Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på mio. kr. svarende til en stigning på 12 pct. i forhold til - væksten var drevet af kursreguleringer vedrørende Nets-salget samt fortsat fremgang i nettogebyrindtægter, mens der især i 1. kvartal var pres på nettorenteindtægterne. Omkostningerne blev på 890 mio. kr., hvilket er 4 pct. højere end i og som forventet - cost/income ratio blev dermed forbedret til 0,56. Basisindtjeningen før nedskrivninger blev på 707 mio. kr pct. højere end i. Nedskrivninger på udlån mv. blev reduceret med 17 pct. (å/å) og blev på 169 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent ekskl. realkreditudlån på 0,78 pct. p.a. Den negative udlånsudvikling blev vendt, idet bankudlånet ultimo var tilbage på niveauet fra ultimo - inden konsolidering af portefølje overtaget fra FIH Erhvervsbank. Koncernens kapital- og likviditetsforhold er komfortable med en egentlig kernekapitalprocent på 14,2, en overdækning i forhold til individuelt solvensbehov på 7,2 procentpoint (3,2 mia. kr.) og en strategisk likviditet på 17,6 mia. kr. På baggrund af udviklingen i fastholdes forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 mia. kr., hvortil skal lægges 175 mio. kr. vedrørende salget af Nets. 2. kvartal: Pæn vækst i udlån og nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne steg 5 pct. i forhold til 1. kvartal og blev på 416 mio. kr. - bl.a. drevet af en vækst i bankudlånet på 700 mio. kr. og indfrielse af hybrid kernekapital ultimo maj. Nettogebyrindtægterne blev med 195 mio. kr. fastholdt på et meget tilfredsstillende niveau - bl.a. på grund af fortsat høj aktivitet på formue- og kapitalforvaltningsområdet. Et kvartal præget af strategiske initiativer: Indfrielse af statslig hybrid kernekapital, frasalg af svenske leasingaktiviteter og overtagelse af kundeporteføljer fra Basisbank og FIH Erhvervsbank. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsning Resultat før skat Ændring 2. kvt. 1. kvt. Ændring 2. kvt. Ændring i pct. i pct. i pct Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Spar Tlf Nord 4000 Bank Fax Swift spno dk 22 Side 1 af 46 CVR-nr Halvårsrapport

2 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Helt overordnet må vi sige, at udviklingen i første halvår og ikke mindst i andet kvartal har været rigtig positiv for Spar Nord: Udlånstabene er på vej ned, kundeaktiviteten er på vej op, og vi har gennemført en række vellykkede strategiske tiltag i form af frasalg af leasingforretning og opkøb af bankforretning. Til sammen betyder de forhold, at vi har fremgang på de fleste af de linjer, hvor vi gerne vil have fremgang. På det seneste også på udlånsvolumen og nettorenteindtægter, som ellers på trods af pæn kundetilgang har været vores store udfordring i snart mange kvartaler. Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Spar Tlf Nord 4000 Bank Fax Swift spno dk 22 Side 2 af 46 CVR-nr Halvårsrapport

3 Halvårsrapport for A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Spar Tlf Nord 4000 Bank Fax Swift spno dk 22 Side 3 af 46 CVR-nr Halvårsrapport

4 INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til... 7 Anden information... 9 Forretningsområder Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT, 2. KVARTAL, SPAR NORD KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning KVARTALSRAPPORT, 2. KVARTAL, SPAR NORD BANK A/S, MODERSELSKABET Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Noter uden henvisning Side 4 af 46 Halvårsrapport

5 HOVED- OG NØGLETAL BASISINDTJENING - KVARTALSVIS - KONCERNEN Ændring i pct. 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende akt.) Resultat før skat Skat af fortsættende aktiviteter Skat af ophørende aktiviteter Resultat 812,8 883,2-8,0 415,5 397,3 432,0 436,3 432, ,5 399,9 372,0 7,5 194,7 205,2 189,8 157,6 175,8 719,4 311,1 121,0-61,5 249,6 58,2 22,2 44,4 201,4 17,8 23,9-25,5 9,5 8,3 12,8 8,3 15,8 45,0 55,8 30,2 84,8 33,1 22,7 24,4 11,8 14,1 66, , ,3 11,7 714,3 883,1 717,2 636,2 682, ,7 531,4 517,6 2,7 272,6 258,8 277,7 211,0 264, ,3 326,2 307,3 6,2 162,2 164,0 128,0 137,5 151,5 572,8 32,6 34,5-5,5 16,0 16,6 15,3 17,5 17,3 67,3 890,2 859,4 3,6 450,8 439,4 421,0 366,0 432, ,4 707,2 570,9 23,9 263,5 443,7 296,2 270,2 249, ,3 168,6 203,3-17,1 78,6 90,0 103,9 102,0 94,7 409,2 538,6 367,6 46,5 184,9 353,7 192,3 168,2 155,0 728,1 10,9 30,3-64,0-0,2 11,1 2,3 11,0 13,5 43,6 549,5 397,9 38,1 184,7 364,8 194,6 179,2 168,5 771,7-51,5-57,9-11,1-26,8-24,7-37,1-25,2-26,7-120,2 0,0-39,0-100,0 0,0 0,0-3,5-3,6-23,1-46,1 498,0 301,0 65,4 157,9 340,1 154,0 150,4 118,7 605,4 13,9 30,9-55,0 4,9 9,0 24,3 8,9 20,6 64,1 511,9 331,9 54,2 162,8 349,1 178,3 159,3 139,3 669,5 64,7 77,2-16,2 30,4 34,3 25,8 33,4 35,7 136,4 6,8-5,1-3,5 3,3-0,2 2,3-7,5-3,0 440,4 259,8 69,5 128,9 311,5 152,7 123,6 111,1 536,1 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank, se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (1. kvartal : mio. kr.) (note12), og underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank andrager 389 mio. kr. (1. kvartal : 443 mio. kr.). Definition og specifikation af beholdningsindtjeningen, bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster, der er udskilt, fremgår af note 3. Side 5 af 46 Halvårsrapport

6 HOVED- OG NØGLETAL BASISINDTJENING - KVARTALSVIS - KONCERNEN 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter af fortsættende aktiviteter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. af fortsættende aktiviteter Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) (fortsættende aktiviteter) Antal ansatte (ultimo, heltid) (ophørende aktiviteter) Antal lokale banker 16,9 16,8 16,9 19,4 19,4 17,4 16,8 19,4 14,7 16,5 14,7 17,3 17,4 17,2 16,5 17,4 14,2 13,4 14,2 14,0 14,1 14,0 13,4 14,1 7,6 5,4 2,4 5,2 2,9 2,6 2,3 10,7 6,6 4,3 1,9 4,7 2,4 2,0 1,8 8,6 0,56 0,60 0,63 0,50 0,59 0,58 0,63 0,59 0,66 0,74 0,74 0,60 0,73 0,74 0,77 0,74 0,5-0,7 0,5 0,1-0,3 0,1-0,7-0,3 2,4 5,6 2,4 2,2 3,7 3,4 5,6 3,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 73,3 79,7 73,3 72,4 78,1 77,9 79,7 78,1 5,4 6,0 5,4 5,2 5,8 5,8 6,0 5,8-1,9-4,7 1,2-3,1-2,1-1,3-2,2-7,9 230,2 209,4 230,2 252,6 230,7 211,8 209,4 230,7 0,0 14,3 0,0 13,4 26,2 16,8 14,3 26,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1, SPAR NORD BANK - AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,5 2,1 1,0 2,5 1,2 1,0 0,9 4, Side 6 af 46 Halvårsrapport

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. HALVÅR Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 512 mio. kr. i mod 332 mio. kr. i. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 15,3 pct. før skat. Basisindtægterne steg med 12 pct. og omkostningerne med 4 pct. i forhold til, hvilket medfører en forbedring af cost/income ratio til 0,56. Nedskrivninger på udlån mv. faldt til 169 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent ekskl. realkreditudlån på 0,78. p.a. Bidrag til sektorløsninger blev som forventet på 52 mio. kr., og resultat af ophørende aktiviteter blev på tilfredsstillende 14 mio. kr. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og fastholder på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 mia. kr. hvortil skal lægges 175 mio. kr. vedrørende salget af Nets. POSITIV TREND I NETTORENTEINDTÆGTER I 2. KVARTAL Halvårets nettorenteindtægter blev på 813 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. eller 8 pct. lavere end i samme periode af. Faldet kan forklares med lavere gennemsnitligt udlån, lavere udlånsmarginal samt lavere renteindtægter på koncernens obligationsbeholdning. Hertil kommer, at Spar Nord allerede i december udstedte 700 mio. kr. i ny ansvarlig kapital til delvis erstatning for bankens statslige hybride kernekapital, som først blev indfriet ultimo maj. Betragter man udviklingen fra 1. kvartal til 2. kvartal er der imidlertid tale om en stigning i nettorenteindtægterne på 5 pct. En stigning, som kan forklares med en udlånsvækst på ca. 700 mio. kr. (2 pct.) fra ultimo 1. kvartal til ultimo 2. kvartal samt effekten af indfrielse af statslig hybrid kernekapital ultimo maj. NETTOGEBYRINDTÆGTER PÅ MEGET TILFREDSSTIL- LENDE NIVEAU Halvårets nettogebyrindtægter blev på 400 mio. kr., svarende til en fremgang på 28 mio. kr. eller 8 pct. i forhold til. Lige som i de foregående kvartaler var det især på områderne pension og formuepleje, aktivitetsniveauet var højt. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter nu 10,7 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 4,6 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. Ud over formue- og kapitalforvaltning er der fortsat positiv aktivitets- og indtjeningsudvikling på realkreditformidling. KURSREGULERINGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT NIVEAU Kursreguleringer og udbytte realiseres på 311 mio. kr., hvilket er 190 mio. kr. højere end i. Fremgangen kan især henføres til positive kursreguleringer på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder relateret til bankens obligations- og aktiebeholdning, var tilfredsstillende. PÆN STIGNING I ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 18 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. lavere end i. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, herunder Nørresundby Bank, blev på 56 mio. kr. mod 30 mio. kr. i samme periode i fjor. OMKOSTNINGER UDVIKLER SIG SOM FORVENTET De samlede omkostninger blev på 890 mio. kr., hvilket er 4 pct. højere end i samme periode af. Ud af de samlede omkostninger kan 531 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 14 mio. kr. eller 3 pct. højere end i, hvilket primært kan forklares med stigende lønsumsafgift, som følge af ændrede satser og regler. Koncernen beskæftiger ultimo medarbejdere (fortsættende aktiviteter, omregnet til fuld tid), hvilket er 28 færre end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 326 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. eller 6 pct. højere end sidste års niveau. Væksten i andre driftsomkostninger kan bl.a. henføres til transaktionsomkostninger på 12 mio. kr. i forbindelse med den gennemførte overtagelse af en kundeportefølje fra FIH Erhvervsbank. De seneste års arbejde med tilpasning af afdelingsstrukturen er fortsat i med nedlæggelse/sammenlægning af 5 afdelinger i det nord- og nordvestjyske område. Herefter har Spar Nord 71 afdelinger, svarende til at 43 afdelinger er lukket siden Side 7 af 46 Halvårsrapport

8 POSITIV UDVIKLING I NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Nedskrivninger på udlån mv. blev i på 169 mio. kr. - et niveau som er 35 mio. kr. lavere end, og som svarer til en nedskrivningsprocent ekskl. realkreditudlån på 0,78 p.a. Af driftspåvirkningen på 169 mio. kr. kan 126 mio. kr. henføres til erhvervskunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 1,0 p.a. 43 mio. kr. kan henføres til private kunder svarende til en nedskrivningsprocent på 0,5 p.a. På baggrund af udviklingen i er det fortsat ledelsens forventning, at årets driftspåvirkning fra nedskrivninger vil blive lidt lavere end i. Koncernens bankudlån og garantier *) - brancheopdelt Nedskrivningskonto Bankudlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge- og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv 7,7 0,4 3,4 4,2 3,5 7,8 3,3 0,2 8,0 11,6 6,9 7,6 0,4 3,7 4,0 3,2 8,1 3,3 0,2 7,3 11,2 6,7 24,8 0,2 2,6 0,4 4,9 4,3 3,5 0,1 7,2 20,8 6,7 BEHOLDNINGSINDTJENING PÅ 11 MIO. KR. På koncernens beholdning af unoterede aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S realiseres i en indtægt på 11 mio. kr. ( : 30 mio. kr.). BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 52 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter Spar Nords indbetaling samt Spar Nords andel af Nørresundby Banks indbetaling til Garantifonden for indskydere og investorer. I er der i alt udgiftsført 52 mio. kr., og det er fortsat Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger vil være i niveauet 100 mio. kr. RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER PÅ 14 MIO. KR. Resultat af ophørende aktiviteter (leasing) blev på 14 mio. kr. mod 31 mio. kr. i samme periode af. Der henvises til afsnittet Forretningsområder for nærmere information herom. RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 512 mio. kr. mod 332 mio. kr. i. Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder i alt I alt *) ekskl. ophørende aktiviteter. 57,0 55,7 75,5 4,9 5,2 0,0 38,1 39,1 24,5 100,0 100,0 100,0 SKAT Koncernens effektive skatteprocent i var på 14, og resultat efter skat kan således opgøres til 440 mio. kr. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af Nets-aktier er skattefri. Side 8 af 46 Halvårsrapport

9 ANDEN INFORMATION FORRETNINGSOMFANG ER VOKSET MED 6,7 MIA. KR. I Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier, formidlede realkreditlån samt kundernes værdipapirdepoter) er ultimo på 187,0 mia. kr. - et niveau som er 6,7 mia. kr. eller 4 pct. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er udlån, bankaktiviteter på uændret niveau, dvs. 33,7 mia. kr. Dette afspejler imidlertid, at udlånet er vokset med ca. 0,7 mia. kr. i løbet af 2. kvartal - en vækst, som er bredt fordelt på kunde- og produkttyper. Ud af de samlede bankudlån og garantier (fortsættende aktiviteter), som udgør 39,6 mia. kr., kan 39 pct. henføres til private kunder og 61 pct. til erhvervskunder. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,7 mia. kr. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 51,4 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 8,9 mia. kr. ultimo. Indlån, bankaktiviteter er steget med ca. 0,7 mia. kr. eller 2 pct. i forhold til ultimo, og er ultimo på 42,5 mia. kr. Faldet i kapitalprocent skal ses i lyset af, at Spar Nord ultimo maj har indfriet et lån på mio. kr. i form af hybrid kernekapital, som banken optog hos den danske stat i 2009 i regi af Bankpakke II. Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger, og at bankens egentlige kernekapitalprocent ultimo 1. halvår ville have været på 13,3 i fuldt indfaset CRD IV. STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 17,6 MIA. KR. Strategisk likviditet defineres i Spar Nord som forskellen mellem bankudlånet og langsigtet funding (bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud samt egenkapital). Efterstillede kapitalindskud, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 17,6 mia. kr., hvilket er 0,3 mia. kr. højere end ultimo. Kundernes depotværdier er vokset med 3,1 mia. kr. eller 10 pct. siden ultimo. FORTSAT SOLID KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet kapitalprocent på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og kapitalprocent på mindst 3 procentpoint. Ultimo er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 14,2 (ultimo : 14,1) - et niveau som reduceres med 0,8 procentpoint i forbindelse med overtagelsen af udlån fra FIH Erhvervsbank primo juli. Kapitalprocenten er beregnet til 16,9 (ultimo : 19,4), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 7,2 procentpoint eller 3,2 mia. kr. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankaktiviteter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktiviteter Udlån, leasingaktiviteter Forfald senior, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud <1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,5 42,4 41,8 42,0 2,1 2,4 3,4 3,3 8,6 9,8 9,5 8,7 53,2 54,6 54,7 54,0 33,7 33,0 33,8 34,1 1,5 1,8 2,1 2,5 0,4 1,8 1,5 1,5 17,6 18,0 17,3 15,9 Side 9 af 46 Halvårsrapport

10 Forfaldsstrukturen på bankens seniorfunding er vist i figuren nedenfor FORFALDSSTRUKTUR Udstedte obligationer og seniorlån 23 FRASALG AF SVENSKE LEASINGAKTIVITETER Spar Nord indgik 1. juli en aftale med PICAN AB, som indebærer, at PICAN AB overtager den resterende del af Spar Nords svenske leasingaktiviteter, der siden september 2011 har været kategoriseret som ophørende aktivitet. Transaktionen omfatter leasingengagementer for i alt ca. SEK 450 mio. og gennemføres på basis af en værdifastsættelse af engagementerne til kurs 100. Transaktionen har ingen indflydelse på Spar Nords resultatmæssige forventninger til TILSYNSDIAMANTEN > Udstedte obligationer Seniorlån Store eksponeringer <125 pct. : 0,0 pct. Udlånsvækst <20 pct. : -3,8 pct. OVERTAGELSE AF BOLIG- OG ANDELSBOLIGLÅN FRA BASISBANK Spar Nord indgik i april en aftale med Basisbank om overtagelse af bankens forretninger på bolig- og andelsboligområdet. I alt overtog ca kunder med en udlånsvolumen på ca. 0,2 mia. kr. og et samlet forretningsomfang på ca. 0,3 mia. kr. Funding ratio <1,00 : 0,53 Likviditetsoverdækning >50 pct. : 227,8 pct. Ejendomseksponering <25 pct. : 11,5 pct. OVERTAGELSE AF ERHVERVSKUNDER FRA FIH ERHVERVSBANK Spar Nord indgik i maj en aftale med FIH Erhvervsbank, som indebærer, at banken pr. 1. juli overtager engagementer for i alt ca. 4,0 mia. kr. bredt fordelt på brancher og geografi. Engagementerne er i SME-segmentet (< 50 mio. kr.), og det samlede forretningsomfang er fordelt på ca. 2,4 mia. kr. i udlån, 1,3 mia. kr. i bruttogarantier, 0,3 mia. kr. i markedsværdi af derivater. Det er Spar Nords forventning, at de overtagne engagementer i vil bidrage til bankens basisindtjening før nedskrivninger med ca. 35 mio. kr., og at engangsomkostningerne i forbindelse med transaktionen vil andrage ca. 25 mio. kr., hvoraf hovedparten forventes afholdt i. Fra 2015 og fremefter forventes den overtagne portefølje at bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 70 mio. kr. Den overtagne portefølje vurderes som følge af den sikkerhedsmæssige afdækning at have et risikoniveau, som er lidt lavere end Spar Nords eksisterende erhvervskundeportefølje. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. FORVENTNINGER TIL I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele i niveauet 1,1 mia. kr. Forventningerne blev i marts i forbindelse med salget af Nets-aktier opjusteret med ca. 175 mio. kr., og dette niveau fastholdes på baggrund af halvårsresultatet. På baggrund af udviklingen i er det fortsat ledelsens forventning, at årets driftspåvirkning fra nedskrivninger vil blive lidt lavere end i. Side 10 af 46 Halvårsrapport

11 FORRETNINGSOMRÅDER SPAR NORDS LOKALE BANKER Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt Spar Nords Lokale Banker realiserede i basisindtægter på mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår. De samlede omkostninger blev på 723 mio. kr., hvilket er 2 pct. lavere end i. Faldet, som er sket på trods af en stigning i lønsumsafgift og dermed lønomkostninger, kan henføres til, at Spar Nords Lokale Banker på grund af aktivitetsmønsteret har afholdt en lavere andel af koncernens fællesomkostninger. Nedskrivninger på udlån mv. blev på 169 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. eller 17 pct. lavere end i. Basisindtjeningen blev således på 296 mio. kr. mod 251 mio. kr. i. På aktivitetssiden var der i især fokus på opsparing og investering, herunder rådgivning om omlægning fra kontant opsparing til mere aktiv formuepleje. Derudover var der fokus på bolig, herunder ikke mindst nye produkter på realkreditsiden. Det samlede forretningsomfang i Spar Nords Lokale Banker var ultimo på 183,5 mia. kr. - et niveau som er 4 pct. højere end ultimo og 5 pct. højere end på samme tidspunkt i fjor. Bankudlånet i Spar Nords Lokale Banker er ultimo 1. halvår på 33,6 mia. kr. - omtrent samme niveau som ultimo, men 0,7 mia. kr. højere end ultimo forrige kvartal. Herudover var udviklingen i forretningsomfang præget af en betydelig bevægelse mod aktiv formuepleje. I halvårets løb oplevedes således en vækst i kapital under forvaltning relateret til bankens fuldmagtskoncept Stjerneinvest Fri til ca. 4,6 mia. kr. Noget lignende gjorde sig gældende på pensionssiden, hvor kapital under forvaltning relateret til bankens pensionspuljer voksede til 10,7 mia. kr. HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 118 mio. kr. mod 163 mio. kr. i. Renteindtægterne på bankens obligationsbeholdning var påvirket af faldende renteniveau - en udvikling, der delvist blev kompenseret af højere kursreguleringer på beholdningen. På aktier og virksomhedsobligationer var udviklingen og indtjeningen præget af positive markedsforhold, som bl.a. blev udnyttet gennem en mindre udvidelse af bankens portefølje af virksomhedsobligationer. På kapitalforvaltningsområdet har der været betydelig stigning i kapital under forvaltning, herunder relateret til pensionspuljer, fuldmagtskoncepter og individuelle mandater. Størstedelen af indtjeningen fra disse aktiviteter bogføres i de afdelinger (lokale banker), hvor kunderne hører til. Realkreditformidlingen er siden nytår steget med 0,7 mia. kr., således at der er tale om en vækst i den samlede kreditformidling på 0,7 mia. kr. eller 1 pct. Side 11 af 46 Halvårsrapport

12 LEASING (OPHØRENDE AKTIVITET) Nettoindtægter Omkostninger, inkl. afskr. operationelle leasingaktiver Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt På koncernens leasingaktiviteter realiseredes i basisindtægter på 40 mio. kr. mod 82 mio. kr. i samme periode i fjor. De faldende indtægter skyldes, at forretningsomfanget som planlagt og forventet er reduceret betydeligt. Siden afviklingen blev påbegyndt i oktober 2011 er leasingudlånet således nedbragt med 7,3 mia. kr. svarende til 82 pct. Omkostningerne blev på 34 mio. kr. mod 51 mio. kr. i samme periode af. Omkostningerne er i 2. kvartal påvirket af ekstraordinære omkostninger forbundet med yderligere tilpasning af medarbejderantallet i Sverige. Nedskrivninger på udlån mv. blev på -8 mio. kr., mod 1 mio. kr. i samme periode af. Dette afspejler, at afviklingen kreditmæssigt fortsat forløber bedre end forventet. Resultat før skat realiseres herefter på 14 mio. kr. mod 31 mio. kr. i. Som omtalt ovenfor blev de svenske leasingaktiviteter 1. juli afhændet til PICAN AB, hvilket medfører en yderligere reduktion i leasingudlånet på SEK 450 mio. Side 12 af 46 Halvårsrapport

13 LEDELSENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD BANK AKTIER *) Stk Stk. BESTYRELSEN Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen Hans Østergaard DIREKTIONEN Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller *) Beholdningerne indbefatter husstandenes beholdninger. KONCERNOPLYSNINGER Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg Spar Nord Leasing A/S, Aalborg (1) SN Finans Nord AB, Sverige (1) 30,0 52,8 10,9 100,0 100,0 27, ,0 27,5 100,0 100,0 12,0 12,7-7,3 100,0 100,0 10,0 274,6 54,0 100,0 100,0 74,6 95,8 6,8 100,0 100,0 (1) Aktiviteten i selskabet er under afvikling. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Alle selskaber er pr. 30. juni 100 pct. ejede datterselskaber - direkte eller indirekte af A/S. Aktiviteternes art Geografisk beliggenhed Omsætning Antal ansatte (fuldtid) Erhvervsinvest Nord A/S Selskabet er uden væsentlig aktivitet. Danmark 0,0 0 Aktieselskabet Skelagervej 15 Finansiering, investering i værdipapirer og udlejning af ejendomme. Danmark 4,7 0 Spar Nord Ejendomsselskab A/S Udlejning af ejendomme. Danmark 0,3 0 Spar Nord Leasing A/S Leasing (aktiviteten er under afvikling - ophørende aktiviteter i Spar Nord koncernen). Danmark 0,0 8 SN Finans Nord AB Leasing (aktiviteten er under afvikling - ophørende aktiviteter i Spar Nord koncernen). Sverige 0,0 7 Side 13 af 46 Halvårsrapport

14 HOVED- OG NØGLETAL FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM - KONCERNEN Ændring i pct RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 1.096, ,5-20, , , ,7 990, , ,9 252,3 313,3-19,5 252,3 313,3 291,7 300,7 338,9 578,1 844, ,2-21,1 844, ,2 760,0 689,7 725, ,8 38,8 20,8 86,5 38,8 20,8 16,0 10,1 12,8 36,9 432,0 402,5 7,3 432,0 402,5 319,4 278,1 282,7 784,3 32,2 30,5 5,6 32,2 30,5 23,9 29,0 36,4 65, , ,0-12, , , ,5 948,9 984, ,0 284,6 114,4-284,6 114,4 125,5 81,2 137,5 193,4 17,8 26,4-32,6 17,8 26,4 17,4 20,1 20,6 57,5 854,5 850,3 0,5 854,5 850,3 720,9 704,9 737, ,5 32,6 48,0-32,1 32,6 48,0 36,3 34,1 29,5 85,2 51,8 54,7-5,3 51,8 54,7 26,7 34,7 95,1 100,2 201,2 394,1-48,9 201,2 394,1 326,6 168,6 226,9 705,2 53,1 44,3 19,9 53,1 44,3 28,9 30,3 17,8 77,6 498,0 301,0 65,4 498,0 301,0 132,8 138,2 71,1 605,4 64,7 77,2-16,2 64,7 77,2 26,8 9,3 14,0 136,4 433,3 223,8 93,6 433,3 223,8 106,0 128,9 57,1 469,0 7,1 36,0-80,3 7,1 36,0 11,3 42,2-15,6 67,1 440,4 259,8 69,5 440,4 259,8 117,3 171,1 41,5 536,1 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop , , , , , , , , , , , , , , Side 14 af 46 Halvårsrapport

15 HOVED- OG NØGLETAL FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM - KONCERNEN NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Periodens nedskrivningsprocent Periodens nedskrivningsprocent af fortsættende aktiviteter *) 16,9 16,8 16,9 16,8 15,7 13,8 14,1 19,4 14,7 16,5 14,7 16,5 15,7 13,6 13,2 17,4 7,6 5,4 7,6 5,4 2,9 4,3 1,2 10,7 6,6 4,3 6,6 4,3 2,3 3,8 1,0 8,6 1,44 1,22 1,44 1,22 1,12 1,15 1,07 1,24 0,5-0,7 0,5-0,7-0,5-0,3-0,2-0,3 2,4 5,6 2,4 5,6 2,2 4,0 3,4 3,7 0,0 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 69,4 74,8 69,4 74,8 90,5 113,1 104,8 74,0 72,5 78,0 72,5 78,0 94,0 115,9 107,4 77,1 5,4 6,0 5,4 6,0 6,2 9,1 9,2 5,8-1,9-4,7-1,9-4,7-11,1 2,7 3,4-7,9 230,2 209,4 230,2 209,4 211,1 77,0 131,2 230,7 0,0 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 12,5 26,2 0,4 0,9 0,4 0,9 0,9 0,4 0,6 1,5 0,5 0,9 0,5 0,9 0,9 0,4 0,6 1,6 SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 3,5 2,1 3,5 2,1 1,4 2,1 0,5 4, ,1 17,6 17,1 17,6 15,0 14,3 84,0 11,4 1,1 0,7 1,1 0,7 0,4 0,5 0,8 0,9 *) Fortsættende aktiviteter er Spar Nord Koncernens aktiviteter ekskl. ophørende leasingaktiviteter, jf. note 21. Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i Side 15 af 46 Halvårsrapport

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni for koncernen. DIREKTIONEN Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Lasse Nyby Adm. direktør Det er vores opfattelse, at perioderegnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar juni. Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. BESTYRELSEN Aalborg, den 13. august Torben Fristrup Bestyrelsesformand Per Nikolaj Bukh Næstformand for Bestyrelsen Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmgaard Sørensen Medarbejdervalgt Hans Østergaard Side 16 af 46 Halvårsrapport

17 RESULTATOPGØRELSE KONCERNEN Note 2. kvartal 2. kvartal Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter 1.096, ,5 549,6 697, ,9 252,3 313,3 121,7 155,8 578,1 844, ,2 427,9 541, ,8 38,8 20,8 26,6 20,5 36,9 432,0 402,5 213,9 195,0 784,3 32,2 30,5 19,3 19,1 65, , ,0 649,1 737, ,0 284,6 114,4 35,4 37,7 193,4 17,8 26,4 9,5 18,3 57,5 854,5 850,3 431,0 426, ,5 32,6 48,0 16,0 30,2 85,2 51,8 54,7 29,0 24,1 100,2 201,2 394,1 91,8 206,9 705,2 53,1 44,3 31,7 12,7 77,6 498,0 301,0 157,9 118,7 605,4 64,7 77,2 30,4 35,7 136,4 433,3 223,8 127,5 83,0 469,0 21 Resultat af aktiviteter under afvikling efter skat Resultat 7,1 36,0 1,4 28,1 67,1 440,4 259,8 128,9 111,1 536,1 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) Indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie af fortsættende aktiviteter (kr.) 3,5 2,1 1,0 0,9 4,3 3,5 2,1 1,0 0,9 4,3 3,4 1,8 1,0 0,7 3,8 3,4 1,8 1,0 0,7 3,8 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 440,4 259,8 128,9 111,1 536,1 0,6 0,6 0,3 0,2 1,4 1,4-2,9 0,0 0,0-2,9 2,0-2,3 0,3 0,2-1,5-2,5-2,5-2,4-5,3-4,2-2,5-2,5-2,4-5,3-4,2-0,5-4,8-2,1-5,1-5,7 439,9 255,0 126,8 106,0 530,4 Side 17 af 46 Halvårsrapport

18 BALANCE KONCERNEN Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud 409,4 923,7 326, , , , , , , ,1 571, , , , , , , , , , , , , , ,1 970,2 997, , , ,3 207,0 195,5 213,9 165,6 173,3 167,7 507,4 606,4 511,7 673,0 779,7 679,4 16,7 43,5 25,9 110,8 132,6 120,9 127,5 176,1 146,8 12,9 2,8 58,4 16,2 21,0 22,4 81,1 50,9 120, , , ,6 204,4 206,4 252, , , , , , , , , , , , ,3 23, ,2 301, , , ,1 0,0 19,3 0,0 0,1 0,3 0, , , ,5 30,9 39,9 32, , , ,2 183,3 188,5 169,8 11,2 25,5 12,2 30,6 73,6 78,6 225,1 287,6 260, , , ,4 Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreguleringer af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt , , , , , ,3 85,1 83,7 84,5 1,8 6,0 4,3 86,9 89,7 88,8 537,3 480,3 507,4 537,3 480,3 507, , , , , , , , , ,9 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler 11,5 14,2 11, , , ,0 633,3 596,5 633,3 Side 18 af 46 Halvårsrapport

19 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN Opskrivningshenlæggelse Aktiekapital Valutaomregningsreserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat 1.255,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,1-387,3 440,4 Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursreg. ved omregning af udenlandsk enhed Opløsning af opskrivningshenlæggelser, associerede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Modtaget udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt - 0, , , , , , ,1 - -0,1 0,0-0,6-2,5 1,5 - -0,1-0,5-0,6-2,5 54,6-387,2 439, , , ,1 0, ,5-315, ,2 323, ,7-24,7 0, ,7-125,5 32,5-117,7 Egenkapital ,3 85,1 1,8 537,3 0, , ,9 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 1. hålvår : Totalindkomst i Periodens resultat 1.255,3 83,1 8,5 503,1 0, , , ,2-215,6 259,8 Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Valutakursreg. ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt - 0, , , , , ,5-0,6-2,5-2, ,8-0,6-2,5 41,3-215,6 255, ,9-252, ,3 271, ,1-64,1 0, ,1-82,5 18,4 Egenkapital ,3 83,7 6,0 480,3 0, , ,7 Aktiekapitalen er fordelt på aktier a 10 kr. BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,3 0,2 Side 19 af 46 Halvårsrapport

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERNEN DRIFT Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af aktiviteter under afvikling før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt 498,0 301,0 605,4 13,9 30,9 64,1-2,5-2,5-4,1 2,2 7,4 4,8 34,6 65,8 116,2 2,6-1,1-1,0 81,9 254,6 276,0-49,0-3,1-11,4-53,1-44,3-77,6 1,7-1,2-157,0 530,3 607,5 815, ,4-282,7-207,7 630, , , ,0-120, ,9-186,0-27,8-13,1-278, , ,7 342,7 222,8-647,7 669,8 536,5-91,2 392, , ,7 922, , ,3 INVESTERINGER Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder Nettoinvestering i immaterielle aktiver Nettoinvestering i øvrige materielle aktiver Nettoinvestering i egne kapitalandele Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt 0,0-4,9-0,2-0,1-0,8-25,6 33,3 201,5 214,5 7,7 18,5 27,0 24,8 64,1 70,4 65,7 278,4 286,1 FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Betalt udbytte, ekskl. udbytte af egne aktier Finansiering i alt ,3-232,3 440,9-125,4 0,0 0, ,7-232,3 440,9 Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt -428, , , , , ,7-428, , , , , ,4 409,4 923,7 326, , , , , , ,4 Oplysning om pengestrømme for ophørende aktiviteter fremgår af note 21, Ophørende aktiviteter. Side 20 af 46 Halvårsrapport

21 NOTER KONCERNEN Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Perioderegnskabet for Spar Nord koncernen for perioden 1. januar juni aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Spar Nord koncernen har med virkning fra 1. januar implementeret IFRS 10 og IFRS 12 med tilhørende amendments, IAS 27 (2011), IAS 28 (2011), amendments to IAS 27 (2011), amendments to IAS 39 samt IFRIC 21. IFRS 10 introducerer en ny kontrolmodel, der anvendes på alle virksomheder, som Spar Nord koncernen har interesser i, ved at fokusere på om Spar Nord koncernen har bestemmende indflydelse over en anden virksomhed, er eksponeret for eller har ret til variabelt afkast fra sin involvering og er i stand til at anvende sin bestemmende indflydelse til at påvirke dette afkast. IFRS 12 indeholder oplysningskrav om både konsoliderede og ikke-konsoliderede virksomheder, joint ventures og associerede virksomheder. Implementeringen af ovennævnte ændringer og nye standarder medfører ingen væsentlig påvirkning af indregning og måling. 2 SKØN OG ESTIMATER Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne perioderegnskab som ved udarbejdelsen af årsregnskab pr. 31. december. Side 21 af 46 Halvårsrapport

22 NOTER KONCERNEN Note SEGMENTOPLYSNINGER 3 FORRETNINGSSEGMENTER Spar Nords Lokale Banker Handels- og Udlandsområdet Øvrige områder Basisindtjening*) Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening**) Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter)***) Koncernen i alt RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter) ***) Resultat før skat 739,9 76,0-3,1 812,8 31,2-844,0 384,6 9,4 5,8 399,8 0,0-399,8 59,0 59,1 193,1 311,2 12,2-323,4 4,4 0,8 12,6 17,8 0,0-17,8 0,0 0,0 55,8 55,8-2,7-53, ,9 145,3 264, ,4 40, ,1 723,2 27,7 139,3 890,2 48,7-938,9 464,7 117,6 124,9 707,2-8,0-699,2 168,9-0,1-0,2 168,6 32,6-201,2 295,8 117,7 125,1 538,6-40,6-498, ,5-51,5 51,5-0,0 295,8 117,7 73,6 487,1 10,9-498, ,9 13,9 295,8 117,7 73,6 487,1 10,9 13,9 511,9 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnerne Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening og Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter). Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjeningen på -40,6 mio. kr. består af: Beholdningsindtjening 10,9 mio. kr. og Bidrag til sektorløsninger -51,5 mio. kr. Bidrag til sektorløsninger påvirker primært regnskabsposten Driftsomkostninger og afskrivninger med samlet 48,7 mio. kr. For reklassifikationer er posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. påvirket med 32,6 mio. kr. ***) For yderligere oplysninger om Ophørende aktiviteter henvises til note 21. Side 22 af 46 Halvårsrapport

23 NOTER KONCERNEN Note SEGMENTOPLYSNINGER 3 FORRETNINGSSEGMENTER (fortsat) Spar Nords Lokale Banker Handels- og Udlandsområdet Øvrige områder Beholdningsindtjening mv. Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter)***) Koncernen i alt BALANCE Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Immaterielle og materielle aktiver *) Øvrige aktiver **) Aktiver i alt , ,9-73,3 0, , ,6 0,0 0, ,5 0,6 0, ,1 229,6 1,1 739,7 0,0 37, , , , ,3 136,7 35, , , , ,2 137, , ,2 Indlån og anden gæld Egenkapital (allokeret kapital) Øvrige passiver Passiver i alt , ,3-415,9 0,0 0, , ,1 798, ,6 16,9 160, , , , ,9 0, , , , , ,6 17, , ,2 OPLYSNINGER - INDTÆGTER/OMSÆTNING I ALT Interne indtægter/omsætning Interne indtægter og eliminering, modregnet i omkostninger Indtægter/omsætning til eksterne kunder, Danmark Indtægter/omsætning i alt -33,7 0,0 279,1-0,1-245,3 0,0-19,6-225,7 0, , ,6 164,9 210,8 40, , ,9 145,3 264,2 40, ,1 NØGLETAL Egenkapitalforrentning, pct. ****) Omkostningsandel af basisindtægter Samlet risikoeksponering, ultimo Antal ansatte (ultimo, heltid) 15,8 30, ,61 0, Koncernen anvender i lighed med tidligere år basisindtjeningen som resultatmål. De rapporterede forretningsområder er lig koncernens organisatoriske enheder og intern opfølgning foregår herpå. Beskrivelse af forretningsområdernes aktiviteter: - For beskrivelse af aktiviteterne for Spar Nords Lokale Banker, Handels- og Udlandsområdet og Koncernens leasingaktiviteter (Ophørende aktiviteter) henvises til årsrapporten side samt side Aktiviteterne i Øvrige områder indeholder Forretningssupport og Stabe, som er koncernens supportfunktioner. - Beholdningsindtjening mv. består af indtjening fra bankens egenbeholdning, Erhvervsinvest Nord A/S og selskaber, hvorfra der foretages investering i unoterede aktier. Intern afregning er fastsat ud fra samme principper som tidligere år og udtrykker forretningsområdernes aktiviteters bidrag til indtjeningen. Den interne styring sker på en nettorentebetragtning, hvorfor renteindtægter og renteudgifter ikke vises. *) Aktiver, der er placeret i andre lande end Danmark, udgør pr. 30. juni 0,8 mio.kr. **) Midlertidig overtagne aktiver udgør 81,1 mio. kr., hvoraf 14,0 mio kr. relaterer sig til Koncernens leasingaktiviteter og 67,1 mio. kr. relaterer sig til Øvrige områder. ***) For yderligere oplysninger om Ophørende aktiviteter henvises til note 21. ****) Egenkapitalforrentningsprocenten p.a. er opgjort på baggrund af allokeret kapital, som udgør 12 pct. af den gns. samlede risikoeksponering. Side 23 af 46 Halvårsrapport

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler 24. april Selskabsmeddelelse nr. 4, Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen Kvartalsrapport for A/S Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august Fondsbørsmeddelelse nr. 17, Halvårsrapport for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat før skat på 740 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 20,8 pct. p.a. ny udbyttepolitik

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a.

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 761 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012

25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012 25. april Fondsbørsmeddelelse nr. 16, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 144 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,2 pct. p.a. - bedste resultat i 15 kvartaler Nettorente-

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 18. august Fondsbørsmeddelelse Nr. 6, Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Thorkild H. Mathiasen Økonomidirektør Telefon 96 34 41 45 Kvartalsrapport

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a.

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 24. august Fondsbørsmeddelelse nr. 34, Spar Nord Bank A/S halvsårsrapport for Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen

Læs mere

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011

17. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2011 17. august Fondsbørsmeddelelse nr. 8, Tilfredsstillende resultat før skat på 191 mio. kr. efter pæn nettokundetilgang, udlånsvækst og fald i nedskrivninger. Leasingforretning er nøglen til løsning af fremtidig

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3.

Kvartalsrapport for kvartal 2011 for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. 26. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 10, Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 276 mio. kr. 82 pct. højere end i 1.-3. kvartal Frasalg og afvikling af leasingaktiviteter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen med 11,9 pct. - forventningerne til hele året opjusteres

Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen med 11,9 pct. - forventningerne til hele året opjusteres Til NASDAQ OMX Copenhagen 2. november Selskabsmeddelelse nr. 45, Spar Nord Bank A/S kvartalsrapport for 1.-3. kvartal Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 %

Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 % Nasdaq Copenhagen Selskabsmeddelelse nr. 4, 3. maj Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 % Sammenlignet med 1. kvartal

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere