Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN"

Transkript

1 Identitetspapir Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN Udgave 6 ( ) Hvilken hverdag (dagligdag) og rammer skal gælde for den almen boligforening DALEN? Dette identitetspapir er en del af processen, med etableringen af bofællesskabet DALEN. Formålet med identitetspapiret er, at skabe fælles forventninger til det at bo i fællesskabet DALEN. Struktureringen af identitetspapiret tager sit udgangspunkt i kapitel 5 i pjecen Fremtidens kollektive boligformer for ældre (Realdania 2010), som med fordel kan læses som baggrund til dette papir. Resultaterne af oplæg og debatter skal bruges til primært 3 ting: Etablere rammerne for fælleskabet DALEN Baggrundsmateriale til ansøgningen til Helsingør Kommune om støttet til etablering af alment byggeri DALEN Inspiration til arkitekterne, når de skal i gang med at detailplanlægge og tegne Før et fællesskab etableres, skal forventningerne til fællesskabet beskrives og afstemmes som forudsætning for et vellykket resultat. Forinden etableringen af fællesskabet skal det drøftes grundigt, hvilke fællesfaciliteter, der skal etableres samt hvordan disse drives, vedligeholdes og eventuelt udvikles. Det vil også være gavnligt, at få et overblik over, hvor meget hver enkelt af de kommende beboere (indflyttere) forventer at benytte de forskellige forslag til fællesfaciliteter, før man beslutter hvilke fællesfaciliteter, der skal være, fra starten af bofællesskabet. Ting kan jo som bekendt så udvikle sig undervejs bagefter. Det skal også drøftes, hvad den enkelte beboer ønsker at yde til fællesskabet og opnå ved et fællesskab. I denne drøftelse bør den enkelte også overveje med hvem og om hvad, man ønsker at indgå i et fællesskab. Grænser og muligheder skal klart defineres. Under hvert af de efterfølgende emner defineres og afgrænses temaet. Hvilken betydning skal det (emnet / temaet) have for fællesskabet. Debatten om de enkelte emner og temaer har taget sit udgangspunkt i problemformuleringerne fra Fremtidens kollektive boligformer for ældre (kap.5) samt en række stikord. Stikordene stammer dels fra debatten på medlemsmøde den 7/ , og dels fra debatten undervejs. Målet har været, at alle temaer bliver bragt til debat i arbejdsgrupper og blandt foreningen DALENs medlemmer, som oplæg til beslutning blandt alle foreningens medlemmer. Proces og resultat skal som sagt også ses som et væsentligt og nødvendigt supplement til ansøgningen til Helsingør Kommune om støtte til etableringen af den almene bebyggelse DALEN. Vores ansøgning om at komme med på budget 2014, skal være klar i udkast den 1/ Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 1

2 Det er bestyrelsen, der har ansvar for at drive og stå for koordinering af processen. Det er alle medlemmer incl. bestyrelsen, der har ansvaret for, at indholdet i hvert tema, bliver som det skal være. Bearbejdningen af dette identitetspapir er sket på medlemsmøder den 7/ , den 10/ og den 26/ De 10 temaer i identitetspapiret: 5.1 Foreningen DALENs historie. 5.2 Foreningen DALENs geografiske placering. 5.3 Hvad binder DALENs medlemmer sammen. 5.4 DALEN er et alment boligbyggeri, hvad betyder det. 5.5 Beboernes sociale relationer internt familiemæssigt og eksternt. 5.6 Huslejens størrelse og indhold i DALEN. 5.7 Den daglige drift af og hverdag i DALEN. 5.8 Hvilke typer boliger, fællesfaciliteter og udenoms arealer i DALEN. 5.9 Hvordan understøtte forankring af fællesskabet i hverdagen Det omsorgsfulde fællesskab DALEN. Vi, det vil sige bestyrelsen, glæder os over det engagement, der har været vist undervejs på medlemsmøder og fra medlemmer mellem medlemsmøderne. Dette identitetspapir vil hele tiden blive suppleret med resultater fra afholdte medlemsmøder. Den foreliggende udgave er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19/ Bestyrelsen for Foreningen DALEN den 10/ Her planlægges det at DALEN skal opføres Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 2

3 5.1. Foreningen DALENs historie Her tænkes der på DALENs historie. Herudover tænkes på beboernes egen historie, som enten kan være unik for den enkelte beboer, eller flere eller alle beboerne kan have hel eller delvis fælles historie. Forhistorien Helsingør Kommunes socialforvaltning arrangerede på plejehjemmet Grønnehave i november 2010 et offentligt orienteringsmøde om 3 ældreegnede boligprojekter. Alle projekter var i støbeskeen og talte ca. 80 ældreegnede boliger som almene byggerier. I et af projekterne kunne kommende beboere være med til at præge byggeprocessen ved dannelse af et senior bofællesskab. Bygherren bag dette projektet var nået langt med planerne og havde stiftet Den Selvejende Ældrebolig institution BIRKEBO III, der skulle stå bag byggeriet af 40 ældreegnede boliger på et frit areal ved Birkebo Plejecenter og Hellebo Park bebyggelsen. En flamingo model af byggeriet blev fremvist på orienteringsmødet. Bygherren meddelte at der inden nytår 2010/11 ville blive indgået 2 kontrakter på byggegrunden omfattende en andel af Birkebo Plejecenter samt en andel af matriklen fra Hellebo Park bebyggelsen, reelt parkeringspladsen foran Birkebo Plejecenter og Hellebo Park. Tankerne om fællesskabet blev præsenteret baseret på bygherrens egne ideer om fællesskabstanken udformet i pjecen Fremtidens kollektive ældreboliger. Dette resulterede i at 50 interesserede skrev sig på en mailingliste med ønsket om snarest at blive kontaktet for at høre mere om projektet. I december 2010 indkaldte Advokatfirmaet Arup & Hvidt samt Thora Arkitekterne A/S som var ide skaberne til senior bofællesskabet sammen med bygherren, de 50 interesserede til et opfølgningsmøde på Birkebo Plejecenter. Ca. 35 personer mødte op og blev orienteret om planerne for etablering af et fremtidigt Senior Bofællesskab. De overordnede processer for hele projektet blev gennemgået og der blev i forsamlingen lagt op til, at der skulle holdes 9 møder (6 definitions- og 3 byggeprograms møder) inkl. studietur til andre bofællesskaber i løbet af I løbet af foråret 2011 kom der en løbende strøm af nye interesserede i projektet og der var på et tidspunkt tæt på 100 personer (+ 50) på venteliste. Der blev holdt i alt 6 møder i første halvår 2011 med deltagelse af gennemsnitlig 30 personer pr. møde plus en studietur og sommerfest i atriumgården på Birkebo. Endvidere blev der i maj 2011 holdt et møde med Helsingør Kommunes Plan afd. med det formål af få en for screening på, om projektet kunne gennemføres og lokalplan kunne iværksættes på baggrund af det foreliggende idegrundlag. Konklusionen var positiv. I slutningen af juni var gruppen af interesserede nået så langt med definition af fællesskabets ideologi og identitet baseret på modellen til Fremtiden kollektive boliger for ældre, at Thora Arkitekterne og Advokatfirmaet Arup og Hvidt kunne udarbejdede et principandragende, (en beskrivelse af forudsætninger og tanker bag projektet samt de planmæssige forhold der gør sig gældende). Dette blev fremsendt til Helsingør Kommune den 24. juni Fremsendelsen blev fulgt op ved møde med Helsingør Kommunes Planafdeling ult. August 2011 med et positivt resultat. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 3

4 Derfra kunne vi forvente at projektet kunne godkendes af kommunens økonomiudvalg inden udgangen af 2011 og derved komme på Helsingør Kommunes 2012 budget som en bevilling på 14 % i grundkapital i alt 16 mill.kr. Principandragende blev først behandlet af Helsingør Kommune i januar 2012 af Socialudvalget, der gav grønt lys. Efterfølgende blev projektet økonomisk nedstemt i Økonomiudvalget og Byrådet fulgte økonomiudvalgets indstilling. Byrådet var dog velvillig indstillet til at vurdere projektet til 2013 budgettet. (til godkendelse i okt. 2012). Ved godkendelse af Byrådets budget 2013 var der ikke afsat penge til anlægsinvesteringer til alment byggeri som BIRKEBO IIII. Foreningen DALENs etablering. Borgergruppen (de aktive interesserede inkl. arkitekt og advokat) der havde arbejdet med fællesskabets identitet m.m. samledes ultimo april 2012 og gjorde status. Det blev besluttet, at vi som Helsingør borgere nu skulle tage skeen i egen hånd og selvstændigt arbejde videre med fællesskab projektet. Der var 5 frivillige der meldte sig til at arbejde for, at det allerede store arbejde med identitet af fællesskabet ikke skulle gå til spilde. Den selvbestaltede gruppe holdt 6 møder i maj/juni 2012, hvor strategi og tidsplan for det videre arbejde blev fastlagt. For at skabe struktur (organisation) stiftedes Foreningen DALEN den 19. juni 2012, da vi mente, at vi som borgere ville have større gennemslags kraft overfor Helsingør Kommune med vort budskab om bæredygtigheden ved at danne et senior bofællesskab skitseret i projektet BIRKEBO III. I perioden fra stiftelsen af foreningen arbejdede foreningens bestyrelse videre på strategien om mest mulig omtale af BIRKEBO III projektet som et seniorbofællesskab. Dette resulterede i, at flere nye interesserede (+50) meldte sig ind i foreningen. Med udgangen af 2012 havde 54 personer meldt sig ind i foreningen, hvoraf 18 medlemmer var par resten enlige. Med mange nye interesserede fandt bestyrelse det relevant at inddrage alle medlemmer til en række møder om at formulere vor identitet og værdigrundlag byggende på tidligere materiale. som har taget udgangspunkt i modellen Fremtidens kollektive boliger for ældre. Formålet har endvidere været at vi alle kunne lære hinanden at kende, så vi individuelt kunne danne os en opfattelse af forpligtelserne og rammerne for bofællesskabet med hvad ønsker jeg at lære kontra hvad kan jeg byde ind med. Fra november 2012 til maj 2013 er der planlagt 6 møder inkl. Generalforsamling i marts Hvorfor vil man flytte ind i et forpligtende fællesskab sammen med andre ældre? Det er tydeligt, at der i dagens samfund er et udbredt ønske blandt mange ældre, at de i deres 3.alder gerne vil bo sammen og have et fællesskab med andre ældre. Det dokumenteres i en helt ny bog udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet Det store eksperiment. I en omtaleartikel i Helsingør Dagblad ( Ældrestyrken elsker samvær med andre: Seniorer glade for at bo i fællesskab den 9/3-2013) står der blandt andet: Boformen tiltrække mange seniorer fra mange dele af samfundet, og at dem, som kaster sig ud i den, er godt tilfredse. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 4

5 Glæden at skulle bo sammen med andre ældre, skinner også tydeligt igennem blandt medlemmer i DALEN. Undervejs i processen har det flere gange været til debat, oftest på det mere uformelle plan. Medlemmerne af DALEN er i gang (men ikke helt færdige) med den afklarende debat om emnerne i hvilket omfang DALEN skal være et forpligtende bofællesskab samt hvad medlemmernes baggrunde er for at ville og kunne gå med i bofælleskabet DALEN Foreningen DALENs geografiske placering Ved dette begreb tænkes på DALENs overordnede placering i forhold til omgivelserne set i relation til fællesskabet. Det kan være landlige omgivelser, det kan være en bymæssig bebyggelse, eller der kan være tale om beliggenhed i et forstadsmiljø. Der kan også være tale om beliggenhedsmæssig tilknytning til specielle områder eller steder. Fællesskabs projektet for ældreegnede boliger er placeret på grunden, der ligger på parkeringsarealet mellem Plejecenteret Birkebo og boligbebyggelsen Hellebo Park. Grunden er på ca m2 og vil kunne rumme 40 boliger i 2 etager med parkeringsareal under bebyggelsen. Det fremsendte principandragende - projektet for nyt alment bofællesskab v/birkebo & Hellebo Park - fremsendt til Helsingør Kommune skitserer detaljer med skitser og tegninger udarbejdet af Thora Arkitekterne. Beliggenheden er unik i et naturskønt område omkranset af moderne byggeri med Birkebo Plejecenter, Hellebo Park, LO skolen (Konventum) og Helsingør Sportshal. Helsingør Golfklub med en af Danmarks bedste golfbaner. I nærheden er der parklignende græsarealer, skov og ca. 500 meter til badestrand. Nærmeste indkøbsmuligheder er Gefioncenteret ca. 1 km fra vor bebyggelse. Afstand til Helsingør bymidte er ca. 2 km. Transportmæssigt findes der busholdeplads udenfor bebyggelsen. Det har naturligvis en betydning, at DALEN, ud over at ligge klods op ad og tæt på rekreative arealer (skov, golf, strand, idrætsanlæg), at DALEN ligger lidt væk fra indkøb og centralt knudepunkt for offentlige transportmidler (Helsingør St.). Det er taget med ind i overvejelserne. DALEN ligger centralt sammen med andre bebyggelser, der kan argumentere for, at det altid vil være relevant at have betjening af mindst en servicebus. Endvidere diskuteres det, om man i fællesskabet også skal tænke ind at have en fælles mini el-bil af en slags, til fælles brug for eksempel beboere, der ikke er så godt gående eller cyklende. Byggeriet DALEN er planlagt placeret på det grå asfalterede trekantede areal i det nederste venstre hjørne, der i dag bruges som parkeringsplads. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 5

6 5.3. Hvad binder DALENs medlemmer sammen Her tænkes på beboernes ideologiske, politiske eller religiøse holdninger set i relation til fællesskabet. I nogle tilfælde er det udtrykt som stedets mere eller mindre officielle ideologi, mens det i andre tilfælde er enkelte eller flere beboeres egne ideologiske holdninger. Der kan også være tale om minoritetsgrupper, som har et værdibaseret fællesskab. Hvorvidt de ideologiske holdninger har betydning for fællesskabet, handler naturligvis om den enkelte beboers tolerance overfor personer, som tænker anderledes end en selv. De interesserede medlemmer (+50) har primært tilknytning til Helsingør eller bor andre steder i Kommunen. Omtalen af projektet om fællesskabet har ligeledes vagt interesse uden for kommunens grænser og ca. en 1/5 af de interesserede kommer fra andre steder i Danmark. Tidens tendens blandt ældre borgere +50 går på overvejelser/ønsker om at flytte i fællesskaber, der har en ideologi om et højt socialt sigte. Medvirken til at kunne få indflydelse på både indhold og udformning af fællesskabet der højner livskvaliteten er påtrængende. At kunne fornemme livs linjen i faste rammer ved at kunne bo trygt længst muligt i eget hjem med fællesskabet i centrum, er den drivende motor. Undervejs i processen har der på forskellige tidpunkter været debat om hvad medlemmernes baggrunde er for, at ville og kunne gå med i bofælleskabet DALEN. Herunder ikke mindst holdninger til bedre at kunne ind tænke klima-og miljøoptimering i sin bolig. Denne debat er ikke tilendebragt. Det vil være relevant senest at tage denne debat, på det tidspunkt hvor afklaring på lokalplaner og økonomi for byggeriet er så langt fremme, at der skal gang i og ske den endelige projektering. Debatten handler blandt andet om emnerne C02 besparelser, solceller til elbilen, solpaneler, miljøoptimering af ejendommen, skal man benytte fjernvarme, kan man ind tænke andre energikilder, affaldssortering og genbrug, gråt spildevand, brug af regnvand, skal man kunne have egen vaskemaskine og/eller tørretumbler (individualitet) eller går man ind for et mere fællesskabsskabende og miljøtænkt fællesvaskeri, eller begge dele? 5.4. DALEN er et alment boligbyggeri, hvad betyder det Dette begreb dækker over, at der er tale om lejerbolig i modsætning til ejer-eller andelsboliger. Der tænkes her specielt på, hvad det betyder for fællesskabet. Begrebet dækker også over, hvor mange ansatte, der er i boligfællesskabet. Her tænkes på varmemester, gartner, fælles rengøring m.v. Under dette punkt har vi også sat ind om aftaler, husorden og vedtægter. Der har været undersøgt forskellige finansierings modeller undervejs fra en kombination af ejerboliger og ældreboliger til det nuværende ideoplæg, der er udlagt til etablering af en ny almen boligafdeling BIRKEBO III som bygherre. Almen tanken blev forstærket af at Helsingør Kommune i 2010 holdt borgermøde om tidligere omtalte projekter (pkt. 5.1) der havde ældreboliger på dagsordenen. Alment boligbyggeri skal ifølge lovgivningen støttes af kommunerne, der pådrager sig anvisningsret og risiko for tomgangsleje. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 6

7 Projektet BIRKEBO III som seniorbofællesskab (ældre egnede boliger) bygger på egen forpligtelse til at være ansvarlig for tomgangsleje mod selv at have anvisningsret på fællesskabs præmisser. Den almene boliglov anviser endvidere retnings linjer for ældreboliger såvel indretningsmæssigt som økonomisk, hvilket påvirker byggepriserne pr. kvadratmeter samt lejeprisen for boligerne. Projektet er planlagt til at rumme 3 størrelser lejligheder på 70, 90 og 110 kvadratmeter samt fælleshus der støder direkte op til Birkebo Plejecenter. For økonomisk svagt stillede vil der kunne ydes boligstøtte. Et område som skal endeligt afklares, men hvor debatten er i gang, er hvordan boligbyggeriet DALEN skal få klaret og udført de daglige driftsopgaver, som for eksempel varmemester, gartner (holde udenoms arealer) og fælles rengøring. På den en side vil en løsning, der involverer beboerne, betyde en lavere husleje. Samtidig vil det, at nogle af beboerne selv løser nogle af opgaverne, være en styrke for forankring af fællesskabet i hverdagen, ligesom de beboere, der løser opgaverne, her vil få et godt bidrag til meningsfyldt indhold i livet, som én af flere forudsætninger for det formentligt længere og gode liv i den 3. alder. Medlemmerne af foreningen DALEN mangler at debattere og beslutte indhold i husorden og vedtægter for DALEN. Her hører regler om husdyr også til. Det vil først være rigtig relevant at tage fat på, når der rigtigt kommer gang i projektering, altså når lokalplan og finansiering er på plads Beboernes sociale relationer internt familiemæssigt og eksternt Dette punkt dækker over tre forhold. Dels hvorvidt den enkelte beboer er en del af et par, eller er enlig. Dette har betydning for fællesskabet, idet enlige ofte er mere søgende efter relationer blandt de øvrige beboere. Dels beboerens oplevelse af egen sociale status. Dette kan have stor betydning for fællesskabet, idet mange ikke har lyst til eller har svært ved at knytte bånd til personer fra andre sociale lag. Endelig er der også stedets alderssammensætning. Nogle boligfællesskaber er udelukkende for ældre eller yngre, mens andre er mere sammensat på tværs af generationer. Der er her tale om temaer, der uden at være sat på dagsorden, alligevel hele tiden er med i den debat, der gennemføres om andre emner og temaer. Det sker ganske enkelt og naturligt gennem de valg og forslag, medlemmer prioriterer i deres debat og argumentationer. Til gengæld har DALENs medlemmer til god, at debattere temaerne konkret, for at få afstemt holdninger og meninger, før man helt endeligt beslutter sig for indflytning. Den store udfordring for DALE her og nu er jo, at vi skal skabe noget helt fra bunden, hvor i mod andre potentielle indflyttere på et senere tidspunkt, skal tage stilling til at flytte ind i noget, der er etaberet. Undervejs har der også været debat om, hvorvidt DALEN kun skal være for 50+ uden fastboende børn ved indflytningen. Medlemmerne erkender fordele ved blandet alderssammensætning af beboere i en bebyggelse, at børn/unge/yngre/ældre kan bidrage positivt til hinandens liv. Til gengæld er det tydeligt, at det, medlemmerne af DALEN gerne vil, er, at skabe rammer for deres 3. alder, der bidrager til ældres gode liv. Et liv hvor man i hverdagen er sammen med ligestillede, Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 7

8 kan have aktiviteter med ligestillede, og dermed kan være og reelt opfatte sig selv som mere selvhjulpne. Til gengæld er man også meget bevidst om, at der skal være en passende aldersspredning i gruppen af 50+, så ikke alle er for eksempel 75+, hvis ellers ønsker om det forpligtende fællesskab med for eksempel at løse opgaver for fællesskabet i hverdagen og hjælp til naboen, skal have reel mening Huslejens størrelse og indhold i DALEN Her tænkes på huslejeniveauet på den enkelte bolig. En høj pris på boligen tiltrækker bestemte grupper og omvendt, og det er vigtigt at dette harmonerer med den grad af og type af fællesskab, som der lægges op til med de etablerede fællesfaciliteter. Begrebet dækker også over størrelsen af betalingen for fællesfaciliteterne, samt hvorvidt dette skal betales som en fast kollektivafgift af alle, eller om der skal betales efter hvor meget man benytter fællesfaciliteterne. Byggeriet kan gennemføres baseret på en økonomi der strækker sig fra ca. kr ,- til ca.kr ,- pr. kvadratmeter afhængig af kvaliteten til byggeriet. Man kan skelne mellem familieboliger eller ældreboliger, hvor der til sidstnævnte stilles andre krav til indretning, f.eks. brede døre, ingen dørtrin samt ved fleretagers byggeri elevatorer. Ifølge rådgiverne mener man ikke at man vil give køb på kvaliteten for byggeriet, hvilket naturligvis vil kunne afspejle sig i huslejen. Byggeriet er skitseret til 2 etager med gangarealer og elevator til 2.sals lejligheder. Huslejen afhængig af antal kvadratmeter (indrettet i fleksible i 2, 3 el. 4 rum pr. lejlighed) er med 2011 priser som Ældreboliger med Energitillæg beregnet til: 70 m2 husleje ca ,- kr. plus el/varme og fællesudgifter kr. 600,- kr. 90 m2 husleje ca ,- kr. plus el/varme og fællesudgifter kr. 650,- kr. 110 m2 husleje ca , - kr. plus el/varme og fællesudgifter kr. 700,- kr. For alle lejemål gælder det, at fælleshusarealet samt DAL-området er inkluderet i huslejen. Der er skitsemæssigt planlagt tagterrasser, og/eller altaner til samtlige lejligheder samt 1 P-plads pr. bolig placeret i parkeringskælder under byggeriet. Fælleshuset vil være i direkte forbindelse med Birkebo Plejecenter, således at vi fælles kan udnytte restaurantforholdene. Fælleshuset vil blive indrettet med separat køkken, værksted, bibliotek, TV stue samt til område til fællespisning for bofællesskabet beboere. Samarbejdet med Birkebo Plejecenter giver mulighed for at lave aftaler med Birkebo restaurant for større arrangementer. Der er i planlægningsfasen ligeledes tænkt på gæsterum med bad og toilet i bebyggelsen DALEN til anvendelse for fællesskabets tilrejsende gæster. Det skal bemærkes at det præsenterede oplæg fra arkitektens side (principandragende) er ideer og tanker der tegnet og nedfældet baseret på fællesskabets egne ideer og tanker samt hensyntagen til de fysiske muligheder. De konkrete planer for byggeriet og indretningen vil efter Lokalplans godkendelse blive gennemført med bofællesskabets planlægningsgruppe. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 8

9 Under punktet den faglige drift af og hverdag i DALEN, har medlemmerne taget hul på debatten om hvordan man skal få klare den daglige praktiske drift af DALEN. Hvilke (daglige) driftsopgaver skal medlemmerne selv klare og hvilke (daglige) driftsopgaver, vil man købe sig fra Den daglige drift af og hverdag i DALEN Her tænkes på beboernes deltagelse i fælles praktiske gøremål såsom vedligeholdelse af bygninger, udearealer, men også deltagelse i fælles aktiviteter. Der kan også være tale om omsorg for hinanden og hjælp til dagligdagen. Endelig tænkes også på muligheden for aktiviteter, som involverer perso-ner på en eventuel venteliste til boligfællesskabet. Det drejer sig også om huslejens størrelse. Hvem skal foretage de nødvendige arbejdsopgaver? Her tænkes på varmemester, gartner, ansatte i restauranten, fælles rengøring, aktivitetsmedarbejdere m.v. Skal det kun være noget man betaler sig fra eller skal nogle af arbejdsopgaverne være frivilligt arbejde udført af beboerne, eller måske en mindre løn, såfremt det er en beboer, der udfører jobbet? Hvad betyder det, at DALEN ligger klods op ad eller tæt på rekreative arealer (skov, golf, strand, idrætsanlæg) og at det ligger lidt væk fra kommunens kulturelle institutioner, indkøb og knudepunkt for offentlige transportmidler. Der lægges klart op til, at bebeboerne i DALEN går sammen om at løse de praktiske hverdagsopgaver, der skal til for at få DALEN til at fungere. Der tales om turnusordning hvor man bidrager alt efter hvad evnerne rækker til. Man vil gerne selv gøre noget af arbejdet. Dog er man også så realistiske og anfører, at hvis evnerne ikke er til stede, må DALEN også købe sig til løsning af de mindre opgaver i hverdagen. Til gengæld viger man på forhånd tilbage for at påtage sig de større opgaver, der kræver maskineri. Her vil man gerne betale sig fra opgaveløsningen. Her foreslår man, at det må være muligt at få et samarbejde med Hellebo Park og deres driftspersonale på de praktisk tekniske områder. Som eksempler på opgaver man selv burde kunne løse, nævnes vedligeholdelse af fællesarealer i hus og kælder, så at sige feje for egen dør. Man tænker også på selv at etablere og løse en Viceværtfunktion med fast træffetid og varetaget af bestyrelsen for beboerforeningen. Opgaven kunne gå på skift for et halvt år af gangen på frivillig basis. Man har overvejet, om det (viceværtsfunktionen) skulle være mod et honorar, man anfører samtidig, at der ikke skal være penge mellem venner. Man er opmærksom på, at der skal være planer for opståede behov for akuthjælp til tekniske problemer. Medlemmerne af DALEN har prioriteret at vente med den endelige debat om en lang række tanker om aktiviteter i hverdagen. På medlemsmøder er der kommet forslag om for eksempel: Fællesspisning 2 gange aftensmad om ugen, for dem der vil, frivillige laver maden Vores egen højskole 1 gang om ugen eller om måneden Kurser i forskellige emner Seniorakademi, månedligt tema, interne og eksterne indlægsholdere Fælles avis Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 9

10 Fælles IT web cam system med forbindelse til fællesrum, hvor der holdes højskole eller seniorakademi, så man kan følge med, hvis man ikke kan være med i lokalet Hjælpe hinanden med IT læring Fælles rabatjagt Fælles kulturelle udflugter Fælles motion og gymnastik Mange beboermøder Fælles bibliotek og biblioteksudvalg Hver formiddag hvordan går det kaffe i fællesrummet, omsorg Hvilke boligtyper, fællesfaciliteter og udenoms arealer i DALEN Dette begreb dækker over antallet og størrelsen af boligerne. Herunder også udformningen af de enkelte boliger. Her tænkes også på omfanget og typen af fællesfaciliteter, herunder spørgsmålet om, hvorvidt enkelte faciliteter skal være en del af den private bolig eller af fællesområdet. Boligerne: Der er behov for afklaring af, om der ved udformning og projektering af DALEN er bindinger på antal kvm. og antal værelser pr. lejlighed. Endvidere savnes der en afklaring på evt. fastlagt antal beboere pr. lejlighedstørrelse ved indflytning. Kan en enlig eksempelvis leje en 3-værelses lejlighed? Der skal være både værelses lejligheder, og så den enkelte kan vælge efter behov. Det ville være ønskeligt med flytbare skillevægge, hvor den enkelte så kan bestemme indretningen af lejligheden. Det anføres også, at flytbare skillevægge er en god løsning, set i forhold til, at lejlighedernes disponering og indretning skal kunne tilfredsstille behov og tendenser i tiden i mindst 2 generationer fremover. Af hensyn til økonomien (for at holde denne nede og dermed få så meget som muligt) bør der være en vedtaget model for køkken og badeværelse (standardpris). Herudover ville det være ønskeligt, at den enkelte for egen regning kunne vælge dyrere løsninger / tilkøb. Alle lejligheder bør som minimum være udstyret med plads såvel som stik og afløb til egen vaskemaskine. Vaskemaskinen installeres for egen regning. Der ønskes en privat (egen) terrasse eller altan hørende til hver lejlighed. Fælles arealer og fælles faciliteter: I kælderen kan etableres en større vaskemaskine, en tørretumbler og en rulle, hvor der betales for afbenyttelse. Udendørs tørrestativ ønskes. Dog er der delte meninger om dette punkt. Gruppen ønsker en fælles tagterrasse med grill, møbler, planter og andet nødvendigt udstyr. Endvidere ønskes der små hyggekroge i DALEN. Gruppen er bekymret for forslaget om fælles nyttehave og drivhus. For hvem skal have ansvaret og hvem skal passe det? Skulle man ikke hellere sikre at udenomspladsen bliver smukke og nemme at Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 10

11 holde. Nogle af udenoms arealerne kunne måske indrettes til også at kunne bruges til petang eller andre udendørsaktiviteter. Punktet fælles robotstøvsuger afstedkom mange diskussioner, men flere mente at ønsket måske mere handlede om centralstøvsuger og ikke en robot-støvsuger, der kan lånes. Man kan varmt tilslutte sig etablering af centralstøvsuger, hvis dette er muligt såvel teknisk som økonomisk. En fælles robot-støvsuger ønskes ikke. Mht. en golfbil til indkøb, blev der stillet spørgsmål ved, om en sådan var lovlig på offentlig vej. Ligesom nogen ikke mente at forslaget er realistisk. Derfor er dette forslag ikke diskuteret. Det foreslås, at Fællesrum skal være indrettet om ment som en fælles dagligstue, hvor det er hyggeligt at se TV, læse avis m.m.: Fællesrummet må ikke være for stort. Ved større arrangementer (familiefest og sammenkomst), forventes det, at man kan benytte lokalerne ved Hellebo Park. Der er også udtrykt ønske om fællesrum, der kunne bruges til fitness og som behandlerrum, til for eksempel afspænding og massage. Man forestiller sig at et fælles rum til storopbevaring af f.eks. ski m.v. kunne etableres i forbindelse med P-kælder. Der ønskes etableret et fælles værksted hvor man kan reparere cykler, dyrke keramik og andet praktisk håndarbejde, der jo også kan svine lidt. Man forestiller sig en genbrugsplads til ting og sager, som man ikke selv har brug for, men som andre beboere måske kan bruge. Man har til gode nærmere at debattere, om man for eksempel skal have delebil, fælles anhænger samt have lov til brændeovn. 5.9 Hvordan DALEN støtter forankring af fællesskabet i hverdagen Den arkitektur og udformning der bliver valgt ved projekteringen af DALEN, kan være med til at understøtte det individuelle, det kollektive og oplevelse af fælleskab i hverdagen. Man kan skabe rammer, så man i hverdagen ikke kan undgå at mødes og hilse på hinanden. Man mødes ved postkasseanlægget, i fællesvaskeriet, ved DALENs affalds-og genbrugsplads, i cykelrummet, på vej ind og ud af ejendommen, på trapperne, kun én elevator osv. Fællesskabet skal starte når man går ind i bebyggelsen. Det skal være uundgåeligt at man fysisk SER hinanden ved ind- og udgang af bebyggelsen, uden at man dermed føler at det er kontrol. Fælles ind og udgang fra skralderum, parkering/kælder og fælles indendørs og udendørs tørreplads. Der skal være steder og pladser, hvor man kan mødes og hyggesnakke i grønne omgivelser, eksempelvis også i tilslutning til det fælles postkasseanlæg. Der skal skabes naturlige mødepladser i bebyggelsen, sladrebænke hvor man kan slappe af sammen. Endvidere anføres det, at fællesskab også handler om at kende til hinanden. Det kan gøres ved, at alle medlemmer af foreningen (og fremover: beboere) skal byde ind med, hvad de kan (færdigheder) og vil bidrage med i forhold til deres evner/kræfter, herunder hvad de er gode til med enten Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 11

12 hænder eller hjerne. Plus hvad de selv ønsker at lære i deres alderdom. Dog således uden at man dermed hænger på noget, før end det er aftalt, hvem der vil udføre hvad, i forhold til hvad de har budt ind med af færdigheder / ønsker. Kendskab til hinandens færdigheder og ønsker er en meget vigtig information i forhold til at forankre fælleskabet, herunder de mange gøremål og interesser der kan opstå, når så relativt mange forskellige ældre enlige og par skal have en god alderdom i et bofællesskab Det omsorgsfulde fællesskab DALEN Hvordan vil DALEN arbejde for at modvirke ensomhed og mindske behov for offentlig hjælp ( klar dig selv ) til beboerne (det kommunale samspil klare os selv). Dette område er et svært område. Det handler om det frivillige engagement og omsorg for sine medmennesker, uden at tage det ansvar på sig, som det professionelle ansvar omfatter, når et medmenneske har hjælp behov for overhovedet at kunne bo og leve selvstændigt. Balancen mellem det frivillige sociale arbejde og det professionelle system. Da man i 2010 var på en fælles rundtur i omegnen af København for at inspicere 5 forskellige bofællesskaber, var der et bestemt ord, som gik igen, når man hørte en repræsentant for det pågældende boligområde fortælle om netop deres sted, og det var ordet: FÆLLESSPISNING. Og hvad er egentlig et bofællesskab uden et fælles rum at spise sammen i? Det er her man lærer hinanden nærmere at kende. Spiseordningen må fastlægges, når tiden er moden til det men det er uvægerligt den, der vil være en forudsætning for, at man kan nære omsorg for hinanden. Det skal naturligvis stå enhver frit for at til - og framelde sig denne ordning efter behov, men at det udgør en meget væsentlig del af alle bofællesskaber blev tydeliggjort for alle på rundturen. I det hele taget er det alle de fælles aktiviteter, som opstår enten som en nødvendighed (et havehold f.eks.) eller et frivilligt gå/småløbe tur i skov og ved strand-hold - aktiviteter i fællesrummene. Det er alt sammen noget, der udvikler indbyrdes kendskab og sympatier. Og her kommer omsorgen ind i billedet. Man lytter, får fornemmelse for hinanden, hilser selvfølgelig altid, uanset hvordan den indbyrdes kontakt er. Man vil aldrig kunne lige godt med alle (det er noget med kemi) men der skal altid være en venlighed i luften, når man går forbi hinanden i området uden for vores lejligheder. Er man opmærksomme på hinanden, opstår vel også en vis form for empati og ansvar og dermed en følelse af omsorg, hvis nogen har brug for det og det kan alle føle behov for en skønne dag. Forsøg på at kæde nøgleord fra det store fælles papir sammen til en helhed: Fælleslokaler, fællesspisning, aktiviteter, fornemmelse for hinanden, hilse, høflighed, læse hinanden, empati, lytte, ansvarsfølelse. Venskaber og omsorgsfølelser bliver udviklet på en naturlig måde, når mennesker mødes jævnligt. Der er derfor enighed om, at der skal findes et fælleslokale. Her kan man gennem forskellige aktiviteter lære at kende hinanden. Det bliver da naturligt at man skaber og udvikler et fællesskab og kommer til at vise omsorg for hverandre. Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 12

13 Fælles spisning i fælleslokalet en gang imellem er vigtigt for mange. Store spiseborde med mange tomme stole er ikke hyggeligt, men enkle borde, som kan udvides plus sammenfoldelige stole kan være en løsning. Et tilhørende køkken er fint, men kræver også frivillige for at gøre rent og holde orden på inventar og madvarer. Fælleslokalet kan deles op, så der for eksempel kan blive en sofa gruppe med TV, et stille hjørne for skak spil og individuel læsning, definitivt en IT/PC hjørne, etc. Eventuelt kan man have en større filmdug for at vise film/tv. Omsorg kan udvises f. eks. ved at de som kan og har talent kan instruere/hjælpe med IT/PC-IPad- Mobiltelefon og andre emner. Frivillige kan eventuelt også løbende arrangere/foreslå fælles museumsbesøg, biografture, interessante foredrag, fælles gåture i nærområdet og andet. Et forslag var morgensang og morgenbad i havet. Det kan også være aktuelt, at beboerne giver genbrugsting til fællesbrug, ting som kan skabe yderligere fællesskab. Eksempler kunne være spil som ludo, matador, spillekort og puslespil. Og et bibliotek kan skabes med brugte bøger og bogreoler. De daglige aviser giver uendelige muligheder for debat. Medlemmerne er i gang med debat, men ikke endeligt færdiggjort denne, om temaerne Hver formiddag hvordan går det kaffe i fællesrummet (omsorg for naboen) Opmærksomhed på hinandens helbred (ansvar og medansvar) Handle ind for naboen, der er syg eller dårligt gående (almindelig medmenneskelig omsorg) Hvordan har fællesskabet ansvar når det viser sig, at nabo/genbo har hjælp behov, hvis alle har ansvar, tager ingen ansvar For foreløbigt at kunne nuancere og færdiggøre denne debat, har DALEN kontaktet Ældrerådet og Ældresagen for råd, dåd og inspirationer. Grundlæggende handler det jo om, hvordan Helsingør Kommune kan spare omkostninger på ældreområdet (tryghedsbesøg, hjemmehjælp mv.) ved at støtte etableringen af det almene boligbyggeri DALEN. (udgave ) Foreningen DALEN - Identitetspapir Side 13

Fysiske rammer og indhold. Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013

Fysiske rammer og indhold. Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013 Fysiske rammer og indhold Foreningen DALEN Informationsmøde nye medlemmer 02 12 2013 Principidé Dalen Fysiske rammer 3 størrelser lejligheder på70, 90 og 110 kvadratmeter, nogle måske i 2 etager fælleshus

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

BOFÆLLESSKABET DALEN v/hellebo Park

BOFÆLLESSKABET DALEN v/hellebo Park BOFÆLLESSKABET DALEN v/hellebo Park Foreningen DALEN Dagsorden Velkommen - introduktion - dagsorden Information om status efter diverse møder og kontakter v/ole Præsentationsrunde (navn og hvad man i givet

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Bofællesskaber. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk

Bofællesskaber. Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os. Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk Bofællesskaber Fyns almennyttige Boligselskab - flyt ind hos os Vestre Stationsvej 5 5000 Odense C 63125600 fab@fabbo.dk 60 62 58 10 85 87 Odense 10 Glasværket 85 Hammerparken 87 Sedenparken Brenderup

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens Afdeling 921 - Rør III udlejningsprojekt - - Horsens Andelsboligforeningen Beringsgaard opfører nu 33 almene familieboliger beliggende på, Horsens. Der er tale om udfyldelsen af lokalplan 228 fra oktober

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber Aftenens program Velkomst og baggrund for mødet, v/steen Dahlstrøm Hvad er et seniorbofællesskab?, v/ Eva Lunding Olsen At bo i et seniorbofællesskab, v/ Carsten Machon Pause Hvordan

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle Grejsdal Åpark 28 nybyggede familieboliger i Vejle Dejlige boliger med flot udsigt til Grejsdalen fra egne altaner og terrasser Afdeling 959-0 Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og 20 7100 Vejle Lejerbo Vejle

Læs mere

økonomisk bæredygtighed

økonomisk bæredygtighed Velkommen bæredygtige fællesskaber i Engdraget workshop 3 økonomisk bæredygtighed 23.11.2016 refleksioner over workshop 1 v. Arne Juul, Slagelse Boligselskab Workshop 1: MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED LAR /

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD frem for alt hjem EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD GODE BOLIGER OG MED TÆT KONTAKT TIL ANDRE BEBOERE Hvad er et senior bofællesskab? En boform, hvor

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV

Boligselskabet Domea Randers Moesgaard-Nielsen, Falbe Parken. 24 nye lavenergiboliger i størrelsen m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers 24 nye lavenergiboliger i størrelsen 71-108 m2 beliggende i Randers NV Boligselskabet Domea Randers Boligselskabet Domea Randers 24 nye, almene boliger opføres i det ikoniske

Læs mere

Husorden Afd Gødvad Seniorbo

Husorden Afd Gødvad Seniorbo Husorden Afd. 57 - Gødvad Seniorbo Værdigrundlag Ønsker Forventninger Husorden Fælleshusregler Gruppens ønsker og forventninger til bofællesskabet. Bofællesskabsform: Hovedformålet med bofællesskabet er,

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Sundbakken -indledende møde den 20. januar 2016. Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter

Sundbakken -indledende møde den 20. januar 2016. Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter Sundbakken -indledende møde den 20. januar 2016 Skitse af Sundbakken udført af Ginnerup Arkitekter Dagsorden 1. Velkommen og præsentation v. Lennon 2. Præsentation af bebyggelsesplan og lokalplan v. Ginnerup

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m²

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m² Gammel Køge Landevej 256 A-C Et godt sted at bo Attraktive boliger 1-3 værelser 51-162 m² M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M. Goldschmidt Ejendomme

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Foreningen DALEN 12.12.2013

Foreningen DALEN 12.12.2013 Uge 1/2014 Bestyrelsesmøde torsdag den 2/1-2014 kl. 19.00 hos formanden. Udsendes inden mødet. Uge 2 Medlemsmøde tirsdag den 7/1-2014 kl. 18.30 - Tilmelding nødvendig til ole@olenohr.com Supplerende referat

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Notatet indeholder: Et resumé over borgernes anbefalinger til fremtidens almene boliger. Forslag til

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere