Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del Formål Lovgrundlag Definitioner Ordninger Pligter og rettigheder Tilsyn Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 8 II. Særlig del Ordning for dagrenovation Ordning for papir/papaffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVCaffald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for uforurenet bygge og anlægsaffald Ordning for øvrigt affald Ordning for storskrald Afbrænding af haveaffald Høringsudkast af 8. september

2 I. Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald, jf. regulativets 3, nr. 28, fra alle borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge og anlægsaffald (Bygge og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1) Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis: a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis, c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt, miljø og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 2

3 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som er beskrevet med en EAKkode. 7) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings eller anvisningsordning. 11) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 12) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikkeudtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 13) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 14) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 15) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 16) Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 17) Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 18) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, haveparkaffald, storskrald, bygge og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikkefarligt. 19) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. 20) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 21) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere. 22) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling. 23) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke: a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, 3

4 b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering, c) olieforurenet jord, PVCaffald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 24) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 25) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 26) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 28) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikkefarligt. 29) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 30) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 31) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente eller en bringeordning. 32) Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet. 33) Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg. 34) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 35) Kommunale genanvendelsesanlæg: Genanvendelsesanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 36) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 37) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 38) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 39) Uforurenet bygge og anlægsaffald: Som defineret i bygge og anlægsaffaldsbekendtgørelsen 4

5 40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVRnummer. 41) WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen. Tilføjelser gældende for Bornholms Regionskommune: Miljøstationer: Miljøstationer er ubemandede opsamlingspladser, som kun må benyttes af brugere og ejere af sommerhuse og sommerboliger. Beholder: I nærværende regulativ kan begrebet beholder dække over såvel en sæk som en container af forskellig størrelse og beskaffenhed. 4 Ordninger Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald fra borgere og grundejere i kommunen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Af regulativets særlige del fremgår de enkelte indsamlings og anvisningsordninger, som kommunen har etableret. 5 Pligter og rettigheder 5.1 Benyttelse af affaldsordninger Borgeren og grundejeren i Bornholms Regionskommune skal benytte de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger for affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Hvis en borger eller grundejer har affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal borgeren eller grundejeren kontakte Bornholms Regionskommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 4. Borgeren og grundejeren skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen, og borgeren og grundejeren er selv ansvarlige for den efterfølgende håndtering af affaldet, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Borgeren og grundejeren skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 2. Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor affald er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor affaldet skal håndteres øjeblikkeligt. 5.2 Sortering Borgeren og grundejeren skal kildesortere sit affald. Borgeren og grundejeren skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del. 5

6 Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af affald Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre affald. 5.4 Beholderkapacitet Ved indsamlingsordninger i form af henteordninger påhviler det borgeren og grundejeren at sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov. 5.5 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejere Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. 6 Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel Gebyr for fælles formål (administration m.v.) Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration, herunder af kommunens regulativer, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyret til dækning af kommunens omkostninger til administration og planlægning af indsamlingsog anvisningsordninger for husholdninger samt konkret anvisning fastsættes på baggrund af kommunens samlede udgifter hertil, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyrer opkrævet af Miljøstyrelsen og Miljøcenter Roskilde hos kommunen til dækning af omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet indgår i gebyret for fælles formål, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 2. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. 6

7 7.2 Gebyr for dagrenovation Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos borgere og grundejere i kommunen. Gebyret for henteordninger for dagrenovation fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved beholdervolumen og/eller tømningsfrekvens. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. regulativets 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Gebyr for øvrige ordninger Kommunalbestyrelsen fastsætter særskilte gebyrer for hver af de øvrige ordninger, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 48, og der skal som minimum fastsættes gebyrer for papir, pap og glas, storskrald og haveaffald, farligt affald genbrugspladser, samt øvrige ordninger og anlæg. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Særgebyr Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 2, herunder omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller omkostninger til afhentning. 7.5 Vedtagelse, offentliggørelse, opkrævning af gebyr m.v. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 1. Gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering m.v. efter dette regulativ, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ved opkrævning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6, hos ejerforeninger, andelsboligforeninger o. lign. bestemme, om opkrævningen skal ske samlet hos foreningen eller særskilt hos foreningens enkelte medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at gebyrerne for hver enkelt ordning kan opkræves samlet, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 5. Kommunalbestyrelsen udleverer på anmodning oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 3. Alle borgere og grundejere skal meddele kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer, som kan påvirke fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrerne. 7

8 8 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 10 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Bornholms Regionskommunes Teknik og Miljøudvalg til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Bofa som kommunal virksomhed samt Teknik og Miljø som myndighed til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 11 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. januar Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald af 1. april Dog ophæves ikke afsnit 09.01, samt bilag 6 i Regulativ for husholdningsaffald af 1. april Disse ophæves først med virkning pr. 1. januar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november Borgmester Winni Grosbøll 8

9 II. Særlig del 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. regulativets 3, nr Hvem gælder ordningen for Pr. 1. januar 2012 vil ordningen gælde for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 1. Ordningen gælder ligeledes dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder såvel for ejendomme, der er tilsluttet helårsrenovation, som ejendomme, der er tilsluttet sommerrenovation. Borgere og grundejere kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte de i dette regulativ pligtige indsamlingsordninger, såfremt ejendommen i en periode på mere end 3 måneder ikke kan benyttes som følge af renovering eller ombygning. Fritagelse gives for max. et år ad gangen, og kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Fritagelse medfører samtidig, at der gives fritagelse for betaling af dagrenovationsgebyr dækkende den pågældende periode. Miljøgebyr betales uændret på trods af fritagelse for dagrenovationsgebyr. Borgere og grundejere kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte de i dette regulativ nævnte indsamlingsordninger, såfremt ejendommen som følge af brugerens plejehjemsophold, ophold på sygehuse, behandlingshjem o. lign. står ubeboet i mere end tre måneder. Fritagelsen gives indtil ejendommen genbebos eller sælges. Fritagelse kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Fritagelse medfører samtidig, at der gives fritagelse for betaling af miljøog dagrenovationsgebyr dækkende den pågældende periode. Bornholms Regionskommune kan efter en konkret vurdering, hvor det af praktiske grunde er hensigtsmæssigt, fritage en kombineret virksomhed og beboelse for pligten til at yderligere boligenheder der udlejes, skal være tilsluttet indsamlingsordningen for dagrenovation. I de tilfælde hvor fritagelse gives, skal der altid betales miljøgebyr i forhold til antal boligenheder Beskrivelse af ordningen Ordningen for indsamling af dagrenovation er en indsamlingsordning jf. nærværende regulativs definition af en indsamlingsordning i 3, punkt 31. Opsamlingsmateriellet afhentes/tømmes på en fast ugedag eller efter en fast tømningsplan. I forbindelse med helligdage foretages afhentning/tømning i et sådan omfang, at antallet af afhentninger/tømninger overholdes. Som standard afhentes affaldssæk til dagrenovation en gang om ugen, dog henvises til regulativets 12, stk. 5 og 12, stk. 9. Bornholms Regionskommune har ret til at ændre antal årlige tømninger efter behov i såvel opadgående som nedadgående retning. 9

10 Borgere og grundejere, der er omfattet af ordningen for sommerrenovation, får første sæk opsat i sækkestativet umiddelbart før påske. Sidste sæk hjemtages umiddelbart efter folkeskolernes efterårsferie. Borgere og grundejere, der lovformeligt har ret til at bebo sommerhuset hele året, og gør dette, skal tilsluttes indsamlingsordningen for helårsrenovation. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Det er således tilladt at hjemmekompostere vegetabilsk materiale herunder haveaffald. Affald af tilberedt mad må ikke hjemmekomposteres. Haveaffald i form af grene o. lign. må komposteres på ejendommen uden særlige foranstaltninger. Hjemmekompostering af andet affald skal ske i henhold til følgende retningslinjer: Til og framelding til hjemmekomposteringsordningen kan ske løbende. Til og framelding til ordningen får kun betalingsmæssige konsekvenser en gang om året med virkning fra 1. januar i kommende år, såfremt til og framelding er sket inden 1. november i indeværende år. Husstande, der aktivt komposterer komposteringsegnet affald fra husholdningen, og som har en godkendt kompostbeholder, kan oppebære et nedslag i renovationsgebyret. Nedslaget i gebyret er det af Bornholms Regionskommune til enhver tid fastsatte beløb. Bornholms Regionskommune kan træffe beslutning om, at husstande ikke længere skal oppebære nedslag i renovationsgebyret. Skadedyr og lignende kan forekomme i forbindelse med hjemmekomposteringen. Husstande har pligt til at anmelde forekomst af rotter til Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune kan inddrage retten til hjemmekompostering såfremt kompostbeholderens placering ikke muliggør effektiv bekæmpelse af rotter eller andre skadedyr. Hjemmekompostering og opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr. Kompostbeholdere købt i forbindelse med tilslutning til hjemmekomposteringsordningen er ejers ejendom Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Borgere og grundejere skal selv anskaffe og vedligeholde sækkestativ til ophæng af sæk til dagrenovation. Der må kun benyttes sækkestativer, som er godkendt af Bornholms Regionskommune. Som minimum skal sækkestativet være forsynet med låg og net. Sækkestativer, der er beregnet 10

11 til dagrenovation, må kun anvendes til de affaldstyper, de er godkendt til. For etagebyggeri, andelsboliger, samlede lave bebyggelser o. lign., kan Bornholms Regionskommune efter konkret vurdering give tilladelse til anvendelse af alternativt opsamlingsmateriel. Sække leveres af Bornholms Regionskommune Kapacitet for beholdere Godkendt opsamlingsmateriel til dagrenovation: Sækkestativ B3 Miljøstativ B liters container* 660 liters container *360 liters containere kan først vælges fra 1. januar De ovenfor viste modeller kan varierer i type og udformning. Hvert år udleveres tre røde ekstrasække til helårshusstande, der har sækkestativ, og to røde ekstrasække til sommerhuse. Herudover kan ekstrasække købes af renovatøren. De røde udleverede ekstrasække er husstandens ejendom, og skal benyttes i forbindelse med husstandens håndtering af affald. De røde ekstrasække er beregnet til ejendommens affald, og må ikke overdrages til tredjemand. For boligselskaber o. lign. kan træffes særlige aftaler. Sækkene kan benyttes efter samme retningslinjer, som gælder for de almindelige sorte affalds 11

12 sække. Renovatøren medtager ekstrasække, når disse på afhentningsdagen anbringes ved siden af, hvor den ordinære affaldssæk normalt afhentes. Renovatøren er kun forpligtet til at medtage maksimalt tre røde ekstrasække pr. gang Anbringelse af beholdere Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret sikkerheds eller sundhedsrisiko for renovatøren. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder/sæk sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder/sæk ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning af beholder/sæk Anvendelse og fyldning af beholdere Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Affaldssække til dagrenovation må ikke fyldes mere end til den på sækken markerede påfyldningsstreg. Vægten må ikke overstige 20 kg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Borgere og grundejere får kun udleveret og påsat ny tom sæk i sækkestativet, såfremt der er affald til afhentning. Der må ikke opsættes og benyttes andre end de af Bornholms Regionskommune udleverede sække Renholdelse af beholdere Det er borgerens ansvar, at benyttet opsamlingsmateriel holdes i en hygiejnisk stand, således at sikkerheds og sundhedsrisiko ved afhentning minimeres. 12

13 12.9 Afhentning af dagrenovation Borgere, grundejere og andre, der er omfattet af dette regulativ for husholdningsaffald, kan med virkning fra 1. januar 2012 frit vælge opsamlingsvolumen og tømningsfrekvens i henhold til nedenstående valgmuligheder. Indtil 1. januar 2012 gælder vilkårene for opsamlingsvolumen og tømningsfrekvens som formuleret i Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald af 1. april 2006, bilag nr. 6: Valgmuligheder pr. 1. januar 2012: 1. Afhentning af en 110 liters sæk hver uge 2. Afhentning af en 110 liters sæk hver 14. dag 3. Ugentlig afhentning af to eller flere 110 liters sække 4. Afhentning af en sæk hver uge, kombineret med afhentning af to sække i juni juli august. 5. Afhentning af en sæk hver 14. dag, kombineret med afhentning af en sæk hver uge i junijuliaugust. 6. Ugentlig tømning af en eller flere 360 liters containere. 7. Ugentlig tømning af en eller flere 660 liters containere. Sommerhusstande skal som minimum være tilmeldt dagrenovationsordningen i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferie), og har ikke mulighed for at benytte afhentning hver 14. dag i junijuliaugust. Sommerhusstande har mulighed for at afmelde sig dagrenovationsordningen i vinterhalvåret (fra efterårsferie til påske). Gebyr betales i henhold til valgt ordning i overensstemmelse med det til enhver tid gældende prisblad Tilmelding/afmelding Til og afmelding foretages til Bornholms Regionskommune. Tilmelding til en af nævnte ordninger kan, for så vidt angår overgang til større/mindre volumen, ske med virkning fra den 1. eller den 15. i måneden. 13 Ordning for papir/papaffald 13.1 Hvad er papir/papaffald Ved papir/papaffald forstås blandt andet: 1. Dagblade, 13

14 2. Distriktsblade, 3. Uge og månedsblade, herunder fag og medlemsblade, 4. Adresseløse tryksager, 5. Adresserede forsendelser 6. Telefonbøger 7. Papemballager 8. Karton 9. Bølgepap 13.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle helårshusstande i Bornholms Regionskommune. Desuden kan borgere i sommerhusstande frivilligt tilsluttes indsamlingsordningen for papir/pap Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for papir/pap er en henteordning, som benyttes til såvel papir som papaffald jf. 13 stk Beholdere Bornholms Regionskommune stiller opsamlingsmateriel til rådighed, og beholdere er dermed Bornholms Regionskommunes ejendom. Bornholms Regionskommune afgør beholdertype og størrelse, og forestår eventuelle reparationer og udskiftninger af beholdere. Beholderne må kun anvendes til papir/pap. Godkendt opsamlingsmateriel til papir/pap: 120/140 liters container 360 liters container 660 liters container 13.5 Kapacitet for beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Bornholms Regionskommune afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Bornholms Regionskommune efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. 14

15 13.6 Anbringelse af beholdere Der skal være uhindret adgang til beholderen. Afhentningen må således ikke indebære en konkret sikkerheds eller sundhedsrisiko for renovatøren. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves, kan beholder sættes ud til skel umiddelbart inden næste afhentning. Såfremt ovenstående forhold ikke kan efterleves og beholder ikke kan bringes til skel, kan borgeren vælge at betale et særgebyr, som dækker de faktiske meromkostninger ved afhentning af beholder Anvendelse og fyldning af beholdere Se afsnit Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholderen påhviler borgeren Afhentning af papir/papaffald Afhentning af papir/papaffald sker efter en fast tømningsplan. I forbindelse med helligdage foretages afhentning/tømning i et sådan omfang, at antallet af afhentninger/tømninger overholdes Øvrige ordninger Papir/papaffald kan ligeledes afleveres af borgeren på Bornholms Regionskommune genbrugspladser samt for sommerhusejere og brugere på Bornholms Regionskommunes miljøstationer. 14 Ordning for papaffald 14.1 Hvad er papaffald Bornholms Regionskommunes henteordning for papir og papaffald er beskrevet i nærværende regulativs 13, stk Hvem gælder ordningen for Se Beskrivelse af ordningen Se Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se

16 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af papaffald Se Øvrige ordninger Se Ordning for glasemballageaffald 15.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommune definerer glasemballageaffald som værende alle typer tomme glasflasker og emballageglas Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommune indsamler glasemballageaffald som en bringeordning. Glasemballageaffald kan afleveres på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser, decentralt placerede flaskecontainere samt, for sommerhusejere og brugere, på miljøstationer. Bornholms Regionskommune sikrer således tilstrækkelig beholderkapacitet, tømning, placering og antal til at sikre en miljømæssigt effektiv indsamlingsordning Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se

17 15.9 Afhentning af glasemballageaffald Se Øvrige ordninger Se Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 16.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt metalemballageaffald omfatter dels kontamineret metalemballageaffald til forbrænding med energiudnyttelse og dels ikkekontamineret metalemballageaffald til genanvendelse Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald består dels af en bringeordning med afleveringsmuligheder på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser og dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning via storskraldsordning. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for kontamineret metalemballageaffald består dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation og dels en indsamlingsordning i form af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.4 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.5 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.6 og 17

18 16.3. Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.7 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Renholdelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.8 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret metalemballageaffald henvises til 12.9 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Øvrige ordninger 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 17.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald omfatter dels kontamineret plastemballageaffald til forbrænding med energiudnyttelse og dels ikkekontamineret plastemballageaffald til genanvendelse; herunder plastflasker og dunke Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 18

19 17.3 Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald består af en bringeordning med afleveringsmuligheder på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for kontamineret plastemballageaffald består dels af en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation og dels en indsamlingsordning i form af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.4 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.5 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.6 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.7 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt metalemballageaffald henvises til Renholdelse af beholdere Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.8 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til

20 17.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Vedrørende indsamlingsordninger for kontamineret plastemballageaffald henvises til 12.9 og Vedrørende indsamlingsordning for ikkekontamineret, genanvendeligt plastemballageaffald henvises til Øvrige ordninger 18 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Bornholms Regionskommune Adgang til genbrugspladserne Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. På genbrugspladsen kan afleveres affald og genanvendelige materialer. Affaldet mv. skal placeres i henhold til skiltning og/eller efter personalets vejledning. Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold. Der må max. afleveres 1 m 3 pr. leverance. Større mængder henvises til vægten ved affaldsbehandlingscentret i Rønne. For farligt affald gælder, at der højst må afleveres 5 kg. af samme type pr. aflevering. Det er tilladt at klunse effekter til eget forbrug dog ikke farligt affald, elektrisk og elektronisk affald eller affald i særlig genbrugscontainer. Klunsning med salg for øje er ikke tilladt. Borgere og grundejere, der ikke ønsker at afleverede effekter klunses, kan rette henvendelse til personalet, der på anmodning vil sørge for, at pågældende effekter bortskaffes. Ophold på genbrugspladsen er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald. Biler skal parkeres, så de ikke er til unødig ulempe for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning. Det er ikke tilladt at tage ophold i længere tid end nødvendigt på genbrugspladsens areal. Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen uden for åbningstiden, eller at henkaste affald på eller uden for pladsen. 20

21 Personalet er berettiget til at bortvise personer, som overtræder ovenstående regler Sortering på genbrugspladserne Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 19 Ordning for PVCaffald 19.1 Hvad er PVCaffald Genanvendeligt PVCaffald er typisk af hårdt materiale, og er eksempelvis: Kloak og drænrør Vandrør Tagrender og nedløbsrør Tagplader ( Trapezplader ) Elektrikerrør og kabelbakker Vinduer og døre Ikkegenanvendeligt PVCaffald er typisk af blødt materiale, og er eksempelvis: Vinylgulve Persienner Badebolde/badedyr Soppebassiner Haveslanger Voksduge Bruseforhæng Presenninger 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 21

22 19.3 Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for såvel genanvendeligt som ikkegenanvendeligt PVCaffald består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Øvrige ordninger 20 Ordning for imprægneret træ 20.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er træ behandlet med imprægneringsvæske Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for imprægneret træ består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Øvrige ordninger 21 Ordning for farligt affald 21.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Ved farligt affald forstås eksempelvis: Spraydåser Fotokemikalier Basisk affald Batterier Syrer Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser 22

23 Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler Plante og skadedyrsbekæmpelsesmidler Olie, fedt og benzinprodukter Vaske og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler ovnrens o. lign Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler borgere og grundejere at aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Det påhviler borgere og grundejere at aflevere medicinrester inkl. emballage samt brugte kanyler på apoteker. Borgere og grundejere, der har farligt affald som ikke umiddelbart kan identificeres, har pligt til at kontakte Bornholms Regionskommune med henblik på korrekt håndtering og bortskaffelse. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken 21.4 Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af farligt affald Se Øvrige ordninger 23

24 22 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 22.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for WEEE består af en bringeordning til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder 22.4 Beholdere Se Kapacitet for beholdere Se Anbringelse af beholdere Se Anvendelse og fyldning af beholdere Se Renholdelse af beholdere Se Afhentning af WEEE Se Øvrige ordninger WEEE kan afleveres via Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for storskrald jf. nærværende regulativs 26. Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 24

25 23 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 23.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Poseordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation. Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere ved miljøstationer. Genbrugspladser: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til Bornholms Regionskommunes genbrugspladser Beholdere Borgeren anskaffer selv de nødvendige poser til udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til brug for poseordningen. Hvad angår batteribeholderordning og genbrugspladser sørger Bornholms Regionskommune for det nødvendige opsamlingsmateriel Kapacitet for beholdere De benyttede poser til brug for poseordningen skal være tilstrækkeligt store til de indeholdte bærbare batterier og akkumulatorer Anbringelse af beholdere I og med poseordningen beror på anbringelse af pose på låget til enten dagrenovationsstativ eller beholder til papir/papaffald, henvises til 12.6 og Anvendelse og fyldning af beholdere 23.8 Renholdelse af beholdere 25

26 23.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer I og med poseordningen beror på afhentning sammen med dagrenovation eller papir/papaffald, henvises til 12.9 og Øvrige ordninger 24 Ordning for uforurenet bygge og anlægsaffald 24.1 Hvad er uforurenet bygge og anlægsaffald Uforurenet bygge og anlægsaffald er affald, som er omfattet af definitionen af uforurenet byggeog anlægsaffald i bygge og anlægsaffaldsbekendtgørelsen, samt nærværende regulativs 3, nr. 39. Ved uforurenet bygge og anlægsaffald forstås eksempelvis: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur og tagsten) Beton Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Jord Asfalt 24.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning for genanvendeligt bygge og anlægsaffald er en bringeordning. Genanvendeligt bygge og anlægsaffald kan således afleveres på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser jf. reglerne i 18.2 og Ordning for øvrigt affald 25.1 Hvad er øvrigt affald? Øvrigt affald består af de kildesorterede affaldstyper, som til enhver tid kræves udsorteret jf. gældende sorteringskrav på Bornholms Regionskommunes genbrugspladser og jf. nærværende regulativs 18.2 og Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 26

27 25.3 Beskrivelse af ordningen Bornholms Regionskommunes indsamlingsordning i form af genbrugspladser er beskrevet i 18, 18.1, 18.2 samt Beholdere 25.5 Kapacitet for beholdere 25.6 Anbringelse af beholdere 25.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 25.8 Renholdelse af beholdere 25.9 Afhentning af [..] Øvrige ordninger 26 Ordning for storskrald 26.1 Hvad er storskrald? Ved storskrald forstås: Brændbart affald: Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. have en længde på 2 meter. Mindre materialer og lignende skal emballeres i plastposer eller anden vådfast emballage. Vinduesglas skal afmonteres fra vinduesrammer. Glas medtages ikke. Affaldet skal opdeles i hhv. småt brændbart op til 1 meter og stort brændbart på 1 til 2 meter. Deponeringsegnet affald: Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v. Drikkeglas, spejle. Elskrot: Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere PC'ere, fjernsyn, radioer, højtalere og lignende medtages som hele enheder. Alle genstande iøvrigt, som er strømforsynet, enten gennem en ledning eller med batterier. 27

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere