Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal"

Transkript

1 Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal med bedre trafikinformation, et nyt chauffør- og driftsinformationscenter samt en moderne ventesal. Med disse forbedringer er der på mange punkter sket meget, men der mangler stadig et væsentligt element: Regionalbusterminalen. Regionalbusterminalen er aldrig blevet den terminal som man kunne ønske sig. Regionalbusterminalen virker som en betonørken, hvor det ikke er særligt rart at opholde sig som buspassager. Med den betydning som regionalbusterminalen har som primært knudepunkt i Nordjylland, bør faciliteterne forbedres. Dette projekt indeholder derfor væsentlige elementer, der vil ændre dette. Ventefaciliteterne forbedres med overdækning og siddemuligheder, flere grønne elementer indarbejdes, belægningen forbedres og der sættes fokus på belysningen. Alt dette forventer NT er med til at skabe en moderne terminal til glæde for kunderne.

2

3 3 Baggrund Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fokus på at forbedre forholdene for passagerne ved terminaler og stoppesteder, da dette er et væsentligt element i NT s strategi om at tiltrække flere kunder i den kollektive trafik. Aalborg Busterminal fungerer som regionens centrum for kollektiv trafik, hvor mange af de største regionalruter mødes og hvor kunderne har mulighed for at fortsætte deres rejse i Aalborgs bybusser eller få forbindelse til resten af regionen enten med bus eller tog. Terminalen er derfor et vigtigt knudepunkt i hele Nordjylland, hvilket naturligt gør terminalen til regionens største. NT har over længere tid haft fokus på Aalborg Busterminal, hvor forskellige dele af terminalen bliver forbedret. Aalborg Busterminal er opdelt i forskellige dele med bybusser i et område og regionalbusser i et andet område, hvor Kennedy Arkaden med den fælles ventesal er omdrejningspunktet. Derudover er Aalborg Busterminal nabo til togstationen, hvilket skaber en god sammenhæng i den kollektive trafik. Netop fordi terminalen er så vigtig i Nordjylland har der igennem et stykke tid være igangsat projekter, der har til formål at opgradere terminalen til en moderne og tidssvarende trafikterminal. Første projekt drejer sig om forbedret trafikinformation på hele terminalområdet (både bybus, regionalbus og tog), hvor målet er at højne informationsniveauet, da mange kunder har svært ved at finde rundt, samt skabe en bedre sammenhæng mellem bus og tog. Det andet projekt går på at skabe et informations- og driftscenter for chauffører kaldet Viazonen. Målet med Viazonen er at klæde chaufførerne bedre på til at vejlede kunderne om de spørgsmål de måtte have, samt forbedre mulighederne for at levere hurtig og præcis driftsinformation til kunderne. I forbindelse med etableringen af Viazonen er den fælles ventesal blevet opgraderet så den i dag fremstår moderne og interessant. De to projekter er begge støttet af Trafikstyrelsens passagerpulje. Efter trafikinformationen og ventesalen er blevet forbedret, er næste væsentlige projekt for at Aalborg Busterminal kan fremstå som en moderne terminal: Regionalbusterminalen. Regionalbusterminalen virker i dag som en betonørken, hvor det ikke er særligt rart at opholde sig. Samtidigt virker området forsømt og nedslidt samt utrygt når mørket falder på. Der er derfor behov for at lave en væsentlig forbedring af regionalbusterminalen, hvor fokus er at forbedre forholdene for passagerne med bedre ventefaciliteter, et mere rart opholdsrum og en menneskeliggørelse af terminalen. Fakta om Aalborg Busterminal På- og afstigninger pr. år: - Regionalbusterminalen: Bybusterminalen: Togstation: I alt: Kunder i ventesalen pr. år: Antal ruter der anløber: - Regionalbusser: 24 - By- og Metrobusser: 10 - I alt: 34 Kommentar fra kundeundersøgelse:...det ville være godt, hvis området blev lidt mere rart at være i, blomster ville fx pynte gevaldigt. - Mand 46 år Regionalbusterminalen i dag

4 4 Formål Aalborg Busterminal er et vigtigt led i missionen om at tiltrække nye kunder til den kollektive trafik da terminalen udgør et væsentligt transitsted for mange kunder. Aalborg er det største rejsemål i Nordjylland og en stor del af pendlingen i regionen har relation til Aalborg. Det er derfor i de korridorer med relation til Aalborg, hvor potentialet for passagervækst er stort. Betydningen af en god og velfungerende busterminal er af den grund stor når NT i de kommende år skal forsøge at vinde markedsandele. Formålet med projektet er derfor at skabe gode forhold for passagerne i regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal, så der er grobund for at fastholde nuværende kunder og tiltrække yderligere passagerer i den kollektive trafik i Nordjylland. 5 Indhold Projektet indeholder forskellige elementer, der alle har til formål at forbedre faciliteterne for kunderne i regionalbusterminalen. Målet er at skabe et udendørs opholdsrum, hvor det er behageligt at vente på bussen, og hvor opholdet ikke opleves som en kedelig nødvendighed i forbindelse med busrejsen. I det følgende vil de enkelte elementer blive beskrevet. Forbedrede ventefaciliteter En af udfordringer med regionalbusterminalen i dag er, at kunder der venter på udearealerne ikke oplever særlig gode faciliteter. Der er ringe mulighed for at få ly fra regn og muligheden for at sidde er stærkt begrænset. Dette gør det ikke særligt attraktivt at opholde sig på området for kunderne. Ideen er derfor at skabe et overdækket areal ved at fastgøre en markise, der fungerer som klimaskærm, hvor der er siddemuligheder og belysning. Antallet af siddemuligheder vil blive øget og beplantningen vil blive oplyst, hvilket medvirker til at skabe et mere rart opholdsrum. I forbindelse med ombygningen af ventesalen er der også igangsat et arbejde med at ombygge kiosken kaldet Zone 0. Målet med ombygningen er at skabe en mere integreret kiosk i terminalen og give mulighed for udeservering. Dette arbejde sker uafhængigt af dette projekt, men overdækningen vil bidrage til, at denne del bliver attraktiv og tilsammen vil det skabe et mere attraktivt venteområde. Konkret betyder forslaget følgende: Der opsættes en overdækning, der vil fungere som klimaskærm. Der opsættes nye bænke, der øger siddekapaciteten. Forslag til siddeplint. Foto fra Scheveningen, Holland

5 Illustration der viser hvordan ventefaciliteterne bliver forbedret på regionalbusterminalen, hvor der bliver skabt en overdækning der yder ly på vejret, samtidig med at grønne elementer og siddemuligheder indarbejdes. Beplantning Området virker som en asfaltørken, hvor alle flader enten er lavet af beton, asfalt, mursten eller stål og hvor de grønne elementer er fraværende. Samtidigt er terminalen et meget stort og åbent område som virker uoverskueligt og ikke passende til den menneskelige skala. Ideen med forslaget er derfor at begrønne området med træer og anden beplantning så området blødgøres, hvorved der skabes et mere rart opholdsrum. Konkret betyder forslaget følgende: I forbindelse med overdækningen integreres en række træer. Den nuværende stålfacade mod varegården begrønnes samtidig med, at der skabes siddemuligheder. Området syd for perronerne beplantes, hvilket er med til at indramme busterminalen og skabe et mere defineret byrum. Belysning Området er et trafikrum, hvor belysningen er tilpasset de regler, der er for trafikarealet. Dette medfører, at området virker meget mørkt og utrygt når mørket falder på. Dette vil NT gerne have ændret på, da mørke og utryghed modvirker ønsket om flere passagerer. Med forslaget sættes der fokus på den type belysning, som er med til at skabe tryghed og som samtidig bidrager til at gøre terminalen interessant at opholde sig i. Belysningen skal derfor ikke bare opfylde de trafikmæssige behov men også være med til at skabe et trygt opholdsrum, der samtidig gør det til en oplevelse at opholde sig i. Aftenmørke på regionalbusterminalen i dag. Eksempel fra Ishøj stationsforplads på hvordan man kan arbejde med belysning som både er funktionel og illustrativ.

6 Evt. cykelparkering Belysningen skal derfor fremadrettet opfylde tre behov: Trafiksikkerhed og almen færdsel. Oplyse ventefaciliteter. Medvirke til en ny oplevelse af terminalen. Følgende elementer er indeholdt i projektet: Nuværende cykelparkering erstattes af to etagers parkering Belysning af overdækning. Belysning af grønne elementer og opholdsrummet ved brug af effektbelysning. PARKERING Belægning For at skabe en sammenhæng med den øvrige opgradering så hele terminalen fremstår pæn og vedligeholdt, er det nødvendigt at medtage belægningen da denne ligesom resten af terminalen trænger, til en opgradering. Følgende elementer er indeholdt i projektet: TAXA Udbedring af køreareal foran perronerne. Udbedring af køreareal mellem perroner. Projekttegning over tiltagene De enkelte elementer er forsøgt illustreret på nedenstående projekttegning. Overdækningen med siddemuligheder og integreret beplantning, begrønning af varegård og perroner samt illustration af mulig effektbelysning efter inspiration fra Ishøj stationsforplads. Udbygning efter behov 6 Passagertal før projektets gennemførelse På baggrund af passagertællinger foretaget i uge 40, 2012 er der på en hverdag gennemsnitlig påstigninger på regionalbusterminalen og afstigninger. I alt er der derfor passagerer som dagligt bliver berørt af ændringerne. På årsbasis svarer dette til ca på- og afstigninger.

7 7 Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse NT har et mål om at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik, og et af virkemidlerne er forbedrede forhold ved stoppesteder og terminaler. NT forventer at dette projekt kan medvirke til, at flere benytter den kollektive trafik. Med NT s forretningsplan og NT s Trafikplan er der opstillet et mål om 2 % flere passagerer pr. år. NT forventer at en forbedring af forholdene på Aalborg Busterminal vil bidrage med 1 % ekstra passagerer pr. år. Tilvæksten i antal passagerer pr. dag det første år er derfor 63, svarende til ca pr. år. Efter fem år forventes tallet er stige til ca pr. år. Passagertilvæksten er vurderet ud fra en forsigtig tilgang da passagertilvækst bunder i mange forskellige faktorer, både samfunds- og forretningsmæssige, men erfaringerne fra terminalprojektet i Nykøbing Mors viste, at da faciliteterne på terminalen blev forbedret skete der en passagerfremgang på 10 % allerede år ét. Eksemplet fra Nykøbing Mors viser, at terminalforholdene er vigtige i bestræbelserne på at øge antallet af kunder i den kollektive trafik. 8 Øvrige succeskriterier for projektet Projektet forventes at øge kundetilfredsheden, da der er tale om et markant løft af faciliteterne såvel oplevelsen af terminalen. NT foretager kvartalsvise kundeundersøgelser, hvor stoppesteds- og terminalforhold indgår som en parameter. Som supplement til disse generelle undersøgelser vil der bliver foretaget en særlig undersøgelse på regionalbusterminalen, som bl.a. indeholder spørgsmål om tryghed, ventefaciliteter, den generelle oplevelse og holdning til kollektive trafik. Denne supplerende undersøgelse vil blive foretaget i både en før og efter situationen, for at evaluere effekten af tiltagene. Dette forventes at forbedre kundetilfredsheden med minimum 10 %. Derudover skulle eftermålingen gerne ligge over den generelle score for stoppestedsforhold i NT. På nuværende tidspunkt giver kunderne scoren 3,5 for stoppestedsforhold generelt i NT og målet med dette projekt er at den supplerende undersøgelse for Aalborg Busterminal ligger på minimum 4,0. 9 Organisering Projektet er forankret hos NT med Kristoffer Martens som projektleder og underdirektør Ole Schleemann som projektejer. Projektet er primært et internt projekt i NT, men der vil være dialog med Aberdeen, der ejer Kennedy Arkaden, hvor NT har til huse. Flere af delelementerne skal aftales med Aberdeen. 10 Tidsplan Nedenfor er vist tidsplanen for projektet fra projektstart til evaluering/afrapportering til Trafikstyrelsen Måned: Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Ventefaciliteter Beplantning Belysning Belægning Evaluering Afrapportering

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere