Lokalplan for Gl. Skovlunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for Gl. Skovlunde"

Transkript

1 Lokalplan for Gl. Skovlunde (Skovlunde Lokalråds forslag) Indhold: 1. Redegørelse Indledning Karakteristik Bevaringsværdier Bevaringsvejledning Forhold til kommuneplan Bestemmelser Formål Områder Anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold samt parkering Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Ydre fremtræden Bevaring af bebyggelse Bevaring af træer og hegn Ubebyggede arealer Grundejerforening Retsvirkninger Bilag Registrant Bevaringsvejledning for bygninger og beplantning Plejeplan for gadekær og tilstødende arealer...10 Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 1 af 10

2 1. Redegørelse 1.1. Indledning Gl. Skovlunde er et af de ældre boligområder i Ballerup Kommune, der med sit karakteristiske landsbymiljø er bevaringsværdigt, ikke kun på kommunalt plan men også regionalt. Der har for området som helhed aldrig været udarbejdet en lokalplan eller byplanvedtægt. Området har alene været reguleret af skødebestemmelser for den enkelte ejendoms bebyggelse og benyttelse samt for enkelte nyere boligkvarterer særskilte lokalplaner: Lokalplan 002 (Nederste del af Kavsbjerglund) Lokalplan 027 (Skovlundegård og Lillevangsgård). Det er hensigten med denne lokalplan at skabe én samlet plan, der sikrer en bevarelse af landsbymiljøets gaderum i sin helhed. Lokalplanen omfatter de i kommuneplanen angivne bydele 5.B6 (blandet boligområde i Gl. Skovlunde) og 5.F3 (fritidsområde i Gl. Skovlunde). Det samlede område er opdelt i to områder: Område A, som er det egentlige landsbyområde og dermed målet for den bevarende lokalplan. Område B, som er områder, der ligger uden for den egentlige landsby, men som er indeholdt af de ovennævnte dele af kommuneplanen. Der er angivet 4 kvarterer: Kærkrogen, dele af Kavsbjerglund/Lystoften/Bybjergvej/Tangevej, Kildestrædet og de gule andelsboliger. Kommuneplan bydel 5.B6 Gl. Skovlunde landsby Gaderum Kommuneplan bydel 5.F3 Eksisterende lokalplaner Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 2 af 10

3 Forslaget beskæftiger sig udelukkende med område A. Det foreslås dog, at lokalplanens bestemmelser for område B tager særligt hensyn til landsbymiljøet Karakteristik Skovlunde er en udflytterby opstået engang i middelalderen med beliggenhed på sit nuværende sted. Første omtale i skriftligt materiale er i Ved landboreformernes jordomfordeling i slutningen af 1700-tallet kunne man se Skovlunde som en lidt langstrakt, oval landsby med gårde og huse placeret nord og syd for forten, den fælles gadejord, med et gadekær i hver ende. Denne form og udstrækning kendetegner stadigt landsbyen, der ligger som en enklave omgivet af nyere villabebyggelse mod syd og mod nord et moderat etagebyggeri, adskilt fra landsbyen af Ballerup Boulevard. Selve fortepladsen er i løbet af 1800-tallet yderligere blevet udfyldt af bebyggelse, og det østre gadekær er blevet fyldt op. Ud fra fortepladsen strålede en vejføring mod de omkringliggende landsbyer samt København. Et par af disse udfaldsveje samt vejenes navne eksisterer stadig: Harrestrupvej og Ejbyvej, mens Hanevadsvej er blevet erstattet af Ballerup Boulevard. Torvevej, der var forbindelsesvejen fra landsbyen op til vejen mod København, eksisterer også, dog er de sket en ændring af vejføringens sydlige del. Landboreformernes jordomfordeling i slutningen af 1700-tallet, den såkaldte stjerneudskiftning, bevirkede, at størstedelen af Skovlundes gårde blev liggende inde i landsbyen i toppen af trekantede markområder. Herved kom det nuværende hovedgadenet til at følge stjerneudskiftningens gamle markskel. I andre landsbyer betød udskiftningen og udflytningen af en stor del af gårdene ofte et større opbrud fra og i den tidligere landsby. Erhvervsmæssigt har Skovlunde, indtil forstadsudviklingen for alvor satte i gang efter midten af 1900-tallet, været et landbrugssamfund, men til forskel fra kommunens andre byer har hovedstadens nærhed i højere grad sat sit præg på Skovlunde, bl.a. i form af 1800-tallets mælkeforpagtere og senere i 1900-tallet gartnerierne med levering og salg af områdets (overskuds)produktion til det københavnske marked. Landbruget såvel som servicerende håndværkeres virke har ligeledes sat sig præg på landsbybebyggelsens udformning. Gl. Skovlundes nuværende bebyggelse strækker sig tidsmæssigt fra og 1800-tallet op til nyeste tid. Selv om ombygninger og almindelig vedligeholdelse har udskiftet en stor del af de oprindelige byggematerialer, så er mange af de ældre huses beliggenhed og karakter den samme, hvilket også kan siges om nyopførelser, der er foretaget på samme sted. Som eksempel herpå kan nævnes skolen opført 1884, og sprøjtehuset 1874/75, begge steder lå der tidligere en bygning på grunden med præcis samme funktion. En del af Skovlundes bebyggelse er fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor en omfattende ildebrand hærgede byens nordre side. Fire bindingsværksgårde (Lillevangsgård, Skovlundegård, Rosenlund og Ellekilde) samt nogle huse nedbrændte, og nye grundmurede stuehusbygninger blev opført, hvoraf de tre stadig eksisterer. Huse fra forskellige tider ligger således blandet, og mange huse fremtræder som resultatet af forskellige større eller mindre ombygninger, ligesom en del af bebyggelsen er af nutidig dato. Tidligere bindingsværkshuse har måske fået facaden omsat til grundmur, nogle steder er husene forlængede, forhøjede eller har på anden måde skiftet udseende, men det er sket inden for landsbyens gamle område og har præg af stille forvandling og vækst gennem århundreder. Disse historiske huse fortæller samtidig en del om landsbybeboernes historie fra dag til dag gennem årtier og århundreder. Det er beboerne, der tilsammen har skabt byen og været med til at holde den oppe gennem skiftende tider og unde skiftende vilkår. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 3 af 10

4 1.3. Bevaringsværdier Bevaringsværdier skal defineres i form af en registrant, som indeholder En kort beskrivelse af byens, husenes og menneskenes historie for at give overblik over kuturhistoriske og arkitektoniske værdier Kort og præcis sagkyndig beskrivelse af de væsentlige karaktertræk af eksisterende bygninger og forhold omkring dem, herunder vejforløb og beplantning Fotodokumentation til supplement af ovenstående En kort bevaringsvurdering til angivelse af særligt bevaringsværdige bygninger og miljøer Registranten skal danne grundlag for vurdering af hvorvidt eventuelle senere ændringer er i strid med den nuværende udformning og dermed bevaringsbestræbelserne. Bemærkninger i forhold til udarbejdelse af registranten: Byens karakteristiske struktur dannes af Forten (landsbyens centrale fællesplads, nu smeden og teatermaleren ) Indfaldsveje (tidligere Harrestrupvej, Hanevadsvej, Ejbyvej og Torvevej) Udgangspunkt for stjerneudskiftningen Selvom bygninger ikke opfylder kravene til en egentlig bygningsfredning, må adskillige af bygningerne alligevel betegnes som bevaringsværdige på grund af deres betydning for helheden. Den enkelte bygning indgår således i en sammenhæng, og kan i kraft af sin placering, sin fremtræden og sine detaljer, være af stor betydning for det særlige miljø på stedet. Beplanting har stor betydning for det lukkede gaderum 1.4. Bevaringsvejledning Lokalplanen fastlægger områdets formål til boligformål med mulighed for indpasning af visse erhvervstyper, der ikke er til gene for omgivelserne. Beboeres ønsker om modernisering og ombygning af bygningerne skal muliggøres. Det er lokalplanens formål at sikre at sådanne ændringer af bygningernes anvendelse og udseende kommer til at foregå på en hensigtsmæssig og nænsom måde, der respekterer hensynet til landsbymiljøets særlige karakter. Bevaringsværdige bygninger må ikke udsættes for skæmmende ombygninger, ligesom allerede foretagne skader søges udbedret.. Eventuelle ny-, til- og ombygninger skal tilpasses landsbyens karakter. Beplantningen er af lige så stor betydning for gaderummet som bygninger. Vejbelysningen skal fremhæve gaderummet. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 4 af 10

5 Som konstruktivt værktøj og som vurderingsgrundlag for bygningsstil og beplantning skal der udarbejdes en bevaringsvejledning, der bør indeholde: Definition af byggestil Bygningsmaterialer (facade og tagdækning) Bygningsdetaljer (skorsten, kviste, gesimser m.m.) Typer af døre og vinduer o.lign. Terrasser, udestuer, udhuse og carporte/garager Beplantning, hegn, gærder m.v Forhold til kommuneplan Lokalplanen omfatter de i kommuneplanen angivne bydele 5.B6 (blandet boligområde i Gl. Skovlunde) og 5.F3 (fritidsområde i Gl. Skovlunde). Kommuneplanen vedrørende område 5.B.6. (blandet boligområde i Gl. Skovlunde) angiver at der udover de generelle bestemmelser ved bebyggelse af et større område efter en samlet plan kan tillades tæt-lav boligbebyggelse og etagehusbebyggelse i 1-2½ etage med en bebyggelsesprocent, som ikke overstiger 35. Det foreslås at denne bestemmelse ændres, så den generelle bestemmelse med bebyggelse i 1-1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 25 gælder for hele område A. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 5 af 10

6 2. Bestemmelser 2.1. Formål Lokalplanen skal sikre, at det eksisterende bymiljø med gaderum bevares ved: At eksisterende karakteristiske lave varierede bebyggelse samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares At ombygningers placering, udformning og materialevalg er i overensstemmelse med den enkelte ejendoms byggestil, eller på anden måde med sin udformning og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø At medvirke til bevaring af karakteristiske bygninger mod nedrivning og forvanskning At områdets karakter med gadekær, træer og hegn bevares At de eksisterende veje og stier opretholdes med deres nuværende bredde og forløb At vejbelysningen medvirker til at fremhæve gaderummet At området trafikreguleres, således at bevarings- og sikkerhedsmæssige hensyn fremmes Områder Matrikelnumre, afgrænsning som angivet i kortbilag. Det samlede område er opdelt i to områder: Område A, som er det egentlige landsbyområde og dermed målet for den bevarende lokalplan Område B, som er områder, der ligger uden for den egentlige landsby, men som er indeholdt af de ovennævnte dele af kommuneplanen. Der er angivet 4 kvarterer: Kærkrogen, dele af Kavsbjerglund/Lystoften/Bybjergvej/Tangevej, Kildestrædet og de gule andelsboliger Område A omfatter følgende matrikelnumre: (skitseret i kort i kapitel 1.1) Område B omfatter følgende matrikelnumre: (skitseret i kort i kapitel 1.1) Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 6 af 10

7 2.3. Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Der kan i forbindelse med boliger drives virksomhed, som f.eks. liberalt erhverv og småhåndværk under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom. Eksisterende dispensationer fra bopælspligt kan fortsættes indtil ejerskifte, hvorefter bopælspligten skal respekteres At virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke ændres (herunder ved skiltning el.lign.) At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom uden at belaste landsbypræget At virksomheden ikke er til gene for de omkringboende Der kan desuden opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål og kollektive anlæg, herunder børneinstitution, kultur- og fritidsaktiviteter, fælleshus m.v., der kan indpasses uden at være til gene for omgivelserne eller trafikken, og i øvrigt bidrager til bevarelse af landsbymiljøet Udstykninger Der må ikke foretages yderligere udstykning udover arealoverførsler i forbindelse med mindre skelreguleringer, ligesom parceller ikke må lægges sammen, så områdets struktur derved ændres væsentligt Vej- og stiforhold samt parkering Eksisterende vej- og stiføring skal bevares med deres nuværende bredde og belægning, særligt skal den oprindelige struktur fra stjerneudskiftningen (Gl. Skovlundevej, Ejbyvej og Tangevej) samt landsbyens gader (Kildebuen, Skolevej og Ved Kæret) bevares. Den nuværende P-plads mellem Gl. Skovlundevej og Ballerup Boulevard skal tilpasses, så den fremstår som en af de oprindelige veje til Gl. Skovlunde og dermed bidrager til landsbypræget. Sti, der forbinder Kavsbjerglund med Ejbyvej, beholdes som nuværende langs parkeringsplads P2 jfr. lokalplan 002, og den i samme lokalplan 5.1 ret til stiføring c-e afstås. Trafikdæmpende foranstaltninger kan etableres for at begrænse gennemkørende trafik og for at sænke hastigheden til et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. Sådanne foranstaltninger skal med særlig omhu tilpasses landsbypræget. Der skal indrettes mindst 1 parkeringsplads på hver parcel, dog således at antallet af parkeringspladser svarer til parcellens aktuelle behov, inklusiv parkering af varebiler, campingvogne, trailere m.v.. Der kan i begrænset omfang dispenseres hvis der er for lidt plads til én parkeringsplads på ejendommen, eller hvis denne ikke kan etableres uden at være ødelæggende for landsbymiljøet. Langtidsparkering af lastbiler, større varebiler, campingvogne, lystbåde og trailere må ikke finde indenfor lokalplanens område, medmindre det kan ske på den enkelte ejendom uden at være ødelæggende for landsbymiljøet. De etablerede parkeringspladser langs Ejbyvej er at betragte som gæsteparkering. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 7 af 10

8 2.6. Tekniske anlæg Vejbelysning skal tilpasses landsbyens karakter. Lyskilden skal gives en afskærmning, der overvejende kaster lyset ned ikke til siderne, og skal med placering, farve og styrke fremhæve gaderummet. El-, telefon- og fællesantenneledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Tekniske anlæg, herunder fordelingsanlæg, til forsyning af området, skal udformes og placeres diskret i forhold til omgivelserne efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Eventuel ny bebyggelse skal opføres i 1 1½ etage. Eksisterende bebyggelse skal bevares. Dvs. eksisterende bebyggelse udover 25 procent således også skal bevares. Ved nedrivning og genopbygning i andet grundmål eller ydre skal den maksimale bebyggelsesprocent på 25 søges tilnærmet. Ved genopførelse (f.eks. efter brand eller anden ulykke) kan bebyggelsens placering og husform forlanges bragt i overensstemmelse med tidligere bebyggelse på stedet. På nye bygninger med et bebygget areal på eller over 20 m2 skal tagene udformes som symetriske sadeltage med hældning på mellem 40 og 50 grader. Tagrygge skal være i husets længderetning og skal være uden afvalmede gavlpartier. Alle nye bygninger skal med sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirke til at bevare den eksisterende karakter i området Ydre fremtræden Der skal udarbejdes en bevaringsvejledning for bygningers ydre fremtræden, som har til formål at bevare landsbypræget i området. Bevaringsvejledningen skal indeholde anvisninger for reparationsarbejder og om- eller tilbygninger på særlig bevaringsværdig og ældre tidstypisk bebyggelse. Ved om- og tilbygning skal der i videst muligt udstrækning tages hensyn til den eksisterende bygnings oprindelige arkitektur samt bygningens omgivelser. Fritstående antennemaster må ikke etableres, ligesom der ikke på bygninger må opsættets større antenneanlæg udover almindelige radio- og TV-antenner. Parabolantenner skal placeres under tagniveau og så vidt muligt usynligt fra vej, sti og andre offentligt tilgængelige arealer. Ved etablering af solfangere skal anlægget så vidt muligt placeres ude af syne fra sti, vej og andre offentligt tilgængelige arealer. På ejendomme, hvor der drives boligtilpasset erhverv, må der opsættes eet skilt på maks. 0,25 m 2. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt eller på anden måde optræde dominerende i forhold til omgivelserne. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 8 af 10

9 2.9. Bevaring af bebyggelse Eksisterende bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde væsentligt ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. For bygninger, der i registranten udpeges som særligt bevaringsværdige, skal kommunalbestyrelsens tilladelse indhentes ved enhver ændring i forhold til registranten. Allerede foretagne bygningsændringer, der ikke er i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, skal ved eventuel yderligere ombygning søges tilbageført til den oprindelige stil Bevaring af træer og hegn Der skal udarbejdes en bevaringsvejledning for træer og hegn, som har til formål at bevare gaderummet (områdets grønne, lukkede præg), samt forhindre at raftehegn, plankeværker og lignende bliver for dominerende Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal med beplantning understøtte områdets karakter. Der skal udarbejdes en plejeplan for de offentlige arealer, herunder gadekæret. Plejeplanen skal indeholde retningslinier for de pågældende områders anvendelse, eksempelvis fiskeri, sejlads m.v. i gadekæret Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejerere inden for lokalplanens område. Formålet med foreningen skal være at: udgøre et fælles talerør for området tilse at lokalplanen bliver respekteret Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen Retsvirkninger Eksisterende planer og servitutter skal underordnes denne lokalplan. Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen før amtsrådet har godkendt det i indledningen omhandlede forslag til ændring af kommuneplanen. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 9 af 10

10 3. Bilag 3.1. Registrant Udarbejdes af Teknisk Forvaltning med bistand fra Stadsarkivet med henblik på historisk og teknisk korrekt information. Eksempel vedlægges Bevaringsvejledning for bygninger og beplantning Udarbejdes af Teknisk Forvaltning med henblik på bygningsteknisk samt bygnings- og havearkitektonisk beskrivelse. Eksempel vedlægges Plejeplan for gadekær og tilstødende arealer Udarbejdes af Teknisk Forvaltning med henblik på plejemæssig korrekt beskrivelse. Formålet med at lade plejeplanen indgå i lokalplanen er at fastholde områdets udseende og vedligeholdelsesniveau. Lokalplan for Gl. Skovlunde Side 10 af 10

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf. 96 48 48 48 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr. 15.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hyldespjældet Miljø og Teknikforvaltningen Hvad er en lokalplan

Læs mere

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 - for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere