DM s arbejdsprogram 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM s arbejdsprogram 2014"

Transkript

1

2 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 7 Styrket samarbejde med andre faglige organisationer... 7 Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter... 7 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser... 8 DM s ligestillingsindsats... 8 Ytringsfrihed og arbejdsmiljø... 8 Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet... 8 Pengestrømmene på universiteterne... 9 Sektorer og sektioner DM Offentlig DM Privat DM Forskning og videregående uddannelse DM Forskning og formidling Sektoren for Honorar-, timeløns- og deltidsansatte samt arbejdsledige DM Studerende DM Leder DM Freelancere og selvstændige Pensionistsektionen Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Forberedelse af OK DM på arbejdspladserne Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne Arbejdspladsindsats Rådgivning Evaluering af medlemsrådgivningen

3 Møder for medlemmer Joblab til ledige medlemmer Streaming af møder Fagligt forum Medlemstilbud om faciliterede netværk Formidling af dimittenders specialeviden: Specialer 2 Go Tilbud om konference til sprogmagistre Kommunikation, Presse og Magisterbladet Presseindsatsen Magisterbladet.dk DM på sociale medier Dm.dk's tilgængelighed på mobile platforme Organisering og fastholdelse Udvikling af hvervesamarbejdet med MA Rundringningskampagne til medlemmer Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave Hverveindsats på ungdomsuddannelser Indsats for dimittender Administrativt Kvalitetssikring af medlemsdata Administrativt samarbejde med DM s lejere

4 Indledning DM s arbejdsprogram beskriver DM s udviklingstiltag i 2014 og giver således et overblik over DM s udviklingsretning gennem de nye konkrete initiativer, der vil blive iværksat i Udover de aktiviteter, som er beskrevet i arbejdsprogrammet, vil DM s politiske og sekretariatsmæssige bagland samt DM s repræsentanter på arbejdspladserne i løbet af 2014 løse en række andre opgaver, som en del af den løbende indsats for at varetage medlemmernes interesser og skabe løsninger til arbejdslivet. Som det fremgår af DM s principprogram, arbejder DM efter en række overordnende politiske principper. Principperne danner udgangspunktet for DM s politiske prioriteringer og aktiviteter og dermed for arbejdsprogrammet. Principperne er: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt ansatte og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske kompetencer og kvalifikationer. Aftaleretten skal være kollektivt forankret. Der skal være kvalitet i arbejdet med medarbejderindflydelse, ytringsfrihed og ret til kontinuerlig selvvalgt kompetenceudvikling. Der skal være ligestilling, og barrierer for ligeløn skal synliggøres og fjernes. Alle medlemmer skal have adgang til en solidarisk og kollektiv pensionsordning. Der skal være akademisk frihed. Uddannelse til højeste niveau er en samfundsmæssig investering, som primært skal finansieres af det offentlige. Dette arbejdsprogram er godkendt af DM s repræsentantskab på Repræsentantskabsmødet 27. november Afrapporteringen fra opgaverne og aktiviteterne vil kunne læses i årsberetningen

5 Vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 5

6 Politik DM s politiske arbejde består af en række forskelige aktiviteter, hvor DM søger indflydelse gennem opinionsdannende tiltag og konkret politikpåvirkning. Fundamentet for DM s politik skabes gennem politikformulering i DM s hovedbestyrelse, sektorer og sektioner samt gennem analyser og undersøgelser. Politikken udmøntes gennem pressearbejde, debatindlæg, kampagner, konferencer, høringer, events, møder med ordførere, ministre og embedsmænd, lobbyarbejde og samarbejdsalliancer med andre organisationer om politiske emner. Nedenfor præsenteres de politiske indsatser, som DM fokuserer på i Indsatserne er opdelt i nye indsatser, og indsatser som er igangsat tidligere og fortsættes i Nye indsatser i 2014: Ledelse og styring DM arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer gennem en særlig opmærksomhed på, hvordan ledelse og styring praktiseres på offentlige og private arbejdspladser. DM arbejder desuden for at sikre, at DM ledere gives de bedste rammer og redskaber, som muliggør udøvelsen af god ledelse. DM forholder sig kritisk til de af tidens ledelsestrends, der har et overdrevent fokus på kontrol og detailstyring af medarbejdernes arbejdsopgaver. Den ledelsesfilosofi, der fremhæver økonomiske incitamenter, fx i form af bonusordninger eller resultatløn som det primære ledelsesredskab, vægter efter DM s mening fejlagtig kontrol fremfor tillid. DM er optaget af, hvordan man kan etablere flere demokratisk valgte fora på arbejdspladsen, og hvordan der skabes tillidsbaseret ledelse, der understøtter medarbejderne i at bruge deres faglige dømmekraft. De konkrete aktiviteter under det politiske indsatsområde ledelse og styring forventes at blive udfoldet på baggrund af den ledelsespolitik, der forventes at ligge klar i starten af Faglighed og medindflydelse Indsatsområdet faglighed og medindflydelse er DM s bud på, hvad der er væsentlige elementer i en ny ledelsesdagsorden, der giver plads til at medlemmerne kan få de nødvendige betingelser for at handle ansvarligt og bruge deres faglige dømmekraft. Der er ingen tvivl om, at indflydelse på eget arbejde giver øget arbejdsglæde og motivation. For DM s medlemmer handler medindflydelse i høj grad om respekten for den faglige dømmekraft. Derfor vil DM arbejde for at bevare medlemmernes ret til at udføre fagligt forsvarligt arbejde. DM vil involvere medlemmerne i arbejdet med at sikre faglighed og medindflydelse ved at bede dem bidrage med deres bud på og erfaringer med, hvordan man kan erstatte kontrol og styring med en tillidsbaseret styreform. Der vil være fokus på, hvad der skal til for at sikre fagligheden og medindflydelsen på de mange forskellige typer arbejdspladser, som DM s medlemmer er en del af. Dannelse i uddannelse DM mener, at uddannelse er andet og mere end kvalificering af kandidater til arbejdsmarkedet. En anden væsentlig del af uddannelsesinstitutionernes bidrag til samfundet er dannelse. DM forholder sig skeptisk til 6

7 det øgede fokus på at indrette uddannelserne efter arbejdsmarkedet. Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er væsentlige kulturbærende institutioner i samfundet og skal have rammer, der understøtter andre mål end effektivisering og besparelser. DM kæmper for kvalitative mål frem for kvantitative mål og mod kommercialiseringen af uddannelses- og forskningsverdenen. DM ønsker at styrke universiteternes rolle som vigtige meningsdannere og kulturbærere i det danske samfund. Konkret skal DM bidrage med forslag til en bæredygtig udvikling af uddannelsessystemet. DM skal desuden følge evalueringen af arbejdsmiljøet på universiteterne og byde in med, hvordan medarbejderindflydelsen kan styrkes. Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed DM forholder sig kritisk det øgede antal tidsbegrænsede ansættelser i den offentlige såvel som den private sektor. En stor del af de tidsbegrænsede ansættelser oprettes på bekostning af egentlige faste ansættelser, og det er en uhensigtsmæssig udvikling, som DM ønsker at sætte øget fokus på. Dels betyder tendensen en klar forringelse af ansættelsestrygheden for de pågældende medarbejdere, og dels kan arbejdsforløb med flere tidsbegrænsede ansættelser have negative konsekvenser for medarbejderens faglige og dermed også karrieremæssige udvikling. DM mener, at en tidsbegrænset ansættelse kun undtagelsesvis skal benyttes, og at vilkårene for medarbejdere, der er ansat i tidbegrænsede stillinger, skal forbedres. Styrket samarbejde med andre faglige organisationer Samarbejdet med andre faglige organisationer om aktuelle politiske sager, herunder også velfærdssamarbejdet, skal styrkes. Derudover skal DM sætte præg på Akademikernes politikudvikling inden for arbejdsmarkeds- erhvervs- uddannelses- og forskningsområdet og bidrage aktivt med forslag og viden i selve formuleringsfasen af politikken. Derved vil DM opnå at præge Akademikernes lobbyvirksomhed, som er en stor del af deres arbejde, og som DM s medlemmer bliver omfattet og påvirket af. DM skal også arbejde aktivt på at styrke betjening af blandede AC-klubber, der består af medlemmer fra forskellige akademiske organisationer. Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter DM erfarer, at udannelsesinstitutionerne oplever et stor pres på arbejdsmiljøet i disse år. I 2014 deltager DM aktivt i forberedelsen af en konference om det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne, som skal finde sted i marts Konferencen skal følges op af tillidsrepræsentanter og ledelser på de enkelte institutioner med initiativer til forbedringer af arbejdsmiljøet. Konferencen skal blandt andet komme med forslag til en begrænsning af det ubetalte merarbejde, som fraværet af arbejdstidsregler har medført, og som fremgår som et stort problem i alle de arbejdspladsundersøgelser, der er gennemført gennem de seneste år. DM deltager desuden i og bidrager til en stor europæisk undersøgelse i Education International regi om et supportive environment for forskere og undervisere. Rapporten fra denne undersøgelse forventes færdig i april 2014, og resultaterne herfra og fra den nationale konference skal bruges som afsæt for yderligere DM-initiativer, der også kan omfatte andre videregående uddannelsesinstitutioner, herunder krav ved OK15. 7

8 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser DM har i efteråret 2013 indledt en særlig satsning på ph.d.- området, som i løbet af 2014 vil resultere i en række aktiviteter målrettet ph.d. -studerende og færdiguddannede med en ph.d.-grad. Det er DM s målsætning at sende et stærkt signal til omverdenen om, at DM er den tonegivende organisation indenfor organisering og interessevaretagelse for ph.d.ere og ph.d.-studerende. Satsningen vil indeholde en række elementer med det formål at styrke interessevaretagelsen, rådgivningen og opmærksomheden om ph.d.ernes og ph.d.-studerendes vilkår, arbejdsliv og karriere. Dette vil ske gennem en række konkrete tiltag i form af konferencer, aktiviteter på ph.d. -arbejdspladser, mentorprogrammer, styrkelse af lokal interessevaretagelse, netværk, samarbejde med ph.d.- skoler og vejledere mm. Indsatser som fortsættes i 2014: DM s ligestillingsindsats Ligestilling er et aktiv, der bidrager til, at alle højtuddannedes kompetencer kommer i spil, og at demokratiske værdier er bærende i samfundet. DM arbejder kontinuerligt på at bedre vilkårene på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet for medlemmerne. DM integrerer derfor ligestilling i alle vores aktiviteter, hvad enten det drejer sig om konkret medlemsrådgivning, aktiviteter på uddannelsesstederne, politisk lobbyarbejde eller overenskomstforhandlinger. I 2014 fastholder DM fokus på at sikre fædre en selvstændig ret til barsel og fremme ligeløn mellem kvinder og mænd. DM s ligestillingsnetværk vil bidrage aktivt hertil, ligesom styregruppen for ligestillingsnetværket vil sætte fokus på kønsperspektivet i ledelse og styring. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø DM s arbejde med ytringsfrihed foregår primært gennem de igangværende ph.d.-projekter på RUC, som DM finansierer i samarbejde med BUPL. Ud over de løbende halvårlige afrapporteringer af fremdrift og resultater, arbejdes der med planlægning af en konference i 2014 om whistleblower-ordninger. Konferencen vil både omhandle allerede etablerede ordninger og perspektivere en kritik af ordningerne med henblik på fx at kunne undgå negative følgevirkninger som etablering af en stikkerkultur og en kontrolleret ytringsfrihed, hvor virksomhedsledelser via etablering af whistleblower- ordninger kan kontrollere de ansattes ytringer i offentligheden. Målet med konferencen er samtidig at skitsere tiltag, som fagforeninger kan iværksætte, der kan sikre ansatte og gør offentligheden bekendt med uhensigtsmæssig og uretmæssig forvaltning og anvendelse af samfundets, fx alternative whistleblower-ordninger. DM s muligheder for at sikre medlemmerne mod negative konsekvenser af at udnytte ytringsfriheden og modvirke selvcensur er hovedformålet med DM s støtte til de igangsværende ph.d. -projekter Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet I foråret 2014 færdiggøres undersøgelsen af globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet. Undersøgelsens resulterer i en overordnet kortlægning af globaliseringen på det akademiske arbejdsmarked. Undersøgelsen sætter fokus på globaliseringens betydning for magistres løn og ansættelsesvilkår i Danmark, som følge af tilstedeværelsen af udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser. Ligesom undersøgelsen også sætter fokus på globaliseringens betydning for magistrenes 8

9 beskæftigelsesmuligheder, som følge af udflytningen af magistres arbejdsopgaver og jobfunktioner. Undersøgelsen omfatter også en analyse af årsager og konsekvenser til relation til udviklingen. Undersøgelsen vil blive fulgt op af medlemsrettede aktiviteter og forslag til politiske initiativer, som kan forbedre rammerne og mindske uhensigtsmæssige konsekvenser på magistrenes løn og ansættelsesvilkår. Pengestrømmene på universiteterne DM skal i 2014 følge op på de seneste resultater af forskningsprojektet om pengestrømme og budgetlægning på universiteterne, som DM har arbejdet med siden 2010 og løbende har fulgt op på gennem forskellige indsatser. I 2014 vil projektets resultater omsættes i guidelines for TR og andre medlemmer af samarbejdsudvalg, så de bedre bliver i stand til at analysere budgetternes betydning for den konkrete udvikling på universiteterne. Indsatsen vil bestå i at udbrede kendskabet til de nye guidelines og påvirke ledelserne på universiteterne og bevilgende myndigheder til at øge gennemskueligheden af budgetterne og sikre, at bevillingerne i så høj grad som muligt kanaliseres hen til kerneaktiviteterne inden for undervisning og forskning. 9

10 Sektorer og sektioner DM består af en række sektorer og sektioner, som dækker forskellige ansættelsesområder. Mange af DM s politiske initiativer udspringer fra sektorernes og sektionernes arbejde, og hver sektor og sektion udarbejder et bidrag til DM s arbejdsprogram med en oversigt over sektorens/sektionens aktiviteter i Bidragene kan læses i dette kaptitel. DM Offentlig DM Offentlig vil i 2014 udbygge kontakten til sektorens medlemmer gennem medlemsrettede aktiviteter. Målet er at få politisk input fra medlemmerne samt at fastholde medlemmerne og synliggøre blandt kollegaerne, hvad DM kan tilbyde. De medlemsrettede aktiviteter har derfor både fagligt og underholdende indhold. Årets medlemskonference for DM Offentligs medlemmer vil sætte fokus på embedsmandsrollen i krydspres mellem faglighed og en politisk styret hverdag. Fyraftensmøderne vil adressere behovet for at diskutere arbejdsmiljø, lønpolitik eller andre ansættelsesvilkår, men målet er også, at DM Offentligs bestyrelse kan indhente tilbagemeldinger fra medlemmerne om, hvilke emner medlemmerne synes, DM Offentlig skal arbejde med. Tillidsrepræsentanterne (TR) er en væsentlig del af interessevaretagelsen, og DM Offentlig vil arbejde med at udbygge kontakten til tillidsrepræsentanterne og skabe rum for erfaringsudvekling. Formålet er at ruste tillidsrepræsentanterne bedre til hvervet og give dem lyst til at fortsætte arbejdet. DM Offentlig vil også arbejde for at øge TR-dækningen. På DM Offentligs TR-årsmøde har tillidsrepræsentanterne mulighed for at mødes på tværs af arbejdspladser og lade sig inspirere af det, der er fælles, og det der er forskelligt. Ved de lokale og regionale TR-møder vil fokus være mere snævert og ligge tættere på konkrete arbejdspladsrelaterede problemstillinger. På de indre linjer i DM vil DM Offentlig i 2014 søge at udbygge samarbejdet med de andre sektorer til gavn for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Konkrete aktiviteter i 2014: Medlemsrettede aktiviteter Nytårskur, som både skal underholde og give fagligt input. Medlemskonference om DMO er ansat i politisk styrede organisationer. Netværk for medlemmer, der er kommet dårligt ud af et ansættelsesforhold på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Medlemsmøder, fyraftensmøder i DM s lokaler og på arbejdspladserne. Understøtte, at medlemmer hverver medlemmer. 10

11 TR-rettede aktiviteter TR-årsmøde. Lokale/regionale TR-møder. TR-udviklingssamtaler. TR-dagbog på LinkedIn. Understøtte TR-hvervning og fastholdelse. DM Privat DM Privat vil arbejde for at styrke kontakten til medlemmerne og medlemmerne imellem. DM Privat vil engagere sig i medlemmernes arbejdshverdag, styrke deres arbejdsglæde og arbejdskvalitet blandt andet ved at skabe større bevidsthed om de krænkelser og barrierer, medlemmernes udsættes for på deres arbejde. Indsatsen vil blandt andet ske gennem større kontakt til de private arbejdspladser og gennem flere også specifikke brancherelaterede medlemsmøder. DM Privat vil arbejde for at forbedre medlemmernes ansættelsesvilkår ved at få ændret den forældede funktionærlov, så der bliver større tryghed i ansættelsen og øremærket barselsorlov til partneren. DM Privat vil også arbejde for at styrke ytringsfriheden på det private arbejdsmarked og for at forbedre vilkårene for ledige magistre. DM Privat vil sejle op imod arbejdsgivernes offensiv og arbejde for at få dannet flere arbejdspladsklubber og for at få flere og bedre overenskomster. DM Privat vil arbejde på yderligere at styrke privatansatte DM eres anseelse på arbejdsmarkedet og samarbejde med andre akademikerorganisationer for at styrke presset på at få ændret funktionærloven, virksomhedsoverdragelsesloven, barselslovgivningen og lovgivningen om ytringsfrihed og erhvervsbegrænsende klausuler. Konkrete aktiviteter i 2014: Igangsætning af et arbejdspladsprojekt i form at et pilotprojekt, der har til formål at organisere faglige og fagpolitiske arrangementer på arbejdspladserne som indgang til etablering af faglig aktivitet på arbejdspladser, der ikke har en overenskomst. I forbindelse med overenskomstfornyelser på en række større og mindre arbejdspladser vil DM Privat arbejde aktivt for at kunne påvirke forhandlingerne således, at medlemmernes vilkår trods de forventede stramme rammer, forbedres, og der kan dæmmes op mod eventuelle krav om forringelser og individualiseringer. Fortsætte undersøgelse af forskellen på overenskomstdækkede og individuelt ansatte medlemmers ansættelsesvilkår. Udvikling af DM Privat app. Udsende DM Privatstyrede nyhedsbreve. Nytårskur for medlemmerne. Sommermøder for medlemmerne. 11

12 Brancherelaterede medlemsmøder og branchedage sammen med andre akademikerorganisationer. Akademikerseminar for klubbestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner i private virksomheder på tværs af akademikerorganisationerne. Danne flere klubber og få flere kontaktpersoner. Udvide bestyrelsesaktiviteter med interesserede medlemmer. Deltage i DM-aktiviteter omkring Det tredje arbejdsmarked. Iværksætte medlemsundersøgelser, der kan skabe et politisk pres, styrke privatansatte anseelse på arbejdsmarkedet og give anledning til selvrefleksion og medlemsdebatter. DM Forskning og videregående uddannelse DM Forskning og videregående uddannelse vil arbejde for at øge den offentlige og politiske opmærksomhed på, at medbestemmelse, forskningsfrihed og indflydelse på eget arbejde er nødvendigt for at sikre kvaliteten af uddannelser og forskning. DM Forskning og videregående uddannelse vil i 2014 fastholde fokus på, at bevillingssystemerne og øvrige rammevilkår skal sikre, at universiteter, professionshøjskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner under sektoren har tilstrækkelige og forudsigelige rammer for udførelse af deres opgaver og forpligtelser. DM Forskning og videregående uddannelse vil arbejde med implementering af nye regler om stillingsstruktur og arbejdstid ved professionshøjskoler og erhvervsakademier og ny stillingsstruktur ved universiteterne. Endvidere vil sektoren arbejde for forbedrede og tidssvarende stillingsstrukturer på de kulturministerielle forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Som et særligt indsatsområde i 2014 vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde med de ændrede vilkår for arbejdstilrettelæggelse i undervisning- og forskningssektoren. Herunder et særligt fokus på den nye rolle for tillidsrepræsentanterne, der må være konsekvensen af, at ledelserne centralt og lokalt synes at være gået fra en aftalebaseret til en dialogbaseret inddragelse af tillidsrepræsentanterne (TR). Potentialet i samarbejdsrelationerne mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal være et særskilt område, der også skal inddrages i analyser af mulige synergier mellem dette område nationalt og EI s europæiske forskningsprojekt om udviklingen af et supportive environment for staff ved videregående uddannelsesinstitutioner. I forhold til økonomi og styring vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for, at: bevillingssystemet bliver stadigt mere gennemskueligt, forudsigeligt, flerårigt og ubureaukratisk, så det sikrer de bedst mulige rammer for institutionerne. der skal være tilstrækkelige basisbevillinger til forsknings- og udviklingsforpligtelserne. at uddannelsestaxametrene skal forhøjes, så de dækker de reelle udgifter til undervisningsaktiviteterne. 12

13 påpege uhensigtsmæssige konsekvenser af outputbaserede styringsinstrumenter generelt og specielt udviklingskontrakternes indvirkning. udbrede viden og opmærksomhed om, hvorledes internationale kvalitetsstandarder implementeres og påvirker uddannelse og forskning i Danmark, herunder forskere og underviseres arbejdsvilkår. synliggøre effekterne af øget konkurrenceudsættelse af forskningsmidler. I forhold til medarbejderindflydelse vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for at: sikre forskningsfrihed, medarbejderindflydelse og medbestemmelse gennem institutionslovene og institutionernes vedtægter. universitetslovens krav til universiteternes vedtægter om medarbejderindflydelse udformes mest hensigtsmæssigt og anvendes til at øge medbestemmelsen. styrke den kollektive medarbejderindflydelse gennem en fortsat udbygning af TR-dækningen og supportering af TR samt arbejdet i SU og kollegiale organer. I forhold til udvikling af løn og øvrige vilkår vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for at: forbedre tillæg på de videregående uddannelsesinstitutioner og sikre tillæg på øvrige uddannelsesinstitutioner under sektoren. understøtte medlemmer, tillidsrepræsentanter m.fl. i forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur og nye arbejdstidsregler ved professionshøjskoler og erhvervsakademier. understøtte medlemmer, tillidsrepræsentanter m.fl. i forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur ved universiteterne. forbedre vilkårene for timelønnede ansatte med særlig vægt på universitetsområdet. områder uden aftaledækning overenskomstdækkes, fx folkehøjskoleområdet. modarbejde kommunal udlicitering af sprogskoleområdet og arbejde for større ansættelsestryghed på området. Konkrete aktiviteter i 2014: Inddragelse af tillidsrepræsentanter herunder særligt TR-møder i landsklubberne. Tilbud om møder på arbejdspladserne om aktuelle faglige debatemner som fx it-baseret undervisning og blended learning, dannelsesaspektet i uddannelserne, kvalitet i uddannelserne og evalueringer, akkreditering, attraktive arbejdsvilkår for underviserne og deres løbende kontakt til de studerende. Fastholde og udbygge kontakt til folketingspolitikere, meningsdannere og andre interessenter på området. Artikler og debatindlæg. Kontakt med Moderniseringsstyrelsen og ressortministerier mellem overenskomstperioderne. Bidrage til OK13-projektet om arbejdsmiljø på universitetsområdet og EI s projekt om udvikling af et supportive environment for staff. Indgå tværgående samarbejde med øvrige organisationer om nye vilkår for arbejdstilrettelæggelse i undervisnings- og forskningssektoren. 13

14 DM Forskning og formidling Kontakter med tillidsrepræsentanter på det kommunale og det selvejende museumsområde har gjort det klart, at mange tillidsrepræsentanter ikke systematisk informeres om, hvem der ansættes og afskediges, ligesom der heller ikke i alle tilfælde foreligger relevante data for lønforhandlinger ved nyansættelser, ved lokale stillingsskift, og ved de årlige lønforhandlinger. Herved vanskeliggøres tillidsrepræsentantens arbejde, og det må antages, at en del lønforhandlinger foregår uden tillidsrepræsentantens medvirken. Ved et større antal lokalmuseer er der ikke valgt en tillidsrepræsentant. Da mange museer er fusioneret, er grundlaget for valg af tillidsrepræsentant til stede. Det er væsentligt, at sådanne valg finder sted, idet en række forhold, som angår medlemmernes ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår, ikke er i overensstemmelse med hverken regelsæt eller DM s politik. Karrierevejene for magistre på hospitalsområdet opfattes som uigennemskuelige. Som konsekvens af, at det ikke er lykkedes ved OK 2008 og OK 2011 at indgå en aftale med Danske Regioner om en stillingsstruktur, er der - med midler fra et personalepolitisk projekt, aftalt med Danske Regioner ved OK hen over sommerferien gennemført en undersøgelse på Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsens sigte har blandt andet været at identificere barrierer og muligheder for at anvende de eksisterende karriereveje. Det er bestyrelsen for DM forskning og formidlings mål at forbedre tillægsforholdene på lokalmuseerne i konsekvens af de krav, som museumsloven af december 2012 stiller med hensyn til den museale forskning. Bestyrelsen har i 2013 udarbejdet en tillægsstruktur, der blandt andet opererer med forskellige ansættelseskategorier med dertil hørende tillægsbeløb. Strukturen er offentliggjort på DM s hjemmeside. Konkrete aktiviteter i 2014: Kortlægning af omfang, fremgangsmåde og indhold i relation til arbejdsgiversidens information om forhold, som er relevante i forhold til den lokale løndannelse. Kortlægningen vil tilvejebringe et datagrundlag, som kan nyttiggøres i form af dels en vejledning til tillidsrepræsentanter, dels udformningen af et eller flere krav ved OK Medlemsmøder på lokalmuseerne med det formål at motivere medlemmer til at påtage sig tillidshverv på arbejdspladserne. Møder med tillidsrepræsentanter og medlemmer på hospitalsområdet med det formål at etablere lokale ordninger om karriereforløb for magistre på hospitalsområdet på baggrund af anbefaling ved Danske Regioner og Akademikerne. Udarbejde pjece og afholde møder med tillidsrepræsentanter på lokalmuseumsområdet med henblik på at gennemføre en fælles norm på lokalmuseumsområdet for, hvorledes tillægsdannelsen finder sted. 14

15 Sektoren for Honorar-, timeløns- og deltidsansatte samt arbejdsledige Sektoren vil arbejde for at forbedre de generelle løn- og ansættelsesforhold for honorar- og timelønnede, projektansatte, korttidsansatte, vikarer og deltidsansatte. Sektoren vil desuden arbejde for at forbedre samfundets arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, udvide det akademiske arbejdsmarked samt understøtte medlemmerne netværk internt i sektoren og på tværs af sektorerne. Konkrete aktiviteter i 2014: Happenings, der sættes fokus på jobsøgendes vilkår og højtuddannedes udfordringer på det danske arbejdsmarked. Medlemsseminarer. Interessegrupper omkring jobsøgning inden for specifikke brancher, herunder understøtte medlemmernes netværk med medlemmer fra andre sektorer. Lokale medlemsmøder i København, Odense, Aarhus og Aalborg med det formål at rekruttere medlemmer til det politiske niveau og understøtte medlemmernes oplevelse af at være med i et fællesskab, der arbejder for at forbedre de nuværende forhold på arbejdsmarkedet. Årlig generalforsamling med medlemsinvolverende indslag, der sikrer aktive medlemmer og motiverer, at flere stiller op til politiske poster. Udskrivning af prisopgave, der sætter fokus på et aktuelt problem i den arbejds- og beskæftigelsesmæssige situation. Nyhedsbreve om aktuelle emner inden for beskæftigelsesområdet. DM Studerende DM studerende vil i 2014 arbejde målrettet for, at flere universitetsstuderende får kendskab til fagbevægelsen og især DM. Universitetsstuderende skal vide, hvad en fagforening kan tilbyde og have større viden om rettigheder på arbejdsmarkedet særligt for studiejob og praktik. Der er en række problematikker omkring universitetspraktik, som DM Studerende mener, at universiteter og arbejdsgivere bør forholde sig til. DM Studerende vil øge studerendes kendskab til fagbevægelsen og rettigheder på arbejdsmarkedet gennem kommunikationen med medlemmerne - både på hjemmesiden, facebook, i skriftligt materiale og gennem universitetsorganisatorerne. Desuden vil DM Studerende arbejde for større synlighed ved aktivt at debattere universitetsstuderendes forhold og dermed stå som en stærk stemme for studerende. DM Studerende vil - gennem samarbejde på tværs af DM s sektorer - arbejde for bedre undervisnings- og arbejdsforhold på universiteterne og forbedre vilkårene for kvalificerede, forskningsbaserede undervisningstimer. DM Studerende vil desuden på bestyrelsesniveau samarbejde med andre akademikerorganisationer med 15

16 det formål at stå stærkere og blive hørt, når Akademikere arbejder med spørgsmål, som vedrører studerende. Konkrete aktiviteter i 2014: Arrangementer, der sætter fokus på løn og arbejdsvilkår for studerende og derigennem konkretiserer, hvad man kan bruge en fagforening til. Samarbejde med fagråd, studenterorganisationer og medlemmerne om arrangementer og aktiviteter lokalt på universiteterne. Samarbejde med andre akademikerorganisationer. Arrangementer om det gode studieliv Oplyse om DM s politik gennem alle relevante kommunikationskanaler til studerende, universiteter, arbejdsgivere, presse og samarbejdspartnere Undersøge/afdække omfanget og forholdene for praktik for universitetsstuderende. Sætte fokus på praktikforhold for universitetsstuderende både internt i DM, i Akademikerne og i pressen. DM Leder Ledersektionen vil i 2014 fortsat arbejde for at synliggøre ledere internt i DM s organisation og herunder aktivt indgå i dialog med andre dele af DM s organisation blandt andet i forbindelse med debat om DM i fremtiden og en DM-politik for ledelse. Sektionen vil styrke DM s profil som en forening, der organiserer ledere på lige fod med medlemmerne, der ikke er ansat som ledere. I den forbindelse vil sektionen arbejde for, at DM formulerer en politik for medlemmer, der er ansat som ledere, idet politik for ledere ikke er en integreret del af DM s arbejdsmarkedspolitik. DM Leder vil derfor i 2014 arbejde for, at DM får en selvstændig politik for ledere. Ikke mindst fordi ledersektionen har et stigende medlemstal og med tilfredshed kan konstatere, at langt færre medlemmer end frygtet, vælger at overgå til andre organisationer - som fx djøf, der markedsfører sig kraftigt som de førende organisationer for ledere. På trods af denne positive konstatering, er det vitalt, fortsat at markere DM Leder, så fremgangen kan forstærkes yderligere. Konkrete aktiviteter i 2014: Bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar. Deltage aktivt i DM s politiske organer - DM s repræsentantskab, DM s bladudvalg, DM s overenskomst- og arbejdspladsudvalg og DM s fastholdelses- og hverveudvalg. Kvartalsvise nyhedsbreve med politiske udmeldinger, vejledning vedrørende løn mv., samt markedsføring af DM Efteruddannelses tilbud, som er relevante for sektionens medlemmer. Årlig lederdag i et udvidet samarbejde med andre akademikerorganisationer (psykologer, arkitekter, jordbrugsakademikere m.fl.). 16

17 Fyraftensmøde om ledelsesspecifikt emne. Fortsætte det gode samarbejde med de andre organisationer vedr. morgenmøder for ledere i såvel København som Aarhus. DM Freelancere og selvstændige DM sektion for freelancere og selvstændige vil fortsætte det politiske arbejde for at forbedre arbejds- og vækstvilkår for sektionens medlemmer. I 2014 vil den politiske debat om vækstinitiativer og iværksættervilkår være centrale elementer. DM Freelancere og selvstændige vil i det perspektiv fortsætte og udbygge samarbejdet med andre organisationer, som beskæftiger sig med selvstændige og freelanceres arbejdsvilkår. DM Freelancere og selvstændige vil skabe rammerne for, at flere ser det som mulighed at starte som selvstændig, og sektionen vil arbejde for et arbejdsmarked med bedre muligheder for iværksætteri gennem partnerskaber og et mere vækstvenligt dagpengesystem. DM freelancere og selvstændige har i 2013 arbejdet med at tilbyde medlemmerne virtuelle løsninger, blandt andet diskussionsfora og virksomhedsinformation. Disse tiltag vil sektionen følge op på og videreudvikle i Konkrete aktiviteter i 2014: Danne interne netværk for medlemmer, der i fællesskab kan finde fordele og faldgruber i det at være selvbeskæftiget. Opfølgning på etablerede kontakter til Dansk Journalistforbund og djøf s sektioner for freelancere og selvstændige. Udvide sektionens netværk med organisationer, der deler adresse med DM freelancere og selvstændige. Konference i samarbejde med andre organisationer. Opfølgning på erfaringer med at dele kompetencer. Medlemsseminar. Opfølgning og udvidelse af profildatabase. Pensionistsektionen I 2014 vil pensionistsektionen fortsætte arbejdet med at synliggøre pensionisterne som medlemsgruppe og udvikle eksisterende og nye initiativer. Pensionistsektionen vil desuden fortsætte arbejdet for en mere synlig fastholdelsespolitik, herunder overgangsordninger for medarbejdere over 55 år, samt en udbygning af de seniorordninger, der allerede eksisterer. Pensionistsektionen vil også lade sin stemme høre i den offentlige debat blandt andet gennem samarbejde med andre pensionistsektioner i akademikerkredsen. 17

18 Pensionistsektionen vil arbejde for at befæste pensionisters tilhørsforhold til DM ved at informere om DM s tilbud og tilbyde interessante aktiviteter på det sociale og kulturelle område gennem regionale pensionistklubber. pensionistsektionen vil desuden skabe netværk for de medlemmer, som bor uden for de eksisterende klubbers aktionsradius. Mange udenlandske akademikere og studerende savner støtte til at finde sig til rette i det danske samfund og savner ofte information om DM. Blandt pensionistsektionens medlemmer er der interesse for at yde en indsats som sociale og kulturelle guider. Magisterbladet er den vigtigste platform for pensionistsektionen, ikke mindst fordi de regionale klubbers tilbud annonceres løbende. Pensionistsektionen vil arbejde for at udvikle kommunikation og debat i Magisterbladet og på Pensionistsektionens hjemmeside for at styrke kontakten til medlemmerne og gøre sektionen mere synlig. Konkrete aktiviteter i 2014: Medlemsmøde. Årligt møde med klubbernes bestyrelser. Etablere kontakt til uddannelsen for tillidsrepræsentanter med henblik på at sikre opmærksomhed om de særlige forhold for medlemmer over 55 år. Understøtte oprettelse af netværk for medlemmer af sektionen. Gennemføre klubbernes forårs- og efterårsprogram med mange tilbud på højt niveau. Fortsætte arbejdet med hvervning ogfastholdelse af medlemmer på vej til efterløn eller pensioniststatus. Udvikle sektionens hjemmeside til at være mere attraktiv og interaktiv. Arbejde på at få mere pensionistrelevant stof i Magisterbladet. Udbygge kontakten til andre akademikerpensionistforeninger. Udføre frivillig indsats i forhold til udenlandske akademikere. 18

19 Overenskomster og forhandlinger DM varetager kollektive overenskomster på det offentlige og private arbejdsmarked. I 2014 skal flere større overenskomster på det private arbejdsmarked fornys og udfaldet af de private overenskomster må forventes at have en vis afsmittende effekt på forhandlingerne på det offentlige område. I 2014 starter også arbejdet med at forberede fornyelse af de regionale, kommunale og statslige overenskomster i Udviklingstiltag i 2014: Styrkelse af DM s overenskomstarbejde DM vil opnå flere private overenskomster og en endnu stærkere position i forhandlingsfællesskabet på det offentlige område. DM s sekretariatet sætter derfor i 2014 fokus på at styrke DM s indsats ved forhandling af overenskomster. Indsatsen vil konkret foregå gennem nedsættelse af en arbejdsgruppe i sekretariatet, som består af kompetencer fra såvel det offentlige som det private overenskomstområde. Gruppens arbejde ledes af DM s forhandlingsdirektør og har til formål at styrke den kollektive interessevaretagelse og identificere synergier mellem den private og offentlige kollektive interessevaretagelse. Tiltaget forventes at styrke DM s varetagelse af medlemmernes interesser og DM s indflydelse på udvikling af arbejdsmarkedet. Forberedelse af OK 2015 DM vil løbende i 2014 arbejde med forberedelsen af OK Medlemmerne vil blive involveret i kravsformuleringen på en ny måde, og kravsudvælgelsesprocessen vil blive integreret med DM s styrkede indsats på arbejdspladserne. Derudover vil DM koncentrere presse- og kommunikationsindsatsen omkring nøje udvalgte emner, der vil blive profileret kraftigt som et led i forberedelsen af OK 15. Tiltaget forventes at styrke DM s position og indflydelse på resultatet af OK 15. Resultaterne fra en tværgående undersøgelse blandt akademikerorganisationerne om det psykiske arbejdsmiljø, som skal foretages i 2014, og resultaterne fra konferencen om det psykiske arbejdsmiljø især med hensyn til arbejdstidspørgsmål, skal indgå i fastlæggelsen af DM s krav. Som optakt til forhandlingerne skal DM være offensiv i den offentlige kommunikation og kommunikationen til medlemmerne om deres arbejdsvilkår og vores krav til forbedringer. DM på arbejdspladserne DM s indsats på arbejdspladserne udføres i høj grad af DM s forskellige repræsentanter, hvor tillidsrepræsentanterne udgør den største gruppe. DM vil i 2014 styrke sin indsats på arbejdspladserne ved at udvikle støtten til repræsentanterne og ved at iværksætte offensive og opsøgende tiltag i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant/ arbejdspladsrepræsentant, der kan synliggøre DM på arbejdspladserne og øge antallet af repræsentanter på arbejdspladser, hvor DM står uden repræsentation. På det offentlige område vil indsatsen især være møntet på at etablere flere tillidsrepræsentantfunktioner, og på det private 19

20 område vil DM også arbejde på at etablere andre repræsentantfunktioner som fx kontaktpersoner og arbejdsmiljørepræsentanter. Udviklingstiltag i 2014: Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne I 2014 iværksætter DM en række tiltag, der har til formål at rekruttere flere repræsentanter på arbejdspladserne, øge repræsentanternes indflydelse samt styrke medlemsfællesskaberne på arbejdspladserne. Tiltagene er tilrettelagt ud fra en strategi for DM s fremtidige indsats på arbejdspladserne, som DM har formuleret i Strategien lægger op til, at DM skal arbejde offensivt og opsøgende for at etablere flere repræsentanter på arbejdspladserne, herunder også øvrige repræsentanter udover tillidsrepræsentanter. På overenskomstdækkede arbejdspladser er målet at få valgt en egentlig tillidsrepræsentant, mens der på mange private arbejdspladser må sikres anden form for repræsentation. Derudover skal støtten til repræsentanterne styrkes gennem udvikling af nye tilbud, fx netværksgrupper og udviklingssamtaler, stærkere centrale politiske udmeldinger om aktuelle sager, en eventuel redefinering af tillidsrepræsentantrollen og en øget tilknytning mellem arbejdsmiljørepræsentanter og DM s politiske ledelse og sekretariat. Tiltagene forventes at styrke DM s varetagelse af medlemmernes interesser på arbejdspladsen og synliggøre DM, hvilket har en positiv effekt på organisering og fastholdelse af medlemmer. Arbejdspladsindsats I 2014 vil DM, som et led i styrkelse af synlighed og indflydelse, systematisk identificere og opsøge strategisk vigtige arbejdspladser. DM s sekretariatet vil kontakte arbejdspladserne og tilbyde et besøg, hvor vi informerer om relevante ydelser og medlemstilbud. Hvis DM har en tillidsrepræsentant eller en kontaktperson på arbejdspladsen koordineres besøget med denne.tiltaget er et led i en mere proaktiv indsats for at komme i kontakt med medlemmerne på arbejdspladserne, synliggøre DM's indsats og ydelser samt organisere nye medlemmer der, hvor det er muligt. Rådgivning Medlemmerne kan søge rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, karriere og arbejdsliv i DM s sekretariat og hos den lokale tillidsrepræsentant. Rådgivningen fra DM s sekretariat foregår telefonisk og gennem rådgivningsmøder, fx i forbindelse med karrieresamtaler, samt gennem information på dm.dk og kommunikation i DM s linkedin-grupper. Endelig rådgiver DM s konsulenter også i forbindelse med medlemsmøder i DM s lokaler og på arbejdspladserne. Inden for rådgivning om løn og ansættelse har medlemmerne adgang til en generel rådgivningsfunktion samt specialister med særlig viden inden for medlemmets ansættelsesområde og ansættelsesvilkår. 20

21 Medlemmer, hvis arbejdsevne er truet på grund af akut sygdom, kroniske lidelser, arbejdsskader, stress eller ledighed, kan søge rådgivning hos DM s socialrådgiver med henblik på at afklare mulighederne i arbejdsmarkedssystemet og få støtte og bistand til konkrete sager. Medlemmer, som der har været ude for usaglige afskedigelser, chikane, mobning, stress eller udbrændthed, tilbydes psykologbistand, som kan afhjælpe følgerne af de dårlige arbejdsmiljøsituationer, de har været udsat for. Udviklingstiltag i 2014: Evaluering af medlemsrådgivningen DM fokuserer løbende på at sikre kvalitet og service i medlemsrådgivningen. I 2014 vil sekretariatet gennemføre en undersøgelse, der evaluerer medlemmernes oplevelse af kvalitet og service i medlemsrådgivningen. Evalueringens resultater skal anvendes til at målrette DM s rådgivning til medlemmerne yderligere. Tiltaget forventes at udvikle DM s service og vil dermed have en positiv effekt på fastholdelse af medlemmer. Møder for medlemmer DM tilbyder medlemmerne at deltage i en række forskellige møder, der informerer om nyttig viden, perspektiverer aktuelle sager og inspirerer til udvikling indenfor arbejdslivet. Mødernes emner spænder vidt inden for overordnede temaer: politik, løn, ansættelse, fag og karriere. Udviklingstiltag i 2014: Joblab til ledige medlemmer I 2014 etableres et joblab, hvor ledige, jobsøgende medlemmer tilbydes forskellige oplæg, arrangementer og sparring. Formålet er at formidle nye perspektiver og værktøjer i jobsøgningen og medlemmets egne styrker og ressourcer vil være i fokus. Tilbuddene i joblab vil være en blanding af åbne tilbud og tilbud som forudsætter tilmelding. Faciliteringen varetages primært af DM-konsulenter og i mere begrænset omfang i et samarbejde med MA.Tiltaget forventes af have en positiv effekt på fastholdelse af DM s medlemmer og vil understøtte DM s position som en attraktiv karriere sparringspartner, der har et solidt kendskab til medlemmernes arbejdsmarked. Streaming af møder DM vil i 2014 afprøve mulighederne for at streame DM s medlemsmøder, så medlemmerne får digital adgang til møderne uafhængigt af tid og sted. Streaming vil øge rækkevidden af DM s tilbud og imødekomme medlemmernes ønske om at bruge tilbuddene uafhængigt af geografisk placering og tidsmæssige begrænsninger. I udviklingen af konceptet vil der blive taget højde for sikring af ophavsrettigheder og etiske retningslinjer. Optagelserne vil konkret blive placeret i et videobibliotek, som supplement til artikelserierne på dm.dk. I foråret 2014 vil sekretariatet eksperimentere med

22 pilotoptagelser og i efterår 2014 vil udvalgte fyraftensmøder blive streamet, baseret på erfaringer fra foråret Tiltaget forventes at have en effekt i relation til organisering og fastholdelse af medlemmer, da tiltaget øger tilgængeligheden af de tilbud, som afspejler medlemmernes faglige identitet. Fagligt forum DM har siden 2011 fokuseret på at opbygge en stærk faglig profil, så DM er et vedkommende fagligt forum, hvor medlemmerne indgår i fællesskaber inden deres faglige og professionelle arbejdsliv. DM s faglige tilbud evalueres ved udgangen af 2013, og i 2014 vil Fagligt forum blive justeret ud fra evalueringens anbefalinger. Udviklingstiltag i 2014: Medlemstilbud om faciliterede netværk Sekretariatet erfarer, at mange medlemmer efterspørger netværksunderstøttende aktiviteter i forbindelse med faglige input. Konkret efterlyser medlemmerne møderækker med faciliterede fagdiskussioner, der danner ramme for erfaringsudveksling og netværksdannelse medlemmerne imellem. DM vil i 2014 afprøve netværkskoncepter og facilitere netværksgrupper med fælles faglig og geografisk afsæt. I første halvdel af 2014 vil sekretariatet udvikle og afprøve koncepter, som kan videreføres i efteråret Tiltaget forventes af have en positivt effekt på fastholdelse af DM s medlemmer og vil understøtte DM s position som et attraktivt fagligt forum for medlemmerne. Formidling af dimittenders specialeviden: Specialer 2 Go DM vil i 2014 invitere dimittender til at formidle deres specialeviden gennem DM. Konkret vil DM give dimittender mulighed for at publicere uddrag fra deres specialer i Fagligt forum på dm.dk. Ligesom dimittender også får mulighed for at afholde oplæg på baggrund af deres specialeviden på særlige Specialer 2 Go -medlemsmøder. Tiltaget forventes at have en effekt i forhold til fastholdelse af dimittender og vil understøtte DM s position som fagligt forum, hvor medlemmerne aktivt inspirerer hinanden og deler viden og erfaringer. Tilbud om konference til sprogmagistre DM afholder i 2014 en konference, målrettet DM s sprog- og kommunikationsmedlemmer med det formål at stille et relevant tilbud til rådighed for sprogmagistre, som har et sprogligt frem for et journalistisk omdrejningspunkt. Tiltaget forventes at have en positivt effekt på organisering og fastholdelse af sprog- og kommunikationsuddannede. 22

23 Kommunikation, presse og Magisterbladet DM kommunikerer gennem en række kanaler: Presse, medlemsblade (Magisterbladet og sektorblade), dm.dk, facebook, LinkedIn, nyhedsbreve, pjecer og kampagner. Formålet med DM s presseindsats er at synliggøre DM i den offentlige debat og påvirke politikudvikling. Pressearbejdet kanaliseres primært gennem nyheder på dm.dk, debatindlæg i landsdækkende aviser samt pressearbejde i aviser, netmedier, radio, tv mv. Sidstnævnte foregår ved udtalelser og kommentarer på dagsaktuelle emner eller problemstillinger, som DM fx gennem egne undersøgelser søger at sætte på dagsordenen. Formålet med Magisterbladet og sektorblade er at informere, perspektivere, skabe debat og påvirke beslutningsprocesserne inden for arbejdsmarkeds-, forsknings- og uddannelsespolitik. Formålet med DM s øvrige kommunikation er at give medlemmerne bedre overblik over og mulighed for at bruge DM s rådgivningsydelser og medlemstilbud. Al DM s kommunikation udmønter DM s vedtagne profil En samfundsengageret fagforening, der skaber tryghed gennem resultater. Udviklingstiltag i 2014: Presseindsatsen I 2014 skal presseindsatsen i endnu højere grad være dagsordensættende i form af egne undersøgelser og konkrete politiske forslag, der gennem redaktionel omtale og debatindlæg profilerer DM s politik. Indsatsen vil især være koncentreret om beskæftigelsespolitik, herunder input til en ny beskæftigelsesreform, som regeringen har bebudet i løbet af I forbindelse med forberedelserne til OK2015 bliver arbejdstid og arbejdsmiljø et emne, der også i pressen vil få meget fokus, idet krav til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø, herunder bedre muligheder for at holde snor i arbejdstiden og nedbringelse af stress blandt medarbejderne er foreslået som topprioriteret fælles krav af forhandlingsudvalget i Akademikerne. Desuden vil DM være bannerfører for at få sat psykisk arbejdsmiljø for ledige på dagsordenen. Desuden vil presseindsatsen stadig også være styret af (dags)aktuelle politiske dagsordener, som DM skal reagere på i pressen. Magisterbladet.dk Fra 1. januar 2014 går det nye site magisterbladet.dk i luften. Den overordnede målsætning er at lancere et nyhedsmedie, som understøtter og bygger videre på konceptet for Magisterbladet i trykt form. Magisterbladet.dk er et seriøst, moderne og dynamisk mediesite med mulighed for at inddrage brugerne. Med magisterbladet.dk kan redaktionen agere hurtigt og offensivt. Nøgleordene for sitet er nyheder, viden og debat. DM på sociale medier I 2014 vil DM udvikle sin position på sociale medier og i langt højere grad bruge mediernes muligheder som platform for debat, interaktion og netværksdannelse mellem foreningens medlemmer og andre interessenter. Tiltaget forventes at synliggøre DM som en aktiv og relevant forening på platforme, hvor 23

24 målgruppen i forvejen er stærkt repræsenteret. Dm.dk's tilgængelighed på mobile platforme I 2014 vil udviklingen af dm.dk have fokus på responsivt design til telefoner og tablets, så tilgængeligheden fra mobile enheder forbedres, fx i forbindelse med anvendelse af løntabeller og statistikker. Tiltaget forventes at lette tillidsrepræsentanters og medlemmers adgang til information, som de kan anvende i forbindelse med løn- ansættelses- og karrieremæssige forhold. Organisering og fastholdelse DM har de senere år arbejdet systematisk med at organisere nye medlemmer og understøtte fastholdelse af nuværende medlemmer. Indsatsen er bredt forankret i organisationen og kommer blandt andet til udtryk gennem kampagner, udvikling af nye aktiviteter, forbedring af service og medlemstilbud og målrettede hverveaktiviteter på studiestederne. Udviklingstiltag i 2014: Udvikling af hvervesamarbejdet med MA I 2013 blev rammerne for hvervesamarbejdet mellem DM og MA etableret, og ved indgangen til 2014 vil den nye fælles hverveenhed være fuldt driftsklar. I 2014 vil hverveindsatsen sætte større fokus på onlinemarkedsføring samt dialog og involvering af medlemmer via sociale medier. Tiltaget forventes at øge DM s synlighed og have en positiv effekt på organisering af nye medlemmer. Rundringningskampagne til medlemmer DM vil i 2014 offensivt kontakte den gruppe af medlemmer, som er i risikozonen for at melde sig ud af DM. Medlemsundersøgelser og udmeldelsesstatistikker viser, at det oftest er medlemmer, som har været medlemmer i en periode på 1-3 år, er år, og ikke umiddelbart konkret har brugt deres medlemskab, fx i forbindelse med rabatter, fyraftensmøder, rådgivning. Rundringningsindsatsen påbegyndes ultimo 2013, hvor sekretariatet kontakter 1224 medlemmer i målgruppen og efterfølgende samler op på erfaringerne med henblik på at videreføre lignende initiativer i Tiltaget forventes at have en positiv effekt på fastholdelse af medlemmer. Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave I 2014 vil DM afprøve et nyt initiativ i form af en annoncekampagne, hvor muligheden for at give et medlemskab i gave profileres. En sådan gestus kunne fx være relevant for forældre til studerende. Tiltaget forventes at have en positiv effekt på organisering af nye medlemmer. 24

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere