Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Ubemidlede betaling for gravsted"

Transkript

1 Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1. Anmodning om begravelse eller ligbrænding Lig skal enten begraves eller brændes, jf. 1 i lov om begravelse og ligbrænding. Af lovens 5 fremgår det, at anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding skal fremsættes over for begravelsesmyndigheden. Af bestemmelsen fremgår endvidere, at hvis ikke afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget omsorg for afdøde, eller andre fremsætter anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal sådan anmodning fremsættes af kommunen. 2. Begravelse på folkekirkens kirkegårde Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor de bor, jf. 14, stk. 1 i lov om folkekirken kirkebygninger og kirkegårde. Udensognsboende, som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende. Andre udensognsboende har ligeledes adgang til at blive begravet på kirkegården, hvis pladsforholdene er til det. Adgangen til at blive begravet på folkekirkens kirkegårde gælder, uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. 3. Erhvervelse af gravsted I 15 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er det bestemt, hvad retten til udlæg af et gravsted omfatter: Retten til udlægning af et gravsted i medfør af 14, stk. 1 og stk. 2, omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med en gravplads, hvis der er efterlevende ægtefælle dog med to gravpladser. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet, jf Særlige bestemmelser om ubemidlede Af 16 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde fremgår følgende: Der skal altid være adgang for ubemidlede til at få et gravsted udlagt uden vederlag. Sådanne gravsteder må ikke henlægges til en særlig afdeling på kirkegården.

2 Den kirkelige lovgivning tager ikke stilling til, hvornår en afdød person må anses for at være ubemidlet. Side 2 I betænkning nr. 688/1973 vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven, p.17, note 11 fremgår: I kirkeministeriets skrivelser af 4. august 1936 og 3. maj 1954 er det udtalt, at afgørelsen af om en afdød person må anses for ubemidlet, beror på et skøn over samtlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, men at der, når de kommunale myndigheder har skønnet, at den pågældende var ubemidlet, og begravelsen derfor sker med tilskud fra kommunen 1, jfr. nedenfor, efter ministeriets formening ikke fra kirkegårdsbestyrelsens side vil kunne rejses indsigelse mod at stille frijord til rådighed. Endvidere fremgår følgende af noten: Der påhviler ikke kirken pligt til uden vederlag at foretage plantning på gravstederne og ej heller anden vedligeholdelse af gravstederne, end at holde dem ryddeliggjort for ukrudt og udlagt med grus eller græs. 5. Vedligeholdelse Gravsteder skal vedligeholdes. Den der har brugsretten til et gravsted, må sørge for, at det vedligeholdes. Som udgangspunkt kan indehaveren af brugsretten vælge selv at vedligeholde gravstedet eller indgå en aftale med kirkegården om, at denne mod betaling vedligeholder gravstedet. På kirkegårdene er der forskellige afdelinger herunder fx gravsteder i plæne eller gravsted i fælles urnegrav, hvor erhvervelsen af gravstedet knyttes sammen med en obligatorisk vedligeholdelsesaftale. 6. Misligholdelse af gravstedsaftalen I de tilfælde, hvor et gravsted ikke bliver vedligeholdt, har kirkegården mulighed for at rydde gravstedet og udlægge det med græs eller grus, jf. 17 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde: Et gravsted kan ikke nedlægges, forinden fredningstiden efter den seneste begravelse i gravstedet er udløbet. Stk. 2. Hvis den, der har brugsret til et gravsted, ikke sørger for, at det holdes i sømmelig stand, kan det ryddes og besås med græs eller gruslægges i resten af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet (brugsperioden), jf. dog 18. Gravminder skal dog opbevares indtil brugsperiodens udløb. 7. Takster Kirkegårdenes takster følger de almindelige principper for beregning af gebyrer til offentlige myndigheder, jf. nærmere statens regler for beregning af gebyrer Taksterne må ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med levering af den pågældende ydelse. For nogle år siden var kirkegårdenes takster nogle steder meget lave, idet man ikke havde sikret, at 1 Kirkeministeriets fremhævning

3 de fastsatte takster sikrede dækning af alle kirkegårdens omkostninger. Herved blev omkostningerne delvist betalt over kirkeskatten. Side 3 For de kirkegårde, der bestyres af folkekirken, har det stedlige provstiudvalg ansvaret for, at der er foretaget en beregning af omkostningerne forbundet med erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsteder, gravning samt renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården. Taksterne skal dække de faktiske omkostninger forbundet med følgende ydelser: 1) Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 2) Gravning og tilkastning af grave 3) Renholdelse af gravsteder 4)Vedligeholdelse af gravsteder Provstiudvalget har ansvaret for at sikre ensartede takster i ligningsområdet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Provstiudvalget kan efter forhandling med menighedsrådet tage initiativ til at ændre tidligere godkendte vedtægters takstbestemmelser. For medlemmer af folkekirken kan taksterne vedrørende 1) Erhvervelse og fornyelse af gravsteder, 2) Gravning og tilkastning af grave sættes lavere for medlemmer af folkekirken. For 3) Renholdelse af gravsteder og 4) Vedligeholdelse af gravsteder betaler medlemmer af folkekirken det samme som ikke-medlemmer af folkekirken. Det vil sige, at taksterne skal dække de fulde omkostninger for disse ydelser. Ved de folkekirkeligt bestyrede kirkegårde kan der til medlemmer af folkekirken ydes tilskud til erhvervelse af gravsted samt til nedgravning af kister eller urnenedsættelse med den virkning, at afdødes bo ikke skal betale de fulde omkostninger, mens et ikke-medlem skal betale taksten svarende til de fulde omkostninger. Medlemmer af folkekirkens valgmenigheder anses i relation til takster som værende ikke-medlemmer, idet medlemmer af valgmenigheder er fritaget for at betale kirkeskat. Af bestemmelsen i 4 i Kirkeministeriets cirkulære nr af 12. februar 2013 om betaling for gravstedserhvervelse, pleje og vedligehold og fornyelse fremgår det, at regninger for andre ydelser såsom gravkastning, urnenedsættelse, anlæg eller omlægning af gravsted, pyntning af kirke, der ikke indgår i ételler flerårig vedligeholdelsesaftale m.v., udsendes senest en måned efter arbejdets udførelse. Disse regninger sendes af kirkegården til den, der har bestilt ydelserne fx indehaveren af brugsretten til gravstedet eller den bedemand, som ordner begravelsen for kommunen eller de pårørende. Kirkeministeriet har ikke fastsat nærmere regler herom. Regninger for eventuel flerårig ren- og vedligeholdelse faktureres som udgangspunkt via GIAS centeret.

4 Nogle større kirkegårde anvender ikke GIAS, men sender en faktura vedrørende både erhvervelse af gravsted, som i givet fald kan udgøre kr. 0, og øvrige ydelser samt for flerårig vedligeholdelsesaftale. Side Kommunalt bestyrede kirkegårde For de kirkegårde, der bestyres af kommunalbestyrelsen, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilken takstregulering, der skal anvendes ved fastsættelsen af takster på kommunens kirkegårde. 8. Krematorietakster For folkekirkeligt bestyrede krematorier gælder, at taksterne er underlagt den offentlige rets principper for beregning af gebyrer, jf. overfor om kirkegårdstakster. Det er provstiudvalget, som fastsætter taksterne for et krematorium i provstiet. Der må ydes tilskud til krematorievirksomhed ved at sætte taksterne for folkekirkemedlemmer lavere end de beregnede omkostningsdækkende takster for disse medlemmer. For ikke-medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer gælder, at taksterne skal dække samtlige omkostninger, idet ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer ikke betaler kirkeskat. 8.1 Kommunalt bestyrede krematorier For de krematorier, der bestyres af kommunalbestyrelsen, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilken takstregulering, der skal anvendes ved fastsættelsen af takster på kommunens krematorium. 9. Sammenfatning Ubemidlede kan få et gravsted stillet til rådighed uden vederlag. Det indebærer, at kirkegården ikke kan kræve betaling for erhvervelsen af gravstedet, jf. pkt. 3 og 4. Adgangen til at få et gravsted stillet vederlagsfrit til rådighed omfatter alene udlægningen af gravstedet. Andre ydelser i tilknytning til begravelsen som gravning og tilkastning er ikke omfattet af bestemmelsen. Det beror på den enkelte kirkegårds takstfastsættelse, om der ydes tilskud til gravning og tilkastning, for så vidt angår medlemmer af folkekirken. Kremering er heller ikke omfattet af bestemmelsen om ubemidledes adgang til at få et gravsted udlagt uden vederlag. For så vidt angår taksterne for folkekirkeligt bestyrede krematorier, kan det være besluttet, at der ydes tilskud til medlemmer af folkekirken, jf. pkt. 8. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsted skal der altid betales for, og der kan ikke ydes tilskud til medlemmer af folkekirken, jf. pkt. 7.

5 Afgørelsen af hvorvidt afdøde er ubemidlet, tilkommer de sociale myndigheder, det vil sige kommunen, jf. pkt. 4. Side 5 I de tilfælde hvor kommunen afgør, at der er tale om en ubemidlet, og hvor kommunen skal afholde begravelsesomkostningerne, er det Kirkeministeriets opfattelse, at kirkegården er forpligtet til at udlægget et gravsted vederlagsfrit. Betaling for andre ydelser som gravning, tilkastning, renholdelse og vedligeholdelse af gravsted m.v. må afholdes af kommunen i overensstemmelse med de for kirkegården og krematoriet fastsatte takster herfor.

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid. 150294

FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid. 150294 FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD Dokid. 150294 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Nugældende regler om valg af kirkegård... 3 2. De nugældende regler om udsmykning af gravsteder... 4 3.

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere