1. SAMMENFATNING INDLEDNING BAGGRUND...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND..."

Transkript

1 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi

2 Indhold 1. SAMMENFATNING INDLEDNING BAGGRUND SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE VISION E2012 (DIGITAL POST, NEMID OG NEMSMS) DEN FÆLLES KOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI NYE SAMARBEJDSFORMER STRATEGIENS OPBYGNING STRATEGIKORTET VISION OG PEJLEMÆRKER STRATEGITEMAER SELVBETJENING OG WEB EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE VELFÆRDSTEKNOLOGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI BAGGRUND OG POTENTIALE FOKUS PÅ MÅLGRUPPERNE PRINCIP FOR KANALPRIORITERING ÈN DIGITAL INDGANG ÈN FYSISK INDGANG UNDERSTØTTENDE INITIATIVER PROJEKTER PRIORITERINGSMODEL ORGANISERING AF ARBEJDET STYREGRUPPENS OPGAVER OG MANDAT BILAG 1 PROJEKTOVERSIGT Version 1.0 Nyborg Kommune, februar

3 1. Sammenfatning Nyborg Kommune har formuleret en digitaliseringsstrategi frem mod Strategien skal bidrage til, at vi lever op til egne og nationale ønsker om at effektivisere via øget anvendelse af digitale teknologier. Strategien indeholder en vision for Nyborg Kommune, og den anviser samtidigt vejen for, hvordan vi når der hen. Den økonomiske situation i Nyborg Kommune har betydet, at der i den politiske aftale for 2010 blev indarbejdet besparelseskrav i forbindelse med digitalisering og forenkling af administrative arbejdsgange på 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i KL har vedtaget Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, der skaber fælles retningslinjer for digitaliseringen af den kommunale sektor, så kommunerne via fælles mål og tættere samarbejde kan udnytte de digitale teknologier til at skabe reelle effektiviseringsgevinster. I Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er der udpeget konkrete projekter, der, hvis de udføres i praksis, har et samlet effektiviseringspotentiale på 2 mia. kr. om året fra svarende til ca. 11 mio. kr. i Nyborg Kommune. KL har også et digitalt mål om, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Indeværende strategi skal ses som et praktisk redskab til at nå Nyborg Kommunes egne budgetkrav og visioner på digitaliseringsområdet. Den skal sikre, at indførelse af ny teknologi omsættes til reelle besparelser eller direkte serviceforbedringer. Strategien er samtidigt vores bidrag til at løse de nationale udfordringer med at skabe en mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Vi støtter op om KL s fælles kommunale digitaliseringsstrategis målsætninger og er bevidste om, at vi som lille kommune ikke kan løfte opgaven alene. Vision og pejlemærker Vi har følgende vision for digitalisering i Nyborg Kommune frem mod 2015: Nyborg Kommune skal i 2015 være placeret i den tredjedel af danske kommune, der er mest digitaliserede, så vi kan arbejde mere effektivt. Borgerne skal samtidig opleve en stadig sammenhængende offentlig service med god kvalitet og stor grad af brugervenlighed. For at kunne opfylde visionen har vi udvalgt fem pejlemærker. De skal bidrage til, at vi realiserer visionen, og sætte fokus på de væsentligste indsatsområder, som de konkrete digitaliseringsprojekter skal indeholde og/eller understøtte: Fokus på borgere Involvering og medejerskab En effektiv organisation Klare mål, dokumentation og opfølgning Prioritering, effekt og gevinst 3

4 Vi har på nuværende tidspunkt identificeret over 100 effektiviseringsprojekter, der potentielt skal gennemføres frem mod 2015 (se Bilag 1). Projekterne er grupperet i følgende strategitemaer: Selvbetjening og web Effektivisering af arbejdsgange Velfærdsteknologi Projekterne er fordelt på alle sektorområder i kommunen og har forskellige karakterer og forskellig tyngde. Fælles for dem alle er, at de ved anvendelse af eksisterende eller kommende teknologier vurderes til at kunne frigøre økonomiske ressourcer. Kanal- og servicestrategi Strategitemaet Selvbetjening og web kræver en særlig opmærksomhed, da indsatserne på området vil påvirke borgernes hidtidige adgang til traditionel, personlige borgerbetjening. Området er også væsentlig i forhold til, hvordan borgere, medarbejdere, ledere og politikere i fremtiden vil definere, hvad der forstås ved god borgerservice. For det kanalstrategiske arbejde i Nyborg Kommune skal gælde følgende bærende princip: Vores kommunikation og betjening af borgerne skal til enhver tid ske via den kanal, der med færrest mulige ressourcer giver god borgerservice. Det betyder i praksis, at vi i situationer, hvor vi har selvbetjeningsløsninger - der i øvrigt opfylder borgernes og medarbejdernes behov og krav - vil reducere eller helt lukke adgangen til andre dyrere kanaler, som eksempelvis personlig betjening via fremmøde, telefon eller mail. Det stiller følgende krav til os selv og borgernes anvendelse af vores digitale løsninger: De der kan, de skal De der ikke kan, de skal have hjælp Vi tilstræber også kun at have én digital indgang og én fysisk indgang til de borgervendte serviceområder, der ikke er placeret under kerneområderne undervisning, sundhed, pleje og omsorg. Organisering Der er nedsat en styregruppe for digitalisering i Nyborg Kommune med kommunaldirektør, økonomichef, it-chef, borgerservicechef, webredaktør og digitaliseringskonsulent som ankerpersoner. Styregruppen har chefgruppen som følgegruppe. Styregruppens formål er at sikre fremdrift og koordinationen af vores it- og digitaliseringsaktiviteter, herunder informere om igangsatte initiativer. Efter vedtagelsen af strategien skal styregruppen lægge en prioriteret handleplan for implementering af de digitale indsatser i årene frem. Det forventes, at både ledere og medarbejdere fortsat støtter op med gode ideer til nye projekter, der kan skabe værdi og frigøre ressourcer. Strategien skal opfattes som en dynamisk størrelse, der løbende skal tilpasses i takt med, at verden omkring os ændrer sig. Dog skal strategien ajourføres senest i

5 Kun ved fælles indsats, klare mål og fokus på resultaterne kan vi nå vores digitale vision for

6 2. Indledning Nyborg Kommune presses i disse år af stigende udgifter, faldende indtægter og øgede krav fra borgerne om kommunale serviceforbedringer. På længere sigt må det også forventes, at den demografiske udvikling sætter den kommunale service under yderligere pres i forhold til at kunne rekruttere nye medarbejdere og levere pleje og omsorg for stadig flere plejekrævende borgere. En af løsningerne på denne udfordring vil være øget anvendelse af digital teknologi. Digitalisering har potentiale til på én og samme tid at skabe økonomisk råderum og samtidigt fastholde og udvikle et højt serviceniveau. Effektiviseringer via øget anvendelse af it og velfærdsteknologi til optimering af henholdsvis arbejdsgange og serviceydelser bliver derfor en afgørende forudsætning for, at de økonomiske rammer kan matche borgernes forventninger til den kommunale service nu og i fremtiden. Ved at indfri borgernes 1 forventninger til moderne teknologi og velfærd bidrager vi også til at gøre Nyborg til en attraktiv bosætningsby, der i fremtiden kan fastholde og tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal dog ikke digitalisere for at digitalisere. Der findes desværre alt for mange eksempler i både den offentlige og private sektor på, at digitalisering er mislykkedes, fordi it-løsningen har været for dårlig, for dyr, eller fordi implementeringen ikke blev gennemført optimalt. Nyborg Kommunes Digitaliseringsstrategi skal sikre, at der skabes reelle resultater gennem digitalisering. Den skal være både visionær og konkret og på samme tid realistisk og operationel. Den skal synliggøre mål og retning og samtidigt definere, hvilke forudsætninger og principper der skal være til stede for at kunne optimere anvendelsen af digital teknologi. Strategien skal med andre ord give et fælles billede af, hvor Nyborg Kommune vil hen med digitaliseringen og ikke mindst, hvordan vi gør det. 1 Borgere skal i denne strategi forstås bredt, idet der også er tale om virksomheder, samarbejdspartnere, andre offentlige myndigheder, foreninger mv. 6

7 3. Baggrund Indeværende strategi udspringer af vores ønske om fortsat at søge nye veje til at forbedre vores serviceydelser inden for de givne økonomiske rammer i Nyborg Kommune. En af vejene er øget anvendelse af it-løsninger og velfærdsteknologi. Tilsvarende tendenser gør sig gældende på statsligt og fælles kommunalt niveau. Der skeles med en vis misundelse til den private sektor, der har haft stor succes med at anvende digitale medier og ny teknologi, dels ud fra et ønske om optimering, dels på grund af kundernes efterspørgsel - de forventer, at man kan betjene sig selv online. Den offentlige sektor er nået knap så langt. SKAT og SU-styrelsen roses ofte for at være pionerer i forhold til digital borgerbetjening, men langt de fleste andre offentlige institutioner og virksomheder har ikke formået at udnytte de teknologiske muligheder i nær samme grad. Årsagerne er mange, og selvom der på nationalt og kommunalt niveauer i flere år har været et stort ønske om at øge anvendelsen af digital teknologi, så findes der stadig barrierer i form af utilpasset lovgivning, komplekse it-løsninger, der ikke kan snakke sammen og ubrudte monopoler blandt nøgleleverandører af it-systemer. I de seneste år er der imidlertid sat skub i processen gennem nationale målsætninger formuleret i strategier, nye samarbejdsformer, tværgående indsatser på f.eks. socialog sundhedsområder og mere kommunespecifikt i e2012 og Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. 3.1 Situationen i Nyborg Kommune I Nyborg Kommune har vi altid haft en ambition om at forvalte vores økonomiske ressourcer bedst muligt. Den nuværende økonomiske situation og udviklingen af ny teknologi omkring os har imidlertid intensiveret vores arbejde med at optimere vores forretningsområder. Vi har i de senere år købt, anvendt og skabt effektiviseringer via nye selvbetjeningsløsninger på eksempelvis pladsanvisning, sygesikring, barsel, børnebidrag og flytning. På de interne linjer har vi bl.a. indført IP-telefoni, telekonferencer og andre systemer, der kan lette de administrative arbejdsgange. Arbejdet med digitalisering har ind til nu ikke taget udgangspunkt i en samlet strategi, hvor indsatserne er blevet koordineret og tilpasset overordnede digitale eller økonomiske mål. Vores ønske om en sådan strategi kombineret med eksterne konsulenters anbefalinger på området (jf. DR s sparebande i nedenstående) er grundlaget for indeværende strategiarbejde. Budgetmål for digitalisering I forbindelse med den politiske aftale for 2010 blev det besluttet at indarbejde effektiviseringer i forbindelse med digitalisering og forenkling af administrative arbejdsgange svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i

8 I praksis skal disse mål omsættes til en digitaliseringsstrategi indeholdende konkrete forslag til effektiviseringer på de enkelte fagområder. Det blev samtidigt besluttet at ansætte en medarbejder med ansvar for digitalisering, herunder koordinering og implementering af projekterne. DR s sparebande på besøg I foråret 2010 havde Nyborg Kommune besøg af DR s sparebande som oplæg til en TV-udsendelse i 21Søndag. Det var et korps af specialister fra eksterne konsulentbureauer, der skulle identificere effektiviseringspotentialer og komme med konkrete forslag til projekter, der kunne udvide det økonomiske råderum i kommunen. Sparebanden kom med et katalog af anbefalinger inden for områderne sundhed, indkøb, ældre, administration og digitalisering. Langt fra alle sparebandens forslag blev vurderet som umiddelbart realisable i Nyborg, da de krævede ændret lovgivning eller forslog teknologi, der endnu ikke er udviklet. På digitaliseringsområdet blev der dog identificeret en række fokusområder og konkrete initiativer med større eller mindre forbedringspotentiale. Det var bl.a. inden for: Øget anvendelse af eksisterende selvbetjeningsløsninger Indkøb og udvikling af flere selvbetjeningsløsninger Optimering af den digitale borgerkontakt ved kanalstrategiske initiativer Bedre udnyttelse af ESDH 3.2 Vision e2012 (digital post, NemID og NemSMS) Regeringen har vedtaget en globaliseringsstrategi, e2012, der har som vision, at senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler. Som udløb af strategien blev der 1. november 2010 nået en vigtig milepæl i udviklingen af den gradvist mere digitale offentlige sektor den såkaldte edag3-dag. Med opfyldelsen af tre målsætninger vedr. NemID, borger.dk og digital post har kommuner, regioner og ministerier gjort det nemmere at få adgang til de offentlige løsninger på nettet. Det digitale landkort KL har som led i det fælles kommunale arbejde med at realisere e2012-visionen besluttet, at alle kommuner skal dokumentere antallet af henvendelser i den administrative borgerservice fordelt på forskellige kommunikationskanaler. Til det formål har KL udviklet en fælles kommunal dokumentationsmetode, som skal skabe et sammenligneligt dokumentationsgrundlag for kommunernes kommunikation med borgerne. Dokumentationen skal gøre det muligt at identificere succeser og beregne potentialer ved en målrettet kanalstrategisk indsats for at øge digitaliseringen. 8

9 Resultaterne for indberetningen kan ses på sitet hvor der med farverne rød, gul og grøn angives, i hvilken grad kommunerne har opfyldt digitaliseringskravene: 1. Har en kanalstrategi? 2. Har udvalgt sine særlige digitaliseringsområder? 3. Følger den fælles dokumentationsmetode? 4. Har projektorganiseret digitaliseringsindsatsen omkring e2012? 5. Arbejder målrettet med kompetenceudvikling, der klæder frontmedarbejderne på til at blive digitale ambassadører? Under punkt 2 skal hver kommune udvælge fem områder i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, som de ønsker at sætte ekstra skub på. Udviklingen i de i alt 15 projekter vil samtidigt blive indberettet og præsenteret på det digitale landkort, så andre kommuner kan følge slagets gang. Første indberetning fandt sted 1. februar Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Ved udgangen af 2010 vedtog KL s bestyrelse Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Den har til formål at skabe fælles retningslinjer for digitaliseringen af den kommunale sektor, så kommunerne via fælles mål og tættere samarbejde kan udnytte den digitale teknologi til at skabe reelle effektiviseringsgevinster gevinster der anslås at udgøre 2 mia. kr. om året fra 2015 (svarende til ca. 11 mio. kr. i Nyborg Kommune). Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi bliver en vigtig platform for at udvikle og fremtidssikre den kommunale sektor i de kommende år. Strategien sætter mål, udpeger konkrete projekter og definerer rammebetingelserne for en succesfuld gennemførelse. Strategien er inddelt i en tværgående strategi: Digital ledelse, der skal sikre, at kommunerne løfter digitaliseringen op på den strategiske dagsorden. Konkurrence på it-markedet, der skal sikre bedre rammebetingelserne for kommunernes indkøb af ny teknologi. Digital borgerbetjening, tager udgangspunkt i KL s vision for e2012, der sætter mål for kommunernes digitale kommunikation med borgerne 2. Herudover beskrives de fire fagområdestrategier: Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Børn og kultur Strategien understøttes af et katalog af initiativer, der retter sig mod den tværgående og de fire fagområdestrategier - primært koncentreret om borgervendt initiativer og interne arbejdsgangsforbedringer. 2 KL har bl.a. en målsætning om, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i

10 Projekterne forventes gennemført i samarbejde med kommunerne frem mod Den detaljerede programsætning, finansieringsmodel og rollefordeling vil blive præciseret i en handlings- og investeringsplan, der forventes færdig primo Nye samarbejdsformer KL har dannet holdingselskabet Kombit, der skal bistå kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne står over for efter salget af KMD. Som det fremgår af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi skal Kombit: Udnytte kommunernes fælles indkøbskraft Styrke konkurrencen på det kommunale it-marked Sikre øget standardisering Skabe flere fælles løsninger Under Kombit har 76 kommuner valgt at deltage i et såkaldt Umbrella-samarbejde, der har til formål at udvikle nye kommunale selvbetjeningsløsninger. Nyborg Kommune er repræsenteret i Umbrellas styregruppe. Nyborg Kommune deltager herudover i en række samarbejder med andre kommuner med henblik på erfa-udveksling, at sikre fælles indkøb og udvikling af nye løsninger med samarbejdspartnere. 10

11 4. Strategiens opbygning I Nyborg Kommune støtter vi tankerne i Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi og vigtigheden af at sætte fokus på områder, hvor vi med digital teknologi kan gøre tingene smartere og mere innovativt. Den fælles kommunale strategi indeholder en række målsætninger fordelt på tidligere omtalte fem fagområder. Langt de fleste af målene er ikke kvantificerbare og vedrører ønsker til det overordnede tværkommunale samarbejde på det organisatoriske plan og fælles krav til udvikling af nye og bedre it-løsninger. Nyborg Kommune er enige i disse initiativer, men definerer dem ikke som selvstændige målsætninger i denne strategi. KL præsenterer også en række konkrete udviklingsprojekter, som vi som udgangspunkt støtter, i det omfang der er en positiv business case for vores forretning. Ikke first, men fast mover Vi er opmærksomme på, at vi som lille kommune ikke kan løfte de digitale udviklingsopgaver alene, men er afhængige af, at der på fælles kommunalt og nationalt niveau tages initiativ til at udvikle løsninger, der dels er økonomisk rentable, dels indeholder fælles standarder og åbne snitflader, der sikrer, at systemerne kan snakke sammen. Indeværende strategi vil derfor i sin grundstruktur tage udgangspunkt i Den fælles kommunale strategi og de målsætninger, der følger her af. Tilsvarende vil den konkrete prioritering og udmøntning af digitale projekter så vidt muligt ske under hensyn til, hvad der sker på fælles kommunalt eller national niveau. 11

12 Understøttende initiativer **) Strategi temaer *) Nyborg Kommune har vedtaget følgende samlede økonomiske mål for digitaliseringsindsatserne: 1,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i Herudover arbejder vi mod KL s målsætning om, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Øvrige mål kan ses under de enkelte strategitemaer. Pejlemærker Vision 5. Strategikortet Digitaliseringsstrategien for Nyborg Kommune er en forretningsorienteret strategi, der har til hensigt at være operationel. Den skal kunne omsætte tanker og visioner til konkrete projekter, der alle bidrager til, at vi når de fastlagte mål og realisere vores vision. Strategiens formål er, at: opfylde egne og nationale krav til digitalisering og effektivisering synliggøre baggrund, mål og effekter fastlægge de organisatoriske rammer for det digitale arbejde Foruden de borgervendte og administrative digitaliseringsprojekter vil Nyborg Kommunes digitaliseringsstrategi også inkludere velfærdsteknologiområdet (også omtalt som ABT anvendt borgernær teknologi), hvor der ligger et stort effektiviseringspotentiale, der skal hentes, i takt med at teknologien udvikles. Der anvendes en strategikortmodel som beskrevet i FIGUR 5.1. Modellen bidrager til at skabe sammenhæng mellem visionen, strategiske mål, økonomiske mål og konkrete projekter. FIGUR 5.1. Strategikort for digitalisering Nyborg Kommune skal i 2015 være placeret i den tredjedel af danske kommuner, der er mest digitaliserede, så vi kan arbejde mere effektivt. Borgerne skal samtidigt opleve en stadig sammenhængende offentlig service med god kvalitet og stor grad af brugervenlighed Fokus på borgerne Involvering og medejerskab En effektiv organisation Klare mål, dokumentation og opfølgning Prioritering, effekt og gevinst Selvbetjening og web Effektivisering af arbejdsgange Velfærdsteknologi Kanal- og servicestrategi Webstrategi Kommunikationsstrategi Måling og dokumentation Kompetenceudvikling (digitale ambassadører) Mål: økonomiske og digitale *) Område Tværgående Beskæftigelse Børn og kultur Social og sundhed Teknik og miljø Bedre og flere løsninger Fokus og øget anvendelse Projekter (prioriteringsmodel) 12

13 **) De understøttende initiativer, der er markeret med blåt, er ikke eller kun delvist igangsat. 5.1 Vision og pejlemærker Visionen synliggør det overordnede mål for Nyborg Kommunes digitaliseringsindsats frem mod Den beskriver hvilken rolle, som it og ny teknologi skal have, og hvordan borgerne skal opleve effekterne af den digitale indsats. FIGUR 5.2. Vision for digitalisering i Nyborg Kommune Nyborg Kommune skal i 2015 være placeret i den tredjedel af danske kommuner, der er mest digitaliserede, så vi kan arbejde mere effektivt. Borgerne skal samtidigt opleve en stadig sammenhængende offentlig service med god kvalitet og stor grad af brugervenlighed For at nå det mål har vi udvalgt fem strategiske pejlemærker. De skal bidrage til, at vi realiserer visionen og sætter fokus på de væsentligste indsatsområder, som de underliggende projekter skal indeholde og/eller understøtte. FIGUR 5.3. Fem pejlemærker Fokus på borgerne Involvering og medejerskab En effektiv organisation Klare mål, dokumentation og opfølgning Prioritering, effekt og gevinst Fokus på borgere Borgerne skal have en god og tidssvarende digital service. Vi skal være modtagerorienterede og tage hensyn til borgernes forskellige behov. Borgerbetjeningen skal være sammenhængende, og uafhængig af afdelingsansvar opleves som én indgang for brugerne. Vi skal være tilgængelige med online information og selvbetjening 24/7 og sikre åbenhed ved fortsat at forbedre adgangen til egne sager. Borgerne skal være oplyst om eksisterende og nye muligheder for at kunne betjene sig selv. Involvering og medejerskab Indførelse af digitale løsninger og ændring af arbejdsgange skal som helhed opleves som en lettelse for ledere og medarbejdere. Det er samtidigt vigtigt, at gevinsterne ved den øgede digitalisering synliggøres. Dette er med til at motivere, skabe stolthed og trivsel hos ledere og medarbejdere, der i højere grad skal lære at tænke digitalt, så teknologien udnyttes optimalt. Det skal samtidigt sikres, at der på alle niveauer kontinuerligt bliver arbejdet med at finde nye indsatsområder En effektiv organisation Vi er effektive i alle led af organisationen. På it-området arbejder vi målrettet mod at sikre høj driftsikkerhed, åben dataadgang og fælles offentlige standarder, så vi kan arbejde effektivt med eksisterende digitale løsninger og implementering af nye. Medarbejderne skal have relevante og opdaterede digitale kompetencer. Der skal være en klar organisering og ansvarsfordeling i forbindelse med prioritering, igangsæt- 13

14 telse, styring og opfølgning på de digitale projekter. Klare mål, dokumentation og opfølgning For at nå vores vision for digitaliseringen af Nyborg Kommune er det nødvendigt at fastlægge klare mål for de enkelte projekter. Det forudsætter, at vi vælger at prioritere måling og dokumentation. Dette arbejde kan i situationen være tidskrævende, men er nødvendigt for at sikre løbende opfølgning på indsatserne og effekter. Samtidigt kan vi efterfølgende dokumentere, at vi når vores fastsatte mål og de nationale ønsker og krav til offentlig digitalisering. Prioritering, effekt og gevinst Vi sætter ikke digitale projekter i gang, med mindre der kan dokumenteres en effektiviseringsgevinst og/eller serviceforbedring. Som udgangspunkt prioriteres de projekter, der har de bedste business cases. Der kan dog forekomme situationer, hvor vi må fravige dette princip, som f.eks. nationalt besluttede skal-opgaver, organisatoriske og politiske hensyn m.m. (jf. også Prioriteringsmodel, side 21) 5.2 Strategitemaer De strategiske temaer fastlægger på den ene side, hvad Nyborg Kommune skal fokusere på, og på den anden side bidrager temaerne til at skabe overblik og gruppere de konkrete projekter i tre overordnede kategorier. FIGUR 5.4. Strategitemaer Selvbetjening og web Effektivisering af arbejdsgange Velfærdsteknologi 5.3 Selvbetjening og web Der findes allerede i dag en række selvbetjeningsløsninger på Nyborg Kommunes hjemmeside. Der skal og helst i samarbejde med andre kommuner indkøbes og udvikles nye løsninger. Samtidigt skal ny teknologi som digital post, NemID og NemSMS implementeres og anvendes optimalt. Alt sammen under forudsætning af principperne i vores kanalstrategi og en god business case (jf. Kanal- og servicestrategi, side 15). Målsætning og succeskriterier Vi skal bidrage til at opfylde KL s vision e2012 og ambitionerne i Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Det betyder, at vi som minimum skal udvælge fem særlige digitaliseringsområder for hvert af årene 2010, 2011 og Det er vores mål som minimum at følge KL s målsætning for løsningernes digitaliseringsgrad: Min. 30 % digitaliseringsgrad i 2010 Min. 50 % digitaliseringsgrad i 2011 Min. 70 % digitaliseringsgrad i

15 Herudover skal vi nå KL s målsætning om, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Effektivisering af arbejdsgange Effektivisering af arbejdsgange betyder i praksis omlægninger, der fører til en: forbedret målopfyldelse ved et uændret ressourceforbrug, eller uændret målopfyldelse med et lavere ressourceforbrug I denne strategi afgrænser vi området, så det kun omhandler de arbejdsprocesser, hvor digital teknologi kan bidrage til optimering: Internt i forhold til sagsbehandling og øvrige administrative rutiner, og eksternt i forhold til bedre kommunikation med samarbejdspartnere. Almindelig daglig fokus på forbedring af arbejdsgange forudsættes igangsat på eget initiativ af nærmeste leder. Målsætning og succeskriterier Der stilles løbende nationale krav om, at kommunerne skal effektivisere arbejdsgangene typisk udmøntet i de økonomiske aftaler mellem regeringen og KL. Det er imidlertid vanskeligt at sætte kvantitative mål på området ud over det overordnede økonomiske mål for digitalisering i Nyborg Kommune som helhed (jf. side 6). Vi har dog valgt følgende overordnede mål for effektivisering af arbejdsgangene: Vi vil indføre flere digitale arbejdsprocesser Vi skal løbende reducere sagsbehandlingstiden for samarbejdspartnere, borgere og sagsbehandlere At vi for årene i perioden 2011 til 2015 kan dokumentere, at vi har høstet reelle gevinster ved at digitalisere de interne arbejdsgange 5.5 Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål inden for primært social- og sundhedsområdet. Det er teknologi, der kan være med til at frigøre arbejdskraft, så personalet kan få mere tid til omsorg og pleje. Velfærdsteknologi indbefatter bl.a. robotteknologi, telemedicin, it-løsninger og intelligente hjælpemidler. I Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er velfærdsteknologi ikke et selvstændigt tema. Socialministeren og KL opfordrer imidlertid kommunerne til at arbejde målrettet med at indføre velfærdsteknologier på det sociale område, der kan give borgerne større frihed og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Gallup har foretaget en rundspørge om, hvordan danskerne forholder sig til velfærdsteknologiske løsninger. Undersøgelsen viser, at danskerne er parate til at digitalisere relevante dele af den kommunale omsorg. Syv ud af 10 danskere er f.eks. åbne over for, at kommunen anvender videokommunikation ved kontakt til omsorgsafdelingen. Målsætning og succeskriterier Vi sætter ikke konkrete mål for øget anvendelse af velfærdsteknologi i Nyborg Kommune. De kommende års implementering af mere velfærdsteknologi skal dog bidrage til, at vi når de overordnede økonomiske mål på digitaliseringsområdet. 15

16 Vi har valgt følgende overordnede mål for indførelse af velfærdsteknologi i Nyborg Kommune: Vi vil være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger Velfærdsteknologi skal hjælpe vores borgere til at være herre i eget liv Vi vil sikre attraktive arbejdspladser, der giver lyst til at arbejde i faget 16

17 6. Kanal- og servicestrategi Strategitemaet Selvbetjening og web kræver en særlig opmærksomhed, da indsatserne på området vil påvirke borgernes hidtidige adgang til traditionel, personlige borgerbetjening. Området er også væsentlig i forhold til, hvordan borgere, medarbejdere, ledere og politikere i fremtiden vil definere, hvad der forstås ved god borgerservice. Nyborg Kommunes kanal- og servicestrategi, som beskrives i dette kapitel, er en delmængde af den samlede digitaliseringsstrategi. Den skal sætte rammerne for de kommende års arbejde med at optimere og prioritere borgernes adgang til flere og bedre selvbetjeningsløsninger. Som led i projekt e2012 opfordrer KL til, at alle kommuner skal have en politisk vedtaget kanalstrategi senest i Baggrund og potentiale Borgerne henvender sig i dag via en bred vifte af kommunikationskanaler. Kendetegnende for henvendelserne er, at de kan grupperes i hovedområderne: telefon, breve/mails, personlig betjening og selvbetjening. Københavns Kommune har analyseret henvendelsesmønsteret på ni borgernære serviceområder. I den forbindelse har de beregnet gennemsnitspriser for borgerhenvendelser: FIGUR 6.1. Kanalpriser Kanal Selvbetjening* Telefon Personlig betjening Breve og mail ** Pris 3 kr. 40 kr. 80 kr. 110 kr. *) KL definerer selvbetjening som en henvendelse, hvor kommunikationen mellem borger og kommune sker via en digital selvbetjeningsløsning, f.eks. på nyborg.dk eller borger.dk inkluderer også struktureret mail som Dokumentboks/NemSms. **) Hvis mailen er ustruktureret (eksempelvis, hvis en mailhenvendelse ikke indeholder tilstrækkelige eller korrekte informationer til at en sagsbehandling kan sættes i gang). I Nyborg Kommune findes der i lighed med i København et effektiviseringspotentiale ved at optimere vores borgeres henvendelsesmønstre. Flytter vi blot en del af de omkostningstunge henvendelser til digital kommunikation, som f.eks. selvbetjening og dokumentboks, vil det frigøre betragtelige ressourcer. Vi modtog i 2010 ca telefonopkald (hele kommunen), ca breve (i Borgerservice) og ca personlige henvendelser (i Borgerservice). Hvis blot en del af disse analoge henvendelser kan flyttes til selvbetjening på nyborg.dk, vil der være store besparelsespotentialer at hente. 17

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere