Erfaringer fra New York

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra New York"

Transkript

1 Erfaringer fra New York Bilag til evalueringen af undervisningsdifferentiering i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2

3 Erfaringer fra New York Bilag til evalueringen af undervisningsdifferentiering i folkeskolen 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4

5 Indhold Erfaringer fra New York 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade København Ø T F E H ISBN Indledning Hvorfor skoler i New York? Inspiration Indsamling af erfaringer Redegørelsens opbygning 4 2 Skolens kontekst New Yorks skolevæsen Standarder og principper Kendetegn ved The Island School 6 3 Vilkår for undervisningsdifferentiering 9 4 Multiple intelligenser 11 5 Ledelse og organisation 13 6 Undervisningens praksis Håndtering af klassen og undervisningens forløb Teoretisk refleksion i forhold til praksis Løbende evaluering 17 7 Hvad kan inspirere? 19 8 Litteratur 21

6

7 1 Indledning Denne redegørelse giver perspektiver på undervisningsdifferentiering fra skoler i New York City. Redegørelsen er et bilag til Danmarks Evalueringsinstituts rapport om evaluering af undervisningsdifferentiering i den danske folkeskole Formålet med redegørelsen er at lade de internationale erfaringer inspirere til refleksion og debat i den danske folkeskole. Redegørelsen argumenterer ikke for at man kan eller skal adoptere andre landes skolesystemer. Den går i stedet ud fra en forståelse af at det er svært at overflytte ideer og praksisformer fra et land til et andet. Den nationale kontekst vil have stor betydning for hvilke ideer der kan rodfæste sig og anvendes i de forskellige skolesystemer. Derfor skal denne redegørelse give anledning til refleksion over og inspiration til egen praksis. Erfaringerne kommer fra skolerne PS 7, PS/MS 306 og The Island School (PS 188) (Alle skoler i New York har et nummer og nogle desuden et navn. PS står for primary school og dækker fra børnehaveklasse til og med 5. klasse, MS for middle school og går til og med 8. klasse.). Vi har udvalgt de tre skoler som gode eksempler på arbejdet med skole- og undervisningsudvikling, og de afspejler derfor ikke den gennemsnitlige skole i New York. The Island School er valgt som hovedeksempel i redegørelsen da skolen mest eksplicit arbejder med at differentiere undervisningen. De andre skoler bliver inddraget som perspektivering til The Island School. 1.1 Hvorfor skoler i New York? The Island School blev først og fremmest valgt fordi den gennem en årrække har arbejdet med sin udvikling, bl.a. ved at differentiere undervisningen med inspiration fra psykologen Howard Gardners teori om multiple intelligenser, og har gjort det under svære vilkår, med en elevgruppe fra et socialt belastet miljø. Flere steder i den danske skoleverden bliver Gardners teori også anvendt. Det er en af årsagerne til at vi fandt det interessant at se på hvordan Gardners teori bliver brugt på en skole i New York hvor teorien i længere tid har været en del af den undervisningsmæssige bagage og det i et socialt krævende miljø. Det giver den danske skoleverden mulighed for at sammenligne sit eget arbejde med det som foregår på The Island School. Desuden er skolen interessant fordi den har været under pres fra de centrale skolemyndigheder for at forbedre elevernes faglige resultater og har forsøgt at imødekomme denne forventning ved at gå nye pædagogiske veje. Det er vigtigt at understrege, at selvom Gardners teori i stadigt større omfang indgår i den danske skoledebat, tager EVA ikke normativt stilling til teorien med denne redegørelse. 1.2 Inspiration Det er ikke kun The Island Schools arbejde med Gardners teori som kan inspirere, men, som det vil fremgå af redegørelsen, også det herskende værdisyn på skolen, ledelsens rolle og motivering af medarbejdere, lærernes arbejde med at eksplicitere undervisningens mål samt deres håndtering af klasser og elever i skolen, herunder skolens inkludering af alle elever. Redegørelsen bærer naturligvis præg af hvad dens forfattere lod sig inspirere af under besøgene. Andre havde sikkert lade sig inspirere eller måske provokere af andre forhold på skolerne. 1.3 Indsamling af erfaringer Redegørelsen bygger på en uges studietur til New York i slutningen af januar Her gennemførte vi dels samtaler med elever, lærere og ledelse fra de tre skoler samt centralt placerede personer i New Yorks skolevæsen, dels undervisningsiagttagelser, fx to dages klasseværelsesiagttagelser i en femte klasse på The Island School. Erfaringer fra New York 3

8 Evalueringskonsulenterne Morten Due og Vicki Facius har stået for gennemførelsen af projektet. 1.4 Redegørelsens opbygning Kapitel 2 præsenterer træk ved skolevæsnet i New York og giver en introduktion til The Island School. Kapitel 3 uddyber hvilke vilkår skolen har for undervisningsdifferentiering. Kapitel 4 introducerer kort Gardners teori. Kapitel 5 præsenterer ledelsens rolle på skolen, fx i forbindelse med skoleudvikling. Kapitel 6 beskriver praksis i undervisningen af en femte klasse på The Island School, herunder undervisningens forløb og lærerens håndtering af klassen, lærerens teoretiske refleksion i forhold til praksis og brugen af løbende evaluering. Kapitel 7 samler op på hvordan The Island School kan inspirere i en dansk kontekst. Erfaringer fra New York 4

9 2 Skolens kontekst 2.1 New Yorks skolevæsen New Yorks skolevæsen adskiller sig på en lang række områder fra det danske. Skolerne i New York er under byens nuværende borgmester mere centralt styret end tidligere. For alle New Yorks ca skoler er der centrale bestemmelser for fx hvilke undervisningsmetoder lærerne skal anvende i engelsk og snart også i matematik, samt grundige beskrivelser af hvordan klasseværelser skal være indrettet, helt ned i detaljer som fx hvordan bordene skal stå. Læreruddannelsen adskiller sig fra den danske ved at alle lærere har læst på universitetet. De har en bachelorgrad og gennemgår derefter en certificering til lærere. Mange læser videre til kandidat samtidig med at de bliver i lærerfaget og vedbliver at undervise på samme klassetrin. I New York har 75 % af lærerne en kandidatgrad (tal fra 2002). I modsætning til i Danmark underviser lærerne generelt kun på ét klassetrin. En lærer underviser klassen i engelsk og matematik, mens andre lærere har eleverne i fag som idræt og fysik/biologi. Lærerne der underviser i matematik og engelsk, er sammen med børnene fra kl til kl fire dage om ugen og til kl en dag. Lærernes officielle forberedelsestid er den time om dagen hvor eleverne har andre fag end engelsk og matematik. Flere synes dog også at bruge tid før og efter undervisningen til forberedelse. Der er ingen frikvarterer i elevernes eller lærernes dag, blot en times frokostpause. Den maksimale klassekvotient i New York er 32 elever, dog maksimalt 25 elever i indskolingen. I New York modtager eleverne oftest ikke undervisning i musik og billedkunst i skoletiden. Siden 1970 erne har det ikke været prioriteret fra central side. De tre skoler som denne beskrivelse er centreret om, har dog valgt at inddrage den musisk-kreative dimension. Eleverne bliver testet hvert år. I primary schools er der speciel opmærksomhed på 4. klassernes testresultater, som bliver offentliggjort for hver skole. Har en skole lave og faldende testresultater, sættes skolen under supervision og kan risikere at blive lukket hvis ikke testresultaterne forbedres. Det betyder at fjerde skoleår i høj grad præges af forberedelse til testen (test prep) hvor eleverne bliver trænet i både det faglige indhold og testformens spørgsmålstyper og svarteknikker. Testen spiller en dominerende rolle i lærernes og elevernes bevidsthed i hele skoleåret. Adspurgt om deres holdning til testen udtrykte flere lærere at den har uheldige konsekvenser ved bl.a. at overskygge al anden undervisning i fjerde skoleår. Testresultaterne kan ikke bruges fremadrettet idet de først foreligger flere måneder efter testen er gennemført, og fordi resultatet blot er et endeligt pointtal som ikke peger på elevernes styrker og svagheder eller på anden måde er retningsgivende Standarder og principper Ikke ulig den danske model med fælles mål er der i New York standarder for hvilke færdigheder og kompetencer børnene skal opnå i de forskellige fag. Desuden anvender skolevæsnet i New York nogle principper for hvordan læring bedst gives. Principperne er udviklet ved University of Pittsburgh og adskiller sig tilsyneladende fra hvordan man hidtil har tænkt læring og skoleuddannelse i USA. Principperne bygger på at evner til at lære ikke blot er medfødte, men også kan optrænes. Intelligens er tænkningskapacitet og evnen til problemløsning. Alle elever kan træne disse kapaciteter, men det kræver at der skabes det rette læringsmiljø, bl.a. er det essentielt at lærere har høje forventninger til, og kræver en stor indsats af, alle elever ikke kun dem som traditionelt regnes for intelligente. Det kræver desuden: Akademisk målrettethed i pensum Eleverne skal opbygge kerneviden inden for disciplinerne som kan øge elevernes forståelse af og selvstændige tænkning om emnerne. Erfaringer fra New York 5

10 Læring af ansvarlig tale Eleverne skal lære hvordan man på den rigtige måde taler om stoffet, fx hvilken adfærd man har i en faglig diskussion, hvilke typer af argumenter og bevis for argumenter der kan anvendes inden for de forskellige discipliner, og hvordan man kan videreudvikle argumenterne med sammenstillinger, hypoteser osv. inden for de enkelte videnskaber. Elevernes argumentation for et resultat har til formål at bruge og styrke deres evne til at opnå og skabe viden. Klare forventninger Eleverne skal kende standarder og læringsmål. De skal vide hvordan de kan opnå disse, og de skal kunne vurdere det gode arbejde og produkt. Forventningerne skal synliggøres helt konkret og diskuteres ofte så eleverne kan internalisere dem. Self-management af læring Uddannelsesforskning har vist at det er essentielt for læring at elever kan følge og regulere deres egen kognition. Det kræver at der er klare forventninger. Mesterlære Eleverne skal udvikle autentiske projekter over for et interesseret, kritisk publikum. Mesterlære giver bl.a. mulighed for at den lærende kan lære viden, praktiske færdigheder og den korrekte sociale adfærd af en mester på det specifikke område. I praksis kan mesterlæren indgå på mange måder i skoledagen, fx ved større projektarbejder, besøg af eksperter udefra og ved samarbejde med virksomheder. Eksperter, lærere og mere erfarne elever kan alle være mestrene som giver deres viden videre. Fair evaluering Eleverne skal ikke blot føle at deres arbejde bliver evalueret fair, de skal også kende til evalueringsmåder og -kriterier. Anerkendelse af resultater Elevernes store indsats skal anerkendes, det giver lyst til fremtidig indsats. Skoler skal derfor anerkende og synliggøre elevernes arbejde og fremhæve præstationer som står mål med standardkriterierne. 2.2 Kendetegn ved The Island School Skolen har 250 elever (tal fra 2002). Den ligger på Lower Manhatten, og mange af dens elever kommer fra lavindkomstfamilier som bor enten i socialt boligbyggeri eller på herberg for hjemløse. Som andre skoler i New York serverer The Island School varm frokost der er gratis for børn fra socialt belastede familier og dermed for så godt som alle børnene på skolen. Skolen har desuden valgt at servere både morgen- og aftensmad for børnene for at sikre sig at de får den kost de har brug for. 78 % af børnene har latinamerikansk baggrund, 18 % er afroamerikanere, 2 % er asiater mens under 2 % af børnene er af europæisk afstamning. Skolen havde i mange år haft utilfredsstillende testresultater og et dårligt renomme. Det gjorde det svært at tiltrække og fastholde lærerkræfter. Skolens nuværende leder kom til for syv-otte år siden og har sammen med lærerstaben vendt udviklingen. Lederen har, bl.a. gennem sin pædagogiske overbevisning, formået at sætte en anden dagsorden for skolen, det uddybes i det nedenstående. På det mere praktiske plan har skolen gennem ansøgninger til private fonde skaffet midler til en lang række aktiviteter og pædagogiske tiltag som ligger ud over hvad skoler i New York normalt satser på. Skolen har fx lavet et uddannelsesprogram for forældre ofte mødre. De kan få undervisning i basalt engelsk og tage en high school-eksamen (svarer til dansk gymnasieniveau). Undervisningen foregår i dagtimerne, om aftenen eller om lørdagen. Rationalet er at forældrene selv må have basale færdigheder og kendskab til at gå i skole hvis de skal kunne støtte deres børn i skolegangen. Der gøres også en ekstra indsats for pigerne. Skolen har indledt et samarbejde med en lokal gruppe som arbejder for at støtte og rådgive pigerne i forhold til deres dagligliv og videreuddannelse. Skolen har lavet en før- og efter-skole. Det betyder at eleverne kan møde kl og blive på skolen til kl Lærerne er tilknyttet efter-skolen og hjælper børnene med deres lektier. Efter-skolen fungerer hermed anderledes mere struktureret og skolet end de danske fritidsordninger, derfor er den direkte oversatte betegnelse efter-skole brugt her. Skolen er desuden åben om lørdagen og i ferierne, både for undervisning af forældre og lektiehjælp til børnene. Samtidig ligger det skolen på sinde at dens elever skal have mulighed for at få de udfordringer og oplevelser som mere velstillede børn introduceres for af deres forældre. Skolen satser derfor på at alle børn i efter-skolen skal prøve violinspil, korsang, tværfløjte Erfaringer fra New York 6

11 og ballet. Fra 5. klasse skal eleverne vælge hvilken disciplin de vil fortsætte med. På spørgsmålet om hvordan dette er blevet modtaget blandt børnenes forældre og slægtninge som aldrig selv har haft mulighed for at udvikle evner inden for disse områder, var svaret at der er mange fugtige øjne og stolte forældre ved den årlige skoleafslutning hvor eleverne optræder. Skolen har fast tilknyttet en psykolog som arbejder med børnene, bl.a. ved hjælp af trommeterapi. Terapiformen er valgt da det verbale sprog ikke altid er disse børns stærkeste udtryksform. Erfaringer fra New York 7

12 Erfaringer fra New York 8

13 3 Vilkår for undervisningsdifferentiering Der kan argumenteres for at forskellige forhold kan gøre det lettere eller sværere at gennemføre differentieret undervisning. Skolen har som nævnt sat en række initiativer i gang for at styrke muligheden for at undervise eleverne. Men andre vilkår præger også undervisningen. Af skolens 250 børn har omkring en femtedel af eleverne ikke engelsk, men spansk, som første sprog og modtager ekstra engelskundervisning. Eleverne får også modersmålsundervisning ud fra den betragtning at de skal mestre deres eget sprog for at kunne lære et andet. Alle elever undervises i øvrigt i spansk fordi kendskab til dette sprog skønnes at være til gavn for dem. I nogle klasser mestrer lærerne også begge sprog hvilket gør dem i stand til at kommunikere med de elever som endnu ikke taler engelsk. Skolen er 100 år gammel, og det kan ses på bygningens udformning og fx på gang- og trappeafsnit, men skolen blev dog frisket op med maling da den nuværende leder kom til. Undervisningslokalerne er forholdsvis store og har, ud over elevernes borde som står i klynger, et tæppe på ca. fire gange fire meter hvor børnene sidder under fx tavleundervisningen. På tæppet er enten alfabetet, et verdenskort e.l.. Hvordan bordene er stillet op samt tilstedeværelsen og brugen af tæppet er bestemt af de centrale skolemyndigheder i New York. Desuden er der bløde stole i alle undervisningslokalerne. Væggene både i klasseværelserne og på gangarealerne er prydet med elevarbejde og plancher som beskriver adfærdsforventninger, mål med læring og vurderinger af eleverne. Navnene på de elever der har fået særligt gode testresultater, er således slået op på skolen. På PS 7 og PS/MS 306 er det også offentliggjort hvem der har klaret sig mindre godt, både fagligt og mht. adfærd. Hver klasse har et klassebibliotek hvor bøgerne er sorteret dels i fire-fem forskellige niveauer, dels i temaer, fx efter forfatter. I New York er det, i modsætning til i Danmark, ikke lovbefalet at hver skole skal have et skolebibliotek. Det har dog været et højt prioriteret ønske på The Island School, og gennem indsamlinger og donationer lykkedes det for få år siden for skolen at indrette et nyt skolebibliotek. Skolen satser på it. I alle klasseværelser er der to nye computere, desuden har skolen et it-rum med nye computere og en samling af bærbare computere med trådløs internetopkobling som eleverne kan anvende i klasserne. Skolen har planer om i fremtiden at lave et internetværksted for forældrene. De har oftest ikke selv mulighed for at anskaffe sig en computer. Midlerne til computerne er skaffet gennem ansøgninger til private fonde. Skolen gør en bemærkelsesværdig indsats for at tiltrække og fastholde kompetente lærere. De fleste af lærerne har med deres arbejde i efter-skolen om lørdagen og i ferien overarbejde som de modtager særlig betaling for. De lærere vi har talt med, vurderer dette meget positivt (ikke mindst i lyset af det generelt høje prisniveau i New York). Skolen satser på at lærerne får mulighed for individuel og kollektiv kompetenceudvikling. Lærerne tilbydes at deltage i efteruddannelse de forventes at tage en kandidatgrad og konferencer: Fx konferencer med teoretiske oplæg og diskussioner om pædagogik og psykologi over flere dage, placeret i lærernes sommerferie. Skoleledelsen har desuden formået at få akademisk velanskrevne undervisere, bl.a. tilknyttet Harvard-universitetet, til at undervise lærerne på skolen. Det gør at flere lærere får mulighed for at få og dele denne kompetenceudvikling. Erfaringer fra New York 9

14 Det er ikke blot skolens indsats der er bemærkelsesværdig, men også lærernes positive holdning til kompetenceudvikling, deres vurdering af at have adgang til den nødvendige kompetenceudvikling og deres evne til at sætte pædagogisk teori i spil med en konkret undervisningspraksis. Det vil blive uddybet senere. Skolen inkluderer i dag alle elever i undervisningen. Tidligere var elever med indlærings- og adfærdsvanskeligheder samlet i særlige klasser. Dette, vurderer skolen, har medført stigmatisering, alt for små akademiske forventninger og derfor også ringe udvikling hos eleverne. Disse overvejelser er således i tråd med betragtningerne om intelligens som kompetencer der kan tillæres, udtrykt i de principper om læring som anvendes i New York. Erfaringer fra New York 10

15 4 Multiple intelligenser For The Island School er det et grundlæggende princip altid at se på og fremhæve børnenes styrker og aldrig deres svagheder. Undervisningen og pædagogikken på skolen er inspireret af Howard Gardners teori om de otte intelligenser samt uddannelsesforskeren og didaktikeren Joseph S. Renzullis teori. Men som skolens folk udtrykte det så bliver de inspireret af teorierne, men disse angiver ikke metoder til at undervise. Sagt med andre ord så er teorierne med til at forme et værdisyn som gennemsyrer lærernes og ledelsens måde at opfatte børn og undervisning på men teorierne er ikke hverken en manual eller et mål i sig selv. Og selv om de to teoretikere ikke opfatter deres teorier som sammenfaldende, så vurderer skolen at teorierne kan bruges sammen i skolens praktiske tolkning. I dette afsnit præsenteres Gardners teori da undervisningens praksis bar tydeligt præg af den. Desuden er teorien om multiple intelligenser også hyppigt anvendt i dansk skolesammenhæng. Det er derfor interessant at se hvordan teorien indgår i anden skolers tænkning og praksis. Gardner (1999: 33-34) definerer intelligens som et biopsykologisk potentiale til at bearbejde/behandle information som kan blive aktiveret i en kulturel sammenhæng til at løse problemer eller skabe produkter som har værdi i en kultur. Gardner identificerer otte intelligenser: Sproglig intelligens dvs. evner for skriftligt og mundtligt sprog og tilegnelsen af nye sprog. Logisk-matematisk intelligens dvs. evner for at analysere problemer logisk og bearbejde matematiske problemstillinger. Musikalsk intelligens dvs. evnen til at udføre, komponere og værdsætte musikalske mønstre. Krops-kinæstetisk intelligens dvs. evnen til at bruge dele af eller hele sin krop til at løse opgaver. Spatial intelligens dvs. evnen til at overskue, navigere i og transformere den visuelle verden, både i forhold til mønstre i det åbne rum og i mindre sfærer. Interpersonel intelligens dvs. evnen til at opfatte andres intentioner, motivationer og lyster samt arbejde sammen med andre. Intrapersonel intelligens dvs. evnen til at forstå sig selv og bruge forståelsen til at regulere ens liv. Naturalistisk intelligens dvs. evnen til at kunne tilegne sig, genkende og klassificere naturens verden. (Gardner 1997; Gardner 1999) Gardner (1999) mener at alle individer har forskellige intelligensprofiler og dermed forskellige styrker og svagheder. Han mener dog også at en persons profil ændrer sig over tid. Gardner fremhæver at skoler skal skabe mulighed for at alle former for intelligens kan udvikles, værdsættes og vurderes så alle børn konstant kan udvikle deres evner og strække deres intelligens så langt de formår. Det leder til selvtillid og lyst at udvikle sine styrkesider hvilket åbner nye muligheder. Gardner (1999) pointerer at hans teori kan udlægges forskelligt i praksis. Der er ikke direkte forbindelse mellem videnskabelig teori og uddannelsesmæssig praksis; lige meget hvilken teori man anvender, kan der være forskellige uddannelsesmæssige tilgange. Skoleformen hvor alle individer behandles ens og studerer det samme på samme måde og tid, passer dog ikke til teorien om multiple intelligenser, ifølge Gardner. Han pointerer desuden at det er vigtigt at en skole definerer sine uddannelsesmæssige målsætninger. Først når de er klare, kan man arbejde Erfaringer fra New York 11

16 med hvordan teorien om de mange intelligenser kan tilpasses undervisningen. Teorien er et middel til at nå skolens uddannelsesmål, men ikke et mål i sig selv. Samtidig er det vigtigt at kende eleverne, deres styrker, interesser, baggrunde, erfaringer, mål osv. Gardner vurderer at teorien om de multiple intelligenser kan udgøre det første grundlag for at få overblik over de forskellige børn, men der må også tilføjes andre dimensioner end teorien umiddelbart lægger op til. Og han advarer mod at børnene kategoriseres i forhold til de forskellige intelligenser (fx efter brug af test). Det kan selvfølgelig stimulere et barn at få at vide at det har en bestemt evne, men samtidig lurer faren for stigmatisering og forglemmelsen af at intelligensprofiler kan ændre sig over tid. Gardner (1999) mener at undervisningspensum skal præsenteres på varierede måder. Det giver mulighed for dels at vise hvert emnes mange facetter, dels at fange elevernes forskellige intelligenser, evner og interesser. En af de spændende udfordringer ved lærerjobbet må netop være at formidle stoffet på friske og varierede måder. Det giver ikke blot eleverne lejlighed til at forstå stoffet og demonstrere at de har forstået det, men åbner også deres øjne for at der ikke kun er én legitim måde at gå til stoffet på. Gardners teori er bl.a. blevet kritiseret for ikke at forholde sig til centrale spørgsmål i europæisk didaktik, såsom hvilken rolle dannelse spiller i undervisningen, og hvilke former for viden alle skoleelever skal have. Desuden er Gardner blevet kritiseret for ikke at tage højde for at forskellige intelligenser giver forskellig samfundsmæssig prestige (Fibæk i Gardner 1997). Gardner fremhæver at hans teori er udtrykt i mange forskellige undervisningspraksisser. Som i Danmark er der også i New York forskellige opfattelser af teoriens anvendelse. I en samtale med nogle lærere fra skolen PS/MS 306 fremhævede de at teorien omsat til praksis betyder at stoffet skal videregives på så mange måder som muligt i enhver undervisningssekvens. Målet er at det enkelte barn skal kunne lære stoffet på netop den måde som er nemmest for det. I modsætning hertil mener nogle lærere fra The Island School at stoffet over tid skal formidles på varierede måder og altså ikke i hver undervisningssekvens. Målet er ikke blot at børnene skal tillære sig stoffet, men også at alle børnenes intelligenser skal udvikles. Selv om en elev umiddelbart forstår stoffet gennem en formidling som taler til den logisk-matematiske intelligens, så skal eleven gennem mødet med andre formidlingsmåder have lejlighed til at styrke andre intelligenser. Erfaringer fra New York 12

17 5 Ledelse og organisation På The Island School har ledelsen i høj grad været målrettet og sat en pædagogisk kurs for skolen. Skolens leder, dr. Barbara Slatin, havde en ide med skolen da hun overtog ledelsesposten for syv-otte år siden. Hendes pædagogiske syn har farvet skolens værdigrundlag og lærerstaben. Adspurgt om lærerkorpset ville deltage i forandringerne Slatin foretog, fortæller hun at den største udfordring var og er at påvirke deres holdninger. Hun har gennem dialog forsøgt at få lærerne med, men nogle har dog valgt at forlade skolen. Omgangstonen og synet på børnene var et vigtigt fokuspunkt for Slatin. Hun ville ikke acceptere at lærerne talte ilde om børnene. For hende er det essentielt at se på og fremhæve disse børns styrkesider de skal lære de er noget værd, og det sker ikke ved at lærerne stigmatiserer dem heller ikke i deres indbyrdes samtaler. Slatins fokusering på holdningsændring og påvirkning af hendes medarbejdere ligger i tråd med Gardners syn på ledelse. Han har arbejdet med ledelse i kognitiv forstand og mener at gode ledere kan forandre tanker, følelser og adfærd blandt et betydeligt antal andre mennesker. Lederne opnår bl.a. succes ved at fortælle historier og selv legemliggøre historierne (Gardner 1999). Slatin beskrev sin vision for lærerne og har arbejdet med den gennem workshopper, kurser m.m. Bl.a. blev der afholdt en workshop hvor lærerne på deres egne kroppe oplevede forskellen i deres præstationer alt efter om der blev fokuseret på deres stærke eller svage sider. Men som både Slatin og skolens viceinspektør fremhæver så tager arbejdet med at påvirke lærerne lang tid og vil fortsætte kontinuerligt. Mange af skolens lærere er relativt nyansatte hvilket ledelsen vurderer som positivt fordi lærerne har søgt stillingen og er blevet ansat med udgangspunkt i de nye pædagogiske målsætninger. Blot 9 % af lærerne havde i 2002 været ansat mere end to år på skolen, for andre skoler i New York er tallet 85 %. De lærere vi talte med på skolen, roser Slatin for hendes ledelsesstil. De finder hende på den ene side visionær, men på den anden side også både lyttende og støttende når andre har en ide. Hun skaber således plads til medarbejdernes visioner og initiativer. Slatin motiverer gennem positiv respons og forsøger så vidt muligt at udvikle og bruge lærernes kompetencer. I New York spiller skoleledelsen generelt en større rolle i den pædagogiske styring af skolen og dens praksis end i Danmark. Skoleledelsen skal bruge omkring halvdelen af deres tid i undervisningslokalerne for at kontrollere og supervisere undervisningen. Lærerne og eleverne er således vant til at en person fra ledelsen træder ind i klassen for at se på og deltage i undervisningen, og lærerne ser denne kontrol og sparring som en integreret del af deres job. De lærere vi talte med på de tre skoler, føler at de får faglig sparring fra deres ledelse. På The Island School har alle lærerne også seks-syv bøger om teori og undervisningsdidaktik som ledelsen referer til og lærerne forventes at have kendskab til. Pædagogiske råd som i Danmark eksisterer ikke på skolerne i New York. På The Island School holder lærerne fra samme klassetrin møde en gang om ugen. Her har de en videns/forskningsbaseret erfaringsudveksling og kan bl.a. stille hinanden og sig selv spørgsmål til brugen af den teoretiske inspiration. Herudover laver skolens to lærere i femte klasse læseplaner sammen. Erfaringer fra New York 13

18 Erfaringer fra New York 14

19 6 Undervisningens praksis Denne beskrivelse bygger først og fremmest på observationer i en femteklasse på The Island School, og det må nævnes at klassens lærer blev fremhævet som en virkelig kompetent lærer af skolens ledelse. 6.1 Håndtering af klassen og undervisningens forløb Det blev fremhævet at lærerens håndtering af klassen kan være med til at skabe et miljø med plads til undervisningsdifferentiering. Og håndteringen af klassen var præget af en stor grad af eksplicitering af forventninger til eleverne og en konstant understøttelse af positiv adfærd. Samtidig viser lærerens omgang med klassen hvordan en del af New Yorks Principperne for læring anvendes i praksis. I begyndelsen af året udarbejder læreren og eleverne i fællesskab retningslinjer for hvilken adfærd eleverne skal have i klassen. En planche med retningslinjerne bliver hængt op, og eleverne læser ofte i starten hver dag adfærdsreglerne op for hinanden. Både på The Island School og på skolen PS/MS 306 er der eksempler på at der bliver lavet specifikke adfærdsregler i forbindelse med fx et nyt gruppearbejde. Disse adfærdsregler bliver igen ekspliciteret på plancher. Denne visualisering af forventninger er i tråd med Principperne for læring. Skoledagen begynder med engelskundervisning. I denne klasse har halvdelen af de 25 elever før modtaget specialundervisning pga. indlærings- eller adfærdsvanskeligheder. Læreren vurderer at disse elever bedst kan magte og har størst udbytte af en forudsigelig dag de bliver utrygge hvis de konfronteres med for meget nyt. Derfor følger hun den samme overordnede struktur for undervisningen hver dag; først engelsk, så matematik. Fra centralt hold er det besluttet at engelskundervisningen på alle klassetrin skal foregå efter systemet Balanced Reading som indebærer tre forskellige tilgange til læsning. Først guidet læsning hvor eleverne læser i grupper inddelt efter niveau. Eleverne læser alle den samme bog, udvalgt af læreren, og besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål til teksten eventuelt i fællesskab. Dernæst individuel læsning hvor børnene selv finder de bøger de læser, med vejledning fra læreren og påvirket af deres niveau. Alle klassebiblioteker i New York er inddelt i niveauer. Til sidst højtlæsning hvor læreren læser højt og diskuterer bogens indhold med eleverne. I denne femteklasse varer læsningen fra kl til kl , uden frikvarterer eller pauser, men der veksles mellem læsningsformerne. I det første skift fra den guidede læsning til den individuelle bliver børnene spurgt om de har lyst til at læse andre steder end ved skolebordene da det er forskelligt i hvilken arbejdsposition individer læser bedst. De børn der har lyst, får tildelt en plads, fx i de bløde stole eller på klasselokalets gulvtæppe. Der bliver spillet dæmpet klassisk musik under den individuelle læsning, og børnene noterer på små sedler så de senere kan dele deres vurdering af bogen med resten af klassen. Det næste skift til højtlæsning foregår ved at børnene sætter sig hen på tæppet. De bliver først mindet om hvordan de skal sidde på tæppet, hvad formålet med højtlæsningen er, og hvordan man fortolker en bog der bliver læst højt. Disse forhold er beskrevet på plancher der hænger ved siden af tæppet, og eleverne læser dem højt. I det hele taget er klasselokalet fuldt af plancher som beskriver formålene med de enkelte aktiviteter, hvordan de skal udføres, og hvilke krav i standardbeskrivelserne aktiviteterne er med til at opfylde. Det betyder at børnene og læreren hele tiden bliver mindet om: hvordan de skal gå til hver aktivitet, fx analyse af en tekst Erfaringer fra New York 15

20 hvilken læring de skal have ud af det hvordan læringen er i overensstemmelse med standardbeskrivelserne. Adspurgt om plancherne og deres betydning viser børnene at de bærer den forståelse som fremgår af plancherne. Denne eksplicitering af læring og forventninger var ikke blot til stede på The Island School, men også på skolerne PS 7 og PS/MS 306. Og som nævnt indgår ekspliciteringen og visualiseringen af forventninger til elever i de Principper for læring som anvendes i New York. Tesen er at forventninger til eleverne skal ekspliciteres før eleverne kan gøre en stor indsats og selv være med til at følge og regulere deres læring. Læreren gør desuden meget ud af at eleverne også skal lære at eksplicitere og forstå hvordan de selv tænker. Læreren beder dem derfor altid forklare hvorfor og hvordan de kommer frem til de resultater som de gør. Det er igen i tråd med Principperne for læring hvor det fremhæves at eleverne skal have ansvarlig tale om de faglige emner. De skal kunne begrunde deres resultater hvilket skulle bruge og styrke elevernes evne til at genere viden. Læreren fokuserer på og støtter positiv adfærd, mens uhensigtsmæssig adfærd kun i meget begrænset omfang påtales. I stedet for at skænde på urolige børn fremhæver hun professionelt, stille og roligt hvilken adfærd hun forventer af børnene. Ikke en eneste gang hæver læreren stemmen. Hun refererer mange gange i løbet af dagen til at børnene skal bruge deres listening skills (lyttefærdigheder) og udtrykker forventninger om adfærd ved at anvende sætningen: I love the way that this table is listening ( Jeg er meget glad for den måde de lytter på her ved bordet. ). Sætningen er mere henvendt til de borde hvor roen endnu ikke har sænket sig, end bordet der refereres til. Det medfører bl.a. at læreren ikke indgår i en konflikt med de urolige børn, i stedet får de gennem hendes ros af de andre børn konkrete handlingsanvisninger. Børnene afspejler generelt hendes afdæmpede stemmeføring. Når læreren stiller et spørgsmål til en tekst, og en skov af hænder rejser sig, siger hun Jeg har set at følgende forsøger at svare på spørgsmålet og nævner så alle børnenes navne. Dette synes at medføre at børnene føler sig set, ingen har i hvert fald behov for at gøre yderligere opmærksom på sig selv. Læreren forsøger også hele tiden positivt at stimulere børnene, rose dem og fremhæve deres styrker. Væggene på skolens gange er fx prydet med elevarbejde som de bliver opfordret til at være stolte af hvilket er i tråd med læringsprincippernes forslag om at børn skal have anerkendelse for deres arbejde. Eleverne er inddelt i læsegrupper efter niveau. Læreren gør dog meget ud af at de ikke skal føle det som et nederlag at være på et lavere niveau. Børnene får at vide at du er på det niveau nu, og det er okay, men vi skal se om vi ikke kan få dig højere op. Læreren gør også meget ud af at børnene skal have ro og plads til at tænke over svaret på et spørgsmål. Børnene skal lære at give hinanden tænketid. Desuden fortæller hun dem hvordan man diskuterer med hinanden om fx indholdet af en bog, og børnene bruger hendes forslag som er I agree/disagree with [navnet på det andet barn] and I would like to add (Jeg er enig/uenig med [navnet på det andet barn] og jeg vil gerne tilføje...). Børnene bliver således også undervist i diskussionsform og ikke blot i indhold som det også foreslås i New Yorks læringsprincipper. Samtidig med den meget ros bruger læreren også konsekvenspædagogik. Børnene kan blive sendt til timeout i klasselokalets hjørner for at falde til ro. De bliver ikke truet med det, men sendt af sted med det samme. De står så i hjørnet indtil de er rolige, og læreren vurderer at de igen kan indgå i undervisningen. Skolen og klasserne var kendetegnet af en god atmosfære. Der var et trygt og imødekommende miljø i de enkelte klasser, og børnene virkede glade, høflige, nysgerrige og trygge, trods deres baggrund. Erfaringer fra New York 16

21 Undervisningen var gennemgående lærerstyret, og eleverne havde kun ringe mulighed for selv at være med til at bestemme hvad de ville beskæftige sig med. Der blev heller ikke lagt op til fx elevdebatter. Når eleverne svarede på spørgsmål, var svaret henvendt til læreren, og i forlængelse af dette var det svært at se en opdragelse til medbestemmelse og demokrati i undervisningen. Indtrykket var at de mange valg før og under undervisningen alene blev truffet af lærerne. Men man må holde sig for øje at mange af eleverne vokser op i hjem med svage voksenstrukturer, og at skolen har som opgave at give tryghed og stabilitet så der bliver plads til valgmuligheder og fleksibilitet. Men den markante lærerstyring er ikke i overensstemmelse med et sædvanligt dansk syn på undervisning. 6.2 Teoretisk refleksion i forhold til praksis Det er værd at bemærke hvor reflekteret og bevidst læreren inddrager skolens teoretiske inspiration i sin planlægning af undervisningen. Mens selve undervisningsaktiviteterne ikke nødvendigvis er fremmedartede i forhold til hvad man kan se i andre undervisningspraksisser. Som nævnt er de teoretiske kilder grundlæggende for menneske- og undervisningssynet på The Island School, men de bruges ikke som en metodemanual. Læreren ser teorien om de multiple intelligenser som et redskab for hendes planlægning. Dette er i overensstemmelse med Gardners pointe om at teorien ikke skal være et mål i sig selv, men et middel. Fx underviste læreren sin femteklasse i brøkregning i matematik. Hun forsøgte at bruge så mange tilgange til brøkregning som muligt i de to ugers undervisning. Eleverne skulle fx inddele firkanter i brøker, de arbejdede med små plastiklagkagestykker som viste forskellige brøkstørrelser, de arbejdede med dollars, de malede brøker på store plancher, arbejdede med talforståelse osv. De arbejdede både individuelt og i grupper. Læreren fremhæver at hun hermed forsøger at få undervisningen til ikke blot til at tale til den logisk-matematiske intelligens, men også til den krops-kinæstetiske, den spatiale og den interpersonelle. Formålet med denne undervisningspraksis er ikke at læreren underviser hver elev efter hans eller hendes mest fremtrædende intelligens, men at læreren skal udfordre og dermed udvikle børnenes mange intelligenser ved at lade dem alle blive udsat for forskellige læringstilgange samtidig skal det sikre at alle børnene lærer brøkregning. Dette falder i hak med Gardners tanke om at nyt stof skal formidles med varierede tilgange for at vise de forskellige facetter af emnet samt fange og udvikle forskellige intelligenser, evner og interesser. Læreren fortæller at inden hvert nyt undervisningsforløb gennemtænker hun hvilke undervisningsmåder hun kan anvende for at tale til og styrke så mange intelligenser som muligt. Skolen tænker også i intelligenser i deres efter-skole hvor alle børnene får mulighed for at lære at kende og styrke deres kompetencer i forskellige musisk-praktiske udtryksformer. Tanken ligger tæt på Gardners syn: at børnene også skal udvikle deres musisk-praktiske sider og opleve at disse bliver værdsat om end denne udvikling ikke foregår så integreret i den normale skolegang som Gardner gerne ser. Desuden arbejder skolen med at udvikle en multimedieportefølje som kan indeholde elevernes arbejde med de musik-praktiske dimensioner, for at disse kan vurderes på linje med andet elevarbejde. 6.3 Løbende evaluering På skolerne i New York gennemfører lærerne løbende samtaler med hver enkelt elev, også når der er 32 elever i hver klasse. Læreren på The Island School taler skiftevis og sagte med enkelte elever under den guidede læsning og den individuelle læsning. I starten af året da klassen var ny for hende, brugte hun længere tid på hver elev. Resultatet af samtalerne bliver systematisk noteret i et skema over alle børnenes udvikling, ønsker m.m.. Gardner vurderer som nævnt også at et grundigt elevkundskab er en forudsætning for at komme ud over den ensliggørende skoles forsøg på at undervise alle elever på samme måde. Læreren fortæller at hun bruger mere tid på de elever hun skønner har mere behov for det, end på andre. Læreren vurderer at det giver hende mulighed for at følge med i børnenes udvikling, deres læseforståelse og hele tiden at lede dem på rette vej. Børnene har ved årets begyn- Erfaringer fra New York 17

22 delse i samarbejde med læreren skrevet deres mål for den individuelle læsning ned og hængt dem op på væggen. Disse mål tager de op til revision i løbet af året alt efter om de har nået målet, hvad begrundelsen er for det, og hvad deres nye mål skal være. Formålet er at give børnene en ide om deres egen læring og hvad der kræves af dem for at forbedre den. Erfaringer fra New York 18

23 7 Hvad kan inspirere? Både New Yorks skolesystem i sin helhed og undervisningen på The Island School adskiller sig fra danske forhold på en lang række områder. I New York og resten af USA er der et testsystem som har store konsekvenser, undervisningen på The Island School er mere lærerstyret end sædvanligt i Danmark, underviserne har en anden uddannelse, dagene er anderledes skemalagt med få pauser og én lærer til én klasse, der er en stor grad af central styring osv. Det er ikke målet med denne redegørelse at argumentere for eller imod New Yorks skolesystem, men at pege på forskellige forhold ved fx The Island School der kan være til inspiration også for danske folkeskoler. En bevidst og målrettet ledelse Lærernes høje teoretiske refleksionsniveau Lærernes lyst til, og mulighed for, at videreudvikle deres refleksion og kompetencer Lærernes integration af forskellige teoretiske udgangspunkter i deres praksis, ikke i form af ureflekteret, rigid efterlevelse, men en brug af teori som inspiration og basis for opnåelsen af skolens undervisningsmål Arbejdet med at inkludere alle elever i undervisningen En klar tilgang til etableringen af en rolig og velfungerende adfærd i undervisningen Den konstante eksplicitering af undervisningens formål og hvordan formålet skal opfyldes Den løbende evaluering Det kontinuerlige fokus på børnenes stærke sider. Vi håber at disse eksempler, og hvad læserne af redegørelsen i øvrigt måtte finde interessant, inspirerende eller kritisabelt, kan danne udgangspunkt for en fortløbende diskussion i den danske skoleverden om hvad det vil sige at give udfordringer til den enkelte elev og værdsætte forskellighed som en ressource frem for et problem. Erfaringer fra New York 19

24 Erfaringer fra New York 20

25 8 Litteratur Gardner, Howard (1999): Intelligence Reframed. New York, Basic Books. Gardner, Howard (1997): De mange intelligensers pædagogik. København, Gyldendal. The Island School (2002): Annual School Report. På Erfaringer fra New York 21

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013 SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE Første måling, december 2013 OPLÆG FRA ULLERUP BÆK SKOLEN 1. Oplæg om LSP undersøgelsen for medarbejderne på UBS (Jan) Indledning

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre?

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet...

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet... Praktikrapport Indhold Faktuelle oplysninger... 2 Kontaktoplysninger på praktikstedet... 2 Hvorfor jeg valgte netop dette land, og dette sted... 2 Blake School... 2 Anbefalinger og gode råd til kommende

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole Kirsebærhavens Skole Mit barn skal i skole Information til kommende forældre www.kir.kk.dk Kirsebærhavens Skole din lokale folkeskole dit sikre valg På Kirsebærhavens Skole arbejder vi bevidst og målrettet

Læs mere