DM s arbejdsprogram 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM s arbejdsprogram 2014"

Transkript

1

2 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 7 Styrket samarbejde med andre faglige organisationer... 7 Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter... 7 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser... 8 DM s ligestillingsindsats... 8 Ytringsfrihed og arbejdsmiljø... 8 Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet... 8 Pengestrømmene på universiteterne... 9 Sektorer og sektioner DM Offentlig DM Privat DM Forskning og videregående uddannelse DM Forskning og formidling Sektoren for Honorar-, timeløns- og deltidsansatte samt arbejdsledige DM Studerende DM Leder DM Freelancere og selvstændige Pensionistsektionen Overenskomster og forhandlinger Styrkelse af DM s overenskomstarbejde Forberedelse af OK DM på arbejdspladserne Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne Arbejdspladsindsats Rådgivning Evaluering af medlemsrådgivningen

3 Møder for medlemmer Joblab til ledige medlemmer Streaming af møder Fagligt forum Medlemstilbud om faciliterede netværk Formidling af dimittenders specialeviden: Specialer 2 Go Tilbud om konference til sprogmagistre Kommunikation, Presse og Magisterbladet Presseindsatsen Magisterbladet.dk DM på sociale medier Dm.dk's tilgængelighed på mobile platforme Organisering og fastholdelse Udvikling af hvervesamarbejdet med MA Rundringningskampagne til medlemmer Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave Hverveindsats på ungdomsuddannelser Indsats for dimittender Administrativt Kvalitetssikring af medlemsdata Administrativt samarbejde med DM s lejere

4 Indledning DM s arbejdsprogram beskriver DM s udviklingstiltag i 2014 og giver således et overblik over DM s udviklingsretning gennem de nye konkrete initiativer, der vil blive iværksat i Udover de aktiviteter, som er beskrevet i arbejdsprogrammet, vil DM s politiske og sekretariatsmæssige bagland samt DM s repræsentanter på arbejdspladserne i løbet af 2014 løse en række andre opgaver, som en del af den løbende indsats for at varetage medlemmernes interesser og skabe løsninger til arbejdslivet. Som det fremgår af DM s principprogram, arbejder DM efter en række overordnende politiske principper. Principperne danner udgangspunktet for DM s politiske prioriteringer og aktiviteter og dermed for arbejdsprogrammet. Principperne er: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt ansatte og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske kompetencer og kvalifikationer. Aftaleretten skal være kollektivt forankret. Der skal være kvalitet i arbejdet med medarbejderindflydelse, ytringsfrihed og ret til kontinuerlig selvvalgt kompetenceudvikling. Der skal være ligestilling, og barrierer for ligeløn skal synliggøres og fjernes. Alle medlemmer skal have adgang til en solidarisk og kollektiv pensionsordning. Der skal være akademisk frihed. Uddannelse til højeste niveau er en samfundsmæssig investering, som primært skal finansieres af det offentlige. Dette arbejdsprogram er godkendt af DM s repræsentantskab på Repræsentantskabsmødet 27. november Afrapporteringen fra opgaverne og aktiviteterne vil kunne læses i årsberetningen

5 Vision DM s vision er at skabe konkrete løsninger med et langsigtet perspektiv. Dermed opnår medlemmerne målrettede resultater og tryghed i arbejdslivet. DM skaber løsninger og er til stede, når der er problemer og er også med til at forebygge problemer og udvikle arbejdspladser, personalepolitikker og andre ydelser til gavn for medlemmernes arbejdsliv. DM er medlemmerne, og solidaritet binder de mange forskellige medlemmer sammen. DM kæmper for et bedre arbejdsmarked og dermed bedre vilkår for medlemmerne. Gennem kollektive løsninger arbejder DM for at imødekomme medlemmernes individuelle behov. Nøgleordene i DM s engagement er kritisk stillingtagen, samfundsengagement og modet til at udfordre både det eksisterende og det fremtidige. DM løsninger for arbejdslivet 5

6 Politik DM s politiske arbejde består af en række forskelige aktiviteter, hvor DM søger indflydelse gennem opinionsdannende tiltag og konkret politikpåvirkning. Fundamentet for DM s politik skabes gennem politikformulering i DM s hovedbestyrelse, sektorer og sektioner samt gennem analyser og undersøgelser. Politikken udmøntes gennem pressearbejde, debatindlæg, kampagner, konferencer, høringer, events, møder med ordførere, ministre og embedsmænd, lobbyarbejde og samarbejdsalliancer med andre organisationer om politiske emner. Nedenfor præsenteres de politiske indsatser, som DM fokuserer på i Indsatserne er opdelt i nye indsatser, og indsatser som er igangsat tidligere og fortsættes i Nye indsatser i 2014: Ledelse og styring DM arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer gennem en særlig opmærksomhed på, hvordan ledelse og styring praktiseres på offentlige og private arbejdspladser. DM arbejder desuden for at sikre, at DM ledere gives de bedste rammer og redskaber, som muliggør udøvelsen af god ledelse. DM forholder sig kritisk til de af tidens ledelsestrends, der har et overdrevent fokus på kontrol og detailstyring af medarbejdernes arbejdsopgaver. Den ledelsesfilosofi, der fremhæver økonomiske incitamenter, fx i form af bonusordninger eller resultatløn som det primære ledelsesredskab, vægter efter DM s mening fejlagtig kontrol fremfor tillid. DM er optaget af, hvordan man kan etablere flere demokratisk valgte fora på arbejdspladsen, og hvordan der skabes tillidsbaseret ledelse, der understøtter medarbejderne i at bruge deres faglige dømmekraft. De konkrete aktiviteter under det politiske indsatsområde ledelse og styring forventes at blive udfoldet på baggrund af den ledelsespolitik, der forventes at ligge klar i starten af Faglighed og medindflydelse Indsatsområdet faglighed og medindflydelse er DM s bud på, hvad der er væsentlige elementer i en ny ledelsesdagsorden, der giver plads til at medlemmerne kan få de nødvendige betingelser for at handle ansvarligt og bruge deres faglige dømmekraft. Der er ingen tvivl om, at indflydelse på eget arbejde giver øget arbejdsglæde og motivation. For DM s medlemmer handler medindflydelse i høj grad om respekten for den faglige dømmekraft. Derfor vil DM arbejde for at bevare medlemmernes ret til at udføre fagligt forsvarligt arbejde. DM vil involvere medlemmerne i arbejdet med at sikre faglighed og medindflydelse ved at bede dem bidrage med deres bud på og erfaringer med, hvordan man kan erstatte kontrol og styring med en tillidsbaseret styreform. Der vil være fokus på, hvad der skal til for at sikre fagligheden og medindflydelsen på de mange forskellige typer arbejdspladser, som DM s medlemmer er en del af. Dannelse i uddannelse DM mener, at uddannelse er andet og mere end kvalificering af kandidater til arbejdsmarkedet. En anden væsentlig del af uddannelsesinstitutionernes bidrag til samfundet er dannelse. DM forholder sig skeptisk til 6

7 det øgede fokus på at indrette uddannelserne efter arbejdsmarkedet. Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er væsentlige kulturbærende institutioner i samfundet og skal have rammer, der understøtter andre mål end effektivisering og besparelser. DM kæmper for kvalitative mål frem for kvantitative mål og mod kommercialiseringen af uddannelses- og forskningsverdenen. DM ønsker at styrke universiteternes rolle som vigtige meningsdannere og kulturbærere i det danske samfund. Konkret skal DM bidrage med forslag til en bæredygtig udvikling af uddannelsessystemet. DM skal desuden følge evalueringen af arbejdsmiljøet på universiteterne og byde in med, hvordan medarbejderindflydelsen kan styrkes. Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed DM forholder sig kritisk det øgede antal tidsbegrænsede ansættelser i den offentlige såvel som den private sektor. En stor del af de tidsbegrænsede ansættelser oprettes på bekostning af egentlige faste ansættelser, og det er en uhensigtsmæssig udvikling, som DM ønsker at sætte øget fokus på. Dels betyder tendensen en klar forringelse af ansættelsestrygheden for de pågældende medarbejdere, og dels kan arbejdsforløb med flere tidsbegrænsede ansættelser have negative konsekvenser for medarbejderens faglige og dermed også karrieremæssige udvikling. DM mener, at en tidsbegrænset ansættelse kun undtagelsesvis skal benyttes, og at vilkårene for medarbejdere, der er ansat i tidbegrænsede stillinger, skal forbedres. Styrket samarbejde med andre faglige organisationer Samarbejdet med andre faglige organisationer om aktuelle politiske sager, herunder også velfærdssamarbejdet, skal styrkes. Derudover skal DM sætte præg på Akademikernes politikudvikling inden for arbejdsmarkeds- erhvervs- uddannelses- og forskningsområdet og bidrage aktivt med forslag og viden i selve formuleringsfasen af politikken. Derved vil DM opnå at præge Akademikernes lobbyvirksomhed, som er en stor del af deres arbejde, og som DM s medlemmer bliver omfattet og påvirket af. DM skal også arbejde aktivt på at styrke betjening af blandede AC-klubber, der består af medlemmer fra forskellige akademiske organisationer. Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på universiteter DM erfarer, at udannelsesinstitutionerne oplever et stor pres på arbejdsmiljøet i disse år. I 2014 deltager DM aktivt i forberedelsen af en konference om det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne, som skal finde sted i marts Konferencen skal følges op af tillidsrepræsentanter og ledelser på de enkelte institutioner med initiativer til forbedringer af arbejdsmiljøet. Konferencen skal blandt andet komme med forslag til en begrænsning af det ubetalte merarbejde, som fraværet af arbejdstidsregler har medført, og som fremgår som et stort problem i alle de arbejdspladsundersøgelser, der er gennemført gennem de seneste år. DM deltager desuden i og bidrager til en stor europæisk undersøgelse i Education International regi om et supportive environment for forskere og undervisere. Rapporten fra denne undersøgelse forventes færdig i april 2014, og resultaterne herfra og fra den nationale konference skal bruges som afsæt for yderligere DM-initiativer, der også kan omfatte andre videregående uddannelsesinstitutioner, herunder krav ved OK15. 7

8 Fokus på varetagelsen af ph.d.ers interesser DM har i efteråret 2013 indledt en særlig satsning på ph.d.- området, som i løbet af 2014 vil resultere i en række aktiviteter målrettet ph.d. -studerende og færdiguddannede med en ph.d.-grad. Det er DM s målsætning at sende et stærkt signal til omverdenen om, at DM er den tonegivende organisation indenfor organisering og interessevaretagelse for ph.d.ere og ph.d.-studerende. Satsningen vil indeholde en række elementer med det formål at styrke interessevaretagelsen, rådgivningen og opmærksomheden om ph.d.ernes og ph.d.-studerendes vilkår, arbejdsliv og karriere. Dette vil ske gennem en række konkrete tiltag i form af konferencer, aktiviteter på ph.d. -arbejdspladser, mentorprogrammer, styrkelse af lokal interessevaretagelse, netværk, samarbejde med ph.d.- skoler og vejledere mm. Indsatser som fortsættes i 2014: DM s ligestillingsindsats Ligestilling er et aktiv, der bidrager til, at alle højtuddannedes kompetencer kommer i spil, og at demokratiske værdier er bærende i samfundet. DM arbejder kontinuerligt på at bedre vilkårene på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet for medlemmerne. DM integrerer derfor ligestilling i alle vores aktiviteter, hvad enten det drejer sig om konkret medlemsrådgivning, aktiviteter på uddannelsesstederne, politisk lobbyarbejde eller overenskomstforhandlinger. I 2014 fastholder DM fokus på at sikre fædre en selvstændig ret til barsel og fremme ligeløn mellem kvinder og mænd. DM s ligestillingsnetværk vil bidrage aktivt hertil, ligesom styregruppen for ligestillingsnetværket vil sætte fokus på kønsperspektivet i ledelse og styring. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø DM s arbejde med ytringsfrihed foregår primært gennem de igangværende ph.d.-projekter på RUC, som DM finansierer i samarbejde med BUPL. Ud over de løbende halvårlige afrapporteringer af fremdrift og resultater, arbejdes der med planlægning af en konference i 2014 om whistleblower-ordninger. Konferencen vil både omhandle allerede etablerede ordninger og perspektivere en kritik af ordningerne med henblik på fx at kunne undgå negative følgevirkninger som etablering af en stikkerkultur og en kontrolleret ytringsfrihed, hvor virksomhedsledelser via etablering af whistleblower- ordninger kan kontrollere de ansattes ytringer i offentligheden. Målet med konferencen er samtidig at skitsere tiltag, som fagforeninger kan iværksætte, der kan sikre ansatte og gør offentligheden bekendt med uhensigtsmæssig og uretmæssig forvaltning og anvendelse af samfundets, fx alternative whistleblower-ordninger. DM s muligheder for at sikre medlemmerne mod negative konsekvenser af at udnytte ytringsfriheden og modvirke selvcensur er hovedformålet med DM s støtte til de igangsværende ph.d. -projekter Globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet I foråret 2014 færdiggøres undersøgelsen af globaliseringens betydning for magisterarbejdsmarkedet. Undersøgelsens resulterer i en overordnet kortlægning af globaliseringen på det akademiske arbejdsmarked. Undersøgelsen sætter fokus på globaliseringens betydning for magistres løn og ansættelsesvilkår i Danmark, som følge af tilstedeværelsen af udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser. Ligesom undersøgelsen også sætter fokus på globaliseringens betydning for magistrenes 8

9 beskæftigelsesmuligheder, som følge af udflytningen af magistres arbejdsopgaver og jobfunktioner. Undersøgelsen omfatter også en analyse af årsager og konsekvenser til relation til udviklingen. Undersøgelsen vil blive fulgt op af medlemsrettede aktiviteter og forslag til politiske initiativer, som kan forbedre rammerne og mindske uhensigtsmæssige konsekvenser på magistrenes løn og ansættelsesvilkår. Pengestrømmene på universiteterne DM skal i 2014 følge op på de seneste resultater af forskningsprojektet om pengestrømme og budgetlægning på universiteterne, som DM har arbejdet med siden 2010 og løbende har fulgt op på gennem forskellige indsatser. I 2014 vil projektets resultater omsættes i guidelines for TR og andre medlemmer af samarbejdsudvalg, så de bedre bliver i stand til at analysere budgetternes betydning for den konkrete udvikling på universiteterne. Indsatsen vil bestå i at udbrede kendskabet til de nye guidelines og påvirke ledelserne på universiteterne og bevilgende myndigheder til at øge gennemskueligheden af budgetterne og sikre, at bevillingerne i så høj grad som muligt kanaliseres hen til kerneaktiviteterne inden for undervisning og forskning. 9

10 Sektorer og sektioner DM består af en række sektorer og sektioner, som dækker forskellige ansættelsesområder. Mange af DM s politiske initiativer udspringer fra sektorernes og sektionernes arbejde, og hver sektor og sektion udarbejder et bidrag til DM s arbejdsprogram med en oversigt over sektorens/sektionens aktiviteter i Bidragene kan læses i dette kaptitel. DM Offentlig DM Offentlig vil i 2014 udbygge kontakten til sektorens medlemmer gennem medlemsrettede aktiviteter. Målet er at få politisk input fra medlemmerne samt at fastholde medlemmerne og synliggøre blandt kollegaerne, hvad DM kan tilbyde. De medlemsrettede aktiviteter har derfor både fagligt og underholdende indhold. Årets medlemskonference for DM Offentligs medlemmer vil sætte fokus på embedsmandsrollen i krydspres mellem faglighed og en politisk styret hverdag. Fyraftensmøderne vil adressere behovet for at diskutere arbejdsmiljø, lønpolitik eller andre ansættelsesvilkår, men målet er også, at DM Offentligs bestyrelse kan indhente tilbagemeldinger fra medlemmerne om, hvilke emner medlemmerne synes, DM Offentlig skal arbejde med. Tillidsrepræsentanterne (TR) er en væsentlig del af interessevaretagelsen, og DM Offentlig vil arbejde med at udbygge kontakten til tillidsrepræsentanterne og skabe rum for erfaringsudvekling. Formålet er at ruste tillidsrepræsentanterne bedre til hvervet og give dem lyst til at fortsætte arbejdet. DM Offentlig vil også arbejde for at øge TR-dækningen. På DM Offentligs TR-årsmøde har tillidsrepræsentanterne mulighed for at mødes på tværs af arbejdspladser og lade sig inspirere af det, der er fælles, og det der er forskelligt. Ved de lokale og regionale TR-møder vil fokus være mere snævert og ligge tættere på konkrete arbejdspladsrelaterede problemstillinger. På de indre linjer i DM vil DM Offentlig i 2014 søge at udbygge samarbejdet med de andre sektorer til gavn for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Konkrete aktiviteter i 2014: Medlemsrettede aktiviteter Nytårskur, som både skal underholde og give fagligt input. Medlemskonference om DMO er ansat i politisk styrede organisationer. Netværk for medlemmer, der er kommet dårligt ud af et ansættelsesforhold på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Medlemsmøder, fyraftensmøder i DM s lokaler og på arbejdspladserne. Understøtte, at medlemmer hverver medlemmer. 10

11 TR-rettede aktiviteter TR-årsmøde. Lokale/regionale TR-møder. TR-udviklingssamtaler. TR-dagbog på LinkedIn. Understøtte TR-hvervning og fastholdelse. DM Privat DM Privat vil arbejde for at styrke kontakten til medlemmerne og medlemmerne imellem. DM Privat vil engagere sig i medlemmernes arbejdshverdag, styrke deres arbejdsglæde og arbejdskvalitet blandt andet ved at skabe større bevidsthed om de krænkelser og barrierer, medlemmernes udsættes for på deres arbejde. Indsatsen vil blandt andet ske gennem større kontakt til de private arbejdspladser og gennem flere også specifikke brancherelaterede medlemsmøder. DM Privat vil arbejde for at forbedre medlemmernes ansættelsesvilkår ved at få ændret den forældede funktionærlov, så der bliver større tryghed i ansættelsen og øremærket barselsorlov til partneren. DM Privat vil også arbejde for at styrke ytringsfriheden på det private arbejdsmarked og for at forbedre vilkårene for ledige magistre. DM Privat vil sejle op imod arbejdsgivernes offensiv og arbejde for at få dannet flere arbejdspladsklubber og for at få flere og bedre overenskomster. DM Privat vil arbejde på yderligere at styrke privatansatte DM eres anseelse på arbejdsmarkedet og samarbejde med andre akademikerorganisationer for at styrke presset på at få ændret funktionærloven, virksomhedsoverdragelsesloven, barselslovgivningen og lovgivningen om ytringsfrihed og erhvervsbegrænsende klausuler. Konkrete aktiviteter i 2014: Igangsætning af et arbejdspladsprojekt i form at et pilotprojekt, der har til formål at organisere faglige og fagpolitiske arrangementer på arbejdspladserne som indgang til etablering af faglig aktivitet på arbejdspladser, der ikke har en overenskomst. I forbindelse med overenskomstfornyelser på en række større og mindre arbejdspladser vil DM Privat arbejde aktivt for at kunne påvirke forhandlingerne således, at medlemmernes vilkår trods de forventede stramme rammer, forbedres, og der kan dæmmes op mod eventuelle krav om forringelser og individualiseringer. Fortsætte undersøgelse af forskellen på overenskomstdækkede og individuelt ansatte medlemmers ansættelsesvilkår. Udvikling af DM Privat app. Udsende DM Privatstyrede nyhedsbreve. Nytårskur for medlemmerne. Sommermøder for medlemmerne. 11

12 Brancherelaterede medlemsmøder og branchedage sammen med andre akademikerorganisationer. Akademikerseminar for klubbestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner i private virksomheder på tværs af akademikerorganisationerne. Danne flere klubber og få flere kontaktpersoner. Udvide bestyrelsesaktiviteter med interesserede medlemmer. Deltage i DM-aktiviteter omkring Det tredje arbejdsmarked. Iværksætte medlemsundersøgelser, der kan skabe et politisk pres, styrke privatansatte anseelse på arbejdsmarkedet og give anledning til selvrefleksion og medlemsdebatter. DM Forskning og videregående uddannelse DM Forskning og videregående uddannelse vil arbejde for at øge den offentlige og politiske opmærksomhed på, at medbestemmelse, forskningsfrihed og indflydelse på eget arbejde er nødvendigt for at sikre kvaliteten af uddannelser og forskning. DM Forskning og videregående uddannelse vil i 2014 fastholde fokus på, at bevillingssystemerne og øvrige rammevilkår skal sikre, at universiteter, professionshøjskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner under sektoren har tilstrækkelige og forudsigelige rammer for udførelse af deres opgaver og forpligtelser. DM Forskning og videregående uddannelse vil arbejde med implementering af nye regler om stillingsstruktur og arbejdstid ved professionshøjskoler og erhvervsakademier og ny stillingsstruktur ved universiteterne. Endvidere vil sektoren arbejde for forbedrede og tidssvarende stillingsstrukturer på de kulturministerielle forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Som et særligt indsatsområde i 2014 vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde med de ændrede vilkår for arbejdstilrettelæggelse i undervisning- og forskningssektoren. Herunder et særligt fokus på den nye rolle for tillidsrepræsentanterne, der må være konsekvensen af, at ledelserne centralt og lokalt synes at være gået fra en aftalebaseret til en dialogbaseret inddragelse af tillidsrepræsentanterne (TR). Potentialet i samarbejdsrelationerne mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal være et særskilt område, der også skal inddrages i analyser af mulige synergier mellem dette område nationalt og EI s europæiske forskningsprojekt om udviklingen af et supportive environment for staff ved videregående uddannelsesinstitutioner. I forhold til økonomi og styring vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for, at: bevillingssystemet bliver stadigt mere gennemskueligt, forudsigeligt, flerårigt og ubureaukratisk, så det sikrer de bedst mulige rammer for institutionerne. der skal være tilstrækkelige basisbevillinger til forsknings- og udviklingsforpligtelserne. at uddannelsestaxametrene skal forhøjes, så de dækker de reelle udgifter til undervisningsaktiviteterne. 12

13 påpege uhensigtsmæssige konsekvenser af outputbaserede styringsinstrumenter generelt og specielt udviklingskontrakternes indvirkning. udbrede viden og opmærksomhed om, hvorledes internationale kvalitetsstandarder implementeres og påvirker uddannelse og forskning i Danmark, herunder forskere og underviseres arbejdsvilkår. synliggøre effekterne af øget konkurrenceudsættelse af forskningsmidler. I forhold til medarbejderindflydelse vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for at: sikre forskningsfrihed, medarbejderindflydelse og medbestemmelse gennem institutionslovene og institutionernes vedtægter. universitetslovens krav til universiteternes vedtægter om medarbejderindflydelse udformes mest hensigtsmæssigt og anvendes til at øge medbestemmelsen. styrke den kollektive medarbejderindflydelse gennem en fortsat udbygning af TR-dækningen og supportering af TR samt arbejdet i SU og kollegiale organer. I forhold til udvikling af løn og øvrige vilkår vil DM Forskning og videregående uddannelse arbejde for at: forbedre tillæg på de videregående uddannelsesinstitutioner og sikre tillæg på øvrige uddannelsesinstitutioner under sektoren. understøtte medlemmer, tillidsrepræsentanter m.fl. i forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur og nye arbejdstidsregler ved professionshøjskoler og erhvervsakademier. understøtte medlemmer, tillidsrepræsentanter m.fl. i forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur ved universiteterne. forbedre vilkårene for timelønnede ansatte med særlig vægt på universitetsområdet. områder uden aftaledækning overenskomstdækkes, fx folkehøjskoleområdet. modarbejde kommunal udlicitering af sprogskoleområdet og arbejde for større ansættelsestryghed på området. Konkrete aktiviteter i 2014: Inddragelse af tillidsrepræsentanter herunder særligt TR-møder i landsklubberne. Tilbud om møder på arbejdspladserne om aktuelle faglige debatemner som fx it-baseret undervisning og blended learning, dannelsesaspektet i uddannelserne, kvalitet i uddannelserne og evalueringer, akkreditering, attraktive arbejdsvilkår for underviserne og deres løbende kontakt til de studerende. Fastholde og udbygge kontakt til folketingspolitikere, meningsdannere og andre interessenter på området. Artikler og debatindlæg. Kontakt med Moderniseringsstyrelsen og ressortministerier mellem overenskomstperioderne. Bidrage til OK13-projektet om arbejdsmiljø på universitetsområdet og EI s projekt om udvikling af et supportive environment for staff. Indgå tværgående samarbejde med øvrige organisationer om nye vilkår for arbejdstilrettelæggelse i undervisnings- og forskningssektoren. 13

14 DM Forskning og formidling Kontakter med tillidsrepræsentanter på det kommunale og det selvejende museumsområde har gjort det klart, at mange tillidsrepræsentanter ikke systematisk informeres om, hvem der ansættes og afskediges, ligesom der heller ikke i alle tilfælde foreligger relevante data for lønforhandlinger ved nyansættelser, ved lokale stillingsskift, og ved de årlige lønforhandlinger. Herved vanskeliggøres tillidsrepræsentantens arbejde, og det må antages, at en del lønforhandlinger foregår uden tillidsrepræsentantens medvirken. Ved et større antal lokalmuseer er der ikke valgt en tillidsrepræsentant. Da mange museer er fusioneret, er grundlaget for valg af tillidsrepræsentant til stede. Det er væsentligt, at sådanne valg finder sted, idet en række forhold, som angår medlemmernes ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår, ikke er i overensstemmelse med hverken regelsæt eller DM s politik. Karrierevejene for magistre på hospitalsområdet opfattes som uigennemskuelige. Som konsekvens af, at det ikke er lykkedes ved OK 2008 og OK 2011 at indgå en aftale med Danske Regioner om en stillingsstruktur, er der - med midler fra et personalepolitisk projekt, aftalt med Danske Regioner ved OK hen over sommerferien gennemført en undersøgelse på Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsens sigte har blandt andet været at identificere barrierer og muligheder for at anvende de eksisterende karriereveje. Det er bestyrelsen for DM forskning og formidlings mål at forbedre tillægsforholdene på lokalmuseerne i konsekvens af de krav, som museumsloven af december 2012 stiller med hensyn til den museale forskning. Bestyrelsen har i 2013 udarbejdet en tillægsstruktur, der blandt andet opererer med forskellige ansættelseskategorier med dertil hørende tillægsbeløb. Strukturen er offentliggjort på DM s hjemmeside. Konkrete aktiviteter i 2014: Kortlægning af omfang, fremgangsmåde og indhold i relation til arbejdsgiversidens information om forhold, som er relevante i forhold til den lokale løndannelse. Kortlægningen vil tilvejebringe et datagrundlag, som kan nyttiggøres i form af dels en vejledning til tillidsrepræsentanter, dels udformningen af et eller flere krav ved OK Medlemsmøder på lokalmuseerne med det formål at motivere medlemmer til at påtage sig tillidshverv på arbejdspladserne. Møder med tillidsrepræsentanter og medlemmer på hospitalsområdet med det formål at etablere lokale ordninger om karriereforløb for magistre på hospitalsområdet på baggrund af anbefaling ved Danske Regioner og Akademikerne. Udarbejde pjece og afholde møder med tillidsrepræsentanter på lokalmuseumsområdet med henblik på at gennemføre en fælles norm på lokalmuseumsområdet for, hvorledes tillægsdannelsen finder sted. 14

15 Sektoren for Honorar-, timeløns- og deltidsansatte samt arbejdsledige Sektoren vil arbejde for at forbedre de generelle løn- og ansættelsesforhold for honorar- og timelønnede, projektansatte, korttidsansatte, vikarer og deltidsansatte. Sektoren vil desuden arbejde for at forbedre samfundets arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, udvide det akademiske arbejdsmarked samt understøtte medlemmerne netværk internt i sektoren og på tværs af sektorerne. Konkrete aktiviteter i 2014: Happenings, der sættes fokus på jobsøgendes vilkår og højtuddannedes udfordringer på det danske arbejdsmarked. Medlemsseminarer. Interessegrupper omkring jobsøgning inden for specifikke brancher, herunder understøtte medlemmernes netværk med medlemmer fra andre sektorer. Lokale medlemsmøder i København, Odense, Aarhus og Aalborg med det formål at rekruttere medlemmer til det politiske niveau og understøtte medlemmernes oplevelse af at være med i et fællesskab, der arbejder for at forbedre de nuværende forhold på arbejdsmarkedet. Årlig generalforsamling med medlemsinvolverende indslag, der sikrer aktive medlemmer og motiverer, at flere stiller op til politiske poster. Udskrivning af prisopgave, der sætter fokus på et aktuelt problem i den arbejds- og beskæftigelsesmæssige situation. Nyhedsbreve om aktuelle emner inden for beskæftigelsesområdet. DM Studerende DM studerende vil i 2014 arbejde målrettet for, at flere universitetsstuderende får kendskab til fagbevægelsen og især DM. Universitetsstuderende skal vide, hvad en fagforening kan tilbyde og have større viden om rettigheder på arbejdsmarkedet særligt for studiejob og praktik. Der er en række problematikker omkring universitetspraktik, som DM Studerende mener, at universiteter og arbejdsgivere bør forholde sig til. DM Studerende vil øge studerendes kendskab til fagbevægelsen og rettigheder på arbejdsmarkedet gennem kommunikationen med medlemmerne - både på hjemmesiden, facebook, i skriftligt materiale og gennem universitetsorganisatorerne. Desuden vil DM Studerende arbejde for større synlighed ved aktivt at debattere universitetsstuderendes forhold og dermed stå som en stærk stemme for studerende. DM Studerende vil - gennem samarbejde på tværs af DM s sektorer - arbejde for bedre undervisnings- og arbejdsforhold på universiteterne og forbedre vilkårene for kvalificerede, forskningsbaserede undervisningstimer. DM Studerende vil desuden på bestyrelsesniveau samarbejde med andre akademikerorganisationer med 15

16 det formål at stå stærkere og blive hørt, når Akademikere arbejder med spørgsmål, som vedrører studerende. Konkrete aktiviteter i 2014: Arrangementer, der sætter fokus på løn og arbejdsvilkår for studerende og derigennem konkretiserer, hvad man kan bruge en fagforening til. Samarbejde med fagråd, studenterorganisationer og medlemmerne om arrangementer og aktiviteter lokalt på universiteterne. Samarbejde med andre akademikerorganisationer. Arrangementer om det gode studieliv Oplyse om DM s politik gennem alle relevante kommunikationskanaler til studerende, universiteter, arbejdsgivere, presse og samarbejdspartnere Undersøge/afdække omfanget og forholdene for praktik for universitetsstuderende. Sætte fokus på praktikforhold for universitetsstuderende både internt i DM, i Akademikerne og i pressen. DM Leder Ledersektionen vil i 2014 fortsat arbejde for at synliggøre ledere internt i DM s organisation og herunder aktivt indgå i dialog med andre dele af DM s organisation blandt andet i forbindelse med debat om DM i fremtiden og en DM-politik for ledelse. Sektionen vil styrke DM s profil som en forening, der organiserer ledere på lige fod med medlemmerne, der ikke er ansat som ledere. I den forbindelse vil sektionen arbejde for, at DM formulerer en politik for medlemmer, der er ansat som ledere, idet politik for ledere ikke er en integreret del af DM s arbejdsmarkedspolitik. DM Leder vil derfor i 2014 arbejde for, at DM får en selvstændig politik for ledere. Ikke mindst fordi ledersektionen har et stigende medlemstal og med tilfredshed kan konstatere, at langt færre medlemmer end frygtet, vælger at overgå til andre organisationer - som fx djøf, der markedsfører sig kraftigt som de førende organisationer for ledere. På trods af denne positive konstatering, er det vitalt, fortsat at markere DM Leder, så fremgangen kan forstærkes yderligere. Konkrete aktiviteter i 2014: Bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar. Deltage aktivt i DM s politiske organer - DM s repræsentantskab, DM s bladudvalg, DM s overenskomst- og arbejdspladsudvalg og DM s fastholdelses- og hverveudvalg. Kvartalsvise nyhedsbreve med politiske udmeldinger, vejledning vedrørende løn mv., samt markedsføring af DM Efteruddannelses tilbud, som er relevante for sektionens medlemmer. Årlig lederdag i et udvidet samarbejde med andre akademikerorganisationer (psykologer, arkitekter, jordbrugsakademikere m.fl.). 16

17 Fyraftensmøde om ledelsesspecifikt emne. Fortsætte det gode samarbejde med de andre organisationer vedr. morgenmøder for ledere i såvel København som Aarhus. DM Freelancere og selvstændige DM sektion for freelancere og selvstændige vil fortsætte det politiske arbejde for at forbedre arbejds- og vækstvilkår for sektionens medlemmer. I 2014 vil den politiske debat om vækstinitiativer og iværksættervilkår være centrale elementer. DM Freelancere og selvstændige vil i det perspektiv fortsætte og udbygge samarbejdet med andre organisationer, som beskæftiger sig med selvstændige og freelanceres arbejdsvilkår. DM Freelancere og selvstændige vil skabe rammerne for, at flere ser det som mulighed at starte som selvstændig, og sektionen vil arbejde for et arbejdsmarked med bedre muligheder for iværksætteri gennem partnerskaber og et mere vækstvenligt dagpengesystem. DM freelancere og selvstændige har i 2013 arbejdet med at tilbyde medlemmerne virtuelle løsninger, blandt andet diskussionsfora og virksomhedsinformation. Disse tiltag vil sektionen følge op på og videreudvikle i Konkrete aktiviteter i 2014: Danne interne netværk for medlemmer, der i fællesskab kan finde fordele og faldgruber i det at være selvbeskæftiget. Opfølgning på etablerede kontakter til Dansk Journalistforbund og djøf s sektioner for freelancere og selvstændige. Udvide sektionens netværk med organisationer, der deler adresse med DM freelancere og selvstændige. Konference i samarbejde med andre organisationer. Opfølgning på erfaringer med at dele kompetencer. Medlemsseminar. Opfølgning og udvidelse af profildatabase. Pensionistsektionen I 2014 vil pensionistsektionen fortsætte arbejdet med at synliggøre pensionisterne som medlemsgruppe og udvikle eksisterende og nye initiativer. Pensionistsektionen vil desuden fortsætte arbejdet for en mere synlig fastholdelsespolitik, herunder overgangsordninger for medarbejdere over 55 år, samt en udbygning af de seniorordninger, der allerede eksisterer. Pensionistsektionen vil også lade sin stemme høre i den offentlige debat blandt andet gennem samarbejde med andre pensionistsektioner i akademikerkredsen. 17

18 Pensionistsektionen vil arbejde for at befæste pensionisters tilhørsforhold til DM ved at informere om DM s tilbud og tilbyde interessante aktiviteter på det sociale og kulturelle område gennem regionale pensionistklubber. pensionistsektionen vil desuden skabe netværk for de medlemmer, som bor uden for de eksisterende klubbers aktionsradius. Mange udenlandske akademikere og studerende savner støtte til at finde sig til rette i det danske samfund og savner ofte information om DM. Blandt pensionistsektionens medlemmer er der interesse for at yde en indsats som sociale og kulturelle guider. Magisterbladet er den vigtigste platform for pensionistsektionen, ikke mindst fordi de regionale klubbers tilbud annonceres løbende. Pensionistsektionen vil arbejde for at udvikle kommunikation og debat i Magisterbladet og på Pensionistsektionens hjemmeside for at styrke kontakten til medlemmerne og gøre sektionen mere synlig. Konkrete aktiviteter i 2014: Medlemsmøde. Årligt møde med klubbernes bestyrelser. Etablere kontakt til uddannelsen for tillidsrepræsentanter med henblik på at sikre opmærksomhed om de særlige forhold for medlemmer over 55 år. Understøtte oprettelse af netværk for medlemmer af sektionen. Gennemføre klubbernes forårs- og efterårsprogram med mange tilbud på højt niveau. Fortsætte arbejdet med hvervning ogfastholdelse af medlemmer på vej til efterløn eller pensioniststatus. Udvikle sektionens hjemmeside til at være mere attraktiv og interaktiv. Arbejde på at få mere pensionistrelevant stof i Magisterbladet. Udbygge kontakten til andre akademikerpensionistforeninger. Udføre frivillig indsats i forhold til udenlandske akademikere. 18

19 Overenskomster og forhandlinger DM varetager kollektive overenskomster på det offentlige og private arbejdsmarked. I 2014 skal flere større overenskomster på det private arbejdsmarked fornys og udfaldet af de private overenskomster må forventes at have en vis afsmittende effekt på forhandlingerne på det offentlige område. I 2014 starter også arbejdet med at forberede fornyelse af de regionale, kommunale og statslige overenskomster i Udviklingstiltag i 2014: Styrkelse af DM s overenskomstarbejde DM vil opnå flere private overenskomster og en endnu stærkere position i forhandlingsfællesskabet på det offentlige område. DM s sekretariatet sætter derfor i 2014 fokus på at styrke DM s indsats ved forhandling af overenskomster. Indsatsen vil konkret foregå gennem nedsættelse af en arbejdsgruppe i sekretariatet, som består af kompetencer fra såvel det offentlige som det private overenskomstområde. Gruppens arbejde ledes af DM s forhandlingsdirektør og har til formål at styrke den kollektive interessevaretagelse og identificere synergier mellem den private og offentlige kollektive interessevaretagelse. Tiltaget forventes at styrke DM s varetagelse af medlemmernes interesser og DM s indflydelse på udvikling af arbejdsmarkedet. Forberedelse af OK 2015 DM vil løbende i 2014 arbejde med forberedelsen af OK Medlemmerne vil blive involveret i kravsformuleringen på en ny måde, og kravsudvælgelsesprocessen vil blive integreret med DM s styrkede indsats på arbejdspladserne. Derudover vil DM koncentrere presse- og kommunikationsindsatsen omkring nøje udvalgte emner, der vil blive profileret kraftigt som et led i forberedelsen af OK 15. Tiltaget forventes at styrke DM s position og indflydelse på resultatet af OK 15. Resultaterne fra en tværgående undersøgelse blandt akademikerorganisationerne om det psykiske arbejdsmiljø, som skal foretages i 2014, og resultaterne fra konferencen om det psykiske arbejdsmiljø især med hensyn til arbejdstidspørgsmål, skal indgå i fastlæggelsen af DM s krav. Som optakt til forhandlingerne skal DM være offensiv i den offentlige kommunikation og kommunikationen til medlemmerne om deres arbejdsvilkår og vores krav til forbedringer. DM på arbejdspladserne DM s indsats på arbejdspladserne udføres i høj grad af DM s forskellige repræsentanter, hvor tillidsrepræsentanterne udgør den største gruppe. DM vil i 2014 styrke sin indsats på arbejdspladserne ved at udvikle støtten til repræsentanterne og ved at iværksætte offensive og opsøgende tiltag i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant/ arbejdspladsrepræsentant, der kan synliggøre DM på arbejdspladserne og øge antallet af repræsentanter på arbejdspladser, hvor DM står uden repræsentation. På det offentlige område vil indsatsen især være møntet på at etablere flere tillidsrepræsentantfunktioner, og på det private 19

20 område vil DM også arbejde på at etablere andre repræsentantfunktioner som fx kontaktpersoner og arbejdsmiljørepræsentanter. Udviklingstiltag i 2014: Styrkelse af DM s repræsentation på arbejdspladserne I 2014 iværksætter DM en række tiltag, der har til formål at rekruttere flere repræsentanter på arbejdspladserne, øge repræsentanternes indflydelse samt styrke medlemsfællesskaberne på arbejdspladserne. Tiltagene er tilrettelagt ud fra en strategi for DM s fremtidige indsats på arbejdspladserne, som DM har formuleret i Strategien lægger op til, at DM skal arbejde offensivt og opsøgende for at etablere flere repræsentanter på arbejdspladserne, herunder også øvrige repræsentanter udover tillidsrepræsentanter. På overenskomstdækkede arbejdspladser er målet at få valgt en egentlig tillidsrepræsentant, mens der på mange private arbejdspladser må sikres anden form for repræsentation. Derudover skal støtten til repræsentanterne styrkes gennem udvikling af nye tilbud, fx netværksgrupper og udviklingssamtaler, stærkere centrale politiske udmeldinger om aktuelle sager, en eventuel redefinering af tillidsrepræsentantrollen og en øget tilknytning mellem arbejdsmiljørepræsentanter og DM s politiske ledelse og sekretariat. Tiltagene forventes at styrke DM s varetagelse af medlemmernes interesser på arbejdspladsen og synliggøre DM, hvilket har en positiv effekt på organisering og fastholdelse af medlemmer. Arbejdspladsindsats I 2014 vil DM, som et led i styrkelse af synlighed og indflydelse, systematisk identificere og opsøge strategisk vigtige arbejdspladser. DM s sekretariatet vil kontakte arbejdspladserne og tilbyde et besøg, hvor vi informerer om relevante ydelser og medlemstilbud. Hvis DM har en tillidsrepræsentant eller en kontaktperson på arbejdspladsen koordineres besøget med denne.tiltaget er et led i en mere proaktiv indsats for at komme i kontakt med medlemmerne på arbejdspladserne, synliggøre DM's indsats og ydelser samt organisere nye medlemmer der, hvor det er muligt. Rådgivning Medlemmerne kan søge rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, karriere og arbejdsliv i DM s sekretariat og hos den lokale tillidsrepræsentant. Rådgivningen fra DM s sekretariat foregår telefonisk og gennem rådgivningsmøder, fx i forbindelse med karrieresamtaler, samt gennem information på dm.dk og kommunikation i DM s linkedin-grupper. Endelig rådgiver DM s konsulenter også i forbindelse med medlemsmøder i DM s lokaler og på arbejdspladserne. Inden for rådgivning om løn og ansættelse har medlemmerne adgang til en generel rådgivningsfunktion samt specialister med særlig viden inden for medlemmets ansættelsesområde og ansættelsesvilkår. 20

21 Medlemmer, hvis arbejdsevne er truet på grund af akut sygdom, kroniske lidelser, arbejdsskader, stress eller ledighed, kan søge rådgivning hos DM s socialrådgiver med henblik på at afklare mulighederne i arbejdsmarkedssystemet og få støtte og bistand til konkrete sager. Medlemmer, som der har været ude for usaglige afskedigelser, chikane, mobning, stress eller udbrændthed, tilbydes psykologbistand, som kan afhjælpe følgerne af de dårlige arbejdsmiljøsituationer, de har været udsat for. Udviklingstiltag i 2014: Evaluering af medlemsrådgivningen DM fokuserer løbende på at sikre kvalitet og service i medlemsrådgivningen. I 2014 vil sekretariatet gennemføre en undersøgelse, der evaluerer medlemmernes oplevelse af kvalitet og service i medlemsrådgivningen. Evalueringens resultater skal anvendes til at målrette DM s rådgivning til medlemmerne yderligere. Tiltaget forventes at udvikle DM s service og vil dermed have en positiv effekt på fastholdelse af medlemmer. Møder for medlemmer DM tilbyder medlemmerne at deltage i en række forskellige møder, der informerer om nyttig viden, perspektiverer aktuelle sager og inspirerer til udvikling indenfor arbejdslivet. Mødernes emner spænder vidt inden for overordnede temaer: politik, løn, ansættelse, fag og karriere. Udviklingstiltag i 2014: Joblab til ledige medlemmer I 2014 etableres et joblab, hvor ledige, jobsøgende medlemmer tilbydes forskellige oplæg, arrangementer og sparring. Formålet er at formidle nye perspektiver og værktøjer i jobsøgningen og medlemmets egne styrker og ressourcer vil være i fokus. Tilbuddene i joblab vil være en blanding af åbne tilbud og tilbud som forudsætter tilmelding. Faciliteringen varetages primært af DM-konsulenter og i mere begrænset omfang i et samarbejde med MA.Tiltaget forventes af have en positiv effekt på fastholdelse af DM s medlemmer og vil understøtte DM s position som en attraktiv karriere sparringspartner, der har et solidt kendskab til medlemmernes arbejdsmarked. Streaming af møder DM vil i 2014 afprøve mulighederne for at streame DM s medlemsmøder, så medlemmerne får digital adgang til møderne uafhængigt af tid og sted. Streaming vil øge rækkevidden af DM s tilbud og imødekomme medlemmernes ønske om at bruge tilbuddene uafhængigt af geografisk placering og tidsmæssige begrænsninger. I udviklingen af konceptet vil der blive taget højde for sikring af ophavsrettigheder og etiske retningslinjer. Optagelserne vil konkret blive placeret i et videobibliotek, som supplement til artikelserierne på dm.dk. I foråret 2014 vil sekretariatet eksperimentere med

22 pilotoptagelser og i efterår 2014 vil udvalgte fyraftensmøder blive streamet, baseret på erfaringer fra foråret Tiltaget forventes at have en effekt i relation til organisering og fastholdelse af medlemmer, da tiltaget øger tilgængeligheden af de tilbud, som afspejler medlemmernes faglige identitet. Fagligt forum DM har siden 2011 fokuseret på at opbygge en stærk faglig profil, så DM er et vedkommende fagligt forum, hvor medlemmerne indgår i fællesskaber inden deres faglige og professionelle arbejdsliv. DM s faglige tilbud evalueres ved udgangen af 2013, og i 2014 vil Fagligt forum blive justeret ud fra evalueringens anbefalinger. Udviklingstiltag i 2014: Medlemstilbud om faciliterede netværk Sekretariatet erfarer, at mange medlemmer efterspørger netværksunderstøttende aktiviteter i forbindelse med faglige input. Konkret efterlyser medlemmerne møderækker med faciliterede fagdiskussioner, der danner ramme for erfaringsudveksling og netværksdannelse medlemmerne imellem. DM vil i 2014 afprøve netværkskoncepter og facilitere netværksgrupper med fælles faglig og geografisk afsæt. I første halvdel af 2014 vil sekretariatet udvikle og afprøve koncepter, som kan videreføres i efteråret Tiltaget forventes af have en positivt effekt på fastholdelse af DM s medlemmer og vil understøtte DM s position som et attraktivt fagligt forum for medlemmerne. Formidling af dimittenders specialeviden: Specialer 2 Go DM vil i 2014 invitere dimittender til at formidle deres specialeviden gennem DM. Konkret vil DM give dimittender mulighed for at publicere uddrag fra deres specialer i Fagligt forum på dm.dk. Ligesom dimittender også får mulighed for at afholde oplæg på baggrund af deres specialeviden på særlige Specialer 2 Go -medlemsmøder. Tiltaget forventes at have en effekt i forhold til fastholdelse af dimittender og vil understøtte DM s position som fagligt forum, hvor medlemmerne aktivt inspirerer hinanden og deler viden og erfaringer. Tilbud om konference til sprogmagistre DM afholder i 2014 en konference, målrettet DM s sprog- og kommunikationsmedlemmer med det formål at stille et relevant tilbud til rådighed for sprogmagistre, som har et sprogligt frem for et journalistisk omdrejningspunkt. Tiltaget forventes at have en positivt effekt på organisering og fastholdelse af sprog- og kommunikationsuddannede. 22

23 Kommunikation, presse og Magisterbladet DM kommunikerer gennem en række kanaler: Presse, medlemsblade (Magisterbladet og sektorblade), dm.dk, facebook, LinkedIn, nyhedsbreve, pjecer og kampagner. Formålet med DM s presseindsats er at synliggøre DM i den offentlige debat og påvirke politikudvikling. Pressearbejdet kanaliseres primært gennem nyheder på dm.dk, debatindlæg i landsdækkende aviser samt pressearbejde i aviser, netmedier, radio, tv mv. Sidstnævnte foregår ved udtalelser og kommentarer på dagsaktuelle emner eller problemstillinger, som DM fx gennem egne undersøgelser søger at sætte på dagsordenen. Formålet med Magisterbladet og sektorblade er at informere, perspektivere, skabe debat og påvirke beslutningsprocesserne inden for arbejdsmarkeds-, forsknings- og uddannelsespolitik. Formålet med DM s øvrige kommunikation er at give medlemmerne bedre overblik over og mulighed for at bruge DM s rådgivningsydelser og medlemstilbud. Al DM s kommunikation udmønter DM s vedtagne profil En samfundsengageret fagforening, der skaber tryghed gennem resultater. Udviklingstiltag i 2014: Presseindsatsen I 2014 skal presseindsatsen i endnu højere grad være dagsordensættende i form af egne undersøgelser og konkrete politiske forslag, der gennem redaktionel omtale og debatindlæg profilerer DM s politik. Indsatsen vil især være koncentreret om beskæftigelsespolitik, herunder input til en ny beskæftigelsesreform, som regeringen har bebudet i løbet af I forbindelse med forberedelserne til OK2015 bliver arbejdstid og arbejdsmiljø et emne, der også i pressen vil få meget fokus, idet krav til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø, herunder bedre muligheder for at holde snor i arbejdstiden og nedbringelse af stress blandt medarbejderne er foreslået som topprioriteret fælles krav af forhandlingsudvalget i Akademikerne. Desuden vil DM være bannerfører for at få sat psykisk arbejdsmiljø for ledige på dagsordenen. Desuden vil presseindsatsen stadig også være styret af (dags)aktuelle politiske dagsordener, som DM skal reagere på i pressen. Magisterbladet.dk Fra 1. januar 2014 går det nye site magisterbladet.dk i luften. Den overordnede målsætning er at lancere et nyhedsmedie, som understøtter og bygger videre på konceptet for Magisterbladet i trykt form. Magisterbladet.dk er et seriøst, moderne og dynamisk mediesite med mulighed for at inddrage brugerne. Med magisterbladet.dk kan redaktionen agere hurtigt og offensivt. Nøgleordene for sitet er nyheder, viden og debat. DM på sociale medier I 2014 vil DM udvikle sin position på sociale medier og i langt højere grad bruge mediernes muligheder som platform for debat, interaktion og netværksdannelse mellem foreningens medlemmer og andre interessenter. Tiltaget forventes at synliggøre DM som en aktiv og relevant forening på platforme, hvor 23

24 målgruppen i forvejen er stærkt repræsenteret. Dm.dk's tilgængelighed på mobile platforme I 2014 vil udviklingen af dm.dk have fokus på responsivt design til telefoner og tablets, så tilgængeligheden fra mobile enheder forbedres, fx i forbindelse med anvendelse af løntabeller og statistikker. Tiltaget forventes at lette tillidsrepræsentanters og medlemmers adgang til information, som de kan anvende i forbindelse med løn- ansættelses- og karrieremæssige forhold. Organisering og fastholdelse DM har de senere år arbejdet systematisk med at organisere nye medlemmer og understøtte fastholdelse af nuværende medlemmer. Indsatsen er bredt forankret i organisationen og kommer blandt andet til udtryk gennem kampagner, udvikling af nye aktiviteter, forbedring af service og medlemstilbud og målrettede hverveaktiviteter på studiestederne. Udviklingstiltag i 2014: Udvikling af hvervesamarbejdet med MA I 2013 blev rammerne for hvervesamarbejdet mellem DM og MA etableret, og ved indgangen til 2014 vil den nye fælles hverveenhed være fuldt driftsklar. I 2014 vil hverveindsatsen sætte større fokus på onlinemarkedsføring samt dialog og involvering af medlemmer via sociale medier. Tiltaget forventes at øge DM s synlighed og have en positiv effekt på organisering af nye medlemmer. Rundringningskampagne til medlemmer DM vil i 2014 offensivt kontakte den gruppe af medlemmer, som er i risikozonen for at melde sig ud af DM. Medlemsundersøgelser og udmeldelsesstatistikker viser, at det oftest er medlemmer, som har været medlemmer i en periode på 1-3 år, er år, og ikke umiddelbart konkret har brugt deres medlemskab, fx i forbindelse med rabatter, fyraftensmøder, rådgivning. Rundringningsindsatsen påbegyndes ultimo 2013, hvor sekretariatet kontakter 1224 medlemmer i målgruppen og efterfølgende samler op på erfaringerne med henblik på at videreføre lignende initiativer i Tiltaget forventes at have en positiv effekt på fastholdelse af medlemmer. Hvervning gennem Giv et medlemskab i gave I 2014 vil DM afprøve et nyt initiativ i form af en annoncekampagne, hvor muligheden for at give et medlemskab i gave profileres. En sådan gestus kunne fx være relevant for forældre til studerende. Tiltaget forventes at have en positiv effekt på organisering af nye medlemmer. 24

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2015

DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 DM s arbejdsprogram 2015 1. Indledning...3 2. Vision...4 3. Politik...5 Kampagne for vidensarbejdere...6 4. Overenskomster og forhandlinger...7 Øget holdningspåvirkning mellem

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere