Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection with the MA-Programmes under the Study Board for English, Germanic and Romance Studies Rettet 2011 Emended 2011 Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Faculty of Humanities Department of English, Germanic and Romance Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk er normeret til 30 ECTS-point, for kandidatuddannelsen af 1998 i Spansk Sprog og Kultur dog op til 60 ECTS-point (jf. bestemmelser i 10). Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med tværfagene er at udbygge den studerendes tværfaglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, skal den studerende være indskrevet på en kandidatuddannelse under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse betyder, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskriv- 2

3 ning, der giver ret til at gå til prøver på tilvalget. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der henvises til bestemmelserne i de enkelte studieordninger. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Normalsideberegning på andet grundlag end nævnt i stk. 1 sker efter de retningslinier, der er fastsat i de enkelte studieordninger. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog, skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på staveog formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i 10. Kapitel 5 Kompetenceprofil 8. Kompetenceprofil for tværfagene Ved tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk opnår kandidaten kompetence til at anvende sin viden om tværfaglige problemstillinger ved løsning af tværkulturelle arbejdsopgaver analytiske redskaber til tværfaglig forståelse af aktuelle begivenheder og problemer og af, hvorledes disse begivenheder og problemer er forankret i historiske processer viden om, hvorledes disse analytiske redskaber finder praktisk anvendelse. Erhvervsmæssigt er tværfagene rettet mod arbejde som informations- og formidlingsarbejder inden for både offentlige og private organisationer, der arbejder internationalt og tværkulturelt arbejde i internationale organisationer og virksomheder arbejde på ambassader international journalistik kulturelt og erhvervsorienteret konsulentarbejde. For tværfaget i Metoder i feltarbejde henvises desuden til kompetencemålene for Modul V i 10. 3

4 Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk Tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk omfatter i alt fem moduler (jf. oversigt nedenfor), der er tilrettelagt således, at de kan placeres inden for kandidatuddannelsens første tre semestre. Stk. 2. Der kan maksimalt vælges to tværfag, svarende til 30 ECTS-point, i kandidatuddannelsen af 1998 for Spansk Sprog og Kultur kan tværfag dog erstatte fagelementer på op til 60 ECTS-point. Stk. 3. Regler for, hvilke fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Italiensk Sprog og Kultur, Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur de enkelte tværfag erstatter, fremgår af bestemmelserne under de enkelte moduler i 10. Modul Titel ECTSpointer Semes- Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype Modul I Valgfrit skriftligt 15 Frit emne A Elective Written Topic A Fagelement (kode efter fag, jf. 10) Valgfrit skriftligt emne A Elective Written Topic A 15 Frit Fri skriftlig hjemmeopgave Free written take- 7-trins-skalaen Intern Konstituerende Modul II Fagelement (kode efter fag, jf. 10) Modul III Fagelement (kode efter fag, jf. 10) Modul IV Fagelement (kode efter fag, jf. 10) Modul V Valgfrit skriftligt emne B Elective Written Topic B Valgfrit skriftligt emne B Elective Written Topic B Valgfrit mundtligt emne A Elective Oral Topic A Valgfrit mundtligt emne A Elective Oral Topic A Valgfrit mundtligt emne B Elective Oral Topic B Valgfrit mundtligt emne B Elective Oral Topic B Metoder i feltarbejde Methods in Fieldwork 15 Frit home assignment 15 Frit Fri skriftlig hjemmeopgave Free written takehome assignment 15 Frit 15 Frit Fri mundtlig prøve med materiale Free oral exam with material 15 Frit 15 Frit Fri mundtlig prøve med materiale Free oral exam with material 15 Frit 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende 7-trins-skalaen Intern Konstituerende Fagelement (kode efter fag, jf. 10) Metoder i feltarbejde Methods in Fieldwork 15 Frit Fri skriftlig hjemmeopgave med aktiv undervisningsdeltagelse Free written takehome assignment with active class participation 7-trins-skalaen hhv. Bestået/Ikke bestået Intern hhv. Uden Konstituerende 4

5 10. Uddannelsens moduler Modul I: Valgfrit skriftligt emne A Module I: Elective Written Topic A Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Valgfrit skriftligt emne A (konstituerende) (fagelement Engelsk , Tysk , Nederlandsk , Fransk , Italiensk Sprog og Kultur , Portugisisk Sprog og Kultur , Spansk Sprog og Kultur ) Elective Written Topic A (constituent) (Course element English Studies , German Studies , Dutch Studies , French Studies , Italian Studies , Portuguese Studies , Spanish Studies ) Fagelementet kan erstatte fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Italiensk Sprog og Kultur, Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur i henhold til nedenstående skema. Fag 1998-studieordningen 2008-studieordningen Engelsk Emneområde 3A, Emneområde 4A, Modul 1, Modul 2, Modul 3 Emneområde 5A, Emneområde 6A Tysk 304, 305, 306, 307, 308, 309 Nederlandsk 103, 104, 105 Emne I, Emne IV Fransk 303 Modul 4 Italiensk 307, 360, 315, 362, 323, 364, 331, Modul 2, Modul Portugisisk 303, 304, 305, 306 Modul 1, Modul 2, Modul 4 Spansk *) SPA 301, SPA 303, SPA 304, SPA 307, SPA 308, SPA 319, SPA 320 *) Modul 1, Modul 4 *) Erstatning af fagelementerne skal ske i følgende rækkefølge: De første erstattes med SPA 320 eller SPA 307. Ved 30 ECTS-point erstattes SPA 320 og SPA 307. Ved 45 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307 og SPA 319. Ved 60 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307, SPA 319, SPA 304 samt SPA 301 eller SPA 303. Faglige mål Eksaminanden kan redegøre dækkende og kritisk for centrale teorier, metoder og arbejdsprocesser inden for det valgte emne relatere emnets generelle og teoretiske del til relevante problemstillinger i eget fag 5

6 fremlægge og diskutere emnets problemstillinger i en velstruktureret og velargumenteret form uanset eksamenssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser normalsider. Pensum omfatter et obligatorisk fællespensum, der som minimum svarer til ca. 50 %, og et individuelt pensum, svarende til ca. 50 %. Den endelige fordeling fastlægges af studienævnet efter indstilling fra underviseren. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk eller tysk efter aftale med eksaminator. Censur: Intern. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Modul II: Valgfrit skriftligt emne B Module II: Elective Written Topic B Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Valgfrit skriftligt emne B (konstituerende) (fagelement Engelsk , Tysk , Nederlandsk , Fransk , Italiensk Sprog og Kultur , Portugisisk Sprog og Kultur , Spansk Sprog og Kultur ) Elective Written Topic B (constituent) (Course element English Studies , German Studies , Dutch Studies , French Studies , Italian Studies , Portuguese Studies , Spanish Studies ) 6

7 Fagelementet kan erstatte fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Italiensk Sprog og Kultur, Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur i henhold til nedenstående skema. Fag 1998-studieordningen 2008-studieordningen Engelsk Emneområde 3A, Emneområde 4A, Modul 1, Modul 2, Modul 3 Emneområde 5A, Emneområde 6A Tysk 304, 305, 306, 307, 308, 309 Modul 3, Modul 4 Nederlandsk 103, 104, 105 Emne I, Emne IV Fransk 304, 306, 307, 308, 309 Modul 3 Italiensk 306, 359, 314, 361, 322, 363, 330, 365 Portugisisk 303, 304, 305, 306 Modul 1, Modul 2, Modul 4 Spansk *) SPA 301, SPA 303, SPA 304, SPA 307, SPA 308, SPA 319, SPA 320 *) Modul 1, Modul 4 *) Erstatning af fagelementerne skal ske i følgende rækkefølge: De første erstattes med SPA 320 eller SPA 307 Ved 30 ECTS-point erstattes SPA 320 og SPA 307 Ved 45 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307 og SPA 319 Ved 60 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307, SPA 319, SPA 304 samt SPA 301 eller SPA 303 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre dækkende og kritisk for centrale teorier, metoder og arbejdsprocesser inden for det valgte emne relatere emnets generelle og teoretiske del til relevante problemstillinger i eget fag fremlægge og diskutere emnets problemstillinger i en velstruktureret og velargumenteret form uanset eksamenssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser normalsider. Pensum omfatter et obligatorisk fællespensum, der som minimum svarer til ca. 50 %, og et individuelt pensum, svarende til ca. 50 %. Den endelige fordeling fastlægges af studienævnet efter indstilling fra underviseren. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk eller tysk efter aftale med eksaminator. Censur: Ekstern. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 7

8 Modul III: Valgfrit mundtligt emne A Module III: Elective Oral Topic A Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Valgfrit mundtligt emne A (konstituerende) (fagelement Engelsk , Tysk , Nederlandsk , Fransk , Italiensk Sprog og Kultur , Portugisisk Sprog og Kultur , Spansk Sprog og Kultur ) Elective Oral Topic A (constituent) (Course element English Studies , German Studies , Dutch Studies , French Studies , Italian Studies , Portuguese Studies , Spanish Studies ) Fagelementet kan erstatte fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Italiensk Sprog og Kultur, Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur i henhold til nedenstående skema. Fag 1998-studieordningen 2008-studieordningen Engelsk Emneområde 3A, Emneområde 4A, Modul 1, Modul 2, Modul 3 Emneområde 5A, Emneområde 6A Tysk 304, 305, 306, 307, 308, 309 Modul 4 Nederlandsk 106, 107, 108, 109, 110, 111 Emne II Fransk 304, 306, 307, 308, 309 Modul 2 Italiensk 304, 359, 312, 361, 320, 363, 328, 365 Portugisisk 303, 305, 305, 306 Modul 1, Modul 2, Modul 4 Spansk *) SPA 301, SPA 303, SPA 304, SPA 307, SPA 308, SPA 319, SPA 320 *) Modul 2 *) Erstatning af fagelementerne skal ske i følgende rækkefølge: De første erstattes med SPA 320 eller SPA 307 Ved 30 ECTS-point erstattes SPA 320 og SPA 307 Ved 45 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307 og SPA 319 Ved 60 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307, SPA 319, SPA 304 samt SPA 301 eller SPA 303 Faglige mål Eksaminanden kan redegøre dækkende og kritisk for centrale teorier, metoder og arbejdsprocesser inden for det valgte emne relatere emnets generelle og teoretiske del til relevante problemstillinger i eget fag 8

9 fremlægge og diskutere emnets problemstillinger i en velstruktureret og velargumenteret form uanset eksamenssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser normalsider. Pensum omfatter et obligatorisk fællespensum og et individuelt pensum. Pensum godkendes af underviseren. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk eller tysk efter aftale med eksaminator. Censur: Ekstern. Omfang: 30 minutter inklusive censur. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Definition af synopsis Synopsis ved mundtlig eksamen har som formål at tillade eksaminanden at fremlægge og diskutere et særligt studeret problemfelt inden for et større emneområde. Ved en synopsis forstås et skriftligt oplæg (maksimalt 4 normalsider), der indeholder: 1. En beskrivelse af det udvalgte emne/problemfelt og dets afgrænsning i relation til hele emneområdet. 2. En redegørelse for problemformulering, synsvinkel, metodisk/teoretisk indfaldsvinkel. 3. En punktvis opstilling af de forhold, den studerende ønsker at komme ind på under eksaminationen. Synopsis afleveres i 3 eksemplarer til instituttets eksamenskontor senest 14 dage før aflæggelse af den pågældende eksamen. 9

10 Modul IV: Valgfrit mundtligt emne B Module IV: Elective Oral Topic B Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Valgfrit mundtligt emne B (konstituerende) (fagelement Engelsk , Tysk , Nederlandsk , Fransk , Italiensk Sprog og Kultur , Portugisisk Sprog og Kultur , Spansk Sprog og Kultur ) Elective Oral Topic B (constituent) (Course element English Studies , German Studies , Dutch Studies , French Studies , Italian Studies , Portuguese Studies , Spanish Studies ) Fagelementet kan erstatte fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Fransk, Italiensk Sprog og Kultur, Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur i henhold til nedenstående skema. Fag 1998-studieordningen 2008-studieordningen Engelsk Emneområde 3A, Emneområde 4A, Modul 1, Modul 2, Modul 3 Emneområde 5A, Emneområde 6A Tysk 304, 305, 306, 307, 308, 309 Nederlandsk 106, 107, 108, 109, 110, 111 Emne II Fransk 303 Modul 4 Italiensk 305, 360, 313, 362, 321, 364, 329, Modul 2, Modul Portugisisk 303, 304, 305, 306 Modul 1, Modul 2, Modul 4 Spansk *) SPA 301, SPA 303, SPA 304, SPA 307, SPA 308, SPA 319, SPA 320 *) Modul 2 *) Erstatning af fagelementerne skal ske i følgende rækkefølge: De første erstattes med SPA 320 eller SPA 307 Ved 30 ECTS-point erstattes SPA 320 og SPA 307 Ved 45 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307 og SPA 319 Ved 60 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307, SPA 319, SPA 304 samt SPA 301 eller SPA 303 Faglige mål Eksaminanden kan redegøre dækkende og kritisk for centrale teorier, metoder og arbejdsprocesser inden for det valgte emne relatere emnets generelle og teoretiske del til relevante problemstillinger i eget fag fremlægge og diskutere emnets problemstillinger i en velstruktureret og velargumenteret form 10

11 uanset eksamenssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser normalsider. Pensum omfatter et obligatorisk fællespensum og et individuelt pensum. Pensum godkendes af underviseren. Prøveform: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk eller tysk efter aftale med eksaminator. Censur: Intern. Omfang: 30 minutter inklusive censur. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Synopsis indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Hjælpemidler: Synopsen samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Definition af synopsis Synopsis ved mundtlig eksamen har som formål at tillade eksaminanden at fremlægge og diskutere et særligt studeret problemfelt inden for et større emneområde. Ved en synopsis forstås et skriftligt oplæg (maksimalt 4 normalsider), der indeholder: 1. En beskrivelse af det udvalgte emne/problemfelt og dets afgrænsning i relation til hele emneområdet. 2. En redegørelse for problemformulering, synsvinkel, metodisk/teoretisk indfaldsvinkel. 3. En punktvis opstilling af de forhold, den studerende ønsker at komme ind på under eksaminationen. Synopsis afleveres i 3 eksemplarer til instituttets eksamenskontor senest 14 dage før aflæggelse af den pågældende eksamen. 11

12 Modul V: Metoder i feltarbejde Module V: Methods in Fieldwork Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende reflektere kritisk over forskellen mellem brug af kvantitative og kvalitative data på et teoretisk grundlag vælge et passende datamateriale og tilhørende analyseteknikker i forhold til et specifikt projekt udtænke og udføre etnografiske interviews og spørgeskemaundersøgelser, foretage systematisk observation samt beskrive den anvendte metode udtænke et forskningsprojekt af passende omfang og at opstille budget for det. Metoder i feltarbejde (konstituerende) (fagelement Portugisisk Sprog og Kultur , Spansk Sprog og Kultur ) Methods in Fieldwork (constituent) (Course element Portuguese Studies , Spanish Studies ) Fagelementet kan erstatte fagelementer i 1998-studieordningerne og 2008-studieordningerne for kandidatuddannelserne i Portugisisk Sprog og Kultur samt Spansk Sprog og Kultur i henhold til nedenstående skema. Fag 1998-studieordningen 2008-studieordningen Portugisisk 303, 304, 305, 306 Modul 1, Modul 2, Modul 4 Spansk *) SPA 301, SPA 303, SPA 304, SPA 307, SPA 308, SPA 319, SPA 320 *) Modul 1, Modul 2, Modul 4 *) Erstatning af fagelementerne skal ske i følgende rækkefølge: De første erstattes med SPA 320 eller SPA 307 Ved 30 ECTS-point erstattes SPA 320 og SPA 307 Ved 45 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307 og SPA 319 Ved 60 ECTS-point erstattes SPA 320, SPA 307, SPA 319, SPA 304 samt SPA 301 eller SPA 303 Faglige mål Eksaminanden kan redegøre dækkende og kritisk for de metoder, der er knyttet til feltarbejde reflektere over sin egen rolle i forskningsprocessen (refleksivitet) anvende de teorier, som er introduceret i kurset, i forhold til et specifikt projekt efter eget valg reflektere over forskellen mellem brug af kvantitative og kvalitative data vælge et passende datamateriale og tilhørende analyseteknikker i forhold til et specifikt projekt udtænke og udføre etnografiske interviews og spørgeskemaundersøgelser samt systematisk observation udtænke et forskningsprojekt af passende omfang og opstille et budget herfor udarbejde en bibliografi i relation til et specifikt projekt. 12

13 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser I henhold til beskrivelsen af det udbudte kursus. Der læses tekster i et omfang af ca. 350 normalsider. Desuden skal hver enkelt studerende opbygge en bibliografi i relation til sit eget projekt. Denne bibliografis størrelse afhænger af projektets karakter, men vil normalt ikke omfatte mindre end 250 normalsider. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave med aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består, at der i et kursusforløb skal afleveres 3 opgaver (feltnotater, en transskription af et interview og et spørgeskema), og der skal holdes et mundtligt oplæg om projektet. De fire elementer evalueres af underviseren i løbet af kurset, og de giver tilsammen en karakter for delprøven Feltarbejdeteknik. Efter kursets afslutning afleveres en forskningsprojektansøgning (inkl. budget og bibliografi) i form af en fri skriftlig hjemmeopgave. For denne gives en karakter i delprøven Projektansøgning. Bedømmelsesform: Karakteren i Feltarbejdeteknik gives som bestået/ikkebestået. Karakteren i Projektansøgning gives efter 7-trins-skalaen. Hvis en af de to dele ikke bestås, skal kun den ikke-beståede del tages om. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk. Der kan efter aftale mellem eksaminand og eksaminator benyttes et af de romanske sprog. Censur: Karakteren i Feltarbejdeteknik gives uden censur. Karakteren i Projektansøgning gives med intern censur. Omfang: Den fri skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af 15 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Opgaverne i løbet af semesteret kan udarbejdes i grupper med individuel bedømmelse. Hjemmeopgaven i Projektansøgning skal udarbejdes individuelt. Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne studieordning. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 12. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 13. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside 13

14 14. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 15. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve. 16. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 17. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 18. Studerende, som er mere end ½ år forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom Den studerende skal senest have afsluttet sin kandidatuddannelse, herunder kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 20. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder gældende krav til uddannelsens sammensætning af centralfag og tilvalg. 14

15 Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 23. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er optaget på en kandidatuddannelse af 1998 og 2008, jf. også 4, stk Prøver på studieordningerne udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen 2011, for konferensuddannelser dog Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 12. marts 2008 Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 29. august Rettet d. 7. april Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef 15

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Curriculum for the Elective Studies within the Master s Programme in Gender Studies The 2008 Curriculum Rettet 2009 Justeret

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Theatre and Performance Studies The 2008 Curriculum Rettet 2012 og

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in German

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in English Studies The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2017 Adjusted 2010 and 2017 Rettet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in French Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 og 2013 Adjusted 2012 and 2013 Rettet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Kommunikation og it, 2009-ordningen Curriculum for the BA-Programme with Main Subject in Communication and IT, the 2009 Curriculum Justeret 2012 Adjusted

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Philosophy The 2008 Curriculum Revideret 2009 Revised 2009 Justeret 2010 og 2012 Adjusted

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere