Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove Susanne Lyngsø Rasmus Balslev (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt Mette Valentin (under punkt 6-23, O-1 og O-6) Nanna Viborg Olesen Katrine Gudmandsen (under punkt 1-10, 12-19, 22-23, O-1 og O-6) Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant Gæster / oplægsholdere Direktør Nina Eg Hansen, Socialministeriet (under punkt 2) Formand for Ledersektionen Anders Fløjborg (under punkt 7 og 8) Administrerende direktør Peter Damgaard Jensen, PKA A/S (under punkt 13) Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Søren Jul Andersen (under punkt 13) Øvrige Lars Kehlet Nørskov, sekretariats- og forhandlingschef Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef (under punkt 9-11, 21 og O-6) Mette Bertelsen, konsulent (under punkt 2) Pernille Maskell, konsulent (under punkt 4-5) Ulrich Kock Mortensen, controller (under punkt 9-11, 21 og O-6)

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 18 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 23: Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget Punkt O-1 og O-6 blev sat på tidsplanen. 2 DS arbejde for at fremme en bred, tværsektoriel rehabilitering DS har arbejdet systematisk for at fremme en bred rehabiliterende indsats siden Senest har vi aktivt arbejdet for at få denne tænkning ind i beskæftigelsesreformerne, hvilket også har sat markante spor på førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og forslaget til sygedagpengereform. Vi har flere gange forsøgt at få Socialministeriet og Sundhedsministeriet med på denne dagsorden, da den forudsætter tværministerielle initiativer lige så vel som tværgående initiativer i kommuner og regioner. Det har været svært at få de to ministerier til for alvor at involvere sig i den rehabiliteringsdagsorden, DS foreslår. Vi vurderer dog, at der er nye muligheder nu af flere grunde. Det indstilles derfor, at DS tager en række nye initiativer for at fremme en sammenhængende rehabiliteringsindsats til borgere med flere, sammensatte problemer, så en sådan omstilling kan komme helt op på den politiske og faglige dagsorden. Der henvises til vedlagte notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 for en nærmere beskrivelse af DS indsats. Notatet indeholder også de konkrete indstillinger til HB. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tiltræder de indstillinger, der er opsummeret i vedhæftede notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 Indstiller Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Hovedbestyrelsen pegede på, at DS i det videre arbejde skal gøre opmærksom på de økonomiske udfordringer, bl.a. i samarbejde med andre organisationer. 3 Samarbejdet i DS organisation og regionsformændene har gennem foråret gennemført en række drøftelser af samarbejdet i DS organisation. Formålet med processen er at udvikle samarbejdet i organisationen. Formanden vil på mødet komme med et oplæg om dette arbejde. På seminaret mellem Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne den august blev sammenhængen mellem Hovedbestyrelserne og regionsbestyrelserne drøftet. Der kom en række forslag, som kan indgå i de videre drøftelser. Forslag til beslutning Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter samarbejdet i organisationen på baggrund af oplægget på mødet. Indstiller Majbrit Berlau

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 18 Hovedbestyrelsen drøftede samarbejdet i DS organisation, herunder om det uformelle samarbejde mellem og regionsformændene burde formaliseres. Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i organisationen. Arbejdsgruppen består af Majbrit Berlau, Rasmus Balslev, Susanne Lyngsø, en regionsformand (afklares mellem regionsformændene), et regionsbestyrelsesmedlem og en faggruppeformand. De 2 sidstnævnte udpeges af og regionsformændene. 4 Socialrådgiveruddannelsen, status og aktuelle problemstillinger Socialrådgiveruddannelsen fik ny bekendtgørelse i 2011 samtidig med implementeringen af ny lovgivning på professionsbacheloruddannelserne generelt. Det har til sammen resulteret i væsentlige ændringer, der har styrket uddannelsen, men også rejst nye problemstillinger fx i forbindelse med moduliseringen, læringsmålene og progressionen i uddannelsesforløbet. På den baggrund har Ledernetværket for socialrådgiveruddannelserne igangsat et arbejde med udarbejdelse af en dimittendprofil, og SDS har gennemført en undersøgelse af de studerendes oplevelse af kvaliteten, som vil blive præsenteret på HBmødet. For så vidt angår kvalitetssikringen af uddannelserne generelt er en ny lov om institutionsakkreditering netop trådt i kraft. Det forventes, at den vil indebære et mere systematisk kvalitetsarbejde på uddannelsesinstitutionerne. I den forbindelse er uddannelsesudvalgenes rolle interessant. (I udvalgene for socialrådgiveruddannelsen er DS, de studerende, underviserne og aftagere repræsenteret). En ny politisk aftale ændrer udvalgenes opgaver og sammensætning. Den generelle uddannelseslovgivning og udviklingen i udbud af nye uddannelser giver nogle ændrede vilkår for socialrådgiveruddannelsen, især på længere sigt. Kort sagt tyder det på, at uddannelserne i stigende grad lapper ind over hinanden, så flere kan noget af det samme. Disse udviklingstræk er beskrevet i vedlagte notat. Det forslås, at HB på baggrund af notat og bilag kommenterer og diskuterer: Den faglige profil på dimittenderne Kvaliteten i den nye uddannelse Ny uddannelseslovgivning og nye uddannelser tæt på socialrådgiveruddannelsen. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB drøfter status på socialrådgiveruddannelsen og de aktuelle problemstillinger med fokus på ovenstående punkter. Indstiller På baggrund af oplæg fra Niels Christian Barkholt, Katrine Gudmandsen og Anne Hegelund drøftede Hovedbestyrelsen status på socialrådgiveruddannelsen. 5 Frikøb af formandsskabet for SDS SDS forretningsudvalg og landsbestyrelse ønsker en omfordeling af tilskuddet fra DS, således at der flyttes midler fra aktivitetspuljen til puljen til løn og honorarer med henblik på fuldtidsfrikøb af formanden og næstformanden.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 18 Forslaget er begrundet i en markant medlemsstigning (fra 1300 i 2007, da SDS blev stiftet til over 2500 i 2012), et ønske om at gøre en ekstra indsats for at flere studerende kender deres fagforening og en bekymring for, at de nye studiekrav ikke matcher kravene til formandsposterne i SDS. Hvis formandskabet tilføres ressourcer via fuldtidsfrikøb vil der være mulighed for: Styrkelse af rekrutteringen, herunder flere uddannelsesbesøg mellem intro og outro Flere medlemsaktiviteter, herunder praktikcafé på alle uddannelsessteder Større støtte til lokalafdelinger og det lokale arbejde Styrkelse af det regionale uddannelsespolitiske samarbejde Stærkere varetagelse af medlemmenes interesser fx i MVU-samarbejdet, bl.a. ved at kunne være aktiv og ikke kun reaktiv i det uddannelsespolitiske arbejde. Det vurderes, at det med den nye studieordning vil blive meget vanskeligt at rekruttere til formandsposterne, hvis ikke frikøb er en mulighed. Hyppige eksamener og forpligtende gruppearbejde vil således vanskeliggøre nuværende praksis, hvor formand og næstformand prioriterer SDS-arbejdet på bekostning af studiet jf vedlagte notat. Konkret foreslår SDS fuldtidsfrikøb af formand og næstformand med en honorering på niveau med dimittendsatsen for ledige socialrådgivere, svarende til at der overflyttes godt kr. fra SDS aktivitetspulje til honorarer, eller alternativt alene fuldtidsfrikøb af formanden under samme præmisser, svarende til at der overflyttes godt kr. fra aktivitet til honorarer. Forslag til beslutning Det indstilles at HB godkender, at SDS formandskab (formand og næstformand) frikøbes på de beskrevne præmisser via en omfordeling af tilskuddet fra DS. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen. 6 Den gyldne Socialrådgiver Den Gyldne Socialrådgiver den socialpolitiske pris - uddeles hvert andet år på Socialrådgiverdage. Prisen kan tildeles én eller en gruppe af socialrådgivere som er aktive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening og som har: Taget initiativ til nytænkning indenfor et fagområde eller Taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde eller Vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet eller Har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed været med til at sætte fokus på godt socialrådgiverarbejde. Der har været annonceret efter kandidater til prisen på hjemmesiden, i Socialrådgiveren, til sektionerne og faggrupperne og i Nyhedsbrevet. Der er i alt indkommet 14 indstillinger til årets socialpolitiske pris. Det bemærkes at flere af indstillingerne peger på den samme person.

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 18 Det indstilles, at HB drøfter de modtagne indstillinger og træffer beslutning om, hvem den socialpolitiske pris Den Gyldne Socialrådgiver - skal tilfalde. Sekretariatet Hovedbestyrelsen besluttede, hvem der modtager Den Gyldne Socialrådgiver Redaktionelle ændringer i lederpolitikken Lederpolitikken blev besluttet på HB møde 5/12. På HB-møde 1/13 besluttede HB at nedsætte en styregruppe til at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner til lederpolitikken har der vist sig et behov for at lave nogle få sproglige justeringer i lederpolitikken. Begrundelsen for forslaget er, at de foreslåede ændringer er bedre egnet til at fremme lederpolitikkens intentioner. Det drejer sig om punktet Løn: Forslag til ny tekst: Udvikle lederdelen af overenskomsten. Gammel tekst: Udvikle lederdelen af overenskomster, herunder hæve trinskalaen, forbedre pensionsvilkår og sidestille med vilkår i cheflønsaftale om blandt andet fratrædelse. Og under punktet Uddannelse og netværk: Forslag til ny tekst: Indgå i dialog om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder Gammel tekst: Stille krav om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder At HB vedtager de foreslåede ændringer i formuleringerne. Styregruppen for implementering af lederpolitikken, Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 8 Lederpolitikken, handleplaner og implementering HB 1/13 nedsatte en styregruppe, som fik til opgave at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. Baggrunden var lederpolitik, som HB vedtog i oktober Fra ønsket om en ny lederpolitik til fremsættelse af forslaget om handle- og implementeringsplaner ligger en lang proces i de nedsatte arbejdsgrupper med et hårdt arbejde men også et stort engagement, hvor alle interessenter har været inddraget; ledermedlemmerne, konsulenterne, kontorledere, regionsformænd, formanden osv. Styregruppen vurderer, at forslaget indfrier succeskriterierne i kommissoriet for styregruppen: At forslag til handleplaner og implementering vedtages på HB 4 i juni 2013 (HB 5/13)

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 18 At handleplanerne er så klart formuleret, at de let kan kommunikeres og give ejerskab både blandt foreningens ansatte og blandt ledermedlemmerne (bestyrelsen for ledersektionen) At handleplaner kan bruges aktivt af ansatte og politikere i foreningen som et redskab i serviceringen af ledermedlemmer og i politisk øjemed. At implementering af handleplanerne vil komme til udtryk i flere tilfredse ledermedlemmer målt i tilfredshedsundersøgelse i 4. kvartal af Samtidig er det styregruppens vurdering, at det fremsatte forslag er ambitiøst men også realistisk for organisationen og at det samtidig matcher forventningsniveauet hos ledermedlemmerne og Ledersektionens bestyrelse. Det betyder, at der skal prioriteres ressourcer både lokalt og centralt for at indfri de forventninger, som ligger i den vedtagne politik. Det indstilles, at HB vedtager handleplan og implementering for lederpolitikken. Styregruppen for handleplaner lederpolitik (Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Peter Westberg, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen) Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 9 Finansiering af erstatningsbeløb i klager og ved fejl På HB 3/13 (2.-3. maj) blev en klagesag fra region Syd vedr. erstatningsbeløb behandlet. Behandling af dette punkt gav anledning til spørgsmålet om, hvem der skal finansiere sådanne erstatningsbeløb ved klagesager og fejl. Hovedbestyrelsen besluttede på møde 5/09 at videreføre den hidtidige praksis for betaling af erstatning. Praksis er, at den enhed, som har lavet rådgivningen, typisk hvor medlemmet er henført til, finansierer erstatningsbeløb i forbindelse med klager og evt. fejl. Det blev desuden besluttet, at hvis der er tale om et større godtgørelsesbeløb, kan regionen søge om økonomisk dækning i hovedbestyrelsen. Der er i de senere år ydet erstatning i tre sager i 2010, hvor den aktuelle region/sekretariat har afholdt udgiften inden for egne rammer, jf. nedenstående oversigt.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 18 indstiller, at den nuværende praksis videreføres uændret. Hovedbestyrelsen besluttede at bede ledergruppen komme med et oplæg til og regionsformændene om principper for en model til betaling af erstatningsbeløb med henblik på indstilling til Hovedbestyrelsen. 10 Principper for placering af likviditet og formueforvaltning DS har en politik for placering af likviditet, som er besluttet på HB 2/11. Jf. beslutningen skal politikken evalueres efter 2 år. Politikken indeholder et loft over hvor stort et indestående, der må stå i hhv. Danske Bank og Nordea, som er DS bankforbindelser, ligesom bankerne skal have en kreditvurdering på et vist niveau. De nuværende principper fungerer stort set tilfredsstillende, og det indstilles at de fortsætter med få ændringer. Ændringerne skyldes bl.a., at DS har i dag et større indestående end loftet tilsiger. Der er i dag konkurrence mellem de forskellige banker på rentesatser og bankprodukter, og DS ønsker også at kunne benytte sig af disse tilbud. Det forudsætter dog, at der åbnes op for at bruge andre banker end Danske Bank og Nordea. Der ønskes tillige mulighed for at kunne gøre brug af fagbevægelsens egne banker (Lån og Spar Bank og evt. Arbejdernes Landsbank) i lidt større omfang. Dette kan ske ved at hæve loftet på indestående i disse banker fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. DS har på HB 05/2006 besluttet, at en del af formuen skal placeres i investeringsforeninger for at opnå et større afkast, end hvis formuen stod som bankindestående. Der er siden beslutningen sket en udvikling i typer af investeringsforeninger, bl.a. pga. finanskrisen. Sekretariatet foreslår, at der laves nogle tilføjelser og ændringer til beslutningen fra 2006, således at disse typer af nye investeringsforeninger indgår i politikken for formueforvaltningen. Der ændres ikke på, at mindst 50% af investeringerne skal være i obligationer. Det indstilles at principperne videreføres med følgende ændringer: Ændringer til de eksisterende principper for placering af likviditet: Rating (kreditvurdering) sænkes til Baa1. Der åbnes op for placering i fagbevægelsens egne banker af indestående op til 5 mio. kr. Grænsen for indestående forhøjes fra 10 mio. til 20 mio. kr. i de enkelte banker. DS bankforbindelser skal opfylde rating kravet, og der henvises ikke til navngivne banker Ændringer til principper for formueforvaltning: Ved obligationer kan investeres i alle typer af obligationer uafhængig af løbetid. Ud over aktier kan investeres op til 20 % af den samlede formue i strukturerede produkter Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af Aktivitetspulje for faggrupper Faggrupperne har på de sidste to repræsentantskabsmøder fået beskåret deres samlede bevillinger, således at budgettet stort set er nedsat til de tidligere års forbrug. Det har medført, at faggruppernes aktivitetspulje for 2013 i forhold til 2012 er faldet med ca kr. og udgør ca kr. De enkelte faggruppers tildelinger er samlet faldet med ca kr. i forhold til 2012 Aktivitetspuljen kan således ikke i samme omfang som tidligere støtte aktiviteter, som ikke kan dækkes af den enkelte faggruppes tildeling. Sekretariatet har drøftet mulighederne for at imødekomme faggruppernes ønske om en forhøjelse af aktivitetspuljen inden for den af Repræsentantskabet afsatte ramme. Erfaringsmæssigt anvendes ikke alle tildelinger fuldt ud når et regnskabsår er gået, og derfor foreslås at ikke forbrugte midler i et regnskabsår kan overføres til næste års aktivitetspulje. Beløbet vil først være kendt når regnskabet er udarbejdet, og vil i forbindelse med hovedbestyrelsens godkendelse af regnskabet kunne overføres til næste år som en overskudsdisponering. Hensigten er ikke at opbygge en formue til aktiviteter, men de opsparede midler løbende skal anvendes. Som et alternativ til ovenstående kan foreslås det, at der i indeværende og næste repræsentantskabsperiode årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler til en aktivitetspulje og denne ordning evalueres herefter (i 2016). indstiller til Hovedbestyrelsen, at ikke forbrugte bevillinger i 2013 overføres til aktivitetspuljen for 2014 som en overskudsdisponering i forbindelse med regnskabsgodkendelsen for Det indstilles desuden, at Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter om der skal være en forsøgsperiode på 2 repræsentantskabsperioder, hvor der årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler, eller om hovedbestyrelsen for hvert kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med godkendelsen af regnskabet. Beslutningen udmeldes til faggrupperne straks efter hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen således at der ikke er en forsøgsperiode, men at Hovedbestyrelsen for hvert af de kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med regnskabet. 12 Udpegning til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Dansk Socialrådgiverforening udpeger et bestyrelsesmedlem og en personlig stedfortræder herfor til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (PKA). I indeværende periode er Søren Jul Andersen udpeget som medlem og Majbrit Berlau som stedfortræder. Desuden er Susanne Grove valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i pensionskassen. Søren Jul Andersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 18 Dermed rykker Majbrit Berlau ind som medlem af bestyrelsen. foreslår, at DS udpeger en stedfortræder på nuværende tidspunkt. Stedfortræderen indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmets varige eller længerevarende forfald. Honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS i henhold til tidligere beslutninger herom. Det indstilles, at Majbrit Berlau udpeges som medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger med Niels Christian Barkholt som personlig stedfortræder. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Det blev præciseret, at honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS, når en af de, der er omfattet af lønningsvedtægten, varetager hvervet. 13 Overvejelse om fusion af pensionskasser i PKA PKA er et administrationsfællesskab for 5 pensionskasser, herunder Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale. Bestyrelsen for Pensionskassen for Kontorpersonale har drøftet pensionskassernes fremtid, og i den forbindelse overvejet en eventuel fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger. Baggrunden for overvejelserne om en fusion er bl.a., at alderssammensætning og dermed det fremtidige indbetalingsmønster i Pensionskassen for Kontorpersonale tilsiger, at kassen på længere sigt bliver for lille i forhold til antallet af aktive indbetalere. Når det overvejes at søge en fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger er det fordi der allerede er samarbejdsrelationer og et vist fællesskab mellem de 3 faggrupper både på forhandlingsområdet og på arbejdspladserne. Ved en fusion vil der endvidere opnås driftsmæssige besparelser. Vedlagte notat (fortroligt) har været behandlet i bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger den 17. juni Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes frem mod en fusion som beskrevet, og at der som en del af denne proces afholdes et ekstraordinært delegeretseminar fælles med Pensionskassen for Kontorpersonale. Dette seminar afholdes den 29. november. Der gennemføres som planlagt delegeretvalg i efteråret Der er 2 elementer, som umiddelbart kan drøftes som led i overvejelserne: Forsikringsteknik og pensionsforhold Ved en fusion af pensionskasserne vil medlemmerne bibeholde deres ordninger og rettigheder. Demokrati og indflydelse Der arbejdes med en delegeretforsamling i den fusionerede pensionskasse på max. 180 medlemmer, hvilket vil give det samme antal delegerede socialrådgivere som i den nuværende kasse. Der arbejdes desuden med en sammensætning af bestyrelsen således at medlemssiden styrkes og dermed fortsat har flertallet i bestyrelsen. DS vil uændret have en plads i bestyrelsen og der vil fortsat skulle vælges en socialrådgiver på generalforsamlingen.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 18 På Hovedbestyrelsesmødet vil PKA s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen komme med et oplæg om overvejelserne om fusion med henblik på at dette kan indgå i grundlaget for Hovedbestyrelsens beslutning. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen anbefaler en fusion af de 2 pensionskasser som beskrevet. Hovedbestyrelsen besluttede, at DS er positiv overfor en mulig fusion mellem pensionskasserne, men at det i det videre arbejde er vigtigt at sikre DS og socialrådgiverne størst mulig indflydelse. 14 Klagesag CSS, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 15 Outro for kandidatstuderende HB skal tage stilling til den fremtidige organisering af intro-outro-arbejdet i forhold til de studerende på kandidatuddannelsen i Socialt arbejde. På FU/Regionsformandsmødet den 21/8-13 var der enighed om at foreslå, at man delvist ændrer den beslutning om opgavefordeling, der blev truffet på HB mødet 2.-3.maj HB besluttede, at alle intro/outro aktiviteter, samt ansvaret for aktiviteter på kandidatuddannelsen, skulle varetages af regionerne. Der er imidlertid enighed mellem FU og regionsformændene om, at det er mest hensigtsmæssigt, at aktiviteterne for de studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet, da man vurderer, at der er behov for formandsskabets deltagelse ved møder og bidrag til udvikling af aktiviteter for de studerende på kandidatuddannelsen i socialt arbejde. For så vidt angår aktiviteter på Socialrådgiveruddannelsen er opgaven fortsat forankret regionalt. Koordineringsgruppen refererer til medlemschef Dorte Gotthjælp Nielsen, og HB får en årlig status på intro-outro-arbejdet. Første gang i løbet af 1. halvår Det indstilles, at ansvaret for opgaven med at varetage og udvikle aktiviteter for studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 16 Evaluering af HB-RB-seminar Dansk Socialrådgiverforening afholdt den 28. og 29. august 2013 det årlige fællesseminar mellem RB og HB. På mødet gav deltagerne udtryk for tilfredsmed med programmet og fremhævede det positive ved at få mulighed til at drøfte sammenhængen i organisationens politiske lag. Der er udsendt elektronisk spørgeskema til samtlige deltagere. Hovedbestyrelsen bedes drøfte om egne forventninger til mødet i forhold til både form og indhold blev indfriet. Det er sekretariatets vurdering, at der var en god stemning på mødet og at Hotel Storebælt fungerede som en glimrende ramme om dagene.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 18 At HB drøfter om egne forventninger er blevet indfriet og om deltagernes evaluering giver anledning til overvejelser i forhold til form og indhold på det næste seminar. Sekretariatet Hovedbestyrelsen evaluerede seminaret. Hovedbestyrelsen fandt, at det var et godt seminar, men at der på fremtidige seminarer bør være mere tid til plenumdebatter med henblik på at drøfte DS holdninger. 17 Udpegning til FTF s repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 2 personer + 1 suppleant til FTF s repræsentantskab. Medlemmer af FTF-FU er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Valgperioden er for 3 år, Repræsentantskabsmødet finder sted 15. maj HB udpeger 2 personer + 1 suppleant til FTF repræsentantskab. Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem og Anne Jørgensen som repræsentanter med Mads Bilstrup som suppleant. 18 HB-møder 2014 Følgende datoer foreslås for HB-møder i 2014: Mandag 3.- tirsdag 4. februar Tirsdag 29. april onsdag 30. april Mandag 2. juni Mandag 8.- tirsdag 9. september (afholdes vest for Storebælt) Mandag 27. oktober Torsdag 27. november Fredag lørdag 29. november, repræsentantskabsmøde Det indstilles, at datoerne godkendes. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med den ændring, at møde 1/14 afholdes onsdag den 29. torsdag den 30. januar. 19 Krav om samleverforsørgelse og grundloven Som følge af kontanthjælpsreformen vil et betydelig antal borgere pr. 1. januar 2014 miste deres nuværende offentlige forsørgelse. Det skyldes, at ugifte sidestilles med gifte i kravet om samleverforsørgelse, hvorved at også ugifte samboende får en samleverforsørgelsespligt. Der har været debat om, hvorvidt denne del af kontanthjælpsreformen er i strid med grundlovens 75, stk. 2, om ret til forsørgelse, hvis man ikke selv kan ernære sig.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 18 Der er i HB blevet udtrykt ønske om en drøftelse af, hvordan DS skal stille sig i dette spørgsmål om grundlovsstridighed. Grundlovssager er typisk meget omkostningstunge, og det er pt. ikke afklaret om DS udbytte kan stå mål med de udgifter, som er forbundet med en grundlovssag. Desuden er det ikke åbenlyst, som spørgsmålet pt. er belyst, at sagens indhold og udfald vil ligge inden for DS formålsparagraf. Der er flere mulige aktører i spørgsmålet, men det er pt. ikke endelig afklaret hvordan disse aktører vil forholde sig til det. Der afventes pt. en tilbagemelding fra Socialpolitisk Forening om, hvorvidt de vil følge og eventuelt føre en sag. Der har været forlydender om, at Knud Foldschack har givet udtryk for, at hvis/når, der er forurettede i spørgsmålet, så kan spørgsmålet prøves ved domstolene. Foldschack er desuden medstifter af Rusk, som yder gratis retshjælp til folk, hvis demokratiske rettigheder er kommet i klemme. Professor, dr. jur. Kirsten Ketscher har telefonisk oplyst, at hun arbejder på at oprette en task force, som skal se nærmere på, hvordan borgerne bliver ramt af de nye regler, og afventer således også konkrete cases. DS kan evt. få en plads i denne task force. DS kan pt. støtte op om sagen via Socialpolitisk Forening, eventuelt omtale spørgsmålet i DS egne medier eller bidrage med juridisk vurdering fra ekstern advokat, hvis/når det er relevant. Sidstnævnte vil indebære en ikke ubetydelig udgift, og skal i fald forelægges til HB s beslutning. Det indstilles, at HB på grundlag af en drøftelse tilslutter sig, at DS på nuværende tidspunkt via Socialpolitisk Forening involverer sig i spørgsmålet om samleverforsørgelsesforpligtelse og grundloven og dermed ikke bidrager økonomisk til en eventuel sag. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 20 Ledighed og beskæftigelse På HB 4/13 blev den aktuelle ledigheds- og beskæftigelsessituation gennemgået og delvist debatteret. Der blev efterspurgt ledighedstal fordelt på kommuner. Der er imidlertid ikke relevante tal herfor, idet tilgængelige tal blot viser ledige socialrådgivere i forhold bopælskommune. Der vedlægges en aktuel status på ledighed og beskæftigelse for socialrådgivere (september 2013). I forhold til status fra juni 2012 er billedet det samme. Tendenser for socialrådgivernes arbejdsmarked i 2013 kan opsummeres således: Ledigheden blandt socialrådgivere er steget siden 2010, hvor ledigheden lå på 1 pct. i forhold til i dag hvor den ligger omkring de 3-4 pct. Nyuddannede socialrådgivere oplever konjunkturledighed (dimittendledighed) Antal af stillinger i kommuner har været fortsat stigende Andre ansættelsesområder er stagnerende Optag på uddannelserne har været stigende siden 2008, hvilket betyder, at de kommende kandidatårgange vil blive større end nogensinde Vi står derfor over for en medlemsgruppe som forventelig vil efterspørge ydelser fra DS i form af hjælp og støtte til at komme i beskæftigelse. I karrieretelefonen opleves også en stigning i netop ledige, som ønsker sparring og rådgivning.

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 18 Det indstilles, at HB fortsætter dialog om DS tilbud og rolle i forhold til de jobsøgende medlemmer. Hovedbestyrelsen drøftede DS tilbud m.v. i forhold til ledige og jobsøgende medlemmer. Der udsendes en oversigt over ledigheden fordelt på kommuner til Hovedbestyrelsens orientering årige budgetter for sektioner Ledersektionen har et ønske om at have toårige budgetter, således at sektionen kan disponere deres tildeling med flere udgifter de år, der er generalforsamling, og færre udgifter i de øvrige år. Formentlig deles ønsket også af seniorsektionen og sektionen for selvstændige. DS kan ikke imødekomme rullende budgetter indenfor en Repræsentantskabsperiode, hvor et mindre forbrug i det første år automatisk overføres til næste år. Dette skyldes bl.a. at et årsregnskab skal udvise årets faktiske afholdte udgifter og ikke budgetbeløb. Men der er forståelse for, at der kan være forskellige typer af udgifter i de to regnskabsår der er i en repræsentantskabsperiode. Der foreslås derfor, at den enkelte sektion får mulighed for at lave 2 årige budgetter indenfor den samlede ramme i repræsentantskabsperioden. Budgetterne skal være indsendt for begge budgetår i starten af repræsentantskabsperioden. Der vil ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Ledersektionen får deres ønske om to årige budgetter godkendt. De øvrige sektioner kan også anvende princippet. Dog vil der ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Budgetterne for indeværende repræsentantskabsperiode 2013/2014, som modtages inden udgangen af oktober 2013, vil på grund af det fremskredne tidspunkt i indeværende år ekstraordinært danne baggrund for fordelingen mellem årene. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 22 Udpegning til CO10 repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 1 ny person til repræsentantskabet i CO10 i stedet for Ulrik Frederiksen, som er udtrådt. DS har 2 pladser i repræsentantskabet, Majbrit Berlau er valgt. Der afholdes 1 møde årligt i forbindelse med OK-forhandlinger og næste møde finder sted 13. november 2013 i Tivoli Hotel & Congress Center. Hovedbestyrelsen udpeger en person til repræsentantskabet i CO10.

14 Dansk Socialrådgiverforening side 14 af 18 Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem til CO 10 e repræsentantskab (sammen med Majbrit Berlau) 23 Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget I forbindelse med nedsættelse af resolutionsudvalget for DS 2022 har HB udpeget udvalgets medlemmer. Ditte Løjborg, blev i denne forbindelse udpeget som repræsentant for faggrupperne. Ditte Løjborg har imidlertid fået nyt job og er således også stoppet som faggruppeformand. Der er derfor behov for at der udpeges et nyt medlem af resolutionsudvalget. Resolutionsudvalget har været i kontakt med to faggruppe-formænd, henholdsvis Helene Faxø som er formand for Børne- og Ungepsykiatri og Elisabeth Justesen, som er formand for Psykiatrifaggruppen. Begge er interesseret i at deltage i resolutionsudvalgets arbejde. Det indstilles, at HB overlader til Resolutionsudvalget at beslutte, hvem som indtræder i udvalget som erstatning for Ditte Løjborg. Resolutionsudvalget Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/13 E-2 FU-referat 8/13 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner FOA melder sig ud af OAO FOA (Fag og Arbejde) sendte i slutningen af juni en udmeldelse af OAO (Offentligt Ansattes Organisationer). Udmeldelsen får virkning fra udgangen af året. Den konkrete anledning til udmeldelsen var, at OAO indgik aftalen om principper for modernisering af den offentlige sektor, idet FOA mente, at organisationerne ikke skulle medvirke til denne aftale. FOA er den suverænt største medlemsorganisation i OAO, og det vil derfor få store konsekvenser for OAO, hvis FOA ikke længere er medlem. Det kan desuden få konsekvenser for samarbejdet om overenskomster og aftaler. Organisationerne i OAO (herunder DS) vil i den kommende tid drøfte konsekvenser og handlemuligheder. Lars Kehlet Nørskov

15 Dansk Socialrådgiverforening side 15 af 18 Stormøde for TR Hold sammen på Danmark Organisationerne i velfærdssamarbejdet Hold sammen på Danmark har besluttet at afholde et fælles stormøde for kommunalt ansatte TR. I arrangementet deltager FOA, HK/Kommunal, DLF, BUPL, 3F, DM og DS. Stormødet afholdes mandag den 30. september i Odense. Emnerne for mødet er Udvikling af den offentlige sektor Kommunale budgetter Kommunalvalget Målgruppen for stormødet er primært kommunale TR. Der forventes i alt ca deltagere, heraf 25 fra DS. Lars Kehlet Nørskov Sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst med BUPL Organisationerne, djøf/ac, HK, 3F, DJF og DS samt medarbejderklubben i BUPL er den 30.august 2013 blevet enige med BUPL's formandsforum om at udsende en fælles orientering om at forhandlingerne om at indgå en fællesoverenskomst fra 2013 er afsluttede uden resultat. Der har siden december 2012 været gjort forsøg på at indgå en fælles overenskomst for alle medarbejderne i BUPL i stedet for de hidtidige overenskomster med de lokale fagforeninger, forbundskontoret og A-kassen. Det var en vanskelig opgave, da de 12 lokale BUPL fagforeninger har meget forskellige vilkår i deres overenskomster. Der var enighed om at afslutte forhandlingerne, da det blev klart, at der ikke kunne findes en løsning der kan forene nogle helt grundlæggende principper for en overenskomst. BUPL formandsforum ønskede lønfastsættelsen baseret primært på uddannelsesforudsætninger. Heroverfor stod Medarbejderklubben og organisationerne med et krav om lige løn for lige arbejde. Forhandlingsbruddet betyder, at der nu vil blive påbegyndt forhandlinger om fornyelse af alle lokale BUPL overenskomster. De var alle til udløb den 1. april 2013, men løber dog videre under de forestående lokale forhandlinger. Forhandlingskompetencen er uddelegeret til Medarbejderklubben. Det er således BUPL-fagforeningerne og Medarbejderklubben der nu skal tage initiativ til lokale forhandlinger om fornyelse af deres overenskomster. DS regioner vil blive inddraget i de lokale forhandlinger hvis Medarbejderklubben ønsker det. Helge Rudi Andersen Principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering FTF, OAO og Akademikerne (AC) indgik den 20. juni sammen med regeringen KL og Danske Regioner en aftale om at modernisere den offentlige sektor. Aftalen er vedlagt. Der er afsat 10 mio. kroner årligt til at følge op på aftalen. Hovedparten går til Center for offentlig innovation. Centret skal hjælpe og rådgive alle offentlige arbejdspladser, som vil arbejde med tillid og innovation. Der har både i forbindelse med indgåelse af aftalen og efterfølgende været debat om organisationerne med aftalen medvirker til at finde besparelsesmuligheder i den offentlige. Baggrunden herfor er bl.a. at regeringen i forbindelse med offentliggørelse af aftalen kædede den sammen med regeringens intention om i løbet af de næste syv år at få 12 mia. kr. ud af at modernisere den offentlige sektor. Både FTF og OAO har derfor gjort meget ud at forklare, at organisationerne ikke har medvirket til en aftale om at finde disse besparelser. Lars Kehlet Nørskov

16 Dansk Socialrådgiverforening side 16 af 18 Majbrit Berlau orienterede om de sociale 2020-mål, Produktivitetskommissionens rapport, FOA s udmeldelse af OAO og synspunkterne hos nogle af de akademiske socialrådgivere, hvorefter Hovedbestyrelsen drøftede disse emner. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Evaluering af deltagelsen i Folkemødet Hovedbestyrelsen besluttede på møde 3/13 at DS deltog i Folkemødet på Bornholm i juni Der deltog 13 personer fra DS, herunder 8 HB-medlemmer og 3 medlemmer af faggruppe-/sektionsbestyrelser. DS deltagere er bedt om at evaluere deltagelsen. Sammenfattende er det deltagernes og FU s vurdering, at det var godt, at DS deltog. Formanden og næstformanden deltog som oplægsholdere og i panel i en række arrangementer, og det er vurderingen, at det fungerede godt. har bl.a. på baggrund af deltagernes evalueringer drøftet deltagelse i fremtidige folkemøder. FU har foreløbig besluttet at reservere 3 sommerhuse på Nordbornholm under Folkemødet FU har kort drøftet, at DS ved kommende folkemøder selv bør arrangere debatter, og det bør overvejes, om DS skal have en stand på folkemødet. FTF s Forretningsudvalg har evalueret deltagelsen, og det blev konkluderet, at FTF vil søge at etablere et samarbejde alene med LO på Folkemødet. På næste HB-møde (HB 6/13) vil der komme et oplæg om DS deltagelse i Folkemødet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Udpegning af ny varetager af funktionen som ekstern klageinstans Som orienteret om på HB skal DS have udpeget en ny varetager af jobbet som ekstern klageinstans På FU 6-13 besluttedes det at anmode Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til, at Domstolsstyrelsen udpeger en landsretsdommer til at varetage opgaven som DS eksterne klageinstans. DS lægger vægt på, at vedkommende kan have kort sagsbehandlingstid af klager. Der afholdes en samtale med formanden inden endelig aftale indgås. HB blev efterfølgende orienteret herom. Bibeskæftigelsesnævnet har i brev af 20. juni 2013 (bilag 1) givet afslag på at der kan udpeges en landsretsdommer til opgaven. Det meddeles, at DS kan anmode Domstolsstyrelsen om, at der udpeges en byretsdommer til opgaven. Dette er sket i mail fra sekretariatet 24. juni, og Domstolsstyrelsen har i mail af 27. juni 2013 svaret således: Jeg har mailet jeres anmodning til Den Danske Dommerforening. Dommerforeningen slår herefter stillingen op. De indkomne ansøgninger behandles herefter på foreningens bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen indstiller en dommer til den ledige stilling. Det er efterfølgende den pågældende dommers retspræsident, der udpeger pågældende til stillingen, jf. retsplejelovens 47 a, stk. 3. Varigheden af denne proces afhænger af datoen for foreningens bestyrelsesmøde, men forventes at vare ca. en måneds tid.. Der er 27. august modtaget meddelelse fra Dommerforeningen om, at der indtil videre ikke har meldt sig en dommer til hvervet. Der er ikke p.t. klagesager der afventer behandling ved den eksterne instans. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

17 Dansk Socialrådgiverforening side 17 af 18 O-4 Redesign af hjemmesiden Hovedbestyrelsen blev i efteråret 2011 præsenteret for en udviklingsplan for kommunikationsprodukter, herunder et redesign for foreningens hjemmeside. På grund af vakancer og arbejdspres i kommunikationsenheden har arbejdet været udskudt, men der ligger nu en samarbejdsplan med webfirmaet Dis/Play, som betyder, at en ny hjemmeside bør kunne gå i luften i begyndelsen af Formålet med redesignet er først og fremmest at gøre hjemmesidens design responsivt det vil sige, at designet automatisk tilpasser sig den skærmstørrelse (stationær computer, bærbar, smartphone eller tablet), som hjemmesidebrugeren benytter for at besøge hjemmesiden. Dertil er der brug for en skarpere struktur og øget overskuelighed for hjemmesiden, der i højere grad end i dag tager udgangspunkt i de behov og forventninger, som medlemmerne har, når de besøger hjemmesiden. Arbejdet blev indledt i foråret med en foranalyse, hvor der er foretaget brugertests af hjemmesiden og medlemsinterviews samt interview af formand, næstformand og regionsformænd, om deres holdninger til hjemmesiden. Næste skridt er et afklaringsforløb, hvor medarbejdere i DS sammen med webbureauet Dis/Play skal formulere strategi, teknisk funktionsafklaring og krav til det nye design. Da et redesign og en omstrukturering er en stor opgave, vil arbejdet blive udført i bidder, således at nogle væsentlige ændringer implementeres først, mens indhold og struktur i dybden fortsat vil være under justering i nogen tid. På HB-mødet i november når de første strukturer er tegnet vil Hovedbestyrelsen blive inddraget i form af en workshop. Udgifterne til redesignet tages fra driftsbudgettet til hjemmesiden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 DS pilotprojekt På HB 4/13 blev det besluttet, at HB får en status ved afslutning af hver fase med medlemsinvolvering. DS 2022 har nu afsluttet pilotprojektet. Til orientering vedlægges en sammenfattende konklusion for pilotprojektet. I maj og juni 2013 gennemførte projektgruppen et pilotprojekt i forhold til medlemsinvolvering i DS Formålet med pilotprojektet var at afprøve forskellige metoder til at indsamle viden og at indsamle konkret viden til brug for udvikling af strategi for DS Udgangspunktet for pilotprojektet var at spørge ind til medlemmernes oplevelse af arbejdsliv, udfordringer, hvordan de oplever DS og hvad deres ønsker er til DS fremfor spørgsmål om hvad de synes om DS og de tilbud de gør brug af. Det var desuden også et mål at afprøve forskellige metoder til vidensindsamling. Den altovervejende konklusion er, at medlemmer tager godt i mod tilbud om involvering i debat og snak om hvordan fremtidens DS skal se ud. Pilotprojektet giver også anledning til overvejelser om nye former for relationer mellem DS og medlemmerne. Projektgruppen er på nuværende tidspunkt godt i gang med at planlægge efterårets aktiviteter med medlemsinvolvering med henblik på fortsat at indsamle viden fra og om medlemmerne. Det sker i form af medlemsundersøgelsen, hvor vi kommer i kontakt med mere end medlemmer og på arrangementer som TR-konferencen, Socialrådgiverdage og klubmøder på arbejdspladserne. Der er desuden overvejelser om involvering af særlige grupper som de studerende og kritiske medlemmer. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

18 Dansk Socialrådgiverforening side 18 af 18 O-6 Halvårsregnskab 2013 Regnskabet for første halvår 2013 viser et positivt resultat efter Aktionsfonden har dækket konfliktunderstøttelsen, og resultatet er bedre end halvdelen af årsbudgettet. Der er udsving under de enkelte regnskabsposter, men samlet set giver regnskabet ikke anledning til at korrigere budgettet for På baggrund af spørgsmål fra Mads Bilstrup redegjorde Ulrich Koch Mortensen for udgifterne til elektronisk udsendelse af materiale til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning. Referatet er godkendt 27. september Referent Lars Kehlet Nørskov

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere