VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE"

Transkript

1 VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

2 Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik & Miljø Luftfotos: Profil luftfoto Øvrige fotos: Teknik & Miljø Kort: Teknik & Miljø

3 FORORD Denne Planstrategi er Vamdrup Kommunes oplæg til en kommende kommuneplanlægning i ny Kolding kommune. Formålet med strategien er at få fastlagt de vigtigste fokusområde i den fremtidige fysiske planlægning, som byrådet finder væsentlige i forhold til det igangværende arbejde med kommunesammenlægningen. Planstrategien er opbygget med en indledning efterfulgt af en fastlæggelse af målsætninger og initiativer for de 5 ovennævnte områder. Forslag til planstrategi er foreløbigt godkendt af byrådet den 30 januar 2006 Vamdrup kommune sender forslaget i offentlig høring i perioden 28 februar april Forslag og ideer der fremsendes vil indgå i det videre arbejde. Venlig hilsen Planstrategien fokuserer på 5 primære indsatsområder som er: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer For de disse 5 områder er der opstillet målsætninger og initiativer Planstrategien er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at Byrådet kan offentlige en planstrategi, når Byrådet finder det nødvendigt. Mike Legarth Borgmester 1

4 2 PLANSTRATEGI 2005

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 01 Indledning 05 Byudvikling og boligudbygning 07 Erhvervsudvikling 11 Bymiljø 15 Det grønne i Vamdrup by 19 Landdistrikter og landsbyer 23

6

7 INDLEDNING Vamdrup kommune står foran at skulle udarbejde en helt ny kommuneplan i regi af Ny Kolding kommune. På den baggrund har Vamdrup byråd vurderet, at det er væsentligt at få klarlagt de fremtidige visioner og mål for Vamdrup kommunes nuværende områder, så det i den kommende fælles planlægning er kendt, hvor Vamdrup kommune gerne vil hen i fremtiden i forhold til den fysiske planlægning. Derfor skal denne strategi ses som et oplæg og forudsætninger for den kommende nye kommuneplan i Ny Kolding kommune. Vision Det er byrådets vision, at den fremtidige udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for natur, miljø og mennesker, men samtidigt sikre en kontinuerlig udvikling, hvor det stadig er muligt at etablere ny boliger og tiltrække nye virksomheder. Bæredygtig udvikling anser Vamdrup kommune, som en udvikling der påser parametrene, der fremgår af nedenstående kasse: Nye boligområder skal etableres i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. Der skal være et varieret boligudbud til alle generationer Der er taget stilling til nye erhvervsområder, til nye virksomheder og udvidelse af eksisterende virksomheder Der er gode velfungerende tilbud til børn og unge Der skal være god rammer for alle aldersgrupper, som skal medvirke til øget livskvalitet Der er gode fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, herunder gode fysiske rammer for udfoldelse af disse Der skal være naturområder for alle, og den biologiske mangfoldighed i disse skal sikres, og der skal samtidigt være gode adgangsmuligheder til naturen Målet er endvidere at sætte fokus på de områder, der skaber de fysiske rammer for vores hverdag. For det er vigtigt i den kommende byudvikling at skabe rammer, der tiltrække og fastholder borgerne i vores område, da det er medvirkende til fortsat at sikre en udvikling i forhold til kultur, miljø, bymiljø og ikke mindst en fortsat erhvervsudvikling. De væsentligste emner i forhold til den fysiske planlægning og tiltrækning og fastholdes af borgerne er Boligområderne og deres placering og indretning Bymiljø, herunder fritid, kultur og handel Rekreative muligheder I forhold til de opstillede parametre og ovenstående har byrådet besluttet at arbejde med 5 fokusområder, som alle tager udgangspunkt i den fysiske planlægning, dvs. de fysiske rammer for vores hverdag. Det er områderne: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer 5

8 I forhold til øvrige områder, såsom de mere bløde område som børn, ældre osv, er de ikke medtaget i denne strategi, da der allerede er vedtagne visioner og handlinger for disse områder. Gældende planlægning Udgangspunktet for denne planstrategi er gældende planer og Vamdrup byråds vedtagne visioner. I Trekantområdet er der udarbejdet en fælles planlægning med udgangspunkt i, at Trekantområdet i 2000 blev udpeget som landsdelscenter. Derfor er der udarbejdet en fælles planstrategi i 2002, og i foråret 2004 er den fælles hovedstruktur for Trekantområdet vedtaget. Den fælles hovedstruktur indeholder følgende emner: Storbyliv Bosætning Erhverv Uddannelse Persontransport Godstransport arbejde med. Hovedstrukturen indeholder endvidere de konkrete udpegninger af nye bolig- og erhvervsområder samt den fysiske afgrænsning af centerområdet. Med vedtagelsen af ovennævnte hovedstruktur, har Vamdrup kommune vedtaget en hovedstruktur i henhold til planloven. I tilknytning til ovenstående skal der udarbejdes rammebestemmelser, som skal være udgangspunktet for den fremtidige lokalplanlægning. Disse er vedtaget af Vamdrup byråd den 30 januar 2006 og offentliggøres samtidig med nærværende planstrategi Vamdrup byråd har en række vedtagne visioner som ligeledes er et vigtigt udgangspunkt for Planstrategi Indenfor hvert område er fastlagt de overordnede målsætninger og retningsliner, som kommunerne i Trekantområdet skal 6

9 BYUDVIKLING OG BOLIGUDBYGNING Målsætninger at sikre, at der er et varieret udbud af grunde til boliger i Vamdrup udbygning af boligområder skal ske i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. at bevaringsværdige bygninger og bymiljøer skal bevares at integrere det grønne element i forbindelse med nye boligområder da forskellige typer byggeri tiltrækker forskellige familietyper og størrelse. Derudover kan etablering af faciliteter såsom, skoler, børnehaver, daginstitutioner, rekreative områder have betydning. Erhvervsudvikling har mindre betydning, da mange er parat til at pendle for at komme på arbejde. Ifølge Danmarks statistik vil der i Vamdrup kommune i 2014 være 7721 indbyggere, men byrådet er overbevist om, at bl.a. ved en god byudviklingsplanlægning er det muligt at tiltrække nye borgere, som vil øge befolkningstilvæksten yderligere, hvilket de sidste par år også har bevidst. Fra 2000 og frem til 1. januar 2005 er der kommet 291 nye borgere til Vamdrup kommune Vamdrup kommunes eksisterende boligområder er karakteriseret ved, at en langt overvejende andel af boligerne er parcelhuse. Stuehuse til landbrugsejendomme 349 Parcelhuse 1723 Række-,kæde- og dobbelthuse 466 Etageboligbebyggelse 429 Vamdrup kommune har pr. 1. januar indbyggere, og der er i perioden opført 181 nye boliger, primært i form af parcelhuse og andelsboliger. Byrådet vil arbejde for, at der sker en fortsat befolkningstilvækst i Vamdrup kommune, og det skal bl.a. ske ved at skabe de rette rammer for byudvikling. For det er velkendt, at muligheden for at påvirke befolkningsudviklingen bl.a. ligger i typen af nybyggeri, der gives tilladelse til, Befolkningsprognose: Kilde, Danmark statistik 7

10 Når Vamdrup kommunes boliger studeres, kan det konstateres, at boligernes alder afspejler det udviklingsforløb, der har præget kommunens byer. En stor del af boligerne i Vamdrup er bygget i enten perioden omkring år 1900 eller i perioden I den første periode er det især en udbygning omkring gaderne. Jernbanegade, Østergade og Vestergade Fra 1960 og fremefter er mange af de klassiske parcelhuskvarterer blevet bygget, bl.a. Hvidøre, Højvang Nord, Tyrings Ager. 8 Husst ande efter boligst ørrelse m m m2-39 m m m m m2 Boligstørrelser: Kilde: Danmarks statistik Trelle Ager Af nedenstående diagram over boligstørrelsen fremgår det endvidere at omkring. 60 procent af boligerne er mellem m² store, hvilket indikere et stort antal parcelhuse og lign. Dette er et væsentlige udgangspunkt for den fremtidige planlægning. Et andet udgangspunkt er Trekantområdets fælles planlægning, som er udmøntet i en fælles hovedstruktur for Trekantområdet , hvor der er lagt vægt på, at udgangspunktet for fremtidens boliger er sammensætningen af fremtidens befolkning. Derfor er der for Trekantområdet fastsat som helhed, at fremtidens boliger skal bestå af: 40% byboliger 50% haveboliger 10% landsbyboliger I Vamdrup kommune vil ovenstående i vid udstrækning være muligt at opfylde, hvis der i de kommende udstykninger arbejdes med en kombination af byboliger og haveboliger. Derudover er det muligt at arbejde for en hvis fortætning i de eksisterende boligområder og bymidten. Skovbrynet Hovedprincipperne for den kommende udvikling Der er foretaget en vurdering af Vamdrup by s fremtidige udviklingsmuligheder, bl.a. med udgangspunkt i Vamdrup kommunes Lokal Agenda 21 strategi, hvor det er Vamdrup kommunes målsætning at fremtidig byudvikling skal ske med respekt for om-

11 givne miljø og landskab og samtidigt skal det sikres, at investeringer i bestående infrastruktur og servicefaciliteter udnyttes Derfor skal der i forbindelse med fremtidige udstykninger i Vamdrup arbejdes for ar skabe boligområder, der har tilknytning til natur såvel visuelt som direkte, da det er kendt, at nærhed til natur har betydning for folks valg. Derfor skal vandrestier langs Vamdrups vandløb og søer, ny skov, og andre rekreative arealer integreres i de fremtidige boligområder. En anden vigtig parameter bliver tilknytningen til eksisterende servicefaciliteter, dvs. skoler, børnehaver, vuggestuer, fritidsfaciliteter osv. Derudover er selve geografien en væsentlig parameter i forbindelse med byudvikling. I forhold til geografien i Vamdrup kan det konstateres, at det ikke er muligt at foretage yderligere udbygning mod øst. Vamdrup er i den retning afgrænset af erhvervsområdet og omfartsvejen. Mod syd og nord er det ligeledes konkluderet, at en umiddelbar større udbygning ikke er mulig. Derfor koncentreres byudvikling mod vest i et bælte fra Bastrup og til Bønstrup sø, som det fremgår af kortet på denne side, samt ved at foretage en fortætning, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Fremtidig udviklingsområde Områdets nuværende karakter Det afgrænsede område er bl.a. kendetegnet ved, at to oprindelig mindre bysamfund i form af Bastrup og Vester Vamdrup er 9

12 beliggende indenfor området. Byrådet ønsker i den forbindelse, at byudvikling op ad disse skal ske med i respekt for den traditionelle byggeskik og udstykninger i landsbysamfund, dvs. at udgangspunktet skal være parcelhuse placeret langs gadeforløb. Området er endvidere karakteriseret ved, at vandløbene Vamdrup å, Kongeåen og Bønstrup å løber gennem området samt at Bønstrup sø er beliggende mod nord. Der skal ved disse tages hensyn til de naturmæssige værdier, og der skal være spredningskorridorer, der kan være medvirkende til sikring af biologisk mangfoldighed. Vamdrup kommune kan på nuværende tidspunkt pege på en række potentielle områder, der fremgår af kortet på denne side. Disse områder skal vurderes og generelt skal Vamdrup undersøges for potentielle byudviklingsområder. Den kommende fortætning og udbygning skal ske med udgangspunkt i den tidligere nævnte fælles hovedstruktur for trekantområdet og Vamdrup kommunes Agenda 21 målsætninger. Initiativer Der skal udarbejdes en masterplan, hvor det fastlægges, hvor der præcist kan placeres nye boligområder, og hvordan disse kan udnyttes og bindes sammen med det omkringliggende landskab 10 Potentielle boligområder

13 ERHVERVSUDVIKLING Målsætninger Erhvervsstrukturen skal baseres på den eksisterende struktur, men mulighederne for at tiltrække moderne, miljøvenlige og vidensbaserede erhverv skal forfølges Der skal altid være et bredt udbud af ledige arealer til erhvervsbyggeri i kommunen, og indretningen af erhvervsområderne og tilslutning af infrastruktur skal være velkendt I Vamdrups centerområde skal der tilskyndes til placering af forretninger og mindre kontor- og servicevirksomheder, der naturligt kan indpasses Etablering af motortrafik helt til Kolding, for at sikre en optimal pendling mellem Vamdrup og motorvejsnettet Vamdrup kommune har i perioden solgt 8,9 ha erhvervsjord i Bønstrup industripark Det er væsentligt, at Vamdrup kommune stadig kan tiltrække virksomheder ved at medvirke til at skabe de rette rammer for erhvervsvirksomhederne. I den forbindelse kan der konstateres et stigende behov for at skelne mellem forskellige typer af virksomheder og forskellige typer af erhvervsområder til disse, når der skal findes byggegrunde til nye virksomheder og udvidelsesmuligheder for de eksisterende. I den henseende er den fælles hovedstruktur et væsentligt udgangspunkt, hvor det er fastlagt, at erhvervsudviklingen i Trekant- Vamdrup kommune er traditionelt kendt som en erhvervsvenlig by kendetegnet ved at en række traditionelle industrivirksomhed er placeret i byen. Byrådet er naturligvis interesseret i understøttet og fastholde disse virksomheder, men samtidigt skabe arbejdspladser og støtte en udvikling hvor nye typer af virksomheder etablerer sig i kommunen. Der er i Vamdrup kommune 3531 personer i den erhvervsaktive alder mellem 20 og 66 år, og der i alt 364 virksomheder i Vamdrup, som omfatter alt fra landbrug, forretninger til produktion pendler ud af kommunen for at arbejde, især til Kolding kommune hvor i alt 924 personer pendler, derudover er det primært til de øvrige nabokommuner i Trekantområdet. Der er ca som pendler til Vamdrup for at arbejde. Bønstrup industripark 11

14 området skal ske med udgangspunkt i ABC-principperne, som sigter mod at placere rette virksomhed på rette sted. Principperne er bl.a. fastlagt som følger: at virksomhederne får mange velegnede lokaliseringsmuligheder i Trekantområdet som helhed at virksomhedernes trafikale miljøbelastning reduceres at den kollektive trafik udnyttes effektivt at virksomhederne får gode naboforhold med naboer der ligner dem selv at virksomhedernes etablering fremtidssikres, så de kan være sikre på at være i området fremover Et andet vigtigt udgangspunkt er Vamdrup kommunes placering infrastrukturmæssigt, der sikrer et fundament for at opnå ovenstående, da Vamdrup kommune er tæt på det overordnede motorvejsnet og samtidigt er erhvervsområderne tilknyttet jernbanenettet. Dertil kommer at Koldingegnens lufthavn er placeret ved Vamdrup, og det vigtigt for byrådet, at der arbejdes for at sikre denne lufthavn. Vamdrup byråd ønsker endvidere at arbejde for en fortsat betjening af Vamdrup med kollektiv trafik, dvs. bus og tog, herunder PLANSTRATEGI 2005 sikring af en fortsat timedrift fra Vamdrup Eksisterende erhvervsområde og infrastruktur Udover ovenstående er det Vamdrup byråds vurdering, at tiltrækning af arbejdskraft ligeledes er af stor betydning for erhvervsudvikling. Det betyder fokus på de øvrige emner i denne strategi, dvs. bosætningsmuligheder, kulturelle tilbud, og tilbud til børn og unge m.v. Arealudlæg til erhverv Vamdrup kommune har fortsat en ret stor restrummelighed i allerede byggemodnet erhvervsområder på 12

15 10 Ha i Bønstrup industripark 4000 m² ved Bavnevej Samtidigt er der udarbejdet lokalplan for et 23 ha stort erhvervsområde i Bønstrup Industripark, som ikke er byggemodnet for nuværende. Derfor er der på nuværende PLANSTRATEGI 2005 tidspunkt ikke behov for udlæg af yderligere arealer til erhvervsformål. De eksisterende erhvervsområder med den væsentligste infrastruktur fremgår af kortet på side 12. Vamdrup kommune er, på trods af at der ikke er et akut behov for yderligere arealer, opmærksom på, at der kan opstå et behov senere i planperioden. Derfor skal der arbejdes for et areal til fremtidig brug øst for det nuværende Bønstrup Industripark. Arealet afgrænses af Koldingvej og Grindstedvej, som det fremgår af kortet på denne side. Områdets beliggende langs Koldingvej er optimal i forhold til tilknytning til den overordnede infrastruktur, og erhvervsområdet får en synlighed, som kan være brugbar for vise typer af virksomheder. I overensstemmelse med principperne i den fælles hovedstruktur skal det nye areal opdeles i 2 til henholdsvis B- og C-område. B-område til mindre håndværks- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og kontoer C-område til produktionsvirksomheder, håndværk og lagervirksomhed Nye erhvervsområder 13

16 Initiativer Fortsætte samarbejdet i Trekantområdet Danmark med henblik på skabelse af samlet attraktivt erhvervsområde i Trekantområdet Aktiv deltagelse i Kolding erhvervsråd, som skal sikre en fælles profilering af området Udarbejdelse af en konkret dispositionsplan for Bønstrup industripark, så det bliver kendt for samarbejdspartnere, investorer og Ny Kolding kommune, hvordan området skal udnyttes Arbejde for styrkelse af infrastrukturen til og fra Vamdrup, herunder motortrafikvej, jernbane og lufthavn Arbejde for en samlet erhvervsudviklingsplan for Ny Kolding kommune, der tager udgangspunkt i de eksisterende erhvervsområders styrker 14

17 BYMILJØ Målsætninger arbejde for at Vamdrup by stadig er et attraktivt center for handel, fritid og kultur også i en ny kommunal struktur at understøtte en renovering og bevarelse af de karakteristiske bymiljøer i Vamdrup by Det er byrådets vision, at Vamdrup stadig skal være et naturligt centrum for Vamdrup bys borgere og opland for handel, kultur og oplevelser. Dette skal også være gældende i den nye kommunestruktur. Derfor skal der fokus på, at der skabes rammerne for bevarelse af handel og erhverv samt at Vamdrup by har en række kulturelle og fritidstilbud som er interessante for alle aldersgrupper. Derudover er det væsentligt, at der også gives mulighed for indpasning af boliger i bymidten, således at der er liv i Vamdrup by efter lukketid. Dertil kommer det grønne element, som behandles nærmere i afsnittet om rekreative arealer Endelig er det byrådets mål, at der skabes mulighed for en arkitektonisk styrkelse og bevarelse af bymidten. Udgangspunktet er at bevare det klassiske gadeudtryk for gader etableret i forbindelse med stationsbyernes tilblivelse omkring år Udgangspunktet for det fremtidige arbejde med opfyldelse af ovenstående målsætninger skal være Vamdrups nuværende bymidte samt området omkring det kommende Kultur- og Fritidscenter, der er beliggende ved den eksisterende hal og rådhuset. Disse områder skal have hver deres funktioner, hvor bymidten skal have handel erhverv og boliger, og hvor Kultur- og Fritidscenteret naturligt skal være centrum for kultur og fritid. Det bliver væsentlig for den kommende planlægning, at de 2 områder forbindes, således at Vamdrup har et naturligt og samlet centrum, og der gennem et fungerende bymiljø. Bymidten Vamdrup by er kommunes hovedby, der fungere som serviceby for hele kommunen. Byen er en klassisk stationsby, der er vokset op omkring jernbanen i slutningen af det 19 århundrede, og det præger bybilledet i gaderne Jernbanegade, Søndergade, Vestergade og Østergade, og mindre omkringliggende gader. De ovennævnte gader mødes alle i selve Vamdrup bymidte, der er centreret omkring torvet/rundkørslen og centerparkeringspladserne ved Nørregade. Området i sin nuværende form er etableret først i 1980 erne, og er mht. bygninger og indretning en typisk repræsentant for den tids arkitektur og indretning. I forbindelse med etableringen dengang blev det besluttet, at en række bygninger fra år 1900 skulle bevares, da de var væsentlige for byens historie. Torvets rundkørsel blev etableret omkring 1990 Billede af rundkørslen 15

18 Bymidtens afgrænsning Det væsentligste element i bymidten er detailhandlen, og der skal være fokus på at understøtte dette i bymidten. Der er p.t. 5 dagligvareforretninger 17 udvalgsvareforretninger Det er, som ovenfor nævnt, målsætningen at skabe de rette rammer for handlende, borgere, kultur osv. Udgangspunktet skal være hvordan bymiljøet fungere, da bymiljøet spiller en afgørende rolle for bymidtens kvalitet som center. Det er vigtigt, at bymidten opleves som et rart og inspirerende sted at opholde sig, som borger, erhvervsdrivende og handlende. Vamdrup kommune har på nuværende tidspunkt igangsat initiativer, der skal forbedre bymidtens kvaliteter og rammer: I år 2000 blev der vedtaget en lokalplan for den primære del af bymidten, som skulle være udgangspunkt for den fremtidige udnyttelse og anvendelse af området. I år 2004 blev der igangsat en renovering, der omfatter center p- pladsen ved Nørregade, som blev igangsat ud fra en samlet renoveringsplan for området. Renoveringen omfatter Omlægning af p- pladserne og fjernelse af intern parkeringsvej Omlægning af Fredensgade og Nørregade Nye belægninger Nyt inventar og ny beplantning For at sikre en fortsat kontinuerlig renovering og udnyttelse af bymidten, er det byrådets målsætning, at der skal ske en samlet planlægning for bymidten, enten i form af en samlet strukturplan/helhedsplan, og eller en række delplaner, som f.eks. facade- og skilteregulativ. 16

19 Under alle omstændigheder skal den kommende planlægning omfatte: 1. Indretning af jernbanegade og banegårdspladsen 2. Arbejde for en arkitekturpolitik, der sigter mod at skabe et godt bymiljø gennem fornyelse, bevaring og forskønnelse af eksisterende bygninger, veje, pladser m.v. Dette skal bl.a. opnås ved et regulativ for facader og skiltning 3. Afdække mulighederne for fortætning i bymidten, og at det som udgangspunkt sker som randbebyggelse langs de eksisterende gader Kultur- og Fritidsområde Ved området omkring rådhuset og hallen er der igangsat et projekt, der skal skabe et sammenhængende område, som skal være et uformelt, socialt og attraktivt samlingspunkt for kultur og fritid i Vamdrup. På den baggrund blev der i 2004 udarbejdet et projekt, hvor Vamdrup hallen og svømmehallen, bliver omdannet til et nyt moderne Kultur- og Fritidscenter. Med centeret ønskes der skabt et sted for et bredt udbud af sportslige aktiviteter og forbedre muligheden for kulturelle tilbud. Byggeriet skal tage udgangspunkt i en udbygning af eksisterende byggeri, dvs. at Vamdrup hallen og svømmehallen bevares og inddrages i det nye Kultur- og Fritidscenter. Projektet skal baseres på følgende principper: At udforme de fysiske rammer således, at der gives optimale muligheder for et inspirerende og frugtbart idræts- og kulturmiljø At skabe dynamiske rumligheder og rumforløb, der giver befordrende rammer for en aktiv og kreativ udfoldelse Principskitse af Kultur- & Fritidscenter At de bygningsmæssige tilføjelser placeres og bearbejdes således, at de nuværende bygningsmæssige kvaliteter bevares og styrkes At skabe bedst mulig integration med eksisterende sportshal og svømmehal Hjertet i anlægget, den indre gade, forstærker gennem sin centrale placering og sin funktion som omdrejningspunkt kommunikationen mellem eksisterende og nye faciliteter At hele sportsanlægget fremstår som en helhed af overskuelige enheder koblet på et varieret gadeforløb At opnå enkelhed og overskuelighed i et anlæg, der er nemt at færdes i og orientere sig i At sikre fleksibilitet i daglig brug i forhold til de funktionsmæssige sammenhænge Udover selve centeret, skal der fokus på de omkringliggende arealer, således at der også sker en renovering af disse. 17

20 Sammenhæng i bymiljøet For byrådet er det vigtigt, at der arbejdes for et sammenhængende bymiljø, dvs. at bymidten og Kultur- og Fritidscentret skal søges forbundet, hvilket naturligt kan ske via de grønne arealer mellem områderne. Men det er byrådets mål, at der skal udarbejdes en plan for en forskønnelse og bedre udnyttelse af arealerne. Et princip for fremtiden kunne være forslaget, der fremgår af kortet på denne side. Initiativer Der skal udarbejdes et facaderegulativ for de historiske gadeforløb i Vamdrup Helhedsplan for den fortsatte renovering af Vamdrup bymidte Der skal udarbejdes et forslag til hvordan de enkelte bycentre forbindes og hvordan ikke udnyttet rum/pladser i byen kan anvendes Definition af Vamdrup by s rolle i den nye kommunale struktur Overordnet princip for sammenhængende bymiljø 18

21 DET GRØNNE I VAMDRUP BY Målsætninger: Via den fysiske planlægning skal der tages størst mulig hensyn til bevarelse af naturen og biodiversiteten. Ved byudvikling skal grønne kiler og områder prioriteres højt, så befolkningen får nem adgang til disse områder, og de enkelte områder skal søges forbundet Det grønne element omkring vandløbene gennem Vamdrup by skal sikres Der skal ske en udbygning af stisystemer gennem en række af de grønne områder Der skal tages hensyn til de landskabelige forhold omkring Vamdrup by mellem de bymæssige grønne områder og det åbne land. Derfor er det vigtigt at bevare de grønne kiler, der naturligt forekommer i landskabet i forbindelse med byudviklingen. I Vamdrup by er der to større grønne områder Margrethelund Frederikkelund Margrethelund er et mindre skovområde i I forbindelse med byudvikling er det vigtigt at bevare og skabe grønne områder, der kan give den enkelte borger et åndehul i by og bynære områder. Derudover skal der sikres områder, der skaber en sammenhæng Eksisterende rekreative arealer 19

22 tilknytning til Kongeåen, og der er i området stadion, tennisbaner og naturlegeplads, og derfor er området et væsentligt rekreativt område. Frederikkelund er beliggende i forbindelse med Bønstrup sø, og er ligeledes et mindre skovområde, der hænger sammen med det grønne areal langs den sydlige del af Bønstrup sø. Udover ovenstående har Vamdrup by det privilegium, at Vamdrup å og Kongeåen løber gennem byen. Det skaber en række grønne kiler igennem byen og langs disse er der etableret rekreative stier. Arealet ved Vamdrup hallen og Rådhuset er ligeledes et større rekreativt areal, hvor der foregår en række aktiviteter bl.a. af Bønstrup sø og Frederikkelund sportsmæssig karakter. Derudover forefindes en række mindre arealer. I den fremtidige udvikling skal udgangspunktet være en styrkelse af de eksisterende områder samt arbejde med muligheden for nye områder ved byudvikling, for derved at bevare Vamdrup som en grøn by. Styrkelsen af de eksisterende områder kan for det første ske ved at arbejde med anvendelse af områderne, dvs. skabe rammerne for at der kan ske aktiviteter indenfor områderne. der kan tiltrække Vamdrups borgere. Disse aktiviteter skal i nogen områder kombineres med, at der skal være naturområder, hvor det primære er oplevelsen af natur, dvs. at der i de områder ikke skal placeres for mange aktiviteter. Eksisterende områder I forhold til det første element, er Margrethelund en oplagt mulighed for et rekreativt område, hvor det er muligt at skabe rammerne for en række aktiviteter. I området er i forvejen beliggende, stadion, tennisbaner og en naturlegeplads. Derudover er Margrethelund beliggende således, at der er udvidelsesmuligheder mod syd på den anden side af Kongeåen. Af nye aktiviteter og faciliteter der kun være mulige indenfor området er bl.a.: Forhindringsbane & cykelcrossbane Scene Overdækket bålplads Større legeplads Udsigtstårn Udover ovenstående område vil området omkring det fremtidige Kultur- og Fritidscenter ligeledes været egnet til aktiviteter af forskellige rekreativ art, da der i området er boldbaner og større græsområder. I de øvrige områder skal det naturmæssige element så være fremtrædende således, at der sikres områder, der er medvirkende til bevarelse af natur og biodiversitet. Nye områder Efterhånden som der byudvikles omkring Vamdrup vil der ske en bearbejdning af de grønne områder og landskabsbånd der forefindes ved Vamdrup. Derfor er det vigtigt at landskabet bliver en integreret del af de nye byområder. Det udlagt byudviklingsområde i afsnittet 20

23 om boliger og byudvikling er beliggende i tilknytning til væsentlige natur- og kulturværdier i Vamdrup. For at sikre disse, er der en række landskabskiler og områder, der skal friholdes for større bebyggelser. De væsentligste landskabsbånd og grønne områder er følgende, som ligeledes fremgår af kortene på side 19 og denne side. Kongeåen og Vamdrup å. Det er naturligt at friholde et bånd langs vandløbene fra bebyggelse Et bånd nord for Bønstrup sø i overensstemmelse med gældende beskyttelsesliner samt et område vest for Bønstrup sø Et område mellem Skovbrynet og jernbane et potentiel skovrejsningsområde Syd for et kommende boligområde ved Bastrup Derudover er det vigtigt, at det ved fremtidig lokalplanlægning tages hensyn til afgrænsningen mellem by og land. Det er byrådets holdning, at der skal stilles særlige krav til udformningen af randbebyggelse og supplerende krav til beplantninger i form af levende hegn, skovplantning o.lign. For at skabe så gode rekreative muligheder, Potentielle rekreative arealer og forbindelseslinier er det endvidere vigtigt, at de eksisterende områder og de nye forbindes via et sammenhængende stinettet. Derfor skal der ske en fortsat udbygning af stinettet, således det bliver muligt at komme rundt i Vamdrups enkelte rekreative områder via et rekreativt stinet. De vigtigste rekreative forbindelser der skal etableres fremgår af kortudsnittet på denne side. 21

24 Derudover skal rekreative forbindelser ved Bønstrup sø og evt. ud til Søgård sø vurderes. Initiativer Undersøge mulighederne for en udvidelse af Margrethelund på sydsiden af Kongeåen i form af bynær skovrejsning samt undersøge muligheden for forskellige rekreative aktiviteter i området Undersøge mulighederne for ny natur og adgang til ny natur Udbygge det rekreative stinet Det grønne element skal indgå i masterplanen for byudvikling 22

25 LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER Målsætning I det åbne land og i landsbyerne skal de bestående miljøer søges beskyttet, samtidigt med at der skabes rammer for en vis udvikling. Vamdrup kommune omfatter et areal på ca ha, hvor af landdistrikterne omfatter ca. 90 %. Arealet omfatter en blanding af agerlandskaber, naturområder, rekreative områder, søer og åer og landsbyer, og udgangspunkt er, at den kvalitet der er i den struktur skal søges fastholdt og beskyttet, samtidig med at det åbne land skal benyttes, og der skal ske en vis udvikling. Det er denne sondring, der er den primære udfordring i landdistrikterne. Udgangspunktet for styringen af landdistrikterne er planloven, der foreskriver, at der i landzone ikke må udstykkes, bebygges eller foretages ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden landzonetilladelse. I forhold til jordbrugserhvervene findes der er en række undtagelse for ovenstående. Hovedformålet med de ovenstående beskrevne landzonebestemmelser er at modvirke byspredning ved at hindre ukontrolleret og uønsket bebyggelse. Siden 2002 har Vamdrup kommune haft landzonekompetencen, og på baggrund af de erfaringer Vamdrup kommune har haft med sagsbehandlingen siden 2002, er der udarbejdet et sæt retningslinier, som fremgår af kommuneplanens rammedel, der offentliggøres samtidigt med denne planstrategi. Det åbne land Det åbne land er opdelt i 3 primære områder, som er jordbrugsområder, områder med særlige landskabsværdier og naturområder, hvor langt den overvejende del i Vamdrup er traditionelt jordbrugsområde. De værdifulde landskaber er beliggende i den østlige og vestlige del af kommunen. I den østlige del er et område udlagt i forbindelse med Kongeåen, hvor Kongåen løber i en mindre dal. Dette område er endvidere væsentlig i forhold til den fælles hovedstruktur for Trekantområdet, hvor området indgår som et element i et landskabsbånd, som skal binde de enkelte byområder sammen. Landskabsbåndet skal løbe som en grøn korridor gennem hele Trekantområdet. Nord for området er der peget på muligheden for skovrejsning. I den vestlige del er det Fovslet skov og Svanemosen, som er primære naturområder i Vamdrup kommune, og er områder, der kan opleves forholdsvis upåvirket. Svane- Ødis og Ødis-Bramdrup samt det åbne land 23

26 Det åbne land mosen er endvidere en højmose, som skal bevares. Ud over ovennævnte værdifulde landskaber har Vamdrup kommune en række naturområde af betydning, hvor de væsentligste er Bastrup Skov, Ødis sø, Søgård sø samt en række vandløb. Landsbyerne For Vamdrup kommune er det af betydning at skabe rammerne for, at en fortsat vækst og udbygningsmulighed i landdistrikterne, og i forhold til de før beskrevne forhold i planloven, et det byrådets holdning, at denne vækst primært skal ske i forbindelse med de eksisterende landsbysamfund, for derved at styre udviklingen og sikre at en spredt udbygning med byggeri minimeres. Dette vil endvidere medvirke til at bevare jordbrugserhvervet og naturområderne. En positiv udvikling i form af vækst i landsbyerne skal sigte mod reetablering og understøttelse af de bestående landsbymiljøer, hvilket betyder at placering og udformning af nybyggeri bør ske med hensyntagen til landsbyernes struktur, bygningsudformning og kulturhistoriske værdier. Hjarup og Ødis-Bramdrup er bl.a. i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistoriske miljøer. Kvaliteten i de bestående landsbymiljøer er overskuelighed, små dimensioner og nærhed til naturen, og det er kvaliteter der i stigende grad efterspørges. Derudover vil man i Vamdrup kommune, ved bevarelse af landsbyerne, have et godt bosætningsalternative til den traditionelle stationsby Vamdrup. Udover bosætningsmuligheden skal det være muligt at etablere mindre erhverv, der 24

27 fornuftigt kan indpasses i et landsbymiljø. Det kan bl.a. naturligt ske i tiloversblevne landsbrugsbygninger. Omkring butiksbetjening er udgangspunktet i Vamdrup kommune, at betjening sker fra Vamdrup, dog er det byrådets intention, at det skal være muligt at etablere mindre butikker i landsbyerne Ødis og Hjarup. Dette er muligt med udgangspunkt i planloven, der fastlægger, at der er mulighed for etablering af gårdbutikker og butikker til lokal forsyning af landsbyer. Dertil kommer at landsbyerne Ødis og Hjarup er defineret som lokalcentre i den fælles hovedstruktur for Trekantområdet. I Vamdrup kommune er der beliggende 4 landsbyer, som er: Ødis Hjarup Ødis-Bramdrup Fovslet Hjarup Hjarup er et lokalcenter i den nordøstlige del af kommunen med kirke, købmand, og mindre lokale virksomheder. Forbundsskolen med idrætsanlæg og Trekløveren med plads til både små og store børn er beliggende 2 km nord for byen. Der skal fortsat arbejdes for etablering af nye boliger i Hjarup i form af huludfyldning og mindre udstykninger. Ødis Ødis er ligeledes et lokalcenter i kommunens østlige del. Her er bl.a. kirke, købmand, forsamlingshus og lokale virksomheder. Dertil kommer skole med hal og idrætsanlæg, børnehave og plejehjem. Der skal fortsat arbejdes for muligheden for nye udstykninger i Ødis, da Borgmestervænget et tæt på at være udsolgt. Dog er der ingen afklaring på nye muligheder pga. at der under Ødis er vandindvindingsområde for Ødis Vandværk, men for at sikre en mulighed for en mindre udbygning med boliger i Ødis, skal det afklares, hvor det er muligt at udstykke udenfor indvindingsområdet, konkret skal muligheder i den nordlige del af Ødis undersøges nærmere. Derudover skal det vurderes om det er muligt at flytte Ødis vandværks boringer, og dermed indvindingsområdet, for derved at forbedre mulighederne for nye udstykninger. Ødis-Bramdrup og Fovslet Er 2 mindre landsbysamfund, og der kan indenfor landsbyafgrænsningerne et beskedent boligbyggeri i form af huludfyldninger. Initiativer Der skal udarbejdes retningslinier for landzoneadministrationen, som skal sikre de nødvendige rammer for benyttelsen og beskyttelsen af vores landdistrikter Der skal foretages en gennemgang af de nuværende afgrænsede landsbyer, Ødis, Hjarup, Ødis-Bramdrup, Fovslet med henblik på at identificere behov og muligheder for byvækst. Hvis der afdækkes et behov, skal der efterfølgende udarbejdes lokalplaner Landsbyerne skal indgå i det fremtidige landsbyforum i Ny Kolding kommune. 25

28 26 PLANSTRATEGI 2005

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere