Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Leveringsbestemmelser for Fjernvarme Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1. Gyldighedsområde 1 2. Etablering og ændring af varmeforsyning 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg Tariffer Måleraflæsning Til- og afmælding Betaling Sikkerhedsstillelse Ikrafttræden og ændringer.. 8 Side 1 af 8

2 Forord. Hjordkær Fjernvarmeværk, i det følgende kaldet HFV, varmeforbrugere og de autoriserede installatører er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser m.v. hvoraf fremhæves : - Varmeforsyningsloven og de hertil knyttede cirkulærer og bekendtgørelser. - Gas- og Varmeprisudvalget s afgørelser vedrørende priser og leveringsbestemmelser. Det skal bemærkes, at kun autoriserede installatører kan arbejde på anlæg tilsluttet HFV s fjernvarmenet. I Regulativ for fjernvarmeinstallationer under HFV, findes reglerne for arbejdets udførelse, herunder bestemmelser om dimensionering af varmeanlæg og udførelse af målerarrangement samt bestemmelser, der har til formål, at sikre varmeforbrugeren en god varmeforsyning til en rimelig pris. Nærværende Leveringsbestemmelser gælder for varmeforsyningen fra HFV. 1. Gyldighedsområde. Som grundlaget for leveringsforholdet mellem HFV og Varmeforbrugeren, det vil sige, enhver grundejer der rekvirerer varmeforsyning og enhver der aftager varme, gælder følgende bestemmelser, medmindre andet er aftalt. Leveringsforholdet kan kun bringes til ophør, såfremt installationen afmeldes eller overdrages til en ny varmeforbruger, jfr. 6, eller i tilfælde af misligholdelse. 2. Etablering og ændring af varmeforsyning. 2.1 Anmodning om tilslutning af en ejendom til fjernvarmesystemet tilsendes gennem ejeren eller dennes repræsentant til HFV. HFV meddeler skriftligt, om tilslutning er mulig, størrelsen af tilslutningsbidraget og det forventede tidspunkt for forsyningens begyndelse. 2.2 Tilslutningsbidraget, der er en forudsætning for brugsret til fjernvarme, skal være indbetalt forinden det for forsyningen nødvendige ledningsarbejde udføres. 2.3 Såfremt beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget udvides, betales det til enhver tid fastsatte bidrag herfor. Erlagt tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke ved reduktion af en installationen. Side 2 af 8

3 2.4 Fast bidrag opkræves fra det tidspunkt, der er meddelt mulighed for permanent varmeleverance. 2.5 Ejeren skal give tilladelse til, at der om nødvendigt føres rør over ejendommens areal og/eller gennem dennes kælderrum o.l. til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der ikke herved opstår væsentlige hindringer for arealets eller rummenes benyttelse og i tilfælde af at varmeleverancen til ejendommen ophører, at lade sådanne ledninger blive liggende. Ejeren skal acceptere, at dette tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. 2.6 Stikledninger og hovedhaner etableres af HFV. Dimensioner af stikleding og hovedhaner fastlægges af HFV på grundlag af ejendommens maksimale effektbehov på tilslutningstidspunktet. HFV har alene rådighed over stikledning og hovedhaner. Stikledning og hovedhaner er HFV s ejendom og vedligeholdes af HFV. 2.7 HFV dimensioner og lever målerne, som forbliver HFV s ejendom. Målerne udskiftes, når HFV finder det påkrævet. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til anbringelse af målere, haner m.v. og sørger for renholdelse og belysning af det rum, hvor varmeanlægget er placeret. Der bør så vidt mulig være gulvafløb i rummet. 2.8 Opvarmning af brugsvand skal foregå i vandvarmere af størrelser og typer, der er godkendt af HFV. 2.9 Anlægsdele, der er underkastet fjernvarmenettets tryk og temperatur, skal under HFV s kontrol trykprøves med det af HFV s angivne prøvetryk, inden de tilsluttes Ændringer må kun udføres af autoriseret fjernvarmeinstallatør og der skal umiddelbart efter enhver ændring foretages trykprøvning jf. pkt HFV har intet ansvar for ejendommens installationer eller dele heraf, uanset HFV har godkendt, synet eller trykprøvet disse Det tilrådes, at ejeren, ved overgang til fjernvarmeforsyning, meddeler dette til sit grundejerforsikringsselskab. For erhvervsdrivende tilrådes, at der ved ejendommens overgang til fjernvarmeforsyning tegnes forsikring mod driftstab og avancetab Ejerskifte skal meddeles skriftligt til HFV med angivelse af overtagelsesdag. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtigelser over for HFV. Den hidtidige ejer hæfter for alle HFV s leverancer og ydelser, indtil aflæsning af målere i forbindelse med ejerskiftet er sket. Side 3 af 8

4 2.14 Giver forhold hos forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af HFV for forbrugerens regning. 3. Drift og vedligehold af anlæg. 3.1 HFV sørger for at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme. I tilfælde af forsyningssvigt eller andre af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er HFV ikke ansvarlig for driftstab, ej heller avancetab eller andre indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra HFV s side. 3.2 Varmen leveres fra HFV som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur (mellem ᵒC) der reguleres efter årstiderne og inden for døgnet. 3.3 Fjernvarmevand må kun benyttes til cirkulering i bygningens varmeinstallationer. 3.4 Forbrugeren er ansvarlig for, at bygningens varmeinstallationer holdes i driftsmæssig stand. I tilfælde af at der udvises skødesløshed eller uagtsomhed ved vedligeholdelsen eller pasningen, således at der derved påføres HFV tab og forbrugeren ikke efter henstilling retter de af HFV påpegede mangler, er HFV berettiget til enten at lade pågældende mangler udbedre for forbrugerens regning, eller at afbryde forsyningen, indtil manglerne er udbedret. 3.5 Forbrugeren er ansvarlig for at der ikke sker vandspild fra varmeanlægget. 3.6 For at opnå den størst mulige nedkøling skal varmeanlægget forsynes med fornødent automatik, herunder trykdifferensregulator. 3.7 Ejendommens varmeanlæg skal være dimensioneret således, at der regnet over et driftsår vil være en afkøling på mindst 40 ᵒC. Er dette ikke tilfældet gøres forbrugeren opmærksom på, at en fortsat afkøling på mindre end 40 ᵒC vil medføre, at afregning kan ske efter en forhøjet takst. 3.8 Bort set fra hovedhaner og målere tilhører ejendommens øvrige varme- og varmtvandsinstallation forbrugeren, der etablerer, bekoster og vedligeholder disse anlægsdele. 3.9 HFV forbeholder sig ret til at afbryde forsyningen i forbindelse med tilslutningsarbejder, ledningsændringer o. lign. Der gives så vidt mulig varsel om afbrydelsen. Kortvarige afbrydelser kan dog foretages uden varsel. Side 4 af 8

5 3.10 Forbrugeren er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af stikledning, hovedhaner og målere, som ikke skyldes almindelig slitage. Forbrugeren skal tegne brand- og vandskade forsikring på ovennævnte dele HFV s personale skal mod forevisning af legitimation fra HFV til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg Forbrugeren kan uden beregning få en medarbejder fra HFV til at informere om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påpege eventuelle fejl og mangler. Afhjælpning af fejl og mangler foretages ikke af HFV, men foretages af autoriserede fjernvarmeinstallatører HFV s plomber på haner og målere må under ingen omstændigheder brydes. 4. Tariffer. 4.1 Betaling for levering af fjernvarme sker i henhold til de af HFV s bestyrelse fastsatte tariffer. Forbrugeren er pligtig til at meddele HFV samtlige oplysninger af betydning for betalingsfastsættelsen, ligesom forbrugeren er ansvarlig for, at der gennem ejendommens installation kun aftages varme, som omfattes af pågældende tarif. 4.2 Takstniveauet på tidspunktet for konvertering af leveringsaftalen er bestemmende for så vidt angår tilslutningsafgifterne. Tarifblade, samt nærmere oplysninger om tariffer og vilkår, kan fås ved henvendelse til HFV s kontor. 5. Måleraflæsning. 5.1 HFV s måleraflæsere skal have uhindret adgang til målere. Målerne aflæses af HFV med mellemrum for kontrol af korrekt visning. 5.2 HFV udleverer til forbrugerne en kontrolbog. Når denne er udskrevet, kan en ny afhentes hos HFV (uden beregning). Kontrolbogen medbringes/fremsendes ved henvendelse til HFV om uregelmæssigheder vedr. afregning. 5.3 Derom der opstår tvivl om, hvorvidt måleren viser korrekt, kan forbrugeren skriftligt anmode om justering af måleren. Justeringen foretages af uvildigt justerfirma. Såfremt at fejlvisningen er under eller lig med +/- 5 %, betales justeringen af Side 5 af 8

6 forbrugeren og forbruget ifølge måleren anses for rigtigt. Er fejlvisningen større end +/- 5 %, betales justeringen af HFV og forbruget reguleres i henhold til den til enhver tid gældende vejledning i beregning af fjernvarmeforbrug. 5.4 Det påhviler forbrugeren at give meddelelse til HFV, såfremt måleren er gået i stå eller udviser et afvigende forbrug, som ikke er vejrbetinget eller skyldes ændrede forbrugsvaner. 5.5 Årsaflæsningen af målere finder sted i perioden maj/juni/juli. Årsaflæsningen lægges til grund for beregningen af forbruget. Driftsåret kan afvige fra kalenderåret. 5.6 I en ejendom med en opsat fællesmåler (f.eks. ejerlejligheder) er den indbyrdes fordeling af varmeforbruget i ejendommen HFV uvedkommende. 6. Til- og afmelding. 6.1 Varmeforbrugeren har pligt til at give HFV meddelelse om til- og fraflytning (jf. 2.14) 6.2 Afbrydelse af fjernvarmeforsyning kan finde sted efter skriftlig meddelelse og mod betaling af det af bestyrelsen fastsatte beløb for frakobling. Fra dette tidspunkt påløber der ikke faste afgifter og forbrugsafgifter. Stikledningen vil først blive frakoblet hovedledningen efter 6 måneders forløb og når HFV finder det hensigtsmæssig. I 6 måneders perioden kan forsyningen reetableres uden betaling af tilslutningsafgifter og i øvrigt på sædvanlige vilkår. 7. Betaling. 7.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. HFV kan udskrive et antal a conto-regninger. Antallet fastsættes af HFV s bestyrelse. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til a contofastsættelsen kan HFV ændre de efterfølgende opkrævninger, såvel som forbrugeren ligeledes kan fremsætte begæring om ændring. 7.2 Endelig afregning (årsopgørelse) udsendes i August/September. 7.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der, såfremt bestyrelsen anser det for rimeligt, indrømmes en reduktion pr. kulance baseret på et beregnet forbrug. Side 6 af 8

7 7.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen senere, er forbrugeren forpligtiget til at betale et restancegebyr og renter, hvis størrelse fastsættes af HFV s bestyrelse. 7.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender HFV en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår: - at betalingsfristen er overskredet og det foran nævnte restancegebyr og renter vil blive opkrævet over næste opgørelse. - at såfremt indbetaling ikke er sket senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso og forbrugeren vil blive pålagt et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. - at forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til HFV i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over 3 måneder og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. 7.6 Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anført anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med HFV om en betalingsordning eller hvis en sådan truffet aftale er misligholdt, fremsender HFV en inkassomeddelse, hvoraf det fremgår, - at den forlængede betalingsfrist er overskredet og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr. - at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti eller - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning - at omkostningerne i forbindelse med betalingsordningen, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålagt forbrugeren. 7.7 Eventuelle følger af en afbrydelse af varmeforsyningen, foretaget i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer for restanceinddrivelse, er HFV uvedkommende. Side 7 af 8

8 7.8 I ejendomme med ejerlejligheder(fællesmåling) hæfter samtlige ejere personligt og solidarisk for ejendommens samlede forbrug overfor HFV. Hvis en eller flere ejere undlader at betale, således at der i ejendommens fælles betaling ikke er dækning for det samlede forbrug, kan HFV opkræve det manglende beløb hos de øvrige ejere eller eventuelt hos en enkelt ejer. I den forbindelse er det uden betydning, hvorvidt ejeren har bopæl i ejendommen. 8. Sikkerhedsstillelse. 8.1 Når HFV skønner det påkrævet, kan depositum forlanges som sikkerhed for fremtidige betalinger (jf. 7.6) Der udbetales ikke renter af kontant indbetalt depositum. 9. Ikrafttræden og ændringer. 9.1 Nærværende Leveringsbestemmelser er vedtaget af HFV og er trådt i kraft den 1. juni HFV forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne efter forudgående varsel. Foretages sådanne ændringer, vil det blive meddelt forbrugerne ved påtryk på regningerne eller ved annoncering i dagspressen. Side 8 af 8

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORFORS FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORFORS FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORFORS FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539

Læs mere