RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012"

Transkript

1 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med Oplysningsforpligtelsen er implementeret via Kapitaldækningsbekendtgørelsens regelsæt, hvorved det enkelte pengeinstitut skal afgive en række oplysninger om pengeinstituttets risici. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20, er der opstillet de detaljerede oplysningskrav som pengeinstituttet skal opfylde i en risikorapport. Overordnet kan oplysningskravene inddeles i oplysninger vedrørende følgende fem områder: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapitalen Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Oplysningskravene stilles i 17 overordnede punkter, hvortil der er stillet et antal underpunkter. 1. Målsætninger og risikopolitikker Virksomheden skal offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på de enkelte risikokategorier, herunder de risici der er omtalt nedenfor i pkt Offentliggørelsen skal omfatte: a) strategier og procedurer for styring af de pågældende risici, b) strukturen i og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion eller andre relevante funktioner, c) omfanget og arten af systemer til risikorapportering og -måling, d) politikker til risikoafdækning og -reduktion samt strategier, og procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet Risikotyper Fælleskassen er eksponeret over for forskellige risikotyper, som styres på forskellige niveauer i organisationen. Fælleskassen har valgt at opdele sine risici i henhold til risikotyperne: Markedsrisici Kreditrisici Operationelle risici Likviditets risici Forretningsrisici m.m. Fælleskassen har under hver enkelt risikotype oplyst om målsætninger og politikker for risikostyringen, herunder hvordan Fælleskassen mere detaljeret håndterer sin risikostyring.

2 Markedsrisici Definition Markedsrisikoen er risiko for tab som følge af, at dagsværdien af Fælleskassens aktiver og forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene på følgende: Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurser Aktierisiko er risiko for tab som følge af ændringer i aktiekurser Strategier og procedurer for styring af markedsrisici Fælleskassen har ikke defineret aktiver der er omfattet af handelsbeholdning. Bestyrelsen fastlægger rammerne for Fælleskassens markedsrisici, markedsrisikopolitikken, der delegeres som rammer for direktionen. De enkelte områder overvåges dagligt af direktionen. Obligationsbeholdningen betragtes som et element i likviditeten, og den gennemsnitlige varighed er sat meget lavt til maksimalt 3 år, hvilket giver en beskeden risiko. Fælleskassens aktiebeholdning er udelukkende sektor relaterede aktier, udstedt af Fælleskassens samarbejdspartnere. Strukturen i Fælleskassens styring af markedsrisici Fælleskassen har som følge af de begrænsede risici på området ikke etableret en egentlig risikostyringsfunktion for markedsrisici. Området overvåges af Fælleskassens risikoansvarlige. Risikorapportering og -måling Direktionen modtager dagligt rapportering om udviklingen i væsentlige markedsrisici via generel information gennem forretningspartner. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling i markedsrisici og udnyttelse af de tildelte rammer. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen har vedtaget en markedsrisikopolitik Kreditrisici Definition Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsevne over for Fælleskassen.

3 3 Strategier og procedurer for styring af kreditrisici Fælleskassens kreditpolitik er udarbejdet i overensstemmelse med Fælleskassens grundlag, målsætning og strategiplan. Kreditpolitikken definerer de overordnede rammer, inden for hvilke Fælleskassens kan agere kreditmæssigt i forhold til Fælleskassens kunder. Fælleskassens målgruppe er private og mindre og mellemstore erhvervskunder i markedsområdet. Den foreliggende kreditpolitik for Fælleskassen har følgende hovedelementer: At sikre kvalitet og bonitet af den samlede udlånsportefølje frem for vækst. At kreditfaciliteter alene stilles til rådighed for kunden ud fra en tilfredsstillende risikoanalyse og i rimelig forhold til kundens indtjenings-, kapital- og formueforhold At kundens forhold sandsynliggør at der er en positiv vilje og evne til tilbagebetaling af ydede kreditfaciliteter At al kreditgivning skal foregå indenfor lovgivningens rammer og andre regelsæt, herunder regelsættet for god skik for finansielle virksomheder At der ved hver kreditgivning søges stillet størst mulig sikkerhed for engagementet, ud fra vurdering af den enkelte kundes risikodisponering Kreditstyringen hviler på en bevillingsproces, som løbende tilpasses markedets behov og de enkelte kundeansvarlige medarbejderes beføjelser og bevillingskompetencer. Til enhver kreditgivning til kunden skal der foreligge en række oplysninger, der indgår i den samlede beslutningsproces, der bl.a. omfatter: Engagementsopstilling med samlet engagement og sikkerhedsoversigt/-beskrivelse Økonomiske data som regnskabsanalyse og for private kunder årsopgørelser, rådighedsberegninger mv. Uddybende kommentarer til ansøgningen Fælleskassen søger til stadig, at der er en fornuftig spredning i kreditporteføljen, dels ud fra de enkelte engagementers størrelse, og dels ud fra en spredning på de enkelte erhvervsgrupper og private kunder. Det er Fælleskassens mål, at størrelsen af store engagementer ikke overstiger 75%, og et enkelt engagement ikke overstiger 20% af egenkapitalen, samt at den samlede andel af privatkundeengagementer ligger over 50 % af den samlede kreditportefølje. Fælleskassen har en koncentration af boligfinansiering på anslået 40% af udlånsmassen, heraf udgør finansiering af andelsboliger den største andel. Strukturen i Fælleskassens styring af kreditrisici De enkelte kunder i Fælleskassen er primært tilknyttet én medarbejder, som i alle forhold er den der har størst kendskab til kunden.

4 4 Hver kundeansvarlig medarbejder har en bevillingsbeføjelse til brug for bevilling. Såfremt denne bevillingsbeføjelse ikke rækker til bevilling i det enkelte engagement, fremlægges sagen for direktøren. I større engagementsindstillinger forelægges bevillingen til bestyrelsen. Ved enhver kreditbevilling, skal den kundeansvarlige medarbejder forholde sig til risikoen på blancodelen af engagementet, herunder at der for: Private kunder udarbejdes privatbudgetter med beregning af rådighedsbeløb og gældsfaktor Erhvervskunder foreligger fyldestgørende økonomiske oplysninger, herunder om nødvendigt budgetter eller lignende til sandsynliggørelse af den fremtidige tilbagebetalingsevne Der søges primært sikkerhed i fast ejendom, herunder pant i andelsboligbeviser og let realiserbare aktiver, og i mindre i omfang immaterielle aktiver og vanskelig vurdérbare aktiver. Det er led i risikostyringen, at der løbende følges op på de enkelte kunders økonomiske forhold for at sikre, at eventuelle tegn på at kundens indtjenings- og likviditetsforhold forringes, opdages så hurtigt som muligt. Bestyrelsen fastsætter reglerne for indskud i andre pengeinstitutter. Risikorapportering og -måling De enkelte kunder tildeles en risikoklassifikation, der løbende tilpasses og vedligeholdes med ny information om kunden. Risikoklassifikationen er overordnet inddelt i følgende klasser: Kunder der passer sine kreditfaciliteter, og i øvrigt ikke har anmærkninger Kunder der har periodevise overtræk og i øvrigt udviser andre svaghedstegn Kunder der har vedvarende problemer med at overholde indgåede aftaler og udviser økonomiske svaghedstegn Klassifikationen kan være styrende for den enkelte medarbejders bevillingsbeføjelser. Hertil tjener klassifikationen også det formål at identificere mulige tabsgivende engagementer. På alle kreditsvage kunder udarbejdes der handlingsplaner, der skal sikre, at kundens forhold indenfor en overskuelig fremtid normaliseres. Alle ubevilgede overtræk og restancer over kr. skal gennemgås dagligt af den kundeansvarlige medarbejder der beslutter, hvilke tiltag der skal gøres ud fra kundens individuelle situation. Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om udviklingen i overtrækkene. Alle signifikante udlån gennemgås mindst én gang årligt, dels på direktionsniveau og dels på bestyrelsesniveau, hvorved sikres, at alle store engagementers udvikling kendes og sker i overensstemmelse med Fælleskassens kreditpolitik. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen har ikke en særlig risikovillig profil, og søger i hver enkelt sag at få størst mulig sikkerhed for engagementet.

5 5 For privatkunder anvendes kautioner kun i meget begrænset omfang. Til overvågning af sikkerheder bliver der løbende registreret udsving i markedsfaktorer der kan påvirke sikkerhedsværdierne, primært på ejerboligområdet. Fælleskassen har ikke udlånsportefølje til kunders værdipapirinvesteringer. Fælleskassen har ikke udlånsportefølje til kunders ejendomsspekulationer Operationelle risici Definition Operationel risiko er risikoen for tab opstået på grund af Utilstrækkelige eller fejlagtige interne procedurer og processer Menneskelige eller systemmæssige fejl Eksterne begivenheder Strategier og procedurer for styring af operationelle risici Det er Fælleskassens politik, at de operationelle risici begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. Der er udarbejdet skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder for at minimere afhængigheden af enkeltpersoner, og for at sikre, at indgåelse af forretninger sker i overensstemmelse med de vedtagne politikker. Der er herudover udarbejdet nødplaner for it-området, der skal begrænse tab ved it-nedbrud og lignende krisesituationer. Strukturen i Fælleskassens styring af operationelle risici Som følge af Fælleskassens størrelse, er det ikke muligt at etablere en egentlig risikostyringsfunktion på området. Fælleskassen har etableret procedurer der sikrer, at der årligt sker en gennemgang af de foreliggende forretningsgange, herunder med henblik på vurdering af Fælleskassens risikoniveauer. Risikorapportering og -måling Konstaterede fejl og utilstrækkelige procedurer bliver løbende rapporteret til direktionen, der i hvert tilfælde vurderer, om der skal ske justering af arbejds- og forretningsgange. Bestyrelsen orienteres om alle væsentlige forhold, og godkender ændringer i forretningsgange. Risikoafdækning og -reduktion Fælleskassen anvender ikke særlige metoder / politikker til risikoafdækning og reduktion på området, men risikoansvarlig overvåger området.

6 Likviditetsrisici Definition Likviditetsrisici er defineret som Fælleskassen afskæres fra at indgå nye forretninger på grund af manglende finansiering Fælleskassen i yderste konsekvens bliver ude af stand til at honorere sine forpligtelser på grund af manglende likviditet Strategier og procedurer for styring af likviditetsrisici Fælleskassens risikoprofil fastsættes ud fra målsætninger om, at der skal være tilstrækkelig likviditet til at dække den organiske vækst, samtidig med, at der skal være tilstrækkelig likviditetsreserver til at dække de løbende risici som Fælleskassen agerer under. Fælleskassen har en målsætning om, at der til enhver tid skal være en forsvarlig likviditet til rådighed i driften. Til varetagelse af de likviditetsmæssige målsætninger vurderes der løbende muligheder for funding, herunder både utrukne committede og un-committed lines hos samarbejdende pengeinstitutter. Strukturen i Fælleskassens styring af likviditetsrisici Bestyrelsen fastsætter størrelsen af den ønskede risiko gennem direktionsinstruksen. Direktionen skal løbende sikre, at målene efterleves. Fælleskassen har etableret en likviditetsberedsskabsfunktion, der skal overvåge den daglige likviditet. Systemer til risikorapportering og -måling Fælleskassen anvender interne modeller, samt stresstests til vurdering af det fremadrettede likviditetsbehov. Der sker daglig rapportering til direktionen om den likviditetsmæssige status, herunder at de fastlagte rammer overholdes. I tilfælde af væsentlig nedgang i likviditetsniveauet, skal bestyrelsen orienteres Forretningsrisici Definition Forretningsrisici defineres som risikoen for tab, der opstår i forbindelse med ændringer i eksterne omstændigheder eller begivenheder som skader Fælleskassens image eller indtjening.

7 7 Strategier og procedurer for styring af forretningsrisici Fælleskassen har faste procedurer for godkendelse af nye produkter, og bestyrelsen orienteres i hvert enkelt tilfælde. Strukturen i Fælleskassens styring af forretningsrisici Direktionen følger løbende de forretningsmæssige risici, og træffer nødvendige beslutninger i den forbindelse. Risikorapportering og måling Rapportering af væsentlige hændelser sker månedligt til bestyrelsen. 2. Konsolidering Området er ikke aktuelt for Fælleskassen. 3. Basiskapital Virksomheden skal oplyse følgende vedrørende deres basiskapital: a) En oversigt over de væsentligste karakteristika for alle poster i basiskapitalen og de underliggende komponenter. b) Størrelsen af kernekapitalen med separate oplysninger om alle tillæg og fradrag. c) Størrelsen af den supplerende kapital med separate oplysninger om alle tillæg og fradrag. d) Fradrag i kernekapital og supplerende kapital i henhold til 139, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. e) Størrelsen af basiskapitalen efter fradrag. Rapportering Fælleskassens basiskapital er opbygget som vist i skemaet nedenfor: Opgørelse af basiskapital kr. 1. Kernekapital: 1.1. Andelskapital 1.2. Reserver 1.3. Overført overskud eller underskud 1.4. Årets løbende overskud Primære fradrag i kernekapital: 2.1. Immaterielle aktiver 2.2. Udskudte aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 0 7. Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital 0 9. Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Basiskapital efter fradrag

8 8 Fælleskassens basiskapital skal være tilstrækkelig til, at de lovmæssige kapitalkrav overholdes. Kapitalstyringen skal sikre en effektiv udnyttelse af kapitalanvendelsen i forhold til risikovillighed og forretningsmæssig udvikling. Bestyrelsen fastlægger periodevis niveauet for overdækning af basiskapital i forhold til de lovmæssige krav, således at Fælleskassen til enhver tid kan agere som et frit og uafhængig pengeinstitut. I forbindelse med fastlæggelse af behovet for basiskapital, udsættes kapitalen for stresstest. Formålet med stresstest er at vurdere effekten af ugunstige begivenheder på Fælleskassens lovmæssige kapitalkrav, samtidig med at der skal være tilstrækkelig kapital til fremtidig udvikling af Fælleskassen. Bestyrelsen vurderer periodevis mulighederne for at skaffe ansvarlig kapital, enten som andelskapital eller om nødvendigt supplerende ekstern kapital. 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Virksomheden skal oplyse følgende som opfyldelse af solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital: a) En oversigt over virksomhedens metode for vurdering af, hvorvidt dets basiskapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter b) For virksomheder, som benytter standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster, jf. 9 i bekendtgørelsen, angives 8 % af de risikovægtede eksponeringer for hver af kategorierne angivet i 9 i bekendtgørelsen c) For virksomheder, der benytter den interne rating-baserede metode for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster, jf. 19 i bekendtgørelsen, angives 8 % af de risikovægtede eksponeringer d) 8 % af de risikovægtede poster med markedsrisiko. e) Solvenskrav for operationel risiko beregnet i overensstemmelse med basisindikatormetoden, standardindikatormetoden eller den avancerede målemetode. Rapportering I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Fælleskassens individuelle solvensbehov. I Fælleskassen har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet. I modellen afsættes kapital indenfor 3 risikoområder: Kreditrisiko Markedsrisiko Øvrige risici Fælleskassen har ingen risiko på egne ejendomme. Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses Fælleskassens regnskabsposter via 6 variable. Variable, der er stresstestet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Kapital til dækning af kreditrisici Kapital til dækning af markedsrisici Stigning i tab på kunder Aktiekursfald

9 9 Kapital til dækning af øvrige risici Rentestigning Generelt fald i indtægterne Stigning i valutakursrisiko Stigning i modpartsrisiko Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici, Fælleskassen bør kunne modstå, og dermed hvilke variable, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte Fælleskassens regnskab for en række negative begivenheder for derved at se hvorledes instituttet reagerer i det givne scenarium. Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at Fælleskassen som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstår, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stressetests samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for at instituttet kan overleve det opstillede scenarium. Udover de risikoområder, der medtages via stresstest, er der en lang række risikoområder, som Fælleskassen har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici Herunder: Store engagementer Svage engagementer Geografisk koncentration Erhvervsmæssig koncentration Koncentration af sikkerhed Herunder: Operationel risiko og kontrolmiljø Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til instituttets størrelse og kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Koncernrisici Afviklingsrisici Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Fællekassens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Fælleskassen har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Fælleskassen en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Konkret vil det i modellen betyde, at ledelsen skal skønne over den fremtidige vækstprocent, vækstens gennemsnitlige solvensvægt og indtjeningsmarginal efter skat. Vækstforventningernes beregnede solvensbelastning vil i modellen slå direkte igennem på solvensbehovet i form at et tillæg. Solvensbehovet udfærdiges i et separat dokument hver samt 30.06, hvortil henvises.

10 10 5. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Fælleskassen anvender ikke afledte finansielle instrumenter i sin virksomhed. 6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Virksomheden skal oplyse følgende om kreditrisiko og udvandingsrisiko: a) De regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, samt en beskrivelse af de anvendte metoder til fastansættelse af værdireguleringer og nedskrivninger.. b) Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion. g) For hver betydende branche eller modpartstype anføres den samlede værdi af: 1. Misligholdte og værdiforringede fordringer, angivet separat, 2. Værdireguleringer og nedskrivninger, og 3. De udgiftsførte beløb vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden. h) Den samlede værdi af henholdsvis misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, opdelt på betydende geografiske områder. i) Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Vedrørende punkt 6, litra a Som følge af at Fælleskassen følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., henvises der til i regnskabsbekendtgørelsen. Vedrørende punkt 6, litra g Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger / hensættelser Nedskrivninger / hensættelser ultimo året kr. Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri Industri og råstofudvinding 24 Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed 10 Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Udgiftsførte beløb vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden

11 11 Finansiering og forsikring 1 Fast ejendom 98 Øvrige erhverv I alt erhverv Private Vedrørende punkt 6, litra h Fælleskassen har over 95 % af sine eksponeringer i Danmark, hvorfor yderligere specifikation ikke udarbejdes.

12 12 Vedrørende punkt 6, litra i Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Nedskrivninger / hensættelser på tilgodehavende os Individuelle nedskrivninger / - Gruppevise nedskrivninger / - kreditinstitutter og andre hensættelser hensættelser poster med kreditrisiko Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger / hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering Nedskrivninger / hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger / hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret 4. Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet / hensat Akkumulerede nedskrivninger / hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger / hensættelser (opgjort før nedskrivninger / hensættelser)

13 13 7. Kreditvurderingsbureauer Fælleskassen er ikke omfattet af oplysningskravene. 8. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Fælleskassen anvender ikke IRB-metoden, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 9. Markedsrisiko Virksomheden skal særskilt oplyse om solvenskravene for hver af følgende risici, som opgøres under markedsrisikoområdet: a) Poster med positionsrisiko: gældsinstrumenter. b) Poster med positionsrisiko: aktier mv. c) Poster med positionsrisiko: råvarer. d) Poster med modpartsrisiko. e) Poster med leveringsrisiko mv. f) Poster med optionstillæg. g) Samlet valutaposition. Vedrørende punkt 9, litra a-c og g I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at virksomheden oplyser om solvenskravene for en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Har ikke poster som er omfattet af punkterne a-e. Fælleskassen har ingen valutapositioner. Vedrørende punkt 9, litra d-f Fælleskassen har ikke poster med modpartsrisiko, leveringsrisiko eller optionstillæg. 10. Oplysninger om interne modeller (VAR-modeller) Fælleskassen anvender ikke interne modeller, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 11. Operationel risiko Der afsættes kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl. Der benyttes en pct.sats af nettoindtægter for de seneste 3 år. 12. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen Virksomheden skal oplyse følgende om eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen: a) Virksomhedens formål med eksponeringen samt angivelse af anvendt bogføringspraksis og værdiansættelsesmetoder, herunder centrale forudsætninger og praksis, der påvirker værdiansættelsen, samt betydelige ændringer i disse praksiser. b) Typer og art af samt størrelsen på positioner i børsnoterede aktier (private equity eksponeringer), unoterede aktiepositioner i tilstrækkeligt diversificerede porteføljer og andre eksponeringer. c) De samlede realiserede gevinster eller tab som følge af salg og likvidation i løbet af perioden.

14 14 d) De samlede ikke-realiserede gevinster eller tab, de samlede latente gevinster og tab i henhold til værdiansættelsen samt disse beløbs eventuelle medtagelse i kernekapitalen eller den supplerende kapital. Vedrørende punkt 12, litra a Fælleskassen har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger mv. Fælleskassen påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandel hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Fælleskassen regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den seneste kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Vedrørende punkt 12, litra b-d Fælleskassen har følgende poster: Værdi ultimo 2011 Realiseret gevinst Urealiseret gevinst Unoterede sektoraktier mv Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Virksomheden skal oplyse følgende om eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen: a) Arten af renterisikoen og de centrale forudsætninger, herunder forudsætninger vedrørende tilbagebetaling af lån samt udvikling i indestående med ubestemt løbetid, samt hvor ofte renterisikoen opgøres, og b) Variation i indtægter, økonomisk værdi eller andre relevante målinger, som virksomhedens ledelse anvender til måling af renterisikoen ved opadgående eller nedadgående rentechok, opdelt i henhold til valuta. Vedrørende punkt 13, litra a-b Fælleskassens obligationsbeholdning er uden for handelsbeholdning. Obligationsbeholdningen har ultimo 2011 en renterisiko på tkr. 14. Oplysninger vedrørende securitiseringer Fælleskassen anvender ikke securitiseringer, og er derfor ikke omfattet af oplysnings-kravene. 15. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Fælleskassen er ikke et IRB-institut, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene.

15 Oplysninger vedrørende de kreditrisikoreducerende metoder Fælleskassen anvender ikke kreditrisikoreducerende metoder, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene. 17. Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko Fælleskassen anvender ikke avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko, og er derfor ikke omfattet af oplysningskravene.

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy Risikorapport Basel II Søjle III Risikorapport Sparekassen Thy 2008 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Risikoforhold... 4-5 Anvendelsområde... 6 Basiskapital... 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsreglerne i Basel II. Offentliggørelse sker på sparekassens hjemmeside: www.sparekassenballing.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT 2010 Målsætning og risikopolitikker... 3 Risikostyring generelt... 3 Risikotyper... 3 Kreditrisiko... 4 Markedsrisiko... 6 Operationel risiko... 7 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning 2010 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 6 Likviditetsrisiko 6 Operationel

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2012 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker Risikorapport 213 Dronninglund Sparekasse I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 skal Sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle risici og politikker til styring af disse.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikorapport Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2008 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT 2013 Målsætning og risikopolitikker... 3 Risikostyring generelt... 3 Risikotyper... 3 Kreditrisiko... 4 Markedsrisiko... 6 Operationel risiko... 9 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere