MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING"

Transkript

1 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: v byudvikling og byfornyelse v myndighedsopgaver vedrørende ejendomme - herunder støttet byggeri og tilsyn med boligselskaber, samt tilskudsordninger vedrørende bygninger v køb og salg af jord og ejendomme, administration og vedligeholdelse af kommunale ejendomme v udarbejdelse og revidering af kommunens miljøhandlingsplan, samt myndighedsopgaver i forbindelse med miljølovgivningen v vedligeholdelse og anlæg af grønne områder og kommunale veje v drift af den lokale kollektive trafik v distribution af fjernvarme. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Overordnet mål Det overordnede mål for Miljø- og Teknikforvaltningen er at forvalte de opgaver, som forvaltningen har ansvaret for, med indsats af den mest enkle og mest ressourcebesparende funktionsform og med høj standard vedr. opgaveløsning og kundebetjening. Delmål Forvaltningen har som særlige delmål: v at sikre gode muligheder for bolig-, service- og erhvervsbyggeriet i Odense Kommune v at byfornyelse, byomdannelse og nybyggeri udføres med respekt for Odenses historiske bymiljø og bygningsarkitektur, samt at der tages byøkologiske hensyn ved nybyggeri og byfornyelse v at arbejde for opfølgning af den vedtagne miljøhandlingsplan v at fastholde og udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative områder for borgerne v at energiforbruget reduceres gennem energirådgivningsindsatser v at trafiksikkerheden prioriteres højt for alle trafikanter ved vedligeholdelse og nyanlæg af veje og stier v at anvendelsen af den kollektive trafik styrkes med henblik på at reducere luftforureningen i byområderne 63

2 3. Bevillingsoplysninger Bevilling - skattefinansieret område kr. - -priser Regnskab overslag Med overførselsadgang... Nettodriftsudgift Anlægsudgift Bevilling - brugerfinansieret område - Fjernvarme kr. - -priser Med overførselsadgang... Nettodriftsudgift Anlægsudgift... Regnskab overslag Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag område 2.1 område 2.3 område 2,4 område 2.5 område Lønsum

3 BUDGETOMRÅDE 2.1 FÆLLESADMINISTRATION 2.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter administrative aktiviteter til understøttelse af kommunens indsatser inden for byfornyelse, miljø- og ejendomsforvaltning og udbygning af veje og grønne områder samt bytrafik-bestiller. Udgifterne til selve aktiviteterne afholdes af de enkelte områders bevillinger, medens udgifter til ledelse, planlægning, projektudvikling og øvrige administrative støttefunktioner afholdes af administrationsbevillingen. Til området er der en række myndighedsopgaver i form af udarbejdelse af lokalplaner, byggesagsbehandling og miljøkontrol. Afdelingen udfører endvidere myndighedsopgaverne som vej- og vandløbsmyndighed. De kommunale udgifter vedrørende boligtilsyn, huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med boligselskaber, afholdes af bevillingen. Afdelingen udfører en række administrative serviceopgaver i form af miljøplaner, byggerådgivning, projektering og tilsyn med nybygninger, veje, pladser og grønne områder. Endvidere afholdes udgifter til indkøbsfunktionen, der foruden indgåelse af indkøbsaftaler for hele kommunen, bistår ved den praktiske tilrettelæggelse af EU-licitationer. I henhold til administrationsaftale med forsyningsvirksomhederne (herunder Odense Vandselskab as og Odense Renovationsselskab A/S) udføres en række administrative funktioner. Udgifter til miljøkontrol afholdes endvidere af bevillingen. Opgaverne udføres af Miljøcenter Fyn-Trekanten I/S. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Den administrative organisation tager udgangspunkt i en vidtstrakt delegation af faglig, økonomisk og organisatorisk kompetence til de til en hver tid etablerede faglige afdelinger. Denne opbygning skal underbygge princippet om størst mulig sammenhæng mellem den faglige og den økonomiske styring. Samtidigt skal forvaltningen bindes sammen af fællesfunktioner der sikrer udarbejdelse af overordnede principper og rammer samt i videst muligt omfang forhindrer suboptimering. Fællesadministrationen Sikre effektiv koordination mellem forvaltningens afdelinger, samt sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Byplan- og Miljøafdelingen v Udarbejde kommuneplanrammer/-tillæg, lokalplaner og større tema- og projektplaner. v Byfornyelses- og byomdannelsesplaner, bebyggelsesplaner samt boligudbygningsplaner. v Facaderådgivning og svar på byplanmæssige forespørgsler. v Anvisning af areal til bolig, erhverv og service samt matrikulær planlægning. v Arkitektkonkurrencer, grafisk produkter, formidling i forbindelse med udstillinger, konferencer m.m samt internationalt samarbejde. 65

4 2.1 Fællesadministration v Fastholde en kort ekspeditionstid for byggesagsbehandling i Byggesagskontoret. Ejendomsafdelingen v sikre det nødvendige udbud af bolig-og erhvervsjord i kommunen ved en aktiv jordforsyningspolitik. v i samarbejde med boligselskaberne at dække behovet for boliger, hvor der bl.a. tages hensyn til flygtninge og uddannelsessøgende v arbejde for totaløkonomiske vurderinger i det støttede byggeri v administrere kommunens ejendomme effektivt i forhold til givne økonomiske rammer. v arbejde for, at byggeri og vedligehold udføres bedst og billigst i forhold til givne rammer, samt varetage en bevidst og sammenhængende energiledelse Park- og Vejafdelingen v arbejde for at så mange arealer som muligt i Odense Kommune bliver dyrket og vedligeholdt uden brug af miljøfremmende stoffer, v omlægning af forpagtningsaftaler på kommunale jorde til økologisk dyrkning, sprøjte- og dyrkningsfrie zoner langs levende hegn og vandløb, v udarbejdelse af skovplantningsplaner i samarbejde med Odense Vandselskab as bl.a. med henblik på beskyttelse af grundvandsressourcerne, v påvirke trafikbelastningen i byområdet gennem skiltning af anbefalede ruter for tung lastbiltrafik, og vurdere effekterne af trafiksaneringen i byfornyelsesområderne, v fortsat udbygning af Odense Kommunes cykelstinet v tilrettelægge og udbyde den kollektive trafik i Odense Kommune Miljøforanstaltninger Miljøkontoret varetager planlægning og sagsbehandling efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Byggeloven og lov om forurenet jord. Der sker således godkendelser og tilsyn (erhvervsvirksomheder, vandværker, jordforureninger etc.). Dette sker i samarbejde med Odense Vandselskab A/S, Odense Renovationsselskab A/S og Miljøcenter Fyn-Trekanten I/S. Inden for miljøforanstaltninger er en politisk målsætning, at: varetage sektorplanlægningen således, at væsentlige miljøhensyn prioriteres højt i samarbejde med Odense Vandselskab as, Odense Renovationsselskab A/S og Miljøcenter Fyn. varetage udarbejdelsen og opfølgningen af kommunens miljøplan og Plan- og Miljøredegørelse, således at lokale miljøforhold prioriteres højt, og at aktiviteterne koordineres på tværs af sektorerne i kommunen. 66

5 3. Bevillingsoplysninger 2.1 Fællesadministration kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter Anlægsvirksomhed Aanlægsudgift Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Rammebesparelse Fællesadm.... Byplan- og miljø Ejendomsafdeling Park- og Vejafd.. Bytrafik bestiller. Miljøkontrol... Indtægter Byggesagsgebyr. Ejendomsoplysn.. Øvrige indtæger Nettodriftsudgift Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag Lønsum

6 2.1 Fællesadministration 68

7 BUDGETOMRÅDE 2.2 BYFORNYELSE- OG UDVIKLING 2.2 Byfornyelse- og udvikling 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Målgruppen er mangfoldig og omfatter: ejere og lejere af udlejningsejendomme almene boliger og andelsboliger bevaringsværdige og fredede ejendomme købere af erhvervs- og boligjord sælgere af jord til byggemodning området indeholder nedenstående delområder: v Byfornyelse Bevillingen omfatter aktiviteter, der har til formål at bevare, forbedre og udvikle boligmassen i Odense kommune. Dette sker dels gennem byfornyelse og friarealforbedringer. v Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger, støttede private andelsboliger og garanti til ustøttede private andelsboliger. v Jordforsyning Tilvejebringelse og salg af byggemodnet jord til bolig- og erhvervsformål. v Køb af ejendomme Køb af ejendomme til ubestemte kommunale formål. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen til Miljø- og Teknikforvaltningen. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal kunne levere byggemodnet jord til både bolig- og erhvervsformål, at udbuddet af udlejningsboliger svarer til behovet, at boligerne er forsynet med tidssvarende tekniske og sanitære installationer, og at byomdannelsen sker med respekt for Odenses historiske bymiljø og arkitektur. 2.1 Byfornyelse Målgruppen for byfornyelsesaktiviteterne er ejere, lejere og brugere i utidssvarende udlejningsejendomme, andelsboliger og almennyttige boliger, samt ejere af bevaringsværdige og fredede ejendomme. Politisk er målet med byfornyelse at bevare, forbedre og udvikle boligmassen i Odense Kommune i henhold til byfornyelsesloven. Dette skal ske gennem forbedring af bygninger og friarealer. Byfornyelsesloven giver mulighed for at gennemføre: v Helhedsorienteret byfornyelse for samlede byområder med flere væsentlige problemer 69

8 2.2 Byfornyelse- og udvikling v Bygningsfornyelse for én eller flere ejendomme v Aftalt boligforbedring v Støtte til bygninger i landdistrikter og landsbyer med op til indbyggere samt fredede og bevaringsværdige bygninger i øvrigt. Formål Hovedretningslinierne for byfornyelsen er, at randbebyggelsen i kareerne skal istandsættes. Der skal tilstræbes miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Kareernes indre skal friholdes for yderligere bebyggelse, og ubebyggede arealer skal fortrinsvis bruges til bolignære opholdsarealer. Det vurderes, at der i kommuneplanområderne 0, 1 og 2 pr. 1/1- er ca familieboliger i etageejendomme uden eget badeværelse. Ejendomme og boliger istandsættes og forsynes med tidssvarende tekniske og sanitære installationer, og bygningsfornyelse/aftalt boligforbedring gennemføres ved inddragelse af økologiske hensyn i videst muligt omfang. Byrådet har i 1998 tiltrådt en sektorplan med en samlet politik for byfornyelsen. Sektorplanen revideres i. Byrådet har nedsat et bygningsforbedringsudvalg med formål at støtte istandsættelse af klimaskærm på bygninger i landsbyer med mindre end indbyggere og i landdistrikterne samt på bevaringsværdige og fredede bygninger. Delmål, resultatkrav Byrådet træffer beslutninger om bygningsfornyelse af utidssvarende ejendomme i de ældre byområder. Der gennemføres friarealforbedringer i forbindelse med bygningsfornyelse. For private udlejningsejendomme med behov for mindre omfattende forbedringsarbejder kan byrådet tilskynde ejere og beboere til at gennemføre aftalt boligforbedring. Der gennemføres helhedsorienteret byfornyelse i områder, hvor der er et reelt behov for en bredere indsats end boligforbedring. Odense Kommune har i 2001 indgået aftale med daværende By- og Boligministerie om kvarterløft i Vollsmose. I aftalen indgår, at ministeriet har givet kommunen en ekstraordinær investeringsramme på 80 mio. kr. til bygningsfornnyelse i området og 45 mio. kr. med refusion på 65% til Helhedsorienteret byfornyelse. Forbruget fordeles på årene frem til. Aktivitetsniveau/serviceniveau Antal boliger omfattet af beslutning om bygningsfornyelse de sidste 5 år: Antal boliger Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt kommunen bindende ramme til byfornyelse/ boligforbedring således: Millioner kr For har Økonomi- og Erhvervsministeriet udmeldt investeringsrammer: 70

9 v 23,5 mio. kr. til bygningsfornyelse v 6,8 mio. kr. til aftalt boligforbedring og v 0,0 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyelse 2.2 Byfornyelse- og udvikling teringsmetode, finansiering Forudsætningen for at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring, aftalt boligforbedring og støtte til bevaringsværdige bygninger er den statslige og kommunale støtte til finansieringen. Helhedsorienteret byfornyelse. Kommunens udgifter til programudarbejdelse, beboersamarbejde og forbedring af torve og opholdsarealer refunderes af staten med 50%. Kommunens udgifter til kulturelle, boligsociale og særlige trafikale og økologiske foranstaltninger refunderes af staten med 20%. Maksimal investeringsramme for en beslutning er 10 mio. kr. Bygningsfornyelse: Finansieringsreglerne er ændret med virkning fra 1/ Forbedringsarbejder finansieres af ejeren efter eget valg. Lejerne betaler som forbedringsforhøjelse en årlig grundydelse på 5% af forbedringsudgifterne. I private andelsboliger er grundydelsen dog 6% af forbedringsudgifterne. Staten giver et årligt forbedringstilskud svarende til forskellen mellem 97% af ydelsen på et sædvanligt fastforrentet 30-årigt realkreditlån svarende til forbedringsudgifterne og grundydelsen. Bygningsfornyelsen forudsætter som regel, at byrådet giver garanti for lån til forbedringsarbejderne. Det kan kun ske, hvis finansieringen sker med realkreditlån eller realkreditlignende lån. Staten refunderer kommunen 50% af tab på disse garantier. Ombygningstabet betales kontant af kommunen når regnskabet er godkendt. Staten refunderer kommunen 50%. Kommunen har årlige driftsudgifter på 4,7 mio kr. til betaling på tabslån i tidligere byfornyede ejendomme. Refusionsberettigede udgifter. Gennemførelse af bygningsfornyelse/aftalt boligforbedring medfører kommunale udgifter til flytninger, genhusning, friarealforbedring, bidrag til Byggeskadefonden samt administrationsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af forslag til beslutninger mm. Kommunen betaler udgifterne og modtager 50% refusion fra staten. De kommunale nettoanlægsudgifter udgør 7,3 mio. kr. i år. Aftalt boligforbedring Staten betaler hele støtten til den aftalte boligforbedring. Støtte til bevaringsværdige bygninger Støtten kan maksimalt udgøre 2/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtten gives som rente og afdragsfrie lån mod pant i ejendommen, og lånet forfalder ved ejerskifte. Kommunen betaler udgifterne og modtager 50% refusion fra staten. 71

10 2.2 Byfornyelse- og udvikling Ændringer i byfornyelsesloven Byfornyelsesloven forventes ændret radikalt med virkning fra 1/1-. Ændringerne vil bl.a. omfatte regler for støtte og udgiftsfordeling mellem stat og kommune. 2.2 Støttet byggeri. Planlægning, udbygning og tilsyn med offentlig støttet byggeri ved planlægning af udbygningen af almene boliger (familie, ungdoms- og seniorboliger) og andelsboliger under hensyntagen til de enkelte grupper, herunder kommunens behov for løsning af boligsociale opgaver og integration af flygtninge. tilsagn om støtte til almene boliger (grundkapital og kommunegaranti, ydelsesstøtte fra staten) tilsagn om støtte til private andelsboliger (finansieringstilskud fra stat og kommune) tilsagn om støtte til ustøttede private andelsboliger (kommunegaranti for realkreditlån) tilsyn med drift, udlejning og organisering af offentlig støttet byggeri. Lovgrundlaget er Lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. Formål Odense Kommune skal medvirke til, at der etableres lejeboliger efter behovet til alle befolkningsgrupper. Målgruppen for aktiviteten er: v Indbyggere i Odense over 16 år, der ønsker at bo til leje v Personer, der overvejer at flytte til Odense fra andre kommuner v Studerende, der ønsker uddannelse i Odense v Ældre og handicappede i Odense Kommune, der har behov for en bedre egnet bolig v Flygtninge i Odense Kommune, der skal integreres v Boligsociale som Odense Kommune skal anvise boliger. Delmål Den offentlige støtte forudsætter en totaløkonomisk vurdering af det enkelte projekt, hvor bl.a. anskaffelsesudgifter, driftsudgifter og husleje indgår.tildeling af byggeopgaver sker efter følgende kriterier: Familieboliger opføres i mindre enheder og mere spredt end hidtil Seniorboliger tildeles fortrinsvis etablerede beboergrupper Ungdomsboliger opføres tæt ved bymidte eller nær ved uddannelsesinstitutioner Andelsboliger udbydes ved kvotetildeling 72

11 Aktivitetsniveau til indskud i Landsbyggefonden andrager i og 5,6 mio. kr. og efterfølgende år 11.4 mio. kr. Under forudsætning af uændret finansiering, svarende til 7% grundkapital kan der opføres følgende antal boliger årligt: ca. 48 familieboliger, hvoraf ca. 19 boliger opføres som seniorfællesskab ca. 41 ungdomsboliger Indskuddet forudsættes forhøjet til 14% fra Engangstilskud til opførelse af støttede private andelsboliger nedtrappes og bortfalder i. I og er optaget midler svarende til 40 boliger. 2.2 Byfornyelse- og udvikling teringsmetode: Offentligt støttet byggeri indeholder krav om totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med nybyggeri af almene boliger og private andelsboliger. Hensigten med indførelse af totaløkonomi er, at byggeriet i planlægning og projektering i større grad fokuserer på sammenhængen mellem anskaffelsesudgifterne og driftsudgifterne. Der sættes således fokus på den husleje, der bliver resultatet af valg af løsninger med hensyn til konstruktioner, installationer og materialer. for - er beregnet med nedenstående anskaffelsessum pr. bolig: -priser Familieboliger... Seniorboliger... Ungdomsboliger... Andelsboliger... Kommunal økonomi Anskaf. pr. bolig 1) % af ansk. 2) Beløb , ) Anskaffelsespriser reguleres efter reguleringsindeks for boligbyggeri. 2) Fra 14% 2.3 Jordforsyning Området omfatter aktiviteter vedr. kommunens tilvejebringelse og salg af byggemodnet jord d.v.s. v køb af jord til byggemodning og videresalg v byggemodningsudgifter v salgsindtægter Formål Kommunen skal i takt med den konkrete efterspørgsel sikre udbygning inden for boligog erhvervsjord under hensyntagen til den ønskede byudvikling og styring af denne med hensyn til hurtighed og retning i sammenhæg med planlægningen af bl.a. skoler, institutioner, veje og tekniske forsyninger. Resultatkrav og handlinger Odense Kommune skal være leveringsdygtig af byggejord til bolig og erhvervsbyggeri. 73

12 2.2 Byfornyelse- og udvikling Odense Kommune fører en aktiv jordforsyningspolitik på baggrund af vedtagne 4-årige produktionsplaner for bolig- og erhvervsjord. Hovedprincipper for jordforsyningspolitikken er: Et placerings- og anvendelsesmæssigt differentieret udbud af bolig- og erhvervsjord Et kommunalt initiativ afbalanceret i forhold til det private initiativ på baggrund af efterspørgslen At salgsindtægter skal modsvare investeringer i byggemodning og jordkøb At salgspriser fastsættes til markedspris Kommunen har pr følgende beholdninger af salgsjord og jord til fremtidig byudvikling: Beholdning af jord - parcelhusgrunde... - storparceller... - erhvervsarealer grunde m m Køb af ejendomme til kommunale formål Under denne delbevilling afholdes udgifter til køb af ejendomme til ubestemte kommunale formål. Ejendomskøb til bestemte formål budgetteres inden for formålets budgetområde. 3. Bevillingsoplysninger kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed

13 2.2 Byfornyelse- og udvikling Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Ydelsesstøtte - byfornyelse... Ydelsesstøtte - støttet byggeri.. Skatter, afgifter - jordforsyning... Forpagtningsindt. - jordforsyning Nettodriftsudgift

14 2.2 Byfornyelse- og udvikling 76

15 BUDGETOMRÅDE 2.3 KOMMUNALE BYGNINGER 2.3 Kommunale bygninger 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme som ejendomme til kommunal anvendelse. Udlejningsejendommene skal sikre, at kommunen kan stille boliger til rådighed for boligsociale klienter, flygtninge og personer, som skal genhuses i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesopgaver. Aktiviteterne på de ejendomme, som kommunen selv anvender - herunder intern husleje, omfatter drift, rengøring, vedligehold og energistyring. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen i Miljø- og Teknikforvaltningen. Beboelses- og erhvervsejendomme Pr. 1/8- dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: Antal: Ejendomskategori Ejendom Bolig Erhverv Diverse Beboelsesejendomme... Lejede ældreboliger... Almene ældreboliger... Erhvervsejendomme... Andre faste ejendomme.. Offentlige toiletbygninger I alt Kategorien beboelsesejendomme anvendes delvist til akut husning af boligsociale klienter og flygtninge samt midlertidig og permanent genhusning i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Lejede ældreboliger anvendes til ældre og personer med handicap. Lejeaftalerne med pensionskasserne er påbegyndt afviklet. Kategorien almene boliger omfatter boliger finansieret efter reglerne i Lov om boliger for ældre og personer med handicap og Lov om almene boliger Kategorien erhvervsejendomme udlejes hovedsagelig til mindre, private virksomheder. Kategorien andre faste ejendomme udlejes/stilles til rådighed for primært daginstitutioner og foreningsformål. Lovgrundlaget er de gældende boliglove. Administrationsbygninger Omfatter 8 kommunale samt 3 lejede bygninger med 17 eksterne lejemål. Området dækker udgifter/indtægter i forbindelse med drift af kommunale administra-tionsbygninger. Som nærmere definition på driftsudgifter kan nævnes: skatter, for-brugsafgifter, rengøring, drift af eventuelt tyverianlæg, vægterordning, nøglesystem Vedligehold af bygningerne afholdes af delbevillingen til bygningsvedligehold

16 2.3 Kommunale bygninger Bygningsvedligehold. Dette område berører ca. 345 kommunale ejendomme med et samlet areal på ca m 2 inkl. nettotilgang af nye bygninger med m 2 (opgjort medio marts ). Undtaget fra området er: v beboelses-, erhvervsejendomme og offentlige toiletter v ejendomme tilhørende Park- og Vejafdelingen og forsyningsvirksomhederne v skoler med selvstyre v indvendig vedligehold i institutioner og administrative afdelinger, hvor en ansvarlig ledelse kan påtage sig opgaven. Udvendigt vedligehold af skoler er administrativt, men udenfor omhandlende budgetområde, henført til ejendomsafdelingen pr. 1. januar. Energistyring Området vedrører ca. 625 ejendomme (areal er m 2 ), hvor Odense Kommune betaler mere end 50% af energiudgiften, det vil sige også selvejende institutioner, foreningsejede lokaler, institutioner med selvstyre m.v. Der tages udgangspunkt i den overordnede politik, og de retningslinjer, som er gæl-dende for energieffektivisering i kommunale bygninger. Lovgrundlaget er byggeloven med tilhørende bekendtgørelse og cirkulærer, for eksempel BR 95 og ELO-syn, samt lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger med flere. Målgruppen er brugere af ejendommene, det vil sige ansatte ved Odense Kommune samt Odense Kommune i egenskab af bygningsejer. Nedrivninger Området omfatter nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. på kommunale ejendomme, som regel i forbindelse med køb eller salg. Rengøring/service Området varetager rengøring/servicering af kommunale bygninger og institutioner og beskæftiger på helårsbasis ca. 60 medarbejdere. Pr omfattter området rengøring/servicering af 165 ejendomme og institutioner, eller i alt ca m 2 dagligt og der er på samme dato indført kontraktstyring på området.. Interne huslejer Området omfatter aktiviteter i forbinelse med lejefastsættelse og indgåelse af lejemål i kommunale ejendomme, der anvendes til kommunale formål. 78

17 2. Formål, opgaver og resultatkrav 2.3 Kommunale bygninger 2.1 Beboelses- og erhvervsejendomme Formål Det overordnede mål er effektivt at administrere, udleje og vedligeholde/servicere beboelses- og erhvervsejendommene m.v. Endvidere at sikre, de kommunale ejendomme opretholder deres økonomiske og funktionelle værdi samt at de fremstår og benyttes energiøkonomisk optimalt. Delmål Det er et delmål at sikre lønsomhed gennem en konstant omkostningsstyring samt at sikre optimale lejeindtægter efter reglerne for omkostningsbestemt husleje eller anden speciallovgivning og under iagttagelse af det lejedes værdi og markedslejen. Endvidere er det et delmål at fastholde et højt vedligeholdelsesniveau samt at forbedre ejendommenes stand, således at disse til stadighed opfylder nutidens krav til installationer, isolering m.v. Indenfor budgettets rammer er der mulighed for, at lejere i såvel boliglejemål som erhvervslejemål - efter nærmere aftale og lejeregulering - kan få gennemført forskellige former for forbedringer. Det kan være udskiftning af køkkener, modernisering af baderum, nye vinduer eller en anden form for istandsættelse og genopretning. Aktivitetsniveau/serviceniveau Beboelsesejendommene er med til at løse boligbehovet for boligsociale klienter, flygtninge og personer som skal genhuses, såvel midlertidigt som permanent i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter. Antallet af boliger, der kan benyttes til løsning af disse behov udgør ca. 500 boliger, medens antallet af investorejede ældreboliger pr udgjorde 766 og antallet af ældreboliger finansieret efter Lov om almene boliger i alt 501 lejemål. Ældreboliger, såvel kommunale som lejede, samt plejeboliger finasieret efter Lov om almene boliger medvirker til at opfylde kommunens opgave med at tilvejebringe egnede boliger til ældre og handicappede. Erhvervsejendommene er primært erhvervet af planmæssige årsager. teringsmetode Lejen for beboelseslejemål herunder for lejede ældreboliger fastsættes efter reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejen fastsættes som omkostningsbestemt leje og under iagttagelse af det lejedes værdi. Lejen for kommunale ældreboliger fastsættes efter bestemmelser i Lov om almene boliger. Udlejningen af erhvervslejemålene sker i konkurrence med andre private udlejere, og lejen fastsættes til markedsleje. Lovgrundlaget udgøres af erhvervslejeloven. Udlejning af lejemål i andre faste ejendomme sker ofte til andre kommunale forvaltninger, og lejen fastsættes hovedsagelig til markedsleje eller efter kapitalafkast i.h.t. budgetteringsmetode for interne huslejer. 2.2 Administrationsbygninger Formål Sikre at kommunen kan stille lokaliteter til rådighed for administrative formål. Bevarelse af bygningernes funktion og økonomiske værdi. 79

18 2.3 Kommunale bygninger Delmål Disse skal drives og passes således, at brugernes aktiviteter understøttes på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. Aktivitetsniveau/serviceniveau Der er tidligere indført adgangskontrol og ny skalsikring /tyverialarm på Odense Slot, og det er hensigten at videreføre lignende systemer på øvrige administrationsbygninger. Fra efterået planlægges nyt adgangskontrolsystem og tyverialarm på Tolderlundsvej 2. Planlægning, udbud og implementering sker i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma. 2.3 Vedligehold Formål Delbevillingens overordnede formål er at bevare bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ud fra et givet kvalitetsniveau samt sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. 80 Delmål Bygningsvedligehold. Bygningsvedligehold tilrettelægges og gennemføres således v det forebyggende vedligehold (baseret på konstaterede behov) skal fremmes og planlægges for at minimere akutte arbejder v brugere af ejendomme inddrages i identifikation og planlægning af vedligeholdsarbejderne v økonomisering med de bevilgede midler søges opnået gennem en målrettet indsats, som blandt andet indebærer en tæt koordinering til andre bygningsmæssige opgaver som forandringer, tilbygninger og energibesparende foranstaltninger og indeklimaarbejder v den årlige vedligeholdscyklus på hver ejendom mindst omfatter følgende faser: - konstatering af behov gennem en besigtigelse og udarbejdelse af vedligeholds plan - prioritering af vedligeholdsarbejder i samarbejde med brugerne - udførelse af fastlagte opgaver - dokumentation. Energistyring Energibesparende foranstaltninger skal indebære, at der løbende sker en påvirkning for at: v opnå nye energibesparelser v fastholde energibesparelser opnået gennem tidligere indsats Aktiviteter herunder kan være: v afvikle energiregnskab på områdets 625 ejendomme v støtte til CTS-brugere v videnformidling til driftspersonale v kampagner og konsulentindsats for at påvirke adfærd, teknik og systemer for mindre energiforbrug og lavere miljøbelastning

19 v gennemføre nye projekter, som bidrager til en mindre energiregning for Odense Kommune (kriterium p.t. tilstræbes 6 års tilbagebetalingstid) v gennemføre lovpligtige ELO-syn. Personaleudgifterne til energistyring afholdes af administrationsbevillingen. 2.3 Kommunale bygninger Aktivitets-/serviceniveau I forhold til budget har Ejendomsafdelingen overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen for ejendomme med netto m 2. teringsmetode Princippet er kr./m 2 (i er beløbet som gennemsnit kr./m 2 ). Hertil kan tillægges beløb for særlige opretninger på bygninger. Indsats på energistyring er afhængig af meddelt bevilling. 2.4 Kommunale bygninger - Rengøring/Service Formål Områdets overordnede formål er at sikre optimal servicering af kommunale bygninger og institutioner. Dette sker ved - i konkurrence med privat eller anden kommunal aktivitet - som servicefunktion at tilbyde rengøring af kommunale bygninger/institutioner. Endvidere tilbydes funktioner som vinduespolering, gardinvask, tæpperens, tømning af kanylebokse, vask og linnedservice, aflæsning af el og vand, samt rådgivning i forbindelse med indkøb og tilrettelæggelse af uddannelse. Delmål Det er et delmål i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rengøringen at understøtte bygningsvedligeholdelse og energibesparelse, herunder at forbedre indeklimaet. Aktivitets-/serviceniveau Funktionen er en servicefunktion, der i samarbejde med brugerne/kunderne - efter indgåede aftaler og fastlagte instruktioner - søger at løse sine opgaver på et højt niveau. I samarbejde med kommunens Miljøkontor siden 1997 gennemført miljøledelse inden for området. teringsmetode Aktiviteten inden for området søges løbende tilpasset i forhold til indgåede aftaler/ indtægtsgrundlaget, således at budgettet - set over en periode - er udgiftsneutral. 2.5 Interne huslejer Formål Områdets formål er, efter gældende bestemmelser, at fastsætte lejen for intern anvendelse således, at omkostningerne herved synliggøres for lejer/bruger. Hvis et lejemål fraflyttes, beholder den forbrugende afdeling budgettet til interne huslejer, medens ejendomsafdelingen får til opgave at udleje lejemålet til anden side, eller at indstille lejemålet til salg. Hvis en aktivitet kræver yderligere ejendomsressourcer skal udgiften hertil medtages i beslutningsgrundlaget for aktivitetsudvidelsen. 81

20 2.3 Kommunale bygninger Aktivitetsniveau Aktiviteterne dækker intern anvendelse, opgjort pr. medio af lokaler inden for følgende budgetområder: områder 1.1 Fællesadministration, Borgmesterforvaltningen Brand- og Beredskabscenter Kommunale Bygninger Veje- og grønne områder Kollektiv Trafik Fællesadministration, Ældre og Handicapforvaltningen Pleje- og omsorg Handicap- og Psykiatri Museer Biblioteker Job og Bistand Dagpleje- og daginstitutioner Fritid Service Tandpleje... Lejemål i alt... Antal lejemål Under området medtages ikke samtlige interne anvendelser, idet en række lejemål har en beliggenhed og/eller indretning, der er så specialiseret, at anden anvendelse af bygningen ikke er realistisk. Undtaget for intern husleje er rådhus, museer, skoler, ungdomsskoler og -klubber, og en række ejendomme, der anvendes til fritidsformål. For disse områder er det vurderet, at betaling af interne huslejer ikke vil tjene et økonomiseringsformål. teringsmetode Lejefastsættelsen foretages efter følgende principper: Hvor omkostninger til bygningsvedligehold, ejendomsskatter m.v. afholdes af brugerne er den interne husleje fastsat til 7% af den seneste ejendomsvurdering (kapitalafkast), medens huslejen er fastsat til "det lejedes værdi" i henhold til erhvervslejelovgivningen for de lejemål, hvor bygningsvedligehold og drift ikke afholdes af den forbrugende afdeling, men af Miljø- og Teknikforvaltningen, Ejendomsafdelingen på budgetområde 2.3 Kommunale Bygninger. 3. Bevillingsoplysninger kr. - Regnskab overslag 82

21 -priser 2.3 Kommunale bygninger Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed Specifikation - Udlejningsområdet kr. - Regnskab -priser Indtægter: Fast ejendom... Lejeindtægter... Forbrugsafgifter. Indtægter i alt.. Udgifter: Personale... Fast ejendom... Huslejebetalinger. Vedligeholdelse.. Forbrugsafgifter. Anskaffelser... Andel i administrationsudgifter... Låneydelse teknologipulje... Lejeudgifter i alt Udlejning netto Driftsvirksomhed overslag * Regnskab specificeres ikke p.g.a omlægning Specifikation - Offentlige toiletter kr. - Regnskab -priser overslag 83

22 2.3 Kommunale bygninger Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter Nettodriftsudgift Specifikation - Bygningsvedligeholdelse kr. - Regnskab -priser Vedligeholdelse af bygninger... Nettodriftsudgift Driftsvirksomhed overslag Specifikation - Administrationsbygninger kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Personale... Fast ejendom: husleje... - forbrugsafg rengøring andel i adm. udg - andre udg anskaffelser... - interne huslejer. Telefon... Andre udgifter... Huslejeindtægter. Varmebidrag... Driftsudgift * Regnskab specificeres ikke p.g.a omlægning Specifikation - Interne huslejer kr. - Regnskab -priser overslag Driftsvirksomhed 84

23 Med overførselsadgang 2.3 Kommunale bygninger Fællesadm. Borgmesterforv.. Brand- og beredskabscenter. Kommunale bygninger... Veje og grønne områder... Kollektiv trafik.. Fællesadm.Ældre-og handicapforv.... Pleje og omsorg.. Handicap og psykiatri... Museer... Biblioteker... Job og bistand... Dagpleje og inst.. Fritid... Service... Tandpleje Nettodriftsudgift Specifikation - Rengøring kr. - Regnskab -priser overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter Nettodriftsudgift Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag Lønsum

24 2.3 Kommunale bygninger 86

25 BUDGETOMRÅDE 2.4 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2.4 Veje og grønne områder 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter aktiviteter, der har til formål at bevare, forbedre og udvikle de kommunale veje og rekreative områder i Odense Kommune. Aktiviteterne skal dels sikre en glidende og sikker trafikafvikling, dels give borgere og gæster i Odense Kommune gode rekreative muligheder, og bevare og udbygge Odense kommunes image som en grøn og miljøvenlig kommune. Bevillingen omfatter: v Anlæg og drift af kommunale veje, torve, pladser, trafikstier og broer inkl. glatførebekæmpelse og snerydning. v Anlæg og drift af trafikregulerende foranstaltninger inkl. signalanlæg. v Anlæg, drift og pleje af kommunale grønne områder, vejplantninger, idrætsanlæg, udearealer ved kommunale institutioner samt indendørs plantemiljøer. v Drift og pleje af skov- og naturområder. v Drift og pleje af kommunale kirkegårde samt kapel og krematorium. v Drift og pleje af kommunale vandløb. v Drift og vedligeholdelse af gadebelysning. v Regningsarbejder. v Park & Vej Service (udførende afdeling). Park- og Vejafdelingens projektkontor og driftskontor forestår henholdsvis projektering af nye anlæg og driften af de bestående anlæg. Begge kontorer udfører beskrivelser af udbud og kontrollerer det udførte arbejde. Der afholdes årligt licitation på stort set alle anlægsopgaver og asfaltslidlag og for ca. 30 mio. kr. vedligeholdelsesopgaver. Arbejdet i marken udføres dels af Park & Vej Service (Miljø- og Teknikforvaltningens egen udførende afdeling) og dels af private entreprenører. Park & Vej Service skal præstere et overskud på regningsarbejder svarende til de beregnede udgifter til husleje, lønadministration, fælles EDB-løsninger og andel i overordnede administrative omkostninger. 2. Formål, opgaver og resultatkrav 2.1 Trafik og infrastruktur Formål v Vedligeholdelse af kørebaner, fortove, rabatter og bygværker m.v. v Renholdelse og vejafvanding. v Vejafmærkning og signalanlæg. 87

26 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling Bevare de investerede værdier i vejanlæggene Holde kommunens gader, pladser m.v. i ren og pæn stand Handlinger Gennemførelse af regelmæssig eftersyn med en hurtig opfølgning af diverse reparationsarbejder Forebyggende indsats ved udlægning af slidlag i optimal omfang, der på sigt minimerer vedligeholdelsesudgifterne. Beskrivelser og fastlæggelse af serviceniveauer for renholdelse Aktivitetsniveau/serviceniveau Til optimering af vejvedligeholdelsen anvendes et EDB-program, VEJOPS. Ca. 1/3 af vejstrækningernes tilstand(den dårligste del af vejnettet) bliver registreret heri én gang årligt. Der registreres både gamle reparationer og nye skader. VEJOPS beregner herefter et skadespoint for hver vejstrækning: Skadespointet er en beskrivelse af, hvor femskredet belægningens nedbrydning er. Dermed er den også et mål for den forventede restlevetid og for omfanget af nødvendige reparationer. På dette grundlag leverer VEJOPS programmer for slidlag og reparationer udfra en teknisk/økonomisk optimal beregning. teringsmetode. Afsat økonomisk ramme, delvis lovbestemt. 2.2 Rekreative områder Formål v At fastholde og udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative områder, som opfylder borgernes og brugernes behov for rekreative udfoldelser og naturoplevelser. v At alt arbejde udføres prisbevidst i en høj kvalitet og med god service. 88 Delmål, resultatkrav og handlinger v At skabe individuelle og velfungerende friarealer, så alle boligområder er nogenlunde ens forsynet. v At tages hensyn til, at de grønne områder kan vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde uden brug af kemiske ukrudtsmidler. v At lave kampagner, som kan inspirere borgerne til miljøvenlig pleje af private haver og grønne områder. v At plante nye skove, som dels giver borgerne nye rekreative muligheder, og dels er med til at beskytte grundvandet samt virker som luftfilter. v At sikre landskabets flora og faunapassager på kommunens landbrugsarealer ved at plante sammenhængende hegn samt retablere eksisterende forsømte hegn. v At udbygge det rekreative stinet.

27 Aktivitetsniveau/serviceniveau Parker og legepladser, som omfatter v Centrumparker - byens højest prioriterede parkanlæg - paradeanlæg. v Lokalparker - nærlegepladser tæt på boligerne ( m 2, max 300 m fra boligerne). v Kvarterparker - større sammenhængende friområder inkl. boldspilarealer for hele kvarteret ( m2, max 500 m fra boligerne). v Skov og naturområder - hvoraf de fleste ligger i og omkring ådalene - indeholder skove, enge, græsningsarealer, opholds- og legeområder og kolonihaver (max 2 km fra boligområderne). Der er planer om at sikre ådalene langs Odense Å med en fredning. Øvrige områder som vedligeholdes er v Idrætsanlæg(excl. stadion), Dyrskuepladsen, Strandområder Fuglsang, andre forvaltningers friarealer, herunder plejehjem, biblioteker, museer mm. samt indendørs plantemiljøer. 2.4 Veje og grønne områder Aktiviteter Parker og legepladser... Skove og naturområder... Fritidsfaciliteter... Kommunale institutioner... I alt... teringsmetode Afsat økonomisk ramme. 2.3 Kirkegårde Areal/ha Mio. kr. 31,1 4,2 7,0 6,5 48,8 Formål Det overordnede formål med kirkegårdsdriften er at opfylde lovens bestemmelser: at der altid forefindes det fornødne kirkegårdsareal til begravelser og urnenedsættelser, samt at: vedtægten for Odense Kommunes kirkegårde overholdes. Delmål, resultater og handlinger v At de 5 kirkegårde samt kapel og krematorie drives hensigtsmæssigt og opfylder befolkningens ønsker og behov v At kirkegårdene opleves som frodige og harmoniske rammer for de enkelte gravsteder og fællesplæner v At højtideligheder i kapellet og på kirkegården ligeledes afvikles smukt og pietetsfuldt samt i overensstemmelse med familiens ønske v At krematoriefunktionen foregår korrekt, effektivt og i overensstemmelse med miljøkravene. 89

28 2.4 Veje og grønne områder Aktivitetsniveau/serviceniveau At borgerne (kunderne) når det gælder de brugerbetalte ydelser, får en høflig og god betjening såvel på kontoret som på kirkegården, samt at ydelserne leveres som aftalt og i god faglig kvalitet. Ligeledes for fællesarealerne på kirkegårdene skal niveauet leve op til delmålene om at være smukke og frodige rammer om gravstederne. Endvidere skal der tilbydes borgerne et rimeligt udbud af gravstedsformer. Aktivitets-/serviceniveau For de brugerbetalte ydelser sker budgettering efter princippet antal x pris, i henhold til de beregnede og fastsatte takster. For fællesarealer og teknisk drift i henhold til afsat ramme, der beror på erfaringstal. Kirkegårds- og krematoriedriften sker i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt lov om begravelser og ligbrænding. 2.4 Vandløb Formål Som vandløbsmyndighed for kommunale og private vandløb skal Odense Kommune opfylde vandløbslovens formål om at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, idet foranstaltninger skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Gennemførelse af Odense Kommunes egen plan for naturforbedringer af vandløb og ådale. Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde vandføringsevnen i vandløbene af hensyn til landbruget Handlinger Udførelse af miljøvenlig vedligeholdelse Opretholde og genskabe miljøer i vandløbene Aktivitetsniveau/serviceniveau Grødeskæring udføres jævntligt i hele vækstsæsonen. Hovedoprensning udføres om efteråret. teringsmetode Lovbestemt 90

29 2.5 Vintertjeneste 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Klasse og definition Opgavetyper Handlinger A-opgaver: Indfalds- og omfartsveje, bybus- og rutebilruter Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet Gælder også lørdag/søn- og helligdage Cykelstier Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik. Gågader og primære fortove i centrum Busstoppesteder, fodgængerfelter og primære trafiksaneringer Særlige opgaver fra Falck, Brandvæsen og politi. B-opgaver: Veje og stier og pladser, som har væsentlig betydning for den lokal trafik Fordelingsveje og ruter for servicebusser og skolebusser Parkeringspladser Fortove med kommunal vintertjeneste Tilstræbes holdt farbare man-dag til lørdag mellem kl. 6 og 15. Kommunens grundejerforplig-telser opfyldes dog efter gældende lovgivning C-opgaver: Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for trafikken Fordelingsstier og skolestier Sekundære trafiksaneringer Boligvænger og mindre boligveje Mindre vigtige stier Sekundære p-pladser Bogbusholdepladser Sne ryddes og gruses kun undtagelsesvis Desuden udføres vintertjeneste på plejehjem, skøjtebaner og andre arealer efter aftale i forbindelse med kommunens øvrige vinterberedskab. teringsmetode Afsat økonomisk ramme, delvis lovbestemt. 2.6 Vejbelysning Formål Vejbelysning på private, kommunale og amtskommunale veje indenfor Odense Kommune, der sikrer, at de vejbelysningsnormer og vejledninger, der er fastsat af Vejdirektoratet, overholdes. 91

30 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde en hensigtsmæssig belysning Bevare de investerede værdier i belysningsanlæggene Handlinger Gennemførelse af regelmæssige eftersyn og sikker trafikafvikling med en hurtig opfølgning af diverse reparationsarbejder Gennemførelse af diverse systematiske vedligeholdelsesopgaver Aktivitetsniveau/serviceniveau Der foretages udskiftning af armaturer med henblik på en nedsættelse af energiforbruget og en minimering af vedligeholdelsesudgifterne på sigt. Udskiftningen styres af EDB-program. teringsmetode Afsat økonomisk ramme i henhold til vejbelysningsnormen og diverse vejledninger. 2.7 Park & Vej Service (udførende afdeling) Formål Odense Kommune har en mangeårig tradition med selv at udføre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, men i de senere år er kommunen i stigende grad begyndt at udlicitere en del af opgaverne, hvorved Park &Vej Service bl.a. har fået en ny rolle som kontrolbudsgiver. Park & Vej Service udfører anlægs- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, grønne områder, kirkegårde og andre kommunale afdelinger/institutioner. Resultatkrav v udføre ydelser til konkurrencedygtige priser og i en kvalitet, der er i overensstemmelse med bestillernes/kundernes forudsætning. v overholdelse af den udarbejdede virksomhedskontrakt med ledelsen. Aktivitetsniveau/serviceniveau v anlægs- og driftsarbejder for Park- og Vejafdelingen. v vedligeholdelsesarbejder for andre kommunale afdelinger/institutioner. teringsmetode v afsat økonomisk ramme, hvor udgifter - d.v.s. produktions-, fælles og administrationsomkostninger samt beregnede omkostninger - skal dækkes af indtægter. 92

31 3. Bevillingsoplysninger 2.4 Veje og grønne områder kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Trafik og infrastruktur... Vedl.af kørebaner, fortorve og rabatter Vedl. bygværker. Renholdelse Afvandingsbidrag Asfaltretab.og slidl Parkeringsområdet Vejområdet netto. Rekreative omr. Parker og legepladser, stier m.v.... Skove naturomr., fritidsfaciliteter m.v Kom. institutioner Rekreative omr. ialt Kirkegårde... Kapel, krematorium og gravkastning Arealer og pladser Gravstedsvedl Adm. begravelsesv.. Indtægter... Kirkegårde ialt

Pr. 1/8-2001 dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af:

Pr. 1/8-2001 dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: &9(+)8316à()/31192%)&=+2-2+)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram Boligpolitisk Arbejds- og principprogram 1. INDLEDNING Det er Lejernes Landsorganisations opgave: at varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- ældre-,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 Regnskab 2014 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E At sik re viden om hvor og hvornår offentlig service skal placeres T I L F L Y T N I N G S S T R A T E G I & B O L I G P O L I T I K Hillerød Kommune

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere