RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012"

Transkript

1 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med Oplysningsforpligtelsen er implementeret via Kapitaldækningsbekendtgørelsens regelsæt, hvorved det enkelte pengeinstitut skal afgive en række oplysninger om pengeinstituttets risici. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20, er der opstillet de detaljerede oplysningskrav som pengeinstituttet skal opfylde i en risikorapport. Overordnet kan oplysningskravene inddeles i oplysninger vedrørende følgende fem områder: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapitalen Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Oplysningskravene stilles i 17 overordnede punkter, hvortil der er stillet et antal underpunkter. 1. Målsætninger og risikopolitikker Virksomheden skal offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på de enkelte risikokategorier, herunder de risici der er omtalt nedenfor i pkt Offentliggørelsen skal omfatte: a) strategier og procedurer for styring af de pågældende risici, b) strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner, c) omfanget og arten af systemer til risikorapportering og -måling, d) politikker til risikoafdækning og -reduktion samt strategier, og procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet Risikotyper Fælleskassen er eksponeret over for forskellige risikotyper, som styres på forskellige niveauer i organisationen. Fælleskassen har valgt at opdele sine risici i henhold til risikotyperne: Markedsrisici Kreditrisici Operationelle risici Likviditets risici Forretningsrisici m.m. Fælleskassen har under hver enkelt risikotype oplyst om målsætninger og politikker for risikostyringen, herunder hvordan Fælleskassen mere detaljeret håndterer sin risikostyring.

2 Markedsrisici Definition Markedsrisikoen er risiko for tab som følge af, at dagsværdien af Fælleskassens aktiver og forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene på følgende: Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurser Aktierisiko er risiko for tab som følge af ændringer i aktiekurser Strategier og procedurer for styring af markedsrisici Fælleskassen har ikke defineret aktiver der er omfattet af handelsbeholdning. Bestyrelsen fastlægger rammerne for Fælleskassens markedsrisici, markedsrisikopolitikken, der delegeres som rammer for direktionen. De enkelte områder overvåges dagligt af direktionen. Obligationsbeholdningen betragtes som et element i likviditeten, og den gennemsnitlige varighed er sat meget lavt til maksimalt 3 år, hvilket giver en beskeden risiko. Fælleskassens aktiebeholdning er udelukkende sektor relaterede aktier, udstedt af Fælleskassens samarbejdspartnere. Strukturen i Fælleskassens styring af markedsrisici Fælleskassen har som følge af de begrænsede risici på området ikke etableret en egentlig risikostyringsfunktion for markedsrisici. Området overvåges af Fælleskassens risikoansvarlige. Risikorapportering og -måling Direktionen modtager dagligt rapportering om udviklingen i væsentlige markedsrisici via generel information gennem forretningspartner. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling i markedsrisici og udnyttelse af de tildelte rammer. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen har vedtaget en markedsrisikopolitik Kreditrisici Definition Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsevne over for Fælleskassen.

3 3 Strategier og procedurer for styring af kreditrisici Fælleskassens kreditpolitik er udarbejdet i overensstemmelse med Fælleskassens grundlag, målsætning og strategiplan. Kreditpolitikken definerer de overordnede rammer, inden for hvilke Fælleskassens kan agere kreditmæssigt i forhold til Fælleskassens kunder. Fælleskassens målgruppe er private og mindre og mellemstore erhvervskunder i markedsområdet. Den foreliggende kreditpolitik for Fælleskassen har følgende hovedelementer: At sikre kvalitet og bonitet af den samlede udlånsportefølje frem for vækst. At kreditfaciliteter alene stilles til rådighed for kunden ud fra en tilfredsstillende risikoanalyse og i rimelig forhold til kundens indtjenings-, kapital- og formueforhold At kundens forhold sandsynliggør at der er en positiv vilje og evne til tilbagebetaling af ydede kreditfaciliteter At al kreditgivning skal foregå indenfor lovgivningens rammer og andre regelsæt, herunder regelsættet for god skik for finansielle virksomheder At der ved hver kreditgivning søges stillet størst mulig sikkerhed for engagementet, ud fra vurdering af den enkelte kundes risikodisponering Kreditstyringen hviler på en bevillingsproces, som løbende tilpasses markedets behov og de enkelte kundeansvarlige medarbejderes beføjelser og bevillingskompetencer. Til enhver kreditgivning til kunden skal der foreligge en række oplysninger, der indgår i den samlede beslutningsproces, der bl.a. omfatter: Engagementsopstilling med samlet engagement og sikkerhedsoversigt/-beskrivelse Økonomiske data som regnskabsanalyse og for private kunder årsopgørelser, rådighedsberegninger mv. Uddybende kommentarer til ansøgningen Fælleskassen søger til stadig, at der er en fornuftig spredning i kreditporteføljen, dels ud fra de enkelte engagementers størrelse, og dels ud fra en spredning på de enkelte erhvervsgrupper og private kunder. Det er Fælleskassens mål, at størrelsen af store engagementer ikke overstiger 75%, og et enkelt engagement ikke overstiger 20% af egenkapitalen, samt at den samlede andel af privatkundeengagementer ligger over 50 % af den samlede kreditportefølje. Fælleskassen har en koncentration af boligfinansiering på anslået 40% af udlånsmassen, heraf udgør finansiering af andelsboliger den største andel. Strukturen i Fælleskassens styring af kreditrisici De enkelte kunder i Fælleskassen er primært tilknyttet én medarbejder, som i alle forhold er den der har størst kendskab til kunden.

4 4 Hver kundeansvarlig medarbejder har en bevillingsbeføjelse til brug for bevilling. Såfremt denne bevillingsbeføjelse ikke rækker til bevilling i det enkelte engagement, fremlægges sagen for direktøren. I større engagementsindstillinger forelægges bevillingen til bestyrelsen. Ved enhver kreditbevilling, skal den kundeansvarlige medarbejder forholde sig til risikoen på blancodelen af engagementet, herunder at der for: Private kunder udarbejdes privatbudgetter med beregning af rådighedsbeløb og gældsfaktor Erhvervskunder foreligger fyldestgørende økonomiske oplysninger, herunder om nødvendigt budgetter eller lignende til sandsynliggørelse af den fremtidige tilbagebetalingsevne Der søges primært sikkerhed i fast ejendom, herunder pant i andelsboligbeviser og let realiserbare aktiver, og i mindre i omfang immaterielle aktiver og vanskelig vurdérbare aktiver. Det er led i risikostyringen, at der løbende følges op på de enkelte kunders økonomiske forhold for at sikre, at eventuelle tegn på at kundens indtjenings- og likviditetsforhold forringes, opdages så hurtigt som muligt. Bestyrelsen fastsætter reglerne for indskud i andre pengeinstitutter. Risikorapportering og -måling De enkelte kunder tildeles en risikoklassifikation, der løbende tilpasses og vedligeholdes med ny information om kunden. Risikoklassifikationen er overordnet inddelt i følgende klasser: Kunder der passer sine kreditfaciliteter, og i øvrigt ikke har anmærkninger Kunder der har periodevise overtræk og i øvrigt udviser andre svaghedstegn Kunder der har vedvarende problemer med at overholde indgåede aftaler og udviser økonomiske svaghedstegn Klassifikationen kan være styrende for den enkelte medarbejders bevillingsbeføjelser. Hertil tjener klassifikationen også det formål at identificere mulige tabsgivende engagementer. På alle kreditsvage kunder udarbejdes der handlingsplaner, der skal sikre, at kundens forhold indenfor en overskuelig fremtid normaliseres. Alle ubevilgede overtræk og restancer over kr. skal gennemgås dagligt af den kundeansvarlige medarbejder der beslutter, hvilke tiltag der skal gøres ud fra kundens individuelle situation. Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om udviklingen i overtrækkene. Alle signifikante udlån gennemgås mindst én gang årligt, dels på direktionsniveau og dels på bestyrelsesniveau, hvorved sikres, at alle store engagementers udvikling kendes og sker i overensstemmelse med Fælleskassens kreditpolitik. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen har ikke en særlig risikovillig profil, og søger i hver enkelt sag at få størst mulig sikkerhed for engagementet.

5 5 For privatkunder anvendes kautioner kun i meget begrænset omfang. Til overvågning af sikkerheder bliver der løbende registreret udsving i markedsfaktorer der kan påvirke sikkerhedsværdierne, primært på ejerboligområdet. Fælleskassen har ikke udlånsportefølje til kunders værdipapirinvesteringer. Fælleskassen har ikke udlånsportefølje til kunders ejendomsspekulationer Operationelle risici Definition Operationel risiko er risikoen for tab opstået på grund af Utilstrækkelige eller fejlagtige interne procedurer og processer Menneskelige eller systemmæssige fejl Eksterne begivenheder Strategier og procedurer for styring af operationelle risici Det er Fælleskassens politik, at de operationelle risici begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. Der er udarbejdet skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder for at minimere afhængigheden af enkeltpersoner, og for at sikre, at indgåelse af forretninger sker i overensstemmelse med de vedtagne politikker. Der er herudover udarbejdet nødplaner for it-området, der skal begrænse tab ved it-nedbrud og lignende krisesituationer. Strukturen i Fælleskassens styring af operationelle risici Som følge af Fælleskassens størrelse, er det ikke muligt at etablere en egentlig risikostyringsfunktion på området. Fælleskassen har etableret procedurer der sikrer, at der årligt sker en gennemgang af de foreliggende forretningsgange, herunder med henblik på vurdering af Fælleskassens risikoniveauer. Risikorapportering og -måling Konstaterede fejl og utilstrækkelige procedurer bliver løbende rapporteret til direktionen, der i hvert tilfælde vurderer, om der skal ske justering af arbejds- og forretningsgange. Bestyrelsen orienteres om alle væsentlige forhold, og godkender ændringer i forretningsgange. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen anvender ikke særlige metoder / politikker til risikoafdækning og reduktion på området, men risikoansvarlig overvåger området.

6 Likviditetsrisici Definition Likviditetsrisici er defineret som Fælleskassen afskæres fra at indgå nye forretninger på grund af manglende finansiering Fælleskassen i yderste konsekvens bliver ude af stand til at honorere sine forpligtelser på grund af manglende likviditet Strategier og procedurer for styring af likviditetsrisici Fælleskassens risikoprofil fastsættes ud fra målsætninger om, at der skal være tilstrækkelig likviditet til at dække den organiske vækst, samtidig med, at der skal være tilstrækkelig likviditetsreserver til at dække de løbende risici som Fælleskassen agerer under. Fælleskassen har en målsætning om, at der til enhver tid skal være en forsvarlig likviditet til rådighed i driften. Til varetagelse af de likviditetsmæssige målsætninger vurderes der løbende muligheder for funding, herunder både utrukne committede og un-committed lines hos samarbejdende pengeinstitutter. Strukturen i Fælleskassens styring af likviditetsrisici Bestyrelsen fastsætter størrelsen af den ønskede risiko gennem direktionsinstruksen. Direktionen skal løbende sikre, at målene efterleves. Fælleskassen har etableret en likviditetsberedsskabsfunktion, der skal overvåge den daglige likviditet. Systemer til risikorapportering og -måling Fælleskassen anvender interne modeller, samt stresstests til vurdering af det fremadrettede likviditetsbehov. Der sker daglig rapportering til direktionen om den likviditetsmæssige status, herunder at de fastlagte rammer overholdes. I tilfælde af væsentlig nedgang i likviditetsniveauet, skal bestyrelsen orienteres Forretningsrisici Definition Forretningsrisici defineres som risikoen for tab, der opstår i forbindelse med ændringer i eksterne omstændigheder eller begivenheder som skader Fælleskassens image eller indtjening.

7 7 Strategier og procedurer for styring af forretningsrisici Fælleskassen har faste procedurer for godkendelse af nye produkter, og bestyrelsen orienteres i hvert enkelt tilfælde. Strukturen i Fælleskassens styring af forretningsrisici Direktionen følger løbende de forretningsmæssige risici, og træffer nødvendige beslutninger i den forbindelse. Risikorapportering og måling Rapportering af væsentlige hændelser sker månedligt til bestyrelsen. 2. Konsolidering Området er ikke aktuelt for Fælleskassen. 3. Basiskapital Virksomheden skal oplyse følgende vedrørende deres basiskapital: a) En oversigt over de væsentligste karakteristika for alle poster i basiskapitalen og de underliggende komponenter. b) Størrelsen af kernekapitalen med separate oplysninger om alle tillæg og fradrag. c) Størrelsen af den supplerende kapital med separate oplysninger om alle tillæg og fradrag. d) Fradrag i kernekapital og supplerende kapital i henhold til 139, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. e) Størrelsen af basiskapitalen efter fradrag. Rapportering Fælleskassens basiskapital er opbygget som vist i skemaet nedenfor: Opgørelse af basiskapital kr. 1. Kernekapital: 1.1. Andelskapital 1.2. Reserver 1.3. Overført overskud eller underskud 1.4. Årets løbende overskud Primære fradrag i kernekapital: 2.1. Immaterielle aktiver 2.2. Udskudte aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 0 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital 0 9. Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Basiskapital efter fradrag

8 8 Fælleskassens basiskapital skal være tilstrækkelig til, at de lovmæssige kapitalkrav overholdes. Kapitalstyringen skal sikre en effektiv udnyttelse af kapitalanvendelsen i forhold til risikovillighed og forretningsmæssig udvikling. Bestyrelsen fastlægger periodevis niveauet for overdækning af basiskapital i forhold til de lovmæssige krav, således at Fælleskassen til enhver tid kan agere som et frit og uafhængig pengeinstitut. I forbindelse med fastlæggelse af behovet for basiskapital, udsættes kapitalen for stresstest. Formålet med stresstest er at vurdere effekten af ugunstige begivenheder på Fælleskassens lovmæssige kapitalkrav, samtidig med at der skal være tilstrækkelig kapital til fremtidig udvikling af Fælleskassen. Bestyrelsen vurderer periodevis mulighederne for at skaffe ansvarlig kapital, enten som andelskapital eller om nødvendigt supplerende ekstern kapital. 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Virksomheden skal oplyse følgende som opfyldelse af solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital: a) En oversigt over virksomhedens metode for vurdering af, hvorvidt dets basiskapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter b) For virksomheder, som benytter standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster, jf. 9 i bekendtgørelsen, angives 8 % af de risikovægtede eksponeringer for hver af kategorierne angivet i 9 i bekendtgørelsen c) For virksomheder, der benytter den interne rating-baserede metode for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster, jf. 19 i bekendtgørelsen, angives 8 % af de risikovægtede eksponeringer d) 8 % af de risikovægtede poster med markedsrisiko. e) Solvenskrav for operationel risiko beregnet i overensstemmelse med basisindikatormetoden, standardindikatormetoden eller den avancerede målemetode. Rapportering I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Fælleskassens individuelle solvensbehov. I Fælleskassen har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet. I modellen afsættes kapital indenfor 3 risikoområder: Kreditrisiko Markedsrisiko Øvrige risici Fælleskassen har ingen risiko på egne ejendomme. Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses Fælleskassens regnskabsposter via 6 variable. Variable, der er stresstestet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Kapital til dækning af kreditrisici Kapital til dækning af markedsrisici Stigning i tab på kunder Aktiekursfald

9 9 Kapital til dækning af øvrige risici Rentestigning Generelt fald i indtægterne Stigning i valutakursrisiko Stigning i modpartsrisiko Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici, Fælleskassen bør kunne modstå, og dermed hvilke variable, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte Fælleskassens regnskab for en række negative begivenheder for derved at se hvorledes instituttet reagerer i det givne scenarium. Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at Fælleskassen som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstår, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stressetests samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for at instituttet kan overleve det opstillede scenarium. Udover de risikoområder, der medtages via stresstest, er der en lang række risikoområder, som Fælleskassen har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici Herunder: Store engagementer Svage engagementer Geografisk koncentration Erhvervsmæssig koncentration Koncentration af sikkerhed Herunder: Operationel risiko og kontrolmiljø Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til instituttets størrelse og kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Koncernrisici Afviklingsrisici Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Fællekassens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Fælleskassen har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Fælleskassen en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Konkret vil det i modellen betyde, at ledelsen skal skønne over den fremtidige vækstprocent, vækstens gennemsnitlige solvensvægt og indtjeningsmarginal efter skat. Vækstforventningernes beregnede solvensbelastning vil i modellen slå direkte igennem på solvensbehovet i form at et tillæg. Solvensbehovet udfærdiges i et separat dokument hver samt 30.06, hvortil henvises.

10 10 5. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Fælleskassen anvender ikke afledte finansielle instrumenter i sin virksomhed. 6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Virksomheden skal oplyse følgende om kreditrisiko og udvandingsrisiko: a) De regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, samt en beskrivelse af de anvendte metoder til fastansættelse af værdireguleringer og nedskrivninger.. b) Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion. g) For hver betydende branche eller modpartstype anføres den samlede værdi af: 1. Misligholdte og værdiforringede fordringer, angivet separat, 2. Værdireguleringer og nedskrivninger, og 3. De udgiftsførte beløb vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden. h) Den samlede værdi af henholdsvis misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, opdelt på betydende geografiske områder. i) Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Vedrørende punkt 6, litra a Som følge af at Fælleskassen følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., henvises der til i regnskabsbekendtgørelsen. Vedrørende punkt 6, litra g Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger / hensættelser Nedskrivninger / hensættelser ultimo året kr. Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri Industri og råstofudvinding 24 Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed 10 Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Udgiftsførte beløb vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden

11 11 Finansiering og forsikring 1 Fast ejendom 98 Øvrige erhverv I alt erhverv Private Vedrørende punkt 6, litra h Fælleskassen har over 95 % af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor yderligere specifikation ikke udarbejdes.

12 12 Vedrørende punkt 6, litra i Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Nedskrivninger / hensættelser på tilgodehavende os Individuelle nedskrivninger / - Gruppevise nedskrivninger / - kreditinstitutter og andre hensættelser hensættelser poster med kreditrisiko Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger / hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger / hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger / hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 4. Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger / hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger / hensættelser (opgjort før nedskrivninger / hensættelser)

13 13 7. Kreditvurderingsbureauer Fælleskassen er ikke omfattet af oplysningskravene. 8. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Fælleskassen anvender ikke IRB-metoden, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 9. Markedsrisiko Virksomheden skal særskilt oplyse om solvenskravene for hver af følgende risici, som opgøres under markedsrisikoområdet: a) Poster med positionsrisiko: gældsinstrumenter. b) Poster med positionsrisiko: aktier mv. c) Poster med positionsrisiko: råvarer. d) Poster med modpartsrisiko. e) Poster med leveringsrisiko mv. f) Poster med optionstillæg. g) Samlet valutaposition. Vedrørende punkt 9, litra a-c og g I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at virksomheden oplyser om solvenskravene for en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Har ikke poster som er omfattet af punkterne a-e. Fælleskassen har ingen valutapositioner. Vedrørende punkt 9, litra d-f Fælleskassen har ikke poster med modpartsrisiko, leveringsrisiko eller optionstillæg. 10. Oplysninger om interne modeller (VAR-modeller) Fælleskassen anvender ikke interne modeller, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 11. Operationel risiko Der afsættes kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Der benyttes en pct.sats af nettoindtægter for de seneste 3 år. 12. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen Virksomheden skal oplyse følgende om eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen: a) Virksomhedens formål med eksponeringen samt angivelse af anvendt bogføringspraksis og værdiansættelsesmetoder, herunder centrale forudsætninger og praksis, der påvirker værdiansættelsen, samt betydelige ændringer i disse praksiser. b) Typer og art af samt størrelsen på positioner i børsnoterede aktier (private equity eksponeringer), unoterede aktiepositioner i tilstrækkeligt diversificerede porteføljer og andre eksponeringer. c) De samlede realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation i løbet af perioden.

14 14 d) De samlede ikke-realiserede gevinster eller tab, de samlede latente gevinster og tab i henhold til værdiansættelsen samt disse beløbs eventuelle medtagelse i kernekapitalen eller den supplerende kapital. Vedrørende punkt 12, litra a Fælleskassen har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger mv. Fælleskassen påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandel hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Fælleskassen regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den seneste kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Vedrørende punkt 12, litra b-d Fælleskassen har følgende poster: Værdi ultimo 2011 Realiseret gevinst Urealiseret gevinst Unoterede sektoraktier mv Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Virksomheden skal oplyse følgende om eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen: a) Arten af renterisikoen og de centrale forudsætninger, herunder forudsætninger vedrørende tilbagebetaling af lån samt udvikling i indestående med ubestemt løbetid, samt hvor ofte renterisikoen opgøres, og b) Variation i indtægter, økonomisk værdi eller andre relevante målinger, som virksomhedens ledelse anvender til måling af renterisikoen ved opadgående eller nedadgående rentechok, opdelt i henhold til valuta. Vedrørende punkt 13, litra a-b Fælleskassens obligationsbeholdning er uden for handelsbeholdning. Obligationsbeholdningen har ultimo 2011 en renterisiko på tkr. 14. Oplysninger vedrørende securitiseringer Fælleskassen anvender ikke securitiseringer, og er derfor ikke omfattet af oplysnings-kravene. 15. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Fælleskassen er ikke et IRB-institut, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene.

15 Oplysninger vedrørende de kreditrisikoreducerende metoder Fælleskassen anvender ikke kreditrisikoreducerende metoder, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 17. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko Fælleskassen anvender ikke avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene.

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere