REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7 Tilsyn og administration 6 8 Gebyrer 7 9 Henvendelser og klager 7 10 Overtrædelse og straf 8 11 Bemyndigelse 8 12 Ikrafttrædelse 8 II SÆRLIG DEL 1 Oversigt over affaldsordninger for husstande 9 2 Dagrenovation 10 3 Indsamlingsordning for restaffald 10 4 Indsamlingsordning for bioaffald 13 5 Indsamlingsordning for batterier 14 6 Indsamlingsordning for papir 15 7 Indsamlingsordning for glas 16 8 Indsamlingsordning for storskrald 16 9 Flishugning af grene Indsamlingsordning for pap Indsamlingsordning for plastemballage Indsamlingsordning for metalemballage EE-affald Farligt affald PVC Imprægneret træ Haveaffald Genbrugspladser Afbrænding af affald 24 Bilag 1 Adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere 25 Bilag 2 Beholderstørrelser 26 Bilag 3 Ordensreglement for genbrugspladser i Kalundborg Kommune 27 2

3 I GENEREL DEL 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande i Kalundborg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: 1. Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)(med senere ændringer). 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) (med senere ændringer). 3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). 4. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 3 Regulativets gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme i Kalundborg Kommune, og omfatter håndtering af dagrenovation og andet affald fra husstande. Ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationslignende affald er ligeledes omfattet af regulativet. 3.2 Regulativets bestemmelser gælder inden for Kalundborg Kommune. 3.3 For affald fra virksomheder og institutioner henvises til Regulativ for erhvervsaffald 3

4 4 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse. Definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets Særlige del II, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med ensartet sammensætning Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Brugere: Ved brugere forstås alle husstande, sommerhuse og grundejere, der er omfattet af dette regulativ. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, kærre o.lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholder, sækkestativ, sæk, køkkenspand, køkkenpose, minicontainere, vippecontainer og lignende, der bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. Anvisningsordning: En regulativbestemt affaldsordning, hvor husstanden og grundejeren er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i dette regulativ. Indsamlingsordning: En regulativbestemt affaldsordning, hvor husstanden og grundejeren overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre 4

5 håndtering. En indsamlingsordning kan organiseres som en hente- og/eller en bringeordning. Kildesortering: Ved kildesortering forstås, at affaldet sorteres, der hvor det opstår, i forskellige ensartede fraktioner f.eks. papir, pap, glas, metal, bioaffald. Standplads: Ved en standplads forstås den permanente plads hvor beholderen står på grunden. 5 Pligter og rettigheder Benyttelsespligt 5.1 Husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme og ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationslignende affald i Kalundborg Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. Fælles opsamling og afhentning for flere brugere 5.2 En bruger kan have fælles opsamlingsmateriel med andre brugere jf. Særlig del afsnit 3.4. Brugere med fælles opsamlingsmateriel og håndtering af affald har alle pligt til at sikre benyttelse af de indsamlings- og anvisningsordninger, der er fastsat i regulativet. En bruger kan ikke overlade ansvaret for håndtering af affald til andre brugere, der benytter samme opsamlingsmateriel. Sorteringspligt 5.3 Brugeren har pligt til som minimum at sortere affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del II. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres, er det Kalundborg Kommune, der træffer afgørelse herom. 5.4 Affaldsfraktioner, som brugeren ikke kan klassificere i henhold til regulativets særlige del eller i henhold til anden lovgivning og regulering, skal med henblik på klassificeringen og konkret anvisning anmeldes til Kalundborg Kommune. 5

6 6 Opbevaring af affald 6.1 Brugeren skal opbevare sit affald på matriklen. Brugerens opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. Det er ikke tilladt at oplagre affald. Midlertidig oplagring af affald mellem to afhentninger må ikke være til gene for andre. 6.2 For opbevaring af affald gælder i øvrigt for brugeren, at denne skal: Anvende det af kommunen godkendte materiel, hvor kommunen stiller krav hertil. Vedligeholde og rengøre materiellet efter kommunens anvisninger. Sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås. Sikre fri og uhindret adgang til opsamlingsmateriellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Sikre at adgangsveje og standplads holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses. Sikre, at opbevaring af affald ikke giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme. Sikre, at opbevaringen af affaldet ikke giver anledning til at tiltrække skadedyr på ejendommen eller på naboejendomme. Sikre, at materialer, der kan blæse væk eller er støvende, opbevares i lukkede beholdere eller indendørs. Sikre at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet under opbevaring. 6.3 Det påhviler brugeren at oplyse kommunen om ændringer, der kræver en regulering i antallet af opsamlingsmateriel. 7 Tilsyn og administration 7.1 Kalundborg Kommune administrerer regulativets regelsæt og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. Miljøbeskyttelsesloven. 7.2 Kommunen kan meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge forurening og sikre, at affald håndteres på forsvarlig vis, jf. Affaldsbekendtgørelsens 70 stk. 1. 6

7 8 Gebyrer 8.1 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til 48 i Miljøbeskyttelsesloven samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. 8.2 Alle, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering. 8.3 Gebyrernes størrelse vedtages én gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. 8.4 Gebyrerne opkræves sammen med ejendomsskatten. 8.5 Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der foreligger en skriftlig aftale herom mellem grundejeren og en lejer, efter en konkret vurdering tillade, at opkrævningen af gebyrer sker hos andre end grundejeren. 8.6 Alle, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele behov for større eller mindre beholderstørrelser. Særgebyrer 8.7 Kalundborg Kommune kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres som følge af særlige ydelser herunder fx for: udgifter, der følger af, at affaldet ikke er korrekt sorteret. uhensigtsmæssig placering af opsamlingsmateriel uhensigtsmæssige adgangsveje overfyldt opsamlingsmateriel afhentning uden for ordinære ruter 9 Henvendelse og klager 9.1 Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Kalundborg Kommune. 9.2 Administrationens afgørelse i henhold til regulativet kan påklages til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 7

8 10 Overtrædelse og straf 10.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ, herunder undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jf. 72 i Affaldsbekendtgørelsen. 11 Bemyndigelse 11.1 Kommunalbestyrelsen har bemyndiget de faglige enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Park og Ejendom til at træffe afgørelser efter dette regulativ samt regulativets særlige del Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljøudvalget til at ændre i regulativets særlige del. 12 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. juli Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald i Bjergsted Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Gørlev Kommune Regulativ for dagrenovation i Hvidebæk Kommune Renovationsregulativ for Høng Kommune Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald i Kalundborg Kommune Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. juni Kaj Buch Jensen / Henrik Damm Borgmester Kommunaldirektør 8

9 II SÆRLIG DEL 1 Oversigt over affaldsordninger for husstande Kalundborg Kommunes ordninger for affald fra husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme og ubebyggede grunde der frembringer dagrenovationslignende affald, i form af indsamlings- og anvisningsordninger, fremgår af listen nedenfor. Bestemmelser for de enkelte ordninger er beskrevet efterfølgende. Affaldsfraktion Indsamlingsordning Bemærkninger Hente Bringe Restaffald X Beholdere tømmes hver 14. dag Bioaffald X Beholdere tømmes hver 14. dag Batterier X I plastpose på låget af bio/restbeholder Papir X I kuber/bobler og på genbrugspladserne Glas X I kuber/bobler og på genbrugspladserne Storskrald X X Tilmeldeordning. Fraktionerne: pap, plast, jern/metal, EE-affald, forbrændingsegnet, ikkeforbrændingsegnet Kan også afleveres på genbrugspladserne Flishugning X Tilmeldeordning for helårshuse Ruteordning for sommerhuse Pap X X Storskrald eller genbrugspladserne Plastemballage X X Storskrald eller genbrugspladserne Metalemballage X X Storskrald eller genbrugspladserne EE-affald X X Storskrald eller genbrugspladserne eller til forhandler Farligt affald X Genbrugspladserne PVC-affald X Genbrugspladserne Imprægneret træ X Genbrugspladserne Haveaffald X Genbrugspladserne eller hjemmekompostering Andre fraktioner X Genbrugspladserne 9

10 2 Dagrenovation 2.1 Definition af dagrenovation Dagrenovation er affald, der hovedsageligt består af køkkenaffald samt mindre emner af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger og som ikke er omfattet af andre ordninger. Dagrenovation er fx madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice o.l., madholdigt eller snavset pap, papir og plast, udtjent porcelæn, keramik og stentøj i små mængder, udtjente glødepærer, sod, aske samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation. Dagrenovation i Kalundborg Kommune skal sorteres i bioaffald og restaffald, se nedenfor. 3 Indsamlingsordning for restaffald 3.1 Definition af restaffald Restaffald er den affaldsfraktion, der er tilbage når de genanvendelige materialer og bioaffald er sorteret fra dagrenovation. Restaffald kan defineres som en affaldsfraktion, der hovedsageligt består af mindre emner af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger. Restaffald er for eksempel kartoner til mælk, juice og lignende, eller anden emballage som ikke kan rengøres eller sod og aske (skal pakkes ind), kattegrus, engangsbleer (skal være indpakket), engangsservice samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald og som ikke er omfattet af øvrige affaldstyper i dette regulativ. I beholderen eller sækken må ikke henlægges: Gløder, varm aske, jord, grus, sand, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af ejendomme, oprenset kloakslam, farligt affald og flydende affald af enhver art. 3.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for restaffald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 10

11 Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer affald af ubetydeligt omfang. Kalundborg Kommune vurderer om omfanget er ubetydeligt. For affald fra virksomheder og institutioner henvises til Regulativ for erhvervsaffald i Kalundborg Kommune. 3.3 Affaldshåndtering Restaffald og bioaffald afhentes på samme ugedag hver 14. dag af en dobbeltkammerbil. Brugere som etageboliger og større virksomheder/institutioner med ekstraordinære store mængder dagrenovation, som ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere beholdere, kan tilkøbe ugetømning. Ved helligdage og vejrlig kan der ske en midlertidig forskydning i afhentningsdagene. Der kan ske ruteomlægning. Inden ruteomlægning vil de berørte ejendomme blive informeret om de nye tømmedage. 3.4 Opsamlingsmateriel Der må ikke anvendes andet end det af Kalundborg Kommune udleverede opsamlingsmateriel. Materiellet tilhører Kalundborg Kommune. Beholderstørrelserne fremgår af bilag 2 Beholderstørrelser. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Kalundborg Kommunes gebyrblad. Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse kan til den udendørs opsamling opstille affaldsbeholdere fælles for flere husstande. Der skal dog være en juridisk enhed hvorfra gebyr kan opkræves. Som hovedregel må beholderen ikke veje mere end 0,25 kg pr. liter. Det er Kalundborg Kommune der afgør om beholderen er for tung. 11

12 En affaldssæk må maksimalt veje 12 kg. Materiel, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på materiellet, hvor det ikke har været håndteret af renovatøren. Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Brugerne skal selv rengøre opsamlingsmateriellet. Hvor Kalundborg Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes beholdere, kan der benyttes sække. Dette gælder f.eks. på Nekselø. Sækkestørrelser fremgår af bilag 2 Beholderstørrelser 3.5 Kapacitet for opsamlingsmateriel På enhver ejendom i Kalundborg Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted. Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom. Hvis Kalundborg Kommune vurderer, at tilmeldingen af beholdere ikke svarer til behovet kan Kalundborg Kommune afgøre, hvilken beholderstørrelse der skal anvendes. Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald end der kan være i rest/bio-beholderen er det muligt at købe sækkemærker til påsætning på andre typer affaldssække, på højest 120 l, f.eks. en almindelig sort sæk. Mærkerne kan købes af Kalundborg Kommune. Ekstrasække sættes ved affaldsbeholderen inden kl på tømningsdagen. Kun de sække der er forsynet med det af kommunen godkendte sækkemærke, vil blive taget med. 3.6 Anvendelse af opsamlingsmateriel Affaldsbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses ned i beholderen så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved vanskeliggøres. 12

13 Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Kalundborg Kommune afgør, om opsamlingsmateriellet er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunen tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i materiellet. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende og vådt affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på personer eller på opsamlingsmateriellet. 3.7 Placering af opsamlingsmateriel Se bilag 1 Adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere. 3.8 Tilmelding/afmelding Til- og afmeldinger til ordningen for restaffald og bioaffald foretages af grundejeren ved henvendelse til Kalundborg Kommune. Ændringer af beholderantal og størrelse sker ligeledes ved henvendelse til Kalundborg Kommune. Tilmelding kan ske løbende. Ved afmelding og omvalg/bytning vil ændringen ske senest 14 dage efter kommunen har modtaget bestillingen. Regulering af gebyret bliver foretaget til den 1. i næste måned efter levering af beholderen. 4 Indsamlingsordning for bioaffald 4.1 Definition af bioaffald Bioaffald er i denne sammenhæng vegetabilsk og animalsk bioaffald eksempelvis alle former for madrester både rå og tilberedte, kød og kødben, fisk, ris og pasta, grøntsager og grøntsagstoppe, kartofler, fedt og sovs, ost, frugt, brød og kager, pålæg, æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller, kaffegrums og kaffefiltre, teblade og tefiltre, køkkenrulle fra brug i køkkenet, blomster og ukrudt, plantemuld samt gødning og strøelse fra mindre ikke kødædende kæledyr. 13

14 4.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for bioaffald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 4.3 Affaldshåndtering Bioaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse via bioforgasning eller centralkompostering. For bioaffald gælder de samme regler som for restaffald se afsnit , dog gælder der specielle regler for bioaffald mht. opsamling i køkkenet, se afsnit Opsamlingsmateriel i køkkenet Til opsamling i køkkenet, kan den køkkenspand som uddeles af kommunen anvendes. Bioaffald skal inden det lægges i beholderen eller sækken, være emballeret i de bioposer som kommunen uddeler. Bioposerne må ikke anvendes til andre formål end emballering af bioaffald. 5 Indsamlingsordning for batterier 5.1 Definition af batterier Batterier i denne sammenhæng er bærbare batterier eller akkumulatorer. Ved bærbare batterier forstås både engangsbatterier fx alkaline, brunsten og kviksølv samt genopladelige fx Ni/Cd og lithitum. Batterier i denne sammenhæng er ikke industribatterier eller bilbatterier. 5.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for batterier Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 14

15 5.3 Affaldshåndtering Batterier skal udsorteres og afleveres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse. Batterier skal af brugerne lægges i en gennemsigtig plastpose på højest 4 l, der herefter placeres oven på låget af affaldsbeholderen inden tømning. 5.4 Opsamlingsmateriel Der kan indføres opsamlingsmateriel ved etageboliger. 6 Indsamlingsordning for papir 6.1 Definition af papir Papir er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, fx aviser, uge-/distriktsblade, reklamer, tryksager, kuverter, skrivepapir og telefonbøger. 6.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for papir Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 6.3 Affaldshåndtering Papiraffald skal udsorteres og afleveres i relevant opsamlingsmateriel med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse. Papir afleveres i de særligt opstillede kuber/bobler til papir. Kuberne/boblerne må alene anvendes til papir. I kuber/bobler til papir må der ikke afleveres karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), ringbind, indbundne bøger, selvkopierende papir samt tilsmudset papir. 15

16 Der må ikke efterlades øvrigt affald i og omkring de opstillede kuber/bobler til papir. I det omfang papir ikke afleveres i de opstillede kuber/bobler skal genbrugspladserne benyttes. 7 Indsamlingsordning for glas 7.1 Definition af glas Glas er alle typer tomme flasker, husholdningsglas og skår heraf, som er velegnede til genanvendelse. 7.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for glas Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 7.3 Affaldshåndtering Glas skal udsorteres og afleveres i relevant opsamlingsmateriel med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse. Glasemballager, der er omfattet af pantordninger, er undtaget fra ordningen. Glas afleveres i de særligt opstillede kuber/bobler til glas. Kuberne/boblerne må alene anvendes til glas. I kuber/bobler til glas må der ikke afleveres plastflasker, porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør samt fyldte flasker og glas. Der må ikke efterlades øvrigt affald i og omkring de opstillede kuber/bobler til glas. I det omfang glas ikke afleveres i de opstillede kuber/bobler skal genbrugspladserne benyttes. 8 Indsamlingsordning for storskrald 8.1 Definition af storskrald 16

17 Storskrald er kasseret indbo fx møbler, tæpper, madrasser, cykler, haveredskaber, pap, plast, køleskabe, fjernsyn m.v. 8.2 Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for storskrald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 8.3 Affaldshåndtering Storskrald skal udsorteres og sættes frem til afhentning. Indsamling af storskrald sker 2 gange årligt. Indsamlingen er en tilmeldeordning hvor den enkelte bruger elektronisk eller pr. telefon tilmelder sig ordningen hos Kalundborg Kommune senest 10 dage inden indsamlingen af storskrald begynder. Ugerne for indsamling af storskrald offentliggøres i lokalaviser og på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Hver bruger må højst aflevere 10 enheder pr. afhentning. En enhed er en sæk eller et stk. indbo fx en sofa eller et køleskab. Der må kun benyttes klare plastsække. Hver sæk må max veje 15 kg og de typer/fraktioner der afleveres må have en længde på højst 2,5 m. Affaldet skal sorteres i fraktioner og stilles ud til fortov/skel ved nærmeste kørefaste vej inden kl på den første dag af den aftalte periode for afhentning. Placeringen af affaldet må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Affaldsfraktioner der hentes i storskraldsindsamlingen er: Jern/metal, pap, plast, møbler, kølemøbler, forbrændingsegnet affald, ikkeforbrændingsegnet affald, EE-affald. Ved tilmeldingen skal det oplyses hvor mange enheder og hvilke fraktioner, der skal afhentes på adressen. 17

18 Rest/bioaffald, papir, glas, farligt affald, haveaffald og byggeaffald hentes ikke i storskraldsordningen. Her henvises til de øvrige indsamlingsordninger herunder genbrugspladserne. 9 Flishugning af grene 9.1 Definition af grene til flishugning Grene med en diameter på højst 15 cm uden rødder, sten og jord. 9.2 Hvem er omfattet af ordningen for flishugning af grene Ordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder ordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald. 9.3 Affaldshåndtering Dem der er omfattet af ordningen kan få flishugget grenaffald 1 gang om året. Kommunen opdeles i 2 distrikter. Det ene distrikt køres om foråret og det andet om efteråret. For husstande og beboelse på landbrugsejendomme er flishugning en tilmeldeordning hvor den enkelte, elektronisk eller pr. telefon tilmelder sig ordningen hos Kalundborg Kommune senest 10 dage inden flishugningen af grene begynder. I sommerhusområder er ordningen en ruteordning, hvor transportøren kører rundt inden for en nærmere bestemt periode. Flishugningsdatoerne offentliggøres i lokalaviser og på Kalundborg Kommunes hjemmeside inden flishugningen påbegyndes forår og efterår. Grenaffaldet skal lægges ud til fortov/skel inden kl på den første dag af flishugningsperioden, for det enkelte distrikt. Placeringen må ikke genere fodgængere og kørende trafik. 18

19 Grene til flishugning skal have en diameter på 1-15 cm og være over 1 meter lange. Grenene skal være fri for rødder, sten og jord. Grenene skal lægges i stakke med den tykke ende/rodenden samme vej udad mod fortovet/adgangsvejen. Grenene må ikke bundtes. Hver bruger må lægge højest 10 m 3 grenaffald ud til flishugning. Grenaffaldet bliver flishugget på stedet og tages med. Hvis brugeren ønsker at beholde flisen, skal der sættes et synligt skilt på grenene, der fortæller, at man vil beholde flisen. Grenaffald kan også afleveres på genbrugspladserne. 10 Indsamlingsordning for pap 10.1 Definition af pap Pap er rene og tørre papmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, fx rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser samt forskellige former for karton Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for pap Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Pap skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Pap og karton kan afleveres i storskraldsindsamlingen eller på en af kommunens genbrugspladser. 19

20 11 Indsamlingsordning for plastemballage 11.1 Definition på plastemballage Ved plastemballage forstås fx plastflasker til drikkevarer, øvrige plastflasker og - dunke, bøtter og spande af plast. Plastemballagen skal være tom og uden låg. Den må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen form for farligt affald Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for plastemballageaffald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Plastemballageaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Plastemballageaffald, der er omfattet af pantordninger, er undtaget fra ordningen. Plastemballage, i form af drikkevareemballage samt anden plastemballage kan afleveres i storskraldsindsamlingen eller på en af kommunens genbrugspladser. 12 Indsamlingsordning for metalemballage 12.1 Definition af metalemballage Øl- og sodavandsdåser, konservesdåser af aluminium og hvidblik. Metalemballagen må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen form for farligt affald. Ligeledes må sprayflasker ikke afleveres som metalemballage Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for metalemballageaffald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme 20

21 Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Metalemballageaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Metalemballager, der er omfattet af pantordninger, er undtaget fra ordningen. Metalemballage, i form af drikkevareemballage samt anden metalemballage kan afleveres i storskraldsindsamlingen eller på genbrugspladsen. 13 EE-affald 13.1 Definition af EE-affald EE-affald er, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, kasseret elektrisk og elektronisk udstyr eller dele heraf, som enten er forsynet med ledning eller drives af batterier eller solceller. EE-affald er fx fjernsyn, radio, computere, telefoner, hårde hvidevarer, elværktøj, lysstofrør og sparepærer og elektronisk legetøj Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for EE-affald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Enhver kan aflevere EE-affald til forhandlere, der markedsfører sådanne udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. EE-affald kan ligeledes afleveres i storskraldsindsamlingen og på genbrugspladsen. 21

22 14 Farligt affald 14.1 Definition på farligt affald Farligt affald er affald, der er markeret som farligt affald i Affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4 eller affald, der alene opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4. Farligt affald er fx batterier, insekt- og plantegifte, kemikalier, maling, lak, olie og benzin, rengøringsmidler, spraydåser, kviksølvholdigt affald. Medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. brugte kanyler er også farligt affald Hvem er omfattet af ordningen for farligt affald Ordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder ordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Farligt affald skal afleveres på en af Kalundborg Kommunes genbrugspladser. 15 PVC-affald 15.1 Definition af PVC-affald PVC-affald er kasserede PVC-produkter fra husholdningen fx persienner af plast, svømmebassiner, haveslanger, trapezplader, elektrikerrør, plastbelagt trådhegn m.v Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for PVC-affald Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering PVC skal afleveres via storskraldsindsamlingen eller på en af Kalundborg Kommunes genbrugspladser. 22

23 16 Imprægneret træ 16.1 Definition af imprægneret træ Imprægneret træ er kasseret træ, som er behandlet med imprægneringsmidler, der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot Hvem er omfattet af indsamlingsordningen for imprægneret træ Indsamlingsordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Imprægneret træ skal afleveres via storskraldsindsamlingen eller på en af Kalundborg Kommunes genbrugspladser. 17 Haveaffald 17.1 Definition af haveaffald Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde fx græs, afklip fra hække og buske, grene, rødder og stød, nedfaldsfrugt og ukrudt (uden jord) Hvem er omfattet af ordningen for haveaffald Ordningen gælder for husstande, sommerhuse samt beboelse på landbrugsejendomme Ligeledes gælder ordningen for ubebyggede grunde, der frembringer dagrenovationlignende affald Affaldshåndtering Haveaffald kan afleveres på en af Kalundborg Kommunes genbrugspladser eller hjemmekomposteres. Se desuden Regulativ for afbrænding af haveaffald. 23

24 18 Genbrugspladser Kalundborg Kommune har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald og genbrugsmaterialer Adgang til genbrugspladserne Genbrugspladserne kan benyttes af husstande, sommerhuse samt beboelser på landbrugsejendomme. Ligeledes gælder indsamlingsordningen for ubebyggede grunde, der er med i renovationsordningen. Affald mv. kan tilføres i køretøj med en tilladt totalvægt op til kg inkl. evt. påhængskøretøjs tilladte totalvægt. Dog er det på de genbrugspladser, der drives af Affaldsselskabet muligt, at få adgang med køretøjer med en totalvægt op til 6 ton efter godkendelse fra Affaldsselskabet. På genbrugspladserne kan der afleveres alle former for sorteret affald fra husholdningen. Undtaget herfra er dog dagrenovation Sortering på genbrugspladserne Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere på genbrugspladserne. Henvisninger fra pladspersonalet skal følges. Adresser, åbningstider og hvilke affaldsfraktioner der skal sortereres i, fremgår af Kalundborg Kommunes hjemmeside Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Se bilag Afbrænding af affald Afbrænding af affald er ikke tilladt. Se desuden Regulativ for afbrænding af haveaffald. 24

25 Bilag 1 Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder Adgangsvejen skal være 1 m bred (dog minimum beholderbredde + 14 cm) og have en frihøjde på 2,2 m. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt eller lignende. Perlesten, brosten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast underlag. Døre, låger og lignende skal være mindst 1 meter brede (dog minimum beholderbredde + 14 cm) og skal kunne fastholdes i åben stilling. Der må ikke være trapper på adgangsvejen. Beholderne skal være placeret med tilstrækkelig plads omkring beholderen, så skraldemanden uhindret kan komme til håndtagene på beholderen. Der skal være en fri højde på 2,2 m. Hække og buske skal være klippet. Skraldemanden skal kunne køre med beholderen fra standpladsen uden hindringer. Beholderen kan placeres op til 40 m fra skel mod vej, eller der hvor renovationsbilen kan holde. Ved lange indkørsler eller ved såkaldte kotelet-grunde kan beholderen, mod ekstrabetaling, placeres op til 70 m fra skel mod vej, eller der hvor renovationsbilen kan holde. Ved lange indkørsler (typisk på landet) skal der være vendeplads til renovationsbilen (3 punkts vending). Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning på 1:10 (svarende til en stigning på 1 m over en afstand på 10 m). Er stigningen større, skal adgangsvejen anlægges i henhold til Arbejdstilsynets anvisning. Hvis adgangsvejen ikke er oplyst af gadelys eller andet, kan kommunen forlange belysning af adgangsvejen. Adgangsvejen skal være ryddet for forhindringer som f.eks. cykler, barnevogne og lignende. Adgangsvejen skal holdes fri for sne og sikres mod glat føre. Ved adresser, som ikke har mulighed for, at overholde reglerne, skal beholderen bringes ud til vej/der hvor renovationsbilen holder aftenen før eller senest kl på tømningsdagen. Beholderen må ikke være til gene for gående og kørende trafik. 25

26 Bilag 2 Beholderstørrelser Parcel- og sommerhuse Parcel- og sommerhusejere skal anvende en beholder med to rum. Beholderne findes i størrelserne 190 l, 240 l og 370 l. Derud over kan der anvendes ekstra beholdere til bioaffald og restaffald, som er med ét rum. Bioaffald: Ekstra beholdere findes i størrelserne 140 l, 190 l og 240 l. Restaffald: Ekstra beholdere findes i størrelserne 140 l, 190 l, 240 l og 370 l. Flerfamilieejendomme Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge mellem beholdere eller containere. Der skal vælges beholdere til både rest- og bioaffald. Beholdere med to rum findes i størrelserne: 190 l, 240 l og 370 l. Bioaffald, beholdere med ét rum findes i størrelserne 140 l, 190 l og 240 l. Restaffald, beholdere med ét rum findes i størrelserne 140 l, 190 l, 240 l og 370 l. Containere med ét rum til restaffald findes i størrelserne 660 l og 770 l. Virksomheder og institutioner Ejere af virksomheder og institutioner kan vælge mellem beholdere eller containere. Der skal vælges beholdere til både rest- og bioaffald. Beholdere med to rum findes i størrelserne: 190 l, 240 l og 370 l. Bioaffald, beholdere med ét rum findes i størrelserne 140 l, 190 l og 240 l. Restaffald, beholdere med ét rum findes i størrelserne 140 l, 190 l, 240 l og 370 l. Containere med ét rum til restaffald findes i størrelserne 660 l og 770 l. Ejendomme, hvor der ikke kan anvendes beholdere Bioaffald: 60 l papirsæk Restaffald: 120 l papirsæk 26

27 Bilag 3 Ordensreglement for genbrugspladser i Kalundborg Kommune 1 Bestemmelser om aflevering mv. På genbrugspladserne i Kalundborg Kommune kan der afleveres affald og genanvendelige materialer, dog ikke dagrenovation og andet letfordærveligt affald. Affald mv. kan tilføres i køretøj med en tilladt totalvægt op til kg inkl. evt. påhængskøretøjs tilladte totalvægt. Dog er det på de genbrugspladser, der drives af Affaldsselskabet muligt, at få adgang med køretøjer med en totalvægt op til 6 ton efter godkendelse fra Affaldsselskabet. Der må kun foretages håndaflæsning. Affaldet mv. skal placeres i henhold til skiltning og/eller efter pladspersonalets vejledning. Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Der må højst afleveres 200 kg farligt affald pr. år. Affaldet og de genanvendelige materialer skal ved aflæsningen sorteres i de til enhver tid forekommende affaldsfraktioner på genbrugspladserne. 2 Klunsning Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugspladserne. 3 Bestemmelser om færdsel, ophold mv. Ophold på genbrugspladsen er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald. Biler skal parkeres, så de ikke er til unødig ulempe for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning. Det er ikke tilladt at tage ophold i længere tid end nødvendigt på genbrugspladsens areal. Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen uden for åbningstiden, eller at henkaste affald på eller uden for pladsen. 27

28 Enhver, der kommer på genbrugspladsen, er pligtig til at rette sig efter pladspersonalets instruktioner og anvisninger. Det kan være nødvendigt at lukke pladsen i kortere perioder ved afhentning af containere. Pladspersonalet er berettiget til at bortvise personer fra pladsen, som overtræder ordensreglementet. 4 Straf I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006, 72 og Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005, 18 kan overtrædelse af ordensreglementet medføre bortvisning, politianmeldelse og bødestraf. 28

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD MORSØ KOMMUNE OKTOBER 2001 Regulativ for husholdningsaffald side 1 Regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlaget... 2 3. Regulativets

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Oktober 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne 01.10.2012 - www.skidt.dk Regulativ for husholdningsaffald Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-11-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-09-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 26-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere