Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2011 Bidragyder: Miljøkontoret Fotograf: Fuglsø Natur v/ Rasmus Skau Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 TILSKUDSORDNINGENS INDHOLD... 3 Formål... 3 Ordningens afgrænsning... 3 Hvem kan søge?... 3 ADMINISTRATION AF ORDNINGEN... 4 Økonomiske rammer... 4 Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist... 4 Kontrol... 5 Prioritering... 5 Afgørelse... 5 Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb... 5 PLANLÆGNING AF NATUR- OG MILJØPROJEKTER... 6 Betingelser for tilskud... 6 Tilskudsberettigede projektudgifter... 6 UDARBEJDELSE AF NATURPLANER... 7 Betingelser for tilskud... 7 Tilskudsberettigede projektudgifter... 8 ETABLERING AF VEGETATIONSSTRIBER... 9 Betingelser for tilskud... 9 Tilskudsberettigede projektudgifter...10 Vegetationsstriber og biotopplaner...11 Vegetationsstriber og landskabs- og biotopforbedrende beplantninger...11 Vegetationsstriber og enkeltbetaling...11 SÆRLIG LEVESTEDER FOR DYREARTER...11 Betingelser for tilskud...14 Tilskudsberettigede projektudgifter...14 GRÆSNINGSPROJEKTER...15 Betingelser for tilskud...15 Tilskudsberettigede projektudgifter...16 BESKYTTELSE, ETABLERING, OG GENOPRETNING AF NATUR OG MILJØ...17 Miljø- og Naturplan Danmark Vandrammedirektivet...17 Natura 2000 direktiverne...17 Betingelser for tilskud...18 Tilskudsberettigede projektudgifter...18 JORDFORDELING...19 Betingelser for tilskud...19 Tilskudsberettigede projektudgifter...20 GENERELLE BETINGELSER...21 Underskrivelse af tilsagnet...21 Tilladelse fra offentlige myndigheder...21 Forpligtelse til information...22 Underretningspligt...22 TILSKUDDETS STØRRELSE...22 IKKE TILSKUDSBERETTIGEDE PROJEKTUDGIFTER...23 Offentlig medfinansiering

4 NATURALYDELSER KOMBINATION MED ANDRE TILSKUDSORDNINGER UDBUDSBETINGELSER ANSØGNING OM ÆNDRING AF PROJEKTET ANMODNING OM UDBETALING AF TILSKUD Betingelser for udbetaling Projektrapportering Indberetning af tilskud til SKAT Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter BORTFALD AF TILSAGN OG TILBAGEBETALING AF TILSKUD KLAGEADGANG STRAFFEBESTEMMELSER RETSGRUNDLAG VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA A. Oplysninger om ansøgeren B. Valg af projekttype C. Beskrivelse af projektets formål, indhold og effekt D. Oplysninger om den valgte projekttype D.1. Særligt for Planlægning af natur- og miljøprojekter D.2. Særligt for Udarbejdelse af naturplaner D.3. Særligt for Etablering af vegetationsstriber D.4. Særligt for Særlige levesteder for dyrearter D.5. Særligt for Græsningsprojekter D.6. Særligt for Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø D.7. Særligt for Jordfordeling E. Sammenhæng med et projekt, der er indstillet af en lokal aktionsgruppe F. Redegør for hvilke forundersøgelser der er gennemført og evt. yderligere behov G. Redegør for nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder H. Projektets realiserings- og udbetalingsplan I-M. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilskud til hver af de syv projekttyper N. Specifikation af udgifter O. Bilag P. Erklæring og underskrift

5 Indledning Denne vejledning gennemgår tilskudsordningen natur- og miljøprojekter, der er en del af landdistriktsprogrammet Ordningen er en del af Grøn Vækst-aftalen, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. Ordningen omfatter følgende projekttyper: Planlægning af natur- og miljøprojekter. Udarbejdelse af naturplaner. Etablering af vegetationsstriber. Særlige levesteder for dyrearter. Græsningsprojekter. Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. Jordfordeling. Hver af disse projekttyper er gennemgået i et afsnit i denne vejledning. Det er således muligt at læse under hver enkelt projekttype og få indblik i indhold og betingelser. Nogle betingelser er ens for flere projekttyper, men da der også er forskelle, er det mest hensigtsmæssigt at gennemgå hver enkelt projekttype for sig. Bagerst i vejledningen er der en nærmere gennemgang i at udfylde ansøgningsskemaet. Tilskudsordningens indhold Formål Ordningens overordnede formål er at yde tilskud til natur- og miljøprojekter i landdistrikterne, hvor investeringerne ikke er produktionsfremmende. Projekterne kan bidrage til - at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter, - at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier, - at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi, - at etablere forbindelseslinier mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper og - at fremme velfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen. Ordningens afgrænsning Ordningen er afgrænset til landbrugs- og naturarealer. Disse kan være beliggende både inden for og uden for Natura 2000-områder. Det er uden betydning om arealerne er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 eller ej. Projekter på skovbevoksede arealer eller arealer beliggende i skov er ikke omfattet af ordningen. Projekter vedrørende forbedringer i eksisterende vandløb og søer er heller ikke omfattet af ordningen. På et areal, hvor der tidligere har været en sø, og hvor arealet nu er landbrugseller naturareal, kan der ydes tilskud til etablering af en sø, idet dette betragtes som etablering af en ny sø. Hvem kan søge? Ansøger kan være: 3

6 Private lodsejere. Private virksomheder. Offentlige virksomheder. Fonde. Foreninger. Organisationer. Offentlige institutioner. Kommunale fællesskaber. Såfremt et projekt består af flere lodsejere, kan der oprettes en forening/organisation, der udfører projektet. Foreningens/organisationens forhold til medlemmerne er et privatretligt forhold mellem disse. Foreninger/organisationer skal være oprettet med et CVR-nr. for at få udbetalt tilskud. CVRnr. skal dog ikke nødvendigvis foreligge på ansøgningstidspunktet. For tilskud til udarbejdelse af naturplaner gælder, at ansøger skal være den, der som ejer eller forpagter driver den jordbrugsbedrift, hvorpå der skal udarbejdes en naturplan. Administration af ordningen Økonomiske rammer Bevillingen til støtte til natur- og miljøprojekter afsættes hvert år på finansloven. Den økonomiske ramme på finansloven er fastsat til 11 mio. kr. i Erfaringsmæssigt er der stor interesse for ordningen, og derfor vil der normalt blive søgt om flere projekter end der er bevilling til. FødevareErhverv har fastsat en indikativ tilsagnsramme for Særlige levesteder for dyrearter. Tilsagnsrammen er fastsat til mindst 1 mio. kr. Der er ikke fastsat tilsagnsrammer for de øvrige projekttyper, som således prioriteres inden for den resterende ramme. Den anførte ramme er dynamisk og kan ændres under sagsbehandlingen af de modtagende ansøgninger om tilskud til natur- og miljøprojekter. På trods af den afsatte ramme er grundlaget for prioritering uændret og omfatter bl.a. en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål og en vurdering af projektets samlede udgifter. Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes på FødevareErhvervs hjemmeside, eller ved at kontakte FødevareErhverv på tlf Ansøgningen sendes til FødevareErhverv, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningen kan også indsendes via eller fax: Ansøgningen skal være modtaget hos FødevareErhverv senest den 3. august FødevareErhverv kan fastsætte flere ansøgningsrunder, der i så fald skal offentliggøres på FødevareErhvervs hjemmeside senest 4 uger før ansøgningsperiodens start. FødevareErhverv kvitterer for modtagelse af ansøgningen og kan i den forbindelse give tilladelse til at iværksætte projektet. Ansøger kan forvente, at ansøgningen behandles inden for tre måneder, såfremt ansøgningen er fyldestgørende. 4

7 Kontrol FødevareErhverv foretager en kontrol i forbindelse med administration af natur- og miljøprojektordningen. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv. Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Prioritering Der er nedsat et rådgivende udvalg, som foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Det rådgivende udvalg kan indstille et projekt til tilsagn, til delvis tilsagn eller til afslag. Udvalget består af en formand og derudover af en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening, Kyst, Land og Fjord, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes Fællesråd, Plantning og Landskab - Landsforeningen, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, De Danske Skovdyrkerforeninger, Danmarks Kulturarvs Forening, Binævnet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Udvalget foretager indstillingen på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål, en vurdering af projektets samlede udgifter, om projektet indgår i sammenhæng med et projekt, der er indstillet til tilsagn af en lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet , samt ud fra eventuelle eksterne faglige vurderinger af ansøgningerne. Ved prioriteringen ser det rådgivende udvalg på flere forskellige elementer. Eksempelvis lægger udvalget vægt på projektets mulighed for at kunne gennemføres, at projektet tjener et alment formål, at projektet har lokal interesse og forankring, at projektet har flere deltagere, at projektet er langsigtet og at projektet er helhedsorienteret og har et flersidigt indhold. Derudover ser det rådgivende udvalg på den samlede projektøkonomi i forhold til projektets forventede resultat. Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber prioriteres efter øvrige ansøgninger. Afgørelse Imødekommes en ansøgning, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud, og ansøger vil herefter blive betegnet tilsagnshaver. Tilsagn udarbejdes på grundlag af oplysninger i ansøgningen, og FødevareErhverv sender et tilsagn om tilskud til tilsagnshaver. Tilsagnet indeholder specificerede krav til gennemførelse af projektet og betingelser for tilskud, herunder krav om tidsfrister, information til offentligheden og afrapportering til FødevareErhverv. Tilsagnshaver har 4 uger til at acceptere tilsagnet ved at underskrive tilsagnet og returnere det til FødevareErhverv. Dette er en betingelse for tilskud til et projekt. Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb Ved ansøgning om tilskud fra FødevareErhverv gøres opmærksom på at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil indgå i vurderingsgrundlaget i forbindelse med behandling af anmodning om udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv, 5

8 at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på internettet, og at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Endvidere gøres opmærksom på, at man kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. persondatalovens 31, og at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondataloven 37. Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Enhed. Planlægning af natur- og miljøprojekter Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter kan ydes til projekter, hvor ansøger sandsynliggør, at planlægningen kan danne grundlag for iværksættelse af et af følgende projekttyper: Særlige levesteder for dyrearter, Græsningsprojekter eller Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. Planlægningen skal omfatte større geografisk sammenhængende områder eller andre forhold, som efter FødevareErhvervs vurdering kan medføre en omfattende planlægningsproces. Planlægningen skal kunne danne grundlag for iværksættelse af et af ovenfornævnte projekter, men der stilles ikke krav om, at projektet bliver gennemført. Planlægningen vil f.eks. kunne identificere forskellige barrierer, der betyder, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte projekt. Betingelser for tilskud Ansøger skal afgive de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: Information og offentlighed. 6

9 Service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se nedenfor). Investeringer i materialer. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Udarbejdelse af naturplaner Ordningen er målrettet jordbrugsbedrifter, der på ansøgningstidspunktet er mindst 10 ha. Betingelser for tilskud En naturplan skal udarbejdes af medarbejdere i en virksomhed, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 6. juni 2005 om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Godkendte virksomheder skal årligt indsende en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. FødevareErhverv udarbejder på baggrund af godkendelserne og erklæringerne en opdateret liste over de virksomheder og medarbejdere, som er godkendt til at udarbejde naturplaner. Virksomheder og deres medarbejdere, der ønsker at blive godkendt til udarbejdelse af naturplaner, kan indsende en ansøgning herom til FødevareErhverv. Ansøgningsskema om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere findes på FødevareErhvervs hjemmeside under den lukkede tilskudsordning Bedriftsrådgivning. Se følgende link: Naturplanen skal omfatte alle de arealer, der drives under jordbrugsbedriften på det tidspunkt, hvor udarbejdelse af naturplanen påbegyndes. Arealer der fragår bedriften i perioden indtil naturplanen er færdig, kan dog udelades af naturplanen. Arealer der tilgår bedrifter kan eventuelt medtages i naturplanen. 7

10 Naturplanen skal indeholde en række elementer. Der skelnes mellem obligatoriske elementer og supplerende elementer. Obligatoriske elementer: 1) En beskrivelse af jordbrugsbedriftens areal og produktion. 2) En beskrivelse med tilhørende kort af a) de udpegninger og registreringer, der foreligger i kommuneplanen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, b) beskyttelseslinier i medfør af lov om naturbeskyttelse og c) fortidsminder, der er omfattet af kapitel 8 a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december ) En beskrivelse af og forslag til beskyttelse af de eksisterende naturtyper. 4) Forslag til genopretning og etablering af tiltag til gavn for naturen. 5) En prioriteret liste over forslagene til tiltag på bedriften. 6) En erklæring fra rådgiveren, der har udarbejdet naturplanen, om at rådgiveren kan stå inde for det faglige niveau i naturplanen. Supplerende elementer: Naturplaner kan indeholde supplerende elementer, som er af betydning for at bevare og fremme natur-, miljø-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier. Supplerende elementer, der ønskes medtaget i naturplanen, skal fremgå af ansøgningen. Tilskud til naturplaner er betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en kopi af naturplanen. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til arealer, der er omfattet af naturplanen, i indtil et år efter datoen for udbetaling af tilskud. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: Konsulentbistand. 8

11 De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end den ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Etablering af vegetationsstriber Vegetationsstriber skal etableres på landbrugs- eller naturarealer, der ligger mindst 10 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m 2. De 10 meter beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. En vegetationsstribe skal være mindst 2 meter og højst 8 meter bred. Vegetationsstriber kan bestå af: En insektvold med en maksimal bredde på 2 meter. En faunastribe med en maksimal bredde på 6 meter. En insektvold og en faunastribe med en maksimal bredde på i alt 8 meter. En insektvold må ikke være højere end den kan pløjes væk. Vegetationsstriber skal være placeret samme sted i perioden fra etablering af vegetationsstriben påbegyndes til 5 år efter tilsagnsdatoen. Betingelser for tilskud Vegetationsstriber skal ved etableringen tilsås, således at der etableres et plantedække med en blanding af plantearter, der kan skabe gode levevilkår for vilde dyr. Ved etableringen må der ikke anvendes træer, buske, permanente afgrøder som elefantgræs, rørgræs og stauder, giftige plantearter, aggressive plantearter og invasive plantearter. Der skal anvendes en frøblanding med mindst tre forskellige plantearter. Sammensætningen af den frøblanding, der ønskes anvendt ved etableringen af plantedækket, skal fremgå af ansøgningen om tilskud. Dette giver grundlag for at vurdere projektets effekt. Der er vide rammer for det plantedække, der skal etableres. Det er således muligt at etablere vegetationsstriber, der i særlig grad tilgodeser bestemte dele af den vilde fauna, herunder mulighed for at etablere blomsterstriber af hensyn til bier og andre bestøvende insekter. Plantedækket må ikke anvendes til landbrugsformål fra projektets afslutning og indtil 5 år efter tilsagnsdatoen. Plantedækket må slås, men slåning må ikke foretages i perioden fra 1. maj til og med 31. august. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler. Plantedækket kan omlægges i tidsrummet fra den 1. september til og med den 31. maj. Hvis omlægningen omfatter tilsåning, skal tilsåning ske under overholdelse af de tidligere omtalte bestemmelser om plantedække. Der er således ikke i forbindelse med en eventuel omlægning krav om gentilsåning. Det vil derfor være muligt at lade det oprindeligt etablerede plantedække afløse af fremvoksende plantedække. Hvis arealerne tilsås igen, vil udgifterne hertil ikke være støtteberettigede, da projektet betragtes som afsluttet efter etableringen det første år. 9

12 Tilskud til etablering af vegetationsstriber er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra tilsagnsdatoen. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af vegetationsstriber kan omfatte udgifter til: Jordbearbejdning. Frø. Såning. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Eget arbejde. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde er kun tilskudsberettigede, hvis følgende to betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 10

13 De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Vegetationsstriber og biotopplaner Udgifter er ikke tilskudsberettigede, hvis tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre aktiviteterne i medfør af anden lovgivning. Dog er det muligt at få tilsagn om tilskud til vegetationsstriber, selvom de samme vegetationsstriber bruges til at opfylde en biotopplan, da der i henhold til Miljøministeriets regler om biotopplaner ikke foreligger en forpligtelse til at etablere vegetationsstriber, men kun en mulighed for at benytte vegetationsstriber til at opfylde biotopplanen. Vegetationsstriberne kan bruges efterfølgende som pointgivende i forhold til biotopplanen. Vegetationsstriber og landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Arealer, hvorpå der etableres vegetationsstriber i medfør af bekendtgørelse om natur og miljøprojekter, kan ikke anvendes til at opnå en forhøjet tilskudsprocent for tilskudsberettigede udgifter til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i medfør af FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. De nævnte arealer kan dog indgå i sprøjte- og gødningsfrie bræmmer, der etableres i medfør af den nævnte bekendtgørelse, idet tilskudsbetingelserne for etablering af vegetationsstriber ikke omhandler regulering af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Vegetationsstriber og enkeltbetaling Det er muligt efter denne ordning at etablere vegetationsstriber, der er støtteberettigede efter enkeltbetalingsordningen, og vegetationsstriber der ikke er det. I tilfælde hvor enkeltbetalingsregler herom er opfyldt, vil der kunne ydes tilskud både efter denne ordning og enkeltbetalingsordningen. Dette gælder også i den 5-årige periode, hvor vegetationsstriberne skal være opretholdt. Der henvises til vejledning om enkeltbetaling. Se følgende link: Barjordsstriber indgår ikke i denne ordning, men kan etableres i tilknytning til vegetationsstriber og kan ved placering i overensstemmelse med reglerne i enkeltbetalingsordningen på støtteberettigede arealer omfattes af enkeltbetalingsstøtte. Særlig levesteder for dyrearter Projekter vedrørende særlige levesteder for dyrearter skal være beliggende på landbrugs- eller naturarealer. Et projekt skal indeholde et eller flere af disse tiltag: Etablering af en ny sø over 100 m² og højst m² Etablering af et nyt stendige. Retablering af et gammelt stendige. Et projekt kan derudover omfatte investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet. 11

14 Med denne projekttype er der sat særlig fokus på fremme af levesteder for dyrearter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat nærmere krav til udformning af søer og stendiger. For at tilgodese paddearterne Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Løgfrø, Løvfrø, Klokkefrø, Springfrø, Grønbroget Tudse og Strandtudse, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3, skal søer etableres på denne måde: - Inden for de tre vintermåneder sikres et frit vandspejl på minimum 100 m². - Det dybeste sted i søen skal være 1,5-2 meter (fra bund til overflade). - Der etableres en lavvandet bredzone. En optimal hældning i søbunden er et fald på 1 meter over 5 meter (se illustration). - Den opgravede jord fordeles jævnt ud over det tilstødende areal for ikke at skabe unaturlige volde. Der kan med fordel udlægges små stenbunker på bunden af søen som skjul for padder og vanddyr. Tilsvarende kan der etableres overvintringsplads (stendynger) i nærheden af vandhullet. 12

15 Figuren viser eksempel på udformning af et vandhul (kilde: Naturstyrelsen). Bemærk grusdyngen i midten af vandhullet, stendyngen nord for vandhullet (i skitsen set fra oven) og de svagt skrånende bredder (på profilskitsen nederst). Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav til levesteder. Se dette link: For at tilgodese arten Markfirben, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 skal stendiger etableres på denne måde: 13

16 - Den ene side af stendiget skal grænse op til et ikke-dyrket areal - dvs. vedvarende græs, et areal i naturtilstand eller et bevokset areal. - Stendiget skal bestå af mindst to rækker kampesten og i mindst to lag. - Stendiget skal have en minimumslængde på 25 meter. Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav til levesteder. Se dette link: Betingelser for tilskud Tilskud til særlige levesteder for dyrearter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttede udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til særlige levesteder for dyrearter kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 14

17 Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Græsningsprojekter Tilskud til græsningsprojekter kan ydes til projekter, der kan sikre afgræsning af plejekrævende græs- eller naturarealer, og som medvirker til at beskytte og forbedre områdernes natur- og biotopforhold. Projekterne kan omfatte fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen og fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne. Betingelser for tilskud Tilskud til græsningsprojekter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. 15

18 Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til græsningsprojekter kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 16

19 Beskyttelse, etablering, og genopretning af natur og miljø Denne projekttype omfatter ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer. Falder et projekt ikke umiddelbart ind under de øvrige projekttyper i ordningen kan der søges tilskud under denne projekttype. Projekterne kan omfatte investeringer, der kan medvirke til at fremme offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne. Tilskud kan ydes til projekter, der bidrager til at gennemføre en eller flere af følgende plan og direktiver, som beskrives herunder. Miljø- og Naturplan Danmark Vandrammedirektivet. Natura 2000-direktiverne. Miljø- og Naturplan Danmark 2020 Miljø- og Naturplan Danmark er den del af Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, der vedrører blandt andet anlæg af vådområder, anlæg af sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner samt initiativer til at reducere pesticiders skadelige virkninger på mennesker og dyr. Mål med planen: Yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor. Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger for mennesker, dyr og natur. Reduktion af landbrugets CO 2 -udledning. Sikring af biodiversiteten. Mere og bedre tilgængelig natur. Udvikling af styringsmetoder som sikrer reel miljøeffekt og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Vandrammedirektivet Det skal ifølge Vandrammedirektivet sikres, at de danske vandløb, søer, kystvande og grundvand er af god kvalitet, hvilket efter Vandrammedirektivet betyder, at miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande kun afviger lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Mål med direktivet: At forebygge yderligere forringelse af vådområderne. At beskytte og forbedre vandområdernes miljøtilstand bl.a. ved at begrænse udledninger og tab af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. At fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer. At mindske og forhindre yderligere forurening af grundvand. At afbøde virkninger af oversvømmelse og tørke. Natura 2000 direktiverne Natura 2000-direktiverne er en samlet betegnelse for to af EUs direktiver, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det samlede mål for de to direktiver er at sikre biologisk mangfoldighed i EUs medlemslande og levere et globalt bidrag til biologisk mangfoldighed. 17

20 Habitatdirektivet beskytter udvalgte naturtyper, planter og dyr med undtagelse af fugle. Fuglebeskyttelsesdirektivet beskytter fugle. Mål med direktiverne: At der skal arbejdes aktivt mod en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Betingelser for tilskud Tilskud til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 18

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning til

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere