I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter."

Transkript

1 Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af projekternes fysiske placering gør, at en realisering vil være forbundet med en række udfordringer i forhold til Planloven, Naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelsesloven samt eventuelle tinglyste servitutter og deklarationer. I det følgende opridses de enkelte projekters udfordringer samt administrationens vurdering af, om det på den baggrund vil være muligt at gennemføre dem. Vikingernes Verden Det ønskes at etablere en ikke nærmere defineret eventpark med vikingehuse/installationer/palisader på grusparkeringen på Kalvøen i Frederikssund i tilknytningen til vikingespillets friluftsscene og de dertil knyttede vikingehuse. Området ejes af Frederikssund Kommune, er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan nr. 74, der udlægger området til rekreativt offentligt friareal samt vikingeområde. Lokalplanens muligheder er så godt som fuldt udnyttede. Grusparkeringen, som ønskes anvendt til eventparken, er udlagt til parkering samt areal til midlertidige aktiviteter (f. eks marked). Lokalplanforholdene for Kalvøen Området er desuden beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen har hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Naturstyrelsen er myndighed, og loven administreres meget restriktivt. Administrationen har i de sidste år anbefalet flere mindre projekter til gennemførelse i kommunen, som imidlertid ikke har kunnet opnå dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen. Det vurderes derfor tvivlsomt om projektet vil kunne opnå dispensation.

2 Strandbeskyttelseslinjens udstrækning (det grønne areal) Skulle projektet opnå tilsagn om forventet dispensation, skal det bero på et konkret projekt. Det vil være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området, da projektet ikke kan rummes i den eksisterende lokalplan. En præcis lokalplan vil danne baggrund for en konkret dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen bortfalder tre år efter den er meddelt. Rent administrativt vil sagsgangen være således, at der altid udover byggetilladelse skal søges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse. Skulle man efterfølgende ønske at udføre selv mindre fravigelser fra lokalplanen, er det meget usikkert om dispensation vil kunne opnås. Endelig grænser Kalvøen op til Roskilde Fjord, der er udpeget som EU habitatsområde / Natura 2000-område, hvorfor det altid vil skulle dokumenteres, at man ikke påføre dette område gener ved realisering af projektet. Natura 2000 udpegningsgrundlaget i området er registreret. Projektet vurderes ikke at ville påvirke udpegningsgrundlaget (ålegræs og havbundstyper). På ovennævnte baggrund kan man stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at udpege netop Kalvøen som lokalitet for projektet. Dels er det usikkert, om der kan opnås de nødvendige tilladelser fra Naturstyrelsen, dels vil projektet med nugældende lovgivning være hæmmet af en administrativ- også tidsmæssig - tung sagsgang. Projektet kunne med fordel realiseres på en anden egnet lokalitet i kommunen.

3 Udvikling af Vikingebopladsen Vikingebopladsen ønskes udbygget, således at der kan etableres levende aktiviteter på stedet samt skoletjeneste. Området ejes af kommunen, er beliggende i byzonen og omfattet af lokalplan nr. 67 for et vikinge-forsøgscenter. Der er en restrummelighed i området til yderligere 2 huse. Lokalplanområdet ligget indenfor en 100 meter beskyttelseslinje for et fredet fortidsminde (en skalledynge). Kommunen har tidligere fået reduceret beskyttelseslinjen, og ved den lejlighed blev det fra myndighedens side understreget, at der ikke ville være mulighed for yderligere reduktion af linjen. Administrationen har efterfølgende i 2013/2014 forsøgt at opnå tilladelse til etablering af en vikingemarkedsplads i tilknytning til vikingebopladsen indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Kulturarvsstyrelsen er myndighed og meldte afslag på det ansøgte. Fortidsmindebeskyttelseslinjen Derudover er vikingebopladsen omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse vedrørende strandbeskyttelseslinjen. Se vurderingen af dette forhold under Vikingernes Verden. Endelig grænser Kalvøen op til Roskilde Fjord, der er udpeget som EU habitatsområde/natura 2000-område, hvorfor det altid vil skulle dokumenteres, at man ikke påføre dette område gener ved realisering af projektet. Projektet vurderes foreneligt med udpegningsgrundlaget Skulle der mod forventning kunne opnås tilsagn om dispensationer, skal der udarbejdes ny lokalplan for området. Det forekommer ikke sandsynligt, at der vil kunne opnås dispensation til projektet. Projektet vedr. Vikingebopladsen kan realiseres, hvis ikke foretages fysiske forandringer ud over dem, lokalplanen på Vikingebopladsen beskriver. Øvrige projekter under vikinge-temaet De øvrige projekter under vikingetemaet ses ikke umiddelbart at møde udfordringer i det regi, som nærværende notat omhandler.

4 Kulhuse Havn som oplevelses- og formidlingscenter Havnens aktiviteter ønskes øget dels i form af flere liggepladser for op til 50 ekstra både, autocamperplads for op til 10 autocampere, fitness-pavilloner samt hertil hørende faciliteter til betjening af områdets besøgende. Frederikssund kommune ejer matrikel 4 ef og 4z. Matrikel 4 eh og 18 er ejet af Kulhuse Havn. Hele området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen (den lyseblåskravering) og en del af 4ef og 4z er ligeledes omfattet af naturbeskyttelselsesloven ( 3 ). Der er tale om beskyttelse af særlig overdrevsvegetation.

5 Endelig er stort set hele matriklen 4 ef og 4z omfattet af Englænderskanse-fredningen af Formålet med fredningen er at sikre offentlighedens adgang til arealet. Alle forandringer på området omfattet af fredningen kræver overfredningsnævnets godkendelse (Naturstyrelsen). Fredet område - Englænderskansen Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området er ikke omfattet af Natura Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende strandbeskyttelse behandles lempeligere i de tilfælde, hvor en havn er lokalplanlagt. Dette er imidlertid ikke tilfældet i det konkrete projekt. Statens udspil til lempelse af restriktionerne omkring strandbeskyttelseslinjen i områder med kystturisme forventes i løbet af sommeren. Dette udspil vil muligvis kunne understøtte projektet. Det burde ligeledes være muligt at undgå at komme i berøring med naturfredningen ( 3). Til gengæld vil det være nødvendigt at søge dispensation i forhold til Englænderskansefredningen. Projektets intention er imidlertid ikke uforeneligt med fredningens formål. Endelig kræver udbygning af mole for tilvejebringelse af flere liggepladser tilladelse i henhold til kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet er myndighed. Da området ikke er beliggende i Natura 2000-område anses det muligt at opnå en tilladelse. Projektet er endnu på et meget overordnet niveau. Det anbefales, at der inden for de givne rammer skitseres et projekt til brug for drøftelse med relevante myndigheder. Man kan eventuelt overveje muligheden af at etabler de publikumsrettede aktiviteter ude på molerne og dermed udenfor strandbeskyttelseslinjen.

6 Et kultur- og havnebad i Frederikssund Havn Projektet omfatter etablering af et havnebad samt friluftsscene i Frederikssund havn ud for Operapladsen. FNI oplyser, at havnebadet ikke er beliggende i havneindløbet. Frederikssund Kommune ejer området omkring Operapladsen. Området er omfattet af lokalplan 78 og beliggende i delområde C. Lokalplanens bestemmelser for byggefeltet er en rammebestemmelse, der forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Kystdirektoratet er myndighed, hvad angår anlæg på søterritoriet. Dele af havnebassinet er udlagt som Natura 2000-område (skraveret område).

7 Udfordringen i nærværende projektet vil være at eftervise, at projektet ikke medfører tilstandsændringer i Natura 2000 området. Det må ligeledes forventes, at de, der bor nærmest ved havnebadet vil være forbeholdne overfor projektet, hvilket kan forlænge planprocessen betragteligt. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at gennemføre projektet. Frederikssund - og Marbæk havne som oplevelses- og formidlingscenter slås sammen til én havn Projektet indeholder en sammenlægning af de to havne, etablering af yderligere 60 liggepladser, etablering af faciliteter for andre sejlaktiviteter (kano, surf, kajak) samt udendørs fitness miljø og nødvendige serviceaktiviteter knyttet hertil. Begge havne er beliggende i byzonen med under 1 km til gode indkøbsmuligheder (Føtex). Lystbådehavnen (tættest på Frederikssund Hallen) er ejet af Frederikssund Kommune, men udlejet til sejlklubben. Marbæk Havn øst for lystbådehavnen er ejet dels af Marbæk Sejlklub, dels af en privatperson. Endelig er en del af området ikke matrikuleret (nyt land) men må tilhøre de tilgrænsende matrikler. Ingen af havnene er lokalplanlagte. Begge havne er landvers omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse vedrørende strandbeskyttelse. Begge havnebassiner er omfattet af Natura Udpegningsgrundlaget er ikke registreret. Udbygning af moleanlæg vil kræve Kystdirektoratets godkendelse. Strandbeskyttelseslinjen Natura 2000 Ligesom flere af de andre skitserede projekter, har også dette en række udfordringer i forhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende strandbeskyttelseslinjen samt Natur Projektet er endnu på et meget overordnet niveau. Det anbefales, at der inden for de givne rammer skitseres et projekt til brug for drøftelse med relevante myndigheder, eventuelt med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan for området.

8 Sammenfatning Den planmæssige screening af de konkrete projekter i handleplan for turisme viser, at der i alle 5 projekter er udfordringer i forhold til gældende lovgivninger. Projekterne Vikingebopladsen, Vikingernes Verden og Lystbådehavnen / Marbækhavn vurderes at være vanskelige at realisere som ønsket. Projekterne indgår imidlertid allerede i helhedsplanlægningen for Kalvøen, hvor det er tanken at samle alle projekter i et samlet oplæg til en helhedsplan. På baggrund af helhedsplanen kan der optages drøftelse med relevante myndigheder primært Naturstyrelsen om realisering af hele eller dele af planen. Det samlede Kalvø-projekt afventer en egentlig beskrivelse af Vikingernes Verden med tilhørende forretningsplan. Projektet vedr. Vikingebopladsen kan realiseres, hvis ikke foretages fysiske forandringer ud over dem, lokalplanen på Vikingebopladsen beskriver. Projektet for Kulhuse Havn kan sandsynligvis udformes, så det er overvejende foreneligt med de love, der udfordrer projektet. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et egentligt skitseprojekt, som afsæt for det videre arbejde. Endelig vurderes Havnebadet i Frederikssund Havn at have en reel mulighed for at kunne gennemføres i forhold til lovgivningen. Det anbefales dog, at der laves en omfattende borgerinddragelse i det videre arbejde, så der skabes forståelse for projektet hos havnens beboere. kras

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere