Kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro. December Claus B. Olsen og Henning Hansen CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro. December 2001. Claus B. Olsen og Henning Hansen CASA"

Transkript

1 Kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro December 2001 Claus B. Olsen og Henning Hansen CASA

2 CASA Kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro December 2001 Claus B. Olsen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro CASA, December 2001 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Der er en stigende samfundsmæssig bekymring for kriminalitet begået af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor er det væsentligt at se nærmere på erfaringerne med den krimnalpræventive indsats over for børn og unge i lokalområder og at se den kriminalpræventive indsats i sammenhæng med integrationsproblematikken. Opfordringen til at lave en undersøgelse af den kriminalpræventive indsats i Indre Nørrebro kom fra ledelsen af bydelen. Man ønskede, at uafhængige forskere kikkede nærmere på og vurderede den indsats, som var udviklet bl.a. som reaktion på urolighederne i sommeren Formålet med undersøgelsen har været at beskrive, vurdere og perspektivere sammenhængen mellem det kriminalpræventive og integrationsindsatsen på Indre Nørrebro. Vores håb er, at erfaringerne fra Indre Nørrebro kan give inspiration til andre kommuner, der har tilsvarende problemer med etniske minoritetsunge, og til Folketingets og regeringens måde at forholde sig til kriminalitet og uroligheder blandt etniske minoritetsunge. Vi vil udtrykke en stor tak til Indre Nørrebro bydel for et godt samarbejde i undersøgelsesforløbet og til de mange personer på Indre Nørrebro, der stillede sig til rådighed for ofte lange og dybtgående interview. Vi vil også takke undersøgelsens følgegruppe og ekspertgruppe for deres kommentarer og diskussionsiver, der har bidraget væsentligt til at højne kvaliteten af undersøgelsen og af rapporten. Forskningsleder Finn Kenneth Hansen har foretaget den interne kvalitetskontrol i CASA. Socialministeriet, Justitsministeriet og Indre Nørrebro bydel har bidraget økonomisk til undersøgelsens gennemførelse. Ansvaret for rapportens indhold påhviler cand.polit. Henning Hansen og cand.adm.pol. Claus B. Olsen. CASA December 2001

5 blank

6 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Undersøgelsens formål Karakteristik af bydelen Indre Nørrebro Politiske målsætninger og handleplaner Den konkrete indsats for marginaliserede unge Samarbejde og netværk Indre Nørrebro modellen sammenkædningen af kriminalprævention og integration Erfaringer og resultater af indsatsen Perspektiver og læringsværdi Undersøgelsens baggrund og formål Formål Analysevinkler Metode Karakteristik af Indre Nørrebro Sociale forhold Kriminalitet Afrunding Politiske målsætninger og handleplaner Forståelsen af baggrunden for urolighederne Principper og målsætninger for integration Helhedsplan for integrationsaktiviteter Integrationspolitikken Afrundning Den konkrete indsats for marginaliserede unge Forhistorien Udviklingen på projektplan: Gadepulsen og gadeplansarbejdet Gadepulsen Rekruttering gennem aktivering Gadeplansarbejdet Hovedkompetencen er deres egne erfaringer Arbejdsopgaver Arbejdet som kontaktperson Pædagogisk metode: Storebror-til-lillebror Hovedelementer i det sociale og pædagogiske arbejde Betydningen af etnisk minoritetsbaggrund Udvikling af kompetencer... 49

7 5.3 Udviklingen i Socialforvaltningen: Fra Ungeteam til Børne- og Ungenetværk Familieafdelingen Fra Ungeteam til Børn- og Ungenetværk Procedure i forbindelse med indberetninger Udviklingen på kultur-, fritids- og integrationsområdet Idrætsaktiviteter Medborgerhusene Biblioteket Udviklingen i børne- og ungeforvaltningen Daginstitutioner Skolerne Projekter målrettet børn og unge med særlige problemer Klubberne Afrundning Samarbejde og netværk Den netværksbaserede samarbejdstradition Samarbejdsfora Samarbejdet i bydelsadministrationen Samarbejde med politiet Samarbejdet med skolerne Samarbejdet med klubberne SSP-samarbejdet Samarbejde og konkurrerende netværk Erfaringer og perspektiver Indre Nørrebro modellen sammenkædningen af kriminalprævention og integration Splittelse mellem tradition og modernitet Brandslukning og brandsikring Den aktivistiske politiker Konflikter med institutionerne Integration og segregation Nærdemokrati og samarbejde Gadeplansarbejdets integration i systemet Fra opposition til integration Indre Nørrebro modellens læringsværdi...88 Bilag...91 Bilag 1 - Interviewpersoner på Indre Nørrebro Bilag 2 - Medlemmer af følgegruppen Bilag 3 - Medlemmer af ekspergruppen Bilag 4 - Litteraturliste

8 1 Resumé I denne undersøgelse er der fokus på den kriminalpræventive indsats for børn og unge på lokalt plan og på sammenhængen mellem den kriminalpræventive indsats og integrationsproblematikken i et lokalområde. Det vil sige, hvorledes lokale myndigheder i et område med en væsentlig andel af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund har udviklet den kriminalpræventive indsats i forhold til at bremse eller undgå marginalisering blandt børn og unge. Undersøgelsens case er bydelen Indre Nørrebro i København. CASA er blevet opfordret af bydelens politiske ledelse til at se nærmere på og vurdere den indsats, som er udviklet i Bydelsrådets forsøgsperiode fra I juli 1997 blev Indre Nørrebro genstand for en stor national medieopmærksomhed, da voldsomme uroligheder og slagsmål mellem etniske minoritetsunge og politi i flere dage udspandt sig på Blågårds Plads. Denne rapport handler om den kriminalpræventive indsats, der blev sat i værk af Bydelsrådet på Indre Nørrebro som reaktion på urolighederne. 1.1 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at beskrive, vurdere og perspektivere den kriminalpræventive indsats særligt i forhold til marginaliserede unge med etnisk minoritetsbaggrund på Indre Nørrebro. Undersøgelsen handler om udviklingen af den offentlige politiske og institutionelle indsats i bydelen. Udgangspunktet for at belyse indsatsen har været en indkredsning af de problemer på Indre Nørrebro, som urolighederne og kriminaliteten kan ses som udtryk for. Perspektivet i undersøgelsen er at vurdere, om metoderne i den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro kan inspirere andre kommuner, der har tilsvarende problemer, samt Folketinget og regeringen i dens måde at forholde sig til kriminalitet og uroligheder blandt unge, herunder unge med etniske minoritetsbaggrund. Den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro beskrives og analyseres ud fra tre analysevinkler: En kriminalpræventiv vinkel med fokus på forholdet mellem den akutte, intervenerende indsats ( brandslukning ) og den langsigtede forebyggende indsats ( brandsikring ). En integrationsvinkel med fokus på forholdet mellem socialt medborgerskab (lighed i muligheder) og kulturelt medborgerskab (livsform og værdier). 5

9 En systemvinkel forholdet mellem politiske målsætninger og handleplaner, den konkrete indsats og samarbejde og netværk. Spørgsmålet er, om de forskellige indsatstyper hænger sammen og bidrager til en effektivisering af den samlede kriminalpræventive indsats. 1.2 Karakteristik af bydelen Indre Nørrebro I kapitel 3 foretages en statistisk belysning af sociale forhold, beboersammensætning og kriminalitet på Indre Nørrebro. Statistikken viser, at Indre Nørrebro udviser alle tegn på et socialt belastet boligområde: Indkomstniveauet er lavt, arbejdsløsheden og afhængigheden af offentlige ydelser er høj, en fjerdedel af indbyggerne er enten indvandrere eller efterkommere, heraf langt størstedelen fra mindre udviklede lande, 4 ud af 10 indbyggere under 15 år er indvandrere eller efterkommere, 63% af folkeskolens elever er tosprogede, og under 50% af bydelens børn går i en af de lokale folkeskoler. Kriminalstatistikken viser imidlertid en overraskende udvikling i anden halvdel af 1990erne. Nørrebro har oplevet en markant bedre udvikling i ungdomskriminaliteten end i resten af København. Ungdomskriminaliteten på Nørrebro er faldet mere blandt unge med dansk herkomst end blandt unge med udenlandsk herkomst, men der er et fald blandt begge grupper. Desuden peger en nylig undersøgelse på, at overepræsentationen blandt andet skyldes en etnisk bias i politiets sigtelsespraksis. Antallet af sigtelser af personer under 18 år er ligeledes faldet i alle kategorier bortset fra vold. Stigningen i antallet af voldssigtelser kan hænge sammen med et lavt antal voldssigtelser i udgangsåret I bydelsforsøgsperioden synes der således på grundlag af officielle statistikker at være sket en betydelig forbedring af den ungdomskriminelle situation på Indre Nørrebro. 1.3 Politiske målsætninger og handleplaner I kapitel 4 redegøres for Bydelsrådets politiske målsætninger og handleplaner med relevans for den kriminalpræventive indsats. Udfordringen på baggrund af urolighederne i juli 1997 var at styrke den sociale og kulturelle integration af etniske minoriteter på Indre Nørrebro og særligt af den gruppe af unge, som både følte sig diskrimineret og marginaliserede i forhold til samfundets centrale arenaer arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og kulturinstitutioner og som skabte utryghed i området. Bydelsrådets politiske målsætninger og handleplaner understreger den tætte kobling mellem integration og kriminalprævention. Desuden betones behovet for såvel helhedsorientering som målrettethed i indsatsen. 6

10 Det er bemærkelsesværdigt, at der var en bred konsensus i Bydelsrådet på tværs af det traditionelle politiske skel mellem venstre og højre om satsningen på at styrke integrationen i området og at se integrationsproblematikken i sammenhæng med kriminalpræventive målsætninger. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at bydelspolitikerne har været så direkte involveret i formuleringen af bl.a. Helhedsplanen og for nogles vedkommende direkte involveret og i dialog med de unge, der har deltaget i urolighederne. Politikerne overlod det ikke kun til ansatte og politiet at forestå denne kontakt og dialog. 1.4 Den konkrete indsats for marginaliserede unge I kapitel 5 beskrives den konkrete kriminalpræventive indsats i forhold til marginaliserede unge på Indre Nørrebro. Traditionen for, at tidligere unge rødder arbejder socialt og pædagogisk med marginaliserede unge, startede ikke med bydelsforsøget. Det var i gang inden fx i projektet Sjakket og i Ung i Parken. Der var kontakter og samarbejde mellem det daværende Ungeteam og projekterne, hvis deltagere og ledere udgjorde et rekrutteringsgrundlag for opbygningen af indsatsen i bydelsregi. Det nye med bydelsforsøget er for det første, at gadeplansarbejdet og værestedet Gadepulsen bliver etableret som den centrale nydannelse i Indre Nørrebro bydel på indsatsplan i forhold til marginaliserede unge, der opholder sig på gaden og ikke benytter klubberne i området. Følgelig har projektet haft en stærk politisk bevågenhed og opbakning, der bl.a. kom til udtryk i, at såvel formanden for Bydelsrådet som formanden for social- og beskæftigelsesudvalget sad i projektets styregruppe. Styrken ved Gadepulsen og gadeplansarbejdet er, at der er etableret en kontakt og dialog fra systemets side med den gruppe af unge, som begår lovovertrædelser og skaber utryghed i området og det offentlige system baseret på gensidig tillid. De unge har fået en anden troværdig rollemodel at se op til end den smarte kriminelle eller bandeleder. En person, der selv har været i konflikt med loven, med skolen eller med familien en person, som selv har prøvet at være i deres situation og derfor kan forstå dem. Det nye med bydelsforsøget var ligeledes, at der blev skabt et akut beredskab i offentligt regi til at tackle uroligheder og konflikter med marginaliserede unge uden at eskalere konflikten og skabe grundlag for yderligere konflikter på et senere tidspunkt. For det andet er det nyt, at gadeplansarbejdet og værestedet Gadepulsen indgår i en generel strategi for udviklingen af indsatsen for marginaliserede unge, der både omfatter en udvikling af den forvaltningsmæssige indsats og indsatsen i etablerede institutioner på kultur- og fritidsområdet samt børne- og ungeområdet: Skoler, klubber, medborgerhuset og biblioteket. 7

11 Den forvaltningsmæssige indsats har i første omgang været koncentreret i Ungeteamet, der var en specialenhed inden for rammerne af familieafdelingen i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede unge. Fra januar 2000 er de udgående dele af familieafdelingen blevet samlet i et Børne - og Ungenetværk, der tager sig af besøg i hjemmet, opsøgende arbejde på gaden, ledsagelse af de unge i retten, anonym rådgivning og motivationsskabende arbejde med unge. En central funktion har været at bistå gademedarbejderne med en professionalisering af deres arbejde og bakke dem op i forhold til systemet. Det er vores indtryk, at gadeplansarbejdernes forhold til systemet er blevet mere effektivt og fleksibelt. Der har fundet en anerkendelse sted af gadeplansarbejderne som en særlig del af systemet. I forhold til institutionerne har det i praksis vist sig, at det primært er biblioteket og medborgerhuset, der har taget handsken op i forhold til de muligheder, som decentralisering til bydelsniveau indebar. Biblioteket har over for børnegruppen satset på en egentlig forebyggende indsats på længere sigt ved at bistå med at styrke deres læseevner og yde lektiehjælp samt over for ungegruppen aftalt en procedure med gadeplansarbejderne i forbindelse med akut løsning af problemer i forbindelse med ballade og trusler. Medborgerhuset har arbejdet målrettet på at mindske balladen og utrygheden i huset ved at komme i kontakt og dialog med rødderne og etablere fornuftige voksenrelationer til dem og i tilfælde af at de er kompetente hertil ansætte dem i huset. Det synes at være lykkedes at ændre den negative situation til at huset nu er blevet et sted for alle grupper på Indre Nørrebro, der står respekt om. Desuden har bydelen satset på idrætsområdet. For eksempel har en idrætskonsulent i samarbejde med gadeplansarbejderne skabt kontakt til de unge, fået kendskab til deres ønsker og behov og inddraget dem i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Udviklingen i institutionerne på børne- og ungeområdet har været mere begrænset i forhold til en kriminalitetsforebyggende indsats for marginaliserede unge. Dels fordi folkeskolerne primært har satset på at realisere en anden målsætning nemlig at få flere Nørrebrobørn indskrevet dels fordi klubberne har set Gadepulsen og gadeplansarbejdet som en konkurrent. Fra en af skolerne, Hellig Kors Skolen, har der imidlertid været åbenhed overfor at udvikle indsatsen i forhold til marginaliserede unge i samarbejde med gadeplansarbejderne og Børne- og Ungenetværket. Det drejer sig om projektet Eksamensklassen, hvor det lykkedes at få en gruppe unge drenge igennem en 9. klasses eksamen ved at etablere et særligt undervisningsforløb på Farum Kaserne og et fast rådgivningstilbud, Kulturrådgivningen, som to gadeplansarbejdere står for, og som er rettet mod den gruppe med problemer, der ikke kommer på gaden eller i Gadepulsen. Desuden er der etableret en fælles indsats 8

12 mellem skolevejlederen på Hellig Kors Skolen og beskæftigelsesvejlederen i Børne- og Ungenetværket rettet mod at samle op på den gruppe af unge, som hverken er i arbejde eller i gang med et uddannelsesforløb. 1.5 Samarbejde og netværk I kapitel 6 ses der nærmere på de samarbejdsrelationer og netværk, som har præget den kriminalpræventive indsats i Indre Nørrebro Bydel. Kendetegnende for den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro er, at den som udgangspunkt er orienteret mod at tænke målgruppens problemstillinger i sin helhed. Et væsentlig element i indsatsen har været at opbygge og arbejde i samarbejdsfora og netværk, og kravet har været, at dette samspil skal være handlingsorienteret, målrettet og fleksibelt. Indsatsen for at skabe kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro har været baseret på princippet om den samarbejdende netværksorganisation der i praksis er mere end én organisation, og som går på tværs af skellet mellem offentlig og privat. Helhedsorienteringen i indsatsen er blevet hæmmet af manglende samarbejde og kamp om ressourcer mellem forvaltningerne, særligt mellem børne- og unge forvaltningen og socialforvaltningen. Samarbejdsproblemerne mellem socialforvaltningen og børn- og ungeforvaltningen er bl.a. kommet til udtryk som uenighed om afgrænsningen af målgruppen de truede børn, og hvem der har ansvaret for dem og skal betale for indsatsen. De to forvaltninger har forskellige billeder af opgaven og forskellige prioriteringer at tage hensyn til. Den netværksbaserede samarbejdsorganisation har haft gennemslag i forhold til den projektorienterede indsats over for marginaliserede unge. Her har der været tillid og interesse i at samarbejde og udvikle indsatsen mellem centrale politikere i Bydelsrådet, Børne- og Ungenetværket i socialforvaltningen, Integrationsenheden, biblioteket, medborgerhuset, projektparaplyen Rabarberlandet, boligselskabet FSB, Hellig Kors Skole og politiet. Den netværksbaserede samarbejdsorganisation har kun i mindre grad omfattet børne- og ungeforvaltningen, skolerne og klubberne og slet ikke det lokale SSP-udvalg, som er blevet betegnet som den mest marginaliserede gruppe på Indre Nørrebro. Realiseringen af en netværksbaseret samarbejdsorganisation er således kun lykkedes for en del af indsatsen på Indre Nørrebro. Der har været tale om forskellige politiske målsætninger og prioriteringer, fortolkninger af situationen, arbejdsmetoder, udviklingsstrategier m.v. Det er kun lykkedes delvis at integrere børne- og ungeforvaltningen, folkeskolerne og daginstitutionerne samt ungdomsklubledere, politiassistenter og skolelærere, der har været med i SSP-ud- 9

13 valget i netværkssamarbejdet. Der er dog i løbet af det sidste år sket en tilnærmelse mellem netværkerne. 1.6 Indre Nørrebro modellen sammenkædningen af kriminalprævention og integration I kapitel 7 samles der op på hovedelementerne i den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro. Det primære problem, som forårsager uroligheder og kriminalitet på Indre Nørrebro, er manglende kulturel (værdimæssig) og social integration i forhold til det øvrige danske samfund. Det er dette problemkompleks, som indsatsen på Indre Nørrebro har forholdt sig til ved at sammenkæde kriminalprævention og integration. Det er vores opfattelse, at der er tale om en Indre Nørrebro model, som er karakteriseret ved, at den kriminalpræventive og integrationsrettede indsats er blevet udviklet både hvad angår: En overordnet politik og strategi i form af en integrationspolitik og en helhedsplan, der direkte kobler forebyggelse af uroligheder, vold og kriminalitet med en styrkelse af den kulturelle integration på Indre Nørrebro. En konkret og målrettet indsats for at integrere marginaliserede unge med etnisk minoritetsbaggrund, som ikke benytter de almindelige klub- og fritidstilbud, og som opholder sig meget i grupper på gaden. Det drejer sig først og fremmest om gadeplansarbejdet, et værested og kontaktpersonordninger, men også om idrætsaktiviteter og en ad hoc indsats for en gruppe u- regerlige 9. klasses unge. En netværksbaseret samarbejdsorganisation, som både omfatter samarbejdsorganer og kontaktfora på ledelsesniveau mellem bydelen og politiet og på det praktiske niveau, der omfatter politikere, administration, institutioner, projekter og politi. Denne samarbejdsorganisation og den gensidige tillid, der er blevet opbygget, har muliggjort, at der kan handles hurtigt og sammenhængende i forhold til uroligheder. Nøgleordet i Indre Nørrebro modellen er integration i bred forstand. Det vil sige integration af nytænkning og innovative energier fra aktivistkulturen i de sociale bevægelser, fra tidligere utilpassede etniske minoritetsunge og fra den dynamiske projektkultur på Indre Nørrebro i udviklingen og effektiviseringen af indsatsen særligt i forhold til marginaliserede unge. Der er sket en åbning af det politiske og administrative system over for dialog med lokalsamfundet også med de unge rødder. Det perspektivrige ved den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro er sammenhængen mellem de tre niveauer i indsatsen. Den kriminalpræventive indsats har bidraget væsentligt til at skabe en højere grad af ro på Indre Nørrebro. Statistikkerne viser, at kriminaliteten er faldet på 10

14 Indre Nørrebro, og at faldet har været større end i resten af København. Såvel bydelens politikere og ansatte som politiet er enige om, at der er faldet mere ro over Indre Nørrebro. Desuden er der i kraft af det samarbejde mellem politi, bydelsadministration og gadeplansarbejdere, som er skabt i de senere år, opbygget et fleksibelt og akut handlende beredskab til at intervenere og følge op på situationer som urolighederne i november Det betyder naturligvis ikke, at problemerne er løst, eller at der ikke forekommer uroligheder eller kriminalitet, men de er blevet mindre, og man ved fra det offentliges side, hvad man skal stille op. 1.7 Erfaringer og resultater af indsatsen Desuden peges der i kapitel 7 på en række væsentlige erfaringer og perspektiver i den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro. For det første har Indre Nørrebro modellens primære styrke været den hurtige interventionsindsats brandslukningen. Det vil sige, at der er sket en målretning og effektivisering af den kriminalpræventive indsats på grund af den korte vej fra erkendelse til beslutning til handling på grund af den tillid, som er skabt mellem samarbejdsparterne. Men den mere grundlæggende forebyggelse brandsikringen er endnu i sin vorden. Bydelsrådsforsøget har fungeret for kort til at komme igennem med reformer i måden at tænke på i børne- og ungeinstitutionerne og til at konsolidere et samarbejde mellem institutionerne og de nye tilbud rettet mod marginaliserede unge som værestedet Gadepulsen. For det andet er det bemærkelsesværdigt, at flere politikere i Bydelsrådet har været synlige, aktive og engagerede i forhold til urolighederne. De viste sig på Blågårds Plads under urolighederne og kom i dialog med uromagerne. De havde fingeren på pulsen og havde et førstehåndskendskab til begivenhederne. De var ikke kun henvist til at orientere sig via embedsmænd eller pressen. For det tredje er der sket en væsentlig udvikling af dialogen og samarbejdet mellem bydelen og Nørrebro Nærpoliti. Samarbejdet har langt fra været problemfrit hele tiden, men de to typer af myndigheder har lært hinanden at kende og er nået frem til at respektere og undgå at modarbejde hinanden. Politiet har indset, at problemerne ikke lader sig løse med politimetoder alene, og at de ikke skal fare alt for hårdt frem i alle situationer. Og bydelen har erkendt, at problemerne ikke kan løses uden at samarbejde med politiet. Især på ledelsesplan er der skabt et tillidsforhold mellem politi og Bydelsrådet. Der er gode uformelle kontakter, og lederne mødes jævnligt for at tale om problemerne. Også på gadeplan synes dialogen, tilliden og samarbejdet at være blevet styrket væsentligt. 11

15 For det fjerde er der opbygget fleksible netværk og samarbejdsstrukturer mellem myndigheder, projekter og institutioner. En væsentlig del af indsatsen er foregået i et samarbejde mellem en række mennesker, som er i stand til at handle hurtigt og effektivt med henblik på at sætte nye initiativer i værk. Når der opstår et problem, kan man hurtigt mobilisere en række ansvarlige personer omkring en løsning. De er meget handlingsorienterede og ikke bange for at gøre noget utraditionelt. Man har til en vis grad kortsluttet en masse bureaukrati og formaliteter the red tape fordi der har været tale om en gruppe ildsjæle, der kender hinanden og som ved, at de kan stole på hinanden. Den projektorienterede strategi har imidlertid givet problemer i forhold til institutionsverdenen. Der har hos nogle af skolerne og klubberne været modstand og uvilje mod samarbejdet med gadeplansarbejderne, fordi de er tidligere rødder. Institutionerne på børne- og ungeområdet har generelt ikke været gearet til at indgå i en fleksibel og akut handlende kriminalpræventiv indsats. Det er ikke lykkedes at få skoler og ungdomsklubber tilstrækkeligt med i indsatsen. Men der er sket en væsentlig udvikling og nytænkning i den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro med udgangspunkt i de målrettede tilbud til marginaliserede unge i socialforvaltningen og til dels i samarbejde med Hellig Kors Skolen, biblioteket og medborgerhuset. Bydelens intention om at få klubberne og Gadepulsen til at arbejde bedre sammen synes ikke umiddelbart at være lykkedes. Man mangler en fælles forståelse mellem gadeplansarbejderne og klubberne. Gadepulsen opfattes af klubberne som en konkurrent, der ikke kun vil beskæftige sig med de institutionsløse unge. Desuden er der en grundlæggende uenighed om fortolkningen af situationen på Indre Nørrebro samt behovet for at koordinere holdninger og pædagogiske strategier i forhold til de unge, der laver uro og ballade. Der er endvidere forskellige fortolkninger af, om indsatsen fra bydelens side har haft en positiv effekt. SSP-udvalget på Indre Nørrebro har ikke udgjort en del af bydelens kriminalpræventive strategi. Bydelen har opfattet SSP-udvalget som for stift, tungt og langsomt til at løse problemerne, og i stedet har man etableret et mere effektivt fungerende SSP-lignende samarbejdsorgan i form af Pladsgruppen, hvor politi, politikere, institutionsledere m.v. mødes. Der er dog i det sidste år sket en tilnærmelse til SSP-udvalget. En forudsætning for, at der er blevet etableret et velfungerende samarbejde på Indre Nørrebro, er, at Bydelsrådet har haft lokalpolitisk myndighed, det vil sige magt til at træffe beslutninger og midler til at sætte dem igennem. Derfor har indsatsen haft en positiv effekt. Det centrale er, at den politiske myndighed kommer tættere på, at samarbejdspartnere møder folk i administrationen, som de kender fra andre sammenhænge, og at der er et lokalpolitisk engagement. 12

16 For det femte er styrken ved gadeplansarbejdet m.v., at der er skabt kontakt med meget utilpassede unge, som tidligere var negativt indstillet over for danske autoriteter og myndigheder. Gadeplansarbejderne havde de etniske minoritetsunges tillid eller vandt den. De er kendt i miljøet og var på mange måder de unges forbilleder og kunne derfor komme ind på livet af de unge og få skabt en positiv kontakt mellem de unge og myndighederne, fx om at passe en uddannelse, et arbejde og holde op med at lave kriminalitet. Ansættelsen af de tidligere rødder som gadeplansarbejdere må anses for at have været en afgørende forudsætning for, at det er lykkedes myndighederne at få tag i de marginaliserede unge. Gadepulsen og gadeplansarbejdet er nu overgået fra at være et eksternt finansieret projekt til at være et forankret offentligt tilbud. Derved er der sket en styrkelse af gadeplansarbejdets integration i det offentlige system. Integrationen i systemet stiller gadeplansarbejderne over for nye udviklingskrav. Det handler om professionalisering og uddannelse. Først og fremmest om en afklaring af deres professionelle rolle. Skal de primært fungere som advokater for de unge eller samarbejdspartnere med familieafdelingen? Det er tale om en balancegang, der på nuværende tidspunkt ikke synes at være tilstrækkeligt afklaret. Dilemmaet i professionaliseringen er, at gadeplansmedarbejderne risikerer at blive for integreret i systemet, så der opstår en distance i forhold til de unge. Kontakten vil blive vanskeliggjort, hvis de bliver for godt integreret i systemet, men måske bliver foranstaltningerne bedre ud fra et professionelt synspunkt. 1.8 Perspektiver og læringsværdi Perspektiverne i Indre Nørrebro modellen og dens læringsværdi for opbygningen af indsatsen i andre lokalområder er efter vores opfattelse: At det lokalpolitiske niveau lokalpolitikerne direkte har været involveret og deltagende i den kriminalpræventive indsats. Ansvaret overlades ikke til politiet. Derved begrænses politiets indsats i forhold til problemer, som dybest set er sociale og kulturelle, og man undgår at optrappe konflikten mellem politiet og de etniske minoritetsunge. At der er sket en dynamisering af det lokale politiske system gennem at inddrage de lokale traditioner og bevægelser i udviklingen af indsatsen. Derved er der tilført innovativ energi til systemet. At der er opbygget et beredskab til at tage sig af de problemer med kriminalitet og uro, som utvivlsomt vil opstå uanset kvaliteten af den kriminalpræventive indsats. Det er ikke muligt at tage højde for alle situationer. At der er opbygget en tradition i lokalområdet for at samarbejde på tværs, som kan betegnes den netværksbaserede samarbejdsorganisation. Denne 13

17 samarbejdsform bidrager til en øget sammenhæng i indsatsen, fleksibilitet over for nye udfordringer samt til dynamik og nytænkning. At der har været ledelsesmæssig opbakning og bevågenhed til udviklingen af indsatsen. Der har også været rummelighed overfor at fejle og dermed at lære noget. Bydelsrådet har fokuseret på organisatorisk læring. At tænke kriminalprævention som en sammenhængende indsats på tre niveauer og at tænke kriminalprævention sammen med integrationsproblematikken i lokalområdet. Det vil sige både på det politisk-strategiske niveau, på indsatsniveauet i mødet mellem professionel og bruger og på samarbejds- og netværkniveauet. Læringsværdien ligger således i at reflektere over erfaringerne fra den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro og vurdere, hvilke elementer der kan anvendes i andre lokalområder. 14

18 2 Undersøgelsens baggrund og formål Der er en stigende samfundsmæssig bekymring for kriminalitet blandt unge og 1 særligt blandt etniske minoritetsunge. Af kriminalstatistikkerne fremgår det, at unge indvandrere og efterkommere i aldersgruppen år begår en forholdsmæssig større andel af lovovertrædelserne. På den baggrund advarer Københavns Politi om, at en gruppe af unge indvandrere og efterkommere er ved at falde ud af det danske samfund. Hvis ikke det inden for de kommende år lykkes for det danske samfund at gennemføre en vellykket integration, så risikerer vi inden længe at stå med en gruppe unge, kriminelle indvandrere, der har meldt sig helt ud af samfundet, siger chefkriminalinspektør Per Larsen, Københavns Politi på baggrund af de seneste tal, der viser en stigning i antallet af indvandrere under 18 år, der bliver sigtet for forskellige forbrydelser. Det er tydeligt, at der er en gruppe indvandrere, der er ved at blive udstødt af det danske samfund, siger chefkriminalinspektøren. Og dermed har vi at gøre med et socialt problem, som vi ikke kan straffe os ud af. Vi bliver simpelthen nødt til at få sat mere tryk på integrationen, hvis vi skal hjælpe disse unge tilbage på rette spor. (Information d juli 2001) Fra Folketinget og regeringens side har man primært satset på at styrke den politimæssige indsats og på indførelse af en ny sanktionsform som modsvar til denne udvikling. Rigspolitichefen har de sidste tre år opsamlet politikredsenes egne oplysninger om gade- og bandekriminalitet, og Folketinget har netop gennemført en ungdomssanktion, der giver mulighed for at dømme unge kriminelle, der har begået kriminalitet i alderen mellem år, til et to-årigt behandlingsforløb som alternativ til en ubetinget fængselsstraf. I denne undersøgelse sættes der fokus på den kriminalpræventive indsats for børn og unge på lokalt plan og på sammenhængen mellem den kriminalpræventive indsats og integrationsproblematikken i lokalområdet. Det vil sige, hvorledes lokale myndigheder i et område med en væsentlig andel af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund har udviklet den kriminalpræventive indsats i forhold til at bremse eller undgå marginalisering blandt børn og unge. Undersøgelsens case er bydelen Indre Nørrebro i København. CASA er blevet opfordret af bydelens politiske ledelse til at se nærmere på og vurdere den ind- 1 Det vil sige efterkommere af indvandrere og flygtninge først og fremmest fra ifølge FNs definition mindre udviklede lande såsom Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Irak, Somalia og Iran. Jf. K. J. Jeppesen (2000). 15

19 sats, som er udviklet i Bydelsrådets forsøgsperiode fra , hvor rådet har haft selvstændig myndighedskompetence i forhold til social- og beskæftigelsesområdet, børne- og ungeområdet samt kultur- og fritidsområdet. Bydelen Indre Nørrebro er interessant som case, fordi der særligt siden urolighederne på Blågårds Plads i juli 1997, hvor etniske minoritetsunge og politi kæmpede imod hinanden har været en stor offentlig opmærksomhed på bydelen som eksempel på etniske minoriteters manglende integration i det danske 2 samfund. En væsentlig andel af bydelens ca beboere har etnisk minoritetsbaggrund, heraf den største andel i aldersgruppen op til 15 år. Bydelsrådet og bydelsadministrationen har således stået overfor den store udfordring at forsøge at bremse og vende en negativ udvikling med uro og kriminalitet i lokalområdet og samtidig ændre omverdenens billede af bydelen. 2.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at beskrive, vurdere og perspektivere den kriminalpræventive indsats særligt i forhold til marginaliserede unge med etnisk minoritetsbaggrund på Indre Nørrebro i sammenhæng med integrationsindsatsen. Undersøgelsen handler om udviklingen af den offentlige politiske og institutionelle indsats i bydelen. Udgangspunktet for at belyse indsatsen har været en indkredsning af de problemer på Indre Nørrebro, som urolighederne og kriminaliteten kan ses som udtryk for, og definitionen af målgruppen for indsatsen. Perspektivet i undersøgelsen er at vurdere, om metoderne i den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro kan inspirere andre kommuner, der har tilsvarende problemer, samt Folketinget og regeringen i deres måde at forholde sig til kriminalitet og uroligheder blandt unge, herunder unge med etniske minoritetsbaggrund. 2.2 Analysevinkler Undersøgelsens hovedtema er et politisk og institutionelt systems metoder og redskaber i en kriminalpræventiv indsats målrettet mod marginaliserede børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som enten er kriminelle eller kriminalitetstruede i et lokalområde. Den kriminalpræventive indsats på Indre Nørrebro beskrives og analyseres ud fra følgende analysevinkler: 2 Denne opmærksomhed hænger naturligvis også sammen med bydelens bekvemme placering i forhold til de landsdækkende medier. 16

20 1. En kriminalpræventiv vinkel Integrationsbestræbelser i forhold til etniske minoriteter anskues i denne optik som et middel til at opnå en større grad af forebyggelse af kriminalitet, chikane og uroligheder. På baggrund heraf kan en kriminalpræventiv indsats definitorisk opdeles i to hovedformer: En konkret intervenerende indsats i forhold til bestemte personer, familier eller grupper med det formål enten at løse et akut problem eller at forebygge yderligere kriminalitet, chikane og uroligheder populært udtrykt en brandslukning. En generelt forebyggende indsats i forhold til bestemte befolkningsgrupper eller lokalområder for på længere sigt at forhindre eller mindske forekomsten af kriminalitet, chikane og uroligheder populært udtrykt en brandsikring. 2. En integrationsvinkel Integration defineres ud fra et medborgerperspektiv. I denne undersøgelse er det forholdet mellem det sociale og det kulturelle medborgerskab, der er af interesse: Det sociale medborgerskab handler om borgerens oplevelse af sine muligheder og chancer for at deltage på lige fod med andre på samfundets centrale arenaer: Arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, politiske beslutningsfora, foreninger og forlystelser. Det kulturelle medborgerskab handler om borgerens oplevelse af, om der sker en samfundsmæssig anerkendelse af deres livsform og værdier. 3. En systemvinkel Undersøgelsen af den kriminalpræventive indsats betragtet som et politisk og institutionelt system opdeles på følgende tre analyseniveauer: Det politisk-strategiske niveau På dette niveau fokuseres på, hvordan den lokale ansvarlige myndighed har forholdt sig til uro og kriminalitet blandt unge i lokalområdet. Indsatsniveauet Dette niveau drejer sig om den konkrete indsats i forhold til marginaliserede unge med henblik på at forebygge uroligheder og kriminalitet. Det vil sige indsatser på gadeplan, i institutioner og i forvaltninger. Samarbejds- og netværkniveauet På dette niveau rettes opmærksomheden på samarbejdet om og netværksdannelser i forhold til den kriminalpræventive indsats både på ledelsesniveau og på medarbejderniveau samt på tværs af sektorgrænser. Af særlig in- 17

21 teresse er samarbejdet mellem den lokale myndighed og politiet om en kriminalpræventiv indsats i lokalområdet i forhold til kriminelle unge med indvandrerbaggrund. Endelig ses der på sammenhængen i den kriminalpræventive indsats mellem det politisk-strategiske niveau, den konkrete indsats og samarbejdet om indsatsen. Spørgsmålet er, om de forskellige indsatstyper hænger sammen og bidrager til en effektivisering af den samlede kriminalpræventive indsats. 2.3 Metode For at belyse udviklingen af indsatsen over for marginaliserede børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og sammenhængen mellem kriminalprævention og integration på Indre Nørrebro har vi foretaget 38 semistrukturerede kvalitative interview med et bredt udvalg af professionelle aktører i lokalområdet. Interviewpersonerne (se bilag 1) omfatter følgende grupper: Politikere fra Socialistisk Folkeparti (bydelsformanden), Enhedslisten (formanden for social- og arbejdsmarkedsudvalget), Socialdemokratiet og Venstre. Embedsmænd fra socialforvaltningen (både Børne- og Ungenetværket og familieafdelingen), børne- og ungeforvaltningen samt kultur- fritids- og integrationsforvaltningen. Gadeplansarbejdere/ansatte i værestedet Gadepulsen samt Forældreforeningen. Politiet både på chef- og politiassistentniveau. Skoler en skoleleder og lærere, der var med i SSP-udvalget. Fritids- og ungdomsklubber 2 ledere. Bibliotek og medborgerhus - souschef og leder. Handelsforeningen formand. Boligforening en koordinator og en projektmager. Københavns Kommunes projekt Vilde Lærerprocesser leder og konsulent. Desuden har vi foretaget en gennemgang af relevant skriftligt materiale om de kriminalpræventive og integrative aktiviteter i bydelen, fx politiske dokumenter, interne evalueringer og rapporter. Materiale er rekvireret hos bydelsadministrationen eller hentet fra bydelens hjemmeside. Herudover er inddraget relevant statistisk materiale fra bl.a. Københavns Politi og Københavns Kommune samt fra andre undersøgelser til nærmere at karakterisere bydelen Indre Nørrebro set i forhold til Københavns Kommune. Endelig har vi gennemgået andre undersøgelser af Indre Nørrebro. I fortolkningen af datamaterialet har vi bl.a. ladet os inspirere af Bolette M. Christensens 18

22 meget grundige og omfattende Fortællinger fra Indre Nørrebro (2001) samt af Eva Sørensen og Henrik Bangs nytænkende analyse af udviklingen på Indre Nørrebro Fra græsrødder til hverdagsmagere (1997). Undersøgelsen har været opbygget i to hovedfaser. I første fase dannede vi os et dybere kendskab til området Indre Nørrebro og til de aktører, der er relevante i forhold til kriminalpræventive og integrative initiativer i bydelen. Undersøgelsen bestod i denne fase af læsning af bøger, evalueringer og artikler i tidskrifter og aviser samt af interview med 11 nøglepersoner på Indre Nørrebro. Interviewpersonerne blev bedt om at fortælle om deres erfaringer med den kriminalpræventive og integrative indsats på Indre Nørrebro samt at give deres vurdering af, om der er særlige sociale og kulturelle problemer på Indre Nørrebro, herunder særlige problemer med kriminalitet og social uro, om effekten af Helhedsplanen, af indsatsen i forhold til marginaliserede unge, herunder gadeplanarbejdet og værestedet Gadepulsen og af samarbejdet om indsatsen, særligt samarbejdet med politiet samt af udviklingen på Indre Nørrebro: Går den i en positiv eller en negativ retning? I anden fase af undersøgelsen blev der foretaget 27 yderligere interview med lokale professionelle aktører, som på forskellig vis er involveret i den kriminalpræventive indsats. Til at følge og kommentere undersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for bydelsadministrationen, Det kriminalpræventive Råd, Socialministeriet samt en ekspertgruppe bestående af forskere og en journalist med særlig kendskab til emnet og bydelen. Følgegruppens sammensætning fremgår af bilag 2 og ekspertgruppens sammensætning af bilag 3. 19

23

24 3 Karakteristik af Indre Nørrebro Indre Nørrebro er en bydel i København med ca beboere, hvilket svarer til en mellemstor kommune (fx Slagelse). Bydelen dækker et forholdsvis lille område mellem på den ene led Søerne og Nørrebros Runddel og på den anden led Åboulevarden og Tagensvej. Kvarteret har siden slutningen af tallet været præget af tilflytning og var frem til 1970erne et arbejderkvarter med mange små og billige lejligheder, der boede mange mennesker i. Ryesgadeområdet var før saneringen i 1960erne og 1970erne det tættest befolkede område i hele Danmark. 3.1 Sociale forhold Et statistisk blik på de sociale forhold på Indre Nørrebro viser, at bydelen gennemgående er dårligere stillet end Københavns Kommune som helhed. Statistik om den sociale tilstand på Indre Nørrebro i sammenligning med hele Københavns Kommune årige Gennemsnitlig bruttoindkomst: Indre Nørrebro Hele København Enlige kr kr. Par kr kr. Ledighedsprocent... 13,2% 9,0% Ledighedsgrad... 0,396 0,337 Procent berørt af ledighed... 33,0% 27,0% Procentdel på førtidspension... 7,2% 6,6% Procentdel på kontanthjælp... 15,7% 12,3% Procent med højst grundskole... 40,0% 38,0% Kilde: Københavns Kommune Statistisk Kontor: Københavns Bydele 2000 For det første er bruttoindkomsten på Indre Nørrebro lavere end i hele Københavns Kommune 6% lavere blandt enlige og 12% lavere blandt par. For det andet er arbejdsløsheden større på Indre Nørrebro, både ledighedsprocenten, ledighedsgraden (hvor længe de ledige er ledige) og procent berørte af ledighed. For det tredje er der en større procentdel af beboerne på førtidspension og kontanthjælp. 21

25 Endelig er der for det fjerde lidt flere på Indre Nørrebro, som højst har en grundskoleuddannelse det vil sige, at de hverken har en erhvervsuddannelse eller en studenter-/hf-eksamen. Vi har også set på, hvilken kategori af beskæftigelse eller sociale ydelser den årige befolkning er placeret i på et givent tidspunkt (november 1999) sammenlignet med hele Københavns Kommune årige befolkning opdelt på beskæftigelses-/ydelseskategorier. November 1999 Indre Hele Procent Nørrebro København Beskæftigede/orlov... 48,6 53,1 Uddannelsessøgende... 23,4 21,1 Aktivering/revalidering... 3,7 3,5 Arbejdsløse... 5,6 3,0 Kontanthjælp... 4,5 4,0 Førtidspension... 6,6 6,0 Efterløn m.v.... 1,7 3,0 Øvrige... 5,9 6,3 I alt ,0 100,0 Antal Kilde: Københavns Kommune Statistisk Kontor: Københavns Bydele 2000 På Indre Nørrebro er der færre, der er i beskæftigelse/orlov, end i resten af København, men til gengæld er der flere uddannelsessøgende. Desuden kan vi se, at der er flere arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på Indre Nørrebro. Indre Nørrebro har ændret beboersammensætning de senere år, men er stadig en socialt dårligt stillet bydel med forholdsvis mange vanskeligt stillede borgere. Indre Nørrebro er dog også i stigende grad blevet et område med mange ressourcestærke, fx studerende samt unge funktionær- og akademikerfamilier. Det skyldes ikke mindst den forbedrede boligstandard og flere andelsboliger. På den måde er bydelen blevet et befolkningsmæssigt mere differentieret område end tidligere. Indre Nørrebro er ligeledes et område med en relativ stor andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere, og en væsentlig del af indbyggerne på Indre Nørrebro har anden etnisk baggrund end dansk. (Se tabel på næste side). 22

26 Procentdel af indbyggere, der er indvandrere og efterkommere på Indre Nørrebro og i hele Københavns Kommune. 1. januar 1999 Procent Indre Nørrebro Hele København Indvandrere*, i alt... 17,2% 12,6% Fra mere udviklede lande... 3,9% 3,6% Fra mindre udviklede lande... 13,3% 9,0% Efterkommere**, i alt... 6,9% 3,9% Fra mere udviklede lande... 0,8% 0,5% Fra mindre udviklede lande... 6,1% 3,4% Indvandrere og efterkommere i alt... 24,1% 16,5% Antal indbyggere i alt * Personer født i udlandet ** Personer født i Danmark af udenlandske forældre. Kilde: Københavns Kommunes Statistiske Kontor. Tal nr. 4. December 2000 En fjerdedel af indbyggerne på Indre Nørrebro er enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere, mens der i hele Københavns Kommune kun er 16% indvandrere eller efterkommere. Desuden skal det nævnes, at langt de fleste indvandrere og efterkommere stammer fra de såkaldte mindre udviklede lande, dvs. alle andre lande end Norden, EU samt USA og Canada. Procentdel af indbyggere i forskellige aldersgrupper, der er indvandrere og efterkommere på Indre Nørrebro. 1. januar år år år Indvandrere*, i alt... 8,4% 15,1% 20,8% Fra mere udviklede lande... 0,0% 3,3% 5,1% Fra mindre udviklede lande.. 8,4% 11,8% 15,7% Efterkommere**, i alt... 33,4% 7,4% 1,0% Fra mere udviklede lande... 1,3% 0,5% 0,5% Fra mindre udviklede lande.. 32,1% 6,9% 0,5% Indvandrere og efterkommere i alt 41,8% 22,5% 21,8% Antal indbyggere i alt * Personer født i udlandet ** Personer født i Danmark af udenlandske forældre. Kilde: Københavns Kommunes Statistiske Kontor. Tal nr. 4. December En tredjedel af børnene under 16 år er efterkommere, og næsten 10% er indvandrere. Hvis vi ser på gruppen af unge på år, er der kun halvt så mange med anden etnisk baggrund end dansk. 23

27 63% af eleverne i folkeskolerne på Indre Nørrebro er tosprogede. Under 50% af bydelens børn i den undervisningspligtige alder går i en af de lokale folkeskoler, fordi over halvdelen går i privatskole eller i folkeskole i en anden bydel. Dette tal skal dels ses i forhold til, at kun 11% af eleverne på landsplan i 1997 havde fravalgt folkeskolen til fordel for en privatskole, dels i forhold til at forældre i bydelen som regel vælger en daginstitution i lokalområdet. (Granum, 2001). Der er videre en tendens til, at danske familier flytter ud af bydelen, mens udenlandske børnefamilier flytter til. Desuden er der en relativ stor tilflytning af unge i alderen år. De store grupper med udenlansk statsborgerskab kommer fra Tyrkiet (inkl. kurdere), ex-jugoslavien, Pakistan, Marokko og Somalia. Eksempelvis kan det nævnes, at det største almennyttige boligselskab i København med boliger, Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB), har 3 afdelinger med i alt boliger på Indre Nørrebro, hvor der bor mellem mennesker, heraf ca. 50% af anden etnisk herkomst end dansk. Da byggeriet var nyt i 1970erne, kunne næsten alle få en bolig, hvilket gav en bred sammensætning af beboere, heraf en del med mange ressourcer og overskud. Mange af de ressourcestærke er imidlertid flyttet, og mobiliteten er faldet fra 20% pr. år i 1970erne til 6-7% pr. år nu. Den lavere mobilitet hænger også sammen med, at der er forholdsvis få almindelige lejeboliger tilbage. Mange lejligheder er blevet omdannet til andelsboliger i forbindelse med kommunens salg af ejendomme. Derfor er der nu en tendens til at holde fast i ens lejebolig, fordi det er svært at få en ny. 3.2 Kriminalitet Der findes ikke en specifik kriminalstatistik for Indre Nørrebro, så man kan følge udviklingen. Københavns Politi har udarbejdet en særskilt statistik over kriminaliteten blandt unge under 18 år opdelt på politistationer, fx Station 3, som omfatter både Indre og Ydre Nørrebro. Denne statistik er baseret på sigtelser og sigtede personer. Det er altså kun den del af kriminaliteten, som kommer til politiets kendskab, ligesom det kun omfatter dem, der er blevet sigtet (en del af de sigtede bliver frikendt). Udover omfanget af kriminalitet, afspejler statistikken i lige så høj grad, hvor dygtig og ihærdig politiet er, og hvor stor en indsats de yder for at fange lovovertrædere. Disse begrænsninger er vigtige at bemærke, når man vurderer den statistiske udvikling. Eksempelvis kan en stigning i kriminaliteten fra et år til det næste skyldes, at politiet har brugt flere ressourcer, eller at de har valgt at sigte flere personer. 24

28 Antal sigtelser af personer under 18 år i København og Station Antal sigtelser Indeks, 1995=100 Hele Hele København Station 3 København Station Kilde: Københavns Politi: Statistik og analyse vedr. kriminalitet begået af personer under 18 år. Årene Tabellen viser, at ungdomskriminaliteten i form af antal sigtelser har været ret stabil i hele København, bortset fra 1998, hvor der var et markant fald. Hvis vi ser på Station 3, som omfatter Nørrebro, er der derimod tale om et markant fald. Hvis vi ser bort fra det særligt lave tal i 1998, er der tale om et fald på næsten 40% i perioden Nørrebro har altså oplevet en markant bedre udvikling i ungdomskriminaliteten end i resten af København. Den eneste statistiske kilde vi har kendskab til, der har Indre Nørrebro som et særskilt område, er en statistik over henvisninger af sigtede personer til socialcentre. Det dækker personer under 18 år, der er blevet sigtet for kriminalitet, og er blevet henvist til socialcentrene. Det sker, hvis det er personer under den kriminelle lavalder på 15 år samt personer i alderen år. Følgende tabel viser udviklingen i perioden Det skal dog nævnes, at den samme person godt kan optræde flere gange, da der kan være tale om flere forseelser. Antal henvisninger af sigtede personer under 18 år til socialcentre i København og Indre Nørrebro Antal sigtelser Indeks, 1996=100 Hele Indre Hele Indre København Nørrebro København Nørrebro Kilde: Københavns Politi: Statistik og analyse Tabellen bekræfter den foregående tabel, at kriminaliteten har været lavere på Indre Nørrebro end i resten af København. Men det er også værd at notere, at udviklingen ellers har været ret parallel var et absolut lavpunkt, og kriminaliteten er nu højere eller på samme niveau som i midten af 1990erne. 25

AMID Working Paper Series 29/2002. Sociale indsatser i forhold til de allersvageste blandt de etniske minoriteter 1

AMID Working Paper Series 29/2002. Sociale indsatser i forhold til de allersvageste blandt de etniske minoriteter 1 AMID Working Paper Series 29/2002 Sociale indsatser i forhold til de allersvageste blandt de etniske minoriteter 1 Marianne Skytte, Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet Dette

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012 Jill Mehlbye, Ulf Hjelmar & Nichlas Permin Berger Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012 En evaluering af organisering og indsatser Publikationen Det kriminalitetsforebyggende arbejde

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Børn og unge og deres sociale problemer i boligområder i Valby

Børn og unge og deres sociale problemer i boligområder i Valby Børn og unge og deres sociale problemer i boligområder i Valby November 2005 Qasim Ali Sikandar CASA Børn og unge og deres sociale problemer i boligområder i Valby November 2005 Qasim Ali Sikandar Center

Læs mere

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 SBi 2009:17 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008 Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk,

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING FRIVILLIGE i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Frivillige i det boligsociale arbejde Frederik Mühldorff Sigurd, projektleder Louise Stine Jessen Majken Rhod Larsen Kasper Krog Pedersen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren ASA ASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren enter for Alternativ

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune

Evaluering af projekt: Opsøgende vejledning til 19-24-årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Marts 2006 Frank Meier og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Evaluering af projekt: "Opsøgende

Læs mere