Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove Susanne Lyngsø Rasmus Balslev (under punkt 1-6, 14, 19, 23 og O-1) Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt Mette Valentin (under punkt 6-23, O-1 og O-6) Nanna Viborg Olesen Katrine Gudmandsen (under punkt 1-10, 12-19, 22-23, O-1 og O-6) Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant Gæster / oplægsholdere Direktør Nina Eg Hansen, Socialministeriet (under punkt 2) Formand for Ledersektionen Anders Fløjborg (under punkt 7 og 8) Administrerende direktør Peter Damgaard Jensen, PKA A/S (under punkt 13) Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Søren Jul Andersen (under punkt 13) Øvrige Lars Kehlet Nørskov, sekretariats- og forhandlingschef Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef (under punkt 9-11, 21 og O-6) Mette Bertelsen, konsulent (under punkt 2) Pernille Maskell, konsulent (under punkt 4-5) Ulrich Kock Mortensen, controller (under punkt 9-11, 21 og O-6)

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 18 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 23: Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget Punkt O-1 og O-6 blev sat på tidsplanen. 2 DS arbejde for at fremme en bred, tværsektoriel rehabilitering DS har arbejdet systematisk for at fremme en bred rehabiliterende indsats siden Senest har vi aktivt arbejdet for at få denne tænkning ind i beskæftigelsesreformerne, hvilket også har sat markante spor på førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og forslaget til sygedagpengereform. Vi har flere gange forsøgt at få Socialministeriet og Sundhedsministeriet med på denne dagsorden, da den forudsætter tværministerielle initiativer lige så vel som tværgående initiativer i kommuner og regioner. Det har været svært at få de to ministerier til for alvor at involvere sig i den rehabiliteringsdagsorden, DS foreslår. Vi vurderer dog, at der er nye muligheder nu af flere grunde. Det indstilles derfor, at DS tager en række nye initiativer for at fremme en sammenhængende rehabiliteringsindsats til borgere med flere, sammensatte problemer, så en sådan omstilling kan komme helt op på den politiske og faglige dagsorden. Der henvises til vedlagte notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 for en nærmere beskrivelse af DS indsats. Notatet indeholder også de konkrete indstillinger til HB. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tiltræder de indstillinger, der er opsummeret i vedhæftede notat: DS arbejde med en tværsektoriel rehabilitering forslag til nye initiativer, september 2013 Indstiller Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Hovedbestyrelsen pegede på, at DS i det videre arbejde skal gøre opmærksom på de økonomiske udfordringer, bl.a. i samarbejde med andre organisationer. 3 Samarbejdet i DS organisation og regionsformændene har gennem foråret gennemført en række drøftelser af samarbejdet i DS organisation. Formålet med processen er at udvikle samarbejdet i organisationen. Formanden vil på mødet komme med et oplæg om dette arbejde. På seminaret mellem Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne den august blev sammenhængen mellem Hovedbestyrelserne og regionsbestyrelserne drøftet. Der kom en række forslag, som kan indgå i de videre drøftelser. Forslag til beslutning Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter samarbejdet i organisationen på baggrund af oplægget på mødet. Indstiller Majbrit Berlau

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 18 Hovedbestyrelsen drøftede samarbejdet i DS organisation, herunder om det uformelle samarbejde mellem og regionsformændene burde formaliseres. Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på de samlede udfordringer i organisationen. Arbejdsgruppen består af Majbrit Berlau, Rasmus Balslev, Susanne Lyngsø, en regionsformand (afklares mellem regionsformændene), et regionsbestyrelsesmedlem og en faggruppeformand. De 2 sidstnævnte udpeges af og regionsformændene. 4 Socialrådgiveruddannelsen, status og aktuelle problemstillinger Socialrådgiveruddannelsen fik ny bekendtgørelse i 2011 samtidig med implementeringen af ny lovgivning på professionsbacheloruddannelserne generelt. Det har til sammen resulteret i væsentlige ændringer, der har styrket uddannelsen, men også rejst nye problemstillinger fx i forbindelse med moduliseringen, læringsmålene og progressionen i uddannelsesforløbet. På den baggrund har Ledernetværket for socialrådgiveruddannelserne igangsat et arbejde med udarbejdelse af en dimittendprofil, og SDS har gennemført en undersøgelse af de studerendes oplevelse af kvaliteten, som vil blive præsenteret på HBmødet. For så vidt angår kvalitetssikringen af uddannelserne generelt er en ny lov om institutionsakkreditering netop trådt i kraft. Det forventes, at den vil indebære et mere systematisk kvalitetsarbejde på uddannelsesinstitutionerne. I den forbindelse er uddannelsesudvalgenes rolle interessant. (I udvalgene for socialrådgiveruddannelsen er DS, de studerende, underviserne og aftagere repræsenteret). En ny politisk aftale ændrer udvalgenes opgaver og sammensætning. Den generelle uddannelseslovgivning og udviklingen i udbud af nye uddannelser giver nogle ændrede vilkår for socialrådgiveruddannelsen, især på længere sigt. Kort sagt tyder det på, at uddannelserne i stigende grad lapper ind over hinanden, så flere kan noget af det samme. Disse udviklingstræk er beskrevet i vedlagte notat. Det forslås, at HB på baggrund af notat og bilag kommenterer og diskuterer: Den faglige profil på dimittenderne Kvaliteten i den nye uddannelse Ny uddannelseslovgivning og nye uddannelser tæt på socialrådgiveruddannelsen. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB drøfter status på socialrådgiveruddannelsen og de aktuelle problemstillinger med fokus på ovenstående punkter. Indstiller På baggrund af oplæg fra Niels Christian Barkholt, Katrine Gudmandsen og Anne Hegelund drøftede Hovedbestyrelsen status på socialrådgiveruddannelsen. 5 Frikøb af formandsskabet for SDS SDS forretningsudvalg og landsbestyrelse ønsker en omfordeling af tilskuddet fra DS, således at der flyttes midler fra aktivitetspuljen til puljen til løn og honorarer med henblik på fuldtidsfrikøb af formanden og næstformanden.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 18 Forslaget er begrundet i en markant medlemsstigning (fra 1300 i 2007, da SDS blev stiftet til over 2500 i 2012), et ønske om at gøre en ekstra indsats for at flere studerende kender deres fagforening og en bekymring for, at de nye studiekrav ikke matcher kravene til formandsposterne i SDS. Hvis formandskabet tilføres ressourcer via fuldtidsfrikøb vil der være mulighed for: Styrkelse af rekrutteringen, herunder flere uddannelsesbesøg mellem intro og outro Flere medlemsaktiviteter, herunder praktikcafé på alle uddannelsessteder Større støtte til lokalafdelinger og det lokale arbejde Styrkelse af det regionale uddannelsespolitiske samarbejde Stærkere varetagelse af medlemmenes interesser fx i MVU-samarbejdet, bl.a. ved at kunne være aktiv og ikke kun reaktiv i det uddannelsespolitiske arbejde. Det vurderes, at det med den nye studieordning vil blive meget vanskeligt at rekruttere til formandsposterne, hvis ikke frikøb er en mulighed. Hyppige eksamener og forpligtende gruppearbejde vil således vanskeliggøre nuværende praksis, hvor formand og næstformand prioriterer SDS-arbejdet på bekostning af studiet jf vedlagte notat. Konkret foreslår SDS fuldtidsfrikøb af formand og næstformand med en honorering på niveau med dimittendsatsen for ledige socialrådgivere, svarende til at der overflyttes godt kr. fra SDS aktivitetspulje til honorarer, eller alternativt alene fuldtidsfrikøb af formanden under samme præmisser, svarende til at der overflyttes godt kr. fra aktivitet til honorarer. Forslag til beslutning Det indstilles at HB godkender, at SDS formandskab (formand og næstformand) frikøbes på de beskrevne præmisser via en omfordeling af tilskuddet fra DS. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen. 6 Den gyldne Socialrådgiver Den Gyldne Socialrådgiver den socialpolitiske pris - uddeles hvert andet år på Socialrådgiverdage. Prisen kan tildeles én eller en gruppe af socialrådgivere som er aktive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening og som har: Taget initiativ til nytænkning indenfor et fagområde eller Taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde eller Vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet eller Har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed været med til at sætte fokus på godt socialrådgiverarbejde. Der har været annonceret efter kandidater til prisen på hjemmesiden, i Socialrådgiveren, til sektionerne og faggrupperne og i Nyhedsbrevet. Der er i alt indkommet 14 indstillinger til årets socialpolitiske pris. Det bemærkes at flere af indstillingerne peger på den samme person.

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 18 Det indstilles, at HB drøfter de modtagne indstillinger og træffer beslutning om, hvem den socialpolitiske pris Den Gyldne Socialrådgiver - skal tilfalde. Sekretariatet Hovedbestyrelsen besluttede, hvem der modtager Den Gyldne Socialrådgiver Redaktionelle ændringer i lederpolitikken Lederpolitikken blev besluttet på HB møde 5/12. På HB-møde 1/13 besluttede HB at nedsætte en styregruppe til at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner til lederpolitikken har der vist sig et behov for at lave nogle få sproglige justeringer i lederpolitikken. Begrundelsen for forslaget er, at de foreslåede ændringer er bedre egnet til at fremme lederpolitikkens intentioner. Det drejer sig om punktet Løn: Forslag til ny tekst: Udvikle lederdelen af overenskomsten. Gammel tekst: Udvikle lederdelen af overenskomster, herunder hæve trinskalaen, forbedre pensionsvilkår og sidestille med vilkår i cheflønsaftale om blandt andet fratrædelse. Og under punktet Uddannelse og netværk: Forslag til ny tekst: Indgå i dialog om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder Gammel tekst: Stille krav om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder At HB vedtager de foreslåede ændringer i formuleringerne. Styregruppen for implementering af lederpolitikken, Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 8 Lederpolitikken, handleplaner og implementering HB 1/13 nedsatte en styregruppe, som fik til opgave at udarbejde forslag til handleplaner, der kan indfri lederpolitikkens mål og visioner. Baggrunden var lederpolitik, som HB vedtog i oktober Fra ønsket om en ny lederpolitik til fremsættelse af forslaget om handle- og implementeringsplaner ligger en lang proces i de nedsatte arbejdsgrupper med et hårdt arbejde men også et stort engagement, hvor alle interessenter har været inddraget; ledermedlemmerne, konsulenterne, kontorledere, regionsformænd, formanden osv. Styregruppen vurderer, at forslaget indfrier succeskriterierne i kommissoriet for styregruppen: At forslag til handleplaner og implementering vedtages på HB 4 i juni 2013 (HB 5/13)

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 18 At handleplanerne er så klart formuleret, at de let kan kommunikeres og give ejerskab både blandt foreningens ansatte og blandt ledermedlemmerne (bestyrelsen for ledersektionen) At handleplaner kan bruges aktivt af ansatte og politikere i foreningen som et redskab i serviceringen af ledermedlemmer og i politisk øjemed. At implementering af handleplanerne vil komme til udtryk i flere tilfredse ledermedlemmer målt i tilfredshedsundersøgelse i 4. kvartal af Samtidig er det styregruppens vurdering, at det fremsatte forslag er ambitiøst men også realistisk for organisationen og at det samtidig matcher forventningsniveauet hos ledermedlemmerne og Ledersektionens bestyrelse. Det betyder, at der skal prioriteres ressourcer både lokalt og centralt for at indfri de forventninger, som ligger i den vedtagne politik. Det indstilles, at HB vedtager handleplan og implementering for lederpolitikken. Styregruppen for handleplaner lederpolitik (Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Per Vagnby, Lars Kehlet Nørskov, Peter Westberg, Anders Fløjborg og Helle Christoffersen) Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 9 Finansiering af erstatningsbeløb i klager og ved fejl På HB 3/13 (2.-3. maj) blev en klagesag fra region Syd vedr. erstatningsbeløb behandlet. Behandling af dette punkt gav anledning til spørgsmålet om, hvem der skal finansiere sådanne erstatningsbeløb ved klagesager og fejl. Hovedbestyrelsen besluttede på møde 5/09 at videreføre den hidtidige praksis for betaling af erstatning. Praksis er, at den enhed, som har lavet rådgivningen, typisk hvor medlemmet er henført til, finansierer erstatningsbeløb i forbindelse med klager og evt. fejl. Det blev desuden besluttet, at hvis der er tale om et større godtgørelsesbeløb, kan regionen søge om økonomisk dækning i hovedbestyrelsen. Der er i de senere år ydet erstatning i tre sager i 2010, hvor den aktuelle region/sekretariat har afholdt udgiften inden for egne rammer, jf. nedenstående oversigt.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 18 indstiller, at den nuværende praksis videreføres uændret. Hovedbestyrelsen besluttede at bede ledergruppen komme med et oplæg til og regionsformændene om principper for en model til betaling af erstatningsbeløb med henblik på indstilling til Hovedbestyrelsen. 10 Principper for placering af likviditet og formueforvaltning DS har en politik for placering af likviditet, som er besluttet på HB 2/11. Jf. beslutningen skal politikken evalueres efter 2 år. Politikken indeholder et loft over hvor stort et indestående, der må stå i hhv. Danske Bank og Nordea, som er DS bankforbindelser, ligesom bankerne skal have en kreditvurdering på et vist niveau. De nuværende principper fungerer stort set tilfredsstillende, og det indstilles at de fortsætter med få ændringer. Ændringerne skyldes bl.a., at DS har i dag et større indestående end loftet tilsiger. Der er i dag konkurrence mellem de forskellige banker på rentesatser og bankprodukter, og DS ønsker også at kunne benytte sig af disse tilbud. Det forudsætter dog, at der åbnes op for at bruge andre banker end Danske Bank og Nordea. Der ønskes tillige mulighed for at kunne gøre brug af fagbevægelsens egne banker (Lån og Spar Bank og evt. Arbejdernes Landsbank) i lidt større omfang. Dette kan ske ved at hæve loftet på indestående i disse banker fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. DS har på HB 05/2006 besluttet, at en del af formuen skal placeres i investeringsforeninger for at opnå et større afkast, end hvis formuen stod som bankindestående. Der er siden beslutningen sket en udvikling i typer af investeringsforeninger, bl.a. pga. finanskrisen. Sekretariatet foreslår, at der laves nogle tilføjelser og ændringer til beslutningen fra 2006, således at disse typer af nye investeringsforeninger indgår i politikken for formueforvaltningen. Der ændres ikke på, at mindst 50% af investeringerne skal være i obligationer. Det indstilles at principperne videreføres med følgende ændringer: Ændringer til de eksisterende principper for placering af likviditet: Rating (kreditvurdering) sænkes til Baa1. Der åbnes op for placering i fagbevægelsens egne banker af indestående op til 5 mio. kr. Grænsen for indestående forhøjes fra 10 mio. til 20 mio. kr. i de enkelte banker. DS bankforbindelser skal opfylde rating kravet, og der henvises ikke til navngivne banker Ændringer til principper for formueforvaltning: Ved obligationer kan investeres i alle typer af obligationer uafhængig af løbetid. Ud over aktier kan investeres op til 20 % af den samlede formue i strukturerede produkter Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af Aktivitetspulje for faggrupper Faggrupperne har på de sidste to repræsentantskabsmøder fået beskåret deres samlede bevillinger, således at budgettet stort set er nedsat til de tidligere års forbrug. Det har medført, at faggruppernes aktivitetspulje for 2013 i forhold til 2012 er faldet med ca kr. og udgør ca kr. De enkelte faggruppers tildelinger er samlet faldet med ca kr. i forhold til 2012 Aktivitetspuljen kan således ikke i samme omfang som tidligere støtte aktiviteter, som ikke kan dækkes af den enkelte faggruppes tildeling. Sekretariatet har drøftet mulighederne for at imødekomme faggruppernes ønske om en forhøjelse af aktivitetspuljen inden for den af Repræsentantskabet afsatte ramme. Erfaringsmæssigt anvendes ikke alle tildelinger fuldt ud når et regnskabsår er gået, og derfor foreslås at ikke forbrugte midler i et regnskabsår kan overføres til næste års aktivitetspulje. Beløbet vil først være kendt når regnskabet er udarbejdet, og vil i forbindelse med hovedbestyrelsens godkendelse af regnskabet kunne overføres til næste år som en overskudsdisponering. Hensigten er ikke at opbygge en formue til aktiviteter, men de opsparede midler løbende skal anvendes. Som et alternativ til ovenstående kan foreslås det, at der i indeværende og næste repræsentantskabsperiode årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler til en aktivitetspulje og denne ordning evalueres herefter (i 2016). indstiller til Hovedbestyrelsen, at ikke forbrugte bevillinger i 2013 overføres til aktivitetspuljen for 2014 som en overskudsdisponering i forbindelse med regnskabsgodkendelsen for Det indstilles desuden, at Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter om der skal være en forsøgsperiode på 2 repræsentantskabsperioder, hvor der årligt overskudsdisponeres ej forbrugte midler, eller om hovedbestyrelsen for hvert kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med godkendelsen af regnskabet. Beslutningen udmeldes til faggrupperne straks efter hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen således at der ikke er en forsøgsperiode, men at Hovedbestyrelsen for hvert af de kommende regnskabsår tager beslutningen sammen med regnskabet. 12 Udpegning til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger Dansk Socialrådgiverforening udpeger et bestyrelsesmedlem og en personlig stedfortræder herfor til bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (PKA). I indeværende periode er Søren Jul Andersen udpeget som medlem og Majbrit Berlau som stedfortræder. Desuden er Susanne Grove valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i pensionskassen. Søren Jul Andersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 18 Dermed rykker Majbrit Berlau ind som medlem af bestyrelsen. foreslår, at DS udpeger en stedfortræder på nuværende tidspunkt. Stedfortræderen indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmets varige eller længerevarende forfald. Honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS i henhold til tidligere beslutninger herom. Det indstilles, at Majbrit Berlau udpeges som medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger med Niels Christian Barkholt som personlig stedfortræder. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Det blev præciseret, at honoraret for bestyrelsesarbejdet tilfalder DS, når en af de, der er omfattet af lønningsvedtægten, varetager hvervet. 13 Overvejelse om fusion af pensionskasser i PKA PKA er et administrationsfællesskab for 5 pensionskasser, herunder Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale. Bestyrelsen for Pensionskassen for Kontorpersonale har drøftet pensionskassernes fremtid, og i den forbindelse overvejet en eventuel fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger. Baggrunden for overvejelserne om en fusion er bl.a., at alderssammensætning og dermed det fremtidige indbetalingsmønster i Pensionskassen for Kontorpersonale tilsiger, at kassen på længere sigt bliver for lille i forhold til antallet af aktive indbetalere. Når det overvejes at søge en fusion med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger er det fordi der allerede er samarbejdsrelationer og et vist fællesskab mellem de 3 faggrupper både på forhandlingsområdet og på arbejdspladserne. Ved en fusion vil der endvidere opnås driftsmæssige besparelser. Vedlagte notat (fortroligt) har været behandlet i bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger den 17. juni Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes frem mod en fusion som beskrevet, og at der som en del af denne proces afholdes et ekstraordinært delegeretseminar fælles med Pensionskassen for Kontorpersonale. Dette seminar afholdes den 29. november. Der gennemføres som planlagt delegeretvalg i efteråret Der er 2 elementer, som umiddelbart kan drøftes som led i overvejelserne: Forsikringsteknik og pensionsforhold Ved en fusion af pensionskasserne vil medlemmerne bibeholde deres ordninger og rettigheder. Demokrati og indflydelse Der arbejdes med en delegeretforsamling i den fusionerede pensionskasse på max. 180 medlemmer, hvilket vil give det samme antal delegerede socialrådgivere som i den nuværende kasse. Der arbejdes desuden med en sammensætning af bestyrelsen således at medlemssiden styrkes og dermed fortsat har flertallet i bestyrelsen. DS vil uændret have en plads i bestyrelsen og der vil fortsat skulle vælges en socialrådgiver på generalforsamlingen.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 18 På Hovedbestyrelsesmødet vil PKA s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen komme med et oplæg om overvejelserne om fusion med henblik på at dette kan indgå i grundlaget for Hovedbestyrelsens beslutning. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen anbefaler en fusion af de 2 pensionskasser som beskrevet. Hovedbestyrelsen besluttede, at DS er positiv overfor en mulig fusion mellem pensionskasserne, men at det i det videre arbejde er vigtigt at sikre DS og socialrådgiverne størst mulig indflydelse. 14 Klagesag CSS, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 15 Outro for kandidatstuderende HB skal tage stilling til den fremtidige organisering af intro-outro-arbejdet i forhold til de studerende på kandidatuddannelsen i Socialt arbejde. På FU/Regionsformandsmødet den 21/8-13 var der enighed om at foreslå, at man delvist ændrer den beslutning om opgavefordeling, der blev truffet på HB mødet 2.-3.maj HB besluttede, at alle intro/outro aktiviteter, samt ansvaret for aktiviteter på kandidatuddannelsen, skulle varetages af regionerne. Der er imidlertid enighed mellem FU og regionsformændene om, at det er mest hensigtsmæssigt, at aktiviteterne for de studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet, da man vurderer, at der er behov for formandsskabets deltagelse ved møder og bidrag til udvikling af aktiviteter for de studerende på kandidatuddannelsen i socialt arbejde. For så vidt angår aktiviteter på Socialrådgiveruddannelsen er opgaven fortsat forankret regionalt. Koordineringsgruppen refererer til medlemschef Dorte Gotthjælp Nielsen, og HB får en årlig status på intro-outro-arbejdet. Første gang i løbet af 1. halvår Det indstilles, at ansvaret for opgaven med at varetage og udvikle aktiviteter for studerende på kandidatuddannelsen ligger i sekretariatet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 16 Evaluering af HB-RB-seminar Dansk Socialrådgiverforening afholdt den 28. og 29. august 2013 det årlige fællesseminar mellem RB og HB. På mødet gav deltagerne udtryk for tilfredsmed med programmet og fremhævede det positive ved at få mulighed til at drøfte sammenhængen i organisationens politiske lag. Der er udsendt elektronisk spørgeskema til samtlige deltagere. Hovedbestyrelsen bedes drøfte om egne forventninger til mødet i forhold til både form og indhold blev indfriet. Det er sekretariatets vurdering, at der var en god stemning på mødet og at Hotel Storebælt fungerede som en glimrende ramme om dagene.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 18 At HB drøfter om egne forventninger er blevet indfriet og om deltagernes evaluering giver anledning til overvejelser i forhold til form og indhold på det næste seminar. Sekretariatet Hovedbestyrelsen evaluerede seminaret. Hovedbestyrelsen fandt, at det var et godt seminar, men at der på fremtidige seminarer bør være mere tid til plenumdebatter med henblik på at drøfte DS holdninger. 17 Udpegning til FTF s repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 2 personer + 1 suppleant til FTF s repræsentantskab. Medlemmer af FTF-FU er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Valgperioden er for 3 år, Repræsentantskabsmødet finder sted 15. maj HB udpeger 2 personer + 1 suppleant til FTF repræsentantskab. Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem og Anne Jørgensen som repræsentanter med Mads Bilstrup som suppleant. 18 HB-møder 2014 Følgende datoer foreslås for HB-møder i 2014: Mandag 3.- tirsdag 4. februar Tirsdag 29. april onsdag 30. april Mandag 2. juni Mandag 8.- tirsdag 9. september (afholdes vest for Storebælt) Mandag 27. oktober Torsdag 27. november Fredag lørdag 29. november, repræsentantskabsmøde Det indstilles, at datoerne godkendes. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med den ændring, at møde 1/14 afholdes onsdag den 29. torsdag den 30. januar. 19 Krav om samleverforsørgelse og grundloven Som følge af kontanthjælpsreformen vil et betydelig antal borgere pr. 1. januar 2014 miste deres nuværende offentlige forsørgelse. Det skyldes, at ugifte sidestilles med gifte i kravet om samleverforsørgelse, hvorved at også ugifte samboende får en samleverforsørgelsespligt. Der har været debat om, hvorvidt denne del af kontanthjælpsreformen er i strid med grundlovens 75, stk. 2, om ret til forsørgelse, hvis man ikke selv kan ernære sig.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 18 Der er i HB blevet udtrykt ønske om en drøftelse af, hvordan DS skal stille sig i dette spørgsmål om grundlovsstridighed. Grundlovssager er typisk meget omkostningstunge, og det er pt. ikke afklaret om DS udbytte kan stå mål med de udgifter, som er forbundet med en grundlovssag. Desuden er det ikke åbenlyst, som spørgsmålet pt. er belyst, at sagens indhold og udfald vil ligge inden for DS formålsparagraf. Der er flere mulige aktører i spørgsmålet, men det er pt. ikke endelig afklaret hvordan disse aktører vil forholde sig til det. Der afventes pt. en tilbagemelding fra Socialpolitisk Forening om, hvorvidt de vil følge og eventuelt føre en sag. Der har været forlydender om, at Knud Foldschack har givet udtryk for, at hvis/når, der er forurettede i spørgsmålet, så kan spørgsmålet prøves ved domstolene. Foldschack er desuden medstifter af Rusk, som yder gratis retshjælp til folk, hvis demokratiske rettigheder er kommet i klemme. Professor, dr. jur. Kirsten Ketscher har telefonisk oplyst, at hun arbejder på at oprette en task force, som skal se nærmere på, hvordan borgerne bliver ramt af de nye regler, og afventer således også konkrete cases. DS kan evt. få en plads i denne task force. DS kan pt. støtte op om sagen via Socialpolitisk Forening, eventuelt omtale spørgsmålet i DS egne medier eller bidrage med juridisk vurdering fra ekstern advokat, hvis/når det er relevant. Sidstnævnte vil indebære en ikke ubetydelig udgift, og skal i fald forelægges til HB s beslutning. Det indstilles, at HB på grundlag af en drøftelse tilslutter sig, at DS på nuværende tidspunkt via Socialpolitisk Forening involverer sig i spørgsmålet om samleverforsørgelsesforpligtelse og grundloven og dermed ikke bidrager økonomisk til en eventuel sag. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 20 Ledighed og beskæftigelse På HB 4/13 blev den aktuelle ledigheds- og beskæftigelsessituation gennemgået og delvist debatteret. Der blev efterspurgt ledighedstal fordelt på kommuner. Der er imidlertid ikke relevante tal herfor, idet tilgængelige tal blot viser ledige socialrådgivere i forhold bopælskommune. Der vedlægges en aktuel status på ledighed og beskæftigelse for socialrådgivere (september 2013). I forhold til status fra juni 2012 er billedet det samme. Tendenser for socialrådgivernes arbejdsmarked i 2013 kan opsummeres således: Ledigheden blandt socialrådgivere er steget siden 2010, hvor ledigheden lå på 1 pct. i forhold til i dag hvor den ligger omkring de 3-4 pct. Nyuddannede socialrådgivere oplever konjunkturledighed (dimittendledighed) Antal af stillinger i kommuner har været fortsat stigende Andre ansættelsesområder er stagnerende Optag på uddannelserne har været stigende siden 2008, hvilket betyder, at de kommende kandidatårgange vil blive større end nogensinde Vi står derfor over for en medlemsgruppe som forventelig vil efterspørge ydelser fra DS i form af hjælp og støtte til at komme i beskæftigelse. I karrieretelefonen opleves også en stigning i netop ledige, som ønsker sparring og rådgivning.

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 18 Det indstilles, at HB fortsætter dialog om DS tilbud og rolle i forhold til de jobsøgende medlemmer. Hovedbestyrelsen drøftede DS tilbud m.v. i forhold til ledige og jobsøgende medlemmer. Der udsendes en oversigt over ledigheden fordelt på kommuner til Hovedbestyrelsens orientering årige budgetter for sektioner Ledersektionen har et ønske om at have toårige budgetter, således at sektionen kan disponere deres tildeling med flere udgifter de år, der er generalforsamling, og færre udgifter i de øvrige år. Formentlig deles ønsket også af seniorsektionen og sektionen for selvstændige. DS kan ikke imødekomme rullende budgetter indenfor en Repræsentantskabsperiode, hvor et mindre forbrug i det første år automatisk overføres til næste år. Dette skyldes bl.a. at et årsregnskab skal udvise årets faktiske afholdte udgifter og ikke budgetbeløb. Men der er forståelse for, at der kan være forskellige typer af udgifter i de to regnskabsår der er i en repræsentantskabsperiode. Der foreslås derfor, at den enkelte sektion får mulighed for at lave 2 årige budgetter indenfor den samlede ramme i repræsentantskabsperioden. Budgetterne skal være indsendt for begge budgetår i starten af repræsentantskabsperioden. Der vil ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Ledersektionen får deres ønske om to årige budgetter godkendt. De øvrige sektioner kan også anvende princippet. Dog vil der ikke kunne ske overførsel af ej forbrugte midler fra et budgetår til det næste. Budgetterne for indeværende repræsentantskabsperiode 2013/2014, som modtages inden udgangen af oktober 2013, vil på grund af det fremskredne tidspunkt i indeværende år ekstraordinært danne baggrund for fordelingen mellem årene. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 22 Udpegning til CO10 repræsentantskab Hovedbestyrelsen skal udpege 1 ny person til repræsentantskabet i CO10 i stedet for Ulrik Frederiksen, som er udtrådt. DS har 2 pladser i repræsentantskabet, Majbrit Berlau er valgt. Der afholdes 1 møde årligt i forbindelse med OK-forhandlinger og næste møde finder sted 13. november 2013 i Tivoli Hotel & Congress Center. Hovedbestyrelsen udpeger en person til repræsentantskabet i CO10.

14 Dansk Socialrådgiverforening side 14 af 18 Sekretariatet Hovedbestyrelsen udpegede Annemette El-Azem til CO 10 e repræsentantskab (sammen med Majbrit Berlau) 23 Faggrupperepræsentant til DS 2022 Resolutionsudvalget I forbindelse med nedsættelse af resolutionsudvalget for DS 2022 har HB udpeget udvalgets medlemmer. Ditte Løjborg, blev i denne forbindelse udpeget som repræsentant for faggrupperne. Ditte Løjborg har imidlertid fået nyt job og er således også stoppet som faggruppeformand. Der er derfor behov for at der udpeges et nyt medlem af resolutionsudvalget. Resolutionsudvalget har været i kontakt med to faggruppe-formænd, henholdsvis Helene Faxø som er formand for Børne- og Ungepsykiatri og Elisabeth Justesen, som er formand for Psykiatrifaggruppen. Begge er interesseret i at deltage i resolutionsudvalgets arbejde. Det indstilles, at HB overlader til Resolutionsudvalget at beslutte, hvem som indtræder i udvalget som erstatning for Ditte Løjborg. Resolutionsudvalget Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/13 E-2 FU-referat 8/13 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner FOA melder sig ud af OAO FOA (Fag og Arbejde) sendte i slutningen af juni en udmeldelse af OAO (Offentligt Ansattes Organisationer). Udmeldelsen får virkning fra udgangen af året. Den konkrete anledning til udmeldelsen var, at OAO indgik aftalen om principper for modernisering af den offentlige sektor, idet FOA mente, at organisationerne ikke skulle medvirke til denne aftale. FOA er den suverænt største medlemsorganisation i OAO, og det vil derfor få store konsekvenser for OAO, hvis FOA ikke længere er medlem. Det kan desuden få konsekvenser for samarbejdet om overenskomster og aftaler. Organisationerne i OAO (herunder DS) vil i den kommende tid drøfte konsekvenser og handlemuligheder. Lars Kehlet Nørskov

15 Dansk Socialrådgiverforening side 15 af 18 Stormøde for TR Hold sammen på Danmark Organisationerne i velfærdssamarbejdet Hold sammen på Danmark har besluttet at afholde et fælles stormøde for kommunalt ansatte TR. I arrangementet deltager FOA, HK/Kommunal, DLF, BUPL, 3F, DM og DS. Stormødet afholdes mandag den 30. september i Odense. Emnerne for mødet er Udvikling af den offentlige sektor Kommunale budgetter Kommunalvalget Målgruppen for stormødet er primært kommunale TR. Der forventes i alt ca deltagere, heraf 25 fra DS. Lars Kehlet Nørskov Sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst med BUPL Organisationerne, djøf/ac, HK, 3F, DJF og DS samt medarbejderklubben i BUPL er den 30.august 2013 blevet enige med BUPL's formandsforum om at udsende en fælles orientering om at forhandlingerne om at indgå en fællesoverenskomst fra 2013 er afsluttede uden resultat. Der har siden december 2012 været gjort forsøg på at indgå en fælles overenskomst for alle medarbejderne i BUPL i stedet for de hidtidige overenskomster med de lokale fagforeninger, forbundskontoret og A-kassen. Det var en vanskelig opgave, da de 12 lokale BUPL fagforeninger har meget forskellige vilkår i deres overenskomster. Der var enighed om at afslutte forhandlingerne, da det blev klart, at der ikke kunne findes en løsning der kan forene nogle helt grundlæggende principper for en overenskomst. BUPL formandsforum ønskede lønfastsættelsen baseret primært på uddannelsesforudsætninger. Heroverfor stod Medarbejderklubben og organisationerne med et krav om lige løn for lige arbejde. Forhandlingsbruddet betyder, at der nu vil blive påbegyndt forhandlinger om fornyelse af alle lokale BUPL overenskomster. De var alle til udløb den 1. april 2013, men løber dog videre under de forestående lokale forhandlinger. Forhandlingskompetencen er uddelegeret til Medarbejderklubben. Det er således BUPL-fagforeningerne og Medarbejderklubben der nu skal tage initiativ til lokale forhandlinger om fornyelse af deres overenskomster. DS regioner vil blive inddraget i de lokale forhandlinger hvis Medarbejderklubben ønsker det. Helge Rudi Andersen Principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering FTF, OAO og Akademikerne (AC) indgik den 20. juni sammen med regeringen KL og Danske Regioner en aftale om at modernisere den offentlige sektor. Aftalen er vedlagt. Der er afsat 10 mio. kroner årligt til at følge op på aftalen. Hovedparten går til Center for offentlig innovation. Centret skal hjælpe og rådgive alle offentlige arbejdspladser, som vil arbejde med tillid og innovation. Der har både i forbindelse med indgåelse af aftalen og efterfølgende været debat om organisationerne med aftalen medvirker til at finde besparelsesmuligheder i den offentlige. Baggrunden herfor er bl.a. at regeringen i forbindelse med offentliggørelse af aftalen kædede den sammen med regeringens intention om i løbet af de næste syv år at få 12 mia. kr. ud af at modernisere den offentlige sektor. Både FTF og OAO har derfor gjort meget ud at forklare, at organisationerne ikke har medvirket til en aftale om at finde disse besparelser. Lars Kehlet Nørskov

16 Dansk Socialrådgiverforening side 16 af 18 Majbrit Berlau orienterede om de sociale 2020-mål, Produktivitetskommissionens rapport, FOA s udmeldelse af OAO og synspunkterne hos nogle af de akademiske socialrådgivere, hvorefter Hovedbestyrelsen drøftede disse emner. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Evaluering af deltagelsen i Folkemødet Hovedbestyrelsen besluttede på møde 3/13 at DS deltog i Folkemødet på Bornholm i juni Der deltog 13 personer fra DS, herunder 8 HB-medlemmer og 3 medlemmer af faggruppe-/sektionsbestyrelser. DS deltagere er bedt om at evaluere deltagelsen. Sammenfattende er det deltagernes og FU s vurdering, at det var godt, at DS deltog. Formanden og næstformanden deltog som oplægsholdere og i panel i en række arrangementer, og det er vurderingen, at det fungerede godt. har bl.a. på baggrund af deltagernes evalueringer drøftet deltagelse i fremtidige folkemøder. FU har foreløbig besluttet at reservere 3 sommerhuse på Nordbornholm under Folkemødet FU har kort drøftet, at DS ved kommende folkemøder selv bør arrangere debatter, og det bør overvejes, om DS skal have en stand på folkemødet. FTF s Forretningsudvalg har evalueret deltagelsen, og det blev konkluderet, at FTF vil søge at etablere et samarbejde alene med LO på Folkemødet. På næste HB-møde (HB 6/13) vil der komme et oplæg om DS deltagelse i Folkemødet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Udpegning af ny varetager af funktionen som ekstern klageinstans Som orienteret om på HB skal DS have udpeget en ny varetager af jobbet som ekstern klageinstans På FU 6-13 besluttedes det at anmode Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse til, at Domstolsstyrelsen udpeger en landsretsdommer til at varetage opgaven som DS eksterne klageinstans. DS lægger vægt på, at vedkommende kan have kort sagsbehandlingstid af klager. Der afholdes en samtale med formanden inden endelig aftale indgås. HB blev efterfølgende orienteret herom. Bibeskæftigelsesnævnet har i brev af 20. juni 2013 (bilag 1) givet afslag på at der kan udpeges en landsretsdommer til opgaven. Det meddeles, at DS kan anmode Domstolsstyrelsen om, at der udpeges en byretsdommer til opgaven. Dette er sket i mail fra sekretariatet 24. juni, og Domstolsstyrelsen har i mail af 27. juni 2013 svaret således: Jeg har mailet jeres anmodning til Den Danske Dommerforening. Dommerforeningen slår herefter stillingen op. De indkomne ansøgninger behandles herefter på foreningens bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen indstiller en dommer til den ledige stilling. Det er efterfølgende den pågældende dommers retspræsident, der udpeger pågældende til stillingen, jf. retsplejelovens 47 a, stk. 3. Varigheden af denne proces afhænger af datoen for foreningens bestyrelsesmøde, men forventes at vare ca. en måneds tid.. Der er 27. august modtaget meddelelse fra Dommerforeningen om, at der indtil videre ikke har meldt sig en dommer til hvervet. Der er ikke p.t. klagesager der afventer behandling ved den eksterne instans. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

17 Dansk Socialrådgiverforening side 17 af 18 O-4 Redesign af hjemmesiden Hovedbestyrelsen blev i efteråret 2011 præsenteret for en udviklingsplan for kommunikationsprodukter, herunder et redesign for foreningens hjemmeside. På grund af vakancer og arbejdspres i kommunikationsenheden har arbejdet været udskudt, men der ligger nu en samarbejdsplan med webfirmaet Dis/Play, som betyder, at en ny hjemmeside bør kunne gå i luften i begyndelsen af Formålet med redesignet er først og fremmest at gøre hjemmesidens design responsivt det vil sige, at designet automatisk tilpasser sig den skærmstørrelse (stationær computer, bærbar, smartphone eller tablet), som hjemmesidebrugeren benytter for at besøge hjemmesiden. Dertil er der brug for en skarpere struktur og øget overskuelighed for hjemmesiden, der i højere grad end i dag tager udgangspunkt i de behov og forventninger, som medlemmerne har, når de besøger hjemmesiden. Arbejdet blev indledt i foråret med en foranalyse, hvor der er foretaget brugertests af hjemmesiden og medlemsinterviews samt interview af formand, næstformand og regionsformænd, om deres holdninger til hjemmesiden. Næste skridt er et afklaringsforløb, hvor medarbejdere i DS sammen med webbureauet Dis/Play skal formulere strategi, teknisk funktionsafklaring og krav til det nye design. Da et redesign og en omstrukturering er en stor opgave, vil arbejdet blive udført i bidder, således at nogle væsentlige ændringer implementeres først, mens indhold og struktur i dybden fortsat vil være under justering i nogen tid. På HB-mødet i november når de første strukturer er tegnet vil Hovedbestyrelsen blive inddraget i form af en workshop. Udgifterne til redesignet tages fra driftsbudgettet til hjemmesiden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-5 DS pilotprojekt På HB 4/13 blev det besluttet, at HB får en status ved afslutning af hver fase med medlemsinvolvering. DS 2022 har nu afsluttet pilotprojektet. Til orientering vedlægges en sammenfattende konklusion for pilotprojektet. I maj og juni 2013 gennemførte projektgruppen et pilotprojekt i forhold til medlemsinvolvering i DS Formålet med pilotprojektet var at afprøve forskellige metoder til at indsamle viden og at indsamle konkret viden til brug for udvikling af strategi for DS Udgangspunktet for pilotprojektet var at spørge ind til medlemmernes oplevelse af arbejdsliv, udfordringer, hvordan de oplever DS og hvad deres ønsker er til DS fremfor spørgsmål om hvad de synes om DS og de tilbud de gør brug af. Det var desuden også et mål at afprøve forskellige metoder til vidensindsamling. Den altovervejende konklusion er, at medlemmer tager godt i mod tilbud om involvering i debat og snak om hvordan fremtidens DS skal se ud. Pilotprojektet giver også anledning til overvejelser om nye former for relationer mellem DS og medlemmerne. Projektgruppen er på nuværende tidspunkt godt i gang med at planlægge efterårets aktiviteter med medlemsinvolvering med henblik på fortsat at indsamle viden fra og om medlemmerne. Det sker i form af medlemsundersøgelsen, hvor vi kommer i kontakt med mere end medlemmer og på arrangementer som TR-konferencen, Socialrådgiverdage og klubmøder på arbejdspladserne. Der er desuden overvejelser om involvering af særlige grupper som de studerende og kritiske medlemmer. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

18 Dansk Socialrådgiverforening side 18 af 18 O-6 Halvårsregnskab 2013 Regnskabet for første halvår 2013 viser et positivt resultat efter Aktionsfonden har dækket konfliktunderstøttelsen, og resultatet er bedre end halvdelen af årsbudgettet. Der er udsving under de enkelte regnskabsposter, men samlet set giver regnskabet ikke anledning til at korrigere budgettet for På baggrund af spørgsmål fra Mads Bilstrup redegjorde Ulrich Koch Mortensen for udgifterne til elektronisk udsendelse af materiale til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning. Referatet er godkendt 27. september Referent Lars Kehlet Nørskov

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Referat - godkendt RB-møde 150427 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst DS Region Øst 30. august 2017 Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst Tid: tirsdag den 29. august 2017, kl. 16.00 til 19.00 Sted: Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Notat. CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014

Notat. CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014 Notat Dato Side 1. 1 november af 9 2012 CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014 Tidspunkt 16. november 2012 kl. 10.00 Julefrokost kl 12.30 Reception kl. ca 14.30

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150922 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere