Lokalplan Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12."

Transkript

1 Lokalplan Hørup Lokalplan Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: Tekst: Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg Tlf Skovbyvej Katkær Kløverlykke Kløverholm Sti uden navn Kløverlykke Kløverholm Lambjergskov Kavsløkke Kavsløkke Plan Rådhustorvet Sønderborg Tlf

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 6. juni til 1. august Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet 30. maj Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 12. september

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Baggrund for lokalplanen 4 Formålet med lokalplanen 4 Konsekvenser for nærområde 5 Beskrivelse af det påtænkte projekt 5 Redegørelse for forhold til anden planlægning 5 Kommuneplan 5 Lokalplan 5 Teknisk forsyning 5 Miljøforhold 6 Kystnærhedszone 6 Naturbeskyttelsesloven 6 Landbrugspligt 6 Fortidsminder 6 Miljøvurdering af planer og programmer 6 Tilladelser fra andre myndigheder 6 Lokalplanens bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Område og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykninger 7 5 Vej, sti og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer, opholdsog fællesarealer, pladser 8 9 Forsyningsanlæg 8 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8 11 Grundejerforening 8 12 Servitutter 9 13 Lokalplanens retsvirkninger 9 Vedtagelse 10 Kortbilag 1 11 Kortbilag 2 12 Kortbilag 3 13 Resumé af miljøscreening 14 3

4 Redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanen omfatter matr.nr. 319 og matr.nr. 320b Lambjerg, Hørup. Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige udkant af Hørup, ved Katkær. Området er i dag markområde og ligger tæt op af skoven Lambjergskov. Mod øst ligger det nyere boligområde Kløverlykke. Lokalplanområdet afgænses mod nord af afstandsbæltet langs Skovbyvej. Mod syd grænser området op til marker og skoven Lambjergskov. Langs den vestlige grænse, leder en smal vej, Katkær, nordpå til Skovbyvej og sydpå til Lambjergskov. Terrænet falder 8 meter fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige hjørne. Området ligger i landzone og overføres til byzone med vedtagelsen af lokalplanen. I kommuneplanramme B er området udlagt til boliger. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en henvendelse fra en privat grundejer, som ønsker området lokalplanlagt til boliger. Formålet med lokalplanen Lokalplanens formålet er at sikre - at området må anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. - at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse med området. - at der udlægges en sti, der skal forbinde området med skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien langs det tidligere jernbanetracé gennem Vollerup (mod vest). Ny vejtilførsel skaber adgang til området via Skovbyvej Skovbyvej Eksisterende stikvej kan anvendes, indtil ny vejtilførsel er etableret Lokalplanområdet Udbygningsplanen er en tidligere version, og derfor forskellig fra den i kortbilag 2 Kortet viser et udsnit af den overordnede strategiplan for området mellem Vollerup og Hørup. Lokalplanområdet kobles på et overordnet vejnet og stinet, som udbygges i takt med udviklingen i hele området. 4

5 Redegørelse Plottidspunkt: :36:41 Kortudsnit 1 af 1 Konsekvenser for nærområde Lokalplanområdets terræn gør, at der vil samle sig en del overfladevand i den sydlige og sydvestlige del af området. Dette overfladevand vil kunne fortsætte ned i de sydligere liggende markområder og skoven, hvis ikke opsamling til regnvand og overfladevand tænkes aktivt ind i planen. Der ligger en større landbrugsejendom på Skovbyvej 5-9. Denne ejendom har i 2009 fået miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen - og dermed til forøgelse af dyreholdet på ejendommen. Hvorvidt denne godkendelse bliver udnyttet vides på nuværende tidspunkt ikke. Eventuelle ændringer og udvidelser skal ifølge godkendelsen være gennemført senest i februar Geneområdet for lugt fra centrum af anlægget til nærmeste område i byzone er 546 meter. Afstanden fra ejendommen til grænsen af lokalplanområdet er 467 meter. Det vil betyde, at der vil være lugtgener i store dele af lokalplanområdet. Miljøgodkendelsen skal revurderes i I den forbindelse vil der muligvis blive stillet vilkår i forhold til lugtgener. Med den nuværende lovgivning vil det ikke være muligt for landmanden at udvide yderligere på ejendommen, hvis dette medfører øgede lugtgener. Beskrivelse af det påtænkte projekt Området bliver udlagt som et parcelhusområde og eventuelt delvist tæt-lav. Der bliver friarealer i form af et grønt bælte, som deler området op i to mindre områder. Det grønne bælte strækker sig fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige hjørne. Bæredygtighed Lokalplanen støtter på flere måder muligheden for et mere miljømæssigt, bæredygtigt byggeri. Der gives mulighed for solfanger og solceller, jordvarme og tilslutning til solvarmebaseret fjernvarme. Redegørelse for forhold til anden planlægning Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde B og udlagt til boligformål med åben-lave og tæt-lave boligtyper. Området ligger i landzone og bliver med planens gennemførelse ændret til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan Der er ingen eksisterende lokalplan for området. Lokalplanens placering i kommunen Teknisk forsyning Varmeforsyning Sønderborg Fjernvarme er ved at udarbejde et projektforslag, som vil blive politisk behandlet inden den endelige vedtagelse af lokalplanen. Fjernvarmen i området stammer fra det nyetablerede solvarmeanlæg i Vollerup. Solvarme er at betragte som CO 2 neutralt. Der stilles derfor ikke krav om yderligere energioptimering af byggeri i dette område. Det er naturligvis fortsat muligt, at vælge at opføre sit hus som lavenergibyggeri, hvor varmen for eksempel stammer fra eget jordvarmeanlæg eller Søgning: Dato: fjernvarme. Tekst: Lokalplan Hørup Nybyggeri skal overholde Sønderborg Kommune, det til Rådhustorvet enhver 10, tid 6400 gældende Sønderborg bygningsreglement. Den 1. juni 2012 er det BR10, der er det Tlf gældende bygningsreglement. Bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne få fritagelse fra kravet om tilslutning til offentlig varmeforsyning, hvis bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Fritagelsen skal ansøges sammen med byggeansøgningen. Spildevand og overfladevand Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betales tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster. Ejeren har ret og pligt til at aflede alt tag- og overfladevand. Den befæstede andel af grunden, som må ledes direkte til kloakken, er maksimalt 35 % i boligområder. Overskrides den befæstede andel af en grund den maksimale værdi, skal ejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion af afledningen. Affaldssortering Der er krav om sortering af affald i genanvendeligt affald og restaffald. Alle parcelhuse i kommunen får stillet en 2-delt beholder til sortering af det genanvendelige affald til rådighed. Der er pligt til at benytte beholderen. Ultimo 2012 får alle parcelhuse en beholder til restaffald, som der således også skal gøres plads til. 5

6 B 53A B51A Redegørelse Miljøforhold Jord Dette byzone areal er ikke omfattet af områdeklassificering jf. jordforureningslovens 50a. Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg Kommune. Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre. Der er ikke konstateret jordforurening i området (kontrol foretaget i september 2011). Grundvand Området har særlige drikkevandsinteresser. Inden for området må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter der sikrer en god grundvandskvalitet skal fremmes. Der bør vises tilbageholdenhed med anvendelse af sprøjtemidler til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil imidlertid ikke have indvirkning på kystområderne, da området ligger mere end 1 km fra kysten og det mellemliggende område dækkes af det eksisterende byområde Hørup-Høruphav. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinje omkring Lambjergskov. Kommunen ansøger Naturstyrelsen i Odense om ophævelse af skovbyggelinjen. Den nye bebyggelse vil blive holdt i en afstand af 30 m fra skoven, i lighed med forholdene ved de eksisterende boligområder øst for skoven. Skovbyvej Der skal der foretages en vurdering af om planen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007, 7. Ved denne lokalplan er der ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område; Augustenborg Skov. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området. Landbrugspligt Jordbrugskommisionen har, den , givet tilladelse til at ophæve landbrugspligten i forbindelse med byudvikling. Fortidsminder Haderslev Museum har udført en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af området. Der vil være stor risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Sådanne fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Haderslev Museum anbefaler derfor, at der foretages en frivillig forundersøgelse af anlægsområdet. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da arealet overstiger 5000 m 2, skal udgifterne til forundersøgelsen - jf. Museumslovens afholdes af bygherre. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. Tilladelser fra andre myndigheder Sønderborg Forsyning skal søge Sønderborg Kommunes afdeling for Vand og Jord om udledningstilladelse til udledning af overfladevand. Katkær Kløverlykke Kløverholm Sti uden navn Kløverlykke Forud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal Sønderborg Kommunes afdeling for Veje og Trafik godkende et detailprojekt for vejanlæggene. Kløverlykke Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune. 6 Lambjergskov Kortet viser den eksisterende skovbyggelinje med grøn markering. Den omfatter stort set hele lokalplanområdet. Kavsløkke Kløverholm Sti uden navn Kavsløkke Solcelleanlæg, der i væsentlig grad påvirker forhold, som er reguleret af byggeloven og bygningsreglementet må ikke opføres, uden forudgående byggetilladelse. Tilladelsen skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune.

7 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre - at området må anvendes til boliger i form af åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. - at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse med området. - at der udlægges en sti, der skal forbinde området med skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien langs det tidligere jernbanetracé gennem Vollerup (mod vest). 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 320b samt matr.nr. 319, begge Lambjerg, Hørup Ejerlav, samt alle matrikler, som udstykkes efter den 1. januar Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved vedtagelsen af lokalplanen til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, som skal placeres i de på kortbilag 2 viste områder. 3.2 Område A og B må kun anvendes til åben-lave boliger. Område C må anvendes til tæt-lave og åben-lave boliger. 3.3 Ved åben-lav bebyggelse, opført som parcelhuse, må der kun etableres én bolig på hver grund. 3.4 Ved tæt-lav bebyggelse, opført som andelsboliger, rækkehuse og tilsvarende, må der maksimalt etableres én bolig per 280 m 2 grund. 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan indpasses i et boligområde under forudsætning af: - at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. 3.6 Inden for området kan der opføres mindre transformerstationer og lignende tekniske anlæg, med en maksimal højde på 3 meter. 3.7 De arealer, der er vist på kortbilag 2, med prikket signatur, må ikke udstykkes til beboelse, men skal udlægges til grønne friarealer. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning af området skal i princippet foretages i overensstemmelse med den udstykningsplan, der er vist på kortbilag Område C må udstykkes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. 4.3 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 800 m 2 til åben-lav bebyggelse og 280 m 2 til rækkehuse, gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse. 5 Vej, sti og parkering 5.1 Vejadgang til området skal ske via den stikvej, der kobler på området i det nordvestlige hjørne. Skovbyvej Stikvej Lokalplanområdet Principskitse af den stikvej, der skal koble sig på lokalplanområdet. Stikvejen skal lede til svingbanen ved Skovbyvej. 5.2 Der skal reserveres areal til 2 p-pladser pr. boligenhed ved åben-lav byggeri og 1,5 biler pr. boligenhed ved tæt-lav byggeri. P-pladserne skal holdes på egen grund. 5.3 Der skal etableres en sti langs den nordlige grænse af lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2. Stien kobler sig på det gennemgående stinet fra Hørup til Sønderborg. 5.4 Veje skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter. Der skal være 1-1,5 meter rabat på hver side af vejen. 5.5 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet skal udlægges med asfalt og i en bredde af 2 meter. Der skal være 1 meter rabat i hver side af stien. 7

8 Bestemmelser 5.6 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet skal være etableret, når 75 % af grundene er bebygget. 5.7 Vendepladser skal være minimum 15 meter på hvert led, så større biler, som renovationsbiler kan vende. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggelinjen, vist på kortbilag 2. Det gælder også garager, carporte og andre småbygninger. 6.2 Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 plan. Ingen del af bygningen må overstige 8,5 meter i højden, målt fra fastsat niveauplan. Facadehøjden må maksimalt være 5 meter, målt fra fastsat niveauplan. 6.4 Garager, carporte, skure og andre småbygninger (undtaget integrerede småbygninger) må ikke overstige 3,5 meter i højden. Facadehøjden på disse bygninger må maksimalt være 2,5 meter, inden for 2,5 meter fra skel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader må udføres i træ eller blank tegl. Facader må også være pudsede eller vandskurede. Mindre murpartier/del af facade, maksimalt 25 %, må udføres i lette materialer som metal eller eternit. 7.2 I bebyggelsens facader må der ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner (bjælkehuse o.lign.). Cykelskure, tekniske anlæg, og lignende bygninger, må udføres i andre materialer. 7.3 Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/aluminium. 7.4 Tage skal dækkes med tegl, tagpap, skifer (teglrød eller sort farve). 7.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 7.6 Der må opsættes solfanger og solceller på tagflade. 7.7 Der må ikke opsættes synlige antenner i området. 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer, opholds- og fællesarealer, pladser 8.1 De ubebyggede arealer skal vedligeholdes og gives et ordentligt udseende. Der må ikke være skæmmende oplag uden overdækning. 8.2 Egne hegn mod vej, sti og grønt fællesområde skal være levende og skal placeres så langt fra skel, at det kan vedligeholdes på egen grund. Fælleshegn og egne hegn mod nabo skal være levende. Med levende hegn menes hækplanter, som kan stå ved egen støtte. Det er ikke tilladt at plante slyng-/klatreplanter, som skal gro op ad et fast hegn. 8.3 Der må maksimalt ske terrænregulering af ubebyggede arealer på +/- 0,5 meter, målt fra eksisterende terrænkoter pr. 1. januar Terrænreguleringen skal holdes minimum 2,5 meter fra skel. 8.4 Regnvandsbassiner må udføres, og med større terrænreguleringer end +/-0,5 meter. Dog skal reguleringen holdes minimum 2,5 meter fra skel. 8.5 Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af både, uindregistrerede campingvogne og lignende. 8.6 Mod adgangsveje og fællesarealer må der ikke opføres støttemure. 8.7 Opholdsarealet skal udgøre minimum 15 % af det samlede areal, beregnet for hele området under et. 8.8 Der må ikke opføres nogen form for byggeri inden for 30 meter fra skovgrænsen. 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandsnet. Bebyggelsen skal tilsluttes alment vandværk. 9.5 Bebyggelsen må forsynes helt eller delvist med vedvarende energikilder. Der må ikke opsættes vindmøller i området. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Sønderborg Kommunes særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt spildevandsnet og alment vandværk Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er opfyldt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de på kortbilag 2 viste regnvandsbassiner, er etableret. Bassinerne er vist med mørk grå farve. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening/beboerforening med medlemspligt for samtlige ejere/brugere af ejendomme i lokalplanens område. Afgrænsningen af 8

9 Bestemmelser foreningen fastsættes af Sønderborg Kommune Grundejerforening/beboerforening skal oprettes senest, når 10 grunde er bebygget Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer; stier, veje og opholdsarealer. Foreningen skal tage skøde på fællesarealerne. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd. 12 Servitutter 12.1 Der ophæves ingen servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 9

10 Vedtagelse Vedtagelse Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 30. maj P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen indberettes på 10

11 Bilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning er vist med blå stiplet linje. Røde streger og numre viser matrikelskel og matrikelnumre Nord 7000a Skovbyvej a 317 Katkær 328d c 320b 328ae 328r 328p 328o q n Kløverlykke 7000c v 328x 328af u 328t e s 328b ad Meter

12 Bilag Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan med zoneinddeling, byggelinje 3 meter fra skel, opholdsarealer og principper for vejadgang og stier. Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej Sti Område C Katkærvej Opholdsareal Katkærvej Område A Skovmærkevej Katkærvej Sti 99,1 m2 Opholdsareal Opholdsareal 6227,5 m2 Område B Skovmærkevej Opholdsareal Regnvandsbassin Zoneinddeling Regnvandsbassin 12

13 Bilag Kortbilag 3 Vejnavne og foreløbige husnumre. Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej Sti Katkærvej Katkærvej Katkærvej Katkærvej Opholdsareal 6227,5 m Skovmærkevej Skovmærkevej Skovmærkevej 99,1 m Sti Regnvandsbassin Katkærvej Skovmærkevej 13

14 Miljøscreening Resumé af miljøscreening Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport. Konklusionsskema Punkt Emne Miljøpåvirkning Væsentlig betydning 1 Visuel påvirkning 1 A 2 Landskab 1 A 3 Naturbeskyttelse 2 A 4 Biologisk mangfoldighed 1 A 5 Jord og undergrund 1 A 6 Vand 1 A 7 Luft 1 A 8 Klimapåvirkningen 1 A 9 Kulturarv 2 A 10 Befolkning 2 A 11 Menneskenes sundhed 1 A 12 Trafik 1 A 13 Materielle goder 1 A 14 Naboområder 1 A 15 Alternativer, 0-løsning 1 A Definition: 1 betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning 2 betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning 3 betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning A betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig B betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig C betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig Konklusion Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Området er omfattet af en skovbyggelinje, der vedrører Lambjergskov. Denne skovbyggelinje skal ophæves, før der kan bygges i området. Skovbyggelinjen er ophævet for alle omkringliggende, bebyggede områder. Det vurderes, at ophævelse af skovbyggelinjen for det pågældende område, ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanområdet ligger ca. 900 m sydvest for Hørup Kirke. Både nord og øst for området er der registreret et stort antal fortidsminder. Museum Sønderjylland vurderer, at der er stor risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Museet anbefaler derfor, at grundejer får foretaget en arkæologisk forundersøgelse, forud for anlægsarbejdet. Ved en forundersøgelse vil det blive undersøgt nærmere, om der er jordfaste fortidsminder i området. Disse vil i så fald blive registreret og optegnet. Der vil således ikke være risiko for nogen væsentlig miljøpåvirkning, idet evt. fund bliver afdækket inden anlægsarbejdet sættes i gang. Da lokalplanområdet vil kunne rumme en del boliger, kan der opstå et øget pres på den nærliggende folkeskole. Det er dog svært at forudse, om der vil ske nogen miljøpåvirkning, idet bl.a. årgangsstørrelser ikke kan forudsiges. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk

15

16 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

Lokalplan FORSLAG Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup

Lokalplan FORSLAG Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 FORSLAG Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Forslaget er i høring i perioden 6. juni 2012-1. august 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst: Sønderborg

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 4.8-1 Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst

Lokalplan 4.8-1 Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst Lokalplan 4.8-1 Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst Vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober 2012 Plan Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Tlf 88726400

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Plan Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Tlf 88726400 E-mail: post@sonderborg.dk Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012

Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012 Lokalplan 4.4-3 Sundsmarkkolonien Lokalplan 4.4-3 Sundsmarkkolonien, Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012/ Vedtaget af Sønderborg Byråd den 21. november 2012 Søgning:

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL LOKALPLAN VEJ I BS BJØRNEBORGVEJ U OD I ST GRUN DTVIG S ALL E BJØRN S HEN T J ERN RIK SKO VVEJ STI UDEN NAVN O NS V NS E BJØR NS MA N VEJ NGE ENS B. S.I EJ Lokalplangrænse N R THO J N AV VE EN INS D SVE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg

Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg Lokalplan 4.4-2 Sønderskov Kolonihaveforening Lokalplan 4.4-2 Sønderskov Kolonihaveforening, Sønderborg Forslaget er i høring i perioden 18. juli 2012-12. september 2012 / Vedtaget af Sønderborg Byråd

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 LOKALPLAN LOKALPLAN 409-2 SØNDERBORG LUFTHAVN DECEMBER 2008 Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726502 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-2 Solvarmeanlæg i Broager Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL FORSLAG LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 2.1-4 Boligbebyggelse ved Osbæk, Augustenborg SEPTEMBER 2011 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere