Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling."

Transkript

1 DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4: Beretning og regnskab fra DASAIMs fond 5: Indkomne forslag 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 7: Valg af formand 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen 10: Valg af formænd for øvrige udvalg 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg 12: Valg af repræsentanter for selskabet 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 14: Evt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Morten Brinkløv, som vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Dagsordenens punkt 7 og 10 udgår, da de ikke er aktuelle. 2: Formandens beretning Medlemsforhold: Foreningen tæller nu i alt 1441 medlemmer. I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Jan Emborg, Ada Møller og Niels Lomholt. Æret være deres minde. DAD Én af opgaverne har været at få rekonstrueret DAD og sikre dens fortsatte eksistens. Kristian Antonsen er formand for den nye styregruppe og har lagt et stort arbejde i at få sikret den fortsatte eksistens. Herfra skal det understreges, at jeg vil finde at det er et meget stort nederlag for vores speciale, hvis et selskab som vores ikke kan dokumentere vores aktiviteter. Det kræver en indsats fra alle medlemmer og det kræver at der indrapporteres fra alle afdelinger. Og det betyder måske for nogle afdelinger, at der finder dobbeltrapportering sted, men det er nødvendigt i den periode, det tager inden den nye DAD er i drift. Hvis ikke der er over 90% indrapportering lukker kassen simpelthen. Økonomi Vi er meget bevidst om, at sikre DASAIM en fortsat stabil økonomi. Kassereren vil aflægge beretning senere og komme med forslag til budget. En ting, vi meget gerne vil kunne fortsætte, er at uddele midler til forskning; i de glade dage har vi kunnet uddele pr. år; i år måtte vi nøjes med at uddele og bestyrelsen har det mål, at det skal være minimum. Når vi ser på årsmødet generelt, så har vi i år færre udstillere end sidste år; der er flere grunde til det dels er der samtidigt årsmøde i Kirurgisk Selskab og enkelte firmaer har måttet prioritere mellem vores to selskaber. Et andet forhold er, at medlemsudgiften til

2 middagen langt fra dækker de faktiske omkostninger og en løsning kan blive, at egenbetalingen bliver større. Og endelig er prisen for selve mødet heller ikke steget nævneværdigt. En grundigere diskussion om selskabets økonomi tages under kassererens beretning. DASINFO Ligeledes afledt af den økonomiske situation, har vi arbejdet på en elektronisk løsning og er landet på en helt ny hjemmeside som vil blive præsenteret senere. Sidste generalforsamling gav bestyrelsen mandat til at finde en løsning, hvor vi kunne få DASINFO i en elektronisk version; bestyrelsen engagerede derfor et webbureau, der analyserede selskabets behov og profil og her blev den endelige løsning at skifte hele hjemmesiden; et større skridt end blot at gøre DASINFO elektronisk men også langt mere visionært. Carsten Tollund vil blive præsenteret resultatet senere. Jeg vil blot herfra skal påpeges at det er altafgørende for hjemmesidens succes at vi får bidrag fra medlemmerne. Akutområdet Som det fremgår af PAU s skriftlige beretning, har en stor del af udvalgets arbejde drejet sig om etablering af en uddannelse for akutlæger. Et vigtigt mål for uddannelsen har været at skabe en national uddannelse og det er vigtigt at alle regioner bakker om denne uddannelse, hvilket er sikret ved, at de præhospitale ledere har været positive i forhold til målbeskrivelsen. Bestyrelsen vil kraftigt opfordre til at de enkelte regioner bakker op om dette initiativ og er med i udviklingen, således at vi kan få en national certificeret uddannelse, det er et mål at uanset hvor i landet en akutlæge arbejder sker det er man uddannet efter samme målbeskrivelse en tanke, der også er gennemført for indsatslederuddannelsen. Region Sjælland har valgt, at fortsætte med præhospital beredskab uden lægebiler bortset fra den ene, der lovmæssigt er krav om for at kunne opfylde kravet om indsatslederfunktion. Det er interessant om det kommende regionsrådsvalg vil ændre på sammensætningen og måske ændre beslutningen fremadrettet. I region hovedstaden har man udvidet lægedækningen til at omfatte Bornholm, dette muliggjort ved hjælp af puljemidler. I samme region er man ved at lægge sidste hånd på den enstrengede visitation, som endeligt træder i kraft pr. 1. januar. På landsplan er der fortsat meget varieret organisation på de fælles akutmodtagelser; et forsøg på at få en fælles standard er startet i lægeforeningens regi via akutnetværket, hvor de involverede specialer er repræsenteret her også DASAIM ved formanden og PAU s formand. Det forventes at arbejdet sluttes i starten af Derudover har Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KO- RA) netop udgivet en rapport, der anbefaler at der etableres et selvstændigt speciale i akutmedicin. Demokrati At sikre den demokratiske proces med tydeligt valg til bestyrelse og udvalg er et område, der ligger bestyrelsen meget på sinde. Det er ingenlunde et nyt emne; intensivudvalget har gennem mange år haft en sammensætning, hvor en vis del af udvalget består af DSIT-medlemmer. Samme problemstilling har været fremme i et oplæg fra DAO, hvor man har kritiseret bestyrelsen for ikke at have DAO s interesser med i vores daglige arbejde. Igen mener bestyrelsen at udvalgene arbejder bredt og ikke efter særlige gruppers interesser. Derfor mener bestyrelsen heller ikke at der skal være øremærkede pladser i et udvalg. Det er derfor en glæde at se, at der er DAO-medlemmer, der stiller op til udvalgsarbejdet. Vi vil dog gerne bede om generalforsamlingens vejledning i dette spørgsmål. De faglige selskabers eksistensberettigelse Selskabets rolle vi skal være på forkant i forhold til udarbejdelse af kliniske retningslinjer, både som deltagere i udarbejdelse af Nationale kliniske retningslinjer samt mere anæstesiologisk relaterede. Finansloven 2012 afsatte 20 mio. årligt fra SST har reorganiseret arbejdet med udarbejdelse af NKR med henblik på at sikre, at der bliver udarbejdet cirka 50 NKR i årene frem til 2016 g de videnskabelige selskaber bliver bedt om at komme med forslag til emner for NKR, men de kan ikke udarbejdes i det omfang, der

3 er ønsker. Og dette arbejde overflødiggør på ingen måde behovet for at selskabet udarbejder kliniske retningslinjer, nærmest tværtimod. Derudover skal vi måske have fokus på at udarbejde korte kliniske retningslinjer en model som flere kirurgiske selskaber er påbegyndt for begrænsede områder og som ikke er alt for krævende at lave. Og hvorfor skal vi bruge tid på det? først og fremmest fordi vi skal sikre at vores patienter behandles så godt som muligt og baseret på den bedste evidens, vi kan fremskaffe. Endvidere er det vigtigt at vi i spørgsmål om fx indførelse af nye lægemidler eller behandlinger kan udtale os kvalificeret. Skal jeg nævne et eksempel kan jeg berette at vi de senere måneder har haft en frugtbar kontakt til odontologerne, der efterspørger vejledning for sedation af børn i tandlægepraksis børneudvalget har leveret et sagligt velfunderet udkast og odontologerne har på baggrund af denne udtalelse målrettet sammensat uddannelsesprogram for deres medlemmer samt opstillet minimumskrav for overvågning og uddannelse af klinikpersonale samt tilgængelighed af AED. Ingen af disse væsentlige arbejder kan udføres uden en overordentlig aktiv indsats fra medlemmerne, og som så meget andet i vores hverdag er det opgaver, der skal løses ved siden af det almindelige arbejde. De af vores medlemmer, der er valgt ind i udvalgene lægger en stor arbejdsindsats ulønnet og i fritiden og det skal de have en enorm tak for men de skal også have opbakning fra kolleger og ledelse, der er nødt til at give den fornødne tid til at de kan deltage i arbejdet. Og de medlemmer, der ikke er en del af dette arbejde kan bidrage med input til udvalgsmedlemmerne, med debat via hjemmesiden, ved at indsende bidrag til hjemmesiden og ved at medvirke til at implementere, når nye retningslinjer lanceres. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det engagerede og inspirerende arbejde og ikke mindst takke Tina Calundann for hendes store indsats. Desuden vil jeg gerne takke Eva Weitling og Jesper B. Poulsen for deres tid i bestyrelsen og Lars Rybro for hans arbejde i Dansk Standard gennem mange år. Kommentarer fra medlemmerne: Der opfordres til, at bestyrelserne fra DASAIM og DAO sætter sig sammen og finder en måde at styrke samarbejdet på. En anden opfordring er, at bestyrelsen ser på, hvordan man kan sammenlægge de små fonde, der er tilknyttet specialet evt. ved, at nogle af dem nedlægges. Formandens beretning godkendes. 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper Der foreligger skriftlig beretning fra alle udvalg i DASINFO nr. 4. Alle beretninger godkendes efter nedenstående, uddybende kommentarer: Thoraxanæstesiologisk udvalg har holdt deres forårssymposium med emnet anæstesi til klassisk thoraxkirurgi og ellers afholdt udvalgsmøder via skype. Uddannelsesudvalget har fået målbeskrivelsen oversat til engelsk. Alle hoveduddannelsens kurser er under revision, bl.a. kommer der et kursus i ultralyd. Der er fortsat fokus på at tydeliggøre konsekvenserne af 4-årsreglen. Om hjemmesiden: På foranledning af generalforsamlingen 2012 har selskabet fået udarbejdet et helt nyt website, der afløser den tidligere hjemmeside og DASINFO. Her vil opdateringerne ske løbende af artikler, nyheder, kursusudbud, tilmelding og betaling til møder, herunder årsmødet. Medlemmerne opfordres til at holde sig opdateret med indholdet siden er lavet i responsivt design, hvilket betyder, at den kan tilgås fra pc, tablet og smartphone.

4 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond Der er enighed fra bestyrelserne i div. fonde om, at DASAIMs bestyrelse opfordres til at se nærmere på muligheden for at slå fondene sammen. Udbyttet er småt og udgifterne store. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. Baggrunden herfor er dels, at vi ikke længere har et trykt medlemsblad og dels er der sket småjusteringer i navne og andet, som skal ændres i vedtægterne. (Se særskilt dokument med forslag til vedtægtsændringer). Ændringsforslagene skal efter reglerne for vedtagelse (gen-)fremsættes på næste generalforsamling. 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent DASAIM s årsregnskab for 2012/13 viser et underskud på kr Pt. er udgifterne stigende i forhold til indtægterne for selskabet og vi kan forvente at de kommende årsregnskaber vil fremvise resultater der ikke længere balancere, men vil fremvise underskud for selskabet, hvis der ikke tages initiativer til at ændre dette. Selskabets egenkapital er på kr Budgettet for 2013/2014 omfatter som altid årsmødet i november måned. Bestyrelsen anbefaler at kontingentet øges til: speciallæger: kr ,00 (tidligere 1.210,-) ikke-speciallæger: kr ,00 (tidligere 1.010,-) Derudover anbefaler bestyrelsen, at investeringerne fortsættes og, at deltagerbetalingen for årsmødet ligeledes øges. Generalforsamlingen godkender de nævnte anbefalinger. Kassereren beklager overfor de interne revisorer, at regnskab og bilag er fremsendt meget sent. Bestyrelsen opfordres til at se på, om dette kan afhjælpes fremover ved f.eks. at omlægge regnskabsåret eller ved at afskaffe den interne revision i lighed med andre store selskaber, hvor det for længst er afskaffet, da de ikke har nogen egentlig betydning heller ikke juridisk. Regnskabet godkendes. Muligheden for annonceindtægt via den nye hjemmeside diskuteres kort og bestyrelsen bemyndiges til at undersøge og afprøve mulighederne. 7. Valg af formand Formanden er ikke på valg. Pkt. 8, 9, 10, 11, 12 og 13 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1. 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen. 10; Valg af formænd for øvrige udvalg. 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg. 12: Valg af repræsentanter for selskabet. 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Der er kampvalg blandt to yngre læger, i obstetrisk udvalg, smerteudvalget, børneudvalget, uddannelsesudvalget og præhospitaludvalget. Da der er stemmelighed i valget mellem to yngre læger stemmes der om. Sammensætning af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ses efter punkt 14.

5 14. Eventuelt Et medlem udtrykker bekymring om, hvorvidt de specialpraktiserende anæstesiologer høres nok og trækker paralleller til dannelsen af DSIT for en del år siden. Emnet er diskuteret tidligere på mødet og her besluttede man en forventningsafstemning mellem de to bestyrelser. Dirigenten takker for god ro og orden. Referent: Tina Calundann SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2013 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Karen Skjelsager, næstformand (uddannelsesudv.)(2008) Annette G. Ulrich, kasserer (2009) Kirsten Møller, redaktør (2011) Øivind Jans, bestyrelsessekretær (YL)(2008) Anne Tøttrup Klith (anæstesiudv.)(2012) Jane B. Andersen (børneanæstesiudv.)(2011) Susanne Iversen (udv. for intensiv medicinsk terapi)(2011) Carsten Tollund (smerteudv.)(2012) Niels Juul (neuroanæstesiudv.)(2012) Charlotte Albrechtsen (obstetrisk anæstesiudv.)(2013) Kim Garde (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2010) Lisbeth Bredahl (thoraxanæstesiudv.)(2010) Rune Sort (YL)(2013) Anæstesiudvalg Anne Tøttrup Klith (formand)(2012) Jonna Storm Fomsgaard (2009) Sven Felsby (2011) Birgitte Ruhnau (2008) Mette Hyllested (2012) Jens Åge Kølsen Pedersen (2012) Børneanæstesiudvalg Jane B. Andersen (formand)(2011) Torsten Lauritsen (2011) Søren Kjærsgaard (2011) Mona Tarpgaard (2013) Etisk udvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003) Asger Petersen (formand)(2009) Mirjana Cvetkovic (2010) Michael Felding (2009)

6 Ulrik Skram (2009) Forskningsudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006) Anders Perner (formand)(2012) Jørgen B. Dahl (2009) Nils Bjerregaard (2012) Hans Kirkegaard (2012) Claus Andersen (2012) Susanne Wammen (bestyrelsens repr.) Rune Sort (bestyrelsens repr.) Udv. for intensiv medicinsk terapi Susanne Iversen (formand)(2011) Susanne Ilkjær (2010) Jan Bonde (2011) Mette Østergaard (2012) Jens Schierbeck (DSIT) Nanna Reiter (DSIT) Katrin Thormar (DSIT) Bjarne Dahler-Eriksen (DSIT)(2013) Morten Bestle (SSAI) Anders Perner (ESICM) Neuroanæstesiudvalg Niels Juul (formand)(2012) Ken Jensen (2012) Margit Veien Stilling (2012) Kirsten Møller (2012) Obstetrisk anæstesiudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001) Charlotte Albrechtsen (formand)(2013) Lars Møller Pedersen (2010) Lone Furhmann (2012) Mette Gøttge Madsen (2012) Karina Bækby Houborg (2011) Kim Lindelof (2013) Bjørn Mygil (2013) Præhospital og akutmedicinsk udvalg Kim Garde (formand)(2010) Charlotte Barfod (2009) Dennis Køhler (2011) Jesper Hedegaard (2011) Torben Laustrup (2013) Nanna Kruse (2013)

7 Marianne Toftegaard (2013) Smerteudvalg Carsten Tollund (formand)(2012) Ole Mathiesen (2012) Eske Aasvang (2012) Thomas Enggaard (2010) Stephan Alpiger (2013) Thoraxanæstesiologisk udvalg Lisbeth Bredahl (formand)(2010) Lars Folkersen (2010) Marianne Kjær Jensen (2010) Helle Laugesen (2008) Uddannelsesudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007) Karen Skjelsager (formand)(2008) Hanne Tanghus Olsen (2008) Rikke Vita Borre Jacobsen (2012) Lars Kærgård (2013) 3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region: Mette Poulsen (2013) Nicola Groes Clausen (2008) Rune Sort (2012) Sigrun Kann (suppleant) Faste medlemmer: 3 PKL: Helle Thy Østergaard, Kirsten Bested, Svein Åge Rodt Hovedkursusleder: Doris Østergaard UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard ikke på valg (2011) Organisationskomité Årsmøde Vibeke Lind Jørgensen (koordinator) Steen Møiniche (videnskab) Revisorer (vælges hvert år) Morten Brinkløv Mogens K. Skadborg Niels Anker Pedersen (suppleant) Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år) Eva Weitling (2013)(DASAIMs repr.)

8 DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2009) Palle Toft (2008) adv. Keld Parsberg DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år) Ole Beck Sven Felsby Oberstinde Jensa la Cours Legat (vælges hvert 5. år, første gang 1988) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2010) Keld Parsberg (2003) Adv. Milica Zecevic (suppl.)(2010) UEMS og EBA (vælges hvert 4. år) Helle Thy Østergaard (2011)

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 Januar 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2012 20. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INDHOLDSFORTEGNELSE / KOLOFON LEDER... 3 DEBAT Kejserens nye klæder eller anden kurs for speciallægeuddannelsen? v/

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere