Lokalplan Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12."

Transkript

1 Lokalplan Hørup Lokalplan Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: Tekst: Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg Tlf Skovbyvej Katkær Kløverlykke Kløverholm Sti uden navn Kløverlykke Kløverholm Lambjergskov Kavsløkke Kavsløkke Plan Rådhustorvet Sønderborg Tlf

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 6. juni til 1. august Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet 30. maj Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 12. september

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Baggrund for lokalplanen 4 Formålet med lokalplanen 4 Konsekvenser for nærområde 5 Beskrivelse af det påtænkte projekt 5 Redegørelse for forhold til anden planlægning 5 Kommuneplan 5 Lokalplan 5 Teknisk forsyning 5 Miljøforhold 6 Kystnærhedszone 6 Naturbeskyttelsesloven 6 Landbrugspligt 6 Fortidsminder 6 Miljøvurdering af planer og programmer 6 Tilladelser fra andre myndigheder 6 Lokalplanens bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Område og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykninger 7 5 Vej, sti og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer, opholdsog fællesarealer, pladser 8 9 Forsyningsanlæg 8 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8 11 Grundejerforening 8 12 Servitutter 9 13 Lokalplanens retsvirkninger 9 Vedtagelse 10 Kortbilag 1 11 Kortbilag 2 12 Kortbilag 3 13 Resumé af miljøscreening 14 3

4 Redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanen omfatter matr.nr. 319 og matr.nr. 320b Lambjerg, Hørup. Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige udkant af Hørup, ved Katkær. Området er i dag markområde og ligger tæt op af skoven Lambjergskov. Mod øst ligger det nyere boligområde Kløverlykke. Lokalplanområdet afgænses mod nord af afstandsbæltet langs Skovbyvej. Mod syd grænser området op til marker og skoven Lambjergskov. Langs den vestlige grænse, leder en smal vej, Katkær, nordpå til Skovbyvej og sydpå til Lambjergskov. Terrænet falder 8 meter fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige hjørne. Området ligger i landzone og overføres til byzone med vedtagelsen af lokalplanen. I kommuneplanramme B er området udlagt til boliger. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en henvendelse fra en privat grundejer, som ønsker området lokalplanlagt til boliger. Formålet med lokalplanen Lokalplanens formålet er at sikre - at området må anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. - at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse med området. - at der udlægges en sti, der skal forbinde området med skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien langs det tidligere jernbanetracé gennem Vollerup (mod vest). Ny vejtilførsel skaber adgang til området via Skovbyvej Skovbyvej Eksisterende stikvej kan anvendes, indtil ny vejtilførsel er etableret Lokalplanområdet Udbygningsplanen er en tidligere version, og derfor forskellig fra den i kortbilag 2 Kortet viser et udsnit af den overordnede strategiplan for området mellem Vollerup og Hørup. Lokalplanområdet kobles på et overordnet vejnet og stinet, som udbygges i takt med udviklingen i hele området. 4

5 Redegørelse Plottidspunkt: :36:41 Kortudsnit 1 af 1 Konsekvenser for nærområde Lokalplanområdets terræn gør, at der vil samle sig en del overfladevand i den sydlige og sydvestlige del af området. Dette overfladevand vil kunne fortsætte ned i de sydligere liggende markområder og skoven, hvis ikke opsamling til regnvand og overfladevand tænkes aktivt ind i planen. Der ligger en større landbrugsejendom på Skovbyvej 5-9. Denne ejendom har i 2009 fået miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen - og dermed til forøgelse af dyreholdet på ejendommen. Hvorvidt denne godkendelse bliver udnyttet vides på nuværende tidspunkt ikke. Eventuelle ændringer og udvidelser skal ifølge godkendelsen være gennemført senest i februar Geneområdet for lugt fra centrum af anlægget til nærmeste område i byzone er 546 meter. Afstanden fra ejendommen til grænsen af lokalplanområdet er 467 meter. Det vil betyde, at der vil være lugtgener i store dele af lokalplanområdet. Miljøgodkendelsen skal revurderes i I den forbindelse vil der muligvis blive stillet vilkår i forhold til lugtgener. Med den nuværende lovgivning vil det ikke være muligt for landmanden at udvide yderligere på ejendommen, hvis dette medfører øgede lugtgener. Beskrivelse af det påtænkte projekt Området bliver udlagt som et parcelhusområde og eventuelt delvist tæt-lav. Der bliver friarealer i form af et grønt bælte, som deler området op i to mindre områder. Det grønne bælte strækker sig fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige hjørne. Bæredygtighed Lokalplanen støtter på flere måder muligheden for et mere miljømæssigt, bæredygtigt byggeri. Der gives mulighed for solfanger og solceller, jordvarme og tilslutning til solvarmebaseret fjernvarme. Redegørelse for forhold til anden planlægning Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde B og udlagt til boligformål med åben-lave og tæt-lave boligtyper. Området ligger i landzone og bliver med planens gennemførelse ændret til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan Der er ingen eksisterende lokalplan for området. Lokalplanens placering i kommunen Teknisk forsyning Varmeforsyning Sønderborg Fjernvarme er ved at udarbejde et projektforslag, som vil blive politisk behandlet inden den endelige vedtagelse af lokalplanen. Fjernvarmen i området stammer fra det nyetablerede solvarmeanlæg i Vollerup. Solvarme er at betragte som CO 2 neutralt. Der stilles derfor ikke krav om yderligere energioptimering af byggeri i dette område. Det er naturligvis fortsat muligt, at vælge at opføre sit hus som lavenergibyggeri, hvor varmen for eksempel stammer fra eget jordvarmeanlæg eller Søgning: Dato: fjernvarme. Tekst: Lokalplan Hørup Nybyggeri skal overholde Sønderborg Kommune, det til Rådhustorvet enhver 10, tid 6400 gældende Sønderborg bygningsreglement. Den 1. juni 2012 er det BR10, der er det Tlf gældende bygningsreglement. Bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne få fritagelse fra kravet om tilslutning til offentlig varmeforsyning, hvis bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Fritagelsen skal ansøges sammen med byggeansøgningen. Spildevand og overfladevand Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betales tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster. Ejeren har ret og pligt til at aflede alt tag- og overfladevand. Den befæstede andel af grunden, som må ledes direkte til kloakken, er maksimalt 35 % i boligområder. Overskrides den befæstede andel af en grund den maksimale værdi, skal ejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion af afledningen. Affaldssortering Der er krav om sortering af affald i genanvendeligt affald og restaffald. Alle parcelhuse i kommunen får stillet en 2-delt beholder til sortering af det genanvendelige affald til rådighed. Der er pligt til at benytte beholderen. Ultimo 2012 får alle parcelhuse en beholder til restaffald, som der således også skal gøres plads til. 5

6 B 53A B51A Redegørelse Miljøforhold Jord Dette byzone areal er ikke omfattet af områdeklassificering jf. jordforureningslovens 50a. Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg Kommune. Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre. Der er ikke konstateret jordforurening i området (kontrol foretaget i september 2011). Grundvand Området har særlige drikkevandsinteresser. Inden for området må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter der sikrer en god grundvandskvalitet skal fremmes. Der bør vises tilbageholdenhed med anvendelse af sprøjtemidler til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil imidlertid ikke have indvirkning på kystområderne, da området ligger mere end 1 km fra kysten og det mellemliggende område dækkes af det eksisterende byområde Hørup-Høruphav. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinje omkring Lambjergskov. Kommunen ansøger Naturstyrelsen i Odense om ophævelse af skovbyggelinjen. Den nye bebyggelse vil blive holdt i en afstand af 30 m fra skoven, i lighed med forholdene ved de eksisterende boligområder øst for skoven. Skovbyvej Der skal der foretages en vurdering af om planen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007, 7. Ved denne lokalplan er der ca. 3 km til nærmeste Natura 2000-område; Augustenborg Skov. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området. Landbrugspligt Jordbrugskommisionen har, den , givet tilladelse til at ophæve landbrugspligten i forbindelse med byudvikling. Fortidsminder Haderslev Museum har udført en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af området. Der vil være stor risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Sådanne fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Haderslev Museum anbefaler derfor, at der foretages en frivillig forundersøgelse af anlægsområdet. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da arealet overstiger 5000 m 2, skal udgifterne til forundersøgelsen - jf. Museumslovens afholdes af bygherre. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. Tilladelser fra andre myndigheder Sønderborg Forsyning skal søge Sønderborg Kommunes afdeling for Vand og Jord om udledningstilladelse til udledning af overfladevand. Katkær Kløverlykke Kløverholm Sti uden navn Kløverlykke Forud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal Sønderborg Kommunes afdeling for Veje og Trafik godkende et detailprojekt for vejanlæggene. Kløverlykke Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune. 6 Lambjergskov Kortet viser den eksisterende skovbyggelinje med grøn markering. Den omfatter stort set hele lokalplanområdet. Kavsløkke Kløverholm Sti uden navn Kavsløkke Solcelleanlæg, der i væsentlig grad påvirker forhold, som er reguleret af byggeloven og bygningsreglementet må ikke opføres, uden forudgående byggetilladelse. Tilladelsen skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune.

7 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre - at området må anvendes til boliger i form af åbenlav og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. - at der etableres grønne opholdsarealer i forbindelse med området. - at der udlægges en sti, der skal forbinde området med skolestien langs Vestervej (mod øst) og stien langs det tidligere jernbanetracé gennem Vollerup (mod vest). 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 320b samt matr.nr. 319, begge Lambjerg, Hørup Ejerlav, samt alle matrikler, som udstykkes efter den 1. januar Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved vedtagelsen af lokalplanen til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, som skal placeres i de på kortbilag 2 viste områder. 3.2 Område A og B må kun anvendes til åben-lave boliger. Område C må anvendes til tæt-lave og åben-lave boliger. 3.3 Ved åben-lav bebyggelse, opført som parcelhuse, må der kun etableres én bolig på hver grund. 3.4 Ved tæt-lav bebyggelse, opført som andelsboliger, rækkehuse og tilsvarende, må der maksimalt etableres én bolig per 280 m 2 grund. 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan indpasses i et boligområde under forudsætning af: - at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. 3.6 Inden for området kan der opføres mindre transformerstationer og lignende tekniske anlæg, med en maksimal højde på 3 meter. 3.7 De arealer, der er vist på kortbilag 2, med prikket signatur, må ikke udstykkes til beboelse, men skal udlægges til grønne friarealer. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning af området skal i princippet foretages i overensstemmelse med den udstykningsplan, der er vist på kortbilag Område C må udstykkes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. 4.3 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 800 m 2 til åben-lav bebyggelse og 280 m 2 til rækkehuse, gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse. 5 Vej, sti og parkering 5.1 Vejadgang til området skal ske via den stikvej, der kobler på området i det nordvestlige hjørne. Skovbyvej Stikvej Lokalplanområdet Principskitse af den stikvej, der skal koble sig på lokalplanområdet. Stikvejen skal lede til svingbanen ved Skovbyvej. 5.2 Der skal reserveres areal til 2 p-pladser pr. boligenhed ved åben-lav byggeri og 1,5 biler pr. boligenhed ved tæt-lav byggeri. P-pladserne skal holdes på egen grund. 5.3 Der skal etableres en sti langs den nordlige grænse af lokalplanområdet, som vist på kortbilag 2. Stien kobler sig på det gennemgående stinet fra Hørup til Sønderborg. 5.4 Veje skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter. Der skal være 1-1,5 meter rabat på hver side af vejen. 5.5 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet skal udlægges med asfalt og i en bredde af 2 meter. Der skal være 1 meter rabat i hver side af stien. 7

8 Bestemmelser 5.6 Stien langs den nordlige grænse af lokalplanområdet skal være etableret, når 75 % af grundene er bebygget. 5.7 Vendepladser skal være minimum 15 meter på hvert led, så større biler, som renovationsbiler kan vende. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggelinjen, vist på kortbilag 2. Det gælder også garager, carporte og andre småbygninger. 6.2 Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er Bebyggelse må maksimalt opføres i 1,5 plan. Ingen del af bygningen må overstige 8,5 meter i højden, målt fra fastsat niveauplan. Facadehøjden må maksimalt være 5 meter, målt fra fastsat niveauplan. 6.4 Garager, carporte, skure og andre småbygninger (undtaget integrerede småbygninger) må ikke overstige 3,5 meter i højden. Facadehøjden på disse bygninger må maksimalt være 2,5 meter, inden for 2,5 meter fra skel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader må udføres i træ eller blank tegl. Facader må også være pudsede eller vandskurede. Mindre murpartier/del af facade, maksimalt 25 %, må udføres i lette materialer som metal eller eternit. 7.2 I bebyggelsens facader må der ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner (bjælkehuse o.lign.). Cykelskure, tekniske anlæg, og lignende bygninger, må udføres i andre materialer. 7.3 Vinduer og døre må kun udføres i træ eller træ/aluminium. 7.4 Tage skal dækkes med tegl, tagpap, skifer (teglrød eller sort farve). 7.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 7.6 Der må opsættes solfanger og solceller på tagflade. 7.7 Der må ikke opsættes synlige antenner i området. 8 Ubebyggede arealer - haver, parkeringsarealer, opholds- og fællesarealer, pladser 8.1 De ubebyggede arealer skal vedligeholdes og gives et ordentligt udseende. Der må ikke være skæmmende oplag uden overdækning. 8.2 Egne hegn mod vej, sti og grønt fællesområde skal være levende og skal placeres så langt fra skel, at det kan vedligeholdes på egen grund. Fælleshegn og egne hegn mod nabo skal være levende. Med levende hegn menes hækplanter, som kan stå ved egen støtte. Det er ikke tilladt at plante slyng-/klatreplanter, som skal gro op ad et fast hegn. 8.3 Der må maksimalt ske terrænregulering af ubebyggede arealer på +/- 0,5 meter, målt fra eksisterende terrænkoter pr. 1. januar Terrænreguleringen skal holdes minimum 2,5 meter fra skel. 8.4 Regnvandsbassiner må udføres, og med større terrænreguleringer end +/-0,5 meter. Dog skal reguleringen holdes minimum 2,5 meter fra skel. 8.5 Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af både, uindregistrerede campingvogne og lignende. 8.6 Mod adgangsveje og fællesarealer må der ikke opføres støttemure. 8.7 Opholdsarealet skal udgøre minimum 15 % af det samlede areal, beregnet for hele området under et. 8.8 Der må ikke opføres nogen form for byggeri inden for 30 meter fra skovgrænsen. 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandsnet. Bebyggelsen skal tilsluttes alment vandværk. 9.5 Bebyggelsen må forsynes helt eller delvist med vedvarende energikilder. Der må ikke opsættes vindmøller i området. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Sønderborg Kommunes særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt spildevandsnet og alment vandværk Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er opfyldt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de på kortbilag 2 viste regnvandsbassiner, er etableret. Bassinerne er vist med mørk grå farve. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening/beboerforening med medlemspligt for samtlige ejere/brugere af ejendomme i lokalplanens område. Afgrænsningen af 8

9 Bestemmelser foreningen fastsættes af Sønderborg Kommune Grundejerforening/beboerforening skal oprettes senest, når 10 grunde er bebygget Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer; stier, veje og opholdsarealer. Foreningen skal tage skøde på fællesarealerne. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd. 12 Servitutter 12.1 Der ophæves ingen servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 9

10 Vedtagelse Vedtagelse Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 30. maj P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen indberettes på 10

11 Bilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning er vist med blå stiplet linje. Røde streger og numre viser matrikelskel og matrikelnumre Nord 7000a Skovbyvej a 317 Katkær 328d c 320b 328ae 328r 328p 328o q n Kløverlykke 7000c v 328x 328af u 328t e s 328b ad Meter

12 Bilag Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan med zoneinddeling, byggelinje 3 meter fra skel, opholdsarealer og principper for vejadgang og stier. Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej Sti Område C Katkærvej Opholdsareal Katkærvej Område A Skovmærkevej Katkærvej Sti 99,1 m2 Opholdsareal Opholdsareal 6227,5 m2 Område B Skovmærkevej Opholdsareal Regnvandsbassin Zoneinddeling Regnvandsbassin 12

13 Bilag Kortbilag 3 Vejnavne og foreløbige husnumre. Stikvej, der kobler sig på Skovbyvej Sti Katkærvej Katkærvej Katkærvej Katkærvej Opholdsareal 6227,5 m Skovmærkevej Skovmærkevej Skovmærkevej 99,1 m Sti Regnvandsbassin Katkærvej Skovmærkevej 13

14 Miljøscreening Resumé af miljøscreening Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport. Konklusionsskema Punkt Emne Miljøpåvirkning Væsentlig betydning 1 Visuel påvirkning 1 A 2 Landskab 1 A 3 Naturbeskyttelse 2 A 4 Biologisk mangfoldighed 1 A 5 Jord og undergrund 1 A 6 Vand 1 A 7 Luft 1 A 8 Klimapåvirkningen 1 A 9 Kulturarv 2 A 10 Befolkning 2 A 11 Menneskenes sundhed 1 A 12 Trafik 1 A 13 Materielle goder 1 A 14 Naboområder 1 A 15 Alternativer, 0-løsning 1 A Definition: 1 betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning 2 betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning 3 betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning A betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig B betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig C betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig Konklusion Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Området er omfattet af en skovbyggelinje, der vedrører Lambjergskov. Denne skovbyggelinje skal ophæves, før der kan bygges i området. Skovbyggelinjen er ophævet for alle omkringliggende, bebyggede områder. Det vurderes, at ophævelse af skovbyggelinjen for det pågældende område, ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanområdet ligger ca. 900 m sydvest for Hørup Kirke. Både nord og øst for området er der registreret et stort antal fortidsminder. Museum Sønderjylland vurderer, at der er stor risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde. Museet anbefaler derfor, at grundejer får foretaget en arkæologisk forundersøgelse, forud for anlægsarbejdet. Ved en forundersøgelse vil det blive undersøgt nærmere, om der er jordfaste fortidsminder i området. Disse vil i så fald blive registreret og optegnet. Der vil således ikke være risiko for nogen væsentlig miljøpåvirkning, idet evt. fund bliver afdækket inden anlægsarbejdet sættes i gang. Da lokalplanområdet vil kunne rumme en del boliger, kan der opstå et øget pres på den nærliggende folkeskole. Det er dog svært at forudse, om der vil ske nogen miljøpåvirkning, idet bl.a. årgangsstørrelser ikke kan forudsiges. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk

15

16 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere