Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2011 Bidragyder: Miljøkontoret Fotograf: Fuglsø Natur v/ Rasmus Skau Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 TILSKUDSORDNINGENS INDHOLD... 3 Formål... 3 Ordningens afgrænsning... 3 Hvem kan søge?... 3 ADMINISTRATION AF ORDNINGEN... 4 Økonomiske rammer... 4 Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist... 4 Kontrol... 5 Prioritering... 5 Afgørelse... 5 Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb... 5 PLANLÆGNING AF NATUR- OG MILJØPROJEKTER... 6 Betingelser for tilskud... 6 Tilskudsberettigede projektudgifter... 6 UDARBEJDELSE AF NATURPLANER... 7 Betingelser for tilskud... 7 Tilskudsberettigede projektudgifter... 8 ETABLERING AF VEGETATIONSSTRIBER... 9 Betingelser for tilskud... 9 Tilskudsberettigede projektudgifter...10 Vegetationsstriber og biotopplaner...11 Vegetationsstriber og landskabs- og biotopforbedrende beplantninger...11 Vegetationsstriber og enkeltbetaling...11 SÆRLIG LEVESTEDER FOR DYREARTER...11 Betingelser for tilskud...14 Tilskudsberettigede projektudgifter...14 GRÆSNINGSPROJEKTER...15 Betingelser for tilskud...15 Tilskudsberettigede projektudgifter...16 BESKYTTELSE, ETABLERING, OG GENOPRETNING AF NATUR OG MILJØ...17 Miljø- og Naturplan Danmark Vandrammedirektivet...17 Natura 2000 direktiverne...17 Betingelser for tilskud...18 Tilskudsberettigede projektudgifter...18 JORDFORDELING...19 Betingelser for tilskud...19 Tilskudsberettigede projektudgifter...20 GENERELLE BETINGELSER...21 Underskrivelse af tilsagnet...21 Tilladelse fra offentlige myndigheder...21 Forpligtelse til information...22 Underretningspligt...22 TILSKUDDETS STØRRELSE...22 IKKE TILSKUDSBERETTIGEDE PROJEKTUDGIFTER...23 Offentlig medfinansiering

4 NATURALYDELSER KOMBINATION MED ANDRE TILSKUDSORDNINGER UDBUDSBETINGELSER ANSØGNING OM ÆNDRING AF PROJEKTET ANMODNING OM UDBETALING AF TILSKUD Betingelser for udbetaling Projektrapportering Indberetning af tilskud til SKAT Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter BORTFALD AF TILSAGN OG TILBAGEBETALING AF TILSKUD KLAGEADGANG STRAFFEBESTEMMELSER RETSGRUNDLAG VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA A. Oplysninger om ansøgeren B. Valg af projekttype C. Beskrivelse af projektets formål, indhold og effekt D. Oplysninger om den valgte projekttype D.1. Særligt for Planlægning af natur- og miljøprojekter D.2. Særligt for Udarbejdelse af naturplaner D.3. Særligt for Etablering af vegetationsstriber D.4. Særligt for Særlige levesteder for dyrearter D.5. Særligt for Græsningsprojekter D.6. Særligt for Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø D.7. Særligt for Jordfordeling E. Sammenhæng med et projekt, der er indstillet af en lokal aktionsgruppe F. Redegør for hvilke forundersøgelser der er gennemført og evt. yderligere behov G. Redegør for nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder H. Projektets realiserings- og udbetalingsplan I-M. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilskud til hver af de syv projekttyper N. Specifikation af udgifter O. Bilag P. Erklæring og underskrift

5 Indledning Denne vejledning gennemgår tilskudsordningen natur- og miljøprojekter, der er en del af landdistriktsprogrammet Ordningen er en del af Grøn Vækst-aftalen, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. Ordningen omfatter følgende projekttyper: Planlægning af natur- og miljøprojekter. Udarbejdelse af naturplaner. Etablering af vegetationsstriber. Særlige levesteder for dyrearter. Græsningsprojekter. Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. Jordfordeling. Hver af disse projekttyper er gennemgået i et afsnit i denne vejledning. Det er således muligt at læse under hver enkelt projekttype og få indblik i indhold og betingelser. Nogle betingelser er ens for flere projekttyper, men da der også er forskelle, er det mest hensigtsmæssigt at gennemgå hver enkelt projekttype for sig. Bagerst i vejledningen er der en nærmere gennemgang i at udfylde ansøgningsskemaet. Tilskudsordningens indhold Formål Ordningens overordnede formål er at yde tilskud til natur- og miljøprojekter i landdistrikterne, hvor investeringerne ikke er produktionsfremmende. Projekterne kan bidrage til - at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter, - at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier, - at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi, - at etablere forbindelseslinier mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper og - at fremme velfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen. Ordningens afgrænsning Ordningen er afgrænset til landbrugs- og naturarealer. Disse kan være beliggende både inden for og uden for Natura 2000-områder. Det er uden betydning om arealerne er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 eller ej. Projekter på skovbevoksede arealer eller arealer beliggende i skov er ikke omfattet af ordningen. Projekter vedrørende forbedringer i eksisterende vandløb og søer er heller ikke omfattet af ordningen. På et areal, hvor der tidligere har været en sø, og hvor arealet nu er landbrugseller naturareal, kan der ydes tilskud til etablering af en sø, idet dette betragtes som etablering af en ny sø. Hvem kan søge? Ansøger kan være: 3

6 Private lodsejere. Private virksomheder. Offentlige virksomheder. Fonde. Foreninger. Organisationer. Offentlige institutioner. Kommunale fællesskaber. Såfremt et projekt består af flere lodsejere, kan der oprettes en forening/organisation, der udfører projektet. Foreningens/organisationens forhold til medlemmerne er et privatretligt forhold mellem disse. Foreninger/organisationer skal være oprettet med et CVR-nr. for at få udbetalt tilskud. CVRnr. skal dog ikke nødvendigvis foreligge på ansøgningstidspunktet. For tilskud til udarbejdelse af naturplaner gælder, at ansøger skal være den, der som ejer eller forpagter driver den jordbrugsbedrift, hvorpå der skal udarbejdes en naturplan. Administration af ordningen Økonomiske rammer Bevillingen til støtte til natur- og miljøprojekter afsættes hvert år på finansloven. Den økonomiske ramme på finansloven er fastsat til 11 mio. kr. i Erfaringsmæssigt er der stor interesse for ordningen, og derfor vil der normalt blive søgt om flere projekter end der er bevilling til. FødevareErhverv har fastsat en indikativ tilsagnsramme for Særlige levesteder for dyrearter. Tilsagnsrammen er fastsat til mindst 1 mio. kr. Der er ikke fastsat tilsagnsrammer for de øvrige projekttyper, som således prioriteres inden for den resterende ramme. Den anførte ramme er dynamisk og kan ændres under sagsbehandlingen af de modtagende ansøgninger om tilskud til natur- og miljøprojekter. På trods af den afsatte ramme er grundlaget for prioritering uændret og omfatter bl.a. en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål og en vurdering af projektets samlede udgifter. Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes på FødevareErhvervs hjemmeside, eller ved at kontakte FødevareErhverv på tlf Ansøgningen sendes til FødevareErhverv, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningen kan også indsendes via eller fax: Ansøgningen skal være modtaget hos FødevareErhverv senest den 3. august FødevareErhverv kan fastsætte flere ansøgningsrunder, der i så fald skal offentliggøres på FødevareErhvervs hjemmeside senest 4 uger før ansøgningsperiodens start. FødevareErhverv kvitterer for modtagelse af ansøgningen og kan i den forbindelse give tilladelse til at iværksætte projektet. Ansøger kan forvente, at ansøgningen behandles inden for tre måneder, såfremt ansøgningen er fyldestgørende. 4

7 Kontrol FødevareErhverv foretager en kontrol i forbindelse med administration af natur- og miljøprojektordningen. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv. Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Prioritering Der er nedsat et rådgivende udvalg, som foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Det rådgivende udvalg kan indstille et projekt til tilsagn, til delvis tilsagn eller til afslag. Udvalget består af en formand og derudover af en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening, Kyst, Land og Fjord, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes Fællesråd, Plantning og Landskab - Landsforeningen, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, De Danske Skovdyrkerforeninger, Danmarks Kulturarvs Forening, Binævnet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Udvalget foretager indstillingen på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål, en vurdering af projektets samlede udgifter, om projektet indgår i sammenhæng med et projekt, der er indstillet til tilsagn af en lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet , samt ud fra eventuelle eksterne faglige vurderinger af ansøgningerne. Ved prioriteringen ser det rådgivende udvalg på flere forskellige elementer. Eksempelvis lægger udvalget vægt på projektets mulighed for at kunne gennemføres, at projektet tjener et alment formål, at projektet har lokal interesse og forankring, at projektet har flere deltagere, at projektet er langsigtet og at projektet er helhedsorienteret og har et flersidigt indhold. Derudover ser det rådgivende udvalg på den samlede projektøkonomi i forhold til projektets forventede resultat. Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber prioriteres efter øvrige ansøgninger. Afgørelse Imødekommes en ansøgning, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud, og ansøger vil herefter blive betegnet tilsagnshaver. Tilsagn udarbejdes på grundlag af oplysninger i ansøgningen, og FødevareErhverv sender et tilsagn om tilskud til tilsagnshaver. Tilsagnet indeholder specificerede krav til gennemførelse af projektet og betingelser for tilskud, herunder krav om tidsfrister, information til offentligheden og afrapportering til FødevareErhverv. Tilsagnshaver har 4 uger til at acceptere tilsagnet ved at underskrive tilsagnet og returnere det til FødevareErhverv. Dette er en betingelse for tilskud til et projekt. Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb Ved ansøgning om tilskud fra FødevareErhverv gøres opmærksom på at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil indgå i vurderingsgrundlaget i forbindelse med behandling af anmodning om udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv, 5

8 at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på internettet, og at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Endvidere gøres opmærksom på, at man kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. persondatalovens 31, og at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondataloven 37. Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Enhed. Planlægning af natur- og miljøprojekter Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter kan ydes til projekter, hvor ansøger sandsynliggør, at planlægningen kan danne grundlag for iværksættelse af et af følgende projekttyper: Særlige levesteder for dyrearter, Græsningsprojekter eller Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. Planlægningen skal omfatte større geografisk sammenhængende områder eller andre forhold, som efter FødevareErhvervs vurdering kan medføre en omfattende planlægningsproces. Planlægningen skal kunne danne grundlag for iværksættelse af et af ovenfornævnte projekter, men der stilles ikke krav om, at projektet bliver gennemført. Planlægningen vil f.eks. kunne identificere forskellige barrierer, der betyder, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte projekt. Betingelser for tilskud Ansøger skal afgive de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: Information og offentlighed. 6

9 Service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se nedenfor). Investeringer i materialer. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Udarbejdelse af naturplaner Ordningen er målrettet jordbrugsbedrifter, der på ansøgningstidspunktet er mindst 10 ha. Betingelser for tilskud En naturplan skal udarbejdes af medarbejdere i en virksomhed, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 6. juni 2005 om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Godkendte virksomheder skal årligt indsende en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. FødevareErhverv udarbejder på baggrund af godkendelserne og erklæringerne en opdateret liste over de virksomheder og medarbejdere, som er godkendt til at udarbejde naturplaner. Virksomheder og deres medarbejdere, der ønsker at blive godkendt til udarbejdelse af naturplaner, kan indsende en ansøgning herom til FødevareErhverv. Ansøgningsskema om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere findes på FødevareErhvervs hjemmeside under den lukkede tilskudsordning Bedriftsrådgivning. Se følgende link: Naturplanen skal omfatte alle de arealer, der drives under jordbrugsbedriften på det tidspunkt, hvor udarbejdelse af naturplanen påbegyndes. Arealer der fragår bedriften i perioden indtil naturplanen er færdig, kan dog udelades af naturplanen. Arealer der tilgår bedrifter kan eventuelt medtages i naturplanen. 7

10 Naturplanen skal indeholde en række elementer. Der skelnes mellem obligatoriske elementer og supplerende elementer. Obligatoriske elementer: 1) En beskrivelse af jordbrugsbedriftens areal og produktion. 2) En beskrivelse med tilhørende kort af a) de udpegninger og registreringer, der foreligger i kommuneplanen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, b) beskyttelseslinier i medfør af lov om naturbeskyttelse og c) fortidsminder, der er omfattet af kapitel 8 a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december ) En beskrivelse af og forslag til beskyttelse af de eksisterende naturtyper. 4) Forslag til genopretning og etablering af tiltag til gavn for naturen. 5) En prioriteret liste over forslagene til tiltag på bedriften. 6) En erklæring fra rådgiveren, der har udarbejdet naturplanen, om at rådgiveren kan stå inde for det faglige niveau i naturplanen. Supplerende elementer: Naturplaner kan indeholde supplerende elementer, som er af betydning for at bevare og fremme natur-, miljø-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier. Supplerende elementer, der ønskes medtaget i naturplanen, skal fremgå af ansøgningen. Tilskud til naturplaner er betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en kopi af naturplanen. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til arealer, der er omfattet af naturplanen, i indtil et år efter datoen for udbetaling af tilskud. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: Konsulentbistand. 8

11 De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end den ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Etablering af vegetationsstriber Vegetationsstriber skal etableres på landbrugs- eller naturarealer, der ligger mindst 10 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m 2. De 10 meter beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. En vegetationsstribe skal være mindst 2 meter og højst 8 meter bred. Vegetationsstriber kan bestå af: En insektvold med en maksimal bredde på 2 meter. En faunastribe med en maksimal bredde på 6 meter. En insektvold og en faunastribe med en maksimal bredde på i alt 8 meter. En insektvold må ikke være højere end den kan pløjes væk. Vegetationsstriber skal være placeret samme sted i perioden fra etablering af vegetationsstriben påbegyndes til 5 år efter tilsagnsdatoen. Betingelser for tilskud Vegetationsstriber skal ved etableringen tilsås, således at der etableres et plantedække med en blanding af plantearter, der kan skabe gode levevilkår for vilde dyr. Ved etableringen må der ikke anvendes træer, buske, permanente afgrøder som elefantgræs, rørgræs og stauder, giftige plantearter, aggressive plantearter og invasive plantearter. Der skal anvendes en frøblanding med mindst tre forskellige plantearter. Sammensætningen af den frøblanding, der ønskes anvendt ved etableringen af plantedækket, skal fremgå af ansøgningen om tilskud. Dette giver grundlag for at vurdere projektets effekt. Der er vide rammer for det plantedække, der skal etableres. Det er således muligt at etablere vegetationsstriber, der i særlig grad tilgodeser bestemte dele af den vilde fauna, herunder mulighed for at etablere blomsterstriber af hensyn til bier og andre bestøvende insekter. Plantedækket må ikke anvendes til landbrugsformål fra projektets afslutning og indtil 5 år efter tilsagnsdatoen. Plantedækket må slås, men slåning må ikke foretages i perioden fra 1. maj til og med 31. august. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler. Plantedækket kan omlægges i tidsrummet fra den 1. september til og med den 31. maj. Hvis omlægningen omfatter tilsåning, skal tilsåning ske under overholdelse af de tidligere omtalte bestemmelser om plantedække. Der er således ikke i forbindelse med en eventuel omlægning krav om gentilsåning. Det vil derfor være muligt at lade det oprindeligt etablerede plantedække afløse af fremvoksende plantedække. Hvis arealerne tilsås igen, vil udgifterne hertil ikke være støtteberettigede, da projektet betragtes som afsluttet efter etableringen det første år. 9

12 Tilskud til etablering af vegetationsstriber er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra tilsagnsdatoen. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af vegetationsstriber kan omfatte udgifter til: Jordbearbejdning. Frø. Såning. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Eget arbejde. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde er kun tilskudsberettigede, hvis følgende to betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 10

13 De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Vegetationsstriber og biotopplaner Udgifter er ikke tilskudsberettigede, hvis tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre aktiviteterne i medfør af anden lovgivning. Dog er det muligt at få tilsagn om tilskud til vegetationsstriber, selvom de samme vegetationsstriber bruges til at opfylde en biotopplan, da der i henhold til Miljøministeriets regler om biotopplaner ikke foreligger en forpligtelse til at etablere vegetationsstriber, men kun en mulighed for at benytte vegetationsstriber til at opfylde biotopplanen. Vegetationsstriberne kan bruges efterfølgende som pointgivende i forhold til biotopplanen. Vegetationsstriber og landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Arealer, hvorpå der etableres vegetationsstriber i medfør af bekendtgørelse om natur og miljøprojekter, kan ikke anvendes til at opnå en forhøjet tilskudsprocent for tilskudsberettigede udgifter til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i medfør af FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. De nævnte arealer kan dog indgå i sprøjte- og gødningsfrie bræmmer, der etableres i medfør af den nævnte bekendtgørelse, idet tilskudsbetingelserne for etablering af vegetationsstriber ikke omhandler regulering af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Vegetationsstriber og enkeltbetaling Det er muligt efter denne ordning at etablere vegetationsstriber, der er støtteberettigede efter enkeltbetalingsordningen, og vegetationsstriber der ikke er det. I tilfælde hvor enkeltbetalingsregler herom er opfyldt, vil der kunne ydes tilskud både efter denne ordning og enkeltbetalingsordningen. Dette gælder også i den 5-årige periode, hvor vegetationsstriberne skal være opretholdt. Der henvises til vejledning om enkeltbetaling. Se følgende link: Barjordsstriber indgår ikke i denne ordning, men kan etableres i tilknytning til vegetationsstriber og kan ved placering i overensstemmelse med reglerne i enkeltbetalingsordningen på støtteberettigede arealer omfattes af enkeltbetalingsstøtte. Særlig levesteder for dyrearter Projekter vedrørende særlige levesteder for dyrearter skal være beliggende på landbrugs- eller naturarealer. Et projekt skal indeholde et eller flere af disse tiltag: Etablering af en ny sø over 100 m² og højst m² Etablering af et nyt stendige. Retablering af et gammelt stendige. Et projekt kan derudover omfatte investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet. 11

14 Med denne projekttype er der sat særlig fokus på fremme af levesteder for dyrearter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat nærmere krav til udformning af søer og stendiger. For at tilgodese paddearterne Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Løgfrø, Løvfrø, Klokkefrø, Springfrø, Grønbroget Tudse og Strandtudse, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3, skal søer etableres på denne måde: - Inden for de tre vintermåneder sikres et frit vandspejl på minimum 100 m². - Det dybeste sted i søen skal være 1,5-2 meter (fra bund til overflade). - Der etableres en lavvandet bredzone. En optimal hældning i søbunden er et fald på 1 meter over 5 meter (se illustration). - Den opgravede jord fordeles jævnt ud over det tilstødende areal for ikke at skabe unaturlige volde. Der kan med fordel udlægges små stenbunker på bunden af søen som skjul for padder og vanddyr. Tilsvarende kan der etableres overvintringsplads (stendynger) i nærheden af vandhullet. 12

15 Figuren viser eksempel på udformning af et vandhul (kilde: Naturstyrelsen). Bemærk grusdyngen i midten af vandhullet, stendyngen nord for vandhullet (i skitsen set fra oven) og de svagt skrånende bredder (på profilskitsen nederst). Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav til levesteder. Se dette link: For at tilgodese arten Markfirben, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 skal stendiger etableres på denne måde: 13

16 - Den ene side af stendiget skal grænse op til et ikke-dyrket areal - dvs. vedvarende græs, et areal i naturtilstand eller et bevokset areal. - Stendiget skal bestå af mindst to rækker kampesten og i mindst to lag. - Stendiget skal have en minimumslængde på 25 meter. Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav til levesteder. Se dette link: Betingelser for tilskud Tilskud til særlige levesteder for dyrearter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttede udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til særlige levesteder for dyrearter kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 14

17 Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Græsningsprojekter Tilskud til græsningsprojekter kan ydes til projekter, der kan sikre afgræsning af plejekrævende græs- eller naturarealer, og som medvirker til at beskytte og forbedre områdernes natur- og biotopforhold. Projekterne kan omfatte fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen og fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne. Betingelser for tilskud Tilskud til græsningsprojekter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. 15

18 Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til græsningsprojekter kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. 2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om, og hvad timelønnen er. 3. Udgifter til omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 16

19 Beskyttelse, etablering, og genopretning af natur og miljø Denne projekttype omfatter ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer. Falder et projekt ikke umiddelbart ind under de øvrige projekttyper i ordningen kan der søges tilskud under denne projekttype. Projekterne kan omfatte investeringer, der kan medvirke til at fremme offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne. Tilskud kan ydes til projekter, der bidrager til at gennemføre en eller flere af følgende plan og direktiver, som beskrives herunder. Miljø- og Naturplan Danmark Vandrammedirektivet. Natura 2000-direktiverne. Miljø- og Naturplan Danmark 2020 Miljø- og Naturplan Danmark er den del af Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, der vedrører blandt andet anlæg af vådområder, anlæg af sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner samt initiativer til at reducere pesticiders skadelige virkninger på mennesker og dyr. Mål med planen: Yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor. Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger for mennesker, dyr og natur. Reduktion af landbrugets CO 2 -udledning. Sikring af biodiversiteten. Mere og bedre tilgængelig natur. Udvikling af styringsmetoder som sikrer reel miljøeffekt og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Vandrammedirektivet Det skal ifølge Vandrammedirektivet sikres, at de danske vandløb, søer, kystvande og grundvand er af god kvalitet, hvilket efter Vandrammedirektivet betyder, at miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande kun afviger lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Mål med direktivet: At forebygge yderligere forringelse af vådområderne. At beskytte og forbedre vandområdernes miljøtilstand bl.a. ved at begrænse udledninger og tab af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. At fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer. At mindske og forhindre yderligere forurening af grundvand. At afbøde virkninger af oversvømmelse og tørke. Natura 2000 direktiverne Natura 2000-direktiverne er en samlet betegnelse for to af EUs direktiver, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det samlede mål for de to direktiver er at sikre biologisk mangfoldighed i EUs medlemslande og levere et globalt bidrag til biologisk mangfoldighed. 17

20 Habitatdirektivet beskytter udvalgte naturtyper, planter og dyr med undtagelse af fugle. Fuglebeskyttelsesdirektivet beskytter fugle. Mål med direktiverne: At der skal arbejdes aktivt mod en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Betingelser for tilskud Tilskud til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projektets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informerer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor projektet skal være opretholdt. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede projektudgifter til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø kan omfatte udgifter til: Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning. Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information. Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). Konsulentbistand. Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 18

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter Maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon Havmølle Å Natur- og miljøprojekt 13. september Anne Schelde Damgaard, Orbicon asda@orbicon.dk Havmølle Å Natur- og Miljøprojekt Projekttyper Tilskudsmuligheder Økonomisk eksempel Næste skridt Anne Schelde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Læs mere

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983 NATUR I LANDSKABET Velkomst v/brian Hemmingsen, formand for Teknikog Miljøudvalget Introduktion til aftens program Natur- og miljøprojekter Pause Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Skovrejsning

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere