306 - Snogebæk - Balka

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "306 - Snogebæk - Balka"

Transkript

1 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde Landsplandirektiv for nye sommerhusområder Landzone Byudviklingsområde Fredet område Målestok 1: Sommerhusområde i fyrreskov Skov Strandbeskyttelseszone Vandrersti Cykelstier Bybeskrivelse og rammer 101

2 Byudviklingsmuligheder Snogebæk har fortsat et aktivt fiskeri, men udviklingen har gjort, at byen i høj grad lever af turismen. Det ufrugtbare kystlandskab ved Balka er i dag blandt øens mest attraktive strandområder. Mellem Balka og Snogebæk og syd for Snogebæk ligger store kystnære sommerhusområder. Bag sommerhusområdet mellem Balka og Snogebæk ligger et stort vådområde, Hundsemyre, der er fredet og indeholder et rigt fugleliv. Det skal i planlægningen sikres, at der fortsat er mulighed for at drive turistorienteret virksomhed, og at der også skabes nye muligheder for udvikling. Der arbejdes på at udvikle et nyt fritidscenter (Dueoddecenteret) vest for byen, hvor uddannelse, idræt og sundhed kan kombineres med overnatningsmuligheder. Hvis det gennemføres, vil centeret bidrage til, at Snogebæk tilføres flere arbejdspladser, og at byen i endnu højere grad kan udvikles som turistcenter og som bosted. Ifølge befolkningsprognose forventes der en tilbagegang på 10 % i Snogebæk, og på 13 % i Balka. Der er udlagt et byudviklingsområde vest for Snogebæk til blandet helårsbolig- og erhvervsformål, som vist på hosstående kort (306.BL.03). Desuden har byen mulighed for nybyggeri i 306.BL:02 og 306. B.02, 306.B.04 og 306.B05. Balka er stort set er udbygget, og der findes kun få ledige byggegrunde i området. Der er ikke mulighed for at udbygge sommerhusområderne. Ved landsplandirektiv for oktober 2010 er der åbnet mulighed for at udlægge et nyt sommerhusområde vest for det eksisterende sommerhusområde. BL Byudviklingsområde 102

3 Retningslinjer I kommuneplanens centerstruktur er Snogebæk defineret som mindre handels- og serviceby (jf. kommuneplanens del 1 - Centerstruktur og byudvikling). Byen er center for et mindre lokalområde og skal bidrage til øget nærhed mht. visse handels- og servicetilbud, herunder offentlige servicetilbud. Byen skal desuden rumme mulighed for etablering af mindre fremstillingsvirksomheder og håndværksvirksomheder. Nye mindre fremstillings- og håndværksvirksomheder kan etableres i blandede bolig- og erhvervsområder 306.BL.01, 306.BL.02, 306.BL.03 og 306.BL.04. Butiksområde B afgrænses som vist på hosståend kort. I butiksområde B kan der etableres mindre udvalgsvarebutikker på op til 350 m² samt dagligvareforretninger op til 1000 m². Se også kommuneplanens del 1 - Detailhandel. Der er mulighed for nye boliger i boliområde 306. B.04 og 306.B.05 samt i blandede bolig- og erhversområder. Anvendelse af helårsboliger til ferieformål tillades ikke jf.l okalplan nr Temalokalplan vedrørende helårsboligformål. Se goså kommuneplanens del 1 - Boliger. Balka er i centerstrukturen defineret som en boligby, men beskrives under Snogebæk pga. den tætte sammenhæng mellem de to byområder. Afgrænsning af butiksområde B se definition i kommuneplanens del 1, Detailhandel 103

4 Rammer for lokalplanlægning 000.D BL B BL R BL S R E B BL B BL BL B B B R S S.02 Målestok 1:

5 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% etage højde 306.B.01 Snogebæk nord Helårsboligformål Området, der næsten er fuldt udbygget, skal anvendes til parcelhus og tæt-lav bebyggelse. Mindre dele af området er omfattet af bevarende lokalplan. 306.B.02 Ellegade Helårsboligformål Skal anvendes til parcelhusbebyggelse. Der er stadig mindre ubebyggede arealer. 306.B.03 Bedegårdsparken 35 1,5 8,5 30 1,5 8,5 Helårsboligformål Skal anvendes til parcelhusbebyggelse. 30 1,5 8,5 306.B.04 Hjemly Helårsboligformål Skal anvendes til parcelhusbebyggelse. 30 1,5 8,5 306.B.05 Snogebæk syd Helårsboligformål Kan ved lokalplan overføres til byzone 30 1,5 8,5 306.B.06 Skansevej Helårsboligformål Skal anvendes til parcelhusbebyggelse. 30 1,5 8,5 306.BL.01 Gl. byområde Blandet helårsbolig- og erhvervsformål 306.BL.02 Fuglsang Blandet helårsbolig- og erhvervsformål, herunder forlystelsesaktiviteter for turister 306.BL.03 Gadegård Blandet helårsbolig- og erhvervsformål 306.BL E R.01 Boulevarden, Balka Snogebæk havn Dueoddecentret Blandet helårsbolig- og erhvervs- samt off. formål Erhvervsformål: Havneformål (erhverv og fritid) samt mindre service- og turistformål Rekreativt område: Uddannelses-, turist, sundheds- og idrætscenter 306.R.02 Balka havn Rekreativt område: Småbåds- og fritidshavn 360.R.03 Balka strand camping Rekreativt område: Campingplads 306.S.01 Balka nord Sommerhusområde samt ferie- og turistformål i øvrigt Detailhandel, butiks- og turistformål kan placeres i området langs hovedgaden med tilstødende ejendomme. Området er omfattet af bevarende lokalplan. Skal anvendes til blandet helårsbolig- og erhvervsformål, offentlige formål, samt evt. forlystelsesaktivitet med tilknytning til turismen. Området ligger i byzone men skal lokalplanlægges forinden ibrugtagning. Del af området er beliggende i landzone og kan ved lokalplan overføres til byzone 50 1,5 8,5 50 1,5 8,5 40 1,5 8,5 Skal anvendes til parcelhusbebyggelse ,5 Området skal anvendes til blandede havneformål, samt turistformål (restauration, butikker, rekreative opholdsarealer og lign.) med naturlig tilknytning til havnen. Der tillades etablering af overnatningsfaciliteter (hotel) i tilknytning til et center. Området er ikke taget i brug men er omfattet af lokalplan, hvorved et areal er overført til byzone. Området er omfattet af naturbeskyttelse (strandbeskyttelse) Godkendt 140 enheder og 15 hytter Omr. indeholder desuden hotel og campingarealer. Er omfattet af lokalplan 36. Maaks. facadehøjde 3m, Max taghældning 55º. Ny bebyggelse placeres lavt i terræn. Der må kun opføres en beboelse på hver grund, gælder dog ikke for campingpladser, hoteller m.m 40 2, S.02 Bro Sommerhusområde Området er omfattes af lokalplan S.03 Nyt Sommerhusområde Sommerhusområde Der må maximalt udtykkes 15 sommerhusgrunde

6 Redegørelse Fremvæksten af sommerhusområderne ved Balka og Bro har i høj grad påvirket udviklingen ved Snogebæk og Balka. Det oprindelige fiskerierhverv eksisterer fortsat i Snogebæk Havn, men ellers præges især Snogebæk af den øgede turisme. Den ældre Snogebæk by, nærmest havnen, fremstår med åben-lav bebyggelse, der rummer en mangfoldighed af arkitektoniske stilarter, hvor gamle strandgårde ligger mellem forskelligartede parcelhusbyggerier. Mange huse i den lidt tættere bebyggelse langs Hovedgaden og ved havnen bliver i dag anvendt til forskellige forretningsformål, restauranter og turistmæssige formål, som i kombination med kyst- og havneområdet gør byen til et spændende opholdssted for såvel fastboende som områdets turister. Boliger Området vest for de ældre bydele består udelukkende af nyere parcelhusbebyggelse. Under 30 % af boligmassen er opført før 1950, og en meget stor andel, over 40 %, er opført efter Af disse nye boliger er en hel del private andelsboliger. Der er ca. 35 almene boliger i Snogebæk. Kulturmiljø og bybevaring Snogebæk indeholder en del ældre bygninger som i Kulturmiljøatlasset fra 2003 er registreret som bevaringsværdige. De ældre bydele omfattes af bevarende lokalplan. I kulturmiljøatlasset er de gamle sommerhusområder, specielt området ved Bro, fremhævet som et særligt kulturmiljø, som repræsenterer mange bebyggelsestyper af træhuse fra 1920 erne, men som alligevel udgør en homogen bebyggelse med en særlig karakter. Traditionen med, at der ikke hegnes mellem sommerhuse i de lokale sommerhusområder, medvirker til, at skoven og ikke bebyggelsen dominerer området. Området er omfattet af lokalplan, der bl.a. sikrer, at området bevarer sin karakter, f.eks. uden hegning. Ved Balka er miljøet omkring havnen og stranden af særlig værdi. Befolkning Byerne havde i 2009 tilsammen 884 indbyggere (734 i Snogebæk og 150 i Balka). De sidste 5 år er indbyggertallet i Snogebæk faldet med 58 personer og i Balka med 13 personer.. Ifølge befolkningsprognose forventes indbyggertallet at falde yderligere, i Snogebæk med 10 % og i Balka med 13 %. Balka udgøres i dag af et åben-lavt parcelhusområde uden forretningsliv. Området domineres af de sommerhus- og hotelturister, der enten bor i området eller besøger Balka Strand. 50% 40% Befolkningens aldersfordeling Privat- og offentlig service Borgere i både Snogebæk og Balka bruger i mange henseender Nexø som lokalt service- og indkøbscenter, selvom lokalområdet stadig rummer en del privat service. Det er begrænset, hvad der i dag er af offentlig service i området. Der findes dog børnehaver i Snogebæk, og børn fra Snogebæk og Balka bruger i dag Bodilsker Skole. 30% 20% 10% 0% 0-17 år år år 65+ år Snogebæk By Bornholm Aldersfordeling opgjort den Veje Det overordnede vejnet ledes uden om byområderne, så områderne ikke belastes af gennemkørende trafik. Der er etableret offentlige parkeringspladser i tilknytning til strandene, især ved Balka Strand. Forsyning Byen er forsynet fra privat vandforsyning (Snogebæk vandværk og Balka vandværk). Kloaksystemet er opbygget for spildevand alene. Alt regnvand skal søges afledt lokalt, med undtagelse af et enkelt område i den sydøstlige del af Snogebæk. I kommunens varmeplan er der planlagt fjernvarmeforsyning. 106

7 Redegørelse 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-17 år år år 65+ år Balka By Bornholm Aldersfordeling opgjort den Den relativt store gruppe af ældre i området skyldes nok, at en del nyere boliger er indrettet til ældre. Der er ca. 16% børn under 18 år, kommunegennemsnittet er på 20. Nyudlæg til sommerhuse - Der er meddelt tilladelse til nye sommerhusområder umiddelbart syd for Snogebæk.. Området grænser mod nord op til Snogebæks byzone. Mod øst op til eksisterende sommerhusområde. Mod syd til 3 hede/overdrevsareal og mod vest il landbrugsareal og planlagt vådområde. Området omfatter to eksisterende fritidshuse og to helårsbeboelser samt en gammel landbrugsbygning som er er ansøgt nedrevet. Der skal udarbejdes en lokalplan for områderne inden de kan bebygges Området er vist på hosstående kort omkranset med rødt. 107

8 108

101 - Rønne. Kommunalt center. Målestok 1:30.000. Bybeskrivelse og rammer. Byzone. Sommerhusområde. Afgrænset byområde. Landzone. Byudviklingsområde

101 - Rønne. Kommunalt center. Målestok 1:30.000. Bybeskrivelse og rammer. Byzone. Sommerhusområde. Afgrænset byområde. Landzone. Byudviklingsområde 101 - Rønne Kommunalt center Byzone Sommerhusområde Afgrænset byområde Landzone Byudviklingsområde Udlæg til hotelområde Miljøbeskyttelseszone Støjzone Støjzone omkring Helikopterlandingsplads A Skov B

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 15 13 12 16 14 11 17 10 9 19 20 1 5 21 6 22 7 4 28 31 8 3 23 24 29 26 25 30 27 2 18 Indholdsfortegnelse Baggrund

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning plan 2011-2022 Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Trafik- og centerstruktur Udviklingsstrategi for by

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune Randers Kommune Hovedstruktur 2005 Komplan mune Kommuneplan 2005 Udgivet af Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Kort er gengivet med tilladelse fra KMS. Kommuneplanens revision Kommuneplaner skal

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere