DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Munkebjergvænget 48, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1989, som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1528). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Munkebjergvænget 48, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1528: Gallup Omnibus Data Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-1528, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (14684 respondenter, 41 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (41 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S, og som, sammen med de nødvendig beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1989 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret

3 som DDA-1528: Gallup Omnibus Data Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV December 1990 LÆSEVEJLEDNING Denne læsevejledning er en standardtekst, som med små tillempninger anvendes i samtlige DDA's datadokumentationspublikationer. Vejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i selve kodebogen. Forud for selve kodebogen findes imidlertid dels en standardstudiebeskrivelse, dels en indledning. Alle baggrundsoplysninger om den undersøgelse, hvis data beskrives i nærværende dokumentationspublikation, findes i studiebeskrivelsen, som følger umiddelbart efter denne læsevejledning. (Studiebeskrivelsen publiceres iøvrigt også særskilt). Standardstudiebeskrivelsen (eng. Standard Study Description) er en international norm for opsamling og formidling af baggrundsoplysninger. Studiebeskrivelsen har mange funktioner (fx som basis for katalogproduktion samt for kort-

4 læggende metodeforskning; som lokaliseringsbasis og intern arkivlog; som tekstmasse med samtlige reanalyseforudsætninger, anvendt som basis for udveksling af information), hvilket har pålagt den en række restriktioner af formatmæssig karakter. Læseren bør have denne funktionsbredde i erindring, når studiebeskrivelsen ved almindelig gennemlæsning visse steder kan virke skabelonagtig. Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger, og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres såvidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. (Selv om udførlige donor-referencer er givet, skal det påpeges, at enhver henvendelse vedrørende den beskrevne undersøgelse og det dokumenterede datasæt i første instans skal rettes til Dansk Data Arkiv). I studiebeskrivelsens andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Dette afsnit tilsigter en belysning af analysesituationen hos primærundersøgeren. I tredje afsnit giver studiebeskrivelsen oplysninger, som er af fundamental betydning for en sekundær analyse af datamaterialet; her er selvsagt adgangsbetingelserne (lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner kan forekomme) af overordnet interesse, men også oplysninger om datakontrol hos primærundersøgeren og i dataarkivet samt om muligheden for analyse med standardiserede analysesystemer er af betydning. På dette sidste område angiver studiebeskrivelsen, til hvilke programpakker, DDA umiddelbart (dvs. automatisk) kan tilbyde datasættet. I tillæg hertil skal føjes, at DDA tilstræber at kunne stille alle datamaterialer til rådighed på det af brugeren foretrukne edb-center (fx UNI-C) - og inden for hvert center til de der almindeligst anvendte programpakker til statistisk analyse. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. Afsnit fire giver en litteraturliste med specifikationer af publikationer/rapporter/notater, som er skrevet i tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier (datasæt). Endelig giver studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over de i datasættet medtagne baggrundsvariable, dvs. en listning af inkluderede socio-demografiske karakteristika for undersøgelsesenhederne (respondenterne). Efter studiebeskrivelsen findes en indledning, der giver en kort beskrivelse af den behandling (oparbejdning), datamaterialet har været underkastet i DDA. Derudover indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Derefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt, samt i tvivlstilfælde tillige hvordan målingen har været gennemført. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som de forhåndenværende oplysninger har tilladt.

5 DDA's format for variabeldokumentation følger de krav, der stilles af datamanipulations- og analysesystemet OSIRIS. Blandt de programpakker, som anvendes i Danmark, giver OSIRIS de bedste muligheder for en struktureret og omfattende, maskinlæsbar dokumentation af variable. Desuden eksisterer der grænsefladeprogrammel, som muliggør transformation af OSIRISformatterede filer, således at disse kan danne inddata til andre statistiske analysesystemer (fx SPSS, SAS, BMD-P). Visse dele af DDA's standard for variabeldokumentation repræsenterer dog en udvidelse af kravene i OSIRIS-formatet i den forstand, at DDA har videreudbygget de oprindelige definitioner for anvendelsen af formatet. Beskrivelsen af den enkelte variabel følger omstående principskema, hvor tallene i vinkelparentes (<>) refererer til de efter skemaet anførte kommentarer. Principskema VAR. <1> (ref<2>) VARIABEL-ETIKETTE <3> start pos. pp, bredde bb, d decimaler<4>, manglende data: =MD1<5> eller >=MD2<6> FILTER: Vnnn Hvis ordlyden af forudgående spørgsmål er en forudsætning for forståelsen af den forhåndenværende variabel, er disse spørgsmåls tekster indføjet sammen med en angivelse af de relevante variabelnumre. Herefter følger den egentlige variabeldefinition, dvs. beskrivelsen af, hvad der er målt i den forhåndenværende variabel <7> Efter behov kan den egentlige definition følges af uddybende kommentarer <8> Se note: n <9> v% md% antal kode <11> <12> <13> 01. første svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> 02. anden svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> nn. nn'te svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> <13>Vægtet respondentantal: nnnn

6 Kommentarer <1> Variabelnummeret er den entydige reference, som er tilstrækkelig til, at analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. <2> Referencenummerfeltet, som godt må indeholde bogstaver, kan angive nummeret på det pågældende spørgsmål i spørgeskemaet. For store undersøgelser vil referencenummeret være lig variabelnummeret, hvorved man får en reference fra en subfil tilbage til den originale fil. I disse tilfælde udskrives referencenummeret ikke. <3> Hver variabel er tildelt en etikette på maximalt 24 tegn; denne etikette (som genfindes i indholdsfortegnelsen) er - bl.a. ved anvendelse af forkortelser - søgt affattet så mnemoteknisk som muligt. <4> Af disse tre oplysninger (variablens startposition i posten, dens bredde i tegn og antallet af decimaler) vil kun startpositionen altid være angivet. Når kodeværdierne er beskrevet som angivet i principskemaet ovenfor, vil variablens bredde fremgå implicit af antallet af cifre i kodeværdierne; er de ikke det (se under punkt <10> nedenfor), vil variablens bredde være angivet explicit. Antallet af decimaler er kun relevant hvis der er tale om en ikke-heltallig numerisk variabel. Er variablen heltallig numerisk eller alfabetisk, angives ikke noget decimalantal. <5> MD1 angiver, at en af de anvendte svarkoder/klasseidentifikationer er betragtet som 'manglende data'. Man kan i definitionen af den aktuelle svarkategori/klasse aflæse årsagen til, at der mangler oplysninger i den pågældende variabel for visse enheders vedkommende; typiske årsager til 'manglende data' er: (1) At et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. (Irrelevant-kategorien). (2) At der af forskellige grunde, dvs. ufrivilligt, ikke er opnået svar, selv om besvarelse var logisk mulig og meningsfuld. (Uoplyst-kategorien). (3) At svarkategorien ved sit indhold (definitorisk) indicerer en manglende stillingtagen til spørgsmålet, fx svar af typen 'Ved ikke', 'Vil ikke svare', 'Hverken for eller imod'; hvorvidt sådanne svar skal betegnes 'manglende data' beror selvsagt på analyseoplægget - og prædefinerede koder for 'manglende data' kan omdefineres i analysefasen. (Uegentligt manglende data). <6> MD2 er parallel til MD1 med den undtagelse, at MD2 udelukker alle koder numerisk større end eller lig med den angivne som 'manglende data'; i nogle tilfælde vil man se, at MD2 omfatter MD1, der som nævnt kun udelukker

7 en enkelt kode. <7> I spørgeskemaundersøgelser gives variabeldefinitionen ved en nøjagtig afskrift fra spørgeskemaet. På tilsvarende måde er de foran indføjede tekster en afskrift af forudgående filterspørgsmåls formulering i spørgeskemaet; disse indføjede tekster vil således i de fleste tilfælde kaste lys over irrelevant-kategoriens betydning (jf. punkt (1) under <5> ovenfor). Indføjede tekster (og irrelevant-kategorien) belyser datastrukturen, således som denne har været fastlagt ved udformningen af spørgeskemaet (jf. også beskrivelsen under <10> nedenfor). <8> Uddybende kommentarer vil i en spørgeskemaundersøgelse typisk være hentet fra interviewerinstruktioner, erfaringer gjort i kodefasen eller i forbindelse med datarensningen. <9> Teksten 'Se note' forekommer i ret få tilfælde; teksten er da efterfulgt af et tal, som angiver nummeret på det bilag (placeret lige efter den sidste variabel i kodebogen), hvortil der refereres. Typisk vil en sådan reference forekomme, hvor beskrivelsen af svarkategorierne/ klasserne er meget lang, fx ved statusvariable eller index-konstruktioner. <10> Svarkategorierne, dvs. den i variablen foretagne klassifikation af observationsenhederne (respondenterne), indledes med den numeriske kode, hvormed de er kendetegnet i datasættet. Herefter følger definitionen af hver kategori (klasse), som i spørgeskemaundersøgelser angives ved spørgeskemaets prædefinerede kategoriformuleringer (svarmuligheder) eller, for åbne spørgsmåls vedkommende, kodenøglens klassifikationsformulering. Strukturinformation af typen 'Gå til spørgsmål xx' er medtaget i filterspørgsmål, således at den oprindelige spørgeskemastruktur er bibeholdt. De tre talkolonner i venstre side er beskrevet under <11> - <13> nedenfor. Det skal endelig bemærkes, at der i visse tilfælde slet ikke er medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst) eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår). <11> Den første kolonne angiver et procenttal, der er beregnet på grundlag af de vægtede frekvenser for de enkelte kategorier. Procenterne summerer til 100%. Den total, der er grundlaget for procentberegningen er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('Vægtet respondentantal: nnnn'). Dette tal kan variere en smule fra variabel til variabel når de anvendte vægtningsfaktorer er ikke-heltallige. En bindestreg (-) ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. <12> Den anden kolonne angiver et procenttal, hvor der er bortset fra respondenter, som er faldet i de med

8 MD2 karakteriserede svarkategorier. Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('vægtet antal:') sammen med den procentdel, som dette antal udgør af det totale antal ('svarprocent=pp'). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum (.), mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Denne kolonne skulle således reflektere den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. <13> Den sidste talkolonne angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (respondenter), som er henført til den pågældende klasse. Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg (-) har her samme betydning som under <11>. Det skal stærkt fremhæves, at nærværende datadokumentationspublikation er et teknisk orienteret produkt, som er en forudsætning for analyse af det datasæt, der beskrives. Specielt erindres der om, at de i kodebogen medtagne randfordelinger dels er såkaldt uvægtede marginaler (jf. punkterne <11> og <12> ovenfor) og dels en procentfordeling på grundlag af de såkaldt vægtede marginaler (jf. punkt <13> ovenfor). De uvægtede marginaler viser fordelingen hos de faktisk undersøgte respondenter, der imidlertid ikke nødvendigvis er repræsentative for universet, dvs. den gruppe, hvorfra de er udvalgt. De vægtede marginaler er fremkommet ved anvendelse af en af primærundersøger genereret vægtvariabel, som tilsigter opnåelse af repræsentativitet med hensyn til visse kriterier, men den herved opnåede repræsentativitet er ikke nødvendigvis fyldestgørende i en sekundær analyse. Hyppigt vil det være nødvendigt at anvende en brugergenereret vægtvariabel, førend der kan drages slutninger om givne grupper i befolkningen på undersøgelsestidspunktet. Det skal endnu engang understreges, at enhver henvendelse vedrørende den her beskrevne undersøgelse skal rettes til DDA, som ligger inde med yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl; denne bestemmelse er indført for at forstyrre donor mindst muligt. Ligeledes skal der henvises til de publikationsbetingelser, som er aftrykt forrest i denne publikation. Såvel primærundersøgeren som DDA har søgt at gøre genanvendelse af det indsamlede datamateriale lettest mulig - og er til rådighed med yderligere assistance. Imidlertid ligger det videnskabelige ansvar for analyseresultater og foretagne konklusioner hos den, der foretager den sekundære analyse.

9 STANDARD STUDIEBESKRIVELSE DDA-1528 Datamateriale DDA-1528: Titel: Gallup Omnibus Data Undersøgelsens status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen. Danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg Sprog anvendt i denne studiebeskrivelse: dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1528: Gallup Omnibus Data Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-1528, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (14684 respondenter, 41 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (41 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes:. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gallup Markedsanalyse A/S; Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gallup Markedsanalyse A/S; Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1989 består af 15 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i I hver af de 15 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen

10 fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1989: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; forsørgerens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og lønningsform; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen, bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden, partipræference samt om respondenten stemte ved valget den 10. maj Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 01 er: Respondentens tilslutning til EF; om respondenten vil afgive organer til transplantation; dødskriteriet; hvilke problemer der er vigtige for DK at få løst; respondentens holdning til skattetænkning; arbejdsløshed kontra lønnedgang og om det er vigtigt med en at få en pensionsreform. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 02 er: Hvilke egenskaber kvinder finder attraktive hos mænd med hensyn til personlighed, udseende og profession; den danske u-landshjælp; antallet af politiske flygtninge; den nuværende regerings virke; lederegenskaber hos mænd og kvinder. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 03 er: Kendskab og forventninger til det indre marked i EF; om Europaparlamentet eller den danske regering skal have størst politisk indflydelse i EF; om respondenten mener, at et forsvarspolitisk samarbejde i EF vil få indflydelse på Danmarks medlemskab af NATO; respondentens tilslutning til en politisk union; respondentens syn på USA; dansk medlemskab af NATO; vurdering af forskelle på en socialdemokratisk og en borgerlig regering; undertekster i TV; om samfundet svigter de unge; adgang til transplantationer; handel med organer; dansk industris annoncekampagne. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 04 er: Om respondenten forventer forliget på arbejdsmarkedet vil medføre ændringer for følgende områder: arbejdsløsheden, udlandsgælden, konkurrenceevnen og landets økonomi; om respondenten er medlem af en fagforening under LO. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 05 er: Respondentens tilslutning til EF; holdningen til islam og hvad de to TV-kanaler, Danmarks Radio og TV 2 lægger mest vægt på. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 06 er: Respondentens kendskab til Tyrkiet og tyrkere; TV udsendelserne "Lykkehjulet"; anklagen mod Ninn Hansen i tamilsagen; omlægning af Danmarks økonomiske politik. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 07 er: Om respondenten foretrækker tiltaleformen "De" eller "du"; respondentens holdning i striden mellem israelerne og araberne; planer for sommerferien; respondentens tilslutning til EF; om respondenten vil afgive organer til tranplantation; dødskriteriet; underteksterne i TV; om samfundet svigter de unge; respondentens brug af briller; forholdet mellem den katolske og den protestantiske tro og om pave Paul er en

11 fremskridtsvenlig pave. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 08 er: Respondentens holdning til indførelse af begrænsninger i adgangen til at indtage alkohol; alkoholforbruget på arbejdspladsen; respondentens tilslutning til EF; begrænsning i antallet af politiske flygtninge; dansk industris annoncekampagne; hvilke samfundsproblemer respondenten vurderer som de vigtigste at få løst; respondentens foretrukne områder for skatteændringer; fordelingen af skattelettelserne og respondentens interesse for den katolske tro. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 09 er: Hvem respondenten vurderer som den bedste repræsentant for Fremskridtspartiet: Helge Dohrmann, Mogens Glistrup eller Pia Kjærsgård. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 10 er: Respondentens tilslutning til EF; kendskab til EF's stævning af Danmark for EF-domstolen; forskelsbehandling af store og små lande inden for EF; respondentens holdning til Storebæltsforbindelsen; om respondenten har kørekort og bil og vurdering af hastighedsgrænserne. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 11 er: Hvilke af De Ti Bud respondenten husker og finder vigtigst at efterleve; om respondenten bander; om respondenten mener, man bør fordømme: medlidenhedsdrab, selvmord og abort; indførelse af dødsstraf i Danmark; utroskab som årsag til skilsmisse; om kvinder bør være uskyldige indtil ægteskabet; respondentens tro på Gud; søndag som helligdag; vigtigst for opdragelse af børn; tyveri; skattesnyd; holdning til sladder; formuefordeling; indkomstforskelle; alkohol på arbejdspladsen; begrænsning i antallet af politiske flygtninge; regeringens virke og respondentens medlemskab af den danske Folkekirke. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 12 er: Respondentens interesse for politik; om respondenten stoler på politikere og finder det rigtigst at stemme på samme parti ved folketings- og kommunalvalg. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 13 er: Danmarks modtagelse af flygtninge; flygtninge i respondentens opholdskommune; kommunale skatter versus servicetilbud. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 14 er: Om Danmark skal være et monarki eller en republik; Dronning Margrethes virke; respondentens holdning til homoseksuelles adgang til at indgå ægteskab; begrænsning i antallet af politiske flygtninge. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 15 er: Respondentens forventninger til 1990 med hensyn til: priser, arbejdsløsheden, forholdene på arbejdsmarkedet, Danmarks økonomi og egen levestandard. Datatype: spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i den oprindelige stikprøve kendes ikke, og svarprocenten kan derfor ikke

12 udregnes, men Gallup anfører, at man via op til tre genbesøg opnår en svarprocent på Datasættets størrelse: respondenter (vægtet); 41 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: respondenter Omnibus nr. uvægtet vægtet variable Omnibus nr. 01 (DDA-1529) Omnibus nr. 02 (DDA-1530) Omnibus nr. 03 (DDA-1531) Omnibus nr. 04 (DDA-1532) Omnibus nr. 05 (DDA-1533) Omnibus nr. 06 (DDA-1534) Omnibus nr. 07 (DDA-1535) Omnibus nr. 08 (DDA-1536) Omnibus nr. 09 (DDA-1537) Omnibus nr. 10 (DDA-1538) Omnibus nr. 11 (DDA-1539) Omnibus nr. 12 (DDA-1540) Omnibus nr. 13 (DDA-1541) Omnibus nr. 14 (DDA-1542) Omnibus nr. 15 (DDA-1543) Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: til Dimensioner i tid: tværgående (engangs) studie - med delvis replikation. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedure: flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum).

13 b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: til Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af bortfald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje; varighed (af interview); faktisk antal besøg. Respondentens samarbejdsvilje er angivet indirekte i form af svaret på et spørgsmål om, hvorvidt respondenten er villig til at lade sig interviewe igen i forbindelse med en anden undersøgelse. Interviewets varighed er ikke angivet direkte, men med en angivelse af, inden for hvilket tidsrum målt i hele timer interviewet har fundet sted. Vægtning. Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: studiebeskrivelse: dansk; skemaer: dansk; kodebog: dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde, manglende og uspecificerede koder. Kun de dokumenterede koder overføres fra column binary filen til tegnfilen. Fejl fundet inden for de dokumenterede koder (ulovlige dobbelthulninger) tildeles en speciel fejlkode.

14 Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen kun efter skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S. Alle forespørgsler bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Gallup Markedsanalyse A/S; Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende syv kategorier: København indre by, København ydre by, Nordlige forstæder, Syd/vestlige forstæder, provinsbyer med over indbyggere, andre provinsbyer og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: under 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: uden lønnet erhverv; med lønnet erhverv, deltid; med lønnet erhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention hvis der var valg nu. INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1989 er gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i DDA modtog data i column binary format og har omformet dem til tegnformat ved hjælp af programmet DDAQSP og programpakken SAS. I denne proces er fejl i form af multiple huller i variable, hvor der kun måtte være et, blevet fundet og tildelt en speciel kode (se nedenfor). Desuden er der i variabelgrupper, som er dannet ud fra spørgsmål, hvor flere svar var mulige, genereret en uoplyst-kode. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format).

15 Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V6). Disse variable tjener til identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V7-V41). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1989, kan genfindes i DDA-1528 Gallup Omnibus Data 1989, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser. (3) Specielle spørgsmål (ingen): Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data Som det fremgår af ovenstående, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: (1) Fejl (MD2): Fejl er kodet som strenge af otte-taller (8, 88,...) (2) Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9, 99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, som nævnt ovenfor, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0 (nul), som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet, der består af et tre-cifret tal. Denne reference angiver datas oprindelige placering: Første ciffer er kortnummeret, mens andet og tredje ciffer er kolonnenummeret. V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4

16 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 1528 for alle cases. V ÅRSTAL start 5, bredde 4 Årstal. Denne variabel har værdien 1989 for alle cases. V OMNIBUS NUMMER start 9 Busnummer. Variablen angiver undersøgelsens nummer inden for året Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr Omnibus nr vægtet antal: V DDA SEKVENSNUMMER start 11, bredde 4 Sekvensnummer. Respondent-sekvensnummeret er konstrueret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med et 4-cifret, fortløbende nummer. V GALLUP SKEMANUMMER start 15, bredde 4, manglende data: = 9999

17 Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation. Nummeret er fortløbende med 4 cifre. V GALLUP KORTNUMMER start 19, bredde 2, manglende data: = 99 Kortnummer Gallups kortnummer. Refererer til det deck, hvorpå variablen V VÆGTNING start 21, bredde 8, decimaler 6, manglende data: = Vægtning V KØN start Køn Mand Kvinde - V ALDER start 30, manglende data: = Alder v% md% antal kode år år år år år år år år år år år år år

18 år år år år eller derover Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V BOLIGENS ART start Boligens art En-families hus To-families hus Gård Etageejendom Værelse vægtet antal: V EJE/LEJE BOLIG start Ejes boligen eller lejes boligen Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig V STILLING I HUSSTAND start Svarpersonens stilling i husstanden Husfader Husmoder Anden voksen V HUSMODERENS ERHVERV start 35

19 243. Husmoderens erhverv Ingen kvin. husmoder Uden selverhverv Selverhv. heltid Selverhv. deltid Medhjælp. ægtefælle V ANTAL PERSONER start Antal personer i husstanden person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: V PERSONER > 15 ÅR start Antal personer i husstanden (15 år eller derover) person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: V PERSONER < 14 ÅR start 38, manglende data: = Antal personer i husstanden (14 år eller derunder)... v% md% antal kode person

20 personer personer personer personer personer eller flere Uoplyst svarprocent: 32 vægtet antal: V BØRN: INGEN start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Ingen børn Ikke nævnt Nævnt V BØRN: 0-1 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Børn, 0-1 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: 2 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Børn, 2 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: 3-5 ÅR start 42

21 250. Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Børn, 3-5 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: 6 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Børn, 6 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: 7-12 ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Børn, 7-12 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: UNGE ÅR start Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Unge, år Ikke nævnt Nævnt V BØRN: UNGE ÅR start 46

22 254. Hjemmeboende børn i husstanden - børnenes alder... Unge, år Ikke nævnt Nævnt V EGEN SKOLEUDDANN. start Egen skoleuddannelse Folkeskole, 7 år Folkeskole, 8-9 år Mellem/real/10.klas Stud./HF --- V UDDAN: GRUNDLÆG start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Grundlæg.erhv.udd Ikke nævnt Nævnt V UDDAN: AFSLUT ERHV start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Afslut.erhv.udd Ikke nævnt Nævnt V UDDAN: HØJERE KORT

23 start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Højere, kort varigh Ikke nævnt Nævnt V UDDAN: HØJERE MELL. start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Højere, mellm varigh Ikke nævnt Nævnt V UDDAN: HØJERE LANG start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Højere, lang varigh Ikke nævnt Nævnt V UDDAN: INGEN start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Ingen Ikke nævnt Nævnt

24 V UDDAN: IKKE SVARE start Egen erhvervs-/efter-uddannelse... Vil ikke svare Ikke nævnt Nævnt V SVARPERSONS ERHVERV start Svarpersonens erhverv Arb. ufagl. (ej spc.) Arb. ufagl. (spec.arb) Arbejder faglært Funk./tjen.mand, lav Funk./tjen.mand, høj Selvst. landbrug Selvst. detail/håndv Selvst. iøvrigt Lærling/elev/stud Pensionist o.lign Gift uden selverhverv Medhjælp. ægtefælle vægtet antal: V OFF/PRIV ANSAT start 57, manglende data: >= Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed... v% md% antal kode P: Industri/håndværk P: Handel/transport P: Service P: Landbrug/fiskeri O: Forsvar/politi O: Administration O: Sundhedsvæsen O: Undervisning O: DSB/post e.lign O: Ikke beskæftiget p.t Fejlkode

25 svarprocent: 100 vægtet antal: V SVARPERS INDKOMST start Svarpersonens nuværende indkomst Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller mere Ved ej/vil ej svare vægtet antal: V HUSSTANDS INDKOMST start Husstandens samlede nuværende indkomst Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller mere Ved ej/vil ej svare vægtet antal: V CIVILSTAND start 63, manglende data: >= Civilstand v% md% antal kode

26 Ugift Gift Samlevende Skilt/separeret Enke/enkemand Fejlkode svarprocent: 100 vægtet antal: V VALGET MAJ 1988 start 64, manglende data: = 99 eller >= Hvilket parti stemte De på ved Folketingsvalget 10. maj 1988? v% md% antal kode Socialdemokratiet Radikale Konservative Socialistisk F. P De Grønne Kommunister Centrum-Demokrat Fælles Kurs Kristelig Folkep Venstre Venstresocials Fremskridtspar Ikke stemmeret Husker ikke parti Ikke svare parti Stemte ikke Stemme blankt Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V VALG I MORGEN start 66, manglende data: = 99 eller >= Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen v% md% antal kode Socialdemokratiet Radikale Konservative Retsforbundet Socialistisk F. P De Grønne Kommunister

27 Centrum-Demokrat Fælles Kurs Kristelig Folkep Venstre Venstresocials Fremskridtspar Andre partier Ikke stemmeret Ved ikke parti Ikke svare parti Vil ikke stemme Stemme blankt Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V REGIONER start 68, manglende data: = Regioner v% md% antal kode Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland Lolland/Falster Bornholm Fyn Øst-Jylland Nord-Jylland Vest-Jylland Syd-Jylland Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: V URBANISERING start 70, manglende data: = Urbanisering v% md% antal kode Provinsbyer over indb Provinsbyer indb Landdistrikter København indre by Københavns nordlige forstæder Københavns syd/vestl. forstæder København ydre by Uoplyst svarprocent: 96 vægtet antal: 21849

28

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- DDA-0129 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- DDA-0515 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- DDA-1612 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet DDA-0461 -------- Datamateriale ------------- De 16-25 åriges boligsituation, 1981 ----- ----- ----- ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Kjær Jensen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere