Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref J KATN Version 4 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PJH/FMK Godkendt af PJH Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse Generel del I 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Lovgrundlag 2 4. Gyldighedsområde 2 5. Definitioner 2 6. Pligter og rettigheder 3 7. Indsamlingsordninger 4 8. Anvisningsordninger 5 9. Tilsyn og administration Gebyrer Særgebyrer Dispensationer Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) 7 Særlig del II 1. Affaldsordninger for husholdninger Genbrugsstation, minigenbrugsstation og komposteringsplads Genbrugsstation Minigenbrugsstation Komposteringsplads Midtfyns Genbrug Oversigt over affaldsordninger 3 2. Andet affald Formål Definition af fraktion 2 Ref A/J KATN I

4 2.3 Håndtering 2 3. Asbest Formål Definition af fraktion Håndtering 3 4. Beton og blandet bygningsaffald Formål Definition af fraktion Håndtering 4 5. Brændbart affald Formål Definition af fraktion Håndtering 5 6. Dæk Formål Definition af fraktion Håndtering 6 7. Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Formål Definition af fraktion Håndtering 7 8. Farligt affald, medicin og kanyler Formål Definition af fraktion Håndtering 8 9. Flamingo Formål Definition af fraktion Håndtering Genbrugseffekter Formål Definition af fraktion Håndtering Gips Formål Definition af fraktion Håndtering Glas Formål Definition af fraktion 12 Ref A/J KATN II

5 12.3 Håndtering Haveaffald Formål 13.2 Definition af fraktion Håndtering Afbrænding Isolering og andet ikke brændbart affald Formål Definition af fraktion Håndtering Jern og metal Formål Definition af fraktion Håndtering Papir og pap Formål Definition af fraktion Håndtering Plast herunder PVC Formål Definition af fraktion Håndtering Ren jord Formål Definition af fraktion 18.3 Håndtering Restaffald Formål Definition af fraktion Håndtering Opsamlingsmateriel Skade på beholder Tømning Hjemmekompostering Særordninger for Avernakø, Bjørnø og Lyø Sanitet Formål Definition af fraktion 20.3 Håndtering Træ, Imprægneret Formål 24 Ref A/J KATN III

6 21.2 Definition af fraktion Håndtering Træ, Rent 22.1 Formål Definition af fraktion Håndtering Tøj Formål Definition af fraktion Håndtering 26 Bilag 1. Bilag 1. Adgangsveje til og placering af godkendte affaldsbeholder Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning ved skel Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning på standplads 27 Ref A/J KATN IV

7 1. Indledning Dette er første udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udkastet er lavet på baggrund af anbefalinger i rapporten, Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 2: Konkrete forslag til regulativtekst, Miljøprojekt Nr. 948, 2004, Miljøstyrelsen. Endvidere er der taget udgangspunkt i det eksisterende affaldsregulativ for Gl. Faaborg og Broby kommunen samt Klintholm Kommunerne. Det bemærkes, at der i det nævnte Miljøprojekt tages forbehold for udkommet af revisionen af affaldsbekendtgørelsen. Generelt skal det nævnes at Regulativet fra MST s side er tænkt at bestå dels af en generel del, som forventes at være ens for alle kommuner. Der er mulighed for at lave vise fritekster i den generelle del, men det foretrækkes af MST at kommunerne afholder sig fra dette. Den specielle del af regulativet er tænkt som en række bilag hvor de særlige forhold for hver affaldsstrøm beskrives. Også her er det tanken, at der skal være samme ordlyd for alle kommuner for så vidt angår formål og definitioner, mens der under affaldshåndtering vil kunne vælges én eller flere formuleringer, afhængig af den valgte standard, og evt. specialordninger for affald. Det er således foreslået, at alle kommuner bør benytte samme standard krav, for eksempel også vedrørende placering af beholdere/stativer, afstande, adgangsforhold osv. Disse standardløsninger er dog endnu ikke udviklet af Miljøstyrelsen. I nærværende udkast, er der blot vist forslag til opbygning og valgmuligheder for ordninger der beskrives i den særlige del II. Dette afsnit vil ikke indgå i det endelige regulativ Rambøll 2. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Endvidere er formålet med dette regulativ at sikre implementeringen af kommunens til en hver tid gældende affaldsplan. Ref A/J KATN 1

8 3. Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. (inkl. senere ændringer), herunder også bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1634/2006 om affald (med senere ændringer). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk affald. (el-skrot bekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v 4. Gyldighedsområde Regulativet gælder for dagrenovation og andet affald fra husholdninger, der fremkommer i Faaborg-Midtfyn Kommune og omhandler håndtering af dette affald. Regulativets bestemmelser gælder inden for Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativet gælder endvidere for dagrenovationslignende affald fra erhverv, der frivilligt er tilmeldt dagrenovationsordningen. I forbindelse med forsøg med nye renovationsordninger kan der fastsættes særlige regulativbestemmelser for udvalgte områder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Områdernes afgrænsning, og de særlige regulativbestemmelser herfor, fastlægges i tillæg til dette regulativ. Affald der er omfattet af dette regulativ, må kun indsamles og behandles efter bemyndigelse af Faaborg-Midtfyn Kommune. 5. Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald, i det omfang der her er fastsat definitioner for de enkelte begreber. Definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets særlige del II, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse. Ref A/J KATN 2

9 Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsbolig-foreningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres i forskellige ensartede fraktioner, for eksempel papir, pap, glas, metal, plast og madspild/andet organisk. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippe-container, maxi-container, mobilsug og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. Opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. Renovatør: Det firma, der på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, står for indsamling af affald. 6. Pligter og rettigheder Husstande og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Brugernes opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. Det er ikke tilladt, at oplagre affald så opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Det påhviler brugerne, at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger der fremgår af regulativets særlige del II. Affaldet skal sorteres i hjemmet eller på ejendommen (kildesortering), så der opnås så høj genanvendelse som mulig. Ref A/J KATN 3

10 Det påhviler endvidere brugeren ved ordninger med afhentning af affald, at: anvende godkendt materiel vedligeholde og rengøre materiellet sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås sikre fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet sikre at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet Sikre at beholdere kun anvendes til de affaldsfraktioner, som de er godkendt til. Den kommunale myndighed fastsætter efter rådføring med Arbejdstilsynet de nærmere bestemmelser om anbringelse og anvendelse mv. af materiel, samt om adgangsforhold mv. for alle eller visse affaldsfraktioner. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobile sugesystemer eller andre faste afhentningssystemer kan eller skal benyttes. Den kommunale myndighed kan fastsætte nærmere bestemmelser om brugergruppe der er omfattet af en fælles nøgleordning. Afbrænding af haveaffald, må kun finde sted efter de bestemmelser der fremgår af regulativets særlige del II. 7. Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Ref A/J KATN 4

11 8. Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. Ved henvendelse til kommunen anvises bortskaffelsesmulighed for en konkret affaldsfraktion. Affald som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om levering gennem en registreret transportør eller direkte til registreret modtageanlæg. Brugerne er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra kommunen. Ordningen er en bringeordning og omfatter alle affaldstyper, som på grund af den store mængde ikke kan afleveres på genbrugsstationerne eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private husstande. Er der særlige bestemmelser for de enkelte fraktioner der afviger fra ovenstående vil det fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets særlige del II. 9. Tilsyn og administration Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 65. Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 46 og 69 og affaldsbekendtgørelsens Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af 22. december samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af driftsvirksomheden i forbindelse med driftsvirksomheden affaldshåndtering. Ref A/J KATN 5

12 Det påhviler den, der har tinglyst adkomst til ejendommen at betale grundgebyr. Eventuelle særgebyrer betales af brugeren af ejendommen. Gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret behov for beholdervolumen Særgebyrer Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som driftsvirksomheden påføres, eksempelvis som følge af særlige ydelser, herunder for eksempel for: udgifter, der følger af ukorrekt sortering. afhentning uden for ordinær rute afhentning ved standplads ugetømning Listen er ikke udtømmende og det fremgår nærmere af regulativets takstblad. 11. Dispensationer Kommunen kan, hvor lovgivningen åbner mulighed herfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 12. Henvendelse og klager Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Klager over administration af regulativets bestemmelser samt klager over indsamling af dagrenovation rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 13. Overtrædelse og straf Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 110. Ref A/J KATN 6

13 14. Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at ændre bilag og tillæg til dette regulativkompleks. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Den kommunale myndighed og driftsvirksomheden kan foretage mindre ændringer i sorteringskrav m.v. 15. Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2008 i gl. Broby, gl. Ringe og gl. Ryslinge kommune, den 1. april 2008 i gl. Faaborg Kommune og den 13. januar 2008 i gl. Årslev Kommune. Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Broby Kommune, Regulativ for husholdningsaffald i Faaborg Kommune, April Regulativ for husholdningsaffald, Ringe Kommune, teknisk forvaltning, Regulativ for husholdningsaffald for Klintholmkommunerne, Regulativ for husholdningsaffald, 1997, (med senere revideringer). Bo Andersen Benny Balsgaard Borgmester Kommunaldirektør Ref A/J KATN 7

14 II. Særlig del: Affaldsordninger for husholdninger 1. Affaldsordninger for husholdninger 1.1 Genbrugsstation, minigenbrugsstation og komposteringsplads Genbrugsstation På genbrugsstationerne kan private personer aflevere naturligt forekommende affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Affaldet bortskaffes i henhold til den enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Desuden kan virksomheder med mindre end 100 kg genanvendeligt affald pr. måned aflevere affald på genbrugsstationerne. Køretøjer over 3500 kg har ikke adgang til genbrugsstationen. Genbrugsstationens personales vejledning og anvisninger om sortering og benyttelse af containere skal følges. Såfremt en anvisning ikke efterkommes kan brugeren bortvises af personalet på pladsen. Nærmere regler for affaldsmodtagelse og genbrugsstationens benyttelse er fastlagt i en brugervejledning, der er bekendtgjort på genbrugsstationerne Minigenbrugsstation På minigenbrugsstationerne kan private personer aflevere naturligt forekommende affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Affaldet bortskaffes i henhold til den enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Minigenbrugsstationerne er ikke bemandede. Det vil fremgå af containerne hvilke affaldsfraktioner der kan bortskaffes via containeren. Minigenbrugsstationerne er typisk opstillet ved tæt bebyggelse og i sommerhusområderne Komposteringsplads Haveaffaldet afleveres uemballeret uden fremmedelementer og uden snøring af nogen art. Komposteringspladsen i Årslev modtager kun haveaffald såfremt transporten sker ved hjælp af køretøjer under 3500 kg med eller uden trailer, da transportvejen går over genbrugsstationen. På komposteringspladsen i Faaborg må køretøjerne gerne veje over 3500 kg, men der må kun afleveres haveaffald fra private haver. Ref A/J KATN 1

15 Træstammer og trærødder modtages ikke på komposteringspladsen. Det bør afsættes til brænde eller flis. Alternativt kan det afleveres til forbrænding på Fynsværket, jævnfør bestemmelserne for affaldslevering til Fynsværket. Se Fynsværkets hjemmeside. Gødning fra kæledyr modtages ikke på komposteringspladsen. 1.2 Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug afhenter hver 14. dag genanvendelige materialer. Midtfyns genbrug afhenter ikke genanvendelige materialer i sommerhusområderne. Midtfyns Genbrug medtager kun genbrugelige materialer i klare poser, som også leveres af Midtfyns Genbrug. Midtfyns Genbrug lægger "nye" poser når de afhenter genbrug. Såfremt det er muligt bruges poserne flere gange. Poserne må maksimalt fyldes så de vejer 10 kg. Ref A/J KATN 2

16 1.3 Oversigt over affaldsordninger Faaborg-Midtfyn Kommune ordninger for affald fra husholdninger i form af indsamlings- og anvisningsordninger fremgår af listen nedenfor. Ordninger Andet affald Asbest Beton og blandet bygningsaffald Hente Indsamlingsordning Bringe Genbrugsstationer Genbrugsstationer Anvisningsordning Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Brændbart affald Dæk Genbrugsstationer Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Genbrugsstationer Farligt affald, medicin og kanyler Genbrugsstationer Apotekerordning Flamingo Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Genbrugseffekter Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer Gips Genbrugsstationer Glas Haveaffald Isolering og andet ikke brændbart affald Jern og metal Papir og Pap Plast herunder PVC Ren jord Restaffald Hjemmekompostering Sanitet Træ, Imprægneret Træ, Rent Tøj Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og særlige containere Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Hjemmekompostering Afbrænding af brænde Bestemmelser for de enkelte fraktioner er beskrevet på de efterfølgende sider. Ref A/J KATN 3

17 2. Andet affald 2.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af andet affald. 2.2 Definition af fraktion Andet affald er i denne sammenhæng affald som på grund af størrelse og mængde ikke hensigtsmæssigt kan bortskaffes via de i dette regulativ beskrevne affaldsordninger. 2.3 Håndtering Bortskaffelse af andet affald anvises af kommunen. Ref A/J KATN 2

18 3. Asbest 3.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af asbest. 3.2 Definition af fraktion Asbest er i denne sammenhæng asbest- og etenitplader, skiferplader, asbest fra rørisolering og pakninger. 3.3 Håndtering Asbest bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 3

19 4. Beton og blandet bygningsaffald 4.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af beton og blandet bygningsaffald. 4.2 Definition af fraktion Beton er i denne sammenhæng ren beton og jernbeton. Blandet bygningsaffald er i denne sammenhæng affald, som forekommer ved nedbrydning af vægge, carporte, garager, udhuse og lignende mindre arbejder og består af for eksempel mursten, tegl, urtepotter og keramik, leca, gasbeton og større natursten. Blandet bygningsaffald og beton må ikke være glaseret. Glaserede materialer bortskaffes som sanitet. 4.3 Håndtering Beton og blandet bygningsaffald bortskaffes via genbrugsstationer. Ved store mængder blandet bygningsaffald, anvises affaldet til særlige behandlere. På Bjørnø kan beton og blandet bygningsaffald bortskaffes via containerpladsen. Ref A/J KATN 4

20 5. Brændbart affald 5.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af brændbart affald. 5.2 Definition af fraktion Brændbart affald er i denne sammenhæng affald, som hører under de i regulativets særlige del II angivne definitioner, men er sammensat af flere typer materialer, er forurenet eller på anden måde uegnet til sortering, samt affald som ikke kan placeres under andre fraktioner. Brændbart affald er for eksempel tæpper, madrasser, møbler, flamingo, vinduesrammer, forurenet pap, papir, plast med mere. Uhygiejnisk eller fordærvet affald anses ikke for brændbart affald og bortskaffes som restaffald. 5.3 Håndtering Brændbart affald bortskaffes som restaffald eller via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. På Avernakø og Lyø kan brændbart affald bortskaffes som restaffald eller via containerpladsen. På Bjørnø kan brændbart affald bortskaffes via container opstillet på containerpladsen ved molen. Containeren bliver efter øboerne behov skiftevis brugt til indsamling af jern og metal, brændbart affald, ikke brændbart storskrald og byggeaffald. Ref A/J KATN 5

21 6. Dæk 6.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af dæk. 6.2 Definition af fraktion Dæk er i denne sammenhæng dæk med og uden fælge. Traktordæk og cykeldæk indgår ikke i denne fraktion, men bortskaffes som brændbart affald. 6.3 Håndtering Dæk bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 6

22 7. Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) 7.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). 7.2 Definition af fraktion Elektrisk og elektronisk affald er i denne sammenhæng alle apparater og alt legetøj, der har brugt batterier eller været afhængige af strøm fra el-nettet, som for eksempel, computere, fjernsyn, musikanlæg, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, andre elektriske/elektroniske apparater og legetøj, lysstofrør og lavenergipærer Undtaget er almindelige lysarmaturer og glødelamper. De bortskaffes som farligt affald 7.3 Håndtering Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 7

23 8. Farligt affald, medicin og kanyler 8.1 Formål At undgå spredning af farligt affald i miljøet, herunder oplag over længere tider af farligt affald i husholdninger. At sikre, at alt farligt affald fra husholdninger indsamles og behandles via godkendte anlæg således, at farligt affald ikke blandes og bortskaffes sammen med andet affald 8.2 Definition af fraktion Ved farligt affald forstås alt affald, som indeholder stoffer der kan være skadelige for miljø og mennesker. Farligt affald defineres som angivet i Affaldsbekendtgørelsen 1634/ stk. 2. samt i Bilag 8, pkt. 11 til affaldsbekendtgørelsen 1634/2006, og omfatter blandt andet olie, benzin, oliefiltre, kemikalier, brændbare væsker, insekt- og plantegifte, maling og lak, lim spraydåser (også tomme), trykflasker, batterier og kviksølvholdige termometre, medicin og kanyler. 8.3 Håndtering Farligt affald bortskaffes via genbrugsstationer. Medicin og kanyler skal dog afleveres på apoteket. Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Beboerne på Lyø, Avanakø og Bjørnø har, efter aftale med driftsafdelingen, mulighed for at aflevere farligt affald udenfor genbrugsstationens normale åbningstider. Beboerne på Avernakø og Lyø har mulighed for at aflevere akkumulatorer til det lokale smedeværksted. Ref A/J KATN 8

24 9. Flamingo 9.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af flamingo. 9.2 Definition af fraktion Flamingo er i denne sammenhæng flamingo, som for eksempel frugtkasser, beskyttelsesflamingo og "chips". Flamingo, der har været i berøring med kød, fisk og pålæg eller på anden måde tilsmudset og uhygiejnisk bortskaffes som brændbart affald. 9.3 Håndtering Flamingo bortskaffes via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Ref A/J KATN 9

25 10. Genbrugseffekter 10.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af genbrugseffekter Definition af fraktion Genbrugseffekter i denne sammenhæng kasserede brugbare ting og sager, der vurderes at kunne sælges på loppemarked eller i genbrugsbutik. Genbrugseffekter er i denne sammenhæng ikke madrasser, gulvtæpper, dyner, fjernsyn, komfur, vaskemaskiner, tørretumbler og andet elektronisk udstyr. Madrasser, gulvtæpper og dyner bortskaffes som brændbart affald mens hårde hvidevare og andre el-artikler bortskaffes som elektrisk og elektronisk affald Håndtering Genbrugseffekter bortskaffes via genbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Genbrugseffekter kan desuden afleveres på Midtfyns Genbrug, Korsvangen 5, 5750 Ringe. Ref A/J KATN 10

26 11. Gips 11.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af gips Definition af fraktion Gips er i denne sammenhæng gipsplader. Gipsladerne må gerne være med tapet og glasvæv og mindre beslag, skruer og søm. Gipspladerne må ikke være med isolering, folie, træ eller metal Håndtering Gips bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 11

27 12. Glas 12.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af glas Definition af fraktion Glas er i denne sammenhæng tømte og rengjorte flasker og husholdningsglas som for eksempel konserves- og syltetøjsglas og glasskåle, samt rent planglas uden træeller plastrammer. Medicinflasker er dog farligt affald og afleveres via apotekerordningen Håndtering Glas bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling.. Planglas indsamles dog kun via genbrugsstationerne. Midtfyns Genbrug afhenter hver 14. dag skyllede flasker, marmeladeglas og engangs ølflasker. Midtfyns Genbrug afhenter ikke vinduesglas, kemikalie- og malingsemballage. På Avernakø og Lyø kan glas og flasker bortset fra planglas bortskaffes på containerpladsen. På Bjørnø kan glas og flasker bortset fra planglas bortskaffes via fancycontainere placeret henholdsvis ved molen og på containerpladsen. Ref A/J KATN 12

28 13. Haveaffald 13.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og nyttiggørelse af haveaffald Definition af fraktion Haveaffald er i denne sammenhæng alt vegetabilsk affald, der forekommer på en ejendom i forbindelse med havearbejde, oprensning, beskæring, græsslåning med videre, som for eksempel hækafklip, blade, græs, ukrudt og mindre grene. Grene over 10 cm i diameter bortskaffes som brændbart affald Håndtering Haveaffald skal så vidt muligt komposteres på egen grund. Haveaffald kan herudover bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og komposteringspladser eller afbrændes Afbrænding Afbrænding af haveaffald kan ske under følgende betingelser: Afbrænding skal ske i tidsrummet fra solopgang til solnedgang og må ikke ske i perioden 1. juni til 30. september. Undtaget herfor er den 23. juni (Sct. Hans Aften). Afbrænding af haveaffald kan ske på en sådan måde, at det ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. For en mængde på højst 200 l (0,2 m 2 ) må afbrænding ikke ske tættere end 10 m. fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 30 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. For en mængde større end 200 l (0,2 m 2 ) må afbrænding ikke ske tættere end 30 m. fra bygninger med hårdt tag og fra brændbare markafgrøder og ikke tættere end 100 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. Det er tilladt at afbrænde rent træ (brænde) på bål i det fri uden tids- eller årstidsmæssige begrænsninger. Bålbrænde skal være ubehandlet. Dvs. at det ikke må være behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende. Afbrænding skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. Ref A/J KATN 13

29 14. Isolering og andet ikke brændbart affald 14.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af isolering og andet ikke brændbart affald Definition af fraktion Isolering og andet ikke brændbart affald er i denne sammenhæng for eksempel isoleringsmaterialer, spejlglas, ildfast og keramisk glas, bilruder, gulvvinyl, presenninger, regntøj, gummistøvler, vandsenge, puslepuder, voksduge, badedyr, bruseforhæng, persienner og andet blød PVC Håndtering Isolering og andet ikke brændbart affald bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. På Avernakø, Bjørnø og Lyø kan isolering af andet ikke brændbart affald bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 14

30 15. Jern og metal 15.1 Formål At sikre en høj grad af genbrug eller genanvendelse af jern og metal Definition af fraktion Jern og metal er i denne sammenhæng rengjorte dåser fra konserves og drikkevarer, jernskrot samt messing, kobber, tin og andre metaller. Jern og metal må ikke indeholde olie eller andre væsker eller indeholde elektriske eller elektroniske komponenter Håndtering Jern- og metal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Jern og metal skal være tømt for evt. olie og andre væsker. Elektriske og elektroniske artikler må ikke afleveres i metalcontaineren på genbrugsstationen. Ved afhentning af Midtfyns Genbrug skal aluminium sorteres fra og afhentes som separat fraktion. Midtfyns Genbrug afhenter ikke konservesdåser og trykbeholdere/- spraydåser. På Avernakø og Bjørnø kan jern og metal i perioder bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 15

31 16. Papir og pap 16.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af papir og pap Definition af fraktion Papir er i denne sammenhæng alle former for rent papir som for eksempel aviser, reklamer, ugeblade og bøger. Pap er i denne sammenhæng rent karton og pap samt alle former for rent bølgepap som benyttes som transport eller opbevaringsemballager uden lim og plastmaterialer. Papir- og papemballage til genanvendelse må ikke være tilsmudset med madrester eller indeholde plast og laminering. Tilsmudset papir og pap bortskaffes som restaffald. Gavepapir indgår heller ikke i denne fraktion og bortskaffes som brændbart affald Håndtering Papir og pap bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamlingsordning. På genbrugsstationerne skal pap og papir afleveres i hver sin container. Midtfyns Genbrug medtager kun genbrugeligt pap og papir i klare poser, som også leveres af Midtfyns Genbrug. Midtfyns Genbrug afhenter også gerne reklamer og ugeblade i bundtet med snor. Maksimalt 10 kg. pr. bundt. På Avernakø, Bjørnø og Lyø kan papir og pap bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 16

32 17. Plast herunder PVC 17.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse til genanvendelse af plast herunder PVC Definition af fraktion Plast er i denne sammenhæng rene plastdunke og -flasker, havemøbler, CDer, spande og baljer, rent plastfolie som afdækningsplast og emballeringsplast og lignende. PVC er i denne sammenhæng for eksempel hård PVC som PVC-holdige dræn, kloak og vandrør, trapezplader, tagrender og lignende Blød PVC som gummistøvler og presenninger bortskaffes som isolering og andet ikke brændbart affald Håndtering Plast herunder PVC bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. Plast eksklusive PVC bortskaffes via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. På genbrugsstationen afleveres CDer uemballeret og afleveres særskilt fra det øvrige plast. Hård og blød plast, som ønskes afhentet af Midtfyns Genbrug, skal stilles ud til vejen i hver sin pose. Ref A/J KATN 17

33 18. Ren jord 18.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af ren jord Definition af fraktion Ren jord er i denne sammenhæng uforurenet jord fra private haver, grus og mindre natursten Håndtering Ren jord bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 18

34 19. Restaffald 19.1 Formål Ordningen skal sikre, at restaffald bliver indsamlet, håndteret og bortskaffet på et bæredygtigt grundlag og ved et højt miljøbeskyttelsesniveau Definition af fraktion Restaffald er den affaldsfraktion, der er tilbage når de genanvendelige materialer og madspild/andet organisk affald er sorteret fra dagrenovation. Restaffald vil dog i denne forbindelse også omfatte madspild/andet organisk affald, og kan derfor defineres som en affaldsfraktion, der hovedsageligt består af køkkenaffald samt mindre emner af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger og som ikke er omfattet af andre ordninger. Restaffald er for eksempel madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, madholdigt eller snavset pap, papir, plast, metal (stanniol m.v.), sod og aske (skal pakkes ind), kattegrus, samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald Håndtering Ordningen gælder for alle private husstande i kommunen, hvor husholdningen frembringer restaffald. For husstande på Bjørnø, Lyø og Avernakø gælder der særlige bestemmelser som det vil fremgå af afsnit Særordninger for Bjørnø, Lyø og Avernakø. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer restaffald på ejendommen. Til- og afmeldinger til ordningen for restaffald foretages af grundejeren ved henvendelse til kommunen. Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ligeledes ved henvendelse til kommunen. En bolig, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding, indtil den bliver beboet igen. Anmodning herom rettes til driftsafdelingen Opsamlingsmateriel Der må ikke anvendes andre end kommunens beholdere. Til opsamling af restaffald skal anvendes en mindst 120 eller 140 liter beholder pr. boligenhed. Der er mod tillæg muligt at vælge en beholder på 240 liter. Ved særlige forhold kan der laves aftaler om større beholdere. Ref A/J KATN 19

35 Til opsamling af restaffald fra sommerhuse, det vil sige alle der i BBR-registeret er registreret som sommerhuse, og ligger i et sammenhængende sommerhusområde, kan anvende trådstativer i stedet for beholdere. Ved ejendomme med flere boligenheder eller ved ejendomme hvor pladsforholdene kræver det kan restaffaldsbeholderen erstattes af delebeholdere eller mindre beholdere. Ejendomme, hvor adgangsforholdene besværliggør brug af beholdere til restaffald, har, mod dispensation, mulighed for at benytte sække til opsamling af restaffald. Sække til restaffald skal anbringes i beholder eller sækkestativer. Sækkene leveres af renovatøren, og kun disse sække må anvendes. To boligenheder i samme ejendom (for eksempel kollegieværelser eller ældreboliger) har mulighed for at dele en beholder til restaffald. Det kræver dog, at den samlede mængde restaffald kan rummes i en 140 liter beholder, eller, mod tillæg, kan der vælges en 240 liter beholder. Beholdere/containere må ikke overfyldes. Låget skal altid kunne lukkes tæt og affaldet må ikke klemmes fast i beholderen. Overfyldninger kan medføre at beholderen ikke tømmes. Kommunen kan kræve, at der vælges større beholder ved gentagende overfyldninger. To-hjulede beholdere må ikke indeholde mere end 50 kg. affald. Vådt, uhygiejnisk, skarpt eller støvet affald skal være indpakket i tæt emballage, inden det anbringes i beholderen. Affald der på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må ikke anbringes i affaldsbeholderen. Beholderne skal være rengjorte, således at renovationsfolkene ikke udsættes for unødig uhygiejnisk belastning. Rengøringen påhviler husholdningen, og ved misligholdelse kan Faaborg-Midtfyn Kommune foranledige beholderen rengjort for brugerens regning. Affaldsbeholderne skal placeres som beskrevet i bilag 1. Det er grundejernes ansvar at affaldsbeholderne er placeret i overensstemmelse med bilag 1. Såfremt en bruger ønsker en anden størrelse beholder skal driftsafdelingen kontaktes. Til lejlighedsvis forekommende ekstra restaffald kan der købes ekstra sække. Sækkene er påtrykt EKSTRA SÆK eller forsynet med nummereret løbeseddel. Priserne for ekstra sække fremgår af Faaborg-Midtfyns kommunes takstblad og kan købes ved driftsafdelingen. Den fyldte ekstrasæk, der maksimalt må veje 13 kg., placeres ved den normale affaldsbeholder og medtages på næste normale afhentningsdag. Ref A/J KATN 20

36 Skade på beholder Eventuelle skader på beholderne, meddeles til driftsafdelingen Driftsafdelingen vil da sørge for, at skifte/udbedre beholderen og såfremt skaden skyldes misligholdelse fra brugernes side vil reparationen/udskiftningen blive faktureret grundejeren Tømning Affaldsbeholderen til restaffald tømmes normalt i perioden september til juli hver 14. dag på en fast ugedag, og i juli og august en gang om ugen. Mod tillæg er det muligt at tilvælge ugetømning. Husholdninger i sommerhuse får som udgangspunkt afhentet affald ca. 24 gange årligt med flest tømninger i sommerperioden. Tømningsplan for sommerhuse udarbejdes hvert år i november måned gældende for det kommende år. Sommerhuse har mulighed for, at indgå i afhentningsordningen på samme måde som helårsbeboelser. Sommerhuse, hvor der er tilladelse til helårsbeboelse, skal være tilmeldt ordningen på samme måde som helårsbeboelser. I forbindelse med helligdage kan tømningen fortages forskudt, men i et sådant omfang, at det årlige antal afhentninger overholdes. Tømningsændringer i forbindelse med helligdage annonceres i den lokale ugeavis. Beholderne tømmes hverdage i tidsrummet kl dog kun når det er lyst. I forbindelse med tømning omkring helligdage kan det tillades at tømning sker udover førnævnte tidspunkt. Beholdere og containere bliver ikke tømt såfremt: affaldet ikke er sorteret i henhold til dette regulativ affaldsbeholderen ikke er vedligeholdt og renholdt beholderen er overfyldt beholderen indeholder mere end 50 kg. affald. andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat Hjemmekompostering Komposterbart, ikke animalsk restaffald, som for eksempel brødrester, affald fra grøntsager, kagerester, frugt, æggeskaller, kaffegrums, visne blomster og lignende kan hjemmekomposteres. Animalsk affald (kødrester og lignende) må ikke hjemmekomposteres, men skal afleveres i husholdningens affaldsbeholder til restaffald. Ref A/J KATN 21

37 Kompostering skal foregå i en lukket kompostbeholder, og må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller forårsage tilhold af skadedyr. Kompostbeholderen skal anbringes på ejendommen således, at den ikke giver anledning til gener for omgivelserne, herunder ejere og brugere af ejendommen eller evt. naboejendomme Særordninger for Avernakø, Bjørnø og Lyø Avernakø Restaffald indsamles af den lokale ø-renovatør ved den enkelte ejendom en gang om ugen. Opsamlingen sker ved hjælp af en traktor hvorefter restaffaldet kommes i en speciel ø-container på hjul. Containeren kan rumme m 3. Efter indsamling sejles containeren med Ø-Færgen til Faaborg havn, hvor den tømmes af lokal vognmand. Efter tømning sejles containeren til Lyø. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering Bjørnø Restaffald opsamles i 3 stk. 800 liters containere placeret på molen på Bjørnø Havn. Borgerne får en gang årligt udleveret sække til årets forbrug, og borgerne leverer selv eget affald til containerne. Bjørnøbåden tjekker hvornår containerne er fulde og tager dem løbende med til Faaborg Havn, hvorefter en lokal renovatør tømmer containerne i henhold til en aftalt tømningsplan. Yderligere tømninger (udenfor tømningsplanen) foretages efter behov. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering Lyø Restaffald indsamles af den lokale ø-renovatør ved den enkelte ejendom en gang om ugen. Opsamlingen sker ved hjælp af en traktor hvorefter restaffaldet kommes i en speciel ø-container på hjul. Containeren kan rumme m 3. Efter indsamling sejles containeren med Ø-Færgen til Faaborg havn, hvor den tømmes af lokal en vognmand. Efter tømning sejles containeren til Avernakø. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering. Ref A/J KATN 22

38 20. Sanitet 20.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af sanitet Definition af fraktion Sanitet defineres i denne sammenhæng som håndvaske, toiletter, glaseret eller malet tegl, porcelæn og glaseret keramik, glaserede klinker, glaserede kloakrør Håndtering Sanitet bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 23

39 21. Træ, Imprægneret 21.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af imprægneret træ Definition af fraktion Imprægneret træ er i denne sammenhæng træ trykimprægneret med kobber/krom eller arsen og/eller tin. Jernbanesveller anses ikke for trykimprægneret træ og bortskaffes som brændbart affald Håndtering Imprægneret træ bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 24

40 22. Træ, Rent 22.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af træ Definition af fraktion Rent træ er i denne sammenhæng træ der er ubehandlet, malet, limet eller lakeret. Rent træ må gerne være med mindre beslag, skruer og søm. MDF-plader, imprægneret træ eller træ med tekstil, plast, tjære eller brandhæmmende materialer indgår ikke i denne fraktion og bortskaffes efter genbrugsstationens personales anvisning Håndtering Rent træ bortskaffes via genbrugsstationer eller afbrændes. Det er tilladt at afbrænde rent træ (brænde) på bål i det fri uden tids- eller årstidsmæssige begrænsninger. Bålbrænde skal være ubehandlet. Dvs. at det ikke må være behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende. Afbrænding skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. Ref A/J KATN 25

41 23. Tøj 23.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af tøj og fodtøj Definition af fraktion Tøj er i denne sammenhæng brugbart tøj og fodtøj 23.3 Håndtering Tøj og fodtøj bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer via særlige containere opstillet af humanitære organisationer. Ref A/J KATN 26

42 1. Bilag 1. Adgangsveje til og placering af godkendte affaldsbeholder. 1.1 Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning ved skel Beholderen skal på afhentningsdagen senest kl være placeret på et for afhentningen let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af normal adgangsvej til bebyggelsen. Beholderen skal placeres ved skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Den skal placeres med håndtag og hjul vendende mod renovatørens ganglinie. Efter tømning af beholderen afleveres denne på grunden ved skel til vej. Ejendommens ejer/bruger er selv ansvarlig for, at beholderen sættes på plads. Ved tvivl om adgangsforholdene, kan brugeren kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende nærmere bestemmelser herom. Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje & Forsyning foretager i den enkelte sag en konkret vurdering af forholdene. Hvis der er forhold som taler for en dispensation, vil denne kunne givet efter skriftlig ansøgning fra grundejeren. Kommunen kan pålægge brugeren et særgebyr, såfremt retningslinierne ikke kan overholdes. 1.2 Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning på standplads Materiellet skal anbringes således, at adgangsforholdene er bedst mulige for renovatøren. Der skal sikres fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Det skal sikres, at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt, komprimeret grus eller lignende. Perlesten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast underlag. Ved lange indkørsler (typisk på landet) skal der være vendeplads til renovationsbilen. I tilfælde af såkaldte kotelet-grunde med lange indkørsler hvor det ikke er muligt at placere renovationsbeholderen langs med indkørslen (f.eks. på grund af hæk i begge sider) skal renovationsbeholderen placeres tættest muligt på indkørslen. Et bed er ikke tilstrækkelig begrundelse for at beholderen ikke kan placeres, så afstandskravet kan overholdes. Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter). Er stigningen større, skal adgangsvejen anlægges i henhold til Arbejdstilsynets anvisning. Ref A/J KATN 27

43 Ved stigninger større end 1:10 skal der for at sikre fodfæstet anlægges trin til at gå på og dobbeltrampe til at køre på, samt om nødvendigt repos (jf. bilag i Arbejdstilsynets vejledning). Ref A/J KATN 28

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-09-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD MORSØ KOMMUNE OKTOBER 2001 Regulativ for husholdningsaffald side 1 Regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlaget... 2 3. Regulativets

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE FOR LEJE-, EJER- OG ANDELS- BOLIGFORENINGER 1 INDHOLD Forord... 3 Boligforeningens affaldsguide.... 4 Er du ny affaldsansvarlig?... 4 BOLIGFORENINGENS INDRETNING 5 Standplads...

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere