møde med Domeas driftsleder den 14. januar 2013, hvor der var enighed om at afdelingsbestyrelser og bestyrelser selvfølgelig skal inddrages i eventuelle ændringer. Der var også enighed om, at der kan arbejdes videre på det foreliggende arealgrundlag og på baggrund af de anvendte principper. Skærbæk Boligforening har fremsendt bemærkninger vedr. Mosbølparken. Der er igangsat en ejerlejlighedsopdeling af plejecenteret med den nye ombygning og boligforeningen ønsker at udsætte tilbagemelding vedr. arealopgørelse til Landinspektørens tilbagemelding foreligger. RSM Revision har henvendt sig telefonisk vedr. Rosenvænget for at få nærmere oplysninger om areal- og udgiftsfordelingen. 7

10 6 Oversigt over arbejdsgruppens leverancer / produkter Dette afsnit giver et overblik over arbejdsgruppens produkter med kort beskrivelse samt angivelse af tidsplan for de enkelte delnotater. Pedelharmonisering Dette notat omfatter en opgørelse af serviceareal og opdeling af pedeludgifterne i forhold til en række forskellige opgaver. Dette leder til et forslag til harmonisering af budgettildeling til pedelfunktion vedr. serviceareal. Delnotatet bliver forelagt sammen med forslag til rengøringsharmonisering i april måned Rengøringsharmonisering Dette indeholder en opgørelse af serviceareal og fælles beboerareal til rengøringsharmonisering samt opkrævning af udgift vedr. fælles beboerareal. Der arbejdes med at foretage en gennemgang af plejecentre i fællesskab med en rengøringskonsulent. Gennemgangen laves med henblik på at fastsætte rengøringsniveau og timetal. Der arbejdes videre med opgaven i januar til marts måned med henblik på at forelægge forslag til harmonisering i april måned Servicepakker på plejecentrene (pakkeharmonisering) Servicepakker er tilbud til beboerne om køb af serviceydelser, fx rengøringsmidler til rengøring i beboerens bolig. Det har været logisk at inddrage servicepakkerne i arbejdet, idet omfang og indhold i servicepakker med direkte betaling har sammenhæng med, hvilke serviceydelser der finansieres via boligregnskabet og huslejerne. Arbejdsgruppen fremlægger et forslag vedr. enkelte servicepakker i vedlagte notat. Herudover vil enkelte serviceydelser blive foreslået betalt via boligregnskabet med henblik på at indgå i de efterfølgende forhandlinger om fordeling af udgifter m.v.. Administrationsaftaler Dette omhandler aftaler med boligadministratorer om administration af de kommunalt ejede plejecentre. Der bliver beskrevet flere modeller for boligadministration og for afgrænsning af et eventuelt udbud. Arbejdsgruppen fremlægger forslag til udbud af opgaven som boligadministrator i vedlagte delnotat. Fordeling af udgifter (fordelingsregnskaber) Med udgangspunkt i arealfordelingen skal der foretages en gennemgang af udgiftsfordelingen mellem beboere og kommunen vedr. en række forsynings- og serviceudgifter på plejecentrene ud fra ensartede principper. Det drejer sig om udgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse, vask, pedel, rengøring af fælles beboerarealer, udgifter vedr. udearealer, driftsudgifter til løsøre i fælles beboerarealer m.v. Når pedelharmonisering og beregning af rengøringsudgift vedr. fælles beboerarealer er afsluttet, vil områderne blive inddraget i arbejdet med udgiftsfordeling. Arbejdsgruppen vurderer, at der vil blive tale om mange udgiftsforskydninger, men en begrænset udgiftsreduktion for kommunen. Det bemærkes, at der er i forbindelse med ar- 8

11 bejdsgruppens gennemgang er konstateret flere forhold, som skal korrigeres i forhold til beboerne, og at dette vil få første prioritet. Arbejdet med gennemgang af udgiftsfordelingerne forventes at kunne gennemføres i løbet af 2013 og forudsættes gennemført administrativt. Grundlæggende budgettering af kapacitetsudgifter og indtægter Der vil samtidig efterfølgende blive foretaget en gennemgang af budgetteringen af øvrige kapacitetsudgifter vedrørende servicearealerne med henblik på en tilretning af budgettet til forsynings- og serviceudgifter. Budgetteringen vil afhænge af forhandlingerne om udgiftsfordeling. Herudover vil øvrige budgetbeløb blive harmoniseret. Dette gælder eksempelvis for indvendig vedligeholdelse, hvor der vil blive afsat et budgetbeløb på 30 kr. m 2, svarende til gennemsnitsniveauet på skoleområdet. En eventuel reduktion i de budgetterede udgifter vil tilgå indfrielse af besparelsen på 1,739 mio. kr. 7 Opgørelse af det endelige spareprovenu Arbejdsgruppens delprodukter og de efterfølgende forhandlinger vil hver især bidrage til opfyldelse af besparelsen. Harmonisering af pedeltildelingen og gennemgang af rengøring i servicearealer og fælles beboerarealer vil give et foreløbigt resultat i april måned Herudover vil forhandling om udgiftsfordelinger, herunder fordeling af udgifter til pedeller og rengøring, blive gennemført i løbet af 2013 og drypvis bidrage til regnestykket. Nogle af de ændringer, der ønskes gennemført, vil være underlagt aftaler med opsigelsesperioder eller skal medtages i boligbudgetter før de kan få virkning. Endelig vil udbud af opgaven som boligadministrator kunne få en afledt betydning for udgifter på plejecentrene. Arbejdsgruppen foreslår, at der samles op på besparelserne i april måned 2013 samt i slutningen af

Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Tønder Kommune

Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Tønder Kommune Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Delnotatet skaber et overblik over de nuværende administrationsaftaler for plejecentrene og fremlægger tre mulige aftalemodeller. Desuden

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 6 Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, som

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

DRIFTSBUDGET. Udgifter. Side 1. Boligorganisation: Albertslund Kommune. Afdeling. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

DRIFTSBUDGET. Udgifter. Side 1. Boligorganisation: Albertslund Kommune. Afdeling. Nordmarks Allé 2620 Albertslund DRIFTSBUDGET Afdeling Plejeboligerne Albertslund Centrum Boligorganisation: Albertslund Kommune for perioden 1. januar - 31. december 2016 Nordmarks Allé 2620 Albertslund AFDELINGSOPLYSNINGER Ibrugtagningsår

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen R Ø D E K R O A N D E L S B O L I G F O R E N I N G Kom godt i gang med arbejdet HVORDAN FUNGERER En Boligforening En Afdeling En Afdelingsbestyrelse Side 2 Tillykke med valget

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Hvem er hvem? Kort præsentation Hvad skal vi nå? 17.00 17.30 Velkommen og præsentation 17.30 17.45 Administrationen af plejecentre Ved borgmester Steen

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre NOTAT vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre -------------------- I Stevns Kommune er der følgende plejecentre: Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, bestående af: Præstemarken 2-20, Præstemarken

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

PLEJECENTER BIRKEHØJ - UDVIDELSE DISPOSITIONSFORSLAG

PLEJECENTER BIRKEHØJ - UDVIDELSE DISPOSITIONSFORSLAG INDHOLD Baggrund Eksisterende forhold................................................................. 2 Udvidelse........................................................................... 3 Tegningsmateriale

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist d.28. marts 2017 kl.12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens baggrund

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Ældreboliger Administration Efterår 2016

Ældreboliger Administration Efterår 2016 Ældreboliger Administration Efterår 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger INTRO - 1

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL 1 Små afdelinger længe leve! Små afdelinger vil være små for enhver pris, på trods af at

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere