UDDANNELSESPROGRAM. for fælles introduktionsuddannelse. i de internmedicinske specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM. for fælles introduktionsuddannelse. i de internmedicinske specialer"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM for fælles introduktionsuddannelse i de internmedicinske specialer Medicinsk Hæmatologisk Afdeling Århus Universitet Aalborg Sygehus Syd

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Aalborg Sygehus og Hæmatologisk afdeling 3. Ansættelsesforløb 4. Kurser 5. Kompetenceudvikling 6. Læringsmetoder 7. Evalueringsstrategier 8. Evaluering 9. Dokumentation 10. Uddannelsesvejledning 11. Bilag 1: Mål 12. Bilag 2: Hvordan finder jeg afdelingen Indledning Målbeskrivelsen for introduktionsstilling i intern medicin ( ) er grundlaget for indholdet i uddannelsen. Den danner basis for uddannelsesprogrammet samt for generelle og individuelle uddannelsesplaner. Introduktionsuddannelsen (12 måneder) skal kvalificere lægen til ansættelse i et af de intern medicinske hoveduddannelsesforløb og er forudsætning for en efterfølgende ansættelse i et af disse. Et væsentligt formål er, at den uddannelsessøgende stifter yderligere bekendtskab med det internmedicinske speciale eller et af dettes subspecialer, for herigennem at afklare det videre specialevalg. Den skal endvidere konsolidere og videreudvikle lægens viden om forebyggelse, diagnostik, behandling og opfølgning af sygdomme, der diagnosticeres og behandles indenfor det internmedicinske specialeområde: Formålet med introduktionsuddannelsen i intern medicin er at konsolidere og udvide de kompetencer, der er erhvervet under den kliniske basisuddannelse til med større selvstændighed og rutine at kunne: o modtage, udrede og behandle patienter med akutte medicinske problemstillinger o varetage stuegangsfunktion for medicinske patienter, herunder følge op på undersøgelses- og behandlingsplaner o vurdere behandlingseffekt ved hyppige medicinske tilstande efter akut indlæggelse o kommunikere med patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere. at give lægen og specialet (repræsenteret ved den uddannelsesgivende afdeling) en mulighed for at vurdere, om intern medicin er det rigtige specialevalg for en given læge at kvalificere til ansættelse i hoveduddannelse i et af de 9 internmedicinske dobbeltspecialer Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er i et vist omfang de samme som i den kliniske basisuddannelse, men introduktionslæger tildeles større ansvar og forventes at have større selvstændighed. De håndterer patienter med mere komplekse kliniske problemstillinger og i større udstrækning end læger under klinisk basisuddannelse varetager introduktionslægerne 2

3 også de indlagte patienter og de ambulante/elektive patienter. Introduktionsstillingen danner således bro mellem ansættelse i klinisk basisuddannelse og i hoveduddannelse og er første led i speciallægeuddannelsen i de internmedicinske specialer. I Videreuddannelsesregion Nord er specialet repræsenteret på alle større hospitaler, samt i speciallægepraksis. Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse har det overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord, støttet af det regionale videreuddannelsessekretariat, kontor for lægelig uddannelse, samt de postgraduate kliniske lektorer (PKL) indenfor specialet. Det Regionale råd og sekretariatet har ansvar for afvikling af de generelle kurser under introduktionsuddannelsen. Det specialespecifikke kursus arrangeres af Dansk Selskab for Intern Medicin. Der henvises til målbeskrivelsen. PRÆSENTATION AF AALBORG SYGEHUS OG MEDICINSK HÆMATOLOGISK AFD. 7V Aalborg Sygehus er hovedsygehus i Region Nordjylland (ca indbyggere) og har lands-/landsdelsfunktion for en række specialer. Aalborg Sygehus er i dag en del af Århus Universitetshospital. Sygehuset er endvidere lokalsygehus for Aalborg med ca indbyggere. Medicinsk Center, Aalborg består af 9 afdelinger, hvoraf der på Aalborg Sygehus Syd i Medicinerhuset foruden Hæmatologisk Afd. er Infektionsmedicinsk Afd., Nyremedicinsk Afd., Gastroenterologisk Afd., Lungemedicinsk Afd. og Endokrinologisk Afd. Hver af de seks medicinske afdelinger i Medicinerhuset på Aalborg Sygehus Syd har udover patienter i eget sengeafsnit desuden internmedicinske patienter på akut medicinsk afdeling (AMA). Reumatologisk Afd. og Geriatrisk Afd. er beliggende på sygehus Nord, dog midlertidigt under ombygning på sygehus Syd. Herudover findes Medicinsk Afd., Dronninglund Sygehus. 3

4 I Medicinsk Center indlægges akut ca patienter per år, heraf på AMA. Der er ca skadestuebesøg per år (tal fra 2006). Medicinsk Hæmatologisk Afd., Aalborg Sygehus har lands-/landsdelsfunktion for hæmatologiske sygdomme og i denne funktion dermed et optageområde på i alt ca Er med andre ord specialafdeling for diagnostik og behandling af maligne og benigne hæmatologiske sygdomme, herunder hæmostasedefekter inkl. trombofili. Afdelingen (7V) omfatter et stationært afsnit med 23 senge. Afdelingen er opdelt i to teams, team et med primært akutte leukæmier, kronisk myeloproliferative tilstande og myelomatosis, team to primært maligne lymfomer og aplastisk anæmi. Sengeafsnittet modtager såvel akut indlagte som planlagt indlagte patienter med et bredt spektrum af hæmatologiske sygdomme, samt i et vist omfang uselekterede internmedicinske patienter. Sidstnævnte indlægges dog primært på akut medicinsk afdeling (AMA) Hæmatologisk Afd. Dagafsnit varetager behandling af ambulante hæmatologiske patienter såsom indgift af kemoterapi, transfusionsbehandling, venesectio ved polycytæmi samt udlevering og dermed regnskabsførelse med medicin. Endvidere de praktiske opgaver: knoglemarvsundersøgelser, lumbalpunktioner m.v., både for ambulante og indlagte patienter. Ambulatoriefunktionen varetages fra mandag til fredag inklusive, med 2 speciallægespor dagligt, repræsenterende hvert af de to teams. Hver anden torsdag er etableret et tromboseambulatorium, som varetages af speciallæger med særinteresse på området. Hertil kommer et ambulant uddannelsesspor dagligt med max. 6 patienter. Dette spor går på tværs af teams og hele det hæmatologiske spektrum er således repræsenteret. Udover ambulante patienter varetager den uddannelsessøgende akutte opringninger fra patienter samt evt. lumbalpunkturer. Patienterne i ambulatorierne dækker hele spektret af maligne og benigne sygdomme. Aktivitetstal for de seneste år har været jævnt stigende. I 2006 var der knapt ambulante besøg for patienter med maligne og benigne blodsygdomme inklusive hæmostasedefekter og trombofili. Vagtfunktion: I vagten modtages uselekterede patienter indenfor specialet intern medicin fra Aalborg og nærmeste omegn. Disse patienter indlægges i akut modtageafdeling (AMA) som har 21 senge. Herudover deltager afdelingens yngre læger i vagt ved medicinsk skadestue, hvor patienterne i sagens natur også er uselekterede. Om aftenen er der tre forvagter. Hæmatologisk afdelings læger indgår i forvagtfællesskab med Infektionsmedicinsk Afd. Udover de tre forvagter er der en stjernevagt på skadestuen. Denne funktion varetages udelukkende af læger med ret til selvstændigt virke som læge, og er således en funktion som er inkluderet i introduktionsuddannelsen i internmedicin. Der henvises i øvrigt til vagtinstruks samt instruks for medicinsk visitator. Hæmatologisk afdeling har egen otte-skiftet bagvagt. Tre overlæger er i beredskabsvagt for uddannelsessøgende læger i bagvagt. 4

5 Afdelingen modtager lægestuderende fra Århus Universitet og deltager på den måde i den kliniske del af studenterundervisningen ved Århus Universitet. Afdelingen har en professor med undervisningsforpligtigelse overfor de medicinstuderende; desuden har afdelingen en klinisk lektor i hæmatologi Konferencer: Medicinsk Hæmatologisk Afd. har morgenkonference kl Ved denne konference præsenteres kort, koncist og oversigtsmæssigt nyindlagte patienter fra det netop afsluttede vagtdøgn samt relevante akutte problemstillinger hos de i forvejen indlagte patienter. Middagskonference afholdes internt i hæmatologisk sengeafdeling startende med teamkonference kl (undtagen tirsdag, hvor røntgenkonference starter kl.12.35). Denne konference styres af stuegangsgående sygeplejerske. Fælles lægelig konference starter kl og varer til ca Her kan problempatienter fra stuegang, ambulatorier eller dagafsnit diskuteres. Røntgenkonference afholdes dagligt kl i semesterperioden om tirsdagen kl Lymfomkonference afholdes hver torsdag kl.14. Udover hæmatologisk afdelings læger deltager læger fra nuklearmedicinsk, røntgen og onkologisk afdeling. Patologikonference afholdes hver onsdag kl undtagen den første onsdag i måneden. Mikrobiologisk konference afholdes hver onsdag kl Der er mødepligt til alle konferencer med mindre man er optaget af uopsætteligt, patientrelateret arbejde. Konferencerne er omdrejningspunktet for interkollegial kontakt (internt og/eller tværfagligt), bredere orientering om spektret af indlagte patienter og for den faglige dialog. Undervisning: Hver tirsdag kl.800 til 8.45: Staffmeetings alternerende med internmedicinsk undervisning Hver torsdag kl : Afdelings intern undervisning som alternerer mellem intern medicin og hæmatologi Forskning: Afdelingen fokuserer på såvel klinisk som molekylærbiologisk forskning. Afdelingen har tilknyttet klinisk forsknings enhed (KFE) med aktuelt tre sygeplejersker ansat, primært til protokolarbejde. Herudover er i Forskningens Hus ansat bioanalytikere, molekylærbiologer, ph.d. studerende m.m. Uddannelsessøgende kan tilbydes kortere varende projekter eller ph.d. forløb afhængigt af interesse og lyst. Lægebemandingen på afdelingen På nuværende tidspunkt 1 professor, 1 ledende overlæge, 7 overlæger, 1 afdelingslæge samt 1 1. reservelæge i klassificeret R-stilling, klassificeret til hæmatologi; 3 (4) reservelæger i hoveduddannelsesstilling til hæmatologi, 1 (2) læger i hoveduddannelse til onkologi, 1 (2) i introduktionsstilling i intern medicin/hæmatologi, samt 2 basislæger. 5

6 Ansættelsesforløb Den uddannelsessøgende tilknyttes hæmatologisk afdeling, som er ansvarlig for planlægning af uddannelsesforløbet. Der tilstræbes en progressiv læringskurve under hensyntagen til individuelle ønsker og muligheder. Inden ansættelsen vil introduktionslægen modtage informationsmateriale med praktiske oplysninger om: - sygehuset - arbejdsplan - vagtinstruks, herunder rulleplan - plan for introduktionsprogram, ca. 2 ugers varighed - oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder - udvalgte vejledninger for Medicinsk Center I forbindelse med introduktionen udleveres nøgler, koder, fotografering m.m. Introduktionsstillingen er klassificeret og etårig. I løbet af dette år vil lægen blive eksponeret for et bredt udsnit af specialepatienter og uselekterede internmedicinske patienter. Hæmatologiske patienter frembyder ofte på baggrund af grundsygdom eller som komplikation til behandling komplekse og variable internmedicinske problemstillinger., hvorved bredden i den fælles grunduddannelse sikres. Lægen vil have vagtfunktion samt dagfunktion. I dagfunktionen deltager introduktionslægen i stuegange på hæmatologisk afdeling og på AMA, uddannelsesambulatorium, forundersøgelser på hæmatologiske patienter m.m. Obligatoriske (og ikke obligatoriske) kurser Målbeskrivelsen beskriver de obligatoriske kurser i detaljer. HUSK tilmelding samt at meddele datoer til skemalægger. Lægen har fri med løn til deltagelse i obligatoriske kurser. Generelle kurser LAS-kursus 1: Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: Vejlederkursus (Pædagogik 2): Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: Specialespecifikt kursus Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk Selskab for Intern medicin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via selskabets hjemmeside: 6

7 Ekstratilbud: Udover de obligatoriske kurser tilbydes (januar måned) kursus i hæmatologi på Sandbjerg Slot. Desuden tilstræbes tilbud om en nordisk eller europæisk kongres under introduktionsuddannelsen. Kompetenceudvikling Supervision og vejledning Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor de enkelte kompetencer tillægges stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for at der sker en jævn fortløbende kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. Til dette er udarbejdet nedenstående skema til vejledning i planlægningen, se skema. Det er hæmatologisk afdelings ansvar at sikre via arbejdstilrettelæggelse og supervision at læringsbetingelserne tilgodeser successiv kompetencetilegnelse, herunder at de angivne læringsmetoder inkorporeres i arbejdstilrettelæggelsen. Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. Det er altid muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved introduktionssamtale eller efterfølgende justeringssamtaler. Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. Hovedvejleder sikrer målopfyldelse bl.a. gennem audit af journaler. I dagtiden vil lægen have mulighed for supervision og klinisk vejledning af den/de speciallæger eller hoveduddannelsessøgende vedkommende arbejder sammen med, enten i sengeafsnit, på AMA eller i dagafsnit. På både morgenkonference og middagskonference vil der være mulighed for diskussion af patienter og problemer inkl. mulighed for vejledning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være vejledning/supervision ved udførelse af procedurer. Når introduktionslægen har gennemgået vejlederkursus bliver lægen vejleder for læge i basisuddannelse. Nedenstående skema viser fordeling for hvornår de enkelte minimumskompetencer senest skal være opnået og godkendt i logbogen. Hvis kompetencen besiddes tidligere kan godkendelse selvfølgelig opnås før. Der er kompetencekort til vejledning og evaluering for hver enkelt kompetence i uddannelsesmappen, se også afsnit om evalueringsmetoder her og i målbeskrivelsen. 1-3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr mdr. 7

8 Komp 1: 8 medicinske sygdomsmanifestationer Se kompetencekort Akut feber Brystsmerter Åndenød Cerebral påvirkning Mavesmerter Væskeelektrolytforstyrr. Kredsløbspåvirkning Den terminale pt. Komp. 2: kendskab til/ mestrer tekniske færdigheder/procedurer Kunne udføre prøvetagning ved A-punktur Kendskab til procedure, udført knoglemarv og A- gas Kendskab til procedure, udføre: Lumbalpunktur Komp. 3,4,6,7,8, o evaluering Komp. 5: EBMopgave X(8-10) X Komp. 9: stuegang X Komp. 11: gøre pt. klar til amb. opfølgning X Læringsmetoder For at opnå en given kompetence anvender den uddannelsessøgende læge og de kliniske vejledere forskellige læringsmetoder. Hvilke læringsmetoder, der anvendes, vil afhænge af den enkelte læges forudsætninger og den uddannelsesgivende afdelings muligheder. Hæmatologisk afdeling arbejder kontinuerligt med at videreudvikle læringsmiljøet og strategien. De nedenfor beskrevne metoder skal ikke opfattes som en udtømmende liste, men blot som nogle almindeligt anvendte og brugbare metoder. De skal ikke nødvendigvis alle anvendes. Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne arbejder sammen med mere erfarne og lærer gennem iagttagelse, refleksion og diskussion. Der er således ikke blot tale om den mindre erfarnes imitation af en mere erfaren. Der søges løbende optimering af rammerne til dette i de kliniske funktioner Afdelingsundervisning. Den, der underviser er oftest den der lærer mest. Uddannelsessøgende læger forventes derfor at forberede og fremlægge undervisning, og herunder at overveje forskellige undervisningsformer (problembaseret, interaktiv, katedral forelæsning m.m.) Deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, undervisningsmateriale mm Selvstudium: Det er vigtigt løbende at læse faglitteratur, som minimum dækkende minimumskompetencer og herudover litteratur indenfor det hæmatologiske felt, f.eks. det kliniske vejledningssystem eller de nationale rekommandationer. Det forudsættes derfor, at man ved selvstudium sikrer sig basal teoretisk viden om faget Intern medicin på niveau med Medicinsk Kompendium, fra vol. 1-2, Niels Ebbe Hansen, Stig Haunsø og Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, 16. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S, København Herudover kan anbefales Harrison s Principles of Internal Medicine. I øvrigt findes de væsentligste danske og udenlandske tidsskrifter indenfor såvel det internmedicinske grundspeciale og de medicinske 8

9 grenspecialer. Medicinsk Bibliotek er bemandet med bibliotekarer, der er behjælpelige med litteratursøgning og bestilling af artikler. I afdelingens konferencerum findes hæmatologisk speciallitteratur. Selvstudium planlægges suppleret med doughnuts en gang ugentligt Kursus: som minimum de obligatoriske kurser. Herudover tilbydes deltagelse på Sandbjergkurset i januar og en kongres. Læringsdagbog. Går ud på at den yngre læge skriver notater til brug for egen analyse og refleksion i forbindelse med udvalgte temaer. En læringsdagbog kan efter aftale med vejleder indgå i den personlige uddannelsesplan. Heri opsamles også de forskellige patientforløb, der skal anvendes til evalueringerne, med egne kommentarer til forløbet. Evalueringsstrategier Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål udarbejdet et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne findes i uddannelsesmappen og kan sammen med vejledning i brugen heraf også findes i målbeskrivelsen og på DSIM s hjemmeside ( ). Ved aftale om evaluering giver YL skemaet til evaluerende læge. Denne bruger skemaet som støtte til evalueringen og udfylder det løbende. Hvis kompetencemålet er godkendt, skriver lægen under i logbogen. Hvis der kræves flere evalueringer inden endelig godkendelse præsenteres nyt skema for evaluerende læge, og det ikke godkendte skema skrottes efterfølgende. Følgende evalueringsmetoder kan anvendes: Struktureret observation i klinikken. Primært de praktiske håndgreb, men kan også anvendes ved stuegang, ambulatorium, modtagelse m.v. Struktureret interview baseres på konkrete cases, og er den primære evalueringsmetode i afdelingen. Interviewet skal på demonstrere den uddannelsessøgendes handlings og videnskompetence indenfor den pågældende kompetence. Du bør fra starten gøre dig klart, hvilke patienttyper det drejer sig om og samle dokumentation for dit arbejde med disse patienter, så de kan bruges i forbindelse med gennemgang af disse sygdomme med hovedvejleder. Husk at give vejleder dokumentationen i god tid før planlagt samtale. Læringsdagbog. Læringsdagbogen er også til læring, men bruges også som led i evaluering, som anført ovenfor. Gennemgang af portefølje. Porteføljen anvendes til at samle dokumentation for konkrete cases eller problemstillinger, og er et støtteredskab i vurderingen af den læringskurve den uddannelsessøgende har. En sådan samling kan også danne udgangspunkt for evaluering ved et struktureret interview. Den kan i denne forbindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en medicinsk ekspertkompetence samtidig demonstrere lægens evne til at vurdere sin egen kunnen og behov for yderligere læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som professionel. 9

10 360-graders evaluering: skemaer til udlevering og følgebrev findes, skal uddeles af YL til personer, afleveres til hovedvejleder, der modtager svar og giver feedback, evt. sammen med uddannelsesansvarlig overlæge, der altid får kopi af resultatet. Audit af journaler. Udvalgte journaler (5 stk) (YL) fra vagt, ambulatorier eller stuegang. Se kompetencekortet for videre vejledning Aftal emne og type med hovedvejleder, samt tidspunkt for audit gennemførelse med hovedvejleder i den angivne periode. Skemaet udleveres til hovedvejleder, og der laves aftale med om audit.(kompetence 11) Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse til afdelingsundervisning mandag eller torsdag. Opgaven består i en struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret faglig klinisk problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvejleder tidligst muligt, så der er god tid til at lave den (Kompetence 5). DOKUMENTATION Logbog. Når et mål er evalueret som værende endeligt opfyldt, attesterer vejlederen med sin underskrift, dato og stempel i logbogen at målet er opnået. De hjælpeskemaer, som har været anvendt til evalueringen, kan herefter smides ud eller om ønsket opbevares af introduktionslægen. Det er underskriften i logbogen der efterfølgende gælder som dokumentation. Ved afrejse vil afdelingen tilbyde at opbevare en kopi af logbogen i 10 år. Kursusbevis for de obligatoriske kurser. Der udleveres separat dokumentation i form af underskrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus. Dette skal sidde i uddannelsesmappen, så det kan fremvises til klinisk vejleder/hovedvejleder når denne skal endeligt godkende kompetencerne 1,4,6,7,8,10 i logbogen Uddannelsesvejledning Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med afdelingsledelsen. Dette ansvar er dog i det daglige arbejde uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen, som er altid er en mere senior læge end den uddannelsessøgende. Øvrige mere erfarne kolleger fungerer som daglige kliniske vejledere. Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål der er angivet i målbeskrivelsen, samt evt. andre mål og ønsker den uddannelsessøgende læge måtte have. Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes baggrund. Efter hver samtale laves skriftligt referat, hvoraf aftaler mellem læge og vejleder præciseres ( uddannelseskontrakt ). Alle samtaleark/referater sendes af YL til den uddannelsesansvarlige overlæge i kopi. 10

11 Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis der er problemer af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå i hovedvejledningen. Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team lægen arbejder på i det daglige. Alle læger deltager i den gensidige vejledning og feedback i den kliniske dagligdag, hvor kompetencer læres i henhold til den plan for fordeling af kompetencetilegnelse, der findes her i programmet. Evaluering af den lægelige videreuddannelse For at vi løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i vores afdeling, vil vi gerne løbende foretage evaluering af kvalitet og form, så resultatet kan inddrages i afdelingens daglige organisation og drift, ligesom hospitalet herved får mulighed for at monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og samlet. Hospitalets uddannelsesansvarlige overlæger holder jævnligt møde med den uddannelseskoordinerende overlæge bl.a. over disse evalueringer. En vigtigt og obligatorisk del af dette er udfyldelse af evaluering af uddannelsen på afdelingen, den sidste måned af ansættelsen. Denne evaluering gennemgås ved afslutningssamtalen med vejleder og kopi lægges til uddannelsesansvarlige overlæge. Der er vejledning vedr. denne elektroniske evaluering i uddannelsesmappen. Lægen anvender evaluering med sin kode, på I Videreuddannelsesregion Nord vil Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse også lave årlig status over disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning for vurdering af afdelingens status som uddannelsessted, og om denne skal ændres. Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannelse. Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enkelte afdelinger kan ses: Kontaktadresse Uddannelsesansvarlig overlæge: Overlæge, Dr. Med Ilse Christiansen Hæmatologisk afdeling, Medicinerhuset, Aalborg Sygehus Mølle Parkvej 4, 9000 Aalborg Tlf.nr.: adresse: 11

12 BILAG 1. MÅL - sorteret efter de 3 overordnede kompetencer: vagtfunktion, stuegangsfunktion, ambulatorium eller anden elektiv funktion samt efter de 7 roller. Vagtfunktion Nr. Mål Roller Metoder til kompetencevurdering. 1 Varetage diagnostik, behandling og profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. En liste over 8 almindelige sygdomsmanifestationer er anført nedenfor. 2 Har kendskab til/mestrer nogle tekniske færdigheder/procedurer som beskrevet i uddannelsesprogrammet 3 Identificere faglige problemstillinger som kræver fremlæggelse på konference 4 Varetage samtaler med patienter og pårørende på en professionel måde. 5 Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv.) 6 Professionelt vurdere egen kompetence og søge supervision ved behov 7 Løbende prioritere egne arbejdsopgaver i samarbejde med hele vagtholdet 8 Vejlede og supervisere yngre kolleger og eventuelle studerende Medicinsk ekspert Medicinsk ekspert Professionel, medicinsk ekspert. Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, professionel. Professionel, medicinsk ekspert, akademiker Professionel, samarbejder, Samarbejder, kommunikator, leder/administrator Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, leder/administrator Strukturerede interviews, godkendte evalueringsskemaer og godkendte kursus Den komplekse intern medicinske patient Struktureret observation 360 graders evaluering 360 graders evaluering Godkendt LAS kursus Evidens Baseret Medicin opgave 360 graders evaluering Godkendt LAS kursus 360 graders evaluering Godkendt LAS kursus 360 graders evaluering Godkendt vejlederkursus 12

13 13

14 Stuegangsfunktion Nr Mål Roller Metoder til kompetencevurdering. 9 Gennemføre en stuegang og lægge planer for udredning af den enkelte patient 1 Varetage diagnostik, behandling og profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. En liste over 8 almindelige sygdomsmanifestationer er anført nedenfor. 10 Planlægge og prioritere arbejdsopgaver under hensyntagen til den samlede arbejdsmængde i samarbejde med det øvrige personale. 3 Identificere faglige problemstillinger som kræver fremlæggelse på konference 2 Har kendskab til/ mestrer nogle tekniske færdigheder/procedurer som nærmere beskrevet i uddannelsesprogrammet 4 Varetage samtaler med patienter og pårørende på en professionel måde. 5 Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv) 8 Vejlede og supervisere yngre kolleger og eventuelle studerende Medicinsk ekspert Medicinsk ekspert Professionel, samarbejder Leder/administrator, professionel, samarbejder Medicinsk ekspert Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert Professionel, akademiker Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, leder/administrator Struktureret observation og interview Strukturerede interviews, godkendte evalueringsskemaer og godkendte kurser 360 graders evaluering Godkendt LAS kursus 360 graders evaluering Struktureret observation 360 graders evaluering EBM opgave 360 graders evaluering Godkendt vejledrkursus 14

15 Ambulatorie eller anden elektiv funktion Nr Mål Roller Metoder til kompetencevurdering. 11 Lægge adækvat plan for patient, der sættes til ambulant kontrol. Formidle planen således at det er klart for patient, praktiserende læge og ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. 6 Professionelt vurdere egen kompetence og søge supervision ved behov 2 Har kendskab til/mestrer nogle tekniske færdigheder/procedurer som nærmere beskrevet i uddannelses-programmet Medicinsk ekspert Professionel, samarbejder, Medicinsk ekspert Audit af journaler 360 graders evaluering Struktureret observation Når et mål er anført under flere af de overordnede kompetencer (vagt, stuegang, ambulatorium) er det helt valgfrit hvor kompetencen erhverves og evalueres. LISTE OVER DE ALMINDELIGE SYGDOMSMANIFESTATIONER (evalueres under mål nr 1) Åndenød Cerebral påvirkning Akut feber Brystsmerter Kredsløbspåvirkning Mavesmerter Væske- og elektrolytforstyrrelser Den terminale patient Der foreligger kompetence evalueringsskemaer til alle de ovennævnte tilstande på DSIM s hjemmeside 15

16 Struktureret interview Åndenød Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % & Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( " ) &* & + & - ) &. / ) 0 ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

17 Struktureret interview Cerebral påvirkning Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % & Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( 1 2 " * ) * ) 5 6 (. / ) 0 ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

18 Struktureret interview Akut feber Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % & Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( & 3 &% " " 4 7 ) " 2&. & 0 / ) ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

19 Struktureret interview Brystsmerter Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( & &. / ) 0 ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

20 Struktureret interview Kredsløbspåvirkning Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( * ) & * 2 9. / ) 0 ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Mavesmerter Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

21 Struktureret interview Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ' ( &, 3 4 &. 0 / ) ) & ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

22 Struktureret interview Væske- og elektrolytforstyrrelser Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål! " # $ % & Evaluering For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ', ( ) 8 ) 4 & 3 4 : &. / ) 0 ( " Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

23 Struktureret interview Den terminale patient Evalueret på 3 forskellige patientforløb Lægens Navn: Dato:! Generelle kompetencemål & ) 8 & & " # $ % & Evaluering ',. 0 For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende ( 7 " 8 2 & & 3 4 " & * & ( " Evt. kommentarer: : Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

24 Audit Auditskema Mål nr. 11: Lægge adækvat plan for patient der sættes til ambulant kontrol. Formidle planen således, at det er klart for patient, praktiserende læge og ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. 5 journaler osv. - 4 " - " - - " & Ja Nej Ikke relevant Audit rapporten er jævnfør de i afsnit A beskrevne kriterier vurderet tilfredsstillende og kompetencen således godkendt: Dato Navn og underskrift vejleder

25 Struktureret observation og interview Stuegang Den yngre læge vurderes af vejlederen, som observerer den yngre læges under en stuegang på mindst 6 patienter. Vejlederen anvender nedenstående skema til vurdering af den. Supervisor kan være den yngre læges vejleder eller anden senior læge. JA INTRODUKTION OG FORBEREDELSE Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, sygeplejersker, andre. Aftaler med teamet om der skal være forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: f.eks. hvem skal være ordstyrer, hvem gør hvad, hvornår? Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, f.eks. belægning, forventet nyindlagte, forventet udskrevne og personalemangel. PATIENTRUNDE, GENNEMGANG AF PATIENTER Gennemgår hver enkelt patient og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer m.m., foretager relevante opfølgninger og evt. justeringer. Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer og anden information. Fokuserer sammen med teamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer om der er behov for ændring i forhold til planen. Resumerer forløbet sammen med patienten og planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere, f.eks. pga. behov for konsultation ved ældre kollega, tilsyn, konference m.m. Sikrer sig, at patienten har forstået plan og beslutning. Afslutning Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) problemer, der er/kan afhandles her og nu, 2) patienter, der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved senior kollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference. Resumerer aftaler med personalet, f.eks. bestilling af undersøgelser og behandling, hvornår laves henvisninger, recepter, epikriser m.m. og hvornår vil der blive fulgt op på stuegangen, evt. information til vagthold. Evaluerer stuegangsforløbet sammen med personalet. F.eks. hvad forløb godt, hensigtsmæssigt, tilfredsstillende, hvad gjorde ikke? (evalueringspunkter skal være aftalt inden stuegang begynder) Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt - ( ja i alle felter) Navn på yngre læge Supervisors underskrift Dato:

26 EBM-opgave Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse. Mål 5: Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv) Lægens navn: Dato: Denne opgave omfatter 1) At du definerer en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulerer dit problem til et spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 2) At du foretager en litteratursøgning og vurderer de arbejder du finder. Vælg hvilke arbejder, der kan bruges til at besvare spørgsmålet. 3) At du udarbejder en konferencepræsentation (varighed ca minutter) over dine resultater. Præsentationen evalueres af vejleder og 2 andre kolleger på nedenstående skema. På baggrund af fremlæggelsen og evalueringerne mødes vejleder og uddannelsessøgende læge med henblik på feedback og godkendelse. & " &! ; ) & < ) & # " & $ - & ' & & Evt. kommentarer: :

27 EBM-opgave Præsentation Evalueringsskema til kollega 1 Mål: Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv) Lægens navn: Dato: & " &! ; ) & < ) & # " & $ - & ' &( & Evt. kommentarer: Afleveres efter udfyldelse til vejleder

28 EBM-opgave Præsentation Evalueringsskema til kollega 2 Mål: Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv) Lægens navn: Dato: & " &! ; ) & < ) & # " & $ - & ' &( & Evt. kommentarer: Afleveres efter udfyldelse til vejleder

29 360-graders evaluering, ledsagebrev til skema Kære samarbejdspartner, Læger skal mestre en række kompetencer udover de rent medicinsk faglige. De skal være gode til at samarbejde, kommunikere, administrere, planlægge og undervise osv. Som et led i udviklingen af alle disse kompetencer er der brug for samarbejdspartneres vurdering. På vedlagte skema vil vi derfor bede om, at du så omhyggeligt som muligt vurderer lægens adfærd på en række felter. På skemaet beskrives en læges adfærd, eksempelvis Denne læge anvender et letforståeligt sprog. Du skal så med et kryds markere, om lægen lever op til denne adfærd sjældent, ofte eller næsten altid. Du kan formentlig ikke vurdere alle områder. Det er vigtigt, at du på de områder, hvor du ikke kan bedømme lægen anvender kolonnen kan ikke bedømmes. Der er plads på skemaets bagside til, at du kan skrive kommentarer. Både positive og mere kritiske kommentarer er af stor værdi. Kommentarer har størst værdi, når de er konkrete, meget gerne med konkrete eksempler. Din besvarelse er anonym. Når du har udfyldt skemaet bedes du sende det med intern post til..., som samler svarene og varetager feedback samtalen med den læge der bedømmes. TAK for hjælpen

30 360 - graders evaluering Kommunikation samarbejde Administrator Professionel Akademiker... Navn på den læge der evalueres 1 Anvender et letforståeligt sprog 2 Lytter og giver plads til samtalepartner(re) 3 Fremstiller en faglig problemstilling på en forståelig måde under hensyntagen til modtagerens forudsætninger 4 Journalnotater, epikriser og lign. bygges logisk op og holdes i et klart og forståeligt sprog 5 Tager i et skriftligt notat/meddelelse højde for, hvem der er modtager 6 Planlægger sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende 7 Er lydhør overfor samarbejdspartneres behov 8 Gør fornuftigt brug af kollegers og andre personalemedlemmers viden og erfaringer 9 Er hjælpsom og fleksibel 10 Vejleder og superviserer ved behov 11 Klarer sit arbejde indenfor en rimelig tidsramme 12 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt 13 Tager medansvar for sin faggruppes samlede arbejdsforpligtigelse (f.eks. et vagtlags forpligtigelse til at dække vagten eller sørge for journalskrivning) 14 Færdiggør papirarbejde (epikriser, breve mv) til rimelig tid 15 Vurderer sine egne kompetencer og begrænsninger realistisk 16 Søger hjælp ved behov 17 Tager højde for etiske overvejelser i patientbehandlingen 18 Demonstrerer en etisk korrekt holdning i omtalen af patienter 19 Argumenterer rationelt på baggrund af videnskabelig viden 20 Kan opstille en hypotese og forholde sig kritisk til den (i forbindelse med konkrete sygehistorier) 21 Anvender tilgængelige informationskilder (lærebøger, tidsskrifter, databaser) Sjældent Ofte Næsten altid Kan ikke bedømmes

31 360-grader, Vejleder skema til opgørelse af besvarelser; Antal besvarelser (N= ) Kommunikation samarbejde Administrator Professionel Akademiker... Navn på den læge der evalueres 1 Anvender et letforståeligt sprog 2 Lytter og giver plads til samtalepartner(re) 3 Fremstiller en faglig problemstilling på en forståelig måde under hensyntagen til modtagerens forudsætninger 4 Journalnotater, epikriser og lign. bygges logisk op og holdes i et klart og forståeligt sprog 5 Tager i et skriftligt notat/meddelelse højde for, hvem der er modtager 6 Planlægger sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende 7 Er lydhør overfor samarbejdspartneres behov 8 Gør fornuftigt brug af kollegers og andre personalemedlemmers viden og erfaringer 9 Er hjælpsom og fleksibel 10 Vejleder og superviserer ved behov 11 Klarer sit arbejde indenfor en rimelig tidsramme 12 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt 13 Tager medansvar for sin faggruppes samlede arbejdsforpligtigelse (f.eks. et vagtlags forpligtigelse til at dække vagten eller sørge for journalskrivning) 14 Færdiggør papirarbejde (epikriser, breve mv) til rimelig tid 15 Vurderer sine egne kompetencer og begrænsninger realistisk 16 Søger hjælp ved behov 17 Tager højde for etiske overvejelser i patientbehandlingen 18 Demonstrerer en etisk korrekt holdning i omtalen af patienter 19 Argumenterer rationelt på baggrund af videnskabelig viden 20 Kan opstille en hypotese og forholde sig kritisk til den (i forbindelse med konkrete sygehistorier) 21 Anvender tilgængelige informationskilder (lærebøger, tidsskrifter, databaser) Sjæl- Dent N= Ofte N= Næsten alltid N= Kanikke bedømmes N=

32 Attestation for godkendte kompetencekort ved introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Læge.. CPR har som del af introduktionsuddannelsen til de Intern Medicinske Specialer på tilfreds-stillende vis gennemført de til målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet hørende kompetencekort: dato: signatur: Åndenød Cerebral påvirkning Akut feber Brystsmerter Kredsløbspåvirkning Mavesmerter Væske- og elektrolytforstyrrelser Den terminale patient Den ambulante patient / Audit Stuegang EBM-opgave & Præsentation 360-graders evaluering Dato... Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift.. Uddannelsesansvarlig overlæges stempel Ved afslutning af din(e) ansættelse(r) skal du sørge for at dette bilag er signeret af den uddanelsesansvarlige overlæge som led i dokumentation for et tilfredsstillende uddannelsesforløb

33 Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen Læge.. CPR -.. har som introduktionsuddannelse i speciallægeuddannelsen i intern medicin gennemført Ansættelse ved.. (Uddannelsesstedets navn og afd.) i perioden fra: til:.. Det attesteres, at: Den yngre læge har haft funktion i det anførte tidsrum; det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 % af uddannelsesdelen og, at: den yngre læge læge har erhvervet de i uddannelsesprogrammet for ansættelsen anførte kompetencer. Sted og dato... Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift... Uddannelsesansvarlig overlæges stempel Ved afslutning af din ansættelse skal du sørge for at dette bilag er signeret af den uddanelsesansvarlige overlæge som led i dokumentation for et tilfredsstillende uddannelsesforløb. Dato: Navn: Stilling: Udd.introduktionsstilling i intern medicin/januar 2004

34 BILAG 2. FYSISKE RAMMER FOR AFDELINGERNE OG PRAKTISKE OPLYSNINGER MEDICINSK HÆMATOLOGISK OG INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING BESTÅR AF: Stationære afdelinger: I Medicinerhuset. Afd. 7Ø: Afd. 7V: AMA: Infektionsmedicinsk sengeafsnit, syvende sal, med 21 sengepladser. Tlf.nr og Hæmatologisk sengeafsnit, syvende sal, med 21 sengepladser. Tlf.nr , Akut Medicinsk Modtageafsnit, 5. sal, fælles. Tlf.nr og Hæmatologisk Dagafsnit/Ambulatorium: 2.sal: reception 2 modtager patienterne. Lægekontorer, lægesekretariat og konferencerum: Medicinerhuset, 3.sal. 34 Udd.introduktionsstilling i intern medicin/januar 2004

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital 2009 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling M, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX

Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 12

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

!!! "!#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!!

!!! !#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!! " #$ % ' ( ) *+,, ) % ( (. %. ) ) ( ( ( ( ) /,, % $ 0/# 1/2 3 4 % 3 5 6 ' 5 + 4 7%8 #( '3 ,, 9 4 7 /( # # 7( : ( ; 40 1 ( 2 < ; # ( /( # = 8 9 #( " #$ % :>? ; * $ #( # " # ; $. $,4$$@@AAA. $ /$, $ %

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kombinationsstilling med ansættelse på Medicinsk afdeling, Dronninglund og Endokrinologisk afdeling, Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Kombinationsstilling med ansættelse på

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Kombinationsstilling med ansættelse på Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kombinationsstilling med ansættelse på Medicinsk afdeling, Dronninglund og Nyremedicinsk afdeling Medicinsk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus April 2009 1

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hæmatologisk afdeling X Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsstilling i intern medicin ved. kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram. for introduktionsstilling i intern medicin ved. kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i intern medicin ved kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus Intro-stilling Kardiologisk afdeling, Aalborg februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hæmatologisk afdeling X Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM for DEN FÆLLES MEDICINSKE INTRODUKTIONSUDDANNELSE Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM for DEN FÆLLES MEDICINSKE INTRODUKTIONSUDDANNELSE Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus UDDANNELSESPROGRAM for DEN FÆLLES MEDICINSKE INTRODUKTIONSUDDANNELSE 2009 Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Introduktionsuddannelsen 1.1 Introduktionslægens arbejdsområde 1.2

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere