Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove Susanne Lyngsø Rasmus Balslev (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt Mette Valentin (under punkt 6-23, O-1 og O-6) Nanna Viborg Olesen Katrine Gudmandsen (under punkt 1-10, 12-19, 22-23, O-1 og O-6) Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant Gæster / oplægsholdere Direktør Nina Eg Hansen, Socialministeriet (under punkt 2) Formand for Ledersektionen Anders Fløjborg (under punkt 7 og 8) Administrerende direktør Peter Damgaard Jensen, PKA A/S (under punkt 13) Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Søren Jul Andersen (under punkt 13) Øvrige Lars Kehlet Nørskov, sekretariats- og forhandlingschef Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef (under punkt 9-11, 21 og O-6) Mette Bertelsen, konsulent (under punkt 2) Pernille Maskell, konsulent (under punkt 4-5) Ulrich Kock Mortensen, controller (under punkt 9-11, 21 og O-6)

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 18 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 23: Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget Punkt O-1 og O-6 blev sat på tidsplanen. 2 DS arbejde for at fremme en bred, tværsektoriel rehabilitering DS har arbejdet systematisk for at fremme en bred rehabiliterende indsats siden Senest har vi aktivt arbejdet for at få denne tænkning ind i beskæftigelsesreformerne, hvilket også har sat markante spor på førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og forslaget til sygedagpengereform. Vi har flere gange forsøgt at få Socialministeriet og Sundhedsministeriet med på denne dagsorden, da den forudsætter tværministerielle initiativer lige så vel som tværgående initiativer i kommuner og regioner. Det har været svært at få de to ministerier til for alvor at involvere sig i den rehabiliteringsdagsorden, DS foreslår. Vi vurderer dog, at der er nye muligheder nu af flere grunde. Det indstilles derfor, at DS tager en række nye initiativer for at fremme en sammenhængende rehabiliteringsindsats til borgere med flere, sammensatte problemer, så en sådan omstilling kan komme helt op på den politiske og faglige dagsorden. Der henvises til vedlagte notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 for en nærmere beskrivelse af DS indsats. Notatet indeholder også de konkrete indstillinger til HB. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tiltræder de indstillinger, der er opsummeret i vedhæftede notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 Indstiller Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Hovedbestyrelsen pegede på, at DS i det videre arbejde skal gøre opmærksom på de økonomiske udfordringer, bl.a. i samarbejde med andre organisationer. 3 Samarbejdet i DS organisation og regionsformændene har gennem foråret gennemført en række drøftelser af samarbejdet i DS organisation. Formålet med processen er at udvikle samarbejdet i organisationen. Formanden vil på mødet komme med et oplæg om dette arbejde. På seminaret mellem Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne den august blev sammenhængen mellem Hovedbestyrelserne og regionsbestyrelserne drøftet. Der kom en række forslag, som kan indgå i de videre drøftelser. Forslag til beslutning Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter samarbejdet i organisationen på baggrund af oplægget på mødet. Indstiller Majbrit Berlau

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 18 Hovedbestyrelsen drøftede samarbejdet i DS organisation, herunder om det uformelle samarbejde mellem og regionsformændene burde formaliseres. Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i organisationen. Arbejdsgruppen består af Majbrit Berlau, Rasmus Balslev, Susanne Lyngsø, en regionsformand (afklares mellem regionsformændene), et regionsbestyrelsesmedlem og en faggruppeformand. De 2 sidstnævnte udpeges af og regionsformændene. 4 Socialrådgiveruddannelsen, status og aktuelle problemstillinger Socialrådgiveruddannelsen fik ny bekendtgørelse i 2011 samtidig med implementeringen af ny lovgivning på professionsbacheloruddannelserne generelt. Det har til sammen resulteret i væsentlige ændringer, der har styrket uddannelsen, men også rejst nye problemstillinger fx i forbindelse med moduliseringen, læringsmålene og progressionen i uddannelsesforløbet. På den baggrund har Ledernetværket for socialrådgiveruddannelserne igangsat et arbejde med udarbejdelse af en dimittendprofil, og SDS har gennemført en undersøgelse af de studerendes oplevelse af kvaliteten, som vil blive præsenteret på HBmødet. For så vidt angår kvalitetssikringen af uddannelserne generelt er en ny lov om institutionsakkreditering netop trådt i kraft. Det forventes, at den vil indebære et mere systematisk kvalitetsarbejde på uddannelsesinstitutionerne. I den forbindelse er uddannelsesudvalgenes rolle interessant. (I udvalgene for socialrådgiveruddannelsen er DS, de studerende, underviserne og aftagere repræsenteret). En ny politisk aftale ændrer udvalgenes opgaver og sammensætning. Den generelle uddannelseslovgivning og udviklingen i udbud af nye uddannelser giver nogle ændrede vilkår for socialrådgiveruddannelsen, især på længere sigt. Kort sagt tyder det på, at uddannelserne i stigende grad lapper ind over hinanden, så flere kan noget af det samme. Disse udviklingstræk er beskrevet i vedlagte notat. Det forslås, at HB på baggrund af notat og bilag kommenterer og diskuterer: Den faglige profil på dimittenderne Kvaliteten i den nye uddannelse Ny uddannelseslovgivning og nye uddannelser tæt på socialrådgiveruddannelsen. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB drøfter status på socialrådgiveruddannelsen og de aktuelle problemstillinger med fokus på ovenstående punkter. Indstiller På baggrund af oplæg fra Niels Christian Barkholt, Katrine Gudmandsen og Anne Hegelund drøftede Hovedbestyrelsen status på socialrådgiveruddannelsen. 5 Frikøb af formandsskabet for SDS SDS forretningsudvalg og landsbestyrelse ønsker en omfordeling af tilskuddet fra DS, således at der flyttes midler fra aktivitetspuljen til puljen til løn og honorarer med henblik på fuldtidsfrikøb af formanden og næstformanden.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 18 Forslaget er begrundet i en markant medlemsstigning (fra 1300 i 2007, da SDS blev stiftet til over 2500 i 2012), et ønske om at gøre en ekstra indsats for at flere studerende kender deres fagforening og en bekymring for, at de nye studiekrav ikke matcher kravene til formandsposterne i SDS. Hvis formandskabet tilføres ressourcer via fuldtidsfrikøb vil der være mulighed for: Styrkelse af rekrutteringen, herunder flere uddannelsesbesøg mellem intro og outro Flere medlemsaktiviteter, herunder praktikcafé på alle uddannelsessteder Større støtte til lokalafdelinger og det lokale arbejde Styrkelse af det regionale uddannelsespolitiske samarbejde Stærkere varetagelse af medlemmenes interesser fx i MVU-samarbejdet, bl.a. ved at kunne være aktiv og ikke kun reaktiv i det uddannelsespolitiske arbejde. Det vurderes, at det med den nye studieordning vil blive meget vanskeligt at rekruttere til formandsposterne, hvis ikke frikøb er en mulighed. Hyppige eksamener og forpligtende gruppearbejde vil således vanskeliggøre nuværende praksis, hvor formand og næstformand prioriterer SDS-arbejdet på bekostning af studiet jf vedlagte notat. Konkret foreslår SDS fuldtidsfrikøb af formand og næstformand med en honorering på niveau med dimittendsatsen for ledige socialrådgivere, svarende til at der overflyttes godt kr. fra SDS aktivitetspulje til honorarer, eller alternativt alene fuldtidsfrikøb af formanden under samme præmisser, svarende til at der overflyttes godt kr. fra aktivitet til honorarer. Forslag til beslutning Det indstilles at HB godkender, at SDS formandskab (formand og næstformand) frikøbes på de beskrevne præmisser via en omfordeling af tilskuddet fra DS. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen. 6 Den gyldne Socialrådgiver Den Gyldne Socialrådgiver den socialpolitiske pris - uddeles hvert andet år på Socialrådgiverdage. Prisen kan tildeles én eller en gruppe af socialrådgivere som er aktive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening og som har: Taget initiativ til nytænkning indenfor et fagområde eller Taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde eller Vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet eller Har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed været med til at sætte fokus på godt socialrådgiverarbejde. Der har været annonceret efter kandidater til prisen på hjemmesiden, i Socialrådgiveren, til sektionerne og faggrupperne og i Nyhedsbrevet. Der er i alt indkommet 14 indstillinger til årets socialpolitiske pris. Det bemærkes at flere af indstillingerne peger på den samme person.

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 18 Det indstilles, at HB drøfter de modtagne indstillinger og træffer beslutning om, hvem den socialpolitiske pris Den Gyldne Socialrådgiver - skal tilfalde. Sekretariatet Hovedbestyrelsen besluttede, hvem der modtager Den Gyldne Socialrådgiver Redaktionelle ændringer i lederpolitikken Lederpolitikken blev besluttet på HB møde 5/12. På HB-møde 1/13 besluttede HB at nedsætte en styregruppe til at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner til lederpolitikken har der vist sig et behov for at lave nogle få sproglige justeringer i lederpolitikken. Begrundelsen for forslaget er, at de foreslåede ændringer er bedre egnet til at fremme lederpolitikkens intentioner. Det drejer sig om punktet Løn: Forslag til ny tekst: Udvikle lederdelen af overenskomsten. Gammel tekst: Udvikle lederdelen af overenskomster, herunder hæve trinskalaen, forbedre pensionsvilkår og sidestille med vilkår i cheflønsaftale om blandt andet fratrædelse. Og under punktet Uddannelse og netværk: Forslag til ny tekst: Indgå i dialog om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder Gammel tekst: Stille krav om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder At HB vedtager de foreslåede ændringer i formuleringerne. Styregruppen for implementering af lederpolitikken, Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 8 Lederpolitikken, handleplaner og implementering HB 1/13 nedsatte en styregruppe, som fik til opgave at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. Baggrunden var lederpolitik, som HB vedtog i oktober Fra ønsket om en ny lederpolitik til fremsættelse af forslaget om handle- og implementeringsplaner ligger en lang proces i de nedsatte arbejdsgrupper med et hårdt arbejde men også et stort engagement, hvor alle interessenter har været inddraget; ledermedlemmerne, konsulenterne, kontorledere, regionsformænd, formanden osv. Styregruppen vurderer, at forslaget indfrier succeskriterierne i kommissoriet for styregruppen: At forslag til handleplaner og implementering vedtages på HB 4 i juni 2013 (HB 5/13)

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 18 At handleplanerne er så klart formuleret, at de let kan kommunikeres og give ejerskab både blandt foreningens ansatte og blandt ledermedlemmerne (bestyrelsen for ledersektionen) At handleplaner kan bruges aktivt af ansatte og politikere i foreningen som et redskab i serviceringen af ledermedlemmer og i politisk øjemed. At implementering af handleplanerne vil komme til udtryk i flere tilfredse ledermedlemmer målt i tilfredshedsundersøgelse i 4. kvartal af Samtidig er det styregruppens vurdering, at det fremsatte forslag er ambitiøst men også realistisk for organisationen og at det samtidig matcher forventningsniveauet hos ledermedlemmerne og Ledersektionens bestyrelse. Det betyder, at der skal prioriteres ressourcer både lokalt og centralt for at indfri de forventninger, som ligger i den vedtagne politik. Det indstilles, at HB vedtager handleplan og implementering for lederpolitikken. Styregruppen for handleplaner lederpolitik (Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Peter Westberg, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen) Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 9 Finansiering af erstatningsbeløb i klager og ved fejl På HB 3/13 (2.-3. maj) blev en klagesag fra region Syd vedr. erstatningsbeløb behandlet. Behandling af dette punkt gav anledning til spørgsmålet om, hvem der skal finansiere sådanne erstatningsbeløb ved klagesager og fejl. Hovedbestyrelsen besluttede på møde 5/09 at videreføre den hidtidige praksis for betaling af erstatning. Praksis er, at den enhed, som har lavet rådgivningen, typisk hvor medlemmet er henført til, finansierer erstatningsbeløb i forbindelse med klager og evt. fejl. Det blev desuden besluttet, at hvis der er tale om et større godtgørelsesbeløb, kan regionen søge om økonomisk dækning i hovedbestyrelsen. Der er i de senere år ydet erstatning i tre sager i 2010, hvor den aktuelle region/sekretariat har afholdt udgiften inden for egne rammer, jf. nedenstående oversigt.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 18 indstiller, at den nuværende praksis videreføres uændret. Hovedbestyrelsen besluttede at bede ledergruppen komme med et oplæg til og regionsformændene om principper for en model til betaling af erstatningsbeløb med henblik på indstilling til Hovedbestyrelsen. 10 Principper for placering af likviditet og formueforvaltning DS har en politik for placering af likviditet, som er besluttet på HB 2/11. Jf. beslutningen skal politikken evalueres efter 2 år. Politikken indeholder et loft over hvor stort et indestående, der må stå i hhv. Danske Bank og Nordea, som er DS bankforbindelser, ligesom bankerne skal have en kreditvurdering på et vist niveau. De nuværende principper fungerer stort set tilfredsstillende, og det indstilles at de fortsætter med få ændringer. Ændringerne skyldes bl.a., at DS har i dag et større indestående end loftet tilsiger. Der er i dag konkurrence mellem de forskellige banker på rentesatser og bankprodukter, og DS ønsker også at kunne benytte sig af disse tilbud. Det forudsætter dog, at der åbnes op for at bruge andre banker end Danske Bank og Nordea. Der ønskes tillige mulighed for at kunne gøre brug af fagbevægelsens egne banker (Lån og Spar Bank og evt. Arbejdernes Landsbank) i lidt større omfang. Dette kan ske ved at hæve loftet på indestående i disse banker fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. DS har på HB 05/2006 besluttet, at en del af formuen skal placeres i investeringsforeninger for at opnå et større afkast, end hvis formuen stod som bankindestående. Der er siden beslutningen sket en udvikling i typer af investeringsforeninger, bl.a. pga. finanskrisen. Sekretariatet foreslår, at der laves nogle tilføjelser og ændringer til beslutningen fra 2006, således at disse typer af nye investeringsforeninger indgår i politikken for formueforvaltningen. Der ændres ikke på, at mindst 50% af investeringerne skal være i obligationer. Det indstilles at principperne videreføres med følgende ændringer: Ændringer til de eksisterende principper for placering af likviditet: Rating (kreditvurdering) sænkes til Baa1. Der åbnes op for placering i fagbevægelsens egne banker af indestående op til 5 mio. kr. Grænsen for indestående forhøjes fra 10 mio. til 20 mio. kr. i de enkelte banker. DS bankforbindelser skal opfylde rating kravet, og der henvises ikke til navngivne banker Ændringer til principper for formueforvaltning: Ved obligationer kan investeres i alle typer af obligationer uafhængig af løbetid. Ud over aktier kan investeres op til 20 % af den samlede formue i strukturerede produkter Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af Aktivitetspulje for faggrupper Faggrupperne har på de sidste to repræsentantskabsmøder fået beskåret deres samlede bevillinger, således at budgettet stort set er nedsat til de tidligere års forbrug. Det har medført, at faggruppernes aktivitetspulje for 2013 i forhold til 2012 er faldet med ca kr. og udgør ca kr. De enkelte faggruppers tildelinger er samlet faldet med ca kr. i forhold til 2012 Aktivitetspuljen kan således ikke i samme omfang som tidligere støtte aktiviteter, som ikke kan dækkes af den enkelte faggruppes tildeling. Sekretariatet har drøftet mulighederne for at imødekomme faggruppernes ønske om en forhøjelse af aktivitetspuljen inden for den af Repræsentantskabet afsatte ramme. Erfaringsmæssigt anvendes ikke alle tildelinger fuldt ud når et regnskabsår er gået, og derfor foreslås at ikke forbrugte midler i et regnskabsår kan overføres til næste års aktivitetspulje. Beløbet vil først være kendt når regnskabet er udarbejdet, og vil i forbindelse med hovedbestyrelsens godkendelse af regnskabet kunne overføres til næste år som en overskudsdisponering. Hensigten er ikke at opbygge en formue til aktiviteter, men de opsparede midler løbende skal anvendes. Som et alternativ til ovenstående kan foreslås det, at der i indeværende og næste repræsentantskabsperiode årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler til en aktivitetspulje og denne ordning evalueres herefter (i 2016). indstiller til Hovedbestyrelsen, at ikke forbrugte bevillinger i 2013 overføres til aktivitetspuljen for 2014 som en overskudsdisponering i forbindelse med regnskabsgodkendelsen for Det indstilles desuden, at Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter om der skal være en forsøgsperiode på 2 repræsentantskabsperioder, hvor der årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler, eller om hovedbestyrelsen for hvert kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med godkendelsen af regnskabet. Beslutningen udmeldes til faggrupperne straks efter hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen således at der ikke er en forsøgsperiode, men at Hovedbestyrelsen for hvert af de kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med regnskabet. 12 Udpegning til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Dansk Socialrådgiverforening udpeger et bestyrelsesmedlem og en personlig stedfortræder herfor til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (PKA). I indeværende periode er Søren Jul Andersen udpeget som medlem og Majbrit Berlau som stedfortræder. Desuden er Susanne Grove valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i pensionskassen. Søren Jul Andersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 18 Dermed rykker Majbrit Berlau ind som medlem af bestyrelsen. foreslår, at DS udpeger en stedfortræder på nuværende tidspunkt. Stedfortræderen indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmets varige eller længerevarende forfald. Honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS i henhold til tidligere beslutninger herom. Det indstilles, at Majbrit Berlau udpeges som medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger med Niels Christian Barkholt som personlig stedfortræder. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Det blev præciseret, at honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS, når en af de, der er omfattet af lønningsvedtægten, varetager hvervet. 13 Overvejelse om fusion af pensionskasser i PKA PKA er et administrationsfællesskab for 5 pensionskasser, herunder Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale. Bestyrelsen for Pensionskassen for Kontorpersonale har drøftet pensionskassernes fremtid, og i den forbindelse overvejet en eventuel fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger. Baggrunden for overvejelserne om en fusion er bl.a., at alderssammensætning og dermed det fremtidige indbetalingsmønster i Pensionskassen for Kontorpersonale tilsiger, at kassen på længere sigt bliver for lille i forhold til antallet af aktive indbetalere. Når det overvejes at søge en fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger er det fordi der allerede er samarbejdsrelationer og et vist fællesskab mellem de 3 faggrupper både på forhandlingsområdet og på arbejdspladserne. Ved en fusion vil der endvidere opnås driftsmæssige besparelser. Vedlagte notat (fortroligt) har været behandlet i bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger den 17. juni Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes frem mod en fusion som beskrevet, og at der som en del af denne proces afholdes et ekstraordinært delegeretseminar fælles med Pensionskassen for Kontorpersonale. Dette seminar afholdes den 29. november. Der gennemføres som planlagt delegeretvalg i efteråret Der er 2 elementer, som umiddelbart kan drøftes som led i overvejelserne: Forsikringsteknik og pensionsforhold Ved en fusion af pensionskasserne vil medlemmerne bibeholde deres ordninger og rettigheder. Demokrati og indflydelse Der arbejdes med en delegeretforsamling i den fusionerede pensionskasse på max. 180 medlemmer, hvilket vil give det samme antal delegerede socialrådgivere som i den nuværende kasse. Der arbejdes desuden med en sammensætning af bestyrelsen således at medlemssiden styrkes og dermed fortsat har flertallet i bestyrelsen. DS vil uændret have en plads i bestyrelsen og der vil fortsat skulle vælges en socialrådgiver på generalforsamlingen.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 18 På Hovedbestyrelsesmødet vil PKA s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen komme med et oplæg om overvejelserne om fusion med henblik på at dette kan indgå i grundlaget for Hovedbestyrelsens beslutning. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen anbefaler en fusion af de 2 pensionskasser som beskrevet. Hovedbestyrelsen besluttede, at DS er positiv overfor en mulig fusion mellem pensionskasserne, men at det i det videre arbejde er vigtigt at sikre DS og socialrådgiverne størst mulig indflydelse. 14 Klagesag CSS, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 15 Outro for kandidatstuderende HB skal tage stilling til den fremtidige organisering af intro-outro-arbejdet i forhold til de studerende på kandidatuddannelsen i Socialt arbejde. På FU/Regionsformandsmødet den 21/8-13 var der enighed om at foreslå, at man delvist ændrer den beslutning om opgavefordeling, der blev truffet på HB mødet 2.-3.maj HB besluttede, at alle intro/outro aktiviteter, samt ansvaret for aktiviteter på kandidatuddannelsen, skulle varetages af regionerne. Der er imidlertid enighed mellem FU og regionsformændene om, at det er mest hensigtsmæssigt, at aktiviteterne for de studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet, da man vurderer, at der er behov for formandsskabets deltagelse ved møder og bidrag til udvikling af aktiviteter for de studerende på kandidatuddannelsen i socialt arbejde. For så vidt angår aktiviteter på Socialrådgiveruddannelsen er opgaven fortsat forankret regionalt. Koordineringsgruppen refererer til medlemschef Dorte Gotthjælp Nielsen, og HB får en årlig status på intro-outro-arbejdet. Første gang i løbet af 1. halvår Det indstilles, at ansvaret for opgaven med at varetage og udvikle aktiviteter for studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 16 Evaluering af HB-RB-seminar Dansk Socialrådgiverforening afholdt den 28. og 29. august 2013 det årlige fællesseminar mellem RB og HB. På mødet gav deltagerne udtryk for tilfredsmed med programmet og fremhævede det positive ved at få mulighed til at drøfte sammenhængen i organisationens politiske lag. Der er udsendt elektronisk spørgeskema til samtlige deltagere. Hovedbestyrelsen bedes drøfte om egne forventninger til mødet i forhold til både form og indhold blev indfriet. Det er sekretariatets vurdering, at der var en god stemning på mødet og at Hotel Storebælt fungerede som en glimrende ramme om dagene.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 18 At HB drøfter om egne forventninger er blevet indfriet og om deltagernes evaluering giver anledning til overvejelser i forhold til form og indhold på det næste seminar. Sekretariatet Hovedbestyrelsen evaluerede seminaret. Hovedbestyrelsen fandt, at det var et godt seminar, men at der på fremtidige seminarer bør være mere tid til plenumdebatter med henblik på at drøfte DS holdninger. 17 Udpegning til FTF s repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 2 personer + 1 suppleant til FTF s repræsentantskab. Medlemmer af FTF-FU er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Valgperioden er for 3 år, Repræsentantskabsmødet finder sted 15. maj HB udpeger 2 personer + 1 suppleant til FTF repræsentantskab. Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem og Anne Jørgensen som repræsentanter med Mads Bilstrup som suppleant. 18 HB-møder 2014 Følgende datoer foreslås for HB-møder i 2014: Mandag 3.- tirsdag 4. februar Tirsdag 29. april onsdag 30. april Mandag 2. juni Mandag 8.- tirsdag 9. september (afholdes vest for Storebælt) Mandag 27. oktober Torsdag 27. november Fredag lørdag 29. november, repræsentantskabsmøde Det indstilles, at datoerne godkendes. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med den ændring, at møde 1/14 afholdes onsdag den 29. torsdag den 30. januar. 19 Krav om samleverforsørgelse og grundloven Som følge af kontanthjælpsreformen vil et betydelig antal borgere pr. 1. januar 2014 miste deres nuværende offentlige forsørgelse. Det skyldes, at ugifte sidestilles med gifte i kravet om samleverforsørgelse, hvorved at også ugifte samboende får en samleverforsørgelsespligt. Der har været debat om, hvorvidt denne del af kontanthjælpsreformen er i strid med grundlovens 75, stk. 2, om ret til forsørgelse, hvis man ikke selv kan ernære sig.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 18 Der er i HB blevet udtrykt ønske om en drøftelse af, hvordan DS skal stille sig i dette spørgsmål om grundlovsstridighed. Grundlovssager er typisk meget omkostningstunge, og det er pt. ikke afklaret om DS udbytte kan stå mål med de udgifter, som er forbundet med en grundlovssag. Desuden er det ikke åbenlyst, som spørgsmålet pt. er belyst, at sagens indhold og udfald vil ligge inden for DS formålsparagraf. Der er flere mulige aktører i spørgsmålet, men det er pt. ikke endelig afklaret hvordan disse aktører vil forholde sig til det. Der afventes pt. en tilbagemelding fra Socialpolitisk Forening om, hvorvidt de vil følge og eventuelt føre en sag. Der har været forlydender om, at Knud Foldschack har givet udtryk for, at hvis/når, der er forurettede i spørgsmålet, så kan spørgsmålet prøves ved domstolene. Foldschack er desuden medstifter af Rusk, som yder gratis retshjælp til folk, hvis demokratiske rettigheder er kommet i klemme. Professor, dr. jur. Kirsten Ketscher har telefonisk oplyst, at hun arbejder på at oprette en task force, som skal se nærmere på, hvordan borgerne bliver ramt af de nye regler, og afventer således også konkrete cases. DS kan evt. få en plads i denne task force. DS kan pt. støtte op om sagen via Socialpolitisk Forening, eventuelt omtale spørgsmålet i DS egne medier eller bidrage med juridisk vurdering fra ekstern advokat, hvis/når det er relevant. Sidstnævnte vil indebære en ikke ubetydelig udgift, og skal i fald forelægges til HB s beslutning. Det indstilles, at HB på grundlag af en drøftelse tilslutter sig, at DS på nuværende tidspunkt via Socialpolitisk Forening involverer sig i spørgsmålet om samleverforsørgelsesforpligtelse og grundloven og dermed ikke bidrager økonomisk til en eventuel sag. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 20 Ledighed og beskæftigelse På HB 4/13 blev den aktuelle ledigheds- og beskæftigelsessituation gennemgået og delvist debatteret. Der blev efterspurgt ledighedstal fordelt på kommuner. Der er imidlertid ikke relevante tal herfor, idet tilgængelige tal blot viser ledige socialrådgivere i forhold bopælskommune. Der vedlægges en aktuel status på ledighed og beskæftigelse for socialrådgivere (september 2013). I forhold til status fra juni 2012 er billedet det samme. Tendenser for socialrådgivernes arbejdsmarked i 2013 kan opsummeres således: Ledigheden blandt socialrådgivere er steget siden 2010, hvor ledigheden lå på 1 pct. i forhold til i dag hvor den ligger omkring de 3-4 pct. Nyuddannede socialrådgivere oplever konjunkturledighed (dimittendledighed) Antal af stillinger i kommuner har været fortsat stigende Andre ansættelsesområder er stagnerende Optag på uddannelserne har været stigende siden 2008, hvilket betyder, at de kommende kandidatårgange vil blive større end nogensinde Vi står derfor over for en medlemsgruppe som forventelig vil efterspørge ydelser fra DS i form af hjælp og støtte til at komme i beskæftigelse. I karrieretelefonen opleves også en stigning i netop ledige, som ønsker sparring og rådgivning.

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 18 Det indstilles, at HB fortsætter dialog om DS tilbud og rolle i forhold til de jobsøgende medlemmer. Hovedbestyrelsen drøftede DS tilbud m.v. i forhold til ledige og jobsøgende medlemmer. Der udsendes en oversigt over ledigheden fordelt på kommuner til Hovedbestyrelsens orientering årige budgetter for sektioner Ledersektionen har et ønske om at have toårige budgetter, således at sektionen kan disponere deres tildeling med flere udgifter de år, der er generalforsamling, og færre udgifter i de øvrige år. Formentlig deles ønsket også af seniorsektionen og sektionen for selvstændige. DS kan ikke imødekomme rullende budgetter indenfor en Repræsentantskabsperiode, hvor et mindre forbrug i det første år automatisk overføres til næste år. Dette skyldes bl.a. at et årsregnskab skal udvise årets faktiske afholdte udgifter og ikke budgetbeløb. Men der er forståelse for, at der kan være forskellige typer af udgifter i de to regnskabsår der er i en repræsentantskabsperiode. Der foreslås derfor, at den enkelte sektion får mulighed for at lave 2 årige budgetter indenfor den samlede ramme i repræsentantskabsperioden. Budgetterne skal være indsendt for begge budgetår i starten af repræsentantskabsperioden. Der vil ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Ledersektionen får deres ønske om to årige budgetter godkendt. De øvrige sektioner kan også anvende princippet. Dog vil der ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Budgetterne for indeværende repræsentantskabsperiode 2013/2014, som modtages inden udgangen af oktober 2013, vil på grund af det fremskredne tidspunkt i indeværende år ekstraordinært danne baggrund for fordelingen mellem årene. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 22 Udpegning til CO10 repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 1 ny person til repræsentantskabet i CO10 i stedet for Ulrik Frederiksen, som er udtrådt. DS har 2 pladser i repræsentantskabet, Majbrit Berlau er valgt. Der afholdes 1 møde årligt i forbindelse med OK-forhandlinger og næste møde finder sted 13. november 2013 i Tivoli Hotel & Congress Center. Hovedbestyrelsen udpeger en person til repræsentantskabet i CO10.

14 Dansk Socialrådgiverforening side 14 af 18 Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem til CO 10 e repræsentantskab (sammen med Majbrit Berlau) 23 Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget I forbindelse med nedsættelse af resolutionsudvalget for DS 2022 har HB udpeget udvalgets medlemmer. Ditte Løjborg, blev i denne forbindelse udpeget som repræsentant for faggrupperne. Ditte Løjborg har imidlertid fået nyt job og er således også stoppet som faggruppeformand. Der er derfor behov for at der udpeges et nyt medlem af resolutionsudvalget. Resolutionsudvalget har været i kontakt med to faggruppe-formænd, henholdsvis Helene Faxø som er formand for Børne- og Ungepsykiatri og Elisabeth Justesen, som er formand for Psykiatrifaggruppen. Begge er interesseret i at deltage i resolutionsudvalgets arbejde. Det indstilles, at HB overlader til Resolutionsudvalget at beslutte, hvem som indtræder i udvalget som erstatning for Ditte Løjborg. Resolutionsudvalget Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/13 E-2 FU-referat 8/13 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner FOA melder sig ud af OAO FOA (Fag og Arbejde) sendte i slutningen af juni en udmeldelse af OAO (Offentligt Ansattes Organisationer). Udmeldelsen får virkning fra udgangen af året. Den konkrete anledning til udmeldelsen var, at OAO indgik aftalen om principper for modernisering af den offentlige sektor, idet FOA mente, at organisationerne ikke skulle medvirke til denne aftale. FOA er den suverænt største medlemsorganisation i OAO, og det vil derfor få store konsekvenser for OAO, hvis FOA ikke længere er medlem. Det kan desuden få konsekvenser for samarbejdet om overenskomster og aftaler. Organisationerne i OAO (herunder DS) vil i den kommende tid drøfte konsekvenser og handlemuligheder. Lars Kehlet Nørskov

15 Dansk Socialrådgiverforening side 15 af 18 Stormøde for TR Hold sammen på Danmark Organisationerne i velfærdssamarbejdet Hold sammen på Danmark har besluttet at afholde et fælles stormøde for kommunalt ansatte TR. I arrangementet deltager FOA, HK/Kommunal, DLF, BUPL, 3F, DM og DS. Stormødet afholdes mandag den 30. september i Odense. Emnerne for mødet er Udvikling af den offentlige sektor Kommunale budgetter Kommunalvalget Målgruppen for stormødet er primært kommunale TR. Der forventes i alt ca deltagere, heraf 25 fra DS. Lars Kehlet Nørskov Sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst med BUPL Organisationerne, djøf/ac, HK, 3F, DJF og DS samt medarbejderklubben i BUPL er den 30.august 2013 blevet enige med BUPL's formandsforum om at udsende en fælles orientering om at forhandlingerne om at indgå en fællesoverenskomst fra 2013 er afsluttede uden resultat. Der har siden december 2012 været gjort forsøg på at indgå en fælles overenskomst for alle medarbejderne i BUPL i stedet for de hidtidige overenskomster med de lokale fagforeninger, forbundskontoret og A-kassen. Det var en vanskelig opgave, da de 12 lokale BUPL fagforeninger har meget forskellige vilkår i deres overenskomster. Der var enighed om at afslutte forhandlingerne, da det blev klart, at der ikke kunne findes en løsning der kan forene nogle helt grundlæggende principper for en overenskomst. BUPL formandsforum ønskede lønfastsættelsen baseret primært på uddannelsesforudsætninger. Heroverfor stod Medarbejderklubben og organisationerne med et krav om lige løn for lige arbejde. Forhandlingsbruddet betyder, at der nu vil blive påbegyndt forhandlinger om fornyelse af alle lokale BUPL overenskomster. De var alle til udløb den 1. april 2013, men løber dog videre under de forestående lokale forhandlinger. Forhandlingskompetencen er uddelegeret til Medarbejderklubben. Det er således BUPL-fagforeningerne og Medarbejderklubben der nu skal tage initiativ til lokale forhandlinger om fornyelse af deres overenskomster. DS regioner vil blive inddraget i de lokale forhandlinger hvis Medarbejderklubben ønsker det. Helge Rudi Andersen Principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering FTF, OAO og Akademikerne (AC) indgik den 20. juni sammen med regeringen KL og Danske Regioner en aftale om at modernisere den offentlige sektor. Aftalen er vedlagt. Der er afsat 10 mio. kroner årligt til at følge op på aftalen. Hovedparten går til Center for offentlig innovation. Centret skal hjælpe og rådgive alle offentlige arbejdspladser, som vil arbejde med tillid og innovation. Der har både i forbindelse med indgåelse af aftalen og efterfølgende været debat om organisationerne med aftalen medvirker til at finde besparelsesmuligheder i den offentlige. Baggrunden herfor er bl.a. at regeringen i forbindelse med offentliggørelse af aftalen kædede den sammen med regeringens intention om i løbet af de næste syv år at få 12 mia. kr. ud af at modernisere den offentlige sektor. Både FTF og OAO har derfor gjort meget ud at forklare, at organisationerne ikke har medvirket til en aftale om at finde disse besparelser. Lars Kehlet Nørskov

16 Dansk Socialrådgiverforening side 16 af 18 Majbrit Berlau orienterede om de sociale 2020-mål, Produktivitetskommissionens rapport, FOA s udmeldelse af OAO og synspunkterne hos nogle af de akademiske socialrådgivere, hvorefter Hovedbestyrelsen drøftede disse emner. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Evaluering af deltagelsen i Folkemødet Hovedbestyrelsen besluttede på møde 3/13 at DS deltog i Folkemødet på Bornholm i juni Der deltog 13 personer fra DS, herunder 8 HB-medlemmer og 3 medlemmer af faggruppe-/sektionsbestyrelser. DS deltagere er bedt om at evaluere deltagelsen. Sammenfattende er det deltagernes og FU s vurdering, at det var godt, at DS deltog. Formanden og næstformanden deltog som oplægsholdere og i panel i en række arrangementer, og det er vurderingen, at det fungerede godt. har bl.a. på baggrund af deltagernes evalueringer drøftet deltagelse i fremtidige folkemøder. FU har foreløbig besluttet at reservere 3 sommerhuse på Nordbornholm under Folkemødet FU har kort drøftet, at DS ved kommende folkemøder selv bør arrangere debatter, og det bør overvejes, om DS skal have en stand på folkemødet. FTF s Forretningsudvalg har evalueret deltagelsen, og det blev konkluderet, at FTF vil søge at etablere et samarbejde alene med LO på Folkemødet. På næste HB-møde (HB 6/13) vil der komme et oplæg om DS deltagelse i Folkemødet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Udpegning af ny varetager af funktionen som ekstern klageinstans Som orienteret om på HB skal DS have udpeget en ny varetager af jobbet som ekstern klageinstans På FU 6-13 besluttedes det at anmode Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til, at Domstolsstyrelsen udpeger en landsretsdommer til at varetage opgaven som DS eksterne klageinstans. DS lægger vægt på, at vedkommende kan have kort sagsbehandlingstid af klager. Der afholdes en samtale med formanden inden endelig aftale indgås. HB blev efterfølgende orienteret herom. Bibeskæftigelsesnævnet har i brev af 20. juni 2013 (bilag 1) givet afslag på at der kan udpeges en landsretsdommer til opgaven. Det meddeles, at DS kan anmode Domstolsstyrelsen om, at der udpeges en byretsdommer til opgaven. Dette er sket i mail fra sekretariatet 24. juni, og Domstolsstyrelsen har i mail af 27. juni 2013 svaret således: Jeg har mailet jeres anmodning til Den Danske Dommerforening. Dommerforeningen slår herefter stillingen op. De indkomne ansøgninger behandles herefter på foreningens bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen indstiller en dommer til den ledige stilling. Det er efterfølgende den pågældende dommers retspræsident, der udpeger pågældende til stillingen, jf. retsplejelovens 47 a, stk. 3. Varigheden af denne proces afhænger af datoen for foreningens bestyrelsesmøde, men forventes at vare ca. en måneds tid.. Der er 27. august modtaget meddelelse fra Dommerforeningen om, at der indtil videre ikke har meldt sig en dommer til hvervet. Der er ikke p.t. klagesager der afventer behandling ved den eksterne instans. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

17 Dansk Socialrådgiverforening side 17 af 18 O-4 Redesign af hjemmesiden Hovedbestyrelsen blev i efteråret 2011 præsenteret for en udviklingsplan for kommunikationsprodukter, herunder et redesign for foreningens hjemmeside. På grund af vakancer og arbejdspres i kommunikationsenheden har arbejdet været udskudt, men der ligger nu en samarbejdsplan med webfirmaet Dis/Play, som betyder, at en ny hjemmeside bør kunne gå i luften i begyndelsen af Formålet med redesignet er først og fremmest at gøre hjemmesidens design responsivt det vil sige, at designet automatisk tilpasser sig den skærmstørrelse (stationær computer, bærbar, smartphone eller tablet), som hjemmesidebrugeren benytter for at besøge hjemmesiden. Dertil er der brug for en skarpere struktur og øget overskuelighed for hjemmesiden, der i højere grad end i dag tager udgangspunkt i de behov og forventninger, som medlemmerne har, når de besøger hjemmesiden. Arbejdet blev indledt i foråret med en foranalyse, hvor der er foretaget brugertests af hjemmesiden og medlemsinterviews samt interview af formand, næstformand og regionsformænd, om deres holdninger til hjemmesiden. Næste skridt er et afklaringsforløb, hvor medarbejdere i DS sammen med webbureauet Dis/Play skal formulere strategi, teknisk funktionsafklaring og krav til det nye design. Da et redesign og en omstrukturering er en stor opgave, vil arbejdet blive udført i bidder, således at nogle væsentlige ændringer implementeres først, mens indhold og struktur i dybden fortsat vil være under justering i nogen tid. På HB-mødet i november når de første strukturer er tegnet vil Hovedbestyrelsen blive inddraget i form af en workshop. Udgifterne til redesignet tages fra driftsbudgettet til hjemmesiden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 DS pilotprojekt På HB 4/13 blev det besluttet, at HB får en status ved afslutning af hver fase med medlemsinvolvering. DS 2022 har nu afsluttet pilotprojektet. Til orientering vedlægges en sammenfattende konklusion for pilotprojektet. I maj og juni 2013 gennemførte projektgruppen et pilotprojekt i forhold til medlemsinvolvering i DS Formålet med pilotprojektet var at afprøve forskellige metoder til at indsamle viden og at indsamle konkret viden til brug for udvikling af strategi for DS Udgangspunktet for pilotprojektet var at spørge ind til medlemmernes oplevelse af arbejdsliv, udfordringer, hvordan de oplever DS og hvad deres ønsker er til DS fremfor spørgsmål om hvad de synes om DS og de tilbud de gør brug af. Det var desuden også et mål at afprøve forskellige metoder til vidensindsamling. Den altovervejende konklusion er, at medlemmer tager godt i mod tilbud om involvering i debat og snak om hvordan fremtidens DS skal se ud. Pilotprojektet giver også anledning til overvejelser om nye former for relationer mellem DS og medlemmerne. Projektgruppen er på nuværende tidspunkt godt i gang med at planlægge efterårets aktiviteter med medlemsinvolvering med henblik på fortsat at indsamle viden fra og om medlemmerne. Det sker i form af medlemsundersøgelsen, hvor vi kommer i kontakt med mere end medlemmer og på arrangementer som TR-konferencen, Socialrådgiverdage og klubmøder på arbejdspladserne. Der er desuden overvejelser om involvering af særlige grupper som de studerende og kritiske medlemmer. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

18 Dansk Socialrådgiverforening side 18 af 18 O-6 Halvårsregnskab 2013 Regnskabet for første halvår 2013 viser et positivt resultat efter Aktionsfonden har dækket konfliktunderstøttelsen, og resultatet er bedre end halvdelen af årsbudgettet. Der er udsving under de enkelte regnskabsposter, men samlet set giver regnskabet ikke anledning til at korrigere budgettet for På baggrund af spørgsmål fra Mads Bilstrup redegjorde Ulrich Koch Mortensen for udgifterne til elektronisk udsendelse af materiale til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning. Referatet er godkendt 27. september Referent Lars Kehlet Nørskov

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING 24. - 25. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING GENERALFORSAMLING 2012 Udgivelse: 24. februar 2012 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S SIDE 2 Generalforsamling

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2008-2009 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg m.v. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere