Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015"

Transkript

1 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

2 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli Det har været intentionen, at lovændringerne bl.a. skulle gøre boliglejelovgivningen mindre kompliceret og reducere antallet af konflikter mellem lejere og udlejere. Lovændringerne skulle eksempelvis sikre lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning og give udlejerne administrative lettelser. Det er dog tvivlsomt om lovændringerne vil få den tilsigtede konsekvens om forenkling og reduktion af antal tvister. Dertil kommer, at ændringerne indebærer en stigning af både lejernes og udlejerens udgifter. Nedenfor gennemgås de væsentligste lovændringer og konsekvensen af disse. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Hidtil har der ikke været krav om afholdelse af hverken ind- eller fraflytningssyn. Med den nye lejelov er dette gjort obligatorisk for udlejere, der lejer mere end én bolig ud. Hvis udlejer ikke overholder pligten, mister udlejer sin ret til at fremsætte krav om almindelig istandsættelse ved lejers fraflytning. Udlejer mister endvidere sin ret til at fremsætte krav, hvis udlejer ikke sørger for enten at udlevere den fysiske rapport til lejer i forbindelse med det obligatoriske ind- og fraflytningssyn hvis lejer er mødt op eller fremsende rapporten til lejer senest 2 uger efter synet, hvis lejer ikke møder op ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen. Udlejer kan dog fortsat gøre krav på udbedring og istandsættelse, hvis lejer har misligholdt lejemålet det vil sige påført lejemålet skader som han er ansvarlig for og som ikke knytter sig den almindelige indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Vedligeholdelse De nye regler præciserer udlejers vedligeholdelsespligt, der gælder uanset om der er indestående på hensættelseskonti omfattet af boligreguleringslovens 18 og 18b. Herudover defineres den indvendige vedligeholdelse nu udtømmende som maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling. Der er altså ikke længere tvivl om, hvorvidt gulvbehandling er omfattet af den indvendige vedligeholdelsespligt. Vedligeholdelse der ikke er omfattet af ovennævnte definition er udvendig vedligeholdelse. F.s.v.a. omkostningsbestemte lejemål kan lejer efter de nye regler ikke påtage sig andet end den indvendige vedligeholdelse. Det kan således ikke længere aftales, at lejer f.eks. skal vedligeholde hårde hvidevarer eller ruder, men nok at lejer skal passe en tilhørende have. For omkostningsbestemte lejemål er der yderligere sket følgende ændringer: Udlejer vil fremover skulle udarbejde årlige vedligeholdelsesregnskaber og indberette dem til Grundejernes Investeringsfond, så lejer har mulighed for at få adgang til regnskaberne via internettet. Desuden skal udlejer i samarbejde med ejendommens eventuelle beboerrepræsentation udføre rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner, der skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder, som bl.a. udskiftning af tag. Hvis udlejer ikke udfører planen, kan udlejer miste retten til at opkræve vedligeholdelseshensættelser. For uregulerede ejendomme har de nye regler afskaffet ordningen med hensættelser til forbedringer i Grundejernes Investeringsfond.

3 Istandsættelse ved fraflytning Der er fastsat nye bestemmelser for lejekontrakter, der indgås d. 1. juli 2015 og derefter. Udlejer har ikke længere ret til at kræve, at lejer skal nyistandsætte lejemålet ved fraflytning uanset om lejemålet var nymalet ved overtagelsen eller ej. De krav udlejer kan fremsætte følger og forudsætter, at lejer har påtaget sig pligten til indvendig vedligeholdelse. Hvis lejer har påtaget sig den indvendige vedligeholdelsespligt, kan lejer således kun tilpligtes at istandsætte lejemålet i det omfang det er nødvendigt af hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Det vil sige en form for normalistandsættelse afstemt efter, hvad der er behov for. Udlejer er derfor i praksis nødt til at foretage et skøn. Standen ved indflytning tillægges en hvis betydning. De nye og noget mere diffuse regler betyder, at det fremover vil være sværere at vurdere, hvad lejer hæfter for ved fraflytningen, og det forventes, at de nye regler vil medføre et øget antal konflikter om istandsættelsespligten i forbindelse med lejers fraflytning. Lovændringen ændrer ikke på den hidtidige regel om, at lejer ikke kan tilpligtes at sætte lejemålet i bedre stand end lejer overtog det i ved indflytningen. Varslingsregler for omkostningsbestemt leje Ved varsling af omkostningsbestemt leje skal udlejere ikke længere sende et opdateret vedligeholdelsesregnskab samt meddelelse fra Grundejernes Investeringsfond om saldoen på hensættelseskontoen. Lejere har efter de nye regler adgang til oplysninger om hensættelseskontoen på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside. Det er i de nye regler præciseret, at lejer sammen med varslingen skal have oplysning om det gældende og nye budget samt ejendommens driftsudgifter og -indtægter, og at varslingen skal indeholde en beregning af forhøjelsen, forhøjelsens størrelsen, den nuværende leje og den fremtidige leje. Opfylder varslingen ikke formkravene, er varslingen ugyldig, og udlejer er nødt til at varsle på ny. Ved ejendomme med beboerrepræsentation er det også en gyldighedsbetingelse, at udlejer sender varslingen til høring hos beboerrepræsentationen syv dage før varslingen sendes til lejerne. Nærmere om beboerrepræsentationer Hidtil har der i lejeloven været en række usanktionerede rettigheder og pligter for hhv. beboerrepræsentationen og udlejer. Beboerrepræsentationen har haft ret til at rådgive, føre tilsyn og få indsigt i relevant materiale og informationer. Udlejer har bl.a. haft pligt til sende varslinger om hhv. lejeforhøjelse og iværksættelse af forbedringer i høring hos beboerrepræsentationen.

4 Med lovændringen indføres en ny formålsbestemmelse, der beskriver beboerrepræsentationens kompetence og samarbejdet med udlejer. De nye skærpede regler har til hensigt at sikre et mere konstruktivt samarbejde mellem beboerrepræsentationen og udlejer. Fremover er det en gyldighedsbetingelse, at beboerrepræsentationen inddrages ved større forbedringsarbejder på ejendommen og i visse tilfælde når forbedringsarbejderne udbydes i begrænset licitation. Disse regler træder dog først i kraft den 1. januar Hvis forbedringsarbejder vil medføre en forbedringsforhøjelse, der sammen med forbedringsforhøjelser inden for de sidste tre år vil udgøre mere end 60 kr. pr. m2 bruttoetageareal (2015 niveau), skal beboerrepræsentationen med et rimeligt varsel indkaldes til et møde. Overholder udlejer ikke pligten til at inddrage beboerrepræsentationen, vil udlejer ikke kunne kræve den varslede forbedringsforhøjelse for den del der overstiger grænsebeløbet på 60 kr. pr. m2. Tilsvarende vil forbedringsforhøjelsen ikke kunne opkræves, hvis beboerrepræsentationen ikke bliver opfordret til at pege på en bydende i tilfælde af, at forbedringsarbejderne udbydes i begrænset licitation. Nettoprisindeksering og afskaffelse af trappeleje Men den nye lov afskaffes muligheden for at aftale trappelejeregulering. Tidligere aftaler om trappeleje kan dog fortsætte til de udløber. Til gengæld kan det nu aftales, at lejen reguleres én gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, hvis der er tale om lejemål, hvor lejen fastsættes efter det lejedes værdi. For lejemål hvor der opkræves omkostningsbestemt leje, kan udlejer uden behov for aftale med lejer fremover nettoprisindeksregulere den omkostningsbestemte leje i perioder af to år af gangen, dog kun f.s.v.a. driftsudgifter bortset fra skatter og afgifter. Det er et gyldighedskrav, at udlejer overholder formkravene i de nye regler, herunder at lejer oplyses om, at udlejer ønsker at benytte reglerne om nettoprisindeksregulering. Yderligere væsentlige ændringer i boliglejelovgivningen Foruden de ændringer der er beskrevet ovenfor, medfører de nye regler også følgende ændringer: Lejeloven gælder ikke længere for beboelseslejligheder og andre beboelsesrum, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål, herunder bl.a. sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger. Huslejenævnene kan fremover for alle ejendomme tage stilling til, om udlejer har overholdt sin pligt til vedligeholdelse. I tvister vedrørende fraflytning har huslejenævnene nu adgang til at tage stilling til bl.a. omkostningerne til istandsættelse, og ikke som tidligere alene tilbagebetaling af depositum. De såkaldte dusørregler skærpes. Hvis udlejer kræver eller modtager et beløb fra lejer ved udlejning eller formidling af lejeforhold, vil udlejer kunne frakendes retten til at administrere sine udlejningsejendomme.

5 Reglerne om forbrugsregnskaber (varme, vand og køling) er nu sammenskrevet i ét kapital, der indeholder to ændringer. Udgifterne til ejendommens energimærke skal nu fordeles med lige dele over det antal år, som energimærket gælder. Herudover kan udlejer ikke længere rette fordelingsfejl i regnskabet, medmindre det sker inden for den ordinære frist for fremsendelse af regnskabet. Udlejere der alene udlejer én ejer- eller andelsbolig kan fremover ubetinget opsige en lejer med 1 års varsel, hvis udlejer selv ønsker at benytte boligen, og den pågældende udlejer selv har indgået den eksisterende lejeaftale med lejeren. Muligheden gælder således ikke, hvis udlejer har købt ejendommen med lejeren boende. Som følge af de mangle ændringer i boliglejelovgivningen er der pr. 1. juli 2015 udfærdiget en ny autoriseret standardblanket (typeformular) til boliglejekontrakter. LETT bistår med rådgivning, tvisteløsning og kontraktudarbejdelse inden for lejeret, det være sig boliglejeret for udlejere og erhvervslejeret for såvel lejere som udlejere. Du er velkommen til at kontakt en af os, hvis du har spørgsmål til ovenstående: Michael Holsting Partner Dir. tlf.: John Bjerre Andersen Partner Dir. tlf.: Troels Kjersgaard Advokat Dir. tlf.: Glenn Schmidt-Hansen Advokat Dir. tlf.: Mikala Berg Dueholm Advokat Dir. tlf.:

6 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere