MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING"

Transkript

1 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: v byudvikling og byfornyelse v myndighedsopgaver vedrørende ejendomme - herunder støttet byggeri og tilsyn med boligselskaber, samt tilskudsordninger vedrørende bygninger v køb og salg af jord og ejendomme, administration og vedligeholdelse af kommunale ejendomme v udarbejdelse og revidering af kommunens miljøhandlingsplan, samt myndighedsopgaver i forbindelse med miljølovgivningen v vedligeholdelse og anlæg af grønne områder og kommunale veje v drift af den lokale kollektive trafik v distribution af fjernvarme. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Overordnet mål Det overordnede mål for Miljø- og Teknikforvaltningen er at forvalte de opgaver, som forvaltningen har ansvaret for, med indsats af den mest enkle og mest ressourcebesparende funktionsform og med høj standard vedr. opgaveløsning og kundebetjening. Delmål Forvaltningen har som særlige delmål: v at sikre gode muligheder for bolig-, service- og erhvervsbyggeriet i Odense Kommune v at byfornyelse, byomdannelse og nybyggeri udføres med respekt for Odenses historiske bymiljø og bygningsarkitektur, samt at der tages byøkologiske hensyn ved nybyggeri og byfornyelse v at arbejde for opfølgning af den vedtagne miljøhandlingsplan v at fastholde og udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative områder for borgerne v at energiforbruget reduceres gennem energirådgivningsindsatser v at trafiksikkerheden prioriteres højt for alle trafikanter ved vedligeholdelse og nyanlæg af veje og stier v at anvendelsen af den kollektive trafik styrkes med henblik på at reducere luftforureningen i byområderne 63

2 3. Bevillingsoplysninger Bevilling - skattefinansieret område kr. - -priser Regnskab overslag Med overførselsadgang... Nettodriftsudgift Anlægsudgift Bevilling - brugerfinansieret område - Fjernvarme kr. - -priser Med overførselsadgang... Nettodriftsudgift Anlægsudgift... Regnskab overslag Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag område 2.1 område 2.3 område 2,4 område 2.5 område Lønsum

3 BUDGETOMRÅDE 2.1 FÆLLESADMINISTRATION 2.1 Fællesadministration 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter administrative aktiviteter til understøttelse af kommunens indsatser inden for byfornyelse, miljø- og ejendomsforvaltning og udbygning af veje og grønne områder samt bytrafik-bestiller. Udgifterne til selve aktiviteterne afholdes af de enkelte områders bevillinger, medens udgifter til ledelse, planlægning, projektudvikling og øvrige administrative støttefunktioner afholdes af administrationsbevillingen. Til området er der en række myndighedsopgaver i form af udarbejdelse af lokalplaner, byggesagsbehandling og miljøkontrol. Afdelingen udfører endvidere myndighedsopgaverne som vej- og vandløbsmyndighed. De kommunale udgifter vedrørende boligtilsyn, huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med boligselskaber, afholdes af bevillingen. Afdelingen udfører en række administrative serviceopgaver i form af miljøplaner, byggerådgivning, projektering og tilsyn med nybygninger, veje, pladser og grønne områder. Endvidere afholdes udgifter til indkøbsfunktionen, der foruden indgåelse af indkøbsaftaler for hele kommunen, bistår ved den praktiske tilrettelæggelse af EU-licitationer. I henhold til administrationsaftale med forsyningsvirksomhederne (herunder Odense Vandselskab as og Odense Renovationsselskab A/S) udføres en række administrative funktioner. Udgifter til miljøkontrol afholdes endvidere af bevillingen. Opgaverne udføres af Miljøcenter Fyn-Trekanten I/S. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Den administrative organisation tager udgangspunkt i en vidtstrakt delegation af faglig, økonomisk og organisatorisk kompetence til de til en hver tid etablerede faglige afdelinger. Denne opbygning skal underbygge princippet om størst mulig sammenhæng mellem den faglige og den økonomiske styring. Samtidigt skal forvaltningen bindes sammen af fællesfunktioner der sikrer udarbejdelse af overordnede principper og rammer samt i videst muligt omfang forhindrer suboptimering. Fællesadministrationen Sikre effektiv koordination mellem forvaltningens afdelinger, samt sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Byplan- og Miljøafdelingen v Udarbejde kommuneplanrammer/-tillæg, lokalplaner og større tema- og projektplaner. v Byfornyelses- og byomdannelsesplaner, bebyggelsesplaner samt boligudbygningsplaner. v Facaderådgivning og svar på byplanmæssige forespørgsler. v Anvisning af areal til bolig, erhverv og service samt matrikulær planlægning. v Arkitektkonkurrencer, grafisk produkter, formidling i forbindelse med udstillinger, konferencer m.m samt internationalt samarbejde. 65

4 2.1 Fællesadministration v Fastholde en kort ekspeditionstid for byggesagsbehandling i Byggesagskontoret. Ejendomsafdelingen v sikre det nødvendige udbud af bolig-og erhvervsjord i kommunen ved en aktiv jordforsyningspolitik. v i samarbejde med boligselskaberne at dække behovet for boliger, hvor der bl.a. tages hensyn til flygtninge og uddannelsessøgende v arbejde for totaløkonomiske vurderinger i det støttede byggeri v administrere kommunens ejendomme effektivt i forhold til givne økonomiske rammer. v arbejde for, at byggeri og vedligehold udføres bedst og billigst i forhold til givne rammer, samt varetage en bevidst og sammenhængende energiledelse Park- og Vejafdelingen v arbejde for at så mange arealer som muligt i Odense Kommune bliver dyrket og vedligeholdt uden brug af miljøfremmende stoffer, v omlægning af forpagtningsaftaler på kommunale jorde til økologisk dyrkning, sprøjte- og dyrkningsfrie zoner langs levende hegn og vandløb, v udarbejdelse af skovplantningsplaner i samarbejde med Odense Vandselskab as bl.a. med henblik på beskyttelse af grundvandsressourcerne, v påvirke trafikbelastningen i byområdet gennem skiltning af anbefalede ruter for tung lastbiltrafik, og vurdere effekterne af trafiksaneringen i byfornyelsesområderne, v fortsat udbygning af Odense Kommunes cykelstinet v tilrettelægge og udbyde den kollektive trafik i Odense Kommune Miljøforanstaltninger Miljøkontoret varetager planlægning og sagsbehandling efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Byggeloven og lov om forurenet jord. Der sker således godkendelser og tilsyn (erhvervsvirksomheder, vandværker, jordforureninger etc.). Dette sker i samarbejde med Odense Vandselskab A/S, Odense Renovationsselskab A/S og Miljøcenter Fyn-Trekanten I/S. Inden for miljøforanstaltninger er en politisk målsætning, at: varetage sektorplanlægningen således, at væsentlige miljøhensyn prioriteres højt i samarbejde med Odense Vandselskab as, Odense Renovationsselskab A/S og Miljøcenter Fyn. varetage udarbejdelsen og opfølgningen af kommunens miljøplan og Plan- og Miljøredegørelse, således at lokale miljøforhold prioriteres højt, og at aktiviteterne koordineres på tværs af sektorerne i kommunen. 66

5 3. Bevillingsoplysninger 2.1 Fællesadministration kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter Anlægsvirksomhed Aanlægsudgift Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Rammebesparelse Fællesadm.... Byplan- og miljø Ejendomsafdeling Park- og Vejafd.. Bytrafik bestiller. Miljøkontrol... Indtægter Byggesagsgebyr. Ejendomsoplysn.. Øvrige indtæger Nettodriftsudgift Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag Lønsum

6 2.1 Fællesadministration 68

7 BUDGETOMRÅDE 2.2 BYFORNYELSE- OG UDVIKLING 2.2 Byfornyelse- og udvikling 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Målgruppen er mangfoldig og omfatter: ejere og lejere af udlejningsejendomme almene boliger og andelsboliger bevaringsværdige og fredede ejendomme købere af erhvervs- og boligjord sælgere af jord til byggemodning området indeholder nedenstående delområder: v Byfornyelse Bevillingen omfatter aktiviteter, der har til formål at bevare, forbedre og udvikle boligmassen i Odense kommune. Dette sker dels gennem byfornyelse og friarealforbedringer. v Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger, støttede private andelsboliger og garanti til ustøttede private andelsboliger. v Jordforsyning Tilvejebringelse og salg af byggemodnet jord til bolig- og erhvervsformål. v Køb af ejendomme Køb af ejendomme til ubestemte kommunale formål. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen til Miljø- og Teknikforvaltningen. 2. Formål, opgaver og resultatkrav Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal kunne levere byggemodnet jord til både bolig- og erhvervsformål, at udbuddet af udlejningsboliger svarer til behovet, at boligerne er forsynet med tidssvarende tekniske og sanitære installationer, og at byomdannelsen sker med respekt for Odenses historiske bymiljø og arkitektur. 2.1 Byfornyelse Målgruppen for byfornyelsesaktiviteterne er ejere, lejere og brugere i utidssvarende udlejningsejendomme, andelsboliger og almennyttige boliger, samt ejere af bevaringsværdige og fredede ejendomme. Politisk er målet med byfornyelse at bevare, forbedre og udvikle boligmassen i Odense Kommune i henhold til byfornyelsesloven. Dette skal ske gennem forbedring af bygninger og friarealer. Byfornyelsesloven giver mulighed for at gennemføre: v Helhedsorienteret byfornyelse for samlede byområder med flere væsentlige problemer 69

8 2.2 Byfornyelse- og udvikling v Bygningsfornyelse for én eller flere ejendomme v Aftalt boligforbedring v Støtte til bygninger i landdistrikter og landsbyer med op til indbyggere samt fredede og bevaringsværdige bygninger i øvrigt. Formål Hovedretningslinierne for byfornyelsen er, at randbebyggelsen i kareerne skal istandsættes. Der skal tilstræbes miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Kareernes indre skal friholdes for yderligere bebyggelse, og ubebyggede arealer skal fortrinsvis bruges til bolignære opholdsarealer. Det vurderes, at der i kommuneplanområderne 0, 1 og 2 pr. 1/1- er ca familieboliger i etageejendomme uden eget badeværelse. Ejendomme og boliger istandsættes og forsynes med tidssvarende tekniske og sanitære installationer, og bygningsfornyelse/aftalt boligforbedring gennemføres ved inddragelse af økologiske hensyn i videst muligt omfang. Byrådet har i 1998 tiltrådt en sektorplan med en samlet politik for byfornyelsen. Sektorplanen revideres i. Byrådet har nedsat et bygningsforbedringsudvalg med formål at støtte istandsættelse af klimaskærm på bygninger i landsbyer med mindre end indbyggere og i landdistrikterne samt på bevaringsværdige og fredede bygninger. Delmål, resultatkrav Byrådet træffer beslutninger om bygningsfornyelse af utidssvarende ejendomme i de ældre byområder. Der gennemføres friarealforbedringer i forbindelse med bygningsfornyelse. For private udlejningsejendomme med behov for mindre omfattende forbedringsarbejder kan byrådet tilskynde ejere og beboere til at gennemføre aftalt boligforbedring. Der gennemføres helhedsorienteret byfornyelse i områder, hvor der er et reelt behov for en bredere indsats end boligforbedring. Odense Kommune har i 2001 indgået aftale med daværende By- og Boligministerie om kvarterløft i Vollsmose. I aftalen indgår, at ministeriet har givet kommunen en ekstraordinær investeringsramme på 80 mio. kr. til bygningsfornnyelse i området og 45 mio. kr. med refusion på 65% til Helhedsorienteret byfornyelse. Forbruget fordeles på årene frem til. Aktivitetsniveau/serviceniveau Antal boliger omfattet af beslutning om bygningsfornyelse de sidste 5 år: Antal boliger Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt kommunen bindende ramme til byfornyelse/ boligforbedring således: Millioner kr For har Økonomi- og Erhvervsministeriet udmeldt investeringsrammer: 70

9 v 23,5 mio. kr. til bygningsfornyelse v 6,8 mio. kr. til aftalt boligforbedring og v 0,0 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyelse 2.2 Byfornyelse- og udvikling teringsmetode, finansiering Forudsætningen for at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring, aftalt boligforbedring og støtte til bevaringsværdige bygninger er den statslige og kommunale støtte til finansieringen. Helhedsorienteret byfornyelse. Kommunens udgifter til programudarbejdelse, beboersamarbejde og forbedring af torve og opholdsarealer refunderes af staten med 50%. Kommunens udgifter til kulturelle, boligsociale og særlige trafikale og økologiske foranstaltninger refunderes af staten med 20%. Maksimal investeringsramme for en beslutning er 10 mio. kr. Bygningsfornyelse: Finansieringsreglerne er ændret med virkning fra 1/ Forbedringsarbejder finansieres af ejeren efter eget valg. Lejerne betaler som forbedringsforhøjelse en årlig grundydelse på 5% af forbedringsudgifterne. I private andelsboliger er grundydelsen dog 6% af forbedringsudgifterne. Staten giver et årligt forbedringstilskud svarende til forskellen mellem 97% af ydelsen på et sædvanligt fastforrentet 30-årigt realkreditlån svarende til forbedringsudgifterne og grundydelsen. Bygningsfornyelsen forudsætter som regel, at byrådet giver garanti for lån til forbedringsarbejderne. Det kan kun ske, hvis finansieringen sker med realkreditlån eller realkreditlignende lån. Staten refunderer kommunen 50% af tab på disse garantier. Ombygningstabet betales kontant af kommunen når regnskabet er godkendt. Staten refunderer kommunen 50%. Kommunen har årlige driftsudgifter på 4,7 mio kr. til betaling på tabslån i tidligere byfornyede ejendomme. Refusionsberettigede udgifter. Gennemførelse af bygningsfornyelse/aftalt boligforbedring medfører kommunale udgifter til flytninger, genhusning, friarealforbedring, bidrag til Byggeskadefonden samt administrationsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af forslag til beslutninger mm. Kommunen betaler udgifterne og modtager 50% refusion fra staten. De kommunale nettoanlægsudgifter udgør 7,3 mio. kr. i år. Aftalt boligforbedring Staten betaler hele støtten til den aftalte boligforbedring. Støtte til bevaringsværdige bygninger Støtten kan maksimalt udgøre 2/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtten gives som rente og afdragsfrie lån mod pant i ejendommen, og lånet forfalder ved ejerskifte. Kommunen betaler udgifterne og modtager 50% refusion fra staten. 71

10 2.2 Byfornyelse- og udvikling Ændringer i byfornyelsesloven Byfornyelsesloven forventes ændret radikalt med virkning fra 1/1-. Ændringerne vil bl.a. omfatte regler for støtte og udgiftsfordeling mellem stat og kommune. 2.2 Støttet byggeri. Planlægning, udbygning og tilsyn med offentlig støttet byggeri ved planlægning af udbygningen af almene boliger (familie, ungdoms- og seniorboliger) og andelsboliger under hensyntagen til de enkelte grupper, herunder kommunens behov for løsning af boligsociale opgaver og integration af flygtninge. tilsagn om støtte til almene boliger (grundkapital og kommunegaranti, ydelsesstøtte fra staten) tilsagn om støtte til private andelsboliger (finansieringstilskud fra stat og kommune) tilsagn om støtte til ustøttede private andelsboliger (kommunegaranti for realkreditlån) tilsyn med drift, udlejning og organisering af offentlig støttet byggeri. Lovgrundlaget er Lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. Formål Odense Kommune skal medvirke til, at der etableres lejeboliger efter behovet til alle befolkningsgrupper. Målgruppen for aktiviteten er: v Indbyggere i Odense over 16 år, der ønsker at bo til leje v Personer, der overvejer at flytte til Odense fra andre kommuner v Studerende, der ønsker uddannelse i Odense v Ældre og handicappede i Odense Kommune, der har behov for en bedre egnet bolig v Flygtninge i Odense Kommune, der skal integreres v Boligsociale som Odense Kommune skal anvise boliger. Delmål Den offentlige støtte forudsætter en totaløkonomisk vurdering af det enkelte projekt, hvor bl.a. anskaffelsesudgifter, driftsudgifter og husleje indgår.tildeling af byggeopgaver sker efter følgende kriterier: Familieboliger opføres i mindre enheder og mere spredt end hidtil Seniorboliger tildeles fortrinsvis etablerede beboergrupper Ungdomsboliger opføres tæt ved bymidte eller nær ved uddannelsesinstitutioner Andelsboliger udbydes ved kvotetildeling 72

11 Aktivitetsniveau til indskud i Landsbyggefonden andrager i og 5,6 mio. kr. og efterfølgende år 11.4 mio. kr. Under forudsætning af uændret finansiering, svarende til 7% grundkapital kan der opføres følgende antal boliger årligt: ca. 48 familieboliger, hvoraf ca. 19 boliger opføres som seniorfællesskab ca. 41 ungdomsboliger Indskuddet forudsættes forhøjet til 14% fra Engangstilskud til opførelse af støttede private andelsboliger nedtrappes og bortfalder i. I og er optaget midler svarende til 40 boliger. 2.2 Byfornyelse- og udvikling teringsmetode: Offentligt støttet byggeri indeholder krav om totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med nybyggeri af almene boliger og private andelsboliger. Hensigten med indførelse af totaløkonomi er, at byggeriet i planlægning og projektering i større grad fokuserer på sammenhængen mellem anskaffelsesudgifterne og driftsudgifterne. Der sættes således fokus på den husleje, der bliver resultatet af valg af løsninger med hensyn til konstruktioner, installationer og materialer. for - er beregnet med nedenstående anskaffelsessum pr. bolig: -priser Familieboliger... Seniorboliger... Ungdomsboliger... Andelsboliger... Kommunal økonomi Anskaf. pr. bolig 1) % af ansk. 2) Beløb , ) Anskaffelsespriser reguleres efter reguleringsindeks for boligbyggeri. 2) Fra 14% 2.3 Jordforsyning Området omfatter aktiviteter vedr. kommunens tilvejebringelse og salg af byggemodnet jord d.v.s. v køb af jord til byggemodning og videresalg v byggemodningsudgifter v salgsindtægter Formål Kommunen skal i takt med den konkrete efterspørgsel sikre udbygning inden for boligog erhvervsjord under hensyntagen til den ønskede byudvikling og styring af denne med hensyn til hurtighed og retning i sammenhæg med planlægningen af bl.a. skoler, institutioner, veje og tekniske forsyninger. Resultatkrav og handlinger Odense Kommune skal være leveringsdygtig af byggejord til bolig og erhvervsbyggeri. 73

12 2.2 Byfornyelse- og udvikling Odense Kommune fører en aktiv jordforsyningspolitik på baggrund af vedtagne 4-årige produktionsplaner for bolig- og erhvervsjord. Hovedprincipper for jordforsyningspolitikken er: Et placerings- og anvendelsesmæssigt differentieret udbud af bolig- og erhvervsjord Et kommunalt initiativ afbalanceret i forhold til det private initiativ på baggrund af efterspørgslen At salgsindtægter skal modsvare investeringer i byggemodning og jordkøb At salgspriser fastsættes til markedspris Kommunen har pr følgende beholdninger af salgsjord og jord til fremtidig byudvikling: Beholdning af jord - parcelhusgrunde... - storparceller... - erhvervsarealer grunde m m Køb af ejendomme til kommunale formål Under denne delbevilling afholdes udgifter til køb af ejendomme til ubestemte kommunale formål. Ejendomskøb til bestemte formål budgetteres inden for formålets budgetområde. 3. Bevillingsoplysninger kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed

13 2.2 Byfornyelse- og udvikling Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Ydelsesstøtte - byfornyelse... Ydelsesstøtte - støttet byggeri.. Skatter, afgifter - jordforsyning... Forpagtningsindt. - jordforsyning Nettodriftsudgift

14 2.2 Byfornyelse- og udvikling 76

15 BUDGETOMRÅDE 2.3 KOMMUNALE BYGNINGER 2.3 Kommunale bygninger 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme som ejendomme til kommunal anvendelse. Udlejningsejendommene skal sikre, at kommunen kan stille boliger til rådighed for boligsociale klienter, flygtninge og personer, som skal genhuses i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesopgaver. Aktiviteterne på de ejendomme, som kommunen selv anvender - herunder intern husleje, omfatter drift, rengøring, vedligehold og energistyring. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen i Miljø- og Teknikforvaltningen. Beboelses- og erhvervsejendomme Pr. 1/8- dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: Antal: Ejendomskategori Ejendom Bolig Erhverv Diverse Beboelsesejendomme... Lejede ældreboliger... Almene ældreboliger... Erhvervsejendomme... Andre faste ejendomme.. Offentlige toiletbygninger I alt Kategorien beboelsesejendomme anvendes delvist til akut husning af boligsociale klienter og flygtninge samt midlertidig og permanent genhusning i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Lejede ældreboliger anvendes til ældre og personer med handicap. Lejeaftalerne med pensionskasserne er påbegyndt afviklet. Kategorien almene boliger omfatter boliger finansieret efter reglerne i Lov om boliger for ældre og personer med handicap og Lov om almene boliger Kategorien erhvervsejendomme udlejes hovedsagelig til mindre, private virksomheder. Kategorien andre faste ejendomme udlejes/stilles til rådighed for primært daginstitutioner og foreningsformål. Lovgrundlaget er de gældende boliglove. Administrationsbygninger Omfatter 8 kommunale samt 3 lejede bygninger med 17 eksterne lejemål. Området dækker udgifter/indtægter i forbindelse med drift af kommunale administra-tionsbygninger. Som nærmere definition på driftsudgifter kan nævnes: skatter, for-brugsafgifter, rengøring, drift af eventuelt tyverianlæg, vægterordning, nøglesystem Vedligehold af bygningerne afholdes af delbevillingen til bygningsvedligehold

16 2.3 Kommunale bygninger Bygningsvedligehold. Dette område berører ca. 345 kommunale ejendomme med et samlet areal på ca m 2 inkl. nettotilgang af nye bygninger med m 2 (opgjort medio marts ). Undtaget fra området er: v beboelses-, erhvervsejendomme og offentlige toiletter v ejendomme tilhørende Park- og Vejafdelingen og forsyningsvirksomhederne v skoler med selvstyre v indvendig vedligehold i institutioner og administrative afdelinger, hvor en ansvarlig ledelse kan påtage sig opgaven. Udvendigt vedligehold af skoler er administrativt, men udenfor omhandlende budgetområde, henført til ejendomsafdelingen pr. 1. januar. Energistyring Området vedrører ca. 625 ejendomme (areal er m 2 ), hvor Odense Kommune betaler mere end 50% af energiudgiften, det vil sige også selvejende institutioner, foreningsejede lokaler, institutioner med selvstyre m.v. Der tages udgangspunkt i den overordnede politik, og de retningslinjer, som er gæl-dende for energieffektivisering i kommunale bygninger. Lovgrundlaget er byggeloven med tilhørende bekendtgørelse og cirkulærer, for eksempel BR 95 og ELO-syn, samt lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger med flere. Målgruppen er brugere af ejendommene, det vil sige ansatte ved Odense Kommune samt Odense Kommune i egenskab af bygningsejer. Nedrivninger Området omfatter nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. på kommunale ejendomme, som regel i forbindelse med køb eller salg. Rengøring/service Området varetager rengøring/servicering af kommunale bygninger og institutioner og beskæftiger på helårsbasis ca. 60 medarbejdere. Pr omfattter området rengøring/servicering af 165 ejendomme og institutioner, eller i alt ca m 2 dagligt og der er på samme dato indført kontraktstyring på området.. Interne huslejer Området omfatter aktiviteter i forbinelse med lejefastsættelse og indgåelse af lejemål i kommunale ejendomme, der anvendes til kommunale formål. 78

17 2. Formål, opgaver og resultatkrav 2.3 Kommunale bygninger 2.1 Beboelses- og erhvervsejendomme Formål Det overordnede mål er effektivt at administrere, udleje og vedligeholde/servicere beboelses- og erhvervsejendommene m.v. Endvidere at sikre, de kommunale ejendomme opretholder deres økonomiske og funktionelle værdi samt at de fremstår og benyttes energiøkonomisk optimalt. Delmål Det er et delmål at sikre lønsomhed gennem en konstant omkostningsstyring samt at sikre optimale lejeindtægter efter reglerne for omkostningsbestemt husleje eller anden speciallovgivning og under iagttagelse af det lejedes værdi og markedslejen. Endvidere er det et delmål at fastholde et højt vedligeholdelsesniveau samt at forbedre ejendommenes stand, således at disse til stadighed opfylder nutidens krav til installationer, isolering m.v. Indenfor budgettets rammer er der mulighed for, at lejere i såvel boliglejemål som erhvervslejemål - efter nærmere aftale og lejeregulering - kan få gennemført forskellige former for forbedringer. Det kan være udskiftning af køkkener, modernisering af baderum, nye vinduer eller en anden form for istandsættelse og genopretning. Aktivitetsniveau/serviceniveau Beboelsesejendommene er med til at løse boligbehovet for boligsociale klienter, flygtninge og personer som skal genhuses, såvel midlertidigt som permanent i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter. Antallet af boliger, der kan benyttes til løsning af disse behov udgør ca. 500 boliger, medens antallet af investorejede ældreboliger pr udgjorde 766 og antallet af ældreboliger finansieret efter Lov om almene boliger i alt 501 lejemål. Ældreboliger, såvel kommunale som lejede, samt plejeboliger finasieret efter Lov om almene boliger medvirker til at opfylde kommunens opgave med at tilvejebringe egnede boliger til ældre og handicappede. Erhvervsejendommene er primært erhvervet af planmæssige årsager. teringsmetode Lejen for beboelseslejemål herunder for lejede ældreboliger fastsættes efter reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejen fastsættes som omkostningsbestemt leje og under iagttagelse af det lejedes værdi. Lejen for kommunale ældreboliger fastsættes efter bestemmelser i Lov om almene boliger. Udlejningen af erhvervslejemålene sker i konkurrence med andre private udlejere, og lejen fastsættes til markedsleje. Lovgrundlaget udgøres af erhvervslejeloven. Udlejning af lejemål i andre faste ejendomme sker ofte til andre kommunale forvaltninger, og lejen fastsættes hovedsagelig til markedsleje eller efter kapitalafkast i.h.t. budgetteringsmetode for interne huslejer. 2.2 Administrationsbygninger Formål Sikre at kommunen kan stille lokaliteter til rådighed for administrative formål. Bevarelse af bygningernes funktion og økonomiske værdi. 79

18 2.3 Kommunale bygninger Delmål Disse skal drives og passes således, at brugernes aktiviteter understøttes på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. Aktivitetsniveau/serviceniveau Der er tidligere indført adgangskontrol og ny skalsikring /tyverialarm på Odense Slot, og det er hensigten at videreføre lignende systemer på øvrige administrationsbygninger. Fra efterået planlægges nyt adgangskontrolsystem og tyverialarm på Tolderlundsvej 2. Planlægning, udbud og implementering sker i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma. 2.3 Vedligehold Formål Delbevillingens overordnede formål er at bevare bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ud fra et givet kvalitetsniveau samt sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. 80 Delmål Bygningsvedligehold. Bygningsvedligehold tilrettelægges og gennemføres således v det forebyggende vedligehold (baseret på konstaterede behov) skal fremmes og planlægges for at minimere akutte arbejder v brugere af ejendomme inddrages i identifikation og planlægning af vedligeholdsarbejderne v økonomisering med de bevilgede midler søges opnået gennem en målrettet indsats, som blandt andet indebærer en tæt koordinering til andre bygningsmæssige opgaver som forandringer, tilbygninger og energibesparende foranstaltninger og indeklimaarbejder v den årlige vedligeholdscyklus på hver ejendom mindst omfatter følgende faser: - konstatering af behov gennem en besigtigelse og udarbejdelse af vedligeholds plan - prioritering af vedligeholdsarbejder i samarbejde med brugerne - udførelse af fastlagte opgaver - dokumentation. Energistyring Energibesparende foranstaltninger skal indebære, at der løbende sker en påvirkning for at: v opnå nye energibesparelser v fastholde energibesparelser opnået gennem tidligere indsats Aktiviteter herunder kan være: v afvikle energiregnskab på områdets 625 ejendomme v støtte til CTS-brugere v videnformidling til driftspersonale v kampagner og konsulentindsats for at påvirke adfærd, teknik og systemer for mindre energiforbrug og lavere miljøbelastning

19 v gennemføre nye projekter, som bidrager til en mindre energiregning for Odense Kommune (kriterium p.t. tilstræbes 6 års tilbagebetalingstid) v gennemføre lovpligtige ELO-syn. Personaleudgifterne til energistyring afholdes af administrationsbevillingen. 2.3 Kommunale bygninger Aktivitets-/serviceniveau I forhold til budget har Ejendomsafdelingen overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen for ejendomme med netto m 2. teringsmetode Princippet er kr./m 2 (i er beløbet som gennemsnit kr./m 2 ). Hertil kan tillægges beløb for særlige opretninger på bygninger. Indsats på energistyring er afhængig af meddelt bevilling. 2.4 Kommunale bygninger - Rengøring/Service Formål Områdets overordnede formål er at sikre optimal servicering af kommunale bygninger og institutioner. Dette sker ved - i konkurrence med privat eller anden kommunal aktivitet - som servicefunktion at tilbyde rengøring af kommunale bygninger/institutioner. Endvidere tilbydes funktioner som vinduespolering, gardinvask, tæpperens, tømning af kanylebokse, vask og linnedservice, aflæsning af el og vand, samt rådgivning i forbindelse med indkøb og tilrettelæggelse af uddannelse. Delmål Det er et delmål i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rengøringen at understøtte bygningsvedligeholdelse og energibesparelse, herunder at forbedre indeklimaet. Aktivitets-/serviceniveau Funktionen er en servicefunktion, der i samarbejde med brugerne/kunderne - efter indgåede aftaler og fastlagte instruktioner - søger at løse sine opgaver på et højt niveau. I samarbejde med kommunens Miljøkontor siden 1997 gennemført miljøledelse inden for området. teringsmetode Aktiviteten inden for området søges løbende tilpasset i forhold til indgåede aftaler/ indtægtsgrundlaget, således at budgettet - set over en periode - er udgiftsneutral. 2.5 Interne huslejer Formål Områdets formål er, efter gældende bestemmelser, at fastsætte lejen for intern anvendelse således, at omkostningerne herved synliggøres for lejer/bruger. Hvis et lejemål fraflyttes, beholder den forbrugende afdeling budgettet til interne huslejer, medens ejendomsafdelingen får til opgave at udleje lejemålet til anden side, eller at indstille lejemålet til salg. Hvis en aktivitet kræver yderligere ejendomsressourcer skal udgiften hertil medtages i beslutningsgrundlaget for aktivitetsudvidelsen. 81

20 2.3 Kommunale bygninger Aktivitetsniveau Aktiviteterne dækker intern anvendelse, opgjort pr. medio af lokaler inden for følgende budgetområder: områder 1.1 Fællesadministration, Borgmesterforvaltningen Brand- og Beredskabscenter Kommunale Bygninger Veje- og grønne områder Kollektiv Trafik Fællesadministration, Ældre og Handicapforvaltningen Pleje- og omsorg Handicap- og Psykiatri Museer Biblioteker Job og Bistand Dagpleje- og daginstitutioner Fritid Service Tandpleje... Lejemål i alt... Antal lejemål Under området medtages ikke samtlige interne anvendelser, idet en række lejemål har en beliggenhed og/eller indretning, der er så specialiseret, at anden anvendelse af bygningen ikke er realistisk. Undtaget for intern husleje er rådhus, museer, skoler, ungdomsskoler og -klubber, og en række ejendomme, der anvendes til fritidsformål. For disse områder er det vurderet, at betaling af interne huslejer ikke vil tjene et økonomiseringsformål. teringsmetode Lejefastsættelsen foretages efter følgende principper: Hvor omkostninger til bygningsvedligehold, ejendomsskatter m.v. afholdes af brugerne er den interne husleje fastsat til 7% af den seneste ejendomsvurdering (kapitalafkast), medens huslejen er fastsat til "det lejedes værdi" i henhold til erhvervslejelovgivningen for de lejemål, hvor bygningsvedligehold og drift ikke afholdes af den forbrugende afdeling, men af Miljø- og Teknikforvaltningen, Ejendomsafdelingen på budgetområde 2.3 Kommunale Bygninger. 3. Bevillingsoplysninger kr. - Regnskab overslag 82

21 -priser 2.3 Kommunale bygninger Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed Specifikation - Udlejningsområdet kr. - Regnskab -priser Indtægter: Fast ejendom... Lejeindtægter... Forbrugsafgifter. Indtægter i alt.. Udgifter: Personale... Fast ejendom... Huslejebetalinger. Vedligeholdelse.. Forbrugsafgifter. Anskaffelser... Andel i administrationsudgifter... Låneydelse teknologipulje... Lejeudgifter i alt Udlejning netto Driftsvirksomhed overslag * Regnskab specificeres ikke p.g.a omlægning Specifikation - Offentlige toiletter kr. - Regnskab -priser overslag 83

22 2.3 Kommunale bygninger Driftsvirksomhed Udgifter... Indtægter Nettodriftsudgift Specifikation - Bygningsvedligeholdelse kr. - Regnskab -priser Vedligeholdelse af bygninger... Nettodriftsudgift Driftsvirksomhed overslag Specifikation - Administrationsbygninger kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Personale... Fast ejendom: husleje... - forbrugsafg rengøring andel i adm. udg - andre udg anskaffelser... - interne huslejer. Telefon... Andre udgifter... Huslejeindtægter. Varmebidrag... Driftsudgift * Regnskab specificeres ikke p.g.a omlægning Specifikation - Interne huslejer kr. - Regnskab -priser overslag Driftsvirksomhed 84

23 Med overførselsadgang 2.3 Kommunale bygninger Fællesadm. Borgmesterforv.. Brand- og beredskabscenter. Kommunale bygninger... Veje og grønne områder... Kollektiv trafik.. Fællesadm.Ældre-og handicapforv.... Pleje og omsorg.. Handicap og psykiatri... Museer... Biblioteker... Job og bistand... Dagpleje og inst.. Fritid... Service... Tandpleje Nettodriftsudgift Specifikation - Rengøring kr. - Regnskab -priser overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter Nettodriftsudgift Lønsum kr. - -priser Regnskab overslag Lønsum

24 2.3 Kommunale bygninger 86

25 BUDGETOMRÅDE 2.4 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2.4 Veje og grønne områder 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Bevillingen omfatter aktiviteter, der har til formål at bevare, forbedre og udvikle de kommunale veje og rekreative områder i Odense Kommune. Aktiviteterne skal dels sikre en glidende og sikker trafikafvikling, dels give borgere og gæster i Odense Kommune gode rekreative muligheder, og bevare og udbygge Odense kommunes image som en grøn og miljøvenlig kommune. Bevillingen omfatter: v Anlæg og drift af kommunale veje, torve, pladser, trafikstier og broer inkl. glatførebekæmpelse og snerydning. v Anlæg og drift af trafikregulerende foranstaltninger inkl. signalanlæg. v Anlæg, drift og pleje af kommunale grønne områder, vejplantninger, idrætsanlæg, udearealer ved kommunale institutioner samt indendørs plantemiljøer. v Drift og pleje af skov- og naturområder. v Drift og pleje af kommunale kirkegårde samt kapel og krematorium. v Drift og pleje af kommunale vandløb. v Drift og vedligeholdelse af gadebelysning. v Regningsarbejder. v Park & Vej Service (udførende afdeling). Park- og Vejafdelingens projektkontor og driftskontor forestår henholdsvis projektering af nye anlæg og driften af de bestående anlæg. Begge kontorer udfører beskrivelser af udbud og kontrollerer det udførte arbejde. Der afholdes årligt licitation på stort set alle anlægsopgaver og asfaltslidlag og for ca. 30 mio. kr. vedligeholdelsesopgaver. Arbejdet i marken udføres dels af Park & Vej Service (Miljø- og Teknikforvaltningens egen udførende afdeling) og dels af private entreprenører. Park & Vej Service skal præstere et overskud på regningsarbejder svarende til de beregnede udgifter til husleje, lønadministration, fælles EDB-løsninger og andel i overordnede administrative omkostninger. 2. Formål, opgaver og resultatkrav 2.1 Trafik og infrastruktur Formål v Vedligeholdelse af kørebaner, fortove, rabatter og bygværker m.v. v Renholdelse og vejafvanding. v Vejafmærkning og signalanlæg. 87

26 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling Bevare de investerede værdier i vejanlæggene Holde kommunens gader, pladser m.v. i ren og pæn stand Handlinger Gennemførelse af regelmæssig eftersyn med en hurtig opfølgning af diverse reparationsarbejder Forebyggende indsats ved udlægning af slidlag i optimal omfang, der på sigt minimerer vedligeholdelsesudgifterne. Beskrivelser og fastlæggelse af serviceniveauer for renholdelse Aktivitetsniveau/serviceniveau Til optimering af vejvedligeholdelsen anvendes et EDB-program, VEJOPS. Ca. 1/3 af vejstrækningernes tilstand(den dårligste del af vejnettet) bliver registreret heri én gang årligt. Der registreres både gamle reparationer og nye skader. VEJOPS beregner herefter et skadespoint for hver vejstrækning: Skadespointet er en beskrivelse af, hvor femskredet belægningens nedbrydning er. Dermed er den også et mål for den forventede restlevetid og for omfanget af nødvendige reparationer. På dette grundlag leverer VEJOPS programmer for slidlag og reparationer udfra en teknisk/økonomisk optimal beregning. teringsmetode. Afsat økonomisk ramme, delvis lovbestemt. 2.2 Rekreative områder Formål v At fastholde og udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative områder, som opfylder borgernes og brugernes behov for rekreative udfoldelser og naturoplevelser. v At alt arbejde udføres prisbevidst i en høj kvalitet og med god service. 88 Delmål, resultatkrav og handlinger v At skabe individuelle og velfungerende friarealer, så alle boligområder er nogenlunde ens forsynet. v At tages hensyn til, at de grønne områder kan vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde uden brug af kemiske ukrudtsmidler. v At lave kampagner, som kan inspirere borgerne til miljøvenlig pleje af private haver og grønne områder. v At plante nye skove, som dels giver borgerne nye rekreative muligheder, og dels er med til at beskytte grundvandet samt virker som luftfilter. v At sikre landskabets flora og faunapassager på kommunens landbrugsarealer ved at plante sammenhængende hegn samt retablere eksisterende forsømte hegn. v At udbygge det rekreative stinet.

27 Aktivitetsniveau/serviceniveau Parker og legepladser, som omfatter v Centrumparker - byens højest prioriterede parkanlæg - paradeanlæg. v Lokalparker - nærlegepladser tæt på boligerne ( m 2, max 300 m fra boligerne). v Kvarterparker - større sammenhængende friområder inkl. boldspilarealer for hele kvarteret ( m2, max 500 m fra boligerne). v Skov og naturområder - hvoraf de fleste ligger i og omkring ådalene - indeholder skove, enge, græsningsarealer, opholds- og legeområder og kolonihaver (max 2 km fra boligområderne). Der er planer om at sikre ådalene langs Odense Å med en fredning. Øvrige områder som vedligeholdes er v Idrætsanlæg(excl. stadion), Dyrskuepladsen, Strandområder Fuglsang, andre forvaltningers friarealer, herunder plejehjem, biblioteker, museer mm. samt indendørs plantemiljøer. 2.4 Veje og grønne områder Aktiviteter Parker og legepladser... Skove og naturområder... Fritidsfaciliteter... Kommunale institutioner... I alt... teringsmetode Afsat økonomisk ramme. 2.3 Kirkegårde Areal/ha Mio. kr. 31,1 4,2 7,0 6,5 48,8 Formål Det overordnede formål med kirkegårdsdriften er at opfylde lovens bestemmelser: at der altid forefindes det fornødne kirkegårdsareal til begravelser og urnenedsættelser, samt at: vedtægten for Odense Kommunes kirkegårde overholdes. Delmål, resultater og handlinger v At de 5 kirkegårde samt kapel og krematorie drives hensigtsmæssigt og opfylder befolkningens ønsker og behov v At kirkegårdene opleves som frodige og harmoniske rammer for de enkelte gravsteder og fællesplæner v At højtideligheder i kapellet og på kirkegården ligeledes afvikles smukt og pietetsfuldt samt i overensstemmelse med familiens ønske v At krematoriefunktionen foregår korrekt, effektivt og i overensstemmelse med miljøkravene. 89

28 2.4 Veje og grønne områder Aktivitetsniveau/serviceniveau At borgerne (kunderne) når det gælder de brugerbetalte ydelser, får en høflig og god betjening såvel på kontoret som på kirkegården, samt at ydelserne leveres som aftalt og i god faglig kvalitet. Ligeledes for fællesarealerne på kirkegårdene skal niveauet leve op til delmålene om at være smukke og frodige rammer om gravstederne. Endvidere skal der tilbydes borgerne et rimeligt udbud af gravstedsformer. Aktivitets-/serviceniveau For de brugerbetalte ydelser sker budgettering efter princippet antal x pris, i henhold til de beregnede og fastsatte takster. For fællesarealer og teknisk drift i henhold til afsat ramme, der beror på erfaringstal. Kirkegårds- og krematoriedriften sker i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt lov om begravelser og ligbrænding. 2.4 Vandløb Formål Som vandløbsmyndighed for kommunale og private vandløb skal Odense Kommune opfylde vandløbslovens formål om at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, idet foranstaltninger skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Gennemførelse af Odense Kommunes egen plan for naturforbedringer af vandløb og ådale. Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde vandføringsevnen i vandløbene af hensyn til landbruget Handlinger Udførelse af miljøvenlig vedligeholdelse Opretholde og genskabe miljøer i vandløbene Aktivitetsniveau/serviceniveau Grødeskæring udføres jævntligt i hele vækstsæsonen. Hovedoprensning udføres om efteråret. teringsmetode Lovbestemt 90

29 2.5 Vintertjeneste 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Klasse og definition Opgavetyper Handlinger A-opgaver: Indfalds- og omfartsveje, bybus- og rutebilruter Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet Gælder også lørdag/søn- og helligdage Cykelstier Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik. Gågader og primære fortove i centrum Busstoppesteder, fodgængerfelter og primære trafiksaneringer Særlige opgaver fra Falck, Brandvæsen og politi. B-opgaver: Veje og stier og pladser, som har væsentlig betydning for den lokal trafik Fordelingsveje og ruter for servicebusser og skolebusser Parkeringspladser Fortove med kommunal vintertjeneste Tilstræbes holdt farbare man-dag til lørdag mellem kl. 6 og 15. Kommunens grundejerforplig-telser opfyldes dog efter gældende lovgivning C-opgaver: Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for trafikken Fordelingsstier og skolestier Sekundære trafiksaneringer Boligvænger og mindre boligveje Mindre vigtige stier Sekundære p-pladser Bogbusholdepladser Sne ryddes og gruses kun undtagelsesvis Desuden udføres vintertjeneste på plejehjem, skøjtebaner og andre arealer efter aftale i forbindelse med kommunens øvrige vinterberedskab. teringsmetode Afsat økonomisk ramme, delvis lovbestemt. 2.6 Vejbelysning Formål Vejbelysning på private, kommunale og amtskommunale veje indenfor Odense Kommune, der sikrer, at de vejbelysningsnormer og vejledninger, der er fastsat af Vejdirektoratet, overholdes. 91

30 2.4 Veje og grønne områder Delmål, resultatkrav og handlinger Resultatkrav Opretholde en hensigtsmæssig belysning Bevare de investerede værdier i belysningsanlæggene Handlinger Gennemførelse af regelmæssige eftersyn og sikker trafikafvikling med en hurtig opfølgning af diverse reparationsarbejder Gennemførelse af diverse systematiske vedligeholdelsesopgaver Aktivitetsniveau/serviceniveau Der foretages udskiftning af armaturer med henblik på en nedsættelse af energiforbruget og en minimering af vedligeholdelsesudgifterne på sigt. Udskiftningen styres af EDB-program. teringsmetode Afsat økonomisk ramme i henhold til vejbelysningsnormen og diverse vejledninger. 2.7 Park & Vej Service (udførende afdeling) Formål Odense Kommune har en mangeårig tradition med selv at udføre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, men i de senere år er kommunen i stigende grad begyndt at udlicitere en del af opgaverne, hvorved Park &Vej Service bl.a. har fået en ny rolle som kontrolbudsgiver. Park & Vej Service udfører anlægs- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, grønne områder, kirkegårde og andre kommunale afdelinger/institutioner. Resultatkrav v udføre ydelser til konkurrencedygtige priser og i en kvalitet, der er i overensstemmelse med bestillernes/kundernes forudsætning. v overholdelse af den udarbejdede virksomhedskontrakt med ledelsen. Aktivitetsniveau/serviceniveau v anlægs- og driftsarbejder for Park- og Vejafdelingen. v vedligeholdelsesarbejder for andre kommunale afdelinger/institutioner. teringsmetode v afsat økonomisk ramme, hvor udgifter - d.v.s. produktions-, fælles og administrationsomkostninger samt beregnede omkostninger - skal dækkes af indtægter. 92

31 3. Bevillingsoplysninger 2.4 Veje og grønne områder kr. - -priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Med overførselsadgang Udgifter... Indtægter... Nettodriftsudgift Udgifter... Indtægter... Anlægsudgift Anlægsvirksomhed Specifikation kr. - -priser Regnskab overslag Trafik og infrastruktur... Vedl.af kørebaner, fortorve og rabatter Vedl. bygværker. Renholdelse Afvandingsbidrag Asfaltretab.og slidl Parkeringsområdet Vejområdet netto. Rekreative omr. Parker og legepladser, stier m.v.... Skove naturomr., fritidsfaciliteter m.v Kom. institutioner Rekreative omr. ialt Kirkegårde... Kapel, krematorium og gravkastning Arealer og pladser Gravstedsvedl Adm. begravelsesv.. Indtægter... Kirkegårde ialt

Pr. 1/8-2001 dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af:

Pr. 1/8-2001 dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: &9(+)8316à()/31192%)&=+2-2+)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 33,0% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold til rådmand, udvalgs-

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Nytoften 1-37, Odense SØ Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som udlejer

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere