Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 2012 vestjyskbank Årsrapport rapport

2 Forord Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 6 Hoved- og nøgletalfordelt på kvartaler 8 Regnskabsberetning 10 Investor relations 20 Ledelse 23 Organisation og samfundsansvar 26 Ledelsens påtegning 29 Revisorernes erklæringer 30 Årsregnskab regnskab - koncern 34 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 34 Balance pr. 31. december 35 Egenkapitalopgørelse 36 Pengestrømsopgørelse 37 Noter 38 Årsregnskab regnskab - moderselskab 82 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 82 Balance pr. 31. december 83 Egenkapitalopgørelse 85 Noter 86 Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5, 7620 Lemvig CVR-nr Hjemsted: Lemvig Telefon Telefax vestjyskbank.dk Læs e ler download årsrapporten på vestjyskbank.dk 2 Årsrapport

3 Begivenhedsrigt og dram atisk år 2012 blev det 4. år i træk, hvor finanskrisen påvirkede samfundsudviklingen med deraffølgende ugunstige markedsvilkår inden for en lang række forretningsområder. M ange virksomheders indtjeningsevne er blevet stærkt forringet og anta let afarbejdspladser er negativt påvirket. Det samfundsmæssige klima får en naturlig afsmitning på et pengeinstituts indtjening. I vestjyskbanks tilfælde må det erkendes, at behovet for nedskrivninger samt konstaterede tab på udlån har vist sig ekstraordinært store. Hovedårsagerne hertiler følgende: Bankens tidligere vækststrategi har i for højgrad bygget på et kapitalgrundlag, der qua dets struktur har krævet forholdsvis dyre renteudgifter. M anglen på en højere andelaftålmodig og ikke-rentebærende kernekapitalhar vanskeliggjort mere langsigtede strategiske manøvrer. Kundesammensætningen på erhvervssiden viser en vis overvægt inden for ejendomsbranchen, hvor udlejningsejendomme er vanskelige at omsætte tilacceptable priser, da der er tale om et udpræget købers marked hvis en køber findes. Landbrugserhvervet er en naturlig og betydelig faktor i bankens udlånsaktiviteter set ud fra bankens geografi og historiske baggrund. M en da landbruget har sin egen "krise i krisen", bliver banken ramt ekstra hårdt af denne branches meget negative økonomiske udvikling, hvor forholdet me lem opnåelige afregningspriser og produktionsomkostninger på landbrugsvarer over en længere periode ikke har stået i et rimeligt forhold tilhinanden. Banken har over en årrække opbygget en kreditkultur, som på flere områder har indeholdt for megen optimisme. Konsekvenserne afdette har medført, at banken hele to gange har måttet foretage nedjusteringer af det forventede årsresultat for 2012, hvilket fremgår afselskabsmeddelelser udsendt henholdsvis 25. september 2012 og 1. februar I september 2012 valgte bankens bestyrelse at foretage ændringer i sammensætningen afbankens direktion. Bestyrelsesformand Steen Hemmingsen og adm. bankdirektør Vagn Thorsager Trods udfordringerne har der også været lyspunkter i I første halvår gennemførte banken med succes sin meget omfattende kapitalplan bl.a. takket være stor lokalopbakning. Banken opnåede fuld tegning afaktiekapitaludvidelsen med et provenu på 300,5 mio. kr. og banken fik i sommeren 2012 ti lige tilsagn om nye statsgarantier for 6,8 mia. kr. Garantitilsagnet nedsættes løbende og bortfalder helt den 30. juni Første kvartal2012 fusionerede vestjyskbank med Aarhus Lokalbank A/S. Fusionen er forløbet planmæssigt og de forventede synergier er ligeledes blevet realiseret i takt med sammensmeltningen afde to organisationer såvelorganisatorisk som teknisk ved overgangen tilsamme IT-platform. Banken har fastholdt den forventede og forholdsvis høje basisindtjening. Bankens planlagte slankning afsin balance og løbende reduktion af indlånsunderskuddet forløber planmæssigt, og uden at kundernes naturlige behov for at blive imødekommet med nye udlån tilbæredygtige investeringer er blevet berørt. Omkostningsreduktionen på mindst 50 mio. kr., som blev bebudet i efteråret 2012, er gennemført via en tilpasning afen række supportfunktioner i hovedsædet samt en opdeling afafdelingsnettet i fire regioner. Disse tiltag har muliggjort en øget effektivisering af den interne produktion uden at gå på kompromis med bankens nærværende og kompetente kunderådgivning og -service. Anta let af medarbejdere steg med 68 i forbindelse med fusionen med Årsrapport 3

4 Forord Aarhus Lokalbank, men i hele 2012 blev anta let reduceret med 74 og udgjorde ultimo året 564 heltidsansatte. Årets skuffende og klart utilfredssti lende resultat endte med et underskud før skat på mio. kr. Behovet for nedskrivninger beløb sig til1.515 mio. kr., og samlet set har årene 2011 og 2012 krævet mio. kr. tilnedskrivninger på udlån. Forventninger og frem tidsudsigter Forventningerne til2013 tager sit udgangspunkt i et bi lede afen bank, der er tyndt kapitaliseret og med en sammensætning afden eftersti lede kapital, som skalsøges optimeret. Bankens solvens er opgjort til10,9 pct. pr. 31. december 2012, mens solvensbehovet udgør 10,0 pct. Overdækningen på 0,9 procentpoint opfylder lovgivningens krav, men er lav i forhold tilledelsens ambitioner. Bankens bestyrelse har derfor besluttet at iværksætte initiativer med henblik på at muliggøre en yderligere konvertering afstatens hybride kernekapital. Konverteringen forventes at kunne medføre en forbedring afsolvensen med ca. 1 procentpoint, og den egentlige kernekapitalvilherved styrkes med mere end 1 procentpoint. Banken forventer at kunne fastholde et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 500 mio. kr. Behovet for nedskrivninger forventes ligeledes at falde markant på baggrund af de i 2012 gennemførte kritiske gennemgange af bankens udlån. Selv om foretagne nedskrivninger vurderes at modsvare de aktue le risici, vil det også blive nødvendigt med nedskrivninger i Udgangspunktet for bankens forventninger er uændrede konjunkturer, men udviklingsretningen herafer fortsat omgivet afstor usikkerhed. Den indtjeningsmæssige udvikling hos den enkelte kunde kan hurtigt ændres fra acceptabel til kritisk, og de virksomheder, som i dag må betegnes som økonomisk kritiske, men dog med klare tegn på positive forbedringer, vilofte i denne proces stadig efterspørge yderligere likviditet fra deres bank uden at kunne tilbyde nye sikkerheder. Imødekommelse afsådanne anmodninger forekommer ofte fornuftige, og alternativet kunne nemt være lukning af virksomheden med uforholdsmæssige store tab af værdier og mistede arbejdspladser. Banken træffer sine beslutninger fra sag tilsag, men konsekvensen af at hjælpe den type virksomheder gennem en krise vil ofte indebære, at en kreditudvidelse tilkunden modsvares afnøjagtigt samme beløb på bankens driftsregnskab i form aføgede nedskrivninger. Skæ rpet strategiog handlingsplan Ledelsen vurderer, at gennem en meget stram styringsproces og uden forværring afkonjunkturerne kan en genopretning afbankens indtjeningsevne på bundlinien lykkes. Processen bygger på følgende strategi: Bankens solvens forventes styrket med ca. 1 procentpoint gennem udnyttelse afde aftalte rettigheder tilhelt e ler delvist at konvertere statslig hybrid kernekapital til aktiekapital. Effekten vilvære endnu højere ved opgørelsen afden egentlige kernekapital. I den forbindelse sti ler bestyrelsen forslag til generalforsamlingen den 26. marts 2013 om at reducere størrelsen afbankens aktier fra nominelt kr. 10 tilnominelt kr. 1. Tæt opfølgning på udviklingen i bankens indtægter og udgifter. En fortsættelse af a lerede gennemførte og planlagte tiltag inden for håndtering af kreditprocesser, der skaber større overblik over kreditkvalitet og trends, der kræver forebyggende handlinger Handlingsorienteret opfølgning på engagementer med nedskrivninger med særlig fokus på afviklings- e ler overlevelsesstrategi. Hvis engagementerne skal afvikles gennem realisation afsikkerheder, opnås dels en konstatering af, om nedskrivningerne er tilstrækkelige og dels provenuer tilreduktion afudlån, hvor der ofte ikke betales renter. Fortsættelse afen igangværende proces, hvor banken proaktivt vælger enkelte kunder fra, som på grund af enten størrelse og/e ler kompleksitet ikke passer til bankens forretningskoncept og kapitalforhold. Banken ønsker kun meget undtagelsesvist at have kunder på bøgerne, hvis låneengagement med banken overstiger et beløb på 10 pct. afbankens basiskapitaluanset tilbudte sikkerheder. Optimering af tilvejebringelse af fornøden likviditet, der i al væsentlighed bygger på en antagelse om, at de fleste indskydere har et indestående, der vilvære dækket afindskydergarantifondens dækning på ca kr. Processen vedrørende slankning af bankens balance via tilpasning af udlån og garantier skal optimere udnyttelsen af bankens kapitalgrundlag, og et fald i vægtede aktiver skalbidrage tilen øget solvensoverdækning. 4 Årsrapport

5 Nærværende og proaktiv servicering og rådgivning af nuværende kunder samt nye, der kan håndteres inden for bankens strategier og forretningsplaner. Bankens udfordringer er store, men hvis omverdenen ikke bringer nye forværringer ind i bi ledet, forventes det, at 2013 trods alt bliver et økonomisk vendepunkt for vestjyskbank og at banken med en ihærdig og målrettet indsats på sigt kan genskabe en stærk regionalbank. Steen Hemmingsen bestyrelsesformand Vagn Thorsager adm.bankdirektør Årsrapport 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal 2012 *) Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte afaktier m.v Kursreguleringer Andre driftsindtægter Basisindtægter Udgifter tilpersonale og administration Andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterie le og materie le aktiver Driftsudgifter og driftsafskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivning afgoodwi l Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat Balance (mio. kr.) Aktiver i alt Udlån Indlån inkl. pulje Eventualforpligtelser Forretningsomfang Egenkapital Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i vestjyskbanks resultatopgørelse fra 1. april2012. Aktiver og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo marts I sammenligningsta lene for 2011 og tidligere er beløbene for Aarhus Lokalbank ikke indregnet. *)Koncerntal. Der er ikke væsentlig forskelme lem koncern og moderselskab. 6 Årsrapport

7 Nøgletal 2012 *) Solvens Solvensprocent 10,9% 12,4% 13,6% 14,7% 9,8% Kernekapitalprocent 5,4% 9,1% 11,4% 11,4% 6,4% Indtjening Egenkapitalforrentning før skat p.a. 1-84,3% -28,7% 0,4% -2,7% 13,0% Egenkapitalforrentning efter skat p.a ,3% -21,7% 0,3% -1,9% 13,2% Indtjening pr. omkostningskrone 2 0,53 0,66 1,01 0,95 1,39 Omkostningsprocent 3 55,3% 60,1% 62,4% 61,1% 53,1% M edarbejdere omregnet tilheltid (gennemsnit) 621,3 614,8 642,1 658,9 471,7 M arkedsrisiko Renterisiko 4-11,5% -4,6% -2,0% -1,6% 2,9% Valutaposition 5 1,7% 1,5% 4,7% 3,9% 25,4% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Overdækning i forhold tillovkrav om likviditet 6 144,8% 98,8% 126,7% 125,8% 71,6% Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold tilindlån 133,2% 158,9% 160,3% 135,0% 150,3% Udlån i forhold tilegenkapital 20,9 12,5 10,9 11,1 10,9 Årets udlånsvækst 7-4,7% -7,5% -1,7% -0,8% 65,3% Summen afstore engagementer 8 46,1% 30,7% 40,7% 38,1% 80,5% Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,6% 7,8% 5,1% 5,1% 3,0% Årets nedskrivningsprocent 5,2% 3,5% 1,4% 1,7% 0,6% vestjyskbank aktien Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 10 kr.) -39,5-34,2 0,5-3,4 25,3 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 10 kr.) 16,2 140,8 174,2 175,8 179,9 Kursen på vestjyskbank aktier ultimo året 13,0 18,8 68,5 87,0 46,0 Børskurs / årets resultat pr. aktie ,0-1,8 Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,8 0,1 0,4 0,5 0,3 Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i vestjyskbanks resultatopgørelse fra 1. april2012. Aktiver og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo marts I sammenligningsta lene for 2011 og tidligere er beløbene for Aarhus Lokalbank ikke indregnet. *)Koncerntal. Der er ikke væsentlig forskelme lem koncern og moderselskab. 1 På grundlag afden gennemsnitlige egenkapital. 2 Ordinære indtægter i forhold tilordinære omkostninger. Ordinære indtægter = netto rente- og gebyrindtægter + kursreguleringer + andre driftsindtægter. Ordinære omkostninger = driftsudgifter og driftsafskrivninger + nedskrivning afgoodwi l+ nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 3 Driftsudgifter og driftsafskrivninger i forhold tilbasisindtægter. 4 Renterisiko i forhold tilkernekapitalefter fradrag. 5 Valutakursindikator 1 i forhold tilkernekapitalefter fradrag. 6 Overdækning i forhold til10%-kravet i FiL Udlånsvæksten målt i forhold tilvestjyskbanks udlån primo året. 8 Engagementer større end 10% afbasiskapitali forhold tilbasiskapital. Årsrapport 7

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalfordelt på kvartaler Hovedtal 4. kvt *) 3. kvt *) 2. kvt *) 1. kvt *) Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte afaktier m.v Kursreguleringer Andre driftsindtægter Basisindtægter Udgifter tilpersonale og administration Andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterie le og materie le aktiver Driftsudgifter og driftsafskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivning afgoodwi l Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat før skat Skat Resultat Balance (mio. kr.) Aktiver i alt Udlån Indlån inkl. pulje Eventualforpligtelser Forretningsomfang Egenkapital Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i vestjyskbanks resultatopgørelse fra 1. april2012. Aktiver og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo marts I sammenligningsta lene for 2011 og tidligere er beløbene for Aarhus Lokalbank ikke indregnet. *)Koncerntal. Der er ikke væsentlig forskelme lem koncern og moderselskab. 4. kvt Årsrapport

9 Nøgletal 4. kvt *) 3. kvt *) 2. kvt *) 1. kvt *) Solvens Solvensprocent 10,9% 13,7% 15,0% 12,7% 12,4% Kernekapitalprocent 5,4% 8,0% 10,5% 8,4% 9,1% Indtjening Egenkapitalforrentning før skat p.a ,8% -145,1% 0,4% 2,9% -119,7% Egenkapitalforrentning efter skat p.a ,8% -181,9% 0,2% 2,1% -90,0% Indtjening pr. omkostningskrone 2 0,44 0,32 1,01 1,05 0,33 Omkostningsprocent 3 50,0% 55,1% 59,0% 57,7% 52,0% M edarbejdere omregnet tilheltid (gennemsnit) 604,7 636,1 649,5 594,8 605,7 M arkedsrisiko Renterisiko 4-11,5% -8,2% -5,3% -5,6% -4,6% Valutaposition 5 1,7% 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overdækning i forhold tillovkrav om likviditet 6 144,8% 135,2% 143,5% 178,6% 98,8% Kreditrisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold tilindlån 133,2% 138,3% 136,2% 146,2% 158,9% Udlån i forhold tilegenkapital 20,9 14,2 9,4 11,1 12,5 Periodens udlånsvækst 7-4,6% -5,6% -3,5% 9,7% -3,8% Summen afstore engagementer 8 46,1% 17,8% 15,4% 26,4% 30,7% Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,6% 9,8% 7,5% 7,5% 7,8% Periodens nedskrivningsprocent 2,1% 2,3% 0,4% 0,3% 2,6% vestjyskbank aktien Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 10 kr.) -9,0-14,9 0,0 0,5-35,8 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 10 kr.) 16,2 25,0 40,2 70,1 140,8 Kursen på vestjyskbank aktier ultimo perioden 13,0 13,6 16,0 25,0 18,8 Børskurs / indre værdi pr. aktie 0,8 0,5 0,4 0,4 0,1 Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i vestjyskbanks resultatopgørelse fra 1. april2012. Aktiver og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo marts I sammenligningsta lene for 2011 og tidligere er beløbene for Aarhus Lokalbank ikke indregnet. *)Koncerntal. Der er ikke væsentlig forskelme lem koncern og moderselskab. 1 På grundlag afden gennemsnitlige egenkapital. 2 Ordinære indtægter i forhold tilordinære omkostninger. Ordinære indtægter = netto rente- og gebyrindtægter + kursreguleringer + andre driftsindtægter. Ordinære omkostninger = driftsudgifter og driftsafskrivninger + nedskrivning afgoodwi l+ nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 3 Driftsudgifter og driftsafskrivninger i forhold tilbasisindtægter. 4 Renterisiko i forhold tilkernekapitalefter fradrag. 5 Valutakursindikator 1 i forhold tilkernekapitalefter fradrag. 6 Overdækning i forhold til10%-kravet i FiL Udlånsvæksten målt i forhold tilvestjyskbanks udlån primo perioden. 8 Engagementer større end 10% afbasiskapitali forhold tilbasiskapital. 4. kvt Årsrapport 9

10 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Indledning Fusionen me lem vestjyskbank og Aarhus Lokalbank blev gennemført 30. marts 2012 med vestjyskbank som det fortsættende selskab. Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i vestjyskbanks resultatopgørelse fra 1. april2012. Aktiver og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo marts Beløbene for Aarhus Lokalbank er ikke indregnet i sammenligningsta lene for vestjyskbank har udarbejdet årsregnskab for 2012 for både koncern og moderselskab. Ledelsesberetningen tager udgangspunkt i regnskabsta lene for vestjyskbank-koncernen. Resultatopgørelse Resultat Resultatet for året er negativt med mio. kr. før skat og er således på niveau med de udmeldte forventninger jf. selskabsmeddelelse af 1. februar Resultatet er skuffende og klart utilfredssti lende og skal ses i lyset af de fortsat vanskelige markedsvilkår. skattelovgivningen juni 2012 samt fondsrådets afgørelse af 22. oktober 2012 om indregning af udskudt skatteaktiv er skatteaktiverne af forsigtighedsmæssige grunde nedskrevet med 588 mio. kr. til0. Nedskrivningen påvirker bankens resultat efter skat med et tilsvarende beløb, men har ingen solvensmæssig betydning. Basisindtægter I 2012 realiserer vestjyskbank basisindtægter på mio. kr., hvilket er en stigning på 216 mio. kr., e ler 20,3 pct., i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært øgede netto renteindtægter, der er steget med 46 mio. kr., fra 846 mio. kr. i 2011 til892 mio. kr. i 2012, svarende til5,4 pct. Samtidig realiseres netto gebyrindtægter på 279 mio. kr. i 2012, hvilket er 43 mio. kr., e ler 18,2 pct., bedre end i samme periode sidste år. Foruden nettoeffekten affusionen med Aarhus Lokalbank afspejler indtægterne et højt aktivitetsniveau, ikke mindst på realkreditområdet i forbindelse med konvertering afboliglån. Gebyrer og provisionsindtægter (mio. kr.) Værdipapirhandler og depoter 70,7 74,0 Udviklingen i vestjyskbanks basisindtægter i 2012 har været tilfredssti lende, og indtægterne er realiserede som forventet. For 2012 udgør bankens basisresultat før nedskrivninger på goodwi lsamt udlån og tilgodehavender 574 mio. kr. Trods solide resultater på indtægtssiden afspejler basisresultatet en stigning i driftsudgifter som følge af fusionen med Aarhus Lokalbank samt fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med afskedigelser i både 2., 3. og 4. kvartal2012. Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision 47,1 44,4 89,9 69,4 83,4 59,5 Nedskrivningen på goodwi l udgør 208 mio. kr., jf. selskabsmeddelelsen af25. september Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør mio. kr. i Nedskrivningsprocenten er beregnet til11,6. Banken har foretaget en revurdering afmulighederne for at udnytte skatteaktiverne, der primært hidrører fra skattemæssige underskud. Som følge afden forøgede usikkerhed, vedtagne ændringer i Øvrige gebyrer og provisioner 20,9 15, (i alt 312,0 mio. kr.) 2011 (i alt 263,1 mio. kr.) Udbytte af aktier m.v. udgør 5 mio. kr. i 2012 mod 3 mio. kr. i samme periode sidste år. 10 Årsrapport

11 Kursreguleringer i 2012 udgør i alt 96 mio. kr., mens kursreguleringer i 2011 var negative med 25 mio. kr. Andre driftsindtægter udgør 10 mio. kr. i 2012 mod 6 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsudgifter og driftsafskrivninger De samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger udgør 708 mio. kr. i Afdisse vedrører 11,3 mio. kr. omkostninger fra fusionen med Aarhus Lokalbank. Desuden er a le kendte omkostninger i forbindelse med fratrædelser i 2012 medregnet i årsregnskabet med 46,2 mio. kr., hvilket også omfatter fratrædelsesgodtgørelse til bankens tidligere administrerende direktør. Fratrukket omkostningerne i forbindelse med fusion og fratrædelser samt nedskrivningen på goodwi ludvikler bankens omkostninger sig som forventet, og det hidtidige fokus på omkostningsstyring fastholdes. Effektiviseringsprocessen tilrealisering af besparelser på omkostningssiden i niveauet 50 mio. kr. er gennemført. vestjyskbanks bidrag tilgarantifonden for Indskydere og Investorer er i 2012 udgiftsført med 28 mio. kr. Omkostningsprocenten for regnskabsåret er beregnet til 55,3, hvilket er 4,8 procentpoint lavere end i Basisresultat før nedskrivninger I 2012 udgør bankens basisresultat før nedskrivninger 574 mio. kr. På grund afsolide resultater på indtægtssiden er basisresultatet før nedskrivninger 149 mio. kr. større end i Nedskrivninger på udlån u og tilgodehavender m.v. Jf. selskabsmeddelelsen af 25. september 2012 bad vestjysk- BANKs bestyrelse bankens ansvarlige daglige ledelse om at foranledige en ekstraordinær gennemgang afbankens udlåns- og garantiportefølje for at afdække den aktue le tabsrisiko på bankens engagementer som følge af: Fortsat svage økonomiske konjunkturer. Forværret indtjeningsevne inden for visse grene af landbrugserhvervet, specielt mælkeproduktion, samt negativ udvikling i bytteforholdet me lem udgifter til foder og afregningspriser. Denne forværring af mange landmænds driftsresultat optræder ofte i sammenhæng med en negativ konsolidering gennem flere år. Ejendomsmarkedet viser fortsat træghed i omsætning afudlejnings- og boligejendomme. Dele afmarkedet er næsten fastfrosset, og prisdannelsen er særdeles ugunstig for ejere og långivere. M ange erhvervsejendomme rammes af lange perioder med tomgang i udlejningen. Den beskrevne situation foranledigede endvidere, at banken foretog en mere dybtgående og konservativ fortolkning af Finanstilsynets nye retningslinjer for nedskrivninger. Den ekstraordinære gennemgang af bankens udlåns- og garantiportefølje resulterede i en forøgelse af bankens forventninger til årets nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier i niveauet 600 mio. kr. Siden nedjusteringen i september 2012 har ledelsen iværksat mere omfattende individue le gennemgange også af små/me lemstore engagementer. Disse gennemgange har klarlagt, at de stikprøvevise analyser samt erfaringsmæssige vurderinger, som lå tilgrund for vurderingen i september måned 2012 af nedskrivnings- og hensættelsesbehov på udlåns- og garantiporteføljer afomhandlede størrelser, har været for lavt sat. Den gennemsnitlige bonitet i en række små/me lemstore udlånsengagementer har således vist sig væsentlig dårligere end antaget. Banken måtte således den 1. februar 2013 udsende en selskabsmeddelelse med en yderligere nedjustering af det forventede årsresultat med netto 375 mio. kr. Årets forventede nedskrivninger blev øget med 450 mio. kr. I 2012 udgør vestjyskbanks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v mio. kr. På erhvervssiden er det især ejendoms- og landbrugsengagementer, der påvirker bankens resultat negativt. Generelt set befinder landbrugssektoren sig stadig i en svær økonomisk situation, og 38% afnedskrivningerne i 2012 kommer således fra landbrug herafer det især kvægbrug, der har haft svære tider. vestjyskbank er, som a le øvrige danske pengeinstitutter med landbrugskunder, underlagt konjunkturudviklingen i landbrugssektoren. Årsrapport 11

12 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Ud over landbrugssektoren og ejendomme er nedskrivningerne i 2012 især foretaget på Finansiering og forsikring og derudover bredt på de øvrige brancher. Bankens akkumulerede nedskrivningsprocent ultimo 2012 udgør 11,6 mod 7,8 ultimo Fordelingen af de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på brancher pr. 31. december 2012 fremgår afnedenstående figur. Branchefordeling af akkumulerede nedskrivninger og hensæt sæt- telser pr december 2012 Offentlige myndigheder Landbr., jagt, skovbr., fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hote ler, restaurat. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Private 0% 0% 0% 3% 4% 4% 3% 4% 9% 16% 32% 25% Det må erkendes, at behovet for nedskrivninger samt konstaterede tab på udlån har vist sig ekstraordinært store. Hovedårsagerne hertiler som følger: Banken har ikke i perioder med højkonjunktur fokuseret tilstrækkeligt på forebyggelse af risici og har ikke været tilstrækkelig opmærksom på at indarbejde forsigtighedsprincipper, som kunne skabe en vis ba last tilat mildne konsekvenserne afde aktue le økonomiske udfordringer. Bankens tidligere vækststrategi har i for højgrad bygget på et kapitalgrundlag, der qua dets struktur har krævet forholdsvis dyre renteudgifter. M anglen på en højere andelaftålmodig og ikke-rentebærende kernekapital har vanskeliggjort mere langsigtede strategiske manøvrer. Kundesammensætningen på erhvervssiden viser en vis overvægt inden for ejendomsbranchen, hvor udlejningsejendomme er vanskelige at omsætte tilacceptable priser, da der er tale om et udpræget købers marked hvis en køber findes. Landbrugserhvervet er en naturlig og betydelig faktor i bankens udlånsaktiviteter set ud fra bankens geografi og historiske baggrund. M en da landbruget har sin egen "krise i krisen", bliver banken ramt ekstra hårdt afdenne branches meget negative økonomiske udvikling, hvor forholdet me lem opnåelige afregningspriser på landbrugsvarer over en længere periode ikke har stået i et rimeligt forhold tilomkostningerne. Banken har over en årrække opbygget en kreditkultur, som på flere områder har indeholdt for megen optimisme. Balance vestjyskbanks balance udgør 32,8 mia. kr. ultimo december 2012 mod 29,3 mia. kr. ultimo Balanceforøgelsen henføres primært tilfusionen med Aarhus Lokalbank i 1. kvartal2012. Ultimo sept udgjorde vestjyskbanks balance 33,3 mia. kr. Balancen er således reduceret med 0,5 mia. kr. i løbet af4. kvartal Banken følger fortsat sin planlagte balancetilpasning, der sikrer bankens nødvendige funding og likviditet. Udlån Som følge af fusionen med Aarhus Lokalbank i 1. kvartal2012 steg vestjyskbanks udlån fra 21,7 mia. kr. ultimo 2011 til23,8 mia. kr. ultimo marts Den løbende balancetilpasning har dog betydet, at bankens udlån pr. 31. december 2012 nu er lavere end ultimo 2011 og udgør således 20,7 mia. kr. Alene i 4. kvartal 2012 er bankens udlån reduceret med 1,0 mia. kr. Det skaldog bemærkes, at en delaffaldet også i 4. kvartalkan henføres tilde føromtalte nedskrivninger på bankens udlånsportefølje. Branchefordelingen afvestjyskbanks udlån fremgår affiguren på næste side 12 Årsrapport

13 Branchefordeling af udlån og garantier pr. 31. december 2012 Offentlige myndigheder Landbr., jagt, skovbr., fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hote ler, restaurat. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Private 0% 4% 10% 4% 7% 4% 0% 6% 5% 18% 20% 22% Landbrug er, og har historisk altid været, en vigtig del af vestjyskbanks kerneforretning og et forretningsområde, som banken har stor erfaring med. Bankens engagement med landbruget udgør pr. 31. december 2012 ca. 16,9 pct. afde samlede udlån og garantier og er fordelt på de enkelte produktionsgrene som vist i figuren herunder Landbrugsengagementers andele af udlån og garantier fordelt på produktionsgrene 2,1% 0,7% 1,3% M ælkeproduktion 5,3% 7,5% Svineproduktion Planteavl M inkproduktion Øvrigt landbrug Summen afstore engagementer (engagementer, der udgør 10 pct. e ler mere afbasiskapitalen)udgør 46,1 pct. ult. december 2012 og består af3 engagementer. Indlån inkl. pulje Bankens indlån inkl. puljemidler udgør pr. 31. december ,1 mia. kr., hvilket er 3,0 mia. kr. mere end ultimo Fusionen med Aarhus Lokalbank og bankens indsats på indlånssiden betød, at vestjyskbanks indlån steg med 2,8 mia. kr. i 1. kvartal2012. I resten af2012 har banken fortsat det målrettede arbejde med at tiltrække indlån og øge disse. Posten indlån inkl. puljemidler udviser pr. 31. december 2012 en mindre stigning på 340 mio. kr. i forhold til30. september Forskellen mellem indlån og udlån Set over året har den positive udvikling på indlåns- og udlånssiden betydet, at vestjyskbanks indlånsunderskud er reduceret med 4,0 mia. kr. fra 6,7 mia. kr. ultimo 2011 til2,7 mia. kr. ultimo december Alene i 4. kvartal2012 er indlånsunderskuddet indsnævret med 1,3 mia. kr. Nedenstående figur viser, hvordan vestjyskbanks indlån, udlån og indlånsunderskud har udviklet sig de seneste fem kvartaler. Udvikling i indlån inkl. pulje, udlån og indlånsunderskud (mio. kr.) Indlån inkl. pulje (t.v.) Indlånsunderskud (t.h.) Udlån (t.v.) vestjyskbank fortsætter det fokuserede arbejde med at nedbringe forske len me lem indlån og udlån. 0 Årsrapport 13

14 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Forretningsomfang vestjyskbanks forretningsomfang de samlede indlån, udlån og eventualforpligtelser udgør 43,9 mia. kr. pr. 31. december 2012 mod 41,1 mia. kr. ultimo Æ ndringen i forretningsomfanget tilskrives en forøgelse på 3,0 mia. kr. i indlån inkl. puljemidler samt en stigning i eventualforpligtelser på 0,8 mia. kr. Udlånsniveauet er faldet med 1,0 mia. kr. i forhold tilultimo Dattervirksomheder vestjyskbank og Aarhus Lokalbank fusionerede i 1. kvartal2012, og i den forbindelse blev det 100% ejede datterselskab Center Finansiering A/S en delaf vestyskbank koncernen. Selskabet er uden egentlige aktiviteter. Kapital- og likviditetsforhold Egenkapital vestjyskbanks egenkapital udgør 992 mio. kr. ultimo december Udviklingen i egenkapitalen siden primo 2011 fremgår af egenkapitalopgørelsen. Efterstillet kapital Den eftersti lede kapital udgør mio. kr. ultimo december 2012, hvoraf hybrid kernekapital fra staten under Bankpakke II udgør mio. kr. Afdisse forrentes mio. kr. med 9,943 pct., mens 35 mio. kr. forrentes med 11,11 pct. I februar 2012 konverterede vestjyskbank frivi ligt hybrid kernekapital til aktiekapital for 287,6 mio. kr. med ti læg af vedhængende renter på 8,7 mio. kr., i alt 296,3 mio. kr. Dette skete som et led i bankens kapitalplan. For hybrid kernekapital under Bankpakke II gælder der særlige regler jf. lovgivningen. Der må således ikke ske udhulning af kapitalen, hvorfor der ikke må gennemføres tilbagekøbsprogrammer med henblik på nedskrivning af aktiekapitalen. Endvidere vil der kun være skattemæssigt fradrag for 50 pct. af direktionslønningerne. Solvens Basiskapitalen efter fradrag udgør ultimo december 2012 i alt mio. kr., hvilket, sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt mio. kr., giver en solvensprocent på 10,9 pct. Ultimo 2011 udgjorde bankens solvensprocent 12,4 pct. Som følge af kapitalplanens gennemførelse i første halvår 2012 steg bankens solvensprocent til henholdsvis 12,7 pct. ultimo 1. kvartal2012 og 15,0 pct. ultimo 2. kvartal2012. Bankens negative resultat i 2. halvår 2012 har bevirket, at solvensprocenten er faldet med 4,1 procentpoint i forhold tilultimo juni Samtidig er bankens kernekapitalprocent faldet til5,4 pct. pr. 31. december 2012, et fald på 3,7 procentpoint i forhold til ultimo 2011 og et fald på 2,6 procentpoint i forhold tilultimo 3. kvartal Kapitalplanens gennemførelse i første halvår 2012 medførte, at kernekapitalprocenten pr. 30. juni 2012 udgjorde 10,5 pct. Initiativer tilforbedring af bankens solvens fremgår af Bankens overordnede handlingsplan side 18. Solvensbehov Det individue le solvensbehov for vestjyskbank er opgjort til10,0 pct. Den tilstrækkelige basiskapitaler opgjort til2.560 mio. kr., hvilket kan sammenholdes med basiskapitalen efter fradrag på mio. kr. Forske len me lem basiskapitalen efter fradrag og den tilstrækkelige basiskapitaludgør solvensoverdækningen, som er opgjort til 0,9 pct. point pr. 31. december 2012, svarende til222 mio. kr. Der henvises tilbeskrivelsen afrisiko på basiskapitali årsregnskabets note 2. For en nærmere uddybning af solvensbehovet ultimo december 2012 henvises tilbankens hjemmeside. Likviditet vestjyskbanks udlån har traditionelt været større end bankens indlån. Derfor har banken de senere år optaget lån og udstedt obligationer gennem såvel danske som udenlandske kreditinstitutter. Ultimo december 2012 udgør bankens eksterne funding i alt 11,3 mia. kr. Som led i gennemførelsen af bankens kapitalplan indfriede vestjyskbank 17. maj2012 et statsgaranteret obligationslån på 1,0 mia. kr. for derved at nedbringe den samlede garantiramme fra FinansielStabilitet A/S fra 9,6 mia. kr. til8,6 mia. kr. 14 Årsrapport

15 Som ventet har bankens faldende indlånsunderskud samt gennemførelsen af kapitalplanens elementer forbedret vestjysk- BANKs likviditetsmæssige situation. Derfor blev det i juni 2012 besluttet at førtidsindfri statsgaranterede obligationslån for yderligere 1,8 mia. kr. Som følge heraf blev tilsagnet fra Finansiel Stabilitet A/S om nye individue le statsgarantier reduceret fra det forventede 8,6 mia. kr. til6,8 mia. kr. Ved udgangen af december 2012 er bankens likviditet god, og overdækningen i forhold til lovkrav er beregnet til 144,8 pct. Banken har desuden valgt at udnytte Nationalbankens låneordning med 3 mia. kr., som forfalder 25. september Usikkerhed ved indregning og m åling. De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Hertil kommer usikkerheder ved værdiansættelse afbankens domicil- og investeringsejendomme, overtagne aktiver samt finansie le instrumenter. Bankens ledelse har i løbet af 2012 konstateret, at bankens kreditpolitik, bankens forretningsgange og interne procedurer ikke har været tilstrækkelige tilat sikre korrekt kreditmæssig behandling afbankens engagementer med henblik på rettidigt at vurdere og opgøre eventue le behov for nedskrivninger. Endvidere har Finanstilsynets udmeldte praksis omkring værdiansættelser affast ejendom ej he ler været tilstrækkelig implementeret i teoretiske opgørelser afstørrelsen afnødvendige nedskrivninger. Det er dog ledelsens opfattelse, at der er foretaget vurderinger i opgørelsen af nedskrivningsbehovet pr , der afspejler Finanstilsynets retningslinjer samt de tabsrisici, som er forbundet med de aktue le konjunkturforhold. Som følge af, at en række tiltag til forbedring af den genere le kreditkvalitet, herunder udvikling af yderligere styringsværktøjer, først er blevet implementeret i løbet af2. halvår 2012, er måling af udlån og andre garantiforpligtelser dog fortsæt behæftet med en betydelig usikkerhed. Hertil kommer en fortsat stor usikkerhed omkring ændringer i den genere le økonomiske udvikling såvel nationalt som globalt. Risiciiforhold tilfortsat drift Såfremt ledelsens forventninger tilbasisindtjening samt væsentligt lavere nedskrivninger ikke i al væsentlighed realiseres, e ler såfremt der opstår væsentlige, uventede negative begivenheder, kan dette i yderste konsekvens medføre, at banken mister sin ti ladelse tilat drive pengeinstitutvirksomhed e ler bliver tvunget tilafvikling med deraf følgende negative indflydelse på bankens resultater, finansie le sti ling og fortsatte drift. Ledelsen er opmærksom på, at banken har en forholdsvis stor andelafkunder med svaghedstegn og kunder med nedskrivninger. Såfremt konjunkturerne forværres yderligere, særligt indenfor landbrugs- og ejendomssektoren, vildet ligeledes kunne have en væsentlig indvirkning på bankens driftsresultat, finansie le sti ling og fortsatte drift. Finanstilsynets Tilsynsdiam ant vestjyskbanks målsætning er at ligge inden for grænseværdierne for de fem pejlemærker, som Finanstilsynets Tilsynsdiamant fastlægger, og som a le pengeinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo vestjyskbank opfylder denne målsætning. vestjyskbanks værdier i forhold tilde pågældende grænseværdier er angivet i tabe len på næste side. Realiserede værdier pr. 31. december 2012 Realiserede Tilsynsdiamantens pejlemærker værdier Summen afstore engagementer < 125 pct. 46,1 pct. Udlånsvækst < 20 pct. -4,7 pct. Ejendomseksponering < 25 pct. 20,9 pct. Fundingratio < 1 0,84 Likviditetsoverdækning > 50 pct. 144,8 pct. Øvrige regnskabsm æ ssige forhold Æ ndringer i direktion Frank Kristensen fratrådte som adm. bankdirektør 25. september Årsrapport 15

16 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Direktionen består derefter af Vagn Thorsager, som i den forbindelse blev udnævnt til adm. bankdirektør, og M ichael N. Petersen, som blev udnævnt tilbankdirektør. Nærtstående parter vestjyskbanks nærtstående parter omfatter bankens bestyrelse, direktion samt disse personers familiemedlemmer. Der har i årets løb været normalsamhandelpå markedsmæssige vilkår med det af direktør Anders Bech 100 pct. ejede selskab KajBech A/S. Nærtstående parter omfatter desuden den danske stat, som i kraft afsit ejerskab af52,2% afbankens aktiekapitalog stemmerettigheder har bestemmende indflydelse. Bankens transaktioner med nærtstående parter fremgår afnote 32. Der har derudover ikke, ud over normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med nærtstående i regnskabsåret. Lønpolitik vestjyskbanks politik på området er beskrevet i bankens lønpolitik, der er tilgængelig på vestjyskbank.dk/ om-banken/profil/governance/loenpolitik Sam arbejdspartnere vestjyskbank samarbejder med og modtager provision fra følgende: Realkredit På realkreditområdet samarbejder vestjyskbank primært med Totalkredit inden for belåning af helårs- og fritidshuse samt ejerlejligheder. vestjyskbank er endvidere aktionær i holdingselskabet Pras A/S. Inden for belåning af erhvervsejendomme, herunder landbrug, boligudlejningsejendomme og andelsboliger, samarbejder vestjyskbank primært med DLR Kredit, som banken endvidere er medejer af. Ud over disse primære samarbejdspartnere samarbejder vestjysk- BANK med Nykredit. Forsikring og pension På forsikringsområdet samarbejder vestjyskbank med PFA forsikring om livs- og invalideforsikringer. Endvidere er vestjyskbank, via Letpension Holding A/S, medejer af Letpension A/S, der fungerer som en rådgivnings- og formidlingsplatform, og de tegnede forsikringer videreformidles tilpfa. vestjyskbank samarbejder desuden med Pensionsinfo om dataudveksling i forbindelse med pensionsrådgivning. Inden for skadesforsikring har vestjyskbank primært samarbejde med Vestjyland Forsikring og Privatsikring. Værdipapirhandelog forvaltning vestjyskbank samarbejder med Bankinvest om formidling af Bankinvest investeringsforeningerne og øvrige beslægtede produkter og er endvidere aktionær i BI Holding A/S, der er moderselskab for gruppen. vestjyskbank samarbejder med Garanti Invest A/S om formidling af strukturerede produkter og er endvidere aktionær i Garanti Invest A/S. vestjyskbank samarbejder med Sparinvest om formidling af Sparinvest investeringsforeningerne og er endvidere aktionær i Sparinvest Holding A/S. Endvidere samarbejder vestjyskbank med Sydinvest, Alm. Brand Invest, M aj Invest, Danske Invest, Carnegie, Dexia Invest og ValueInvest om formidling affinansie le produkter. vestjyskbank samarbejder med Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, som er godkendt af Justitsministeriet til varetagelse af forvaltningsopgaver. Samarbejdet omfatter henvisning afkunder tilforvaltningsinstituttet. Betalingsformidling vestjyskbank samarbejder med NETS A/S om betalingsformidling, kortområdet og NemID. vestjyskbank er medejer afnets A/S via NETS Holding A/S. 16 Årsrapport

17 Lønbehandling for kunder vestjyskbank samarbejder med Bluegarden A/S om lønsystemer. vestjyskbank er medejer afbluegarden A/S via Bluegarden Holding A/S. vestjyskbank har ud over ovennævnte følgende vigtige sam- arbejdspartnere, men der modtages ikke provisioner: Realkredit vestjyskbank samarbejder med BoligCenterVestjyland, der er en lokalejendomsmæglervirksomhed. Samarbejdet omfatter vurdering afejendomme samt gensidig henvisning afkunder. vestjyskbank samarbejder desuden med Nykredit M ægler. Samarbejdet omfatter vurdering afejendomme samt gensidig henvisning afkunder. vestjyskbank benytter e-nettet til elektronisk tinglysning i forbindelse med ejendomshandler. Forsikring vestjyskbank samarbejder med Euler Hermes. Samarbejdet omfatter henvisning afkunder vedrørende kreditforsikring. Værdipapirhandel vestjyskbank samarbejder med Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Nordea, Sydbank, Spar Nord Bank, M ajinvest, Lind Capital og Nykredit Bank om værdipapirhandel. vestjyskbank samarbejder med Arbejdernes Landsbank om effektuering affondsordrer, som vestjyskbank modtager fra kunder via Netbank. Valutahandel vestjyskbank samarbejder med Danske Bank, Nordea Finland, Jyske Bank, SEB Stockholm og KBC Bruxe les om valutahandel. Medarbejdere vestjyskbank samarbejder med Finanssektorens Uddannelsescenter, som anvendes til grunduddannelser, efteruddannelseskurser og videregående uddannelser. vestjyskbank samarbejder desuden med Bankpension i forbindelse med medarbejdernes pensionsordninger. Øvrige samarbejdspartnere vestjyskbank er medejer af BEC, der er én af landets tre fæ lesejede bank-edbcentraler. Samarbejdet med BEC betyder, at vestjyskbank tilstadighed kan disponere over driftssikre, brugervenlige og konkurrencedygtige IT-løsninger. BEC er endvidere en betydelig udbyder af serviceydelser tilandre aktører i den finansie le sektor. vestjyskbank samarbejder desuden med e-boks A/S om elektronisk arkivering afkorrespondance fra banken for de kunder, der er tilmeldt e-boks. vestjyskbank er medejer afe-boks A/S via NETS Holding A/S. vestjyskbank samarbejder med og er medejer afvp SECURITIES A/S, hvis væsentligste opgave er at forestå elektronisk udstedelse afværdipapirer, at registrere ejerforhold og rettigheder samt forestå clearing og afvikling afværdipapirhandler. vestjyskbank samarbejder med Bankernes Kontantservice, hvis væsentligste opgave er at forestå kontanthåndtering og pengetransporter. vestjyskbank er medlem aflokale Pengeinstitutter sammen med godt 70 andre lokale pengeinstitutter. Foreningens formål er at styrke medlemmerne, fremme deres fæ les interesser under hensyntagen tildet enkelte medlems selvstændighed, handlefrihed og integritet og at virke for en sund udvikling af den finansie le sektor, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver. vestjyskbank er endvidere medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening samt Finansrådet. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for bankens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse afrelevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bankens kontrolog risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug afaktiver, tab og/e ler væsentlige fejlog mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Årsrapport 17

18 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Bestyrelsen vurderer bankens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen godkender overordnede procedurer og kontro ler på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og orienterer løbende bestyrelsen herom. Bestyrelsen foretager en overordnet vurdering afrisici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen sti ling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/e ler eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventue le incitament/motiv tilregnskabsmanipulation e ler anden besvigelse. Individuelle statsgarantier Europa-Kommissionen traf den 25. april 2012 en foreløbig afgørelse om godkendelse af statsstøtte i dele af vestjyskbanks kapitalplan, herunder tildelingen afnye individue le statsgarantier. Som nærmere omtalt i selskabsmeddelelse af 25. april2012 er Europa-Kommissionens endelige godkendelse betinget af, at vestjyskbank udarbejder og indsender en omstruktureringsplan til Europa-Kommissionen, der kan godkendes af Europa-Kommissionen. vestjyskbank har indsendt et udkast til omstruktureringsplan og har et løbende samarbejde med den danske stat og Europa-Kommissionen om færdiggørelsen af omstruktureringsplanen. Idet omstruktureringsplanen fortsat er under udarbejdelse og drøftelse, foreligger Europa-Kommissionens godkendelse endnu ikke. vestjyskbank er derfor på nuværende tidspunkt ikke bekendt med de endelige vilkår, som Europa-Kommissionen måtte fastsatte som betingelse for godkendelse afomstruktureringsplanen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I selskabsmeddelelse af18. februar 2013 offentliggjorde banken, at et obligationslån på mio. SEK med en løbetid på 3 år, garanteret affinansielstabilitet på vegne af den Danske Stat er blevet indfriet i henhold tildets vilkår. Banken har med Finanstilsynets ti ladelse førtidsindfriet for 75 mio. kr. eftersti let kapitaltilkurs 66,67. Transaktionen påvirker solvensen positivt med 0,34 procentpoint. Forventninger og frem tidsudsigter Forventningerne til2013 tager sit udgangspunkt i et bi lede afen bank, der er tyndt kapitaliseret og med en sammensætning afden eftersti lede kapital, som skalsøges optimeret. Bankens solvens er opgjort til10,9 pct. pr. 31. december 2012, mens solvensbehovet udgør 10,0 pct. Overdækningen på 0,9 procentpoint er lav i forhold tilledelsens ambitioner. Bankens bestyrelse har derfor besluttet at iværksætte initiativer til en yderligere konvertering afstatens hybride kernekapital. Dette vil forbedre solvensen med ca. 1 procentpoint, og den egentlige kernekapitalvilherved styrkes med mere end 1 procentpoint. Banken forventer at kunne fastholde et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 500 mio. kr. Behovet for nedskrivninger forventes ligeledes at falde markant på baggrund af de i 2012 gennemførte kritiske gennemgange af bankens udlån. Selv om foretagne nedskrivninger vurderes at modsvare de aktue le risici, vil det også blive nødvendigt med nedskrivninger i Udgangspunktet for bankens forventninger er uændrede konjunkturer, men udviklingsretningen heraf er fortsat omgivet af stor usikkerhed. Den indtjeningsmæssige udvikling hos den enkelte kunde kan hurtigt ændres fra acceptabeltilkritisk, og de virksomheder, som i dag må betegnes som økonomisk kritiske, men dog med klare tegn på positive forbedringer, vilofte i denne proces stadig efterspørge yderligere likviditet fra deres bank uden at kunne tilbyde nye sikkerheder. Imødekommelse afsådanne anmodninger forekommer ofte fornuftige, og alternativet kunne nemt være lukning af virksomheden med uforholdsmæssige store tab af værdier og mistede arbejdspladser. Banken træffer sine beslutninger fra sag tilsag, men konsekvensen af at hjælpe den type virksomheder gennem en krise vil ofte indebære, at en kreditudvidelse til kunden modsvares af nøjagtigt samme beløb på bankens driftsregnskab i form aføgede nedskrivninger. Ledelsen er opmærksom på, at banken fortsat har en forholdsvis stor andelafengagementer, der udviser svaghedstegn. 18 Årsrapport

19 Bankens overordnede handlingsplan Ledelsen vurderer, at gennem en meget stram styringsproces og uden forværring afkonjunkturerne kan en genopretning afbankens indtjeningsevne på bundlinien lykkes. Processen bygger i det væsentlige på følgende strategi: Bankens udfordringer er store, men hvis omverdenen ikke bringer nye forværringer ind i bi ledet, forventes det, at 2013 trods alt bliver et økonomisk vendepunkt for vestjyskbank, og at banken med en ihærdig og målrettet indsats på sigt kan genskabe en stærk regionalbank. Bankens solvens forventes styrket med ca. 1 procentpoint gennem udnyttelse afde aftalte rettigheder tilhelt e ler delvist at konvertere statslig hybrid kernekapitaltilaktiekapital. Effekten vil være endnu højere ved opgørelsen af den egentlige kernekapital. I den forbindelse sti ler bestyrelsen forslag tilgeneralforsamlingen den 26. marts 2013 om at reducere størrelsen afbankens aktier fra nominelt kr. 10 tilnominelt kr. 1. Tæt opfølgning på udviklingen i bankens indtægter og udgifter. En fortsættelse af a lerede gennemførte og planlagte tiltag inden for håndtering af kreditprocesser, der skaber større overblik over kreditkvalitet og trends, der kræver forebyggende handlinger Handlingsorienteret opfølgning på engagementer med nedskrivninger med særlig fokus på afviklings- e ler overlevelsesstrategi. Hvis engagementerne skal afvikles gennem realisation af sikkerheder opnås dels en konstatering af, om nedskrivningerne er tilstrækkelige og dels provenuer tilreduktion afudlån, hvor der ofte ikke betales renter. Fortsættelse afen igangværende proces, hvor banken proaktivt vælger enkelte kunder fra, som på grund af enten størrelse og/e ler kompleksitet ikke passer til bankens forretningskoncept og kapitalforhold. Banken ønsker kun meget undtagelsesvist at have kunder på bøgerne, hvis låneengagement med banken overstiger et beløb på 10 pct. afbankens basiskapitaluanset tilbudte sikkerheder. Optimering af tilvejebringelse af fornøden likviditet, der i al væsentlighed bygger på en antagelse om, at de fleste indskydere har et indestående, der vilvære dækket afindskydergarantifondens dækning på ca kr. Processen vedrørende slankning af bankens balance via tilpasning af udlån og garantier skal optimere udnyttelsen af bankens kapitalgrundlag, og et fald i vægtede aktiver skalbidrage tilen øget solvensoverdækning. Nærværende og proaktiv servicering og rådgivning af nuværende kunder samt nye, der kan håndteres inden for bankens strategier og forretningsplaner. Årsrapport 19

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2014

vestjyskbank Årsrapport 2014 2014 vestjyskbank Årsrapport 2014 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 8 Hoved- og nøgletal 8 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 10 Regnskabsberetning 12 Investor Relations 27 Ledelse 30 Organisation

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Hoved- og nøgletal 4 Idé, vision, mål, strategi 6 Ledelsesberetning 8 - Kommentarer til året og årets resultat 8 - Kreditrisiko 11 - Markedsrisiko

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Præsentation af bestyrelse og direktion 05 Hvidbjerg Bank i 100 år 08 5 års hovedtal og nøgletal 10

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2011 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.spardjurs.dk E-mail

Læs mere

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Hovedtal 3 Året i overblik og årets resultat 4 Balance 4 Kapital, solvens, likviditet og særlige risici, risikorapportering 5 Interne kontrol- og

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312

FIH Årsrapport 2009. CVR-nr. 17029312 FIH Årsrapport 2009 CVR-nr. 17029312 2 Indhold Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl. 16.00 i FIHs lokaler, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere