Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg."

Transkript

1 DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. 1 Årsregnskab og budget Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Museet skal årligt udarbejde årsregnskab, ledelsesberetning og årsberetning. Regnskabet skal revideres af Faaborg- Midtfyn Kommunes til enhver tid antagne revision. Regnskabet skal herefter sendes til godkendelse i museets bestyrelse og til den offentlige hovedtilskudsgiver (Faaborg-Midtfyn Kommune). Årsregnskabet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer. Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet skal godkendes af bestyrelsen og sendes til den offentlige hovedtilskudsgiver (Faaborg-Midtfyn Kommune) samt til Kulturstyrelsen senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. 2 Driftstilskud Faaborg-Midtfyn Kommune yder et årligt driftstilskud til Øhavsmuseet Faaborg. Driftstilskuddet ydes under forudsætning af, at den politisk godkendte udviklingsstrategi Øhavsmuseets Udvikling følges for så vidt angår de i strategien fastsatte mål og beslutninger, der vedrører Faaborg-Midtfyn Kommune. Driftstilskuddet ydes således på baggrund af den vedtagne vision, hvor Øhavsmuseet skal være en markant regional kulturinstitution, der synliggør områdets fælles historie gennemoplevelser, læring og synlig forskning, der er nyskabende og af høj kvalitet. Museet er synligt i området dels på de enkelte udstillingssteder og dels gennem formidling ude i landskabet, i byrum og på vandet. Driftstilskuddet reguleres og meddeles til brug for og af hensyn til budgetlægningen for museet for et år ad gangen og meddeles museet umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. Udbetalingen af tilskuddet vil ske kvartalsvis forud for kvartalets begyndelse. Driftstilskuddet kan reguleres, såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune foretager generelle budgetreguleringer eller ændrer prioritering af området. Driftstilskuddet kan endvidere reguleres i såvel op- som nedadgående retning, såfremt forudsætningerne for museets aktivitetsniveau ændres. Side 1

2 3 Regnskabsføring Registrering af museets regnskabs- og økonomidata foretages i Faaborg-Midtfyn Kommunens økonomisystem, på et særskilt eksternt område kun for museet fra den 1. juli Museet udfører selv følgende opgaver: Betaler egne regninger Udarbejder fakturaer på diverse ydelser Momsafregning Månedlig opfølgning på økonomien Løbende budgetopfølgning Udarbejdelse af budget Budget og regnskab for særskilte projekter under museet Udarbejdelse af årsregnskab, fremsendes til revision med tilhørende bilag, færdiggøres ved udgangen af februar måned. Indsendelse af budget og regnskabsoplysninger til Kulturstyrelsen. Museet laver selv konto i egen bank med eventuel tilknytning af kreditkort (i forhold til den løbende betaling af regninger i kommunens økonomisystem, da sker betalingen på kommunens hovedkonto med månedlig udligning via opkrævning på museets skyldige mellemværende til kommunen). Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomistab udfører følgende opgaver: Oprettelse og vedligeholdelse af kontoplanen for museet Foretager rykkerprocedure for aktuelle regningskrav Yder overordnet konsulentbistand Økonomistaben følger løbende op på antal ydede timer til museet. Timeprisen i 2014 udgjorde 353 kr. Der foretages halvårlig afregning heraf. 4 Løn- og personaleadministration Museets ansatte vil pr. 1. juli 2015 blive virksomhedsoverdraget til Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er ikke omfattet af Kommunernes Lønningsnævns kompetence. Bestyrelsen kan derfor, inden 3 uger efter etableringen pr. 1. juli 2015 frasige sig de kommunale overenskomster. En sådan frasigelse af overenskomsten vil bevirke, at bestyrelsen pr. 1. april 2018 frit kan fastlægge løn- og ansættelsesvilkår for museets ansatte med udgangspunkt i den lovgivning, der eksisterer på arbejdsmarkedet, herunder ferieloven og funktionærloven. Udbetaling af løn til museets ansatte sker via Faaborg-Midtfyn Kommunes løn- og personaleafdeling. Endelig aftale om ydelsens omfang indgås, når bestyrelsen har fastlagt vilkår for museets ansatte. Side 2

3 Løn- og personalekontoret følger op på antal ydede timer til museet, og der foretages en halvårlig afregning heraf. Timeprisen fastlægges årligt 5 IT-service IT staben yder rådgivning i forbindelse med museets it-drift. Museet varetager selv it-drift af eget udstyr på egne lokationer, herunder internetdrift. Museet indkøber selv alt it-udstyr og er dermed ikke en del af kommunens teknologisikring. Alle licenser skal administreres af museet selv. Citrix-licenser til brug for opkobling til kommunens økonomi- og lønsystemer vil blive faktureret fra IT staben til museet. 6 Indkøbspolitik Øhavsmuseet Faaborg kan vælge at benytte kommunens indkøbsaftaler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at kommunens indkøbspolitik overholdes. 7 Forsikring Museet er forpligtet til at sørge for tegning af de nødvendige forsikringer. Museets samlinger (løsøre) er forsikret i Topdanmark. Ansvars- og arbejdsskadeforsikring for de ansatte er tegnet hos kommunens forsikringskontor. Bygninger, der ejes af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening er bygningsforsikret hos kommunens forsikringskontor. I de tilfælde, hvor museet er forsikret hos kommunen, skal kommunens forsikringspolitik følges. Museet har samtidig mulighed for at få bistand fra kommunens forsikringskontor samt at deltage i kommunens forebyggende tiltag. Bygninger, der ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, er bygningsforsikret af Faaborg-Midtfyn Kommune. 8 Revision Museets regnskab revideres af Faaborg-Midtfyn Kommunes til enhver tid antagne revision, så længe den indgåede driftsaftale ikke er opsagt af aftalens parter. Regnskabet med tilhørende bilag skal af museet kunne overleveres til revision med udgangen af februar året efter regnskabsårets udløb. Side 3

4 9 Museets mellemværende med Faaborg-Midtfyn Kommune Museet opsætning til kommunens økonomisystem betyder, at alle museets regninger betales direkte via kommunens hovedkonto. Der opstår dermed et mellemværende mellem kommunen og museet. Mellemværendet med kommunen opgøres en gang om måneden af Økonomistaben i Faaborg-Midtfyn Kommune, som sender regning på månedens opgjorte forbrug til museet. Dermed er mellemværendet altid i månedlig balance. I forbindelse med regnskabsårets udløb skal mellemværendet også være i balance 10 Bygninger Der udarbejdes brugs- eller lejeaftaler mellem Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende museets benyttelse af kommunens bygninger. 11 Bestyrelse Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, 1 medlem udpeges af rektor på Syddansk Universitet, og bestyrelsen er selvsupplerende vedrørende 2 medlemmer. Der ønskes en bestyrelse med et godt netværk samt professionelle kompetencer fagligt og forretningsmæssigt, hvilket er afgørende udadtil for et progressivt museum i rivende udvikling med store ambitioner og behov for fundraising og indadtil som med- og modspil til daglig leder i forhold til forretningsudvikling, strategi og prioriteringer. Bestyrelsen skal sikre lokalt ejerskab og være med til at sikre, at Øhavsmuseet Faaborg giver lokal stolthed i kommunen og opfattes som en vigtig og umistelig institution af de lokale interessenter. Bestyrelsen skal sikre kommunalt ejerskab. Bestyrelsen skal skabe kontinuitet og sikre, at de store investeringer i museet, der forestår både fra kommunens side og fra private fonde, omsættes i en drift og udvikling, der er holdbar. Bestyrelsen skal udfærdige en synlig og klar vision og strategi for museets virke, der fremstår klart for alle interessenter - internt som eksternt, lokalt som nationalt. Side 4

5 12 Misligholdelse Ved misligholdelse af nærværende aftale skal indsigelser herom fremføres skriftligt til den anden part. Faaborg-Midtfyn Kommune kan ved museets misligholdelse af aftalen begrænse eller inddrage museets adgang til anvendelse af kommunens betalingssystem samt regulere i driftstilskuddet. 13 Ikrafttræden og opsigelse Driftsaftalen træder i kraft den 1. juli Begge parter har til enhver tid ret til genforhandling af driftsaftalen. Aftalen genforhandles første gang den 1. maj Driftsaftalen kan opsiges af begge parter med 1 års varsel pr. 1. januar. Dato: / 2015 Museumsdirektør Peter Thor Andersen Formand Dato: / 2015 Borgmester Christian Thygesen Kommunaldirektør Benny Balsgaard Side 5

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere