Hvad er professioner og hvad kan de udvikle sig til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er professioner og hvad kan de udvikle sig til?"

Transkript

1 Hvad er professioner og hvad kan de udvikle sig til? Af Hans Jørgen Staugård, leder af Videncenter for professionsudvikling, UCN. I denne artikel vil jeg prøve at indkredse det meget brede og flydende begreb profession. Profession bruges som betegnelse for mange særlige erhverv, men er der noget særligt ved dem, og hvis der er, hvad består det særlige så i, og det, der var særligt en gang, kan det stadigvæk bruges som begrundelse for at tale om, at der er noget, der adskiller professioner og professionsuddannelser fra andre erhverv og erhvervsuddannelser? I artiklen diskuterer jeg betydningen af at have en særlig betegnelse og en særskilt organisation omkring det, som kaldes professioner og professionsuddannelser med hovedvægt på de professioner, som Professionshøjskolen University College Nordjylland uddanner til. Nye organisationer med nye navne Siden 1. januar 2008 har udbuddet af en række mellemlange videregående uddannelser været samlet på otte store institutioner med fællesbetegnelsen professionshøjskole. Professionshøjskolerne er dannet med udgangspunkt i de tidligere CVU er Centre for Videregående Uddannelser. Sammen med betegnelsen professionsbachelor fra 2000 rejser den nye betegnelse blandt andet en række spørgsmål om indhold i og afgrænsning af professionsbegrebet. Hvad er en profession til forskel fra f.eks. et erhverv, og hvilke signaler udsendes ved at betegne specielt nogle erhverv som professioner? Desuden kunne det rejse det mere polemiske spørgsmål, om betegnelsen er forældet, hul og intetsigende eller om den kan være med til at sætte fokus på væsentlige forhold for en bestemt type fag og job. Professionernes udvikling Traditionelt har betegnelsen profession været brugt om beskæftigelse inden for de klassiske fagområder ved universiteterne: teologi, jura og medicin. Mange opfatter stadigvæk professionerne som læge, advokat eller præst som de rigtige, og disse grupper har længe haft en privilegeret position i samfundet med monopol på erhvervsudøvelse inden for fagområdet. Især fra midten af 1800 tallet er der imidlertid sket en så voldsom forandring af samfundsstrukturen og en tilsvarende forandring og forøgelse af beskæftigelsesområderne, at professionsbegrebet ikke længere kan afgrænses snævert og præcist. Uddifferentieringen af beskæftigelsesområder er accelereret yderligere gennem de seneste årtier, og professionsforskerne er i dag på nippet til at opgive en konkret definition af, hvad en profession er for en størrelse, og affinder sig i stedet med meget generelle overvejelser om professioners særlige relationer og funktioner i samfundet. Og netop det, at der fokuseres på funktion og relation frem for en mere eller mindre statisk definition, gør det efter min mening spændende og udviklende at diskutere, hvad professioner skal gøre godt for. 1

2 Erik Jørgen Hansen opererer med kategorien professionerne i sin store undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i Danmark fra midten af halvtredserne til midten af halvfemserne i En generation blev voksen (Hansen, 1995), og her dækker kategorien over alle de stillingsbetegnelser, som angiver, at forskellige grader af teoretisk viden er erhvervsgrundlaget (Hansen, 1995, p. 19). De største beskæftigelsesområder i kategorien er ingeniører, lærere (alle undervisningstrin), bibliotekarer, læger, dyrlæger, tandlæger og arkitekter. Denne meget brede forståelse af professionerne peger i retning af, at alle jobs, der forudsætter længere videregående uddannelse, kan betragtes som professioner, men den brede kategori peger måske især i retning af, at grader af teoretisk viden ikke er tilstrækkeligt til at karakterisere professioner over for (andre) erhverv. Imidlertid giver afgrænsningen i Erik Jørgen Hansens undersøgelse blandt andet et markant billede af, hvordan kulturel og social kapital i professionerne videreføres fra forældregenerationen via ikke mindst uddannelsessystemet (f.eks. Hansen, 1995, p. 210). Der er så tæt sammenhæng mellem forældregenerationens rod i en profession og børnenes valg af videregående uddannelse og beskæftigelse, at det i nogle tilfælde tager sig ud som om professioner går i arv, medens andre beskæftigelseskategorier ikke nær så tydeligt overføres fra en generation til den næste. Det meget brede professionsbegreb er også udgangspunkt for de overvejelser om forholdet mellem stat, marked og profession, som de fremtrædende amerikanske professionsforskere, Abbott og Freidson, gør sig. Andrew Abbott ser professioner som specielle grupper af individer, der anvender et vist omfang af abstrakt viden på særlige arbejdsområder (Abbott, 1988, p. 8 og 318), og professionernes opgave er at tage sig af menneskelige problemer, der kan gøres til genstand for ekspert service. (p.35) Eliot Freidson er om muligt endnu bredere i sin tilgang. Freidson taler også om specialisering som et grundlæggende træk ved professioner, men ser desuden udøvelsen af selvstændigt skøn i udførelsen af arbejdet med baggrund i formaliseret viden som et afgørende træk. (Freidson, 2001, p. 22 ff. og 202 ff.) På trods af mange forskellige tilgange til analyser af professionernes særlige samfundsmæssige funktioner og relationer og på trods af store forandringer i samfundsstrukturen og dermed i vurderingerne af professionernes betydning ser der dog ud til at kunne sammenfattes en slags minimalforståelse af, hvad professioner er for en størrelse: professioner er en type erhverv, som udfører tjenester baseret på teoretisk viden, erhvervet gennem specialiseret uddannelse. (Molander og Terum, 2008, p. 13). Jo mere generel og abstrakt forståelsen af hvad en profession er, desto mere betydningsfuld bliver konkrete analyser af, hvordan professioner kommer til at spille den særlige rolle i en given samfundsstruktur, som de fleste er enige om, at de gør. For eksempel ville det ikke være umagen værd at opbygge et helt lovkompleks om professionsbachelorgraden og om professionshøjskoler, hvis ikke man fra lovgivernes side var enige om at tillægge området en særlig betydning. 2

3 Relationer og funktioner. Af ovennævnte generelle forståelser kan udledes i hvert fald tre hovedelementer som karakteristiske for professioner: 1. De udøves med baggrund i en særlig teoretisk viden, som er erhvervet gennem en formel kompetencegivende uddannelse 2. De udøves med en stor grad af selvstændig faglig og moralsk vurdering fra den enkelte professionsudøvers side. 3. De udøves i daglig praksis inden for væsentlige samfundsmæssige områder og er oftest underlagt en eller anden grad af offentlig forvaltning. Det er med andre ord kendetegnende for en given professions udøvere, at de kan sammenholde en specialiseret teoretisk viden med en faglig vurdering og handling i praksis. Specialiseringen er på samme tid teoretisk og praktisk, sådan som det også fremgår af professionsbachelorbekendtgørelsen fra 2001: 1. En uddannelse til professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning, jf. 5, nr. 9 og nr. 10, samt 6, stk. 1. Ved første øjekast kan det se trygt og godt ud at arbejde med og i professioner ud fra disse pejlemærker, og især tidligere har det da også i offentligt omdømme været forbundet med både anseelse, indflydelse og god løn at være udøver af en profession. Gennem de seneste år har mange professionsudøvere imidlertid oplevet, at det at udøve sin profession i et samfund som det danske, er blevet mere og mere kompliceret og sjældnere og sjældnere kan forbindes med anseelse, indflydelse og god løn. Specielt inden for professionerne lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver oplever man et stigende pres fra både arbejdsgivere (i de fleste tilfælde offentlige myndigheder) og brugere. De mellemlange videregående uddannelser akademiseres med stigende krav til studerende og undervisere om inddragelse af teoretisk stof og skriftlig formidling, i nogle tilfælde med den konsekvens, at træningen i praksis nedprioriteres. Sideløbende har det, der blandt andet har været beskrevet som tematiseringer, informaliseringer og subjektiveringer (Ziehe, 1999 ) hos brugerne af de offentlige ydelser, betydet, at professionerne i almindeligt omdømme har mistet en stor del af deres tidligere aura og befinder sig i en kronisk legitimitetskrise. Alle overvældes af informationer om alt, og emner, som tidligere var tabubelagte eller forbeholdt nogle få, ligger åbne for alle. Desuden er uddannelsesniveauet generelt blevet højere med blandt andet den konsekvens, at professionsudøverens særlige viden ofte ikke længere anses for at være noget særligt. Dertil kommer, at traditionsbundne omgangsformer og andre sociale konventioner om f.eks. respekt for offentlige myndighedspersoner smuldrer, og de egocentriske og sociocentriske fortolkninger af omverdenen dominerer over en affinden sig med og respekt for, at nogle kan og ved mere om særlige emner, end man selv kan og gør. Endelig har den tiltagende privatisering og markedsorientering af den offentlige sektor stillet 3

4 spørgsmålet om effektivitet og pris i forhold til professionsydelser på en radikalt anderledes måde end tidligere. Bevægelsen fra optimisme til pessimisme med hensyn til professionernes udviklingsmuligheder kan også siges at afspejle sig i udviklingen inden for professionsforskningen, hvor Talcott Parsons som den store klassiske professionsforsker har et meget positivt syn på professionerne og deres rolle i samfundsudviklingen, medens nyere forskere som Abbott og (delvis) Freidson fremhæver de kritiske og prekære aspekter ved professioner og professionsudøvelse, Freidson dog med bevarelse af Parsons ideal om at professionerne udvikler sig til en slags tredje instans, der kan afbalancere stat og marked som magtfaktor (Parsons, 1968, p. 545; Freidson, 2001, p. 213). Hvad en profession er og hvad det vil sige at være professionel, er ikke bare spørgsmål, der er vanskelige at besvare præcist. Såvel spørgsmål som svar giver forskellig mening på forskellige tidspunkter. Professioner er historiske og dynamiske størrelser og dermed også komplekse størrelser, som hele tiden må analyseres og vurderes som en del af den samfundsmæssige kontekst, de indgår i. Hermed er det også sagt, at professionerne må ses i lyset af de konflikter og interessemodsætninger, de til enhver tid befinder sig i. Ovenfor blev konflikten eksemplificeret ved omgivelsernes stigende pres på professionerne, men konflikter og dynamik forudsætter jo netop, at der er flere parter med forskellige interesser på spil. Til at beskrive interessekampen og dynamikken i professionernes samspil med omgivelserne bruger Abbott begrebet jurisdiktion. Ved jurisdiktion forstår Abbott ganske enkelt forbindelsen mellem en profession og dens udøvelse (Abbott, 1988, p. 20). Abbott kalder jurisdiktion for det helt centrale fænomen for analyser af professioners udvikling, hvor man må beskæftige sig med, hvordan professionen opstår, hvordan den er forankret i formelle og uformelle sociale strukturer og hvordan samspillet af professioners jurisdiktioner virker bestemmende for de enkelte professioner. (Ibid.). Jurisdiktionen er udtryk for rettighedsforvaltning retskrav eller blot rådighed over et bestemt fagområde og udøvelsen af det i praksis. Og nu vi er ved forklaringer på og fortolkninger af ord og begreber: profession kommer af det latinske professio, som betyder noget i retning af offentlig erklæring. Professioner er altså erhvervsgrupper, der gør gældende eller gør (rets)krav på, at de ved og kan noget om det pågældende fagområde, som andre ikke ved eller kan. Udøvelsen af rettighederne indebærer såvel social som kulturel kontrol fra professionens side, og denne kontrol skal selvfølgelig kunne legitimeres som eksklusiv i forhold til andre former for erhvervsudøvelse, herunder ikke mindst i forhold til andre professioner. Legitimeringen af og kontrollen med professionens rettigheder finder sted i en evig kamp med andre grupper: Den (professionen) kan skabe lige så mange skoler, aviser eller etiske regler, den vil. Men den kan ikke udfylde en jurisdiktion uden enten at finde den ledig eller kæmpe for den (Abbott, 1988, p. 86). 4

5 Professionsmarkører Når det drejer sig om at præcisere overskrifterne for det, der skal kæmpes for at erhverve eller bevare som et rettighedsområde, er der stor grad af overensstemmelse mellem professionsforskerne fra Parsons og frem til Freidson, Abbott og Molander/Terum, selv om der naturligvis er indbyrdes forskelle med hensyn til vurderingen af, hvor de vigtigste positionskampe finder sted. Overskrifterne, som jeg her kalder professionsmarkører er: monopol, autonomi, specialisering, abstraktion og vurdering, uddannelse, samt en særlig arbejdsmoral og en særlig arbejdsmåde. Monopol Et vigtigt særkende ved professioner er, at professionens medlemmer har eneret eller næsten eneret på at udføre opgaverne inden for professionsområdet. Professionen har en slags eksklusiv ret til at udføre opgaverne og til at udelukke andre fra at udføre dem. Den eksklusive ret er opnået via en længerevarende videregående uddannelse, og den kommer ofte til udtryk gennem en egentlig certificering eller autorisation (f.eks. advokat med møderet for højesteret eller speciallæge med eneret til behandling af bestemte sygdomme ). Man taler også ofte om beskyttede titler.. Hvis man f.eks. ikke er uddannet læge, må man kalde sig noget andet: naturlæge eller tidligere: klog kone. Den eksklusive ret over et bestemt fagområde er vigtig for prestigen og for den pris/løn, man kan opnå for professionsudøvelsen. Blandt andet derfor er professionens egne kollegiale organer og faglige organisationer som regel meget aktive, når det drejer sig om at beskytte professionens rettigheder. Afhængigt af hvor stor betydning professionen tillægges i det enkelte land, træder staten typisk til som garant for adgangskontrol og beskyttelsen af rettigheder gennem f.eks. krav til uddannelsesniveau og regulering af antallet af professionsudøvere i forhold til den offentlige efterspørgsel. Adgangskontrollen til arbejdsopgaverne er også afgørende for kampen for rettigheder/ jurisdiktion mellem professionerne indbyrdes. Hovedreglen er, at den stærkeste profession med de bedste lønninger er den profession, hvor den samlede kontrol med monopolstillingen er mest effektiv. Graden af monopolisering siger meget om, hvor let eller hvor svært det er for professionen at opretholde sin position eller hvor stor risikoen er for ikke længere at kunne regnes for en profession. Det kan blandt andet aflæses på forholdet mellem de klassiske professioner, især inden for medicin og jura, og de nyere, som professionshøjskolerne uddanner til. Kampen om normeringen af uddannet og uuddannet personale i børnehaverne er et tydeligt eksempel på vanskelighederne for uddannede pædagoger ved at udøve monopol inden for deres fagområde. På samme måde kan meritlæreruddannelsen ses som trussel mod professionen folkeskolelærer, - en titel der i forvejen ikke er beskyttet af en særlig autorisation eller eneret i Danmark. Der er for lærere og pædagoger ikke tale om en eksklusiv ene-adgang, og ikke mindst i den sammenhæng er det interessant, at præcis disse professioner ofte omtales som semi-professioner er halv-professioner 1, det vil sige professioner, som befinder sig under 1 Begrebet semi-professioner stammer fra sociologen T. Caplow i 1954 ( jf. Dahle, 2008, p. 218.), og er siden jævnligt blevet anvendt om specielt de professioner, der har baggrund i en kortere uddannelse, har mindre kontrol over og med eget arbejde og også kundskabsmæssigt har vanskeligere ved legitimere en særstatus i offentligheden end de klassiske professioner, f.eks. hos Hjort,

6 pres og som i mindre grad end de klassiske kan regne med at få eller fastholde en monopollignende stilling. Betegnelsen monopol giver måske associationer i retning af kynisk magtkamp og de stærkes undertrykkelse og udnyttelse af de svagere. Som nævnt tidligere er der utvivlsom tale om (magt)kampe for at gøre sig gældende som en gruppe med særlig status, men professionsforskerne ser kampene som et grundvilkår i nutidens vestlige samfund snarere end som udtryk for, at nogle er mere kyniske end andre (f.eks. Abbott, 1988, p. 136 og Freidson 2001, p. 179). Det er også i den forbindelse interessant, at de fleste af de nu usikre eller halve professioner, der har eksisteret i 100 år eller mere, oprindeligt har haft særkende som kald: læreren var degn, sygeplejersken søster, og man var medlem af professionen, fordi man individuelt følte en særlig etisk forpligtelse. Respekten for degnen eller søsteren var tæt forbundet med denne etiske fordring, som netop ædle mennesker påtog sig uden smålig skelen til ussel mammon eller høj verdslig prestige. Samtidig kan denne særlige historiske baggrund måske ses som en af årsagerne til, at netop lærere, sygeplejersker og tilgrænsende professionsområder kan have vanskeligheder ved ideologisk at legitimere og befæste positionen som ægte og hele professioner i moderne forstand. Et kapitel for sig i kampen om indflydelse og anerkendelse er forholdet mellem profession og køn. De klassiske og ægte professioner har i udgangspunktet været 100% mandsdominerede, hvorimod semiprofessioner med omsorg og empati som væsentlige krav til professionsudøvelsen som oftest har været varetaget af kvinder. Det gælder naturligvis først og fremmest sygeplejerske (med bevarelse af professionsbetegnelse i hunkønsform) og de øvrige professioner inden for sundhedssektoren, men da kvinder siden tresserne har markeret sig stadig stærkere i først de mellemlange videregående uddannelser og senest også i de lange videregående uddannelser, er den aktuelle tendens helt klart, at alle professioner er på vej til at få en majoritet af kvindelige udøvere. Tendensen er allerede udfoldet inden for undervisning på alle niveauer, men er også tydelig inden for lægeprofessionen. 2 Forholdet mellem profession og køn er ikke mindst interessant i forbindelse med overvejelser om monopol og særlige rettigheder. Inden for skole og uddannelse er bevægelsen fra mandlig til kvindelig majoritet især sket gennem de seneste tredive år, mens bevægelsen inden for f.eks. medicin er af nyere dato (jf. statistikreferencer i note 2). I en situation, hvor samtlige professioner og de videregående uddannelser, der fører frem til dem, ser ud til at få majoritet af kvindelige udøvere, er det nærliggende at antage, at kønsaspektet er endnu et tegn på, at magt, monopol og anseelse flytter delvis ud af professionerne og ind i f.eks. finansverdenen og den hurtigt voksende IT-sektor, hvor penge og indflydelse omsættes næsten uafhængigt af professionernes traditionelle markører og idealer. 2 Et par statistiske data til at illustrere disse tendenser: Ifølge beregninger fra Undervisningsministeriet/UNI.C er andelen af mandlige lærere i grundskolerne er faldet fra 34 % i 2003/04 til 32% i 2006/07. (Boldt, 2008, p. 5) Med hensyn til kønsfordelingen blandt læger gælder det ifølge en prognose fra Sundhedsstyrelsen, at medens der i 2004 var ca. 40% kvindelige og 60% mandlige læger i beskæftigelse, vil der i 2017 være flere kvindelige end mandlige læger. (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 6). 6

7 Udøvelse af monopol er knyttet til aktiv handling og mulighed for at udgrænse andre. Det har længe været de klassiske professioners særkende og i tid næsten parallelt med at disse professioner i overvejende grad har været varetaget af mænd, og det forhold, at så godt som alle professioner er på vej til at blive hovedsageligt kvindelige erhverv, stiller spørgsmål ved om det hierarkiske forhold professionerne imellem er på vej til at fortone sig. Hidtil har hierarkiet mellem klassiske professioner og semiprofessioner tydeligt kunnet aflæses i den kønsmæssige fordeling professionerne imellem. Udgrænsningerne har blandt andet fundet udtryk ved læger over for sygeplejersker eller lærere over for børnehavelærerinder med kønsspecifikke stillingsbetegnelser som hovedregel, hvor de kvindelige professioner typisk har været opfattet som de mest omsorgstunge med stor vægt på den følelsesmæssige kontakt med elev, klient eller patient. Håndhævelse af særlige rettigheder og markering af hierarkiske positioner ser dermed ud til også at være en kamp om, hvilke former for viden der er vigtigst. Målt med dette parameter er der næppe tvivl om, at indsigt i mellemmenneskelige relationer rangerer lavere end abstrakt teoretisk viden. Netop markering af monopol professionerne imellem (f.eks. sygeplejersker over for læger, lærere over for pædagoger) er en smertefuld proces, fordi den ofte indeholder en implicit eller eksplicit påstand om, at den ene profession er mere værd end den anden. I stridighederne mellem professioner indbyrdes er det ofte uddannelsesbaggrund og især længden af uddannelsen, der henvises til som begrundelse for at markere den ene professions faglige territorium i forhold til den anden. De professionsinterne markeringer har især betydning, når to professionsgrupper har et tæt fagligt samarbejde på arbejdspladsen. Moderne tilrettelæggelse af arbejdsprocesser forudsætter som regel effektivt samarbejde på tværs af fag og professioner på samme arbejdsplads, og det betyder i mange tilfælde nye udfordringer til professionsbevidstheden og nye fortolkninger af den enkelte gruppes professionsmonopol. Der er således også mange eksempler på, at konflikter mellem grupper med forskellige traditioner, rutiner og handlingsdispositioner ofte kan tilskrives professionstilhørsforholdet, og ofte virker skadende på arbejdsmiljøet og hæmmende for opgaveløsningen. 3 Autonomi Et andet særligt kendetegn ved professioner er, at udøvelsen foregår med relativ stor grad af autonomi i forhold til arbejdsgiver og bruger. Den enkelte udøver og den organisation, hun eller han indgår i, har traditionelt stor indflydelse på, hvilke fagområder man beskæftiger sig 3 Foruden utallige eksempler fra dagligdagen på f.eks. hospitaler, kommunalforvaltninger og børnehaver vil jeg her henvise til en konkret analyse af de vanskeligheder, som en flerfaglig sundhedsgruppe i Canada kom ud for. Idealet var, at læger, sygeplejersker, socialrådgivere og sundhedsassistenter skulle arbejde tæt sammen på tværs af de respektive faggrupper i et helsecenter med fokus på den sygdomsforebyggende indsats. Michel Brunets analyse (Brunet, 1978) viser imidlertid, at eksplicitte og implicitte markeringer af professionstilhørsforhold og af professioner over for andre grupper stillede sig i vejen for at realisere idealet om en effektiv tværfaglig indsats. Hver gruppe handlede som autonom gruppe, refererede til sine egne klienter, stillede sine egne diagnoser, og nøjedes med at lytte interesseret til hinandens redegørelser for deres særskilte måder at løse opgaverne på. Undersøgelsens konklusion er derfor, at professionalisme fremtræder som en hindring for den ønskede iværksættelse af en ny social model for sundhedsindsatsen. (Brunet, 1978, p. 269). 7

8 med og hvordan man beskæftiger sig med dem (metodefrihed). Der er tradition for, at de besluttende myndigheder ikke blander sig i måden, professionsudøvelsen foregår på. Også her gælder det, at selvbestemmelse er en meget variabel størrelse, som konkret afhænger af (magt)forholdet mellem arbejdsgiver, bruger/ bureaukrati, marked og professionsudøvere. For Freidson indgår autonomien i kerneforståelsen af, hvad professionalisme er: Jeg bruger ordet professionalisme til at referere til de institutionelle omstændigheder, i hvilke medlemmer af et erhverv snarere end forbrugere eller arbejdsgivere kontrollerer arbejdet. (Freidson, 2001, p. 12). Med relativ høj grad af selvbestemmelse over, hvordan opgaverne løses, indebærer professionsudøvelse også ofte en stor grad af variation og uforudsigelighed i arbejdet, som dermed også er et arbejde med konstante faglige udfordringer. Graden af selvstændighed kan få nogle til at mene, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, således at den professionelle adskiller sig radikalt fra lønarbejderen, hvor målet med at gå på arbejde ligger uden for arbejdet selv, dvs. i indtjeningen. Indholdet i professionsarbejde har som regel med mennesker at gøre og det er næsten altid ikke-rutinepræget arbejde. Det er vanskeligt at måle, hvor meget den professionelle producerer og præcist at bestemme effektivitet og kvalitet i arbejdet (har patienten brug for en hurtig medicinsk diagnose eller en tidkrævende samtale om hele sin livssituation med henblik på den bedst mulige behandling af et sygdomstilfælde?) Autonomien indebærer endvidere, at den professionelle i udførelsen af sit job tiltager sig autoritet med henvisning til sin faglige specialviden og som regel ikke indlader sig på diskussioner om denne fagligheds legitimitet eller om måden at praktisere faget på med andre end ligemænd fra samme profession. Arbejdet indebærer så at sige, at den professionelle ved, hvad der er godt for hvem i praktiseringen af sin profession. Når eleven, patienten eller klienten begynder at stille spørgsmålstegn ved den professionelles autoritet, kommer professionens jurisdiktion under pres, og selvstændigheden bliver i nogle tilfælde en meget stor udfordring for den enkelte professionsudøver, som i sådanne situationer måske kunne ønske sig en mindre professionel beskæftigelse med mere rutinepræget og regelstyret arbejde, hvor der blot kan henvises til på forhånd fastlagte procedurer og manualfastlæggelse af arbejdets indhold og form. Også heri ligger en mulighed/risiko for afprofessionalisering til fordel for en mere traditionel lønarbejdsform. Skismaet mellem autonomi og styring er meget centralt for vurderingen af, om professionerne har fremtiden for sig eller om de er levn fra en svunden tid, hvor særlig viden og højere uddannelse var et privilegium for de få. Især med den digitale teknologis udbredelse i alle sektorer kan der lige som ved indførelsen af maskiner i industrialderens begyndelse ses tendenser til, at arbejdsgangene instrumentaliseres i enkelthandlinger, som beskrives i manualer og handleplaner og som derved indskrænker professionens og den enkelte professionsudøvers råderum og mulighed for at handle ud fra en selvstændig vurdering. Spørgsmålet om autonomi er tæt knyttet til begreber som tillid og ansvar. Når den professionelle inden for visse grænser selv bestemmer, hvad der er godt for andre, kan det kun lade sig gøre, hvis disse andre har tillid til og respekterer den professionelles ret til at handle i 8

9 overensstemmelse hermed jf. ovenfor. Professionsarbejdet umuliggøres, hvis ikke eleven, patienten, klienten overlader noget til den professionelles varetægt i god tro. (Grimen, 2008: p.197). Gennem uddannelse/eksamen og evt. autorisation befinder den professionelle sig i en slags blåstemplet position, således at indgangsrelationen i forholdet mellem den professionelle og brugeren er, at der på forhånd er sikret en god vilje og en kompetent handling fra den professionelles side. Den professionelle forudsættes at handle til brugerens bedste, uegennyttigt og uden for profithensyn, og kan til gengæld selv forvente anerkendelse i kraft af sin position som medlem af en anerkendt profession. Igen er der tale om et dialektisk forhold, hvor tilliden forudsætter selvjustits, og autonomien og autoriteten forudsætter, at der er konsensus om anerkendelse af professionens kompetence. Specialisering, abstraktion og vurdering Når professioner beskrives som monopoler med relativ stor grad af autonomi, fristes man til at tænke på professionsområder som en slags reservater: et afgrænset område, inden for hvis grænser nogle har visse særlige rettigheder, men netop kun inden for reservatet. Udenfor har reservatets beboere samme vilkår som andre. Der er naturligvis ikke tale om et fysisk område, men om et erhvervsmæssigt felt, der afgrænses af kulturelle, sociale og økonomiske markeringer. Feltet har den betydning, som der er samfundsmæssig konsensus om at tillægge det, og reservatets grænser trækkes der, hvor accepten af de kulturelle, sociale og økonomiske markeringer ikke længere er almindelig. På den anden side af grænsen mister feltet sin magnetiske styrke, og professionen må tage kampen op for at forsøge at genvinde sin symbolske position eller den må opgive jurisdiktionen inden for det pågældende felt og eventuelt søge nye reservater eller jagtmarker. Markering i form af det, som Pierre Bourdieu ville kalde symbolsk, social eller kulturel kapital bliver afgørende for, om reservatet kan bevares, udvides eller generobres. (Bourdieu, 1979 og 1989). En vigtig form for markering er den viden og erfaring, som er speciel for den pågældende profession. De opgaver, professionen skal løse, stiller krav til integration mellem formel teoretisk viden og relevant udøvelse af skøn i konkrete praksissituationer. Et særkende for professionel viden er integrationen mellem analysekompetence med baggrund i formel teoretisk viden og udøvelse af konkrete skøn i praksissituationer som udgangspunkt for handling. Generelt skal den professionelle kunne rumme såvel abstraktionen som konkretiseringen i sit daglige arbejde inden for sit særlige professionsområde. Hos Andrew Abbott (Abbott 1988) indgår anvendelse af specialiseret abstrakt viden på et relativt højt niveau som nævnt i indkredsningen af professionsbegrebet (p. 2), og Freidson taler om evnen til at udøve skøn inden for sit speciale ( discretionary specialization ) som nok den mest afgørende faktor i professionsudøvelse (Freidson, 2001, f..eks. p. 33f ). Retten (jf. autonomi) og evnen til at udøve specialiseret og kvalificeret skøn er for Freidson det helt afgørende kriterium for professionsudøvelse til forskel fra anden erhvervsudøvelse (Freidson, 2001, p. 111): 9

10 Således udtrykker ideologien om professionalisme i bredeste betydning kravet om, at dens specialisering er tilpasset individuelle opgaver snarere end standardiseret produktion. Den gør gældende, at en trænet og erfaren specialists arbejde er mere betydningsfuldt end en amatørs; i en snævrere betydning indeholder den udsagnet om, at en specialists arbejde med baggrund i en professionelt kontrolleret uddannelse og træning er såvel mere betydningsfuldt og mere troværdigt end arbejde udført af én, som måske nok har erfaring, men som mangler uddannelse og træning. At udøve fagligt skøn indeholder evnen til at adskille og udskille og kan også beskrives som dømmekraft eller vurderingsmagt ( discretionary power ): Vurderingsmagt gives til en person med autoritet til at vælge mellem to eller flere alternativer, når hvert alternativt er legalt (Barak, 1989, p. 7, cit. eft. Grimen og Molander, 2008, p. 181). Vurderingsmagten er en nødvendig del af den professionelles daglige arbejde med at sammenholde teoretisk indsigt og praktisk erfaring i den konkrete handlingssituation. Den specialiserede vurderingsevne indebærer endvidere, at professionalisme og arbejdsdeling hænger tæt sammen. Professionen må demonstrere kontinuert kontrol med løsningen af en række specialiserede opgaver (have jurisdiktion over dem). Foruden arbejdsdelingen i forhold til andre erhverv og professioner er der som regel tale om en intern og hierarkisk arbejdsdeling inden for et professionsområde. Klassiske eksempler er den regulerede arbejdsdeling mellem speciallæger, alment praktiserende læger (som nu i Danmark kaldes speciallæger i almen medicin), sygeplejersker, radiografer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. En mindre præcist reguleret arbejdsdeling finder sted i uddannelsessektoren med hierarkisering mellem undervisere på de forskellige uddannelsesniveauer. Kriterierne for denne hierarkiske arbejdsdeling inden for et professionelt hovedområde i f.eks. sundhedssektoren eller uddannelsessektoren udstikkes som regel under de samme overskrifter, som her behandles som karakteristiske for professioners afgrænsning i forhold til ikkeprofessioner (professionsmarkører). I den professionsinterne hierarkisering bliver det så endnu mere udtalt, at graden af monopol, autonomi, specialisering osv. bliver afgørende. Meget generaliserende kan man sige, at graden af abstraktion i tilgangen til og beskrivelsen af den professionelle funktion udgør et distinktivt træk (Bourdieu, 1979), jævnfør omtalen ovenfor af rigtige eller klassiske professioner i forhold til semi- eller halv-professioner. Løsningen af højt specialiserede opgaver refererer til en høj grad af abstrakt viden (inden for f.eks. hjerneneurologi, nanoteknologi eller sinologi), og tilsvarende markerer de personer, der løser de mest abstrakte opgaver med den mest specialiserede viden sig med abstrakte titler som dr. med. dr. scient eller dr. phil, hvorimod bredere og mere konkrete kompetencer betegnes med konkrete titler: sygeplejerske, lærer og endnu mere udtalt for erhverv, der ikke regnes for professioner: tømrer, murer, rørlægger, tagdækker osv. (Bourdieu, 1989, p.163 ff ). Alene ud fra titlen er det muligt at give et kvalificeret gæt på niveauet af autonomi, rutine, - og løn. Specialisering og abstraktion går hånd i hånd i bestræbelserne på at skabe demarkationslinjer mellem forskellige typer af professioner og indbyrdes mellem professionsgrene inden for (oprindeligt) samme hovedområde. Som eksempel kan nævnes skift i diagnose af adfærdsvanskelige børn, hvor læreren typisk vil vælge en bred og kompleks analyse af 10

11 indvirkende faktorer (dvs. benytte sig af mange forskellige faglige indfaldsvinkler inden for psykologi, sociologi, pædagogik, familieterapi osv.) Psykologen vil typisk bruge en snævrere tilgang med baggrund i sin egen faglige specialviden, og psykiateren vil måske være tilbøjelig til at stille en sygdomsdiagnose som f.eks. hyperaktivitet. De tre idealer er på dette område vidt forskellige indfaldsvinkler til at gøre deres professionsfaglighed gældende, og der tegner sig et klart hierarki, hvor snæver og abstrakt specialviden rangerer højere end bred almen indsigt. Mange erhvervsområder kæmper om territorier, men kun professioner udvider deres kognitive herredømme ved at bruge abstrakt viden til at annektere nye områder og til at definere dem som eget arbejdsområde. (Abbott, 1988, p. 102). Uddannelse At professionsudøvelse har baggrund i formel videregående uddannelse hænger naturligt sammen med især kravene om monopol og autonomi som beskrevet ovenfor. Opnåelse og fastholdelse af en særlig position på arbejdsmarkedet med særlige rettigheder og pligter vil normalt forudsætte dokumentation for forudgående kvalificeringsforløb i form af en formel uddannelse på højt niveau, lige som det i almindelig sprogbrug ofte er uddannelse og graden af specialviden og kunnen, der er med til at sætte grænsen mellem, hvad der betragtes som amatøragtigt og professionelt. De klassiske professioner inden for teologi, jura og medicin har blandt andet været karakteriseret ved, at de siden oprettelsen af universiteterne i højmiddelalderen har haft rod i kerneuddannelserne her og derved har været med til at fastholde opfattelsen af, at en uddannelse på højt niveau er blandt de vigtigste forudsætninger for monopol, autonomi og udøvelse af selvstændigt skøn i professionen. Den offentlige anerkendelse er afgørende for professionens overlevelse som profession (f.eks. Freidson, 2001, p. 121), og ofte er uddannelsen og uddannelsestitlen om ikke andet det symbolske udtryk for denne anerkendelse. Uddannelsens betydning kan også aflæses i den betydning, professionens faglige organisationer tillægger uddannelse, og uddannelsesbeviset bliver adgangsbeviset til både beskæftigelse og indtræden i de kollegiale rækker. 4 Et aktuelt eksempel på sammenhæng mellem uddannelsens status og professionens status er debatten om merituddannelser, der med kortere studietid end den normalt adgangsgivende 4 For at karakterisere skole- og uddannelsessystemets generelt legitimerende og positionskonsoliderende funktion trænger endnu en Bourdieu -henvisning sig på: Tildelingen af en uddannelsestitel er reelt en juridisk handling for at legitimere den kategorisering, der utvivlsomt udgør den mest betydningsfulde attribut til den sociale identitet (som hvis det er nødvendigt at gentage - består i social forskel og distinktion, som kan være positiv eller negativ. Dermed er det også diskrimination ved hjælp af magiske grænser mellem grupper. Eksamensbeviset er det mest eksemplariske udtryk for denne magt. Det er en kompetence-attestation, overdraget af en kompetent autoritet, det vil sige en autoritet, der samfundsmæssigt har mandat til at stå inde for indehaverens tekniske og sociale kompetence. Det (Eksamensbeviset- red.) er en tillidserklæring, der bygger på en kollektiv autoritetstro hos dem, der tildeler det. (Bourdieu, 1989, p. 165). 11

12 uddannelse giver formel adgang til professionen. Merit forudsætter, at dokumenterbare kompetencer, erhvervet på andre områder, kan anerkendes i den pågældende profession. Derfor lægges der også op til debat eller måske direkte strid om selve den pågældende professions kronjuveler, når der ændres på det parameter, der hedder certificeringsmåder eller anerkendte uddannelsesveje til professionen. De merituddannelser, der især for de mellemlange videregående uddannelsers vedkommende er blevet indført i Danmark inden for de senere år, har typisk en studietid på omkring halvdelen af den normerede studietid, og merit indeholder således fordring på anerkendelse af andre former for viden og kunnen, der træder i stedet for den viden og kunnen, der arbejdes med i grunduddannelsen. Sagt på en anden måde: der stilles spørgsmål ved ikke bare graden af monopol, men også ved selve legitimiteten af professionen og den gængse uddannelses indhold, når store dele af uddannelsen kan erstattes af noget andet. 5 Nogle af de mellemlange videregående uddannelsers dilemmaer afspejler dilemmaer i de professioner, uddannelserne retter sig imod: Professionsuddannelser er til forskel fra universiteternes fagstudier erhvervsrettede uddannelser, og medens indholdet i universiteternes fagstudier i høj grad baserer sig på en kognitiv afgrænsning af et vidensområde, er professionsuddannelser afgrænset med udgangspunkt i relevans for den professionelle erhvervsudøvelse. Smeby (2008, p. 88). Fagstudier og professionsstudier har siden middelalderen kunnet fungere side om side i universiteternes fagrække, i hvert fald når det drejer sig om lange videregående uddannelser. Lidt mere problematisk har det været for de mellemlange uddannelser, der traditionelt har været udbudt på særlige skoler eller højskoler (f.eks. lærer- og pædagogseminarier, sygeplejeskoler, ingeniørakademier osv.). De mindre specialskoler har haft det særkende, at de i særlig grad var tæt knyttet til professionen, hvor en del af uddannelsen gennemføres. Med dannelsen af professionshøjskoler, der alle har akkrediteringsbetegnelsen University College og kravet om forskningssamarbejde mellem professionshøjskoler og forskningsinstitutioner er der for mange tale om en markant akademisering af disse uddannelser med en bevægelse væk fra professionen (læs: dagligdagen/virkeligheden) ind i en verdensfjern teoriverden, hvor uddannelsens discipliner dyrkes som universitære fagstudier. Denne institutionelle udvikling skærper dilemmaet om, hvad der læres hvor: lærer man at udføre sit erhverv i erhvervet eller i uddannelsen? De fleste vil umiddelbart svare både og eller hverken eller, men blot det at spørgsmålet stilles, markerer, at der er meget på spil. Som beskrevet ovenfor hænger offentlig anerkendelse af en profession tæt sammen med graden af anerkendelse af uddannelsen, der giver adgang til professionen. Anerkendelse af professionsuddannelserne er samtidig tæt forbundet med uddannelsens akademiske status, som blandt andet markeres med den uddannelsesmæssige sværhedsgrad: optagelseskrav med et højt 5 6. juni 2008 fremsatte Undervisningsministeriet således udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer, hvor især kapitel 2 om adgangskrav har vakt voldsom kritik fra ikke mindst lærerne og deres organisation. I 3, stk 2 opblødes adgangskravene betydeligt i forhold til den gældende meritlærerbekendtgørelse, idet man ifølge forslaget kan optages på uddannelsen, hvis man er fyldt 25 år, har gennemført en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse og har mindst 2 års erhvervserfaring. (Undervisningsministeriet, 2008) 12

13 karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, evt. kombineret med adgangsbegrænsning og eksaminer og deleksaminer med høj dumpeprocent. Disse forhold peger i retning af uddannelsens lukkethed om sig selv med erhvervelse af uddannelsesgrader som et mål i sig selv. Det peger også på øget skizofreni mellem uddannelse og profession eller det, som Donald Schön kalder the squeeze play for at karakterisere det institutionelle dilemma mellem uddannelsesmæssig rigorisme over for relevans for professionsudøvelse. Uddannelserne præges i stigende grad ifølge Schön af en teknisk rationalitet med en fastlåst opfattelse af, hvad uddannelsen skal indeholde af især teoretisk stof. Samtidig indskrænkes uddannelsernes autonomi løbende med detaljerede krav til indhold, form og resultater. Denne kombination er med til at presse selve ideen om professionel klogskab og (kunst)færdighed ud af uddannelsen. (Schön, 1987, p. 314). Professionsuddannelsernes dilemma er på den ene side, at selve deres eksistensberettigelse ligger i en tæt tilknytning til de professioner, de uddanner til, medens de på den anden side har vanskeligt ved at opnå og fastholde status som uddannelse på højt niveau, der er med til at tilføre professionen autonomi og legitimitet, når og hvis uddannelsen knyttes tæt til professionen og indeholder en stor del praktisk træning i professionsudøvelse. Training School lyder ganske enkelt mindre fashionabelt end University College eller slet og ret University! Arbejdsmoral Professionsudøvelse er omgærdet af særlige forventninger til de professionelles moral fra omgivelserne og af et særligt mere eller mindre eksplicit moralkodeks i den kollegiale kreds. Når en professions udøvere nyder privilegiet/forpligtelsen til selvstændigt og sagligt at vurdere i spørgsmål, der hører under professionens jurisdiktion (jf. s. 7-8), stiller det også særlige moralske krav. Den professionelle skal forholde sig netop sagligt og rationelt og må ikke være følelsesmæssigt engageret eller lade eventuelle personlige sym - eller antipatier få indvirkning på arbejdets gennemførelse. Den professionelle skal have fokus på personen eller personerne i sagen, men ikke på personerne som helhed i bestræbelserne på at være uafhængig i sine vurderinger. Endvidere skal den professionelle været hævet over eventuelle interessekonflikter og især kunne vise sig fri af egeninteresse i de sager, der behandles. Et nært personligt kendskab til eleven, klienten eller patienten anses i de fleste tilfælde som et handikap for professionsudøvelsen, hvor der kan stilles spørgsmål ved udøverens integritet og habilitet. I professionen skal der handles efter generelle principper med ens behandling af alle. Der må ikke politiseres i sagsbehandlingen, og informationer skal viderebringes så objektivt som muligt. Den professionelle skal ikke overbevise ved hjælp af manipulation eller spin, men forventes at levere saglige og fagligt forsvarlige redegørelser inden for sit specialområde. Professionsmoralen adskiller sig fra almindelig moral ved at være middel, nemlig et af midlerne til at markere det professionelle felt, hvor den almindelige moral kan siges at være 13

14 et mål i sig selv (Grimen, 2008, p. 146). En bestemt arbejdsmoral i en profession bestemmes af de normer og værdier, der er professionens særkende, og tjener således til at retfærdiggøre monopolstillingen, autonomien, anvendelse af selvstændig vurdering mv. (Freidson, 1988, p. 215). Brugerne af professionens ydelser skal kunne stole på, at ydelserne gives under høj moralsk integritet, men simpelthen fordi professionens udøvere er professionelle, ikke fordi de er mere moralske mennesker end andre. Arbejdsmoralen hviler på den politiske legitimitet i professionens samfundsopgave, og det er således arbejdsgiverens og ikke professionsudøverens perspektiv på professionsmoralen, som er afgørende. Samtidig er det dog vigtigt at understrege, at politisk legitimitet ikke betyder politisk afhængighed. Løsningen af professionens samfundsopgave kræver tværtimod, at borgeren kan have tillid til, at den professionelles vurderinger og handlinger ikke blot er uden egeninteresse, men også uafhængige af bestemte politiske interesser, selv når det indirekte er det politiske system, der er arbejdsgiver for professionen. Interessekonflikter mellem en profession eller den enkelte professionsudøver og det politiske system udvikler sig med jævne mellemrum til de rene minefelter. Hvordan afvejes loyaliteten over for professionens moralkodeks mod loyaliteten over for arbejdsgiveren? Der er utallige eksempler på sådanne konflikter, især når professionsudøverne befinder sig tæt på det politiske system som embedsmænd. I hvor høj grad arbejdsmoralen tjener til professionens legitimering er naturligvis afhængigt af sociale og kulturelle faktorer, og er dermed også underlagt historisk omskiftelighed. Som eksempel kan anføres korporlig afstraffelse i skolen, som i andre samfund og til andre tider har været almindeligt forventet som autoritetsmarkering, men som i dagens Danmark er strafbart og anses for at være moralsk forkasteligt. Et andet eksempel kunne være dommeren, der udtaler sig om skyldspørgsmålet før retsbehandling og officiel domsafsigelse og derved overskrider blandt andet professionens moralkodeks. Et eksempel på moralens sammenhæng med den specifikke professionsudøvelse kunne være, hvis skolelæreren forsøger at diagnosticere psykiske og fysiske lidelser hos sine elever og indleder en behandling i overensstemmelse med sin egen diagnose. Læreren overskrider dermed sin egen professions kompetenceområde, og bevæger sig ind psykiatriens og det lægefaglige felt. Endnu mere udspecificeret kunne eksemplet illustrere kampen om jurisdiktion mellem lærere, psykologer, psykiatere, læger og socialrådgivere for blot endnu en gang at relativisere spørgsmål om, hvilke professioner der har hvilke rettigheder på hvilke områder, og dermed arbejdsmoralsk pligt til at tage sig af en konkret sag eller til at overlade den til andre (jf. s ). At holde en høj professionsmoral i hævd er for mange at se blevet stadig vanskeligere. Abbott taler således om, at der for mange professioners vedkommende kan registreres en bevægelse fra legitimering af professionen via personkarakter til legitimering via teknik (Abbott 1988, p. 190ff). En professions moralske værdier har tidligere ofte været tydeligt markeret som en slags iboende karaktertræk hos den enkelte professionsudøver, der kunne fremhæves som letgenkendelige stereotyper (den ubestikkelige politimand, den nøjsomme skolelærer med et forbilledligt privatliv, den omsorgsfulde og dydige sygeplejerske osv.). Disse værdier er ikke længere så virksomme som midler til at sikre professionens status og rettigheder. De er ofte helt eller delvis blevet afløst af et teknisk rationale, hvor effektiviteten og produktiviteten er de vigtigste parametre. Professioner i f.eks. finanssektoren og i statsadministrationen har i vore 14

15 dage en position, der overgår eller er på linje med traditionelt værdsatte professioner som politimand, lærer eller sygeplejerske, hvor ikke mindst den enkeltes moralske integritet har haft stor betydning, og lægen kendes i dag mindre på sin opofrende, altruistiske karakter ( huslægen og landsbylægen ) end på sin faglige dygtighed og effektivitet (= evne til at gøre mange raske, gennemføre mange operationer osv.). Denne udvikling betyder en slags devaluering af professionernes moralske legitimeringsgrundlag, hvor vurderingen af arbejdets værdi tenderer mod mere og mere entydigt at foregå efter økonomiske kriterier (hvor mange operationer kan gennemføres eller hvor mange elever kan komme igennem skolesystemet med afgangseksamen for en given sum penge). Om arbejdet er godt udført i overensstemmelse med professionens moralske standarder tillægges i nogle tilfælde tilsvarende mindre vægt. (se endvidere s ) Arbejdsmåde Det kan synes vanskeligt at tale om særlige arbejdsmåder for professioner til forskel for anden erhvervsudøvelse. Ikke desto mindre mener Abbott med baggrund i sine omfattende studier af professionsudviklingen i navnlig USA og England (samt delvis Frankrig), at der er tale om fælles træk ved udførelsen af opgaver. Overskrifterne for disse fælles træk er ifølge Abbott: diagnose, behandling, og sammenfatning (inference). På trods af valg af betegnelser, der lyder ensidigt lægefaglige, er det påstanden, at de udgør tre overskrifter for den måde, hvorpå den professionelle må arbejde for at kunne gøre krav på jurisdiktion. De tre er handlemåder mere end de er handlinger i sig selv. Men tilsammen udgør diagnose, sammenfatning og behandling den centrale kulturelle logik i professionel praksis. Det er inden for denne logik, at de enkelte hverv opnår de subjektive kvaliteter, som er den kognitive struktur i kravet på jurisdiktion. (Abbott, 1988, p. 40). Kategoriseringen af professionelle arbejdsmåder skal ikke opfattes strengt sekventielt, men som generelle betegnelser for processor, som griber ind i hinanden, og som bringer professionsudøverens særlige indsigt og kompetencer i spil inden for det særlige felt, hvor autonomien kan udfolde sig. Gennem diagnosen danner den professionelle sig et billede af behovene, af hvad der er relevant og irrelevant, gyldigt eller ikke, og hvad der kan være tvivl om, f.eks. gennem analyse af det ikke umiddelbart synlige. Desuden foretages en klassificering i henhold til det register af viden og kunnen, som hører professionen til. Diagnosen, eller bredere: situationsvurderingen bygger naturligvis på professionens specialviden og for relationsprofessionernes vedkommende på kommunikationen med brugerne. Indholdet i situationsvurderingen er meget forskellig fra en profession til en anden. Det spænder f.eks. fra pædagogens observation og analyse af børnenes samspil med hinanden og med de voksne til sygeplejerskens vurdering af sygdomsbillede gennem studier af journal og samtaler med patienten. 15

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

FAGLIGHED OG FLEKSIBILITET. På sporet af administrationsbacheloruddannelsens professionsidentitet

FAGLIGHED OG FLEKSIBILITET. På sporet af administrationsbacheloruddannelsens professionsidentitet FAGLIGHED OG FLEKSIBILITET På sporet af administrationsbacheloruddannelsens professionsidentitet Forord September 2008 blev en ny forvaltningsuddannelse oprettet med den officielle titel: Professionsbachelor

Læs mere

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8 de økonomiske konjunkturer i øvrigt så ud. I dag er der langt flere ansatte (også kaldet professionelle) og modtagere af velfærdsydelser, og udgifterne er langt større, end de var i starten af 1970 erne.

Læs mere

Nr. 1 Januar 2012. I dialog. med praksis

Nr. 1 Januar 2012. I dialog. med praksis Nr. 1 Januar 2012 I dialog med praksis Indhold Erhvervsakademiske uddannelser er produktprofessioner Lise Agerbæk, projektmedarbejder, Knowledge Lab 4 Den innovative praktiker? Niels Henrik Helms, direktør,

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering

Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering Nordisk Netværk for Professionsforskning, NORPRO Konference i Århus 25.-26. oktober. Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering Palle Rasmussen, Institut for Læring og filosofi, AAU, palleras@learning.aau.dk

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 3 2006

Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 3 2006 Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 3 2006 GJALLERHORN Tidsskrift for professionsuddannelser nr. 3, 2006 ISSN 1604-4894 Alle numre af GJALLERHORN ligger elektronisk på www.cvumidtvest.dk Udgivet

Læs mere

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen 22111074 Stine Bilde Hansen

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET . SÅDAN LIDT YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET Vejleder: Jørgen Rafn Udarbejdet af: Anne Toft Hansen Susanne Dahlmann Charlotte Nimand Hansen Roskilde Universitets Center Master i

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Professionshøjskoler

Professionshøjskoler Professionshøjskoler Modul 2 Master i Voksenuddannelse Hold 5 April 2007 Astrid Høgh Olsen og Marianne Bredberg 1 INDHOLD 1 SUMMARY IN ENGLISH AND DANISH... 3 2 FORDELING AF BIDRAG TIL MASTERAFHANDLINGEN...

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

1. Resume. Side 1 af 68

1. Resume. Side 1 af 68 1. Resume Denne opgave belyser hvordan socialøkonomiske virksomheder arbejder og om de kan skabe en rummelig arbejdsplads for de socialt udsatte borgere. Opgaven har haft til formål at afdække: 1. Hvilke

Læs mere

Hvorfor lige børn leger bedst

Hvorfor lige børn leger bedst Danmarks Pædagogiske Universitet Master som fleksibelt forløb Masterprojekt Hvorfor lige børn leger bedst Om læreres og pædagogers Om læreres og pædagogers samarbejde i indskolingen Lotte Mejl Studienr:

Læs mere

Fra klientorienteret arbejde til administrativt arbejde. ændringer i den faglige praksis og kvalificering på det beskæftigelsespolitiske område

Fra klientorienteret arbejde til administrativt arbejde. ændringer i den faglige praksis og kvalificering på det beskæftigelsespolitiske område Fra klientorienteret arbejde til administrativt arbejde ændringer i den faglige praksis og kvalificering på det beskæftigelsespolitiske område Kelvin Baadsgaard, Henning Jørgensen, Iben Nørup & Søren Peter

Læs mere

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Kundskabsproduktion kundskaber eller produktion? side 3 Kirsten Beedholm TEMA Forskning og profession Forskning og profession side 7 Frits Hedegaard Eriksen

Læs mere