VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE"

Transkript

1 VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

2 Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik & Miljø Luftfotos: Profil luftfoto Øvrige fotos: Teknik & Miljø Kort: Teknik & Miljø

3 FORORD Denne Planstrategi er Vamdrup Kommunes oplæg til en kommende kommuneplanlægning i ny Kolding kommune. Formålet med strategien er at få fastlagt de vigtigste fokusområde i den fremtidige fysiske planlægning, som byrådet finder væsentlige i forhold til det igangværende arbejde med kommunesammenlægningen. Planstrategien er opbygget med en indledning efterfulgt af en fastlæggelse af målsætninger og initiativer for de 5 ovennævnte områder. Forslag til planstrategi er foreløbigt godkendt af byrådet den 30 januar 2006 Vamdrup kommune sender forslaget i offentlig høring i perioden 28 februar april Forslag og ideer der fremsendes vil indgå i det videre arbejde. Venlig hilsen Planstrategien fokuserer på 5 primære indsatsområder som er: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer For de disse 5 områder er der opstillet målsætninger og initiativer Planstrategien er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at Byrådet kan offentlige en planstrategi, når Byrådet finder det nødvendigt. Mike Legarth Borgmester 1

4 2 PLANSTRATEGI 2005

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 01 Indledning 05 Byudvikling og boligudbygning 07 Erhvervsudvikling 11 Bymiljø 15 Det grønne i Vamdrup by 19 Landdistrikter og landsbyer 23

6

7 INDLEDNING Vamdrup kommune står foran at skulle udarbejde en helt ny kommuneplan i regi af Ny Kolding kommune. På den baggrund har Vamdrup byråd vurderet, at det er væsentligt at få klarlagt de fremtidige visioner og mål for Vamdrup kommunes nuværende områder, så det i den kommende fælles planlægning er kendt, hvor Vamdrup kommune gerne vil hen i fremtiden i forhold til den fysiske planlægning. Derfor skal denne strategi ses som et oplæg og forudsætninger for den kommende nye kommuneplan i Ny Kolding kommune. Vision Det er byrådets vision, at den fremtidige udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for natur, miljø og mennesker, men samtidigt sikre en kontinuerlig udvikling, hvor det stadig er muligt at etablere ny boliger og tiltrække nye virksomheder. Bæredygtig udvikling anser Vamdrup kommune, som en udvikling der påser parametrene, der fremgår af nedenstående kasse: Nye boligområder skal etableres i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. Der skal være et varieret boligudbud til alle generationer Der er taget stilling til nye erhvervsområder, til nye virksomheder og udvidelse af eksisterende virksomheder Der er gode velfungerende tilbud til børn og unge Der skal være god rammer for alle aldersgrupper, som skal medvirke til øget livskvalitet Der er gode fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, herunder gode fysiske rammer for udfoldelse af disse Der skal være naturområder for alle, og den biologiske mangfoldighed i disse skal sikres, og der skal samtidigt være gode adgangsmuligheder til naturen Målet er endvidere at sætte fokus på de områder, der skaber de fysiske rammer for vores hverdag. For det er vigtigt i den kommende byudvikling at skabe rammer, der tiltrække og fastholder borgerne i vores område, da det er medvirkende til fortsat at sikre en udvikling i forhold til kultur, miljø, bymiljø og ikke mindst en fortsat erhvervsudvikling. De væsentligste emner i forhold til den fysiske planlægning og tiltrækning og fastholdes af borgerne er Boligområderne og deres placering og indretning Bymiljø, herunder fritid, kultur og handel Rekreative muligheder I forhold til de opstillede parametre og ovenstående har byrådet besluttet at arbejde med 5 fokusområder, som alle tager udgangspunkt i den fysiske planlægning, dvs. de fysiske rammer for vores hverdag. Det er områderne: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer 5

8 I forhold til øvrige områder, såsom de mere bløde område som børn, ældre osv, er de ikke medtaget i denne strategi, da der allerede er vedtagne visioner og handlinger for disse områder. Gældende planlægning Udgangspunktet for denne planstrategi er gældende planer og Vamdrup byråds vedtagne visioner. I Trekantområdet er der udarbejdet en fælles planlægning med udgangspunkt i, at Trekantområdet i 2000 blev udpeget som landsdelscenter. Derfor er der udarbejdet en fælles planstrategi i 2002, og i foråret 2004 er den fælles hovedstruktur for Trekantområdet vedtaget. Den fælles hovedstruktur indeholder følgende emner: Storbyliv Bosætning Erhverv Uddannelse Persontransport Godstransport arbejde med. Hovedstrukturen indeholder endvidere de konkrete udpegninger af nye bolig- og erhvervsområder samt den fysiske afgrænsning af centerområdet. Med vedtagelsen af ovennævnte hovedstruktur, har Vamdrup kommune vedtaget en hovedstruktur i henhold til planloven. I tilknytning til ovenstående skal der udarbejdes rammebestemmelser, som skal være udgangspunktet for den fremtidige lokalplanlægning. Disse er vedtaget af Vamdrup byråd den 30 januar 2006 og offentliggøres samtidig med nærværende planstrategi Vamdrup byråd har en række vedtagne visioner som ligeledes er et vigtigt udgangspunkt for Planstrategi Indenfor hvert område er fastlagt de overordnede målsætninger og retningsliner, som kommunerne i Trekantområdet skal 6

9 BYUDVIKLING OG BOLIGUDBYGNING Målsætninger at sikre, at der er et varieret udbud af grunde til boliger i Vamdrup udbygning af boligområder skal ske i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. at bevaringsværdige bygninger og bymiljøer skal bevares at integrere det grønne element i forbindelse med nye boligområder da forskellige typer byggeri tiltrækker forskellige familietyper og størrelse. Derudover kan etablering af faciliteter såsom, skoler, børnehaver, daginstitutioner, rekreative områder have betydning. Erhvervsudvikling har mindre betydning, da mange er parat til at pendle for at komme på arbejde. Ifølge Danmarks statistik vil der i Vamdrup kommune i 2014 være 7721 indbyggere, men byrådet er overbevist om, at bl.a. ved en god byudviklingsplanlægning er det muligt at tiltrække nye borgere, som vil øge befolkningstilvæksten yderligere, hvilket de sidste par år også har bevidst. Fra 2000 og frem til 1. januar 2005 er der kommet 291 nye borgere til Vamdrup kommune Vamdrup kommunes eksisterende boligområder er karakteriseret ved, at en langt overvejende andel af boligerne er parcelhuse. Stuehuse til landbrugsejendomme 349 Parcelhuse 1723 Række-,kæde- og dobbelthuse 466 Etageboligbebyggelse 429 Vamdrup kommune har pr. 1. januar indbyggere, og der er i perioden opført 181 nye boliger, primært i form af parcelhuse og andelsboliger. Byrådet vil arbejde for, at der sker en fortsat befolkningstilvækst i Vamdrup kommune, og det skal bl.a. ske ved at skabe de rette rammer for byudvikling. For det er velkendt, at muligheden for at påvirke befolkningsudviklingen bl.a. ligger i typen af nybyggeri, der gives tilladelse til, Befolkningsprognose: Kilde, Danmark statistik 7

10 Når Vamdrup kommunes boliger studeres, kan det konstateres, at boligernes alder afspejler det udviklingsforløb, der har præget kommunens byer. En stor del af boligerne i Vamdrup er bygget i enten perioden omkring år 1900 eller i perioden I den første periode er det især en udbygning omkring gaderne. Jernbanegade, Østergade og Vestergade Fra 1960 og fremefter er mange af de klassiske parcelhuskvarterer blevet bygget, bl.a. Hvidøre, Højvang Nord, Tyrings Ager. 8 Husst ande efter boligst ørrelse m m m2-39 m m m m m2 Boligstørrelser: Kilde: Danmarks statistik Trelle Ager Af nedenstående diagram over boligstørrelsen fremgår det endvidere at omkring. 60 procent af boligerne er mellem m² store, hvilket indikere et stort antal parcelhuse og lign. Dette er et væsentlige udgangspunkt for den fremtidige planlægning. Et andet udgangspunkt er Trekantområdets fælles planlægning, som er udmøntet i en fælles hovedstruktur for Trekantområdet , hvor der er lagt vægt på, at udgangspunktet for fremtidens boliger er sammensætningen af fremtidens befolkning. Derfor er der for Trekantområdet fastsat som helhed, at fremtidens boliger skal bestå af: 40% byboliger 50% haveboliger 10% landsbyboliger I Vamdrup kommune vil ovenstående i vid udstrækning være muligt at opfylde, hvis der i de kommende udstykninger arbejdes med en kombination af byboliger og haveboliger. Derudover er det muligt at arbejde for en hvis fortætning i de eksisterende boligområder og bymidten. Skovbrynet Hovedprincipperne for den kommende udvikling Der er foretaget en vurdering af Vamdrup by s fremtidige udviklingsmuligheder, bl.a. med udgangspunkt i Vamdrup kommunes Lokal Agenda 21 strategi, hvor det er Vamdrup kommunes målsætning at fremtidig byudvikling skal ske med respekt for om-

11 givne miljø og landskab og samtidigt skal det sikres, at investeringer i bestående infrastruktur og servicefaciliteter udnyttes Derfor skal der i forbindelse med fremtidige udstykninger i Vamdrup arbejdes for ar skabe boligområder, der har tilknytning til natur såvel visuelt som direkte, da det er kendt, at nærhed til natur har betydning for folks valg. Derfor skal vandrestier langs Vamdrups vandløb og søer, ny skov, og andre rekreative arealer integreres i de fremtidige boligområder. En anden vigtig parameter bliver tilknytningen til eksisterende servicefaciliteter, dvs. skoler, børnehaver, vuggestuer, fritidsfaciliteter osv. Derudover er selve geografien en væsentlig parameter i forbindelse med byudvikling. I forhold til geografien i Vamdrup kan det konstateres, at det ikke er muligt at foretage yderligere udbygning mod øst. Vamdrup er i den retning afgrænset af erhvervsområdet og omfartsvejen. Mod syd og nord er det ligeledes konkluderet, at en umiddelbar større udbygning ikke er mulig. Derfor koncentreres byudvikling mod vest i et bælte fra Bastrup og til Bønstrup sø, som det fremgår af kortet på denne side, samt ved at foretage en fortætning, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Fremtidig udviklingsområde Områdets nuværende karakter Det afgrænsede område er bl.a. kendetegnet ved, at to oprindelig mindre bysamfund i form af Bastrup og Vester Vamdrup er 9

12 beliggende indenfor området. Byrådet ønsker i den forbindelse, at byudvikling op ad disse skal ske med i respekt for den traditionelle byggeskik og udstykninger i landsbysamfund, dvs. at udgangspunktet skal være parcelhuse placeret langs gadeforløb. Området er endvidere karakteriseret ved, at vandløbene Vamdrup å, Kongeåen og Bønstrup å løber gennem området samt at Bønstrup sø er beliggende mod nord. Der skal ved disse tages hensyn til de naturmæssige værdier, og der skal være spredningskorridorer, der kan være medvirkende til sikring af biologisk mangfoldighed. Vamdrup kommune kan på nuværende tidspunkt pege på en række potentielle områder, der fremgår af kortet på denne side. Disse områder skal vurderes og generelt skal Vamdrup undersøges for potentielle byudviklingsområder. Den kommende fortætning og udbygning skal ske med udgangspunkt i den tidligere nævnte fælles hovedstruktur for trekantområdet og Vamdrup kommunes Agenda 21 målsætninger. Initiativer Der skal udarbejdes en masterplan, hvor det fastlægges, hvor der præcist kan placeres nye boligområder, og hvordan disse kan udnyttes og bindes sammen med det omkringliggende landskab 10 Potentielle boligområder

13 ERHVERVSUDVIKLING Målsætninger Erhvervsstrukturen skal baseres på den eksisterende struktur, men mulighederne for at tiltrække moderne, miljøvenlige og vidensbaserede erhverv skal forfølges Der skal altid være et bredt udbud af ledige arealer til erhvervsbyggeri i kommunen, og indretningen af erhvervsområderne og tilslutning af infrastruktur skal være velkendt I Vamdrups centerområde skal der tilskyndes til placering af forretninger og mindre kontor- og servicevirksomheder, der naturligt kan indpasses Etablering af motortrafik helt til Kolding, for at sikre en optimal pendling mellem Vamdrup og motorvejsnettet Vamdrup kommune har i perioden solgt 8,9 ha erhvervsjord i Bønstrup industripark Det er væsentligt, at Vamdrup kommune stadig kan tiltrække virksomheder ved at medvirke til at skabe de rette rammer for erhvervsvirksomhederne. I den forbindelse kan der konstateres et stigende behov for at skelne mellem forskellige typer af virksomheder og forskellige typer af erhvervsområder til disse, når der skal findes byggegrunde til nye virksomheder og udvidelsesmuligheder for de eksisterende. I den henseende er den fælles hovedstruktur et væsentligt udgangspunkt, hvor det er fastlagt, at erhvervsudviklingen i Trekant- Vamdrup kommune er traditionelt kendt som en erhvervsvenlig by kendetegnet ved at en række traditionelle industrivirksomhed er placeret i byen. Byrådet er naturligvis interesseret i understøttet og fastholde disse virksomheder, men samtidigt skabe arbejdspladser og støtte en udvikling hvor nye typer af virksomheder etablerer sig i kommunen. Der er i Vamdrup kommune 3531 personer i den erhvervsaktive alder mellem 20 og 66 år, og der i alt 364 virksomheder i Vamdrup, som omfatter alt fra landbrug, forretninger til produktion pendler ud af kommunen for at arbejde, især til Kolding kommune hvor i alt 924 personer pendler, derudover er det primært til de øvrige nabokommuner i Trekantområdet. Der er ca som pendler til Vamdrup for at arbejde. Bønstrup industripark 11

14 området skal ske med udgangspunkt i ABC-principperne, som sigter mod at placere rette virksomhed på rette sted. Principperne er bl.a. fastlagt som følger: at virksomhederne får mange velegnede lokaliseringsmuligheder i Trekantområdet som helhed at virksomhedernes trafikale miljøbelastning reduceres at den kollektive trafik udnyttes effektivt at virksomhederne får gode naboforhold med naboer der ligner dem selv at virksomhedernes etablering fremtidssikres, så de kan være sikre på at være i området fremover Et andet vigtigt udgangspunkt er Vamdrup kommunes placering infrastrukturmæssigt, der sikrer et fundament for at opnå ovenstående, da Vamdrup kommune er tæt på det overordnede motorvejsnet og samtidigt er erhvervsområderne tilknyttet jernbanenettet. Dertil kommer at Koldingegnens lufthavn er placeret ved Vamdrup, og det vigtigt for byrådet, at der arbejdes for at sikre denne lufthavn. Vamdrup byråd ønsker endvidere at arbejde for en fortsat betjening af Vamdrup med kollektiv trafik, dvs. bus og tog, herunder PLANSTRATEGI 2005 sikring af en fortsat timedrift fra Vamdrup Eksisterende erhvervsområde og infrastruktur Udover ovenstående er det Vamdrup byråds vurdering, at tiltrækning af arbejdskraft ligeledes er af stor betydning for erhvervsudvikling. Det betyder fokus på de øvrige emner i denne strategi, dvs. bosætningsmuligheder, kulturelle tilbud, og tilbud til børn og unge m.v. Arealudlæg til erhverv Vamdrup kommune har fortsat en ret stor restrummelighed i allerede byggemodnet erhvervsområder på 12

15 10 Ha i Bønstrup industripark 4000 m² ved Bavnevej Samtidigt er der udarbejdet lokalplan for et 23 ha stort erhvervsområde i Bønstrup Industripark, som ikke er byggemodnet for nuværende. Derfor er der på nuværende PLANSTRATEGI 2005 tidspunkt ikke behov for udlæg af yderligere arealer til erhvervsformål. De eksisterende erhvervsområder med den væsentligste infrastruktur fremgår af kortet på side 12. Vamdrup kommune er, på trods af at der ikke er et akut behov for yderligere arealer, opmærksom på, at der kan opstå et behov senere i planperioden. Derfor skal der arbejdes for et areal til fremtidig brug øst for det nuværende Bønstrup Industripark. Arealet afgrænses af Koldingvej og Grindstedvej, som det fremgår af kortet på denne side. Områdets beliggende langs Koldingvej er optimal i forhold til tilknytning til den overordnede infrastruktur, og erhvervsområdet får en synlighed, som kan være brugbar for vise typer af virksomheder. I overensstemmelse med principperne i den fælles hovedstruktur skal det nye areal opdeles i 2 til henholdsvis B- og C-område. B-område til mindre håndværks- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og kontoer C-område til produktionsvirksomheder, håndværk og lagervirksomhed Nye erhvervsområder 13

16 Initiativer Fortsætte samarbejdet i Trekantområdet Danmark med henblik på skabelse af samlet attraktivt erhvervsområde i Trekantområdet Aktiv deltagelse i Kolding erhvervsråd, som skal sikre en fælles profilering af området Udarbejdelse af en konkret dispositionsplan for Bønstrup industripark, så det bliver kendt for samarbejdspartnere, investorer og Ny Kolding kommune, hvordan området skal udnyttes Arbejde for styrkelse af infrastrukturen til og fra Vamdrup, herunder motortrafikvej, jernbane og lufthavn Arbejde for en samlet erhvervsudviklingsplan for Ny Kolding kommune, der tager udgangspunkt i de eksisterende erhvervsområders styrker 14

17 BYMILJØ Målsætninger arbejde for at Vamdrup by stadig er et attraktivt center for handel, fritid og kultur også i en ny kommunal struktur at understøtte en renovering og bevarelse af de karakteristiske bymiljøer i Vamdrup by Det er byrådets vision, at Vamdrup stadig skal være et naturligt centrum for Vamdrup bys borgere og opland for handel, kultur og oplevelser. Dette skal også være gældende i den nye kommunestruktur. Derfor skal der fokus på, at der skabes rammerne for bevarelse af handel og erhverv samt at Vamdrup by har en række kulturelle og fritidstilbud som er interessante for alle aldersgrupper. Derudover er det væsentligt, at der også gives mulighed for indpasning af boliger i bymidten, således at der er liv i Vamdrup by efter lukketid. Dertil kommer det grønne element, som behandles nærmere i afsnittet om rekreative arealer Endelig er det byrådets mål, at der skabes mulighed for en arkitektonisk styrkelse og bevarelse af bymidten. Udgangspunktet er at bevare det klassiske gadeudtryk for gader etableret i forbindelse med stationsbyernes tilblivelse omkring år Udgangspunktet for det fremtidige arbejde med opfyldelse af ovenstående målsætninger skal være Vamdrups nuværende bymidte samt området omkring det kommende Kultur- og Fritidscenter, der er beliggende ved den eksisterende hal og rådhuset. Disse områder skal have hver deres funktioner, hvor bymidten skal have handel erhverv og boliger, og hvor Kultur- og Fritidscenteret naturligt skal være centrum for kultur og fritid. Det bliver væsentlig for den kommende planlægning, at de 2 områder forbindes, således at Vamdrup har et naturligt og samlet centrum, og der gennem et fungerende bymiljø. Bymidten Vamdrup by er kommunes hovedby, der fungere som serviceby for hele kommunen. Byen er en klassisk stationsby, der er vokset op omkring jernbanen i slutningen af det 19 århundrede, og det præger bybilledet i gaderne Jernbanegade, Søndergade, Vestergade og Østergade, og mindre omkringliggende gader. De ovennævnte gader mødes alle i selve Vamdrup bymidte, der er centreret omkring torvet/rundkørslen og centerparkeringspladserne ved Nørregade. Området i sin nuværende form er etableret først i 1980 erne, og er mht. bygninger og indretning en typisk repræsentant for den tids arkitektur og indretning. I forbindelse med etableringen dengang blev det besluttet, at en række bygninger fra år 1900 skulle bevares, da de var væsentlige for byens historie. Torvets rundkørsel blev etableret omkring 1990 Billede af rundkørslen 15

18 Bymidtens afgrænsning Det væsentligste element i bymidten er detailhandlen, og der skal være fokus på at understøtte dette i bymidten. Der er p.t. 5 dagligvareforretninger 17 udvalgsvareforretninger Det er, som ovenfor nævnt, målsætningen at skabe de rette rammer for handlende, borgere, kultur osv. Udgangspunktet skal være hvordan bymiljøet fungere, da bymiljøet spiller en afgørende rolle for bymidtens kvalitet som center. Det er vigtigt, at bymidten opleves som et rart og inspirerende sted at opholde sig, som borger, erhvervsdrivende og handlende. Vamdrup kommune har på nuværende tidspunkt igangsat initiativer, der skal forbedre bymidtens kvaliteter og rammer: I år 2000 blev der vedtaget en lokalplan for den primære del af bymidten, som skulle være udgangspunkt for den fremtidige udnyttelse og anvendelse af området. I år 2004 blev der igangsat en renovering, der omfatter center p- pladsen ved Nørregade, som blev igangsat ud fra en samlet renoveringsplan for området. Renoveringen omfatter Omlægning af p- pladserne og fjernelse af intern parkeringsvej Omlægning af Fredensgade og Nørregade Nye belægninger Nyt inventar og ny beplantning For at sikre en fortsat kontinuerlig renovering og udnyttelse af bymidten, er det byrådets målsætning, at der skal ske en samlet planlægning for bymidten, enten i form af en samlet strukturplan/helhedsplan, og eller en række delplaner, som f.eks. facade- og skilteregulativ. 16

19 Under alle omstændigheder skal den kommende planlægning omfatte: 1. Indretning af jernbanegade og banegårdspladsen 2. Arbejde for en arkitekturpolitik, der sigter mod at skabe et godt bymiljø gennem fornyelse, bevaring og forskønnelse af eksisterende bygninger, veje, pladser m.v. Dette skal bl.a. opnås ved et regulativ for facader og skiltning 3. Afdække mulighederne for fortætning i bymidten, og at det som udgangspunkt sker som randbebyggelse langs de eksisterende gader Kultur- og Fritidsområde Ved området omkring rådhuset og hallen er der igangsat et projekt, der skal skabe et sammenhængende område, som skal være et uformelt, socialt og attraktivt samlingspunkt for kultur og fritid i Vamdrup. På den baggrund blev der i 2004 udarbejdet et projekt, hvor Vamdrup hallen og svømmehallen, bliver omdannet til et nyt moderne Kultur- og Fritidscenter. Med centeret ønskes der skabt et sted for et bredt udbud af sportslige aktiviteter og forbedre muligheden for kulturelle tilbud. Byggeriet skal tage udgangspunkt i en udbygning af eksisterende byggeri, dvs. at Vamdrup hallen og svømmehallen bevares og inddrages i det nye Kultur- og Fritidscenter. Projektet skal baseres på følgende principper: At udforme de fysiske rammer således, at der gives optimale muligheder for et inspirerende og frugtbart idræts- og kulturmiljø At skabe dynamiske rumligheder og rumforløb, der giver befordrende rammer for en aktiv og kreativ udfoldelse Principskitse af Kultur- & Fritidscenter At de bygningsmæssige tilføjelser placeres og bearbejdes således, at de nuværende bygningsmæssige kvaliteter bevares og styrkes At skabe bedst mulig integration med eksisterende sportshal og svømmehal Hjertet i anlægget, den indre gade, forstærker gennem sin centrale placering og sin funktion som omdrejningspunkt kommunikationen mellem eksisterende og nye faciliteter At hele sportsanlægget fremstår som en helhed af overskuelige enheder koblet på et varieret gadeforløb At opnå enkelhed og overskuelighed i et anlæg, der er nemt at færdes i og orientere sig i At sikre fleksibilitet i daglig brug i forhold til de funktionsmæssige sammenhænge Udover selve centeret, skal der fokus på de omkringliggende arealer, således at der også sker en renovering af disse. 17

20 Sammenhæng i bymiljøet For byrådet er det vigtigt, at der arbejdes for et sammenhængende bymiljø, dvs. at bymidten og Kultur- og Fritidscentret skal søges forbundet, hvilket naturligt kan ske via de grønne arealer mellem områderne. Men det er byrådets mål, at der skal udarbejdes en plan for en forskønnelse og bedre udnyttelse af arealerne. Et princip for fremtiden kunne være forslaget, der fremgår af kortet på denne side. Initiativer Der skal udarbejdes et facaderegulativ for de historiske gadeforløb i Vamdrup Helhedsplan for den fortsatte renovering af Vamdrup bymidte Der skal udarbejdes et forslag til hvordan de enkelte bycentre forbindes og hvordan ikke udnyttet rum/pladser i byen kan anvendes Definition af Vamdrup by s rolle i den nye kommunale struktur Overordnet princip for sammenhængende bymiljø 18

21 DET GRØNNE I VAMDRUP BY Målsætninger: Via den fysiske planlægning skal der tages størst mulig hensyn til bevarelse af naturen og biodiversiteten. Ved byudvikling skal grønne kiler og områder prioriteres højt, så befolkningen får nem adgang til disse områder, og de enkelte områder skal søges forbundet Det grønne element omkring vandløbene gennem Vamdrup by skal sikres Der skal ske en udbygning af stisystemer gennem en række af de grønne områder Der skal tages hensyn til de landskabelige forhold omkring Vamdrup by mellem de bymæssige grønne områder og det åbne land. Derfor er det vigtigt at bevare de grønne kiler, der naturligt forekommer i landskabet i forbindelse med byudviklingen. I Vamdrup by er der to større grønne områder Margrethelund Frederikkelund Margrethelund er et mindre skovområde i I forbindelse med byudvikling er det vigtigt at bevare og skabe grønne områder, der kan give den enkelte borger et åndehul i by og bynære områder. Derudover skal der sikres områder, der skaber en sammenhæng Eksisterende rekreative arealer 19

22 tilknytning til Kongeåen, og der er i området stadion, tennisbaner og naturlegeplads, og derfor er området et væsentligt rekreativt område. Frederikkelund er beliggende i forbindelse med Bønstrup sø, og er ligeledes et mindre skovområde, der hænger sammen med det grønne areal langs den sydlige del af Bønstrup sø. Udover ovenstående har Vamdrup by det privilegium, at Vamdrup å og Kongeåen løber gennem byen. Det skaber en række grønne kiler igennem byen og langs disse er der etableret rekreative stier. Arealet ved Vamdrup hallen og Rådhuset er ligeledes et større rekreativt areal, hvor der foregår en række aktiviteter bl.a. af Bønstrup sø og Frederikkelund sportsmæssig karakter. Derudover forefindes en række mindre arealer. I den fremtidige udvikling skal udgangspunktet være en styrkelse af de eksisterende områder samt arbejde med muligheden for nye områder ved byudvikling, for derved at bevare Vamdrup som en grøn by. Styrkelsen af de eksisterende områder kan for det første ske ved at arbejde med anvendelse af områderne, dvs. skabe rammerne for at der kan ske aktiviteter indenfor områderne. der kan tiltrække Vamdrups borgere. Disse aktiviteter skal i nogen områder kombineres med, at der skal være naturområder, hvor det primære er oplevelsen af natur, dvs. at der i de områder ikke skal placeres for mange aktiviteter. Eksisterende områder I forhold til det første element, er Margrethelund en oplagt mulighed for et rekreativt område, hvor det er muligt at skabe rammerne for en række aktiviteter. I området er i forvejen beliggende, stadion, tennisbaner og en naturlegeplads. Derudover er Margrethelund beliggende således, at der er udvidelsesmuligheder mod syd på den anden side af Kongeåen. Af nye aktiviteter og faciliteter der kun være mulige indenfor området er bl.a.: Forhindringsbane & cykelcrossbane Scene Overdækket bålplads Større legeplads Udsigtstårn Udover ovenstående område vil området omkring det fremtidige Kultur- og Fritidscenter ligeledes været egnet til aktiviteter af forskellige rekreativ art, da der i området er boldbaner og større græsområder. I de øvrige områder skal det naturmæssige element så være fremtrædende således, at der sikres områder, der er medvirkende til bevarelse af natur og biodiversitet. Nye områder Efterhånden som der byudvikles omkring Vamdrup vil der ske en bearbejdning af de grønne områder og landskabsbånd der forefindes ved Vamdrup. Derfor er det vigtigt at landskabet bliver en integreret del af de nye byområder. Det udlagt byudviklingsområde i afsnittet 20

23 om boliger og byudvikling er beliggende i tilknytning til væsentlige natur- og kulturværdier i Vamdrup. For at sikre disse, er der en række landskabskiler og områder, der skal friholdes for større bebyggelser. De væsentligste landskabsbånd og grønne områder er følgende, som ligeledes fremgår af kortene på side 19 og denne side. Kongeåen og Vamdrup å. Det er naturligt at friholde et bånd langs vandløbene fra bebyggelse Et bånd nord for Bønstrup sø i overensstemmelse med gældende beskyttelsesliner samt et område vest for Bønstrup sø Et område mellem Skovbrynet og jernbane et potentiel skovrejsningsområde Syd for et kommende boligområde ved Bastrup Derudover er det vigtigt, at det ved fremtidig lokalplanlægning tages hensyn til afgrænsningen mellem by og land. Det er byrådets holdning, at der skal stilles særlige krav til udformningen af randbebyggelse og supplerende krav til beplantninger i form af levende hegn, skovplantning o.lign. For at skabe så gode rekreative muligheder, Potentielle rekreative arealer og forbindelseslinier er det endvidere vigtigt, at de eksisterende områder og de nye forbindes via et sammenhængende stinettet. Derfor skal der ske en fortsat udbygning af stinettet, således det bliver muligt at komme rundt i Vamdrups enkelte rekreative områder via et rekreativt stinet. De vigtigste rekreative forbindelser der skal etableres fremgår af kortudsnittet på denne side. 21

24 Derudover skal rekreative forbindelser ved Bønstrup sø og evt. ud til Søgård sø vurderes. Initiativer Undersøge mulighederne for en udvidelse af Margrethelund på sydsiden af Kongeåen i form af bynær skovrejsning samt undersøge muligheden for forskellige rekreative aktiviteter i området Undersøge mulighederne for ny natur og adgang til ny natur Udbygge det rekreative stinet Det grønne element skal indgå i masterplanen for byudvikling 22

25 LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER Målsætning I det åbne land og i landsbyerne skal de bestående miljøer søges beskyttet, samtidigt med at der skabes rammer for en vis udvikling. Vamdrup kommune omfatter et areal på ca ha, hvor af landdistrikterne omfatter ca. 90 %. Arealet omfatter en blanding af agerlandskaber, naturområder, rekreative områder, søer og åer og landsbyer, og udgangspunkt er, at den kvalitet der er i den struktur skal søges fastholdt og beskyttet, samtidig med at det åbne land skal benyttes, og der skal ske en vis udvikling. Det er denne sondring, der er den primære udfordring i landdistrikterne. Udgangspunktet for styringen af landdistrikterne er planloven, der foreskriver, at der i landzone ikke må udstykkes, bebygges eller foretages ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden landzonetilladelse. I forhold til jordbrugserhvervene findes der er en række undtagelse for ovenstående. Hovedformålet med de ovenstående beskrevne landzonebestemmelser er at modvirke byspredning ved at hindre ukontrolleret og uønsket bebyggelse. Siden 2002 har Vamdrup kommune haft landzonekompetencen, og på baggrund af de erfaringer Vamdrup kommune har haft med sagsbehandlingen siden 2002, er der udarbejdet et sæt retningslinier, som fremgår af kommuneplanens rammedel, der offentliggøres samtidigt med denne planstrategi. Det åbne land Det åbne land er opdelt i 3 primære områder, som er jordbrugsområder, områder med særlige landskabsværdier og naturområder, hvor langt den overvejende del i Vamdrup er traditionelt jordbrugsområde. De værdifulde landskaber er beliggende i den østlige og vestlige del af kommunen. I den østlige del er et område udlagt i forbindelse med Kongeåen, hvor Kongåen løber i en mindre dal. Dette område er endvidere væsentlig i forhold til den fælles hovedstruktur for Trekantområdet, hvor området indgår som et element i et landskabsbånd, som skal binde de enkelte byområder sammen. Landskabsbåndet skal løbe som en grøn korridor gennem hele Trekantområdet. Nord for området er der peget på muligheden for skovrejsning. I den vestlige del er det Fovslet skov og Svanemosen, som er primære naturområder i Vamdrup kommune, og er områder, der kan opleves forholdsvis upåvirket. Svane- Ødis og Ødis-Bramdrup samt det åbne land 23

26 Det åbne land mosen er endvidere en højmose, som skal bevares. Ud over ovennævnte værdifulde landskaber har Vamdrup kommune en række naturområde af betydning, hvor de væsentligste er Bastrup Skov, Ødis sø, Søgård sø samt en række vandløb. Landsbyerne For Vamdrup kommune er det af betydning at skabe rammerne for, at en fortsat vækst og udbygningsmulighed i landdistrikterne, og i forhold til de før beskrevne forhold i planloven, et det byrådets holdning, at denne vækst primært skal ske i forbindelse med de eksisterende landsbysamfund, for derved at styre udviklingen og sikre at en spredt udbygning med byggeri minimeres. Dette vil endvidere medvirke til at bevare jordbrugserhvervet og naturområderne. En positiv udvikling i form af vækst i landsbyerne skal sigte mod reetablering og understøttelse af de bestående landsbymiljøer, hvilket betyder at placering og udformning af nybyggeri bør ske med hensyntagen til landsbyernes struktur, bygningsudformning og kulturhistoriske værdier. Hjarup og Ødis-Bramdrup er bl.a. i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistoriske miljøer. Kvaliteten i de bestående landsbymiljøer er overskuelighed, små dimensioner og nærhed til naturen, og det er kvaliteter der i stigende grad efterspørges. Derudover vil man i Vamdrup kommune, ved bevarelse af landsbyerne, have et godt bosætningsalternative til den traditionelle stationsby Vamdrup. Udover bosætningsmuligheden skal det være muligt at etablere mindre erhverv, der 24

27 fornuftigt kan indpasses i et landsbymiljø. Det kan bl.a. naturligt ske i tiloversblevne landsbrugsbygninger. Omkring butiksbetjening er udgangspunktet i Vamdrup kommune, at betjening sker fra Vamdrup, dog er det byrådets intention, at det skal være muligt at etablere mindre butikker i landsbyerne Ødis og Hjarup. Dette er muligt med udgangspunkt i planloven, der fastlægger, at der er mulighed for etablering af gårdbutikker og butikker til lokal forsyning af landsbyer. Dertil kommer at landsbyerne Ødis og Hjarup er defineret som lokalcentre i den fælles hovedstruktur for Trekantområdet. I Vamdrup kommune er der beliggende 4 landsbyer, som er: Ødis Hjarup Ødis-Bramdrup Fovslet Hjarup Hjarup er et lokalcenter i den nordøstlige del af kommunen med kirke, købmand, og mindre lokale virksomheder. Forbundsskolen med idrætsanlæg og Trekløveren med plads til både små og store børn er beliggende 2 km nord for byen. Der skal fortsat arbejdes for etablering af nye boliger i Hjarup i form af huludfyldning og mindre udstykninger. Ødis Ødis er ligeledes et lokalcenter i kommunens østlige del. Her er bl.a. kirke, købmand, forsamlingshus og lokale virksomheder. Dertil kommer skole med hal og idrætsanlæg, børnehave og plejehjem. Der skal fortsat arbejdes for muligheden for nye udstykninger i Ødis, da Borgmestervænget et tæt på at være udsolgt. Dog er der ingen afklaring på nye muligheder pga. at der under Ødis er vandindvindingsområde for Ødis Vandværk, men for at sikre en mulighed for en mindre udbygning med boliger i Ødis, skal det afklares, hvor det er muligt at udstykke udenfor indvindingsområdet, konkret skal muligheder i den nordlige del af Ødis undersøges nærmere. Derudover skal det vurderes om det er muligt at flytte Ødis vandværks boringer, og dermed indvindingsområdet, for derved at forbedre mulighederne for nye udstykninger. Ødis-Bramdrup og Fovslet Er 2 mindre landsbysamfund, og der kan indenfor landsbyafgrænsningerne et beskedent boligbyggeri i form af huludfyldninger. Initiativer Der skal udarbejdes retningslinier for landzoneadministrationen, som skal sikre de nødvendige rammer for benyttelsen og beskyttelsen af vores landdistrikter Der skal foretages en gennemgang af de nuværende afgrænsede landsbyer, Ødis, Hjarup, Ødis-Bramdrup, Fovslet med henblik på at identificere behov og muligheder for byvækst. Hvis der afdækkes et behov, skal der efterfølgende udarbejdes lokalplaner Landsbyerne skal indgå i det fremtidige landsbyforum i Ny Kolding kommune. 25

28 26 PLANSTRATEGI 2005

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR LUNDE Kommune 1 11. Lunde 11.01 Lunde By 11.02 Kvong 11.03 Lydum 11.10 Åbent land Lunde Bevaringsværdige bygninger Rammer 1/12 Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Mejls. Orten. Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013

Mejls. Orten. Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013 Mejls Orten Tinghøj 20. TINGHØJ KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 Kærbæk Kvie Sø Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 Kærup Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 Nørre Nebel 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 0. Billum 0.0 Billum By 0.02 Kjelst Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere