BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09"

Transkript

1 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger til 08/09 Stormrådets sammensætning SIDE 1 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 07/08

2 Forord Stormrådet har haft medvind i Sæsonen blev først og fremmest sæsonen, hvor Stormrådet blev færdig med behandlingen af sagerne fra den store stormflod i nov Den 1. april 2008 var der givet tilsagn eller afslag til alle de skadelidte. Ca. 800 skadelidte mangler dog fortsat at indsende regninger for ca. 40 mio. kr., før erstatninger kan udbetales. Den store stormflod har i alt kostet stormpuljen ca. 350 mio. kr. Rådet har orienteret økonomi- og erhvervsministeren herom og gjort opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at trække på statsgarantien. Med afslutningen af sagsbehandlingen blev der frigjort ressourcer, og rådet tog initiativ til at få størrelsen af sekretariatet tilpasset samt få effektiviseret arbejdsprocesserne yderligere. Stormrådet har allerede nu gennemført en række initiativer, der kan effektivisere arbejdsprocesserne Karen Westerbye-Juhl Der er bl.a. indført et nyt sagssystem, udarbejdet et idékatalog om sikring af ejendomme mod stormflod og en statistik, der belyser, hvilke kystområder og kommuner, der gennem tiden har været hårdest ramt af stormflod. Rådet har endvidere gennemført en række andre initiativer for at gøre hus- og sommerhusejere opmærksomme på mulighederne for at forebygge stormflodsskader. Initiativerne er gode, men sagsbehandlingssystemet er stadig sårbart ved store stormfloder. Dette pegede Stormrådet på sidste år i et brev til økonomi- og erhvervsministeren. Rådet ser derfor frem til konklusionerne fra et udvalg nedsat af økonomi- og erhvervsministeren, der skal komme med forslag til moderniseringer af stormflodsordningen. Stormrådet har også med tilfredshed noteret sig, at økonomi- og erhvervsministeren tillige vil se på de mindre hensigtsmæssige punkter i stormfaldsordningen, så også denne del kan blive ajourført efter de erfaringer, der er indhentet siden ordningens start i Stormrådet kan således se tilbage på et år, hvor målene blev nået, og hvor mange nye initiativer er blevet gennemført og sat i gang for at sikre, at de stormflodsramte for fremtiden får en hurtigere sagsbehandling, også ved store stormfloder. SIDE december 2008

3 Om stormflod Ved udbetaling af erstatning for skade forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko: Privat løsøre 5 pct. dog minimum kr. Helårsbeboelse 5 pct. dog minimum kr. Fritidshuse inkl. løsøre 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsløsøre 10 pct. dog minimum kr. Erhvervsbygninger 10 pct. dog minimum Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm. Ved vurderingen af, om der har været stormflod, tages der bl.a. hensyn til vindstyrke, vandstand og bølgehøjde. Det er derudover en forudsætning, at den målte vandstand i gennemsnit optræder sjældnere end hvert 20. år. Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt andet efter, der er indhentet udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut. Stormrådets beslutning offentliggøres i dagspressen og på rådets hjemmeside. Stormrådet består af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Transportministeriet, Justitsministeriet, Forsikring & Pension, Forbrugerrådet, Kommunernes Landsforening samt et medlem med skovteknisk kendskab udpeget af Miljøministeriet. Medlemmerne af rådet udpeges for fire år ad gangen. I henhold til lov om stormflod og stormfald kan der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod. For at kunne få erstatning skal følgende betingelser være overholdt: det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring skaden skal være anmeldt til eget forsikringsselskab senest 2 måneder efter, der er konstateret stormflod. Siden 1991 har landet været ramt af stormflod 20 gange. Stormrådet har modtaget over skadesanmeldelser fra disse stormfloder. Se lov om stormflod og stormfald SIDE 3 Se Stormrådets praksis

4 Om stormflod - Behandling af sager fra sæsonens stormfloder Stormfloden den 9. november 2007 Skader pr. kommune Efter en sæson i 2006/2007 med over 4000 anmeldte skader har den forgangne sæson været mere almindelig. Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Efter stormfloden den 9. november 2007 blev der anmeldt 118 skader. Hårdest ramt var Kerteminde og Odsherred kommuner. Det karakteristiske for denne stormflod var, at hele 73 pct. af de skaderamte tidligere har været ramt af stormflod. Især ét område blev hårdt ramt, nemlig Mesinge på Fyn. Her blev 57 fritidshuse oversvømmet ved både novemberstormen i 2006 og novemberstormen Man har nu opført et dige i området. ANMELDTE SKADER VEDR. STORMFLODEN DEN 9. NOVEMBER 2007 Helårsbeboelse 13 Fritidshuse 101 Erhverv 4 Se Stormrådets pressemeddelelser om sæsonens stormfloder SIDE 4 Fortsættes næste side

5 Om stormflod - Behandling af sager fra sæsonens stormfloder Stormfloden den 1. marts 2008 Skader pr. kommune Stormfloden den 1. marts 2008 gav anledning til 33 anmeldte skader. Hårdest ramt var Horsens og Odsherred kommune. ANMELDTE SKADER VEDR. STORMFLODEN DEN 1. MARTS 2008 Helårsbeboelse 6 Fritidshuse 14 Erhverv 13 Se Stormrådets pressemeddelelser om sæsonens stormfloder SIDE 5

6 Om stormflod - Sådan behandles stormflodsskader SKADELIDTE Senest to måneder efter Stormrådet har erklæret et område for ramt af stormflod, skal skadelidte anmelde sin skade til det forsikringsselskab, hvori det beskadigede er brandforsikret. Skadelidte vil derefter modtage et brev fra Stormrådet med kvittering for anmeldelsen. Se Stormrådets praksis vedr. for sent anmeldte skader. Hvis et hus er brandforsikret i et selskab og indboet i et andet, skal skaden anmeldes til begge selskaber. BESIGTIGELSE Skadelidte får besøg af en taksator. Taksatoren besigtiger skaden og sender skadelidte en specificeret skadesopgørelse over skaderne og det håndværksarbejde, der eventuelt skal udføres. Taksatorerne udpeges af Stormrådet og stilles som udgangspunkt til rådighed af forsikringsselskaberne. SKADESOPGØRELSEN Skadelidte gennemgår skadesopgørelsen og kommer eventuelt med bemærkninger. Skadelidte underskriver skadesopgørelsen og sender den retur til taksatoren. Taksatoren sender derefter skadesopgørelsen til en overtaksator, der skal sikre, at taksatorerne har en ens praksis. Overtaksator sender herefter skadesopgørelsen til Stormrådet. Skadesopgørelsen behandles herefter af sekretariatet. Se Regler for sekretariatets arbejde SIDE 6 Fortsættes næste side

7 Om stormflod - Sådan behandles stormflodsskader ERSTATNINGSBEREGNINGEN Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet. Det betyder, at der tages udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det beskadigede med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis det beskadigede er totalskadet, vurderes det, hvad det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ting fratrukket et beløb for værdiforringelse. Stormrådet erstatter desuden rimelige udgifter til oprydning, affugtning og rengøring. EKSEMPEL Der ydes bl.a. ikke erstatning for: Skader på ting i kældre og andre rum under terræn Indirekte tab, f.eks. genhusningsudgifter, flytteudgifter, driftstab og renteudgifter Skader på jord Skader på kystsikring og diger. Et gulvtæppe, der er 10 år gammelt, er blevet ødelagt af oversvømmelse i forbindelse med en stormflod. Nyprisen for gulvtæppet er kr. På baggrund af gulvtæppets alder, fratrækkes der ved erstatningsberegningen 60 pct. i værdiforringelse, således at Stormrådet erstatter kr. for gulvtæppet. Se eksempel på Stormrådets praksis vedr. erstatning for affugtningsudgifter Se Regler om erstatning for skader forårsaget af stormflod UDBETALING AF ERSTATNING Erstatning for løsøreskader udbetales ved erstatningens godkendelse. Erstatning for reparation af bygningsdele udbetales, når der foreligger regninger/dokumentation for udført arbejde. Se lov om stormflod og stormfald SIDE 7

8 Om stormflod - Opfølgning på stormfloden den 1. november 2006 Antal anmeldte skader pr. kommune efter stormfloden den 1. november 2006 I alle sager fra stormfloden den 1. november 2006 er det afgjort, hvorvidt der skal udbetales erstatning eller ej. Der er 765 sager, hvor erstatningen er godkendt, men hvor hele eller dele af erstatningen endnu ikke er udbetalt. Fælles for disse sager er, at skadelidte endnu ikke har indsendt dokumentation for udført arbejde. Såfremt man som skadelidt har erstatning til gode hos Stormrådet, skal man være opmærksom på de gældende forældelsesregler. Som nævnt i årsberetningen 2006/2007 har sagsbehandlingstiden for skaderne efter stormfloden i november 2006 ikke været tilfredsstillende for de skadelidte. Stormrådet har moderniseret og effektiviseret arbejdsgangene med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid i tilfælde af nye stormfloder Fakta om stormfloden den 1. november 2006: Antal anmeldte skader: Antal adresser, som tidligere har været ramt af stormflod: 476 Antal afviste sager: 856 Gennemsnitlig erstatning pr. sag: kr. Kommune med flest anmeldte skader: Slagelse (605 skader) Se reglerne for forældelse Se beskrivelse af det interne projekt i sekretariatet SIDE 8

9 Om stormflod - Stormrådets praksis for behandling af sager Læs om: Udsat beliggenhed Affugtningsudgifter Forkert udførelse eller dårlig vedligeholdelse UDSAT BELIGGENHED Ifølge loven kan erstatning for skader forårsaget af stormflod nedsættes eller helt bortfalde, såfremt bygningen er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod, og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette. Politianmeldelse For sent anmeldt Forældelse udbetaling af erstatning EKSEMPEL Ejeren af et hus beliggende ca. 7 meter fra havet og bygget i kotehøjde 1,37 m søgte om erstatning for skader efter stormfloden den 9. november Den konkrete kotehøjde svarede til, at bygningen kunne modstå en vandstandsstigning, der forekommer hvert 20 år. Bygningen blev også ramt af stormflod den 2. november Stormrådet vurderede, at den skadesramte bygning havde en særligt udsat beliggenhed pga. den tætte placering på havet, lave kotehøjde samt tidligere skadeshistorie. Rådet besluttede på den baggrund, at der ikke kunne ydes erstatning. SIDE 9

10 Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager GODE RÅD OM AFFUGTNING Fjern eventuel våd isolering fra gulve/vægge AFFUGTNINGSUDGIFTER Ifølge loven erstattes alene udgifter til umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod. Udgifter til rent forebyggende foranstaltninger erstattes ikke. Det er rådets praksis at dække rimelige udgifter til affugtning. Igangsæt affugtning og husk at aflæse elmåleren, når udtørring påbegyndes Lad en fagmand iværksætte affugtningen, så affugterne stoppes, når udtørringen er tilstrækkelig. Udtørring ved korrekt affugtning bør normalt ikke vare længere end 4-6 uger. EKSEMPEL Ejeren af et anneks (tidligere garage) på 20 m 2 med 3 rum gjorde krav på at få dækket de konkrete udgifter til affugtning på i alt kr. Ejeren havde selv stået for affugtning uden at have modtaget konkret rådgivning. Stormrådet vurderede på baggrund af bygningens størrelse og konstruktion, at de konkrete affugtningsudgifter ikke kunne anses for rimelige. Rådet besluttede at fastsætte erstatning til kr. svarende til, hvad det ca. ville koste at lade et professionelt firma stå for affugtningen. SIDE 10

11 Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager FORKERT UDFØRELSE ELLER DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE Ifølge loven kan erstatning for skader forårsaget af stormflod nedsættes eller helt bortfalde, såfremt bygningens forkerte konstruktion eller udførelse eller uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået. EKSEMPEL Ejeren af en helårsbolig gjorde krav på erstatning for termoruder, som var punkteret efter stormfloden. Ejeren gjorde gældende, at stormfloden havde fået ruderne til at punktere som følge af saltvandspåvirkningen. Stormrådet indhentede udtalelse fra Teknologisk Institut, som oplyste, at en termorude, som er korrekt opsat og vedligeholdt, ikke punkterer ved vandpåvirkning fra saltvand. Rådet afviste på den baggrund at yde erstatning. SIDE 11

12 Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager POLITIANMELDELSE Ifølge loven straffes den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen om erstatning med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. EKSEMPEL Ifølge Stormrådets regler udbetales erstatning for udført arbejde på baggrund af fremsendte regninger. Formålet med denne regel er bl.a. at sikre, at bygningen bliver reetableret, således at en evt. panthavers panteret ikke bliver forringet. En skadelidt indsendte en regning for håndværksarbejde svarende til den godkendte erstatning. Inden erstatning blev udbetalt modtog Stormrådet billedmateriale fra en panthaver, hvoraf det fremgik, at boligen var fraflyttet og i forfald. Stormrådet politianmeldte skadelidte for at have afgivet urigtige oplysninger. SIDE 12

13 Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager FOR SENT ANMELDT Ifølge loven skal forsikringstageren anmelde en skade forårsaget af stormflod til forsikringsselskabet senest 2 måneder efter skadens indtræden. Det er rådets praksis, i tilfælde hvor skadelidte er uden skyld i fristoverskridelsen, såsom fejl fra forsikringsselskabets side eller postforsendelsesfejl, at give dispensation fra anmeldelsesfristen. EKSEMPEL En skadelidt havde ved stormfloden den marts 2008 haft oversvømmelse på kontor og varelager. Stormrådet modtog anmeldelsen den 11. juni Fristen for anmeldelse af skaden vedrørende stormfloden den marts 2008 udløb den 5. maj Skadelidte oplyste, at han havde kontaktet sin assurandør i marts Det fremgik af en korrespondance, at assurandøren havde videresendt anmeldelsen til forsikringsselskabet den 28. april Stormrådet besluttede, at der i den konkrete sag kunne dispenseres for anmeldelsesfristen, idet skadelidte var uden skyld i fristoverskridelsen. SIDE 13

14 Om stormflod - Stormrådets praksis i behandling af sager FORÆLDELSE UDBETALING AF ERSTATNING Fra den 1. januar 2008 er en ny forældelseslov trådt i kraft. Denne lov kan få betydning i forhold til evt. ikke udbetalte erstatninger, idet forældelsesfristen er blevet forkortet fra 5 år til 3 år. Den nye forældelseslov gælder tillige for fordringer, der er stiftet før lovens ikrafttræden, og som ikke inden den 1. januar 2008 er forældede efter de hidtidige regler. Forældelse af sådanne fordringer indtræder tidligst den 1. januar Forældelsesfristen for udbetaling af erstatning er 3 år. For erstatningskrav, som er blevet godkendt af rådet efter den 31. december 2007, gælder 3-års forældelsesreglen. En ny forældelsesfrist på 3 år begynder dog at løbe, hver gang skadelidte indsender regninger, idet Stormrådet i udbetalingsbrevet anerkender erstatningskravet. SIDE 14

15 Om stormflod - Statistik Siden den nuværende stormflodsordning blev oprettet i 1991, har der været stormflod 20 gange. Kortet til venstre viser, hvor mange gange Stormrådet har vurderet, at hver enkelt kyststrækning i perioden har været ramt af stormflod. I alt er der anmeldt skader. FORDELING AF ANMELDTE SKADER Skader Sagstype (antal) Sagstype i pct. Dato i alt Helårs Fritid Erhverv Landbrug Helårs Fritid Erhverv Landbrug ,0 26,0 33,0 17, ,0 3,3 6,6 0, ,0 23,5 23,5 0, ,1 11,1 77,8 0,0 Kortet viser, hvor mange gange Stormrådet har vurderet, at hver enkelt kyststrækning i perioden har været ramt af stormflod ,0 35,0 25,0 8, ,0 38,0 29,0 6, ,1 21,9 22,0 0,0 SIDE 15 Fortsættes næste side

16 Om stormflod - Statistik FORDELING AF ANMELDTE SKADER (FORTSAT) Skader Sagstype (antal) Sagstype i pct. Dato i alt Helårs Fritid Erhverv Landbrug Helårs Fritid Erhverv Landbrug ,0 10,0 0,0 0, ,0 24,0 45,0 11, ,0 35,0 19,0 1, ,0 0,0 100,0 0, ,7 66,7 11,1 5, ,0 40,0 0,0 0, ,0 42,0 23,0 2, ,3 45,6 18,7 2, ,3 55,8 14,7 4, ,2 23,1 7,7 0, ,0 0,0 0,0 100, ,9 85,8 3,3 0, ,2 42,4 39,4 0,0 I alt ,7 31,5 24,9 7,9 SIDE 16

17 Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab Dele af Stormrådets betaling til Kystdirektoratet går til at drive stormflodsberedskabet for Vadehavet og Vestkysten. Der er opbygget et stormflodsberedskab for Vestkysten fra Thyborøn til Nymindegab og for Vadehavskysten. Baggrunden er, at der på begge strækninger er store områder, der kan blive oversvømmet under højvande, hvis der bliver slået hul i højvandsbeskyttelsen i form af klitter og diger. Ved oversvømmelse vil der ske store materielle skader, og der kan være risiko for tab af menneskeliv. Stormflodsberedskabet er etableret i fællesskab af Kystdirektoratet, politiet og kommunerne. Beredskabet er opdelt i to selvstændige enheder, fordi varslingskriterier og indsatsmuligheder er forskellige på Vestkysten og i Vadehavsområdet. I stormflodssæsonen fra den 1. september til den 1. maj indgår der tre personer hos Kystdirektoratet i hvert af vagtholdene. I det daglige holder vagtholdene sig orienteret om risikoen for høj vandstand på grundlag af DMI s vejrudsigter. Når der foreligger en prognose for højvande, går vagtholdet ind i den operationelle fase. Til illustration af hvad der sker her, beskrives de forskellige beredskabsniveauer i beredskabet for Vadehavet. Den kritiske vandstand er den vandstand, hvor der kan ske digebrud. Kortet viser de områder i Vestjylland, der ved en stormflod umiddelbart er i fare for oversvømmelse. INTERNT BEREDSKAB Internt beredskab indføres, når der er udsigt til forhøjet vandstand ved næste højvande. Beredskabskontoret bemandes, og Syd- og Sønderjyllands Politi og Radio Syd orienteres. SIDE 17

18 Om stormflod - Kystdirektoratets stormflodsberedskab ALMINDELIGT BEREDSKAB Hvis vandstandsprognoserne giver en kritisk vandstand for et af digerne, indføres almindeligt beredskab. Det vil normalt ske 6 timer før højvandstidspunktet. Politiet, Radio Syd og de operative stabe hos kommunerne orienteres, så alle nøglepersoner kan indkaldes. Endvidere orienteres alle digelagsformænd. FORHØJET BEREDSKAB Hvis der 4 timer før højvandstidspunktet stadig forudsiges en kritisk vandstand, indføres forhøjet beredskab. Igen orienteres politiet, Radio Syd og den operative stab i den eller de kommuner, hvor diget er beliggende, så mandskabet til gennemførelse af eventuel evakuering m.v. kan indkaldes. Herudover orienteres digelagsformændene for de truede diger. ALARMBEREDSKAB Alarmberedskab indføres 2 timer før, den kritiske vandstand forventes at forekomme, eller hvis der er konstateret brud på Ribe Dige eller Det Fremskudte Dige. Indførelse af dette beredskabsniveau sker dog først efter et telefonmøde mellem lederne af politiets og Kystdirektoratets beredskabstjenester. Med indførelsen af alarmberedskab indledes en evakuering af befolkningen bosat i de oversvømmelsestruede områder. Kortet viser de områder ved Vadehavet, der ved en stormflod umiddelbart er i fare for oversvømmelse. Se redegørelse for betalingerne til Kystdirektoratet SIDE 18

19 Om stormfald Storme og orkaner kan give stormfald, d.v.s. at hele eller større dele af et skovareal vælter. Ved stormfald forstås efter loven, at der i én eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der på baggrund af indstilling fra Miljøministeriet afgør, om der efter loven har været stormfald. Rådets beslutning om, at der i et område har været stormfald, offentliggøres i dagspressen. Herudover bliver der indrykket annoncer i skovbrugsblade. Beslutningen offentliggøres også på Stormrådets hjemmeside. Det er en forudsætning for at få tilskud, at der er tegnet en basisforsikring. Private skovejere har i disse situationer mulighed for at få tilskud til plantning af ny skov. Skovejeren skal sende en skadesanmeldelse til sit eget forsikringsselskab umiddelbart efter stormfald. Ansøgning til Stormrådet om tilskud til genplantning skal sendes senest 6 måneder efter stormfaldet. Det er Stormrådet, der tager stilling til ansøgninger om tilskud til genplantning. Rådet kan give formanden og sekretariatet bemyndigelse til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte retningslinier. Ifølge loven kan skovejerne ikke klage over rådets afgørelser til anden myndighed. Se hele lovteksten Se behandling af sagerne ved stormfald SIDE 19

20 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DECEMBER 1999 OG JANUAR 2000 Langt hovedparten af tilsagnene om tilskud efter stormene dec. 1999/jan udløb i efteråret 2007/foråret Som påmindelse om udløbet sendte Stormrådet i aug brev til de tilskudsmodtagere, der endnu ikke havde udnyttet deres tilsagn fuldt ud. Hensigten med brevet var at få så mange tilskudssager som muligt afsluttet og undgå at skulle kræve unødige tilbagebetalinger. Af de oprindeligt stormfaldssager er langt de fleste nu afsluttede, således at der pr. 1. september 2008 kun mangler afslutning af 130 sager. De første gange, der blev udbetalt tilskud til genplantning, var ved stormfaldet i december 1999 og januar Stormen ramte hårdest i det sydlige Danmark. OPFØLGNING PÅ STORMFALDET DEN JANUAR 2005 Stormfaldet den 8.-9.jan var det andet stormfald, der har fået tilskud til gentilplantning efter lov om stormflod og stormfald. Denne storm forårsagede flest skader i det nordlige Jylland. 94 pct. af det stormfældede skovareal var med nåletræ, og 6 pct. var med løvtræ. DET TILSKUDSBERETTIGEDE AREAL Det samlede tilskudsberettigede areal er efter sagsbehandlingen opgjort til godt 4430 ha., og der er givet tilsagn om tilskud for 150 mio. kr. Alle tilskudsmodtagerne har modtaget 1. rate. Da der efter loven er en frist til indberetning på 6 år fra tilsagnet er givet, betyder det, at (næsten) alle sager vil være færdige inden udgangen af GENTILPLANTNINGEN De genrejste skove bliver langt overvejende til nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de stormfældede arealer havde en løv/ SIDE 20 Fortsættes næste side

21 Stormrådet BERETNING 07/08 Forord Om stormflod Om stormfald - Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger til 08/09 Behandling af sagerne ved stormfald nål fordeling i pct. på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Herudover er der i nåletræsandelen blandet med løvtræ i betydeligt omfang. KONTROL AF TILSKUD TIL GENTILPLANTNING EFTER STORMFALD I overensstemmelse med EU-kontrolregler udtages 5 pct. af alle udbetalinger til stikprøvekontrol. SIDE 21 stormraadet_beretning4_korr.indd 21 En stikprøvekontrol på 5 pct. af tilskudssagerne blev kontrolleret med arealopmåling, og der blev foretaget kontrol af, om øvrige forudsætninger for at modtage tilskud var opfyldt. I fem kontrolsager blev der konstateret fejl, der medførte tilbagebetaling. I to af sagerne var der arealfejl, mens der i de tre øvrige sager var tale om mindre kvalitetsafvigelser. Det samlede tilsagn for de kontrollerede sager var kr., hvoraf der som følge af de konstaterede fejl blev krævet kr. betalt tilbage. Ud over tilbagebetalingen blev disse tilskudsmodtagere pålagt sanktioner for kr. SPECIEL KONTROL AF PLANTEKVALITET Tilskudsordningens formål med at genskabe skove, der er robuste, og som har evne til at regenerere sig selv, betyder, at kvaliteten af de planter, der anvendes, er meget vigtig. Der er i løbet af 2008 sat et nyt kontrolsystem i gang, hvor 5 pct. af alle indberettede tilplantninger bliver kontrolleret for plantekvalitet. Skov- og Naturstyrelsen forestår kontrollen med sine specialister i plantefrø og planteavl. Fortsættes næste side :55:27

22 Om stormfald - Behandling af sagerne ved stormfald SAGSBEHANDLINGEN I SKOV- OG NATURSTYRELSEN I sagsbehandlingen i Skov- og Naturstyrelsen indgår analyse af luftfotos. Både af luftfotos, der er taget kort efter stormen, og af fotos optaget 1-3 år tidligere, således at før-stormfalds-situationen kan vurderes. LUFTFOTOS AF STORMFALD TILGÆNGELIGE FOR SKOVEJERNE Som noget nyt valgte Stormrådet efter stormfaldet i 2005 at gøre de stormfaldsbilleder, der blev anskaffet til sagsbehandlingen, tilgængelige for ejerne. Via internettet var det muligt for skovejere, der havde anmeldt stormfald, at se stormskaderne og indtegne det skadede areal. Stormfaldsbillerne har været flittigt benyttet af ejerne og deres konsulenter. EFTER STORMFALD Billede benyttes i sagsbehandlingen, hvor der sammenlignes med billeder fra før stormen, se nedenfor. Det ramte areal er vist med rød ramme. For sagsbehandlingen har det samtidig haft den fordel, at ansøgerne og sagsbehandlerne har haft samme redskab til vurdering af skaderne, hvilket har betydet, at der har været få sager med uoverensstemmelser om det skadede areals størrelse. KONTROL AF FORSIKRINGSFORHOLD Som følge af at de oprindelige forsikringsaftaler blev opsagt, og forsikringstagerne efterfølgende skulle indgå nye aftaler, anmodede Stormrådet Skov- og Naturstyrelsen om, som del af sagsbehandlingen, at kontrollere, at forsikringsforholdene var i orden. Kontrollen har vist, at forsikringsforholdene i næsten alle sager er i orden. I enkelte sager har Stormrådet reduceret i tilskuddet som følge af ufuldstændig forsikring. I fire sager blev det konstateret, at der kun var delvis forsikring af den skov, der var ramt af stormfald. Stormrådet besluttede i disse sager kun at udbetale en andel af tilskuddet svarende til andelen af forsikret skov. Der blev pga. manglende forsikring tilbageholdt mere end ½ mio. kr. i tilskud. SIDE 22

23 De økonomiske resultater Stormrådet havde i 2007 indtægter på ca. 83 mio. kr. i stormafgift og ca. 5,5 mio. kr. i finansielle indtægter. Der blev i 2007 udbetalt ca. 209 mio. kr. i erstatningsudgifter vedr. skader forårsaget af stormflod og ca. 26,6 mio. kr. i tilskud til gentilplantning m.v. Revisorerne konkluderede i årsrapporten, at Stormrådets forretningsgange er hensigtsmæssigt tilrettelagt, samt at Stormrådet i det forgangne år har udvist sparsommelighed, god produktivitet og effektivitet. Der er i årsrapporten for 2007 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsaget af stormflod før 2008 med sammenlagt 228. mio. kr. og hensættelser til gentilplantning m.v. på 47 mio. kr., hvilket bevirker, at der foreligger underbalance (negativ egenkapital) på ca. 124 mio. kr. Statsgarantien på 200. mio. kr. er derfor i princippet aktiv. Om der faktisk skal ske træk på statsgarantien, afhænger af likviditetsforløbet i Det er i årsrapporten skønnet, at der i 2008 vil ske et træk på statsgarantien på 44 mio. kr. Status ved udgangen af 3. kvartal 2008 er dog, at det endnu ikke har været nødvendigt at trække på statsgarantien. Stormrådets likviditet udgjorde pr. 31. august ca. 28 mio. kr. Hensættelserne for stormflod udgjorde pr. 31. august 2008 ca. 60 mio. kr. Hensættelserne for stormfald udgjorde pr. 31. august 2008 ca. 47 mio. kr. Se Stormrådets årsregnskab for 2007 Se redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til DMI Se redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet SIDE 23

24 Storme i beretningsperioden STORMFLOD I DE DANSKE FARVANDE DEN MARTS 2008 Stormrådet besluttede på baggrund af vandstandsmålinger fra DMI og Kystdirektoratets Højvandsstatistikker fra 2007 at højvandet i de danske farvande den marts 2008 må anses for stormflod, som omhandlet i lov om stormflod og stormfald. STORMRÅDETS BESLUTNING OMFATTEDE I JYLLAND: Hanstholm Den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund (færgeoverfarten) Kysten omkring Frederikshavn fra Hulsig syd for Skagen til Asaa nord for Hals ved udmundingen af Limfjorden Kysten omkring Århus fra Gåsehage syd for Ebeltoft til Trelde Næs nord for Fredericia. Kortet viser de kyster, der blev ramt af stormflod den marts STORMRÅDETS BESLUTNING OMFATTEDE PÅ SJÆLLAND: Sjællands nordkyst fra Helsingør til og med Hundested Havn og fra Rørvig Havn til Reersø syd for Kalundborg. Isefjord og Roskilde Fjord var ikke omfattet. Det betød, at personer og virksomheder, der mente at have været udsat for stormflodsskade i de nævnte områder, kunne søge om at få erstattet eventuelle skader på løsøre og bygninger. SIDE 24

25 Stormrådets sammensætning Stormrådets medlemmer udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for fire år ad gangen. For perioden 1. september 2008 til 31. august 2012 er følgende medlemmer udpeget: Formand Cand.jur. Karen Westerbye-Juhl UDPEGET EFTER INDSTILLING FRA: Økonomi- og Erhvervsministeriet Chefkonsulent Tove Birgitte Pedersen Foxman Transportministeriet: Civilingeniør Holger Toxvig Madsen Justitsministeriet: Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage Forsikring & Pension: Vicedirektør Claus Tønnesen Forbrugerrådet: Rådsmedlem Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Borgmester Erik Nørreby Miljøministeriet: Konsulent Peter Brun Madsen Endvidere fungerer forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Skov- og Naturstyrelsen, som sagkyndig for Stormrådet. SIDE 25

26 Nye tiltag i Stormrådet Stormrådets hjemmeside er under revision med henblik på at gøre den mere brugervenlig. Tanken er, at det skal være lettere at finde de oplysninger, man søger. Se Stormrådets idékatalog på hjemmesiden. På baggrund af det ekstremt store antal skader efter stormfloderne i 2006 og 2007 med en uacceptabel lang sagsbehandlingstid til følge har Stormrådet igangsat et projekt, med henblik på at effektivisere arbejdsgangene, således at sagsbehandlingen gøres hurtigere. PROJEKTETS ENKELTE DELE SAGSGANGE Hidtil har kun enkelte af Stormrådets sagsgange været beskrevet i Regler for sekretariatets arbejde. For i fremtiden at gøre det hurtigere at ansætte og oplære nye sagsbehandlere i tilfælde af en stor stormflod udarbejdes der nu en samlet beskrivelse af samtlige interne sagsgange. INFOBANK Det er Stormrådets principielle afgørelser, der danner praksis for den daglige sagsbehandling. Hidtil har kun en del af denne praksis været tilgængelig for andre. Stormrådet har derfor besluttet at udarbejde en infobank, der indeholder den samlede praksis. Infobanken er et værktøj for både sekretariatet og dets taksatorer, men i høj grad også for skadelidte. Infobanken bliver tilgængelig på Stormrådets hjemmeside. STATISTIK Stormrådet har en stor viden omkring skadesomfanget efter stormflod i Danmark. For bedre at kunne dele denne viden arbejder sekretariatet på at oprette en statistikbank, som bl.a. skal indeholde statistik over antal skader, geografisk placering, erstatningsstørrelser og skadestyper. SIDE 26 Fortsættes næste side

27 Nye tiltag i Stormrådet På baggrund af denne statistik vil der blive udarbejdet kort, der bl.a. viser stormflodsramte kyststrækninger og antal anmeldte skader pr. kommune. En del af denne statistik samt kort baseret herpå er allerede udarbejdet og kan ses i denne årsberetning. ERSTATNINGSOPGØRELSE Praksis for erstatning for løsøre er i dag, at der ydes erstatning svarende til nyværdien på skadestidspunktet for genstande; der er indkøbt som nye, ikke er beskadiget før stormfloden og som er under 2 år gammel. For genstande, der er ældre end 2 år, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny genstand med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, slid og nedsat anvendelighed. Bygningsskader opgøres fortsat ud fra dagsværdiprincippet, dvs., der tages udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere det skadede efter gældende priser umiddelbart før stormfloden, dog med fradrag for alder, slid og nedsat anvendelighed. I forbindelse med opgørelse af bygningsskader finder bl.a. Forsikring & Pensions levetidstabeller og Stormrådets infobank anvendelse. KOMMUNIKATION For at gøre opmærksom på Stormrådet og dets virke, vil der årligt inden stormflodssæsonen blive udsendt en pressemeddelelse, der bl.a. informerer husejere om, hvad de selv kan gøre for at beskytte deres ejendomme mod kommende stormfloder. Der henvises i nyheden til idékataloget Beskyt din ejendom mod stormflod, som Stormrådet har udarbejdet i samarbejde med Kystdirektoratet. Derudover er det besluttet at indrykke en annonce i de lokale ugeaviser rundt om i landet for også her at gøre opmærksom på de forskellige løsningsmodeller, der er beskrevet i Stormrådets idékatalog vedrørende stormflodssikring af ejendomme. SIDE 27

28 Stormrådets forventninger til 08/09 Rådet har afgjort alle anmeldte stormflodsskader. Der er ca. 800 sager, hvor hele eller dele af erstatningen endnu ikke er udbetalt, idet de skadelidte ikke har indsendt dokumentation for udbedringerne. Der er hensat ca. 40 mio. kr. til disse udbetalinger. Rådets sekretariat har iværksat initiativer for at forbedre de interne sagsgange. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af Det er rådets forventning, at initiativerne vil sikre, at sagsbehandlingen ved en evt. kommende stormflod bliver hurtigere og mere effektiv, end det har været tilfældet de seneste år. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte sidste år udvalget om revision af stormflodsordningen. AFGIFT Det kan ikke udelukkes, at det i 2009 bliver nødvendigt at trække på statsgarantien. Beløbets størrelse vil afhænge af, hvor hurtigt de resterende erstatningsbeløb kommer til udbetaling, og hvornår udgifterne vedrørende stormfald forfalder til udbetaling. Hertil kommer, at nye stormfloder eller stormfald kan indebære, at garantien kommer i anvendelse. Hvis der skal trækkes på garantien, vil det medføre en midlertidig forhøjelse af stormafgiften på 10 kr., til i alt 30 kr. RÅDETS ERFARINGER Stormflodsordningen blev i sin tid etableret for at sikre en solidarisk dækning af stormflodsramte, fordi stormflodsskader på daværende tidspunkt ikke vurderedes at være forsikringsbare hændelser. På grund af den store storm i 1999, der ødelagde store dele af de danske skove, blev stormfald også omfattet af ordningen. Senest har der været stormfald i I vinteren SIDE 28 Fortsættes næste side

29 Stormrådets forventninger til 08/ blev der konstateret stormflod 4 gange. Der blev samlet anmeldt i alt stormflodskader, hvilket langt overstiger det samlede antal skader indtruffet i de foregående 16 år, dvs. i hele ordningens levetid. BEHOV FOR KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID Vi må forvente med de varslede klimaforandringer, at antallet og størrelsen af stormfloder ikke bliver mindre. Stormrådet varetager sine opgaver med bistand fra et sekretariat, som er hjemmehørende i brancheorganisationen Forsikring & Pension. Sekretariatsfunktionen har ikke, og kan ikke hensigtsmæssigt have en størrelse, der permanent kan matche et ekstraordinært stort antal erstatningssager. Derfor var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erstatningssagerne i vinteren meget lang, hvilket var uacceptabelt for de skadelidte. På den baggrund reviderede Stormrådet, også efter opfordring fra økonomi- og erhvervsministeren, sine forretningsgange for at gøre sagsbehandlingstiden kortere. Rådet bad samtidig økonomi- og erhvervsministeren om at se på de uhensigtsmæssigheder, ordningen havde. Ministeren har herefter nedsat et udvalg, der ser på revision af stormflodsordningen. Stormrådet er repræsenteret i udvalget ved formand Karen Westerbye-Juhl. Udvalget forventes at færdiggøre sin rapport i begyndelsen af I udvalget bliver ikke diskuteret ændringsforslag vedrørende reglerne om stormfald, men det er forventningen, at et evt. kommende lovforslag også vil tage højde for de uhensigtsmæssigheder, der er opstået i denne ordning. SIDE 29

30 BILAG - Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Kystdirektoratet Af 29 i lov om stormflod og stormfald fremgår, at Kystdirektoratets udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen. Honoreringen sker ifølge bemærkningerne til loven i form af et fast beløb, der pristalsreguleres, samt et beløb til dækning af de faktiske udgifter. I forbindelse med lovforslaget blev den samlede udgift skønnet til 2,1 mio. kr. i prisniveau Med det faste beløb honoreres den ekspertise, som Kystdirektoratet stiller til rådighed for Stormrådet. Det faste beløb afspejler også det forhold, at udtalelserne til Stormrådet skal udarbejdes i løbet af få dage, og at Kystdirektoratet i øvrigt løbende skal være til rådighed. Der er også taget hensyn til, at de aktivitetsafhængige timer ikke faktureres til konsulentsatser. Stormrådets betaling til Kystdirektoratet dækker udgifterne til stormflodsberedskabet, driften af et antal vandstandsmålere samt udarbejdelse af udtalelser m.v. til rådet. STORMFLODSBEREDSKABET Kystdirektoratets stormflodsberedskab omfatter Vadehavskysten og Vestkysten mellem Thyborøn og Nymindegab. Udgiften til beredskabet er sammensat af et fast beløb, betaling af rådighedstillæg og telefongodtgørelse til beredskabets deltagere samt betaling for det faktiske tidsforbrug. Udgiften til stormflodsberedskabet var i ,73 kr. DRIFT AF VANDSTANDSMÅLERE I 2000 blev der for Stormrådets midler etableret syv vandstandsmålere i de indre farvande med henblik på at få en bedre målerdækning. I 2004 blev der suppleret med yderligere to. Kystdirektoratet driver disse målere, og driftsudgiften dækkes af Stormrådet. Udgiften var i ,32 kr. UDTALELSER M.V. TIL RÅDET Efter en højvandssituation udarbejder Kystdirektoratet en udtalelse om vandstandsforholdene. Hovedindholdet i udtalelsen er oplysninger om maksimalvandstanden ved de målestationer, hvor der har kunnet skaffes oplysninger samt en fastlæggelse af, hvor sjælden vandstanden er, udtrykt ved, hvor mange år der i gennemsnit går mellem, at vandstanden nås eller overskrides. Udtalelsen er grundlaget for Stormrådets fastlæggelse af, hvor der vil kunne udbetales erstatning for oversvømmelsesskader. Kystdirektoratets tidsforbrug til udarbejdelse af disse udtalelser dækkes, og tilsvarende dækkes tidsforbruget til forberedelse og deltagelse i Stormrådets møder. Hertil kommer et fast beløb. Udgiften til udtalelser m.v. var i ,07 kr. De samlede udgifter for 2007 er i alt ,12 kr. Se beskrivelse af Kystdirektoratets stormflodsberedskab SIDE 30

31 BILAG - Redegørelse for de elementer, der indgår i Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut Stormrådets betaling til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) dækker DMI s udgifter til etablering og drift af DMI s vandstandsmålere, drift og videreudvikling af stormflodsmodellerne, meteorologernes døgnovervågning af vandstanden samt arbejdet med rådgivning af myndigheder op til og under stormfloderne. Endelig dækker Stormrådet en del af udgifterne til DMI s meteorologiske prognosemodel, der er helt nødvendig som input til stormflodsmodellerne. DMI driver fortsat 15 vandstandsstationer i Danmark, se kort. Der er ikke sket ændringer i netværket i 2007 efter moderniseringen af hele målesystemet i Der produceres real-time data hvert 10. minut, og to separate systemer til datakommunikation er med til at sikre en høj pålidelighed. Derudover efterses stationerne regelmæssigt af DMI s teknikere. STORMFLODSMODELLER Stormflodsmodellen Mike21 har kørt operationelt hele Ved siden af denne model testes løbende nye og mere avancerede modeller med henblik på at forbedre varslingen. Disse supplerende prognoser indgår udover prognoserne fra Mike21 i det beslutningsværktøj, meteorologerne har til rådighed. programmer, der løbende følger vandstand og vandstandsprognoser og automatisk advarer meteorologerne, når der er risiko for stormflod. DEN METEOROLOGISKE PROGNOSEMODEL Input til stormflodsmodellerne er vind- og lufttrykprognoser fra DMI s meteorologiske prognosemodel DMI-HIRLAM, der er den prognosemodel, der dækker Danmark. Og det er helt afgørende at have specielt detaljerede og præcise vindforudsigelser, når vandstanden skal forudsiges præcist. UDGIFTERNE TIL DMI I 2007: Direkte omkostninger Forskning og udvikling (HIRLAM) Observation: Kvalitetssikring Observation: Drift Observation: Teknik (vandstandsstationer) Udvikling af prognoser og præsentationer Stormflodsvarsling Vandstandsovervågning- og varsling ,75 kr ,11 kr ,00 kr ,79 kr ,10 kr ,00 kr ,35 kr. DEN METEOROLOGISKE OVERVÅGNING Meteorologerne overvåger døgnet rundt vandstanden langs Danmarks kyster og udsender varsler, når de kriterier, der er aftalt med lokale myndigheder, er opfyldt. Meteorologernes værktøj er specialudviklede Indirekte omkostninger Fællesomkostninger (Administration m.m.) Afskrivning og forrentning af vandstandsmålere I alt ,13 kr ,85 kr ,08 kr. SIDE 31

32 BILAG - Redegørelse for de elementer der indgår i Stormrådets betaling til sekretariatet Ifølge lov om stormflod og stormfald 22 bistår sekretariatet Stormrådet med den daglige administration. Udgifterne til sekretariatets arbejde udgjorde i 2007: Lønudgifter til sekretariatets medarbejdere samt overtaksatorerne Udgifter til materialer, porto, møder m.m. Informationsudgifter Sekretariatets andel af fællesudgifterne i Forsikring & Pension, hvor sekretariatet har til huse kr kr kr kr. SIDE 32

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere