Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref J KATN Version 4 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PJH/FMK Godkendt af PJH Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse Generel del I 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Lovgrundlag 2 4. Gyldighedsområde 2 5. Definitioner 2 6. Pligter og rettigheder 3 7. Indsamlingsordninger 4 8. Anvisningsordninger 5 9. Tilsyn og administration Gebyrer Særgebyrer Dispensationer Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) 7 Særlig del II 1. Affaldsordninger for husholdninger Genbrugsstation, minigenbrugsstation og komposteringsplads Genbrugsstation Minigenbrugsstation Komposteringsplads Midtfyns Genbrug Oversigt over affaldsordninger 3 2. Andet affald Formål Definition af fraktion 2 Ref A/J KATN I

4 2.3 Håndtering 2 3. Asbest Formål Definition af fraktion Håndtering 3 4. Beton og blandet bygningsaffald Formål Definition af fraktion Håndtering 4 5. Brændbart affald Formål Definition af fraktion Håndtering 5 6. Dæk Formål Definition af fraktion Håndtering 6 7. Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Formål Definition af fraktion Håndtering 7 8. Farligt affald, medicin og kanyler Formål Definition af fraktion Håndtering 8 9. Flamingo Formål Definition af fraktion Håndtering Genbrugseffekter Formål Definition af fraktion Håndtering Gips Formål Definition af fraktion Håndtering Glas Formål Definition af fraktion 12 Ref A/J KATN II

5 12.3 Håndtering Haveaffald Formål 13.2 Definition af fraktion Håndtering Afbrænding Isolering og andet ikke brændbart affald Formål Definition af fraktion Håndtering Jern og metal Formål Definition af fraktion Håndtering Papir og pap Formål Definition af fraktion Håndtering Plast herunder PVC Formål Definition af fraktion Håndtering Ren jord Formål Definition af fraktion 18.3 Håndtering Restaffald Formål Definition af fraktion Håndtering Opsamlingsmateriel Skade på beholder Tømning Hjemmekompostering Særordninger for Avernakø, Bjørnø og Lyø Sanitet Formål Definition af fraktion 20.3 Håndtering Træ, Imprægneret Formål 24 Ref A/J KATN III

6 21.2 Definition af fraktion Håndtering Træ, Rent 22.1 Formål Definition af fraktion Håndtering Tøj Formål Definition af fraktion Håndtering 26 Bilag 1. Bilag 1. Adgangsveje til og placering af godkendte affaldsbeholder Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning ved skel Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning på standplads 27 Ref A/J KATN IV

7 1. Indledning Dette er første udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udkastet er lavet på baggrund af anbefalinger i rapporten, Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 2: Konkrete forslag til regulativtekst, Miljøprojekt Nr. 948, 2004, Miljøstyrelsen. Endvidere er der taget udgangspunkt i det eksisterende affaldsregulativ for Gl. Faaborg og Broby kommunen samt Klintholm Kommunerne. Det bemærkes, at der i det nævnte Miljøprojekt tages forbehold for udkommet af revisionen af affaldsbekendtgørelsen. Generelt skal det nævnes at Regulativet fra MST s side er tænkt at bestå dels af en generel del, som forventes at være ens for alle kommuner. Der er mulighed for at lave vise fritekster i den generelle del, men det foretrækkes af MST at kommunerne afholder sig fra dette. Den specielle del af regulativet er tænkt som en række bilag hvor de særlige forhold for hver affaldsstrøm beskrives. Også her er det tanken, at der skal være samme ordlyd for alle kommuner for så vidt angår formål og definitioner, mens der under affaldshåndtering vil kunne vælges én eller flere formuleringer, afhængig af den valgte standard, og evt. specialordninger for affald. Det er således foreslået, at alle kommuner bør benytte samme standard krav, for eksempel også vedrørende placering af beholdere/stativer, afstande, adgangsforhold osv. Disse standardløsninger er dog endnu ikke udviklet af Miljøstyrelsen. I nærværende udkast, er der blot vist forslag til opbygning og valgmuligheder for ordninger der beskrives i den særlige del II. Dette afsnit vil ikke indgå i det endelige regulativ Rambøll 2. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Endvidere er formålet med dette regulativ at sikre implementeringen af kommunens til en hver tid gældende affaldsplan. Ref A/J KATN 1

8 3. Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. (inkl. senere ændringer), herunder også bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1634/2006 om affald (med senere ændringer). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk affald. (el-skrot bekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v 4. Gyldighedsområde Regulativet gælder for dagrenovation og andet affald fra husholdninger, der fremkommer i Faaborg-Midtfyn Kommune og omhandler håndtering af dette affald. Regulativets bestemmelser gælder inden for Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativet gælder endvidere for dagrenovationslignende affald fra erhverv, der frivilligt er tilmeldt dagrenovationsordningen. I forbindelse med forsøg med nye renovationsordninger kan der fastsættes særlige regulativbestemmelser for udvalgte områder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Områdernes afgrænsning, og de særlige regulativbestemmelser herfor, fastlægges i tillæg til dette regulativ. Affald der er omfattet af dette regulativ, må kun indsamles og behandles efter bemyndigelse af Faaborg-Midtfyn Kommune. 5. Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald, i det omfang der her er fastsat definitioner for de enkelte begreber. Definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets særlige del II, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse. Ref A/J KATN 2

9 Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsbolig-foreningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres i forskellige ensartede fraktioner, for eksempel papir, pap, glas, metal, plast og madspild/andet organisk. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippe-container, maxi-container, mobilsug og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. Opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. Renovatør: Det firma, der på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, står for indsamling af affald. 6. Pligter og rettigheder Husstande og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Brugernes opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. Det er ikke tilladt, at oplagre affald så opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Det påhviler brugerne, at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger der fremgår af regulativets særlige del II. Affaldet skal sorteres i hjemmet eller på ejendommen (kildesortering), så der opnås så høj genanvendelse som mulig. Ref A/J KATN 3

10 Det påhviler endvidere brugeren ved ordninger med afhentning af affald, at: anvende godkendt materiel vedligeholde og rengøre materiellet sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås sikre fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet sikre at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet Sikre at beholdere kun anvendes til de affaldsfraktioner, som de er godkendt til. Den kommunale myndighed fastsætter efter rådføring med Arbejdstilsynet de nærmere bestemmelser om anbringelse og anvendelse mv. af materiel, samt om adgangsforhold mv. for alle eller visse affaldsfraktioner. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobile sugesystemer eller andre faste afhentningssystemer kan eller skal benyttes. Den kommunale myndighed kan fastsætte nærmere bestemmelser om brugergruppe der er omfattet af en fælles nøgleordning. Afbrænding af haveaffald, må kun finde sted efter de bestemmelser der fremgår af regulativets særlige del II. 7. Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Ref A/J KATN 4

11 8. Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. Ved henvendelse til kommunen anvises bortskaffelsesmulighed for en konkret affaldsfraktion. Affald som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om levering gennem en registreret transportør eller direkte til registreret modtageanlæg. Brugerne er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra kommunen. Ordningen er en bringeordning og omfatter alle affaldstyper, som på grund af den store mængde ikke kan afleveres på genbrugsstationerne eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private husstande. Er der særlige bestemmelser for de enkelte fraktioner der afviger fra ovenstående vil det fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets særlige del II. 9. Tilsyn og administration Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 65. Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 46 og 69 og affaldsbekendtgørelsens Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af 22. december samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af driftsvirksomheden i forbindelse med driftsvirksomheden affaldshåndtering. Ref A/J KATN 5

12 Det påhviler den, der har tinglyst adkomst til ejendommen at betale grundgebyr. Eventuelle særgebyrer betales af brugeren af ejendommen. Gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret behov for beholdervolumen Særgebyrer Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som driftsvirksomheden påføres, eksempelvis som følge af særlige ydelser, herunder for eksempel for: udgifter, der følger af ukorrekt sortering. afhentning uden for ordinær rute afhentning ved standplads ugetømning Listen er ikke udtømmende og det fremgår nærmere af regulativets takstblad. 11. Dispensationer Kommunen kan, hvor lovgivningen åbner mulighed herfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 12. Henvendelse og klager Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Klager over administration af regulativets bestemmelser samt klager over indsamling af dagrenovation rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 13. Overtrædelse og straf Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 110. Ref A/J KATN 6

13 14. Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at ændre bilag og tillæg til dette regulativkompleks. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Den kommunale myndighed og driftsvirksomheden kan foretage mindre ændringer i sorteringskrav m.v. 15. Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2008 i gl. Broby, gl. Ringe og gl. Ryslinge kommune, den 1. april 2008 i gl. Faaborg Kommune og den 13. januar 2008 i gl. Årslev Kommune. Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Broby Kommune, Regulativ for husholdningsaffald i Faaborg Kommune, April Regulativ for husholdningsaffald, Ringe Kommune, teknisk forvaltning, Regulativ for husholdningsaffald for Klintholmkommunerne, Regulativ for husholdningsaffald, 1997, (med senere revideringer). Bo Andersen Benny Balsgaard Borgmester Kommunaldirektør Ref A/J KATN 7

14 II. Særlig del: Affaldsordninger for husholdninger 1. Affaldsordninger for husholdninger 1.1 Genbrugsstation, minigenbrugsstation og komposteringsplads Genbrugsstation På genbrugsstationerne kan private personer aflevere naturligt forekommende affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Affaldet bortskaffes i henhold til den enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Desuden kan virksomheder med mindre end 100 kg genanvendeligt affald pr. måned aflevere affald på genbrugsstationerne. Køretøjer over 3500 kg har ikke adgang til genbrugsstationen. Genbrugsstationens personales vejledning og anvisninger om sortering og benyttelse af containere skal følges. Såfremt en anvisning ikke efterkommes kan brugeren bortvises af personalet på pladsen. Nærmere regler for affaldsmodtagelse og genbrugsstationens benyttelse er fastlagt i en brugervejledning, der er bekendtgjort på genbrugsstationerne Minigenbrugsstation På minigenbrugsstationerne kan private personer aflevere naturligt forekommende affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Affaldet bortskaffes i henhold til den enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Minigenbrugsstationerne er ikke bemandede. Det vil fremgå af containerne hvilke affaldsfraktioner der kan bortskaffes via containeren. Minigenbrugsstationerne er typisk opstillet ved tæt bebyggelse og i sommerhusområderne Komposteringsplads Haveaffaldet afleveres uemballeret uden fremmedelementer og uden snøring af nogen art. Komposteringspladsen i Årslev modtager kun haveaffald såfremt transporten sker ved hjælp af køretøjer under 3500 kg med eller uden trailer, da transportvejen går over genbrugsstationen. På komposteringspladsen i Faaborg må køretøjerne gerne veje over 3500 kg, men der må kun afleveres haveaffald fra private haver. Ref A/J KATN 1

15 Træstammer og trærødder modtages ikke på komposteringspladsen. Det bør afsættes til brænde eller flis. Alternativt kan det afleveres til forbrænding på Fynsværket, jævnfør bestemmelserne for affaldslevering til Fynsværket. Se Fynsværkets hjemmeside. Gødning fra kæledyr modtages ikke på komposteringspladsen. 1.2 Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug afhenter hver 14. dag genanvendelige materialer. Midtfyns genbrug afhenter ikke genanvendelige materialer i sommerhusområderne. Midtfyns Genbrug medtager kun genbrugelige materialer i klare poser, som også leveres af Midtfyns Genbrug. Midtfyns Genbrug lægger "nye" poser når de afhenter genbrug. Såfremt det er muligt bruges poserne flere gange. Poserne må maksimalt fyldes så de vejer 10 kg. Ref A/J KATN 2

16 1.3 Oversigt over affaldsordninger Faaborg-Midtfyn Kommune ordninger for affald fra husholdninger i form af indsamlings- og anvisningsordninger fremgår af listen nedenfor. Ordninger Andet affald Asbest Beton og blandet bygningsaffald Hente Indsamlingsordning Bringe Genbrugsstationer Genbrugsstationer Anvisningsordning Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Brændbart affald Dæk Genbrugsstationer Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Genbrugsstationer Farligt affald, medicin og kanyler Genbrugsstationer Apotekerordning Flamingo Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Genbrugseffekter Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer Gips Genbrugsstationer Glas Haveaffald Isolering og andet ikke brændbart affald Jern og metal Papir og Pap Plast herunder PVC Ren jord Restaffald Hjemmekompostering Sanitet Træ, Imprægneret Træ, Rent Tøj Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer. Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og særlige containere Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer Hjemmekompostering Afbrænding af brænde Bestemmelser for de enkelte fraktioner er beskrevet på de efterfølgende sider. Ref A/J KATN 3

17 2. Andet affald 2.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af andet affald. 2.2 Definition af fraktion Andet affald er i denne sammenhæng affald som på grund af størrelse og mængde ikke hensigtsmæssigt kan bortskaffes via de i dette regulativ beskrevne affaldsordninger. 2.3 Håndtering Bortskaffelse af andet affald anvises af kommunen. Ref A/J KATN 2

18 3. Asbest 3.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af asbest. 3.2 Definition af fraktion Asbest er i denne sammenhæng asbest- og etenitplader, skiferplader, asbest fra rørisolering og pakninger. 3.3 Håndtering Asbest bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 3

19 4. Beton og blandet bygningsaffald 4.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af beton og blandet bygningsaffald. 4.2 Definition af fraktion Beton er i denne sammenhæng ren beton og jernbeton. Blandet bygningsaffald er i denne sammenhæng affald, som forekommer ved nedbrydning af vægge, carporte, garager, udhuse og lignende mindre arbejder og består af for eksempel mursten, tegl, urtepotter og keramik, leca, gasbeton og større natursten. Blandet bygningsaffald og beton må ikke være glaseret. Glaserede materialer bortskaffes som sanitet. 4.3 Håndtering Beton og blandet bygningsaffald bortskaffes via genbrugsstationer. Ved store mængder blandet bygningsaffald, anvises affaldet til særlige behandlere. På Bjørnø kan beton og blandet bygningsaffald bortskaffes via containerpladsen. Ref A/J KATN 4

20 5. Brændbart affald 5.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af brændbart affald. 5.2 Definition af fraktion Brændbart affald er i denne sammenhæng affald, som hører under de i regulativets særlige del II angivne definitioner, men er sammensat af flere typer materialer, er forurenet eller på anden måde uegnet til sortering, samt affald som ikke kan placeres under andre fraktioner. Brændbart affald er for eksempel tæpper, madrasser, møbler, flamingo, vinduesrammer, forurenet pap, papir, plast med mere. Uhygiejnisk eller fordærvet affald anses ikke for brændbart affald og bortskaffes som restaffald. 5.3 Håndtering Brændbart affald bortskaffes som restaffald eller via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. På Avernakø og Lyø kan brændbart affald bortskaffes som restaffald eller via containerpladsen. På Bjørnø kan brændbart affald bortskaffes via container opstillet på containerpladsen ved molen. Containeren bliver efter øboerne behov skiftevis brugt til indsamling af jern og metal, brændbart affald, ikke brændbart storskrald og byggeaffald. Ref A/J KATN 5

21 6. Dæk 6.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af dæk. 6.2 Definition af fraktion Dæk er i denne sammenhæng dæk med og uden fælge. Traktordæk og cykeldæk indgår ikke i denne fraktion, men bortskaffes som brændbart affald. 6.3 Håndtering Dæk bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 6

22 7. Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) 7.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). 7.2 Definition af fraktion Elektrisk og elektronisk affald er i denne sammenhæng alle apparater og alt legetøj, der har brugt batterier eller været afhængige af strøm fra el-nettet, som for eksempel, computere, fjernsyn, musikanlæg, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, andre elektriske/elektroniske apparater og legetøj, lysstofrør og lavenergipærer Undtaget er almindelige lysarmaturer og glødelamper. De bortskaffes som farligt affald 7.3 Håndtering Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 7

23 8. Farligt affald, medicin og kanyler 8.1 Formål At undgå spredning af farligt affald i miljøet, herunder oplag over længere tider af farligt affald i husholdninger. At sikre, at alt farligt affald fra husholdninger indsamles og behandles via godkendte anlæg således, at farligt affald ikke blandes og bortskaffes sammen med andet affald 8.2 Definition af fraktion Ved farligt affald forstås alt affald, som indeholder stoffer der kan være skadelige for miljø og mennesker. Farligt affald defineres som angivet i Affaldsbekendtgørelsen 1634/ stk. 2. samt i Bilag 8, pkt. 11 til affaldsbekendtgørelsen 1634/2006, og omfatter blandt andet olie, benzin, oliefiltre, kemikalier, brændbare væsker, insekt- og plantegifte, maling og lak, lim spraydåser (også tomme), trykflasker, batterier og kviksølvholdige termometre, medicin og kanyler. 8.3 Håndtering Farligt affald bortskaffes via genbrugsstationer. Medicin og kanyler skal dog afleveres på apoteket. Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Beboerne på Lyø, Avanakø og Bjørnø har, efter aftale med driftsafdelingen, mulighed for at aflevere farligt affald udenfor genbrugsstationens normale åbningstider. Beboerne på Avernakø og Lyø har mulighed for at aflevere akkumulatorer til det lokale smedeværksted. Ref A/J KATN 8

24 9. Flamingo 9.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af flamingo. 9.2 Definition af fraktion Flamingo er i denne sammenhæng flamingo, som for eksempel frugtkasser, beskyttelsesflamingo og "chips". Flamingo, der har været i berøring med kød, fisk og pålæg eller på anden måde tilsmudset og uhygiejnisk bortskaffes som brændbart affald. 9.3 Håndtering Flamingo bortskaffes via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Ref A/J KATN 9

25 10. Genbrugseffekter 10.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af genbrugseffekter Definition af fraktion Genbrugseffekter i denne sammenhæng kasserede brugbare ting og sager, der vurderes at kunne sælges på loppemarked eller i genbrugsbutik. Genbrugseffekter er i denne sammenhæng ikke madrasser, gulvtæpper, dyner, fjernsyn, komfur, vaskemaskiner, tørretumbler og andet elektronisk udstyr. Madrasser, gulvtæpper og dyner bortskaffes som brændbart affald mens hårde hvidevare og andre el-artikler bortskaffes som elektrisk og elektronisk affald Håndtering Genbrugseffekter bortskaffes via genbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Genbrugseffekter kan desuden afleveres på Midtfyns Genbrug, Korsvangen 5, 5750 Ringe. Ref A/J KATN 10

26 11. Gips 11.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af gips Definition af fraktion Gips er i denne sammenhæng gipsplader. Gipsladerne må gerne være med tapet og glasvæv og mindre beslag, skruer og søm. Gipspladerne må ikke være med isolering, folie, træ eller metal Håndtering Gips bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 11

27 12. Glas 12.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af glas Definition af fraktion Glas er i denne sammenhæng tømte og rengjorte flasker og husholdningsglas som for eksempel konserves- og syltetøjsglas og glasskåle, samt rent planglas uden træeller plastrammer. Medicinflasker er dog farligt affald og afleveres via apotekerordningen Håndtering Glas bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling.. Planglas indsamles dog kun via genbrugsstationerne. Midtfyns Genbrug afhenter hver 14. dag skyllede flasker, marmeladeglas og engangs ølflasker. Midtfyns Genbrug afhenter ikke vinduesglas, kemikalie- og malingsemballage. På Avernakø og Lyø kan glas og flasker bortset fra planglas bortskaffes på containerpladsen. På Bjørnø kan glas og flasker bortset fra planglas bortskaffes via fancycontainere placeret henholdsvis ved molen og på containerpladsen. Ref A/J KATN 12

28 13. Haveaffald 13.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og nyttiggørelse af haveaffald Definition af fraktion Haveaffald er i denne sammenhæng alt vegetabilsk affald, der forekommer på en ejendom i forbindelse med havearbejde, oprensning, beskæring, græsslåning med videre, som for eksempel hækafklip, blade, græs, ukrudt og mindre grene. Grene over 10 cm i diameter bortskaffes som brændbart affald Håndtering Haveaffald skal så vidt muligt komposteres på egen grund. Haveaffald kan herudover bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og komposteringspladser eller afbrændes Afbrænding Afbrænding af haveaffald kan ske under følgende betingelser: Afbrænding skal ske i tidsrummet fra solopgang til solnedgang og må ikke ske i perioden 1. juni til 30. september. Undtaget herfor er den 23. juni (Sct. Hans Aften). Afbrænding af haveaffald kan ske på en sådan måde, at det ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. For en mængde på højst 200 l (0,2 m 2 ) må afbrænding ikke ske tættere end 10 m. fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 30 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. For en mængde større end 200 l (0,2 m 2 ) må afbrænding ikke ske tættere end 30 m. fra bygninger med hårdt tag og fra brændbare markafgrøder og ikke tættere end 100 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. Det er tilladt at afbrænde rent træ (brænde) på bål i det fri uden tids- eller årstidsmæssige begrænsninger. Bålbrænde skal være ubehandlet. Dvs. at det ikke må være behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende. Afbrænding skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. Ref A/J KATN 13

29 14. Isolering og andet ikke brændbart affald 14.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af isolering og andet ikke brændbart affald Definition af fraktion Isolering og andet ikke brændbart affald er i denne sammenhæng for eksempel isoleringsmaterialer, spejlglas, ildfast og keramisk glas, bilruder, gulvvinyl, presenninger, regntøj, gummistøvler, vandsenge, puslepuder, voksduge, badedyr, bruseforhæng, persienner og andet blød PVC Håndtering Isolering og andet ikke brændbart affald bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. På Avernakø, Bjørnø og Lyø kan isolering af andet ikke brændbart affald bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 14

30 15. Jern og metal 15.1 Formål At sikre en høj grad af genbrug eller genanvendelse af jern og metal Definition af fraktion Jern og metal er i denne sammenhæng rengjorte dåser fra konserves og drikkevarer, jernskrot samt messing, kobber, tin og andre metaller. Jern og metal må ikke indeholde olie eller andre væsker eller indeholde elektriske eller elektroniske komponenter Håndtering Jern- og metal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Jern og metal skal være tømt for evt. olie og andre væsker. Elektriske og elektroniske artikler må ikke afleveres i metalcontaineren på genbrugsstationen. Ved afhentning af Midtfyns Genbrug skal aluminium sorteres fra og afhentes som separat fraktion. Midtfyns Genbrug afhenter ikke konservesdåser og trykbeholdere/- spraydåser. På Avernakø og Bjørnø kan jern og metal i perioder bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 15

31 16. Papir og pap 16.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af papir og pap Definition af fraktion Papir er i denne sammenhæng alle former for rent papir som for eksempel aviser, reklamer, ugeblade og bøger. Pap er i denne sammenhæng rent karton og pap samt alle former for rent bølgepap som benyttes som transport eller opbevaringsemballager uden lim og plastmaterialer. Papir- og papemballage til genanvendelse må ikke være tilsmudset med madrester eller indeholde plast og laminering. Tilsmudset papir og pap bortskaffes som restaffald. Gavepapir indgår heller ikke i denne fraktion og bortskaffes som brændbart affald Håndtering Papir og pap bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamlingsordning. På genbrugsstationerne skal pap og papir afleveres i hver sin container. Midtfyns Genbrug medtager kun genbrugeligt pap og papir i klare poser, som også leveres af Midtfyns Genbrug. Midtfyns Genbrug afhenter også gerne reklamer og ugeblade i bundtet med snor. Maksimalt 10 kg. pr. bundt. På Avernakø, Bjørnø og Lyø kan papir og pap bortskaffes på containerpladsen. Ref A/J KATN 16

32 17. Plast herunder PVC 17.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse til genanvendelse af plast herunder PVC Definition af fraktion Plast er i denne sammenhæng rene plastdunke og -flasker, havemøbler, CDer, spande og baljer, rent plastfolie som afdækningsplast og emballeringsplast og lignende. PVC er i denne sammenhæng for eksempel hård PVC som PVC-holdige dræn, kloak og vandrør, trapezplader, tagrender og lignende Blød PVC som gummistøvler og presenninger bortskaffes som isolering og andet ikke brændbart affald Håndtering Plast herunder PVC bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. Plast eksklusive PVC bortskaffes via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. På genbrugsstationen afleveres CDer uemballeret og afleveres særskilt fra det øvrige plast. Hård og blød plast, som ønskes afhentet af Midtfyns Genbrug, skal stilles ud til vejen i hver sin pose. Ref A/J KATN 17

33 18. Ren jord 18.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af ren jord Definition af fraktion Ren jord er i denne sammenhæng uforurenet jord fra private haver, grus og mindre natursten Håndtering Ren jord bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 18

34 19. Restaffald 19.1 Formål Ordningen skal sikre, at restaffald bliver indsamlet, håndteret og bortskaffet på et bæredygtigt grundlag og ved et højt miljøbeskyttelsesniveau Definition af fraktion Restaffald er den affaldsfraktion, der er tilbage når de genanvendelige materialer og madspild/andet organisk affald er sorteret fra dagrenovation. Restaffald vil dog i denne forbindelse også omfatte madspild/andet organisk affald, og kan derfor defineres som en affaldsfraktion, der hovedsageligt består af køkkenaffald samt mindre emner af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger og som ikke er omfattet af andre ordninger. Restaffald er for eksempel madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, madholdigt eller snavset pap, papir, plast, metal (stanniol m.v.), sod og aske (skal pakkes ind), kattegrus, samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald Håndtering Ordningen gælder for alle private husstande i kommunen, hvor husholdningen frembringer restaffald. For husstande på Bjørnø, Lyø og Avernakø gælder der særlige bestemmelser som det vil fremgå af afsnit Særordninger for Bjørnø, Lyø og Avernakø. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer restaffald på ejendommen. Til- og afmeldinger til ordningen for restaffald foretages af grundejeren ved henvendelse til kommunen. Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ligeledes ved henvendelse til kommunen. En bolig, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding, indtil den bliver beboet igen. Anmodning herom rettes til driftsafdelingen Opsamlingsmateriel Der må ikke anvendes andre end kommunens beholdere. Til opsamling af restaffald skal anvendes en mindst 120 eller 140 liter beholder pr. boligenhed. Der er mod tillæg muligt at vælge en beholder på 240 liter. Ved særlige forhold kan der laves aftaler om større beholdere. Ref A/J KATN 19

35 Til opsamling af restaffald fra sommerhuse, det vil sige alle der i BBR-registeret er registreret som sommerhuse, og ligger i et sammenhængende sommerhusområde, kan anvende trådstativer i stedet for beholdere. Ved ejendomme med flere boligenheder eller ved ejendomme hvor pladsforholdene kræver det kan restaffaldsbeholderen erstattes af delebeholdere eller mindre beholdere. Ejendomme, hvor adgangsforholdene besværliggør brug af beholdere til restaffald, har, mod dispensation, mulighed for at benytte sække til opsamling af restaffald. Sække til restaffald skal anbringes i beholder eller sækkestativer. Sækkene leveres af renovatøren, og kun disse sække må anvendes. To boligenheder i samme ejendom (for eksempel kollegieværelser eller ældreboliger) har mulighed for at dele en beholder til restaffald. Det kræver dog, at den samlede mængde restaffald kan rummes i en 140 liter beholder, eller, mod tillæg, kan der vælges en 240 liter beholder. Beholdere/containere må ikke overfyldes. Låget skal altid kunne lukkes tæt og affaldet må ikke klemmes fast i beholderen. Overfyldninger kan medføre at beholderen ikke tømmes. Kommunen kan kræve, at der vælges større beholder ved gentagende overfyldninger. To-hjulede beholdere må ikke indeholde mere end 50 kg. affald. Vådt, uhygiejnisk, skarpt eller støvet affald skal være indpakket i tæt emballage, inden det anbringes i beholderen. Affald der på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må ikke anbringes i affaldsbeholderen. Beholderne skal være rengjorte, således at renovationsfolkene ikke udsættes for unødig uhygiejnisk belastning. Rengøringen påhviler husholdningen, og ved misligholdelse kan Faaborg-Midtfyn Kommune foranledige beholderen rengjort for brugerens regning. Affaldsbeholderne skal placeres som beskrevet i bilag 1. Det er grundejernes ansvar at affaldsbeholderne er placeret i overensstemmelse med bilag 1. Såfremt en bruger ønsker en anden størrelse beholder skal driftsafdelingen kontaktes. Til lejlighedsvis forekommende ekstra restaffald kan der købes ekstra sække. Sækkene er påtrykt EKSTRA SÆK eller forsynet med nummereret løbeseddel. Priserne for ekstra sække fremgår af Faaborg-Midtfyns kommunes takstblad og kan købes ved driftsafdelingen. Den fyldte ekstrasæk, der maksimalt må veje 13 kg., placeres ved den normale affaldsbeholder og medtages på næste normale afhentningsdag. Ref A/J KATN 20

36 Skade på beholder Eventuelle skader på beholderne, meddeles til driftsafdelingen Driftsafdelingen vil da sørge for, at skifte/udbedre beholderen og såfremt skaden skyldes misligholdelse fra brugernes side vil reparationen/udskiftningen blive faktureret grundejeren Tømning Affaldsbeholderen til restaffald tømmes normalt i perioden september til juli hver 14. dag på en fast ugedag, og i juli og august en gang om ugen. Mod tillæg er det muligt at tilvælge ugetømning. Husholdninger i sommerhuse får som udgangspunkt afhentet affald ca. 24 gange årligt med flest tømninger i sommerperioden. Tømningsplan for sommerhuse udarbejdes hvert år i november måned gældende for det kommende år. Sommerhuse har mulighed for, at indgå i afhentningsordningen på samme måde som helårsbeboelser. Sommerhuse, hvor der er tilladelse til helårsbeboelse, skal være tilmeldt ordningen på samme måde som helårsbeboelser. I forbindelse med helligdage kan tømningen fortages forskudt, men i et sådant omfang, at det årlige antal afhentninger overholdes. Tømningsændringer i forbindelse med helligdage annonceres i den lokale ugeavis. Beholderne tømmes hverdage i tidsrummet kl dog kun når det er lyst. I forbindelse med tømning omkring helligdage kan det tillades at tømning sker udover førnævnte tidspunkt. Beholdere og containere bliver ikke tømt såfremt: affaldet ikke er sorteret i henhold til dette regulativ affaldsbeholderen ikke er vedligeholdt og renholdt beholderen er overfyldt beholderen indeholder mere end 50 kg. affald. andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat Hjemmekompostering Komposterbart, ikke animalsk restaffald, som for eksempel brødrester, affald fra grøntsager, kagerester, frugt, æggeskaller, kaffegrums, visne blomster og lignende kan hjemmekomposteres. Animalsk affald (kødrester og lignende) må ikke hjemmekomposteres, men skal afleveres i husholdningens affaldsbeholder til restaffald. Ref A/J KATN 21

37 Kompostering skal foregå i en lukket kompostbeholder, og må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller forårsage tilhold af skadedyr. Kompostbeholderen skal anbringes på ejendommen således, at den ikke giver anledning til gener for omgivelserne, herunder ejere og brugere af ejendommen eller evt. naboejendomme Særordninger for Avernakø, Bjørnø og Lyø Avernakø Restaffald indsamles af den lokale ø-renovatør ved den enkelte ejendom en gang om ugen. Opsamlingen sker ved hjælp af en traktor hvorefter restaffaldet kommes i en speciel ø-container på hjul. Containeren kan rumme m 3. Efter indsamling sejles containeren med Ø-Færgen til Faaborg havn, hvor den tømmes af lokal vognmand. Efter tømning sejles containeren til Lyø. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering Bjørnø Restaffald opsamles i 3 stk. 800 liters containere placeret på molen på Bjørnø Havn. Borgerne får en gang årligt udleveret sække til årets forbrug, og borgerne leverer selv eget affald til containerne. Bjørnøbåden tjekker hvornår containerne er fulde og tager dem løbende med til Faaborg Havn, hvorefter en lokal renovatør tømmer containerne i henhold til en aftalt tømningsplan. Yderligere tømninger (udenfor tømningsplanen) foretages efter behov. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering Lyø Restaffald indsamles af den lokale ø-renovatør ved den enkelte ejendom en gang om ugen. Opsamlingen sker ved hjælp af en traktor hvorefter restaffaldet kommes i en speciel ø-container på hjul. Containeren kan rumme m 3. Efter indsamling sejles containeren med Ø-Færgen til Faaborg havn, hvor den tømmes af lokal en vognmand. Efter tømning sejles containeren til Avernakø. Hjemmekompostering er tilladt som beskrevet under afsnit Hjemmekompostering. Ref A/J KATN 22

38 20. Sanitet 20.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af sanitet Definition af fraktion Sanitet defineres i denne sammenhæng som håndvaske, toiletter, glaseret eller malet tegl, porcelæn og glaseret keramik, glaserede klinker, glaserede kloakrør Håndtering Sanitet bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 23

39 21. Træ, Imprægneret 21.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af imprægneret træ Definition af fraktion Imprægneret træ er i denne sammenhæng træ trykimprægneret med kobber/krom eller arsen og/eller tin. Jernbanesveller anses ikke for trykimprægneret træ og bortskaffes som brændbart affald Håndtering Imprægneret træ bortskaffes via genbrugsstationer. Ref A/J KATN 24

40 22. Træ, Rent 22.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af træ Definition af fraktion Rent træ er i denne sammenhæng træ der er ubehandlet, malet, limet eller lakeret. Rent træ må gerne være med mindre beslag, skruer og søm. MDF-plader, imprægneret træ eller træ med tekstil, plast, tjære eller brandhæmmende materialer indgår ikke i denne fraktion og bortskaffes efter genbrugsstationens personales anvisning Håndtering Rent træ bortskaffes via genbrugsstationer eller afbrændes. Det er tilladt at afbrænde rent træ (brænde) på bål i det fri uden tids- eller årstidsmæssige begrænsninger. Bålbrænde skal være ubehandlet. Dvs. at det ikke må være behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende. Afbrænding skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. Ref A/J KATN 25

41 23. Tøj 23.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af tøj og fodtøj Definition af fraktion Tøj er i denne sammenhæng brugbart tøj og fodtøj 23.3 Håndtering Tøj og fodtøj bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer via særlige containere opstillet af humanitære organisationer. Ref A/J KATN 26

42 1. Bilag 1. Adgangsveje til og placering af godkendte affaldsbeholder. 1.1 Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning ved skel Beholderen skal på afhentningsdagen senest kl være placeret på et for afhentningen let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af normal adgangsvej til bebyggelsen. Beholderen skal placeres ved skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Den skal placeres med håndtag og hjul vendende mod renovatørens ganglinie. Efter tømning af beholderen afleveres denne på grunden ved skel til vej. Ejendommens ejer/bruger er selv ansvarlig for, at beholderen sættes på plads. Ved tvivl om adgangsforholdene, kan brugeren kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende nærmere bestemmelser herom. Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje & Forsyning foretager i den enkelte sag en konkret vurdering af forholdene. Hvis der er forhold som taler for en dispensation, vil denne kunne givet efter skriftlig ansøgning fra grundejeren. Kommunen kan pålægge brugeren et særgebyr, såfremt retningslinierne ikke kan overholdes. 1.2 Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning på standplads Materiellet skal anbringes således, at adgangsforholdene er bedst mulige for renovatøren. Der skal sikres fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Det skal sikres, at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt, komprimeret grus eller lignende. Perlesten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast underlag. Ved lange indkørsler (typisk på landet) skal der være vendeplads til renovationsbilen. I tilfælde af såkaldte kotelet-grunde med lange indkørsler hvor det ikke er muligt at placere renovationsbeholderen langs med indkørslen (f.eks. på grund af hæk i begge sider) skal renovationsbeholderen placeres tættest muligt på indkørslen. Et bed er ikke tilstrækkelig begrundelse for at beholderen ikke kan placeres, så afstandskravet kan overholdes. Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter). Er stigningen større, skal adgangsvejen anlægges i henhold til Arbejdstilsynets anvisning. Ref A/J KATN 27

43 Ved stigninger større end 1:10 skal der for at sikre fodfæstet anlægges trin til at gå på og dobbeltrampe til at køre på, samt om nødvendigt repos (jf. bilag i Arbejdstilsynets vejledning). Ref A/J KATN 28

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-09-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere