Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsforhold for en kvalitetskontrol"

Transkript

1 Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Timepriser og fastsættelse heraf Timeantallet Kvalitetskontrollantens udfærdigelse og fremsendelse af regningen Revisortilsynets betaling af kvalitetskontrollanten Revisortilsynets opkrævning af virksomheden Betalingsforhold for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder

2 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Timepriser og fastsættelse heraf Revisortilsynet fastsætter i henhold til 39 i bekendtgørelsen om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed 2 årligt en eller flere timepriser, som gælder for kvalitetskontrollanter. En kontrollant må opkræve en timepris, der er på niveau med den timepris, som den pågældende sædvanligvis tager, når vedkommende udfører erklæringsopgaver i henhold til 1, stk. 2, forudsat at kontrollanten er i stand til at fremlægge behørig dokumentation for, at denne timepris er opkrævet hos et passende antal kunder. Timeprisen skal være i overensstemmelse med den timepris, som er angivet i kvalitetskontrollantens oplysninger. Dokumentation skal kun indsendes, hvis Revisortilsynet anmoder derom. Timeprisen kan dog ikke overstige kr. For godkendte revisorer, der medvirker i en kvalitetskontrol, kan der opkræves den timepris, der er på niveau med den timepris, som den pågældende sædvanligvis tager. Timeprisen kan dog maksimum udgøre timeprisen for kontrollanten og skal være i overensstemmelse med de afgivne oplysninger. Det følger af god revisorskik, at en godkendt revisor ikke må tage urimelige honorarer. Kvalitetskontrollanten skal derfor være opmærksom på, at der ikke sammensættes et team, der er dyrere end nødvendigt. Kan kontrollanten ikke fremlægge behørig dokumentation for, at kontrollantens eller andre deltageres timepris for kvalitetskontroller tillige opkræves hos et passende antal kunder for erklæringsopgaver udført i henhold til revisorlovens 1, stk. 2, kan der maksimalt tages en timepris på 900 kr. De maksimale priser, der er eksklusiv moms gælder, indtil Revisortilsynet ændrer dem. Revisortilsynet kan i konkrete tilfælde give tilladelse til, at der opkræves højere priser end de nævnte maksimalpriser Timeantallet Kontrollanten opkræver betaling for det faktiske anvendte antal timer. Antallet af faktiske anvendte timer kan fravige det angivne forventede antal timer, som er godkendt af Revisortilsynet, når omstændighederne kræver det. Er fravigelsen i timetallet mere end 20 procent, skal kontrollanten altid fremsende en redegørelse herfor til Revisortilsynet. Redegørelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag Af 26. juni Bek. nr. 985 af 11. september

3 Revisortilsynet vil fremsende kopi af en sådan redegørelse til den kontrollerede revisionsvirksomhed. Revisortilsynet kan i øvrigt altid anmode kvalitetskontrollanten om at redegøre for forbruget af timer herunder tidsforbrug pr. deltager pr. dag samt arten af det udførte arbejde og andre udgiftsposter, der indgår i regningen Kvalitetskontrollantens udfærdigelse og fremsendelse af regningen Samtidig med erklæringen fremsender kvalitetskontrollanten, jf. 38, en regning, der dækker udgifter indtil fremsendelsen af erklæringen. Regningen skal indeholde en opgørelse over følgende: 1) Den direkte medgåede tid pr. kontrollant 2) Den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven 3) Timer anvendt på transport 4) Udlæg efter regning Kvalitetskontrollanten kan kun fakturere for det arbejde som følger af Revisortilsynets retningslinjer, eksempelvis udarbejdelse af erklæring og arbejdsprogrammer. Kvalitetskontrollanten kan ikke fakturere for udarbejdelse af en rapport over den gennemførte kvalitetskontrol med mindre dette er aftalt med Revisortilsynet forud for kvalitetskontrollen. Dækning af kvalitetskontrollantens eventuelle senere udgifter i forbindelse med Revisortilsynets sagsbehandling kan ske i forbindelse med Revisortilsynets afgørelse af sagen ved fremsendelse af endnu en regning. Betaling for yderligere medgået tid kan finde sted, når denne kan henføres til Revisortilsynets behandling af sagen og når den ikke er en følge af nedennævnte mangler og utydeligheder i kontrollantens arbejde. Betaling kan kun ske, såfremt arbejdet samlet set overstiger, hvad der kan betragtes som almindelig korrespondance vedrørende udførelsen af kontrolopgaven og eksempelvis svar på spørgsmål, der ikke kræver yderligere kontrolarbejdshandlinger fra kvalitetskontrollantens side. Yderligere medgået tid som følge af mangler eller utydeligheder i kontrollantens erklæring, arbejdspapirer, svar eller andet materiale, dækkes dog af kontrollanten selv. Revisortilsynet træffer i tvivlspørgsmål afgørelse herom. En regning skal være udformet som en E-faktura (kan udfyldes og fremsendes på En vejledning og eksempel på korrekt udfyldte felter og færdig faktura samt links kan findes i bilag samt på Revisortilsynets hjemmeside. De udgifter, der dækkes, fremgår af vejledningen og bekendtgørelsen. 3

4 1.4. Revisortilsynets betaling af kvalitetskontrollanten Når Revisortilsynet har modtaget regning samt eventuelt dokumentation for udlæg, betaler Revisortilsynet kvalitetskontrollanten det fulde beløb. Revisortilsynet foretager efter behov og stikprøvevist efterkontrol af dokumentation for afholdte udgifter. Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten kan aftale at udskyde betalingen. Såfremt regningen afviger væsentligt fra aftalen og ikke umiddelbart kan accepteres, træffer Revisortilsynet afgørelse herom efter høring af kvalitetskontrollanten, den kontrollerede revisionsvirksomhed samt eventuelt andre relevante parter Revisortilsynets opkrævning af virksomheden Revisortilsynet opkræver betalingen hos den kontrollerede revisionsvirksomhed. Hvis betalingen afviger mere end 20 procent fra aftalen, ledsages den af kvalitetskontrollantens redegørelse for afvigelsen. Kvalitetskontrollanten skal dog altid redegøre for ressourceforbruget, såfremt Revisortilsynet anmoder herom. Revisortilsynet kan vælge at opkræve betalingen af flere omgange. Omkostningerne til timer anvendt på transport og udlæg efter regning, opgøres årligt pr. 1. februar og fordeles forholdsmæssigt mellem de revisionsvirksomheder, der har haft en kvalitetskontrol året forinden på grundlag af antallet af tilknyttede revisorer pr. 1. januar i kontrolåret. Da betaling betragtes som en betingelse for kvalitetskontrol, vil manglende betaling blive betragtet som manglende underkastelse af kvalitetskontrol. Revisionsvirksomheden vil da blive oversendt til Erhvervsstyrelsen med henblik på sletning. 2. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder Erhvervsstyrelsen opkræver betaling for det faktiske anvendte antal timer. Der opkræves en gebyrpris på 950 kr. pr. time. Taksten for gebyret fastsættes, så der sikres dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger ved kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder. Gebyret er beregnet ud fra de anslåede årlige omkostninger ved kvalitetskontrol i PIE revisionsvirksomheder og opkræves pr. time anvendt til administration, udførelse og sagsbehandling m.v. af kvalitetskontrol i den enkelte PIE revisionsvirksomhed. I det omfang Erhvervsstyrelsen i konkrete tilfælde udpeger andre personer som kvalitetskontrollanter jf. 28, afholdes udgiften til disse kontrollanter af den kontrollerede virksomhed. 4

5 Der bliver ført et time-sagsregnskab for hver af de udførte kvalitetskontroller. Tidregistrering for on site PIE kontrollen starter, når udtrækning er sket. Dvs. i praksis på det tidspunkt, hvor udtrækningsbrevene skal skrives og udsendes. Herefter fortsætter tidsregistrering med planlægning og gennemførelse af kvalitetskontrol samt efterfølgende rapportering til revisionsvirksomheden og Revisortilsynet. Tidsregistrering på de enkelte kontroller ophører, når sekretariatet har udarbejdet indstilling til afgørelsesbreve til brug for Revisortilsynets afsluttende behandling af den gennemførte kvalitetskontrol. Når gebyret opkræves, opgør kontrollantteamet den direkte medgåede tid. 5

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere