VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE"

Transkript

1 VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

2 Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik & Miljø Luftfotos: Profil luftfoto Øvrige fotos: Teknik & Miljø Kort: Teknik & Miljø

3 FORORD Denne Planstrategi er Vamdrup Kommunes oplæg til en kommende kommuneplanlægning i ny Kolding kommune. Formålet med strategien er at få fastlagt de vigtigste fokusområde i den fremtidige fysiske planlægning, som byrådet finder væsentlige i forhold til det igangværende arbejde med kommunesammenlægningen. Planstrategien er opbygget med en indledning efterfulgt af en fastlæggelse af målsætninger og initiativer for de 5 ovennævnte områder. Forslag til planstrategi er foreløbigt godkendt af byrådet den 30 januar 2006 Vamdrup kommune sender forslaget i offentlig høring i perioden 28 februar april Forslag og ideer der fremsendes vil indgå i det videre arbejde. Venlig hilsen Planstrategien fokuserer på 5 primære indsatsområder som er: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer For de disse 5 områder er der opstillet målsætninger og initiativer Planstrategien er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at Byrådet kan offentlige en planstrategi, når Byrådet finder det nødvendigt. Mike Legarth Borgmester 1

4 2 PLANSTRATEGI 2005

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 01 Indledning 05 Byudvikling og boligudbygning 07 Erhvervsudvikling 11 Bymiljø 15 Det grønne i Vamdrup by 19 Landdistrikter og landsbyer 23

6

7 INDLEDNING Vamdrup kommune står foran at skulle udarbejde en helt ny kommuneplan i regi af Ny Kolding kommune. På den baggrund har Vamdrup byråd vurderet, at det er væsentligt at få klarlagt de fremtidige visioner og mål for Vamdrup kommunes nuværende områder, så det i den kommende fælles planlægning er kendt, hvor Vamdrup kommune gerne vil hen i fremtiden i forhold til den fysiske planlægning. Derfor skal denne strategi ses som et oplæg og forudsætninger for den kommende nye kommuneplan i Ny Kolding kommune. Vision Det er byrådets vision, at den fremtidige udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for natur, miljø og mennesker, men samtidigt sikre en kontinuerlig udvikling, hvor det stadig er muligt at etablere ny boliger og tiltrække nye virksomheder. Bæredygtig udvikling anser Vamdrup kommune, som en udvikling der påser parametrene, der fremgår af nedenstående kasse: Nye boligområder skal etableres i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. Der skal være et varieret boligudbud til alle generationer Der er taget stilling til nye erhvervsområder, til nye virksomheder og udvidelse af eksisterende virksomheder Der er gode velfungerende tilbud til børn og unge Der skal være god rammer for alle aldersgrupper, som skal medvirke til øget livskvalitet Der er gode fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, herunder gode fysiske rammer for udfoldelse af disse Der skal være naturområder for alle, og den biologiske mangfoldighed i disse skal sikres, og der skal samtidigt være gode adgangsmuligheder til naturen Målet er endvidere at sætte fokus på de områder, der skaber de fysiske rammer for vores hverdag. For det er vigtigt i den kommende byudvikling at skabe rammer, der tiltrække og fastholder borgerne i vores område, da det er medvirkende til fortsat at sikre en udvikling i forhold til kultur, miljø, bymiljø og ikke mindst en fortsat erhvervsudvikling. De væsentligste emner i forhold til den fysiske planlægning og tiltrækning og fastholdes af borgerne er Boligområderne og deres placering og indretning Bymiljø, herunder fritid, kultur og handel Rekreative muligheder I forhold til de opstillede parametre og ovenstående har byrådet besluttet at arbejde med 5 fokusområder, som alle tager udgangspunkt i den fysiske planlægning, dvs. de fysiske rammer for vores hverdag. Det er områderne: 1. Byudvikling og boliger 2. Erhvervsudvikling 3. Bymiljø 4. Det grønne i Vamdrup 5. Landdistrikter og landsbyer 5

8 I forhold til øvrige områder, såsom de mere bløde område som børn, ældre osv, er de ikke medtaget i denne strategi, da der allerede er vedtagne visioner og handlinger for disse områder. Gældende planlægning Udgangspunktet for denne planstrategi er gældende planer og Vamdrup byråds vedtagne visioner. I Trekantområdet er der udarbejdet en fælles planlægning med udgangspunkt i, at Trekantområdet i 2000 blev udpeget som landsdelscenter. Derfor er der udarbejdet en fælles planstrategi i 2002, og i foråret 2004 er den fælles hovedstruktur for Trekantområdet vedtaget. Den fælles hovedstruktur indeholder følgende emner: Storbyliv Bosætning Erhverv Uddannelse Persontransport Godstransport arbejde med. Hovedstrukturen indeholder endvidere de konkrete udpegninger af nye bolig- og erhvervsområder samt den fysiske afgrænsning af centerområdet. Med vedtagelsen af ovennævnte hovedstruktur, har Vamdrup kommune vedtaget en hovedstruktur i henhold til planloven. I tilknytning til ovenstående skal der udarbejdes rammebestemmelser, som skal være udgangspunktet for den fremtidige lokalplanlægning. Disse er vedtaget af Vamdrup byråd den 30 januar 2006 og offentliggøres samtidig med nærværende planstrategi Vamdrup byråd har en række vedtagne visioner som ligeledes er et vigtigt udgangspunkt for Planstrategi Indenfor hvert område er fastlagt de overordnede målsætninger og retningsliner, som kommunerne i Trekantområdet skal 6

9 BYUDVIKLING OG BOLIGUDBYGNING Målsætninger at sikre, at der er et varieret udbud af grunde til boliger i Vamdrup udbygning af boligområder skal ske i tilknytning til eksisterende byområder for at opnå den bedst mulige udnyttelse af allerede foretagne investeringer i institutioner, tekniske anlæg mv. at bevaringsværdige bygninger og bymiljøer skal bevares at integrere det grønne element i forbindelse med nye boligområder da forskellige typer byggeri tiltrækker forskellige familietyper og størrelse. Derudover kan etablering af faciliteter såsom, skoler, børnehaver, daginstitutioner, rekreative områder have betydning. Erhvervsudvikling har mindre betydning, da mange er parat til at pendle for at komme på arbejde. Ifølge Danmarks statistik vil der i Vamdrup kommune i 2014 være 7721 indbyggere, men byrådet er overbevist om, at bl.a. ved en god byudviklingsplanlægning er det muligt at tiltrække nye borgere, som vil øge befolkningstilvæksten yderligere, hvilket de sidste par år også har bevidst. Fra 2000 og frem til 1. januar 2005 er der kommet 291 nye borgere til Vamdrup kommune Vamdrup kommunes eksisterende boligområder er karakteriseret ved, at en langt overvejende andel af boligerne er parcelhuse. Stuehuse til landbrugsejendomme 349 Parcelhuse 1723 Række-,kæde- og dobbelthuse 466 Etageboligbebyggelse 429 Vamdrup kommune har pr. 1. januar indbyggere, og der er i perioden opført 181 nye boliger, primært i form af parcelhuse og andelsboliger. Byrådet vil arbejde for, at der sker en fortsat befolkningstilvækst i Vamdrup kommune, og det skal bl.a. ske ved at skabe de rette rammer for byudvikling. For det er velkendt, at muligheden for at påvirke befolkningsudviklingen bl.a. ligger i typen af nybyggeri, der gives tilladelse til, Befolkningsprognose: Kilde, Danmark statistik 7

10 Når Vamdrup kommunes boliger studeres, kan det konstateres, at boligernes alder afspejler det udviklingsforløb, der har præget kommunens byer. En stor del af boligerne i Vamdrup er bygget i enten perioden omkring år 1900 eller i perioden I den første periode er det især en udbygning omkring gaderne. Jernbanegade, Østergade og Vestergade Fra 1960 og fremefter er mange af de klassiske parcelhuskvarterer blevet bygget, bl.a. Hvidøre, Højvang Nord, Tyrings Ager. 8 Husst ande efter boligst ørrelse m m m2-39 m m m m m2 Boligstørrelser: Kilde: Danmarks statistik Trelle Ager Af nedenstående diagram over boligstørrelsen fremgår det endvidere at omkring. 60 procent af boligerne er mellem m² store, hvilket indikere et stort antal parcelhuse og lign. Dette er et væsentlige udgangspunkt for den fremtidige planlægning. Et andet udgangspunkt er Trekantområdets fælles planlægning, som er udmøntet i en fælles hovedstruktur for Trekantområdet , hvor der er lagt vægt på, at udgangspunktet for fremtidens boliger er sammensætningen af fremtidens befolkning. Derfor er der for Trekantområdet fastsat som helhed, at fremtidens boliger skal bestå af: 40% byboliger 50% haveboliger 10% landsbyboliger I Vamdrup kommune vil ovenstående i vid udstrækning være muligt at opfylde, hvis der i de kommende udstykninger arbejdes med en kombination af byboliger og haveboliger. Derudover er det muligt at arbejde for en hvis fortætning i de eksisterende boligområder og bymidten. Skovbrynet Hovedprincipperne for den kommende udvikling Der er foretaget en vurdering af Vamdrup by s fremtidige udviklingsmuligheder, bl.a. med udgangspunkt i Vamdrup kommunes Lokal Agenda 21 strategi, hvor det er Vamdrup kommunes målsætning at fremtidig byudvikling skal ske med respekt for om-

11 givne miljø og landskab og samtidigt skal det sikres, at investeringer i bestående infrastruktur og servicefaciliteter udnyttes Derfor skal der i forbindelse med fremtidige udstykninger i Vamdrup arbejdes for ar skabe boligområder, der har tilknytning til natur såvel visuelt som direkte, da det er kendt, at nærhed til natur har betydning for folks valg. Derfor skal vandrestier langs Vamdrups vandløb og søer, ny skov, og andre rekreative arealer integreres i de fremtidige boligområder. En anden vigtig parameter bliver tilknytningen til eksisterende servicefaciliteter, dvs. skoler, børnehaver, vuggestuer, fritidsfaciliteter osv. Derudover er selve geografien en væsentlig parameter i forbindelse med byudvikling. I forhold til geografien i Vamdrup kan det konstateres, at det ikke er muligt at foretage yderligere udbygning mod øst. Vamdrup er i den retning afgrænset af erhvervsområdet og omfartsvejen. Mod syd og nord er det ligeledes konkluderet, at en umiddelbar større udbygning ikke er mulig. Derfor koncentreres byudvikling mod vest i et bælte fra Bastrup og til Bønstrup sø, som det fremgår af kortet på denne side, samt ved at foretage en fortætning, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Fremtidig udviklingsområde Områdets nuværende karakter Det afgrænsede område er bl.a. kendetegnet ved, at to oprindelig mindre bysamfund i form af Bastrup og Vester Vamdrup er 9

12 beliggende indenfor området. Byrådet ønsker i den forbindelse, at byudvikling op ad disse skal ske med i respekt for den traditionelle byggeskik og udstykninger i landsbysamfund, dvs. at udgangspunktet skal være parcelhuse placeret langs gadeforløb. Området er endvidere karakteriseret ved, at vandløbene Vamdrup å, Kongeåen og Bønstrup å løber gennem området samt at Bønstrup sø er beliggende mod nord. Der skal ved disse tages hensyn til de naturmæssige værdier, og der skal være spredningskorridorer, der kan være medvirkende til sikring af biologisk mangfoldighed. Vamdrup kommune kan på nuværende tidspunkt pege på en række potentielle områder, der fremgår af kortet på denne side. Disse områder skal vurderes og generelt skal Vamdrup undersøges for potentielle byudviklingsområder. Den kommende fortætning og udbygning skal ske med udgangspunkt i den tidligere nævnte fælles hovedstruktur for trekantområdet og Vamdrup kommunes Agenda 21 målsætninger. Initiativer Der skal udarbejdes en masterplan, hvor det fastlægges, hvor der præcist kan placeres nye boligområder, og hvordan disse kan udnyttes og bindes sammen med det omkringliggende landskab 10 Potentielle boligområder

13 ERHVERVSUDVIKLING Målsætninger Erhvervsstrukturen skal baseres på den eksisterende struktur, men mulighederne for at tiltrække moderne, miljøvenlige og vidensbaserede erhverv skal forfølges Der skal altid være et bredt udbud af ledige arealer til erhvervsbyggeri i kommunen, og indretningen af erhvervsområderne og tilslutning af infrastruktur skal være velkendt I Vamdrups centerområde skal der tilskyndes til placering af forretninger og mindre kontor- og servicevirksomheder, der naturligt kan indpasses Etablering af motortrafik helt til Kolding, for at sikre en optimal pendling mellem Vamdrup og motorvejsnettet Vamdrup kommune har i perioden solgt 8,9 ha erhvervsjord i Bønstrup industripark Det er væsentligt, at Vamdrup kommune stadig kan tiltrække virksomheder ved at medvirke til at skabe de rette rammer for erhvervsvirksomhederne. I den forbindelse kan der konstateres et stigende behov for at skelne mellem forskellige typer af virksomheder og forskellige typer af erhvervsområder til disse, når der skal findes byggegrunde til nye virksomheder og udvidelsesmuligheder for de eksisterende. I den henseende er den fælles hovedstruktur et væsentligt udgangspunkt, hvor det er fastlagt, at erhvervsudviklingen i Trekant- Vamdrup kommune er traditionelt kendt som en erhvervsvenlig by kendetegnet ved at en række traditionelle industrivirksomhed er placeret i byen. Byrådet er naturligvis interesseret i understøttet og fastholde disse virksomheder, men samtidigt skabe arbejdspladser og støtte en udvikling hvor nye typer af virksomheder etablerer sig i kommunen. Der er i Vamdrup kommune 3531 personer i den erhvervsaktive alder mellem 20 og 66 år, og der i alt 364 virksomheder i Vamdrup, som omfatter alt fra landbrug, forretninger til produktion pendler ud af kommunen for at arbejde, især til Kolding kommune hvor i alt 924 personer pendler, derudover er det primært til de øvrige nabokommuner i Trekantområdet. Der er ca som pendler til Vamdrup for at arbejde. Bønstrup industripark 11

14 området skal ske med udgangspunkt i ABC-principperne, som sigter mod at placere rette virksomhed på rette sted. Principperne er bl.a. fastlagt som følger: at virksomhederne får mange velegnede lokaliseringsmuligheder i Trekantområdet som helhed at virksomhedernes trafikale miljøbelastning reduceres at den kollektive trafik udnyttes effektivt at virksomhederne får gode naboforhold med naboer der ligner dem selv at virksomhedernes etablering fremtidssikres, så de kan være sikre på at være i området fremover Et andet vigtigt udgangspunkt er Vamdrup kommunes placering infrastrukturmæssigt, der sikrer et fundament for at opnå ovenstående, da Vamdrup kommune er tæt på det overordnede motorvejsnet og samtidigt er erhvervsområderne tilknyttet jernbanenettet. Dertil kommer at Koldingegnens lufthavn er placeret ved Vamdrup, og det vigtigt for byrådet, at der arbejdes for at sikre denne lufthavn. Vamdrup byråd ønsker endvidere at arbejde for en fortsat betjening af Vamdrup med kollektiv trafik, dvs. bus og tog, herunder PLANSTRATEGI 2005 sikring af en fortsat timedrift fra Vamdrup Eksisterende erhvervsområde og infrastruktur Udover ovenstående er det Vamdrup byråds vurdering, at tiltrækning af arbejdskraft ligeledes er af stor betydning for erhvervsudvikling. Det betyder fokus på de øvrige emner i denne strategi, dvs. bosætningsmuligheder, kulturelle tilbud, og tilbud til børn og unge m.v. Arealudlæg til erhverv Vamdrup kommune har fortsat en ret stor restrummelighed i allerede byggemodnet erhvervsområder på 12

15 10 Ha i Bønstrup industripark 4000 m² ved Bavnevej Samtidigt er der udarbejdet lokalplan for et 23 ha stort erhvervsområde i Bønstrup Industripark, som ikke er byggemodnet for nuværende. Derfor er der på nuværende PLANSTRATEGI 2005 tidspunkt ikke behov for udlæg af yderligere arealer til erhvervsformål. De eksisterende erhvervsområder med den væsentligste infrastruktur fremgår af kortet på side 12. Vamdrup kommune er, på trods af at der ikke er et akut behov for yderligere arealer, opmærksom på, at der kan opstå et behov senere i planperioden. Derfor skal der arbejdes for et areal til fremtidig brug øst for det nuværende Bønstrup Industripark. Arealet afgrænses af Koldingvej og Grindstedvej, som det fremgår af kortet på denne side. Områdets beliggende langs Koldingvej er optimal i forhold til tilknytning til den overordnede infrastruktur, og erhvervsområdet får en synlighed, som kan være brugbar for vise typer af virksomheder. I overensstemmelse med principperne i den fælles hovedstruktur skal det nye areal opdeles i 2 til henholdsvis B- og C-område. B-område til mindre håndværks- og produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og kontoer C-område til produktionsvirksomheder, håndværk og lagervirksomhed Nye erhvervsområder 13

16 Initiativer Fortsætte samarbejdet i Trekantområdet Danmark med henblik på skabelse af samlet attraktivt erhvervsområde i Trekantområdet Aktiv deltagelse i Kolding erhvervsråd, som skal sikre en fælles profilering af området Udarbejdelse af en konkret dispositionsplan for Bønstrup industripark, så det bliver kendt for samarbejdspartnere, investorer og Ny Kolding kommune, hvordan området skal udnyttes Arbejde for styrkelse af infrastrukturen til og fra Vamdrup, herunder motortrafikvej, jernbane og lufthavn Arbejde for en samlet erhvervsudviklingsplan for Ny Kolding kommune, der tager udgangspunkt i de eksisterende erhvervsområders styrker 14

17 BYMILJØ Målsætninger arbejde for at Vamdrup by stadig er et attraktivt center for handel, fritid og kultur også i en ny kommunal struktur at understøtte en renovering og bevarelse af de karakteristiske bymiljøer i Vamdrup by Det er byrådets vision, at Vamdrup stadig skal være et naturligt centrum for Vamdrup bys borgere og opland for handel, kultur og oplevelser. Dette skal også være gældende i den nye kommunestruktur. Derfor skal der fokus på, at der skabes rammerne for bevarelse af handel og erhverv samt at Vamdrup by har en række kulturelle og fritidstilbud som er interessante for alle aldersgrupper. Derudover er det væsentligt, at der også gives mulighed for indpasning af boliger i bymidten, således at der er liv i Vamdrup by efter lukketid. Dertil kommer det grønne element, som behandles nærmere i afsnittet om rekreative arealer Endelig er det byrådets mål, at der skabes mulighed for en arkitektonisk styrkelse og bevarelse af bymidten. Udgangspunktet er at bevare det klassiske gadeudtryk for gader etableret i forbindelse med stationsbyernes tilblivelse omkring år Udgangspunktet for det fremtidige arbejde med opfyldelse af ovenstående målsætninger skal være Vamdrups nuværende bymidte samt området omkring det kommende Kultur- og Fritidscenter, der er beliggende ved den eksisterende hal og rådhuset. Disse områder skal have hver deres funktioner, hvor bymidten skal have handel erhverv og boliger, og hvor Kultur- og Fritidscenteret naturligt skal være centrum for kultur og fritid. Det bliver væsentlig for den kommende planlægning, at de 2 områder forbindes, således at Vamdrup har et naturligt og samlet centrum, og der gennem et fungerende bymiljø. Bymidten Vamdrup by er kommunes hovedby, der fungere som serviceby for hele kommunen. Byen er en klassisk stationsby, der er vokset op omkring jernbanen i slutningen af det 19 århundrede, og det præger bybilledet i gaderne Jernbanegade, Søndergade, Vestergade og Østergade, og mindre omkringliggende gader. De ovennævnte gader mødes alle i selve Vamdrup bymidte, der er centreret omkring torvet/rundkørslen og centerparkeringspladserne ved Nørregade. Området i sin nuværende form er etableret først i 1980 erne, og er mht. bygninger og indretning en typisk repræsentant for den tids arkitektur og indretning. I forbindelse med etableringen dengang blev det besluttet, at en række bygninger fra år 1900 skulle bevares, da de var væsentlige for byens historie. Torvets rundkørsel blev etableret omkring 1990 Billede af rundkørslen 15

18 Bymidtens afgrænsning Det væsentligste element i bymidten er detailhandlen, og der skal være fokus på at understøtte dette i bymidten. Der er p.t. 5 dagligvareforretninger 17 udvalgsvareforretninger Det er, som ovenfor nævnt, målsætningen at skabe de rette rammer for handlende, borgere, kultur osv. Udgangspunktet skal være hvordan bymiljøet fungere, da bymiljøet spiller en afgørende rolle for bymidtens kvalitet som center. Det er vigtigt, at bymidten opleves som et rart og inspirerende sted at opholde sig, som borger, erhvervsdrivende og handlende. Vamdrup kommune har på nuværende tidspunkt igangsat initiativer, der skal forbedre bymidtens kvaliteter og rammer: I år 2000 blev der vedtaget en lokalplan for den primære del af bymidten, som skulle være udgangspunkt for den fremtidige udnyttelse og anvendelse af området. I år 2004 blev der igangsat en renovering, der omfatter center p- pladsen ved Nørregade, som blev igangsat ud fra en samlet renoveringsplan for området. Renoveringen omfatter Omlægning af p- pladserne og fjernelse af intern parkeringsvej Omlægning af Fredensgade og Nørregade Nye belægninger Nyt inventar og ny beplantning For at sikre en fortsat kontinuerlig renovering og udnyttelse af bymidten, er det byrådets målsætning, at der skal ske en samlet planlægning for bymidten, enten i form af en samlet strukturplan/helhedsplan, og eller en række delplaner, som f.eks. facade- og skilteregulativ. 16

19 Under alle omstændigheder skal den kommende planlægning omfatte: 1. Indretning af jernbanegade og banegårdspladsen 2. Arbejde for en arkitekturpolitik, der sigter mod at skabe et godt bymiljø gennem fornyelse, bevaring og forskønnelse af eksisterende bygninger, veje, pladser m.v. Dette skal bl.a. opnås ved et regulativ for facader og skiltning 3. Afdække mulighederne for fortætning i bymidten, og at det som udgangspunkt sker som randbebyggelse langs de eksisterende gader Kultur- og Fritidsområde Ved området omkring rådhuset og hallen er der igangsat et projekt, der skal skabe et sammenhængende område, som skal være et uformelt, socialt og attraktivt samlingspunkt for kultur og fritid i Vamdrup. På den baggrund blev der i 2004 udarbejdet et projekt, hvor Vamdrup hallen og svømmehallen, bliver omdannet til et nyt moderne Kultur- og Fritidscenter. Med centeret ønskes der skabt et sted for et bredt udbud af sportslige aktiviteter og forbedre muligheden for kulturelle tilbud. Byggeriet skal tage udgangspunkt i en udbygning af eksisterende byggeri, dvs. at Vamdrup hallen og svømmehallen bevares og inddrages i det nye Kultur- og Fritidscenter. Projektet skal baseres på følgende principper: At udforme de fysiske rammer således, at der gives optimale muligheder for et inspirerende og frugtbart idræts- og kulturmiljø At skabe dynamiske rumligheder og rumforløb, der giver befordrende rammer for en aktiv og kreativ udfoldelse Principskitse af Kultur- & Fritidscenter At de bygningsmæssige tilføjelser placeres og bearbejdes således, at de nuværende bygningsmæssige kvaliteter bevares og styrkes At skabe bedst mulig integration med eksisterende sportshal og svømmehal Hjertet i anlægget, den indre gade, forstærker gennem sin centrale placering og sin funktion som omdrejningspunkt kommunikationen mellem eksisterende og nye faciliteter At hele sportsanlægget fremstår som en helhed af overskuelige enheder koblet på et varieret gadeforløb At opnå enkelhed og overskuelighed i et anlæg, der er nemt at færdes i og orientere sig i At sikre fleksibilitet i daglig brug i forhold til de funktionsmæssige sammenhænge Udover selve centeret, skal der fokus på de omkringliggende arealer, således at der også sker en renovering af disse. 17

20 Sammenhæng i bymiljøet For byrådet er det vigtigt, at der arbejdes for et sammenhængende bymiljø, dvs. at bymidten og Kultur- og Fritidscentret skal søges forbundet, hvilket naturligt kan ske via de grønne arealer mellem områderne. Men det er byrådets mål, at der skal udarbejdes en plan for en forskønnelse og bedre udnyttelse af arealerne. Et princip for fremtiden kunne være forslaget, der fremgår af kortet på denne side. Initiativer Der skal udarbejdes et facaderegulativ for de historiske gadeforløb i Vamdrup Helhedsplan for den fortsatte renovering af Vamdrup bymidte Der skal udarbejdes et forslag til hvordan de enkelte bycentre forbindes og hvordan ikke udnyttet rum/pladser i byen kan anvendes Definition af Vamdrup by s rolle i den nye kommunale struktur Overordnet princip for sammenhængende bymiljø 18

21 DET GRØNNE I VAMDRUP BY Målsætninger: Via den fysiske planlægning skal der tages størst mulig hensyn til bevarelse af naturen og biodiversiteten. Ved byudvikling skal grønne kiler og områder prioriteres højt, så befolkningen får nem adgang til disse områder, og de enkelte områder skal søges forbundet Det grønne element omkring vandløbene gennem Vamdrup by skal sikres Der skal ske en udbygning af stisystemer gennem en række af de grønne områder Der skal tages hensyn til de landskabelige forhold omkring Vamdrup by mellem de bymæssige grønne områder og det åbne land. Derfor er det vigtigt at bevare de grønne kiler, der naturligt forekommer i landskabet i forbindelse med byudviklingen. I Vamdrup by er der to større grønne områder Margrethelund Frederikkelund Margrethelund er et mindre skovområde i I forbindelse med byudvikling er det vigtigt at bevare og skabe grønne områder, der kan give den enkelte borger et åndehul i by og bynære områder. Derudover skal der sikres områder, der skaber en sammenhæng Eksisterende rekreative arealer 19

22 tilknytning til Kongeåen, og der er i området stadion, tennisbaner og naturlegeplads, og derfor er området et væsentligt rekreativt område. Frederikkelund er beliggende i forbindelse med Bønstrup sø, og er ligeledes et mindre skovområde, der hænger sammen med det grønne areal langs den sydlige del af Bønstrup sø. Udover ovenstående har Vamdrup by det privilegium, at Vamdrup å og Kongeåen løber gennem byen. Det skaber en række grønne kiler igennem byen og langs disse er der etableret rekreative stier. Arealet ved Vamdrup hallen og Rådhuset er ligeledes et større rekreativt areal, hvor der foregår en række aktiviteter bl.a. af Bønstrup sø og Frederikkelund sportsmæssig karakter. Derudover forefindes en række mindre arealer. I den fremtidige udvikling skal udgangspunktet være en styrkelse af de eksisterende områder samt arbejde med muligheden for nye områder ved byudvikling, for derved at bevare Vamdrup som en grøn by. Styrkelsen af de eksisterende områder kan for det første ske ved at arbejde med anvendelse af områderne, dvs. skabe rammerne for at der kan ske aktiviteter indenfor områderne. der kan tiltrække Vamdrups borgere. Disse aktiviteter skal i nogen områder kombineres med, at der skal være naturområder, hvor det primære er oplevelsen af natur, dvs. at der i de områder ikke skal placeres for mange aktiviteter. Eksisterende områder I forhold til det første element, er Margrethelund en oplagt mulighed for et rekreativt område, hvor det er muligt at skabe rammerne for en række aktiviteter. I området er i forvejen beliggende, stadion, tennisbaner og en naturlegeplads. Derudover er Margrethelund beliggende således, at der er udvidelsesmuligheder mod syd på den anden side af Kongeåen. Af nye aktiviteter og faciliteter der kun være mulige indenfor området er bl.a.: Forhindringsbane & cykelcrossbane Scene Overdækket bålplads Større legeplads Udsigtstårn Udover ovenstående område vil området omkring det fremtidige Kultur- og Fritidscenter ligeledes været egnet til aktiviteter af forskellige rekreativ art, da der i området er boldbaner og større græsområder. I de øvrige områder skal det naturmæssige element så være fremtrædende således, at der sikres områder, der er medvirkende til bevarelse af natur og biodiversitet. Nye områder Efterhånden som der byudvikles omkring Vamdrup vil der ske en bearbejdning af de grønne områder og landskabsbånd der forefindes ved Vamdrup. Derfor er det vigtigt at landskabet bliver en integreret del af de nye byområder. Det udlagt byudviklingsområde i afsnittet 20

23 om boliger og byudvikling er beliggende i tilknytning til væsentlige natur- og kulturværdier i Vamdrup. For at sikre disse, er der en række landskabskiler og områder, der skal friholdes for større bebyggelser. De væsentligste landskabsbånd og grønne områder er følgende, som ligeledes fremgår af kortene på side 19 og denne side. Kongeåen og Vamdrup å. Det er naturligt at friholde et bånd langs vandløbene fra bebyggelse Et bånd nord for Bønstrup sø i overensstemmelse med gældende beskyttelsesliner samt et område vest for Bønstrup sø Et område mellem Skovbrynet og jernbane et potentiel skovrejsningsområde Syd for et kommende boligområde ved Bastrup Derudover er det vigtigt, at det ved fremtidig lokalplanlægning tages hensyn til afgrænsningen mellem by og land. Det er byrådets holdning, at der skal stilles særlige krav til udformningen af randbebyggelse og supplerende krav til beplantninger i form af levende hegn, skovplantning o.lign. For at skabe så gode rekreative muligheder, Potentielle rekreative arealer og forbindelseslinier er det endvidere vigtigt, at de eksisterende områder og de nye forbindes via et sammenhængende stinettet. Derfor skal der ske en fortsat udbygning af stinettet, således det bliver muligt at komme rundt i Vamdrups enkelte rekreative områder via et rekreativt stinet. De vigtigste rekreative forbindelser der skal etableres fremgår af kortudsnittet på denne side. 21

24 Derudover skal rekreative forbindelser ved Bønstrup sø og evt. ud til Søgård sø vurderes. Initiativer Undersøge mulighederne for en udvidelse af Margrethelund på sydsiden af Kongeåen i form af bynær skovrejsning samt undersøge muligheden for forskellige rekreative aktiviteter i området Undersøge mulighederne for ny natur og adgang til ny natur Udbygge det rekreative stinet Det grønne element skal indgå i masterplanen for byudvikling 22

25 LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER Målsætning I det åbne land og i landsbyerne skal de bestående miljøer søges beskyttet, samtidigt med at der skabes rammer for en vis udvikling. Vamdrup kommune omfatter et areal på ca ha, hvor af landdistrikterne omfatter ca. 90 %. Arealet omfatter en blanding af agerlandskaber, naturområder, rekreative områder, søer og åer og landsbyer, og udgangspunkt er, at den kvalitet der er i den struktur skal søges fastholdt og beskyttet, samtidig med at det åbne land skal benyttes, og der skal ske en vis udvikling. Det er denne sondring, der er den primære udfordring i landdistrikterne. Udgangspunktet for styringen af landdistrikterne er planloven, der foreskriver, at der i landzone ikke må udstykkes, bebygges eller foretages ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden landzonetilladelse. I forhold til jordbrugserhvervene findes der er en række undtagelse for ovenstående. Hovedformålet med de ovenstående beskrevne landzonebestemmelser er at modvirke byspredning ved at hindre ukontrolleret og uønsket bebyggelse. Siden 2002 har Vamdrup kommune haft landzonekompetencen, og på baggrund af de erfaringer Vamdrup kommune har haft med sagsbehandlingen siden 2002, er der udarbejdet et sæt retningslinier, som fremgår af kommuneplanens rammedel, der offentliggøres samtidigt med denne planstrategi. Det åbne land Det åbne land er opdelt i 3 primære områder, som er jordbrugsområder, områder med særlige landskabsværdier og naturområder, hvor langt den overvejende del i Vamdrup er traditionelt jordbrugsområde. De værdifulde landskaber er beliggende i den østlige og vestlige del af kommunen. I den østlige del er et område udlagt i forbindelse med Kongeåen, hvor Kongåen løber i en mindre dal. Dette område er endvidere væsentlig i forhold til den fælles hovedstruktur for Trekantområdet, hvor området indgår som et element i et landskabsbånd, som skal binde de enkelte byområder sammen. Landskabsbåndet skal løbe som en grøn korridor gennem hele Trekantområdet. Nord for området er der peget på muligheden for skovrejsning. I den vestlige del er det Fovslet skov og Svanemosen, som er primære naturområder i Vamdrup kommune, og er områder, der kan opleves forholdsvis upåvirket. Svane- Ødis og Ødis-Bramdrup samt det åbne land 23

26 Det åbne land mosen er endvidere en højmose, som skal bevares. Ud over ovennævnte værdifulde landskaber har Vamdrup kommune en række naturområde af betydning, hvor de væsentligste er Bastrup Skov, Ødis sø, Søgård sø samt en række vandløb. Landsbyerne For Vamdrup kommune er det af betydning at skabe rammerne for, at en fortsat vækst og udbygningsmulighed i landdistrikterne, og i forhold til de før beskrevne forhold i planloven, et det byrådets holdning, at denne vækst primært skal ske i forbindelse med de eksisterende landsbysamfund, for derved at styre udviklingen og sikre at en spredt udbygning med byggeri minimeres. Dette vil endvidere medvirke til at bevare jordbrugserhvervet og naturområderne. En positiv udvikling i form af vækst i landsbyerne skal sigte mod reetablering og understøttelse af de bestående landsbymiljøer, hvilket betyder at placering og udformning af nybyggeri bør ske med hensyntagen til landsbyernes struktur, bygningsudformning og kulturhistoriske værdier. Hjarup og Ødis-Bramdrup er bl.a. i Regionplan 2005 udpeget som kulturhistoriske miljøer. Kvaliteten i de bestående landsbymiljøer er overskuelighed, små dimensioner og nærhed til naturen, og det er kvaliteter der i stigende grad efterspørges. Derudover vil man i Vamdrup kommune, ved bevarelse af landsbyerne, have et godt bosætningsalternative til den traditionelle stationsby Vamdrup. Udover bosætningsmuligheden skal det være muligt at etablere mindre erhverv, der 24

27 fornuftigt kan indpasses i et landsbymiljø. Det kan bl.a. naturligt ske i tiloversblevne landsbrugsbygninger. Omkring butiksbetjening er udgangspunktet i Vamdrup kommune, at betjening sker fra Vamdrup, dog er det byrådets intention, at det skal være muligt at etablere mindre butikker i landsbyerne Ødis og Hjarup. Dette er muligt med udgangspunkt i planloven, der fastlægger, at der er mulighed for etablering af gårdbutikker og butikker til lokal forsyning af landsbyer. Dertil kommer at landsbyerne Ødis og Hjarup er defineret som lokalcentre i den fælles hovedstruktur for Trekantområdet. I Vamdrup kommune er der beliggende 4 landsbyer, som er: Ødis Hjarup Ødis-Bramdrup Fovslet Hjarup Hjarup er et lokalcenter i den nordøstlige del af kommunen med kirke, købmand, og mindre lokale virksomheder. Forbundsskolen med idrætsanlæg og Trekløveren med plads til både små og store børn er beliggende 2 km nord for byen. Der skal fortsat arbejdes for etablering af nye boliger i Hjarup i form af huludfyldning og mindre udstykninger. Ødis Ødis er ligeledes et lokalcenter i kommunens østlige del. Her er bl.a. kirke, købmand, forsamlingshus og lokale virksomheder. Dertil kommer skole med hal og idrætsanlæg, børnehave og plejehjem. Der skal fortsat arbejdes for muligheden for nye udstykninger i Ødis, da Borgmestervænget et tæt på at være udsolgt. Dog er der ingen afklaring på nye muligheder pga. at der under Ødis er vandindvindingsområde for Ødis Vandværk, men for at sikre en mulighed for en mindre udbygning med boliger i Ødis, skal det afklares, hvor det er muligt at udstykke udenfor indvindingsområdet, konkret skal muligheder i den nordlige del af Ødis undersøges nærmere. Derudover skal det vurderes om det er muligt at flytte Ødis vandværks boringer, og dermed indvindingsområdet, for derved at forbedre mulighederne for nye udstykninger. Ødis-Bramdrup og Fovslet Er 2 mindre landsbysamfund, og der kan indenfor landsbyafgrænsningerne et beskedent boligbyggeri i form af huludfyldninger. Initiativer Der skal udarbejdes retningslinier for landzoneadministrationen, som skal sikre de nødvendige rammer for benyttelsen og beskyttelsen af vores landdistrikter Der skal foretages en gennemgang af de nuværende afgrænsede landsbyer, Ødis, Hjarup, Ødis-Bramdrup, Fovslet med henblik på at identificere behov og muligheder for byvækst. Hvis der afdækkes et behov, skal der efterfølgende udarbejdes lokalplaner Landsbyerne skal indgå i det fremtidige landsbyforum i Ny Kolding kommune. 25

28 26 PLANSTRATEGI 2005

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune Randers Kommune Hovedstruktur 2005 Komplan mune Kommuneplan 2005 Udgivet af Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Kort er gengivet med tilladelse fra KMS. Kommuneplanens revision Kommuneplaner skal

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere